Page 1

VILLREINEN 1992

JAKTA I99I GLIMT FRA OPPSYNSRAPPORTER

IRA NOEN AV VILLREINOVNÅITNT AV JON J. MELI

Sølnkletten Fra årsberetninga til Sølnkletten ser vi at det er 6 som har utøvd oppsynstjeneste i 199 I og at de var ute i 100 dager og at 122 jegere ble kontrollert. I følge rapportene er det svært iite å utsette på årets jaktutøvelse. Oppsynet kosta området ca. 25 000 kr. Halvor foran "sitt" dalføre i Åmotsdal i seljord. Telemarkskommunen seljord dekker et totaf areal på 711 km2 med 44o/o over barskogsgrensa, 32% produktiv skog, 6% trebevokst impediment, 4o/o myr og 14'h (100700 da) under "skoggrensa", herav dyrka, overflatedyrka og jord egna tiljordbruksformål 14.300 da. FOTO: JON J. IVELI

Forelhogna Oppsynet her administreres av villreinutvalget og ledes av oppsynsle-

med en fra viltnemnda i hver kommune som fikk å glØre med dette

der .lon K. Skogåstrø. Fra sammendragsrapporten ser vi at 15 mann har hatt begrenset politimyndighet

arbeidet. Halvor synes det var ei rik tid! Han følte personlig ansvar for å gJWe seg kjent med stammen i området. Arbeidet var helt nytt, men

det vart etablert et nært og godt samarbeide med viltkonsulent Lyngstad og orgalriseringene av sameiene ga kontakt med DVF og villreinens talsn-rann der dengang, var Peik Bendixen. Halvor berømmer god kontakt med og god hjeip av Terje Skogland.

Halvor har også vært oppsynsleder i alle år og følgelig hatt nær kontakt med jaktutøvelsa. Kalvetellinger og totaltellinger har også ligget under Halvors ansvar. Bratte{ell-Vindeggen har hatt en god sekretær til hjelp for Halvor, tinndølen Sigmund Holte. Sigmund er det som

har dratt til fjells seinhøstes for å telle opp strllkturen i stammen (Sigmund har tidligere skrevet i Villreinen om en slik strukturtellingstur). Halvor innrømmer at han har brukt mye tid på Brattelell-Vindeggenreinen, men at også denne tida har vært av de mest givne for ei natursjel som Halvor er. Skrev brev til Fylkesmannen

Levebrødet til Halvor har kommet fra Postverket, før med postkontor i eget hus sammen med kona Kari,

men nå er dette nedlagt og de er postkjørere ut fra Flatdal postkontor.

På fallrepet av sin tid i offentlig viltforvaltning, og vesentlig på 62

grunn av at han så at viltets leveområder stadig varl mer pressa, skrev han et brev til Fylkesmannen i Telemark med kopi til sin egen kommune og gjorde dem oppmerksom på hva som var iferd med å skje.

Brevet kom mange for øre og

og de har vært ute

i

137 dager.

Vill-

reinornrådet hadde sist høsten ei kvote på 899 dyr og felte 136 dyr. Jaktutøvelsen var txeget god i I

99

| og

skadeskyringsprosenten

bredt fora,

til og med NRK hadde en lengere samtale med Halvor.

kom ned i 2.3. Forøvrig vart det rapportert om 6 feilskytinger og anmeldelsene fordeler seg med 3

Dette brevet tar vi med et annet sted

grensekrenkelser, 3 feilskytinger av

i bladet.

dyr og I feil dyr/skyting mot flokk. Sambandet med Walkie Talkie

innholdet fenget og vart tatt opp i et

Halvor's siste hjertesukk før jeg forlater han; leveområda til villreinen er i fare, her rnå folks øyne åpnes, og vi har en forpliktelse på oss tii å ta vare på villreinen - sorr den kr-rlturskatten den erl

Tilslutt; la meg bruke to andre vers i det 12 vers lange diktet Halvor hadde i Mllreinen i989, om "Simlemor": A .sIakkars sitnIe-mori ho streva dagen lang, det yar så vondt å sjå det og ikkje hjelpa kan.

Langt ut på ettermiddag egJrå ho måtte gå, ei høn så stille sende - må ho /brløysing./å. Mens månen stille lyser inn overljell og skar, låg simlemor der kjempa det no mot sltttten bat'.

Eit sløva bli.kk ho sende ut i den stille natt. og livet sakte slokna - ho døyddeJor sin skatt.

har ikke vært tilfiedsstillende

og

villreinområdet vil fra 1992 gå over på sikringsradioen med egen innlagt fi-ekvens for oppsynet. Oppsynet hadde orienteringsmøte før jakt og oppsummeringsmøte etter j aktslutt. Forelhognaoppsynet har en kostnadsramme på ca 60 000 kr.

Villreinen 1992 s 62