Page 1

VILLREINEN 1995

Jakta i Snøhetta SnØhettaområdet er et av tradisjonsområda for villreinen i Norge, både som et sjØlstendig leveområde, men også som trekkområde for

beslag og/eller ransaking, bruk av sambandet og praktisering av egen jakt.

Rondane, Knutshø og østom-råda.

nedlagt 319 dagsverk (80 i årets oppsynstjeneste. Det ble foretatt

reinen som skulle på vinterbeite i Trafikken etter vei og jernbane hindrer nå reinen fra å gå inn i disse områda, og innenfor Snøhetta er det også glort inngrep som har gjort det nØdvendig å dele jakta opp i et vestområde og et gstområde.

Kvote og felling 1994 Til jakta 1994 var det utstedt 995 fellingstillatelser, 886 dyr i SnØhetta Øst og 99 dyr i SnØhetta Vest. Fellingsresultatet kom totalt på 529 dyr (53.27o), fordelt med 468 dyr (5I.57a) i Østområdet og 61 dyr

6I.67o\ i Vestområdet.

I fellingsrapporten

som fielloppsynsmann Lars Børve (Lesja) har

satt opp er fordelinga på aldersgrupper og kjønn på kluftbukk-kor-

Tallene fra rapporten forteller at det totalt for SnØhettaområdet vart

289 kontroller før felling,

* *

ta inntatt og meget interessant:

Årskalv

I

I/2 år Eldre

l2 Hanndyr 2 HunndyrO42630 Ikke felt

33

16 59

Sum

47 51

* *

_

r28

De gvrige tall kan leses ut av jaktstatistikken annet sted i bladet!

Oppsynsrapporten Dette året er det fjelloppsynsmannen i Lesja, Lars Børve, som har vært koordinator og rapportskriver, og denne oppgaven går på omgang mellom Ielloppsynsmennene i bygdene. fielloppsynsmennene er dessuten oppsynsleder innenfor

205

under slakting og 63 under transport, som gir totalt 557 kontroller (56Vo av fellingstillatelsene). Av uregelmessigheter kom oppsynet over 25 forhold (10 i 1993) med kort, 1 (5) med våpen, 8 (3) tilfeller uforsvarlig skyting. Av sakene er 26 oppgjort på stedet (OPS), 4 rapporter til rettighetshaver og 11 rapporter til lensmann. Antallet skadde dyr og funn av døde dyr (5.77o av felte dyr) er hgyere enn året før. Det generelle inntrykket fra jaktutpvelsen oppsurnmeres slik i rapporten:

* * x *

JaktutØvelsen var stort sett bra. Få jegere tar store sjanser. men det forekommer forlsatt at noen jegere skyter mot hode og nakke. Endel jegere bommer, og noen skyter på lange hold. Endel jegere bruker flere skudd på å felle dyret. Det skytes flere skudd enn da det var magasinsperTe.

Flere skudd ser ut til

å Øke faren

for skadeskyting. Enkelte jegere er lite kritiske til det første skuddet. Skyteferdigheten ved skudd mot dyr er sannsynlig ikke god nok. Slakteferdishetene er så som så.

Sambandet Oppsynet fikk

i

1994 låne sam-

bandsutstyr av Forsvaret (Hjerkinn) og bruke Forsvarets basestasjon på Snøhetta, for å oppnå bedre samband med de indre delene av SnØhettaområdet. Dette fungerte meget bra.

SnØhettautvalget har egne basestasjoner som også brukes av opp-

syn i Rondane Nord og Knutsh@, og i enkelte perioder var trafikken såpass stor, at de ble overbelasta, spesielt gjaldt dette basestasjonene på Knutshg og Vesl-Homrngen.

I den nordlige delen av Vestområdet fungerte sambandet dårlig og på store deler av dette området fikk ikke oppsynet kontakt med basestasjonene.

Oppsynskommentarer Oppsynet Ønsker bedre samarbeid med politiet og at politiet står for et orienteringsmØte for oppsynet en gang i året. Jegerne oppfordres om at de skyter med anlegg og at de konsekvent bruker samme ammunisjon på jakt som under oppskyting. Oppsynet foreslår også endringer i fellesjaktordningene for å heve

fellingsprosenten og at bruken av

skytefeltveiene reguleres noe hittil, bl.a. tidspunktet for nårr veiene skal være stengt, parkering og 500 m jaktgrense på begge sidene av veien mellom annerledes enn

Hjerkinn og Snøheim.

Fra et årsmøte i Snøhetta Villreinområde på Kongsvold, hvor bl.a. villreinforskeren Terje Skogland (foran t.v.) deltok.

FOTO JON J.

sine kommuner.

Oppsynstjenesten ble i år organi-

sert

i et

samarbeide mellom Ar-

beidsutvalget

for

SnØhetta, Oppdal

Bygdeallmenning, Dovre fjellstyre,

Lesja fiellstyre, Reinsutvalget i

Sunndal, Nesset fjellstyre og lensi Lesja/Dovre. 22 lokale oppsynsmenn (med

mannen

begrenset politimyndighet)

og

en

lensmannsførstebetjent deltok i oppsynstjenesten. Før jaktstart vart det avvikla et oppsynsmØte hvor temaene var: Organisering av oppsynsvirksomheten, håndhevelse av overtredelser, adgang til å foreta 93

Villreinen 1995 side 93  
Villreinen 1995 side 93  
Advertisement