Page 1

VILLREINEN 1992

Innhold:

REDAKTØRENS HJØRNE

Reinen i Norefjellområdet ....... Tanker om norsk stiog løypeplan

Villreinen kommer i år ut for sjette gang og det har hver gang når redaktørens hjørne skulie skrives, vært litt vemodsfyllt å forme de siste setningene i dette villreinbladet. Har tross alt jobba deler av en vinter med gode kontakter i villrein-Norge, fått inn mange, etter mitt skjønn, gode artikler og tankevekkende ting og fine bilder og virkelig fått mange fine "turer" til {ells giennom det som blir skrevet for Villreinen!

Nordisk Jegersamvirke på reinsjakt ll t2 Står Dovre for fall? l5 Nytt gevir i toppen Gamle steinbuer i Rondane ..... t6 Den smertefulle vandring ........ 20

Og resultatet av årets bladarbeide ser dere sjølve; mye stoff har kommet inn og biadet er stor takk skyldig alle som har Villreinen i tankene! Pussig forresten, dagene etter påske skulle jeg ta innspurten med stoff'- innlevering, hadde flere saker ferdige og enda flere lå klare på skrivepulten til å renskrives, men tenkte jeg måtte høre med Elisabeth på Risør Grafisk (hun tegner ut bladet) hvor langt i sidetall hun var kommet med uttegninga. Overraskelsa var stor da hun meddelte 99 sider + stoffet som fremdeles ikke var uttegna! Så derfor vart det brått stopp med stoffproduksjon og jeg gjør som siste arbeide på Villreinen disse betraktningene i redaktørens hjørne.

Opplevelser med administrasjonen og rein 1952-55 Setesdal/Austhei villreinlag

Viiireinen som viltart har overlevd nok et år siden bladet kom ut forrige

vi klart å rette søkelyset på den på en siik måte at den også går er sikker framtid imøte? Muligens ikke. Reinen er den tause part som må ta til takke med det vi mennesker byr den av leveområde og forvaltningsstrategl. De fleste bygder som har villreinen innpå fiella sine, er ofte i desperat nød med i finne nisjer i næringsutvikling. Det tradisjonelle landbruket går dårltgere tider imøte og grunneiere og bygdene leter med lys og lykte etter nye næringer. Hvor kaster de sine øyne? Jo, på utmarka, den skal utnyttes mye mere enn før og oftest tenkes det masse istedet for kvalitet. Idedugnadene i bygdene fører til de underligste tiltak som skal dra folk og penger inn i utmark og {ell. Villreinen synes å bli et av midlene for å nå målene t næringsutvikling. Forholda legges ti1 rette for rask befordring inn i villreinens leveområder, husværer settes opp som skal komme folket tilgode, mens villreinen får enda mindre områder å leve på. De færreste forstår at med hvert slikt tiltak, reduseres områdene reinen fiitt kan beite og leve på, og dyretallet må ned. Så lenge vi ser rein i fie11a, er det bare et fåtal1 som reflekterer over at reinen er en sårbar viltart og krever betydelige arealstørrelser fbr å ieve og reprodusere. Hvis bygdene med villrein ikke tar denne viltarten med i sin helhetsvurdering under næringsutvikling i {ellet, vil de smått om senn gjøre forholda uholdbare for villreinen! Her må rettighetshavere som disponerer villreinjakt, sannelig manne seg opp til å tale villreinens sak, hvis ikke kan dagen det er slutt med å dele ut villreinkort, komme før en aner! Villreinutvalg og villreinnemnder må passe områdene de er satt til å forvalte, de er valgt for å ta vare på villreinen og ha denne i tankene hele tida! Med disse orda sier jeg takk for hyggelige kontakter til dette nr. av Villreinen og for all hjelp! Håper noen og hver bidrar med stofflbilder også til neste nr., det er vi avhengige av skal dette bladprosjektet rusle og gå!

REDAKT',R:JON J. MELI 2550 Os i Ø. Tlf .064/98081 Utgiver:

Villreinrådet i Norge,

Jon Dale, 577,1 Lofthus 1

13

Per Aksel Knutsen, 2580 Geilo tlf. 067 186 230 Jan Hageland, 2884 Aust-Torpa tlf. 061/l 8243, 061 I 19 57 0

Roar Holte Berg, 7340 Oppdal

sorn har l-ølgende satnmenselning

tlf .0'74120997

Anders Kiær, 2,175 Opphus tlf.064163 134. 094/40 403

Stig Aaboen, 2690 Skjåk,

tlf.062/13060

26

område

28 30

Reinens sosiale og atferd

JJ

"ts""i;;;;;;""'

36

Forvaltningen av fjellområdet mellom rv.7 og rv.50 ............... 46 Knutshøområdets historie ....... 48 Bare en jaktdag i villreinens

Bedaghelighetssyndromet........ 56 Villreinjakt på Oksenhalvøya... 58

Halvor G. Dvrland ................... Skjåk Sørområde ......................

Nordfjella

60 64 ............. 66

Kalvetellinger og strukturtellinger av villreinbestander

i 1991 ..........

........... 70

Skjåkjente med ekte naturglede 76 ................ 78 Eidfjord

Jenfrid og Endre Viveli ............ "Storbukken" i Skjåk...............

82 86 ......... 90

Raufittsimla

Villreinjakt i Øyer Stats-

allmenning

............ 96

Villreinen i EF-perspektiv ....... Blant reinsdyrfolket i

W*

rlf. 054/63

er stifta Skaulen/Etnedal villrein-

Villreinjakta anno 1992 På tur i Hjelmeland ...,

gang. Har

VILLREINEN

22

98

100 Chukotka-provinsen 106 Fembukkersjakten I gamle fotspor på Vidda ........ 110

Setesdal/Ryfylke villrein-

område

år

u

YoØ

113

*

,i

O-r.

øX#

<nYz Ø<au -r>; YHYQ >x>:

<=tr

6

,n;)

,

Villreinen 1992 s 3