Page 1

VILLREINEN 1996

Villreinjakta 1995 i Rondane Nord Organiseringa av oppsynstjenesten

i

Rondane Nord avviker noe fra praktiseringa i andre villreinområder. I Rondane Nord er det 3 kommuner som har villreinjakt; Dovre, Folldal og Sel, og i hver kommune er det en oppsynsleder som disponerer oppsynsfolka i den enkelte kommune.

I Dovre har Arne Granlund vært

leder for tota(t 7 mannskaper, i Folldal BjBrn Wegge med 3 og i Sel Magne Thgring med tilsammen

3 oppsyn. I tillegg har 2 fra lensmannselaten deltatt i oppsynstjenesten

i Sel.

noe for travelt! Fra skadeskytingsregistreringa er det rapportert om 18 dyr som er 6.77o moI 8.87o I 1994. To døde dyr er funnet i fjellet mot tre i fjor. Av uregelmessigheter er det

registrert 5 med kort (4), ingen med våpen (0), 1 med uforsvarlig skyting (7) oe 6 andre forhold. 11 av uregelmessighetene er oppgjort på stedet, ingen politianmeldelser (8) og 6n jeger har skutt kluftbukk med en tagg for mye og får dermed et gebyr på 500 kr. Fra oppsummeringa sies det: - Jakta har foregått på en svært

tilfredsstillende måte. Kvote - felling:

Sel 58 19 Dovre 218 167 Folldal 83 39 4t9

225

32.7Va

60.IVa 41,07a 53.1Va

- Andelen skadde dyr og gjenfunne døde dyr har gått gledelig ned fra ifjor. - Ordningen med en oppsynsleder i hver kommune fungerer godt og kan fortsette.

rere og atskillig mer interessant for den enkelte oppsynsmann med et godt samband. Dette gJfi at en kan ha oversikt over hvor noe skjer og hva som skjer til enhver tid, og at

en kan omgruppere folk dit

Kontakten mellom oppsynet i Dovre og Folldal har vært god, mens kontakten til Sel har vært mer sporadisk, først og fremst fordi de mangler oppsynsradio.

Radioaktivitet Rondane Nord-området ble et av de verst belasta "nedfallsområder" i 1986, da nedfallet fra Tsjernobyl kom inn over landet.

NINA har siden 1986 drevet jakt og pr@vetaking både sommer og vinter på radioaktiviteten i reinen.

NINA har avslutta dette programmet, men Villreinutvalget fortsatte

I Dovre har det vært fellesjakt

hele jakt-tida (20/8-1419) unntatt Skogseterfeltet. Som før har Kolletholen bygdeallmenning som ligger i Folldal vært med i fellesjakta i Dovre.

I

Folldal har det vært fellesjakt mellom privatfeltene (unntatt Kolletholen bygdeallmenning) og statsallmenningen hele jakttida. Sel har bare et jaktfelt i Rondane Nord. Oppsynsaktiviteten Oppsynsinnsatsen for de tre bygdene ser slik ut, I994-talla i parentes:

Dovre Folldal Sel

891 (901) 259 (192) 253 \2991

oppsynstimer

Samband og kontakt Sammendragsrapporten, som er skrevet av Jan Hageland, forteller om at sambandet er et svakt ledd, spesielt anmerkt av oppsynslederen

i Dovre. Det fungerer brukbart over kortere avstander, men når basestasjonene skal være bindeledd, svikter disse. Innenfor Folldal fungerte sambandet bra, mens Sel ikke er inne på oppsynsradioen. Det faste oppsynet i Sel har holdt kontakt pr. mobiltelefon. I rapporten sies det at oppsynstjenesten gjøres mer effektivt, sik-

det

måtte være aktuelt.

i

1995, etter avtale med

NINA, å samle inn

pr@ver.

Her er

utviklinga fra 1986:

1986 12293 bq/kg

" " " " t991 4246 " t992 3593 " t993 2211 " 1994 2069 t99s 1s39 " 1987 9000 1988 8185 1989 5363 1990 62t3

(55 prøver)

(59) (110) (46) (17) (19)

(39)

',

(36)

(29)

(s)

IM -B9T

Det er foretatt 391 jaktkontroller (380), som tilsvarer 827o av alle felling stillat elser (64Vo) . Rapporten fra oppsynstjenesten sier at antall kontrollerte jegere ikke gir et fullstendig bilde av opp-

synets effektivitet, ettersom konjakttillatelser, våpen etc. har lavere prioritet enn

troll av jegernes

overvåking av selve jakta. Om jaktut@velsen sies det at det

glennomgående har vært ei pen jakt, men fra Sel bemerkes at enkelte jegere fremdeles har det

45

Villreinen 1996 side 45  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you