Page 1

VILLREINEN 1992

"€,eå{B"q å##Æ GLIMT FRA OPPSYNSRAPPORTER FRA NOEN AV VILLREINOM-RA.DENE AV JON J. IMELI

.t{ ,

Rondane Sørområde I dette området var kvota 1035 dyr og av disse vart 617 dyr felt. Under høstens jakt var det l0 oppsyn med begrenset politimyndighet og ledet

,

av en oppsynsleder. Oppsynet utførte 195 oppsynsdager og 343 jegere vart kontaktet av

oppsynet før f-eliing, 264 ved bilveg, 50 jegere kontrollert under slakting og 49 kontrollert under kjøttbæring.

Følgende anmerkninger kan en trekke ut av oppsynsrappofien: 7 rapporterte skadde dyr, 8 brudd på Et ganske spesielt bilde! Forlatt reinskalv som sto og transportert til nærmeste

reinsflokk

"fast" i løssnø i Bykle. Vart fanga FoTo: EIVIND MAULAND

skulle etter vedtektene være en fra

Bygland: Arne Haugå (Morgan

hver kommune

Mikalsen) Dette styret sitter til årsmøtet og kan da evt. stadfestes videre eller

*

varamenn.

Styret ble: Fyresdal: Formann: Asbjørn Berge, (Ola Breiland) Bykle: Knut Hoslamo (Sigurd Bjå-

velges

på nytt. Det ble

en)

ellers besternt at Agder skogeigarlag skal ha sekretærfunksjon til årsrnøtet. Stiftelsesmøtet gikk fort og sn-rer-

Tokke: Einar Hovden (Svein Ivar

tefiitt og SETESDAL

Sønning)

VILLREINLAG er nå er.r realitet. Vi ffir håpe det blir til nytte i villreinforvaltningen på Austheia og ønsker lykke til.

Vinje: Olav Aarhus (Svein Ekre) Valle: Egil Svendsen (Torleiv D. B1ørgum)

AUSTHEI

Amli: Ame Smeland (Jørund Mjå-

ler av manglende

ettersøk og 2 andre forseelser. Forøvrig er det også rapportert om endel andre ureglementerte forhold, bl.a. 12 skudd

for å avlive en simlekalv. Oppsynsleder Oddvar Stensrud sier i rapporten, at de første 3 ukene var det nesten ikke rein å sjå i f ellet

og derfor ble det stort innrykk av

jegere i fellesjakten, noe som medførte endel uheldige episoder.

Ottadalsområdet (Sør og Nord): Kvota for 199 I var 1762 dyr og fellinga kom ut med 1390 dyr. Nærmere 1000 kontroller

Iand)

Kalvetelling i Austheia, ved Stavatn

jegerinstruksen, 5 anmerkninger om mangler ved kontrollkortet, 4 tiifeller av skyting på lange hold, 2 tilfeller av skyting mot flokk, 2 tilfeller av skyting mot dyr i fart, 3 tilfel-

FOTO: EIVIND I\IAULAND

vart foretatt under jakta og

grunnlag av disse er det 35 rapporter og inngitt 14 anrneldelser for brudd på offentlige lover og regler. Dette er omtrent de samme tall som foregående år. Oppsynel regislrertc

56 skadde dyr (4%), som er

en

vesentlig nedgang fia i 1990. Oppsynet konkluderer med stort sett bra jaktutøvelse, bortsett fra uheldige episoder under jaktavslutninga (lellesjakta). Det er oppgitt 13 tilfelle av uforsvarlig skyting.

Rapporren om oppsynsljeneslerr antyder at en jevnere fordeling av jakttrykket i løpet av jakttiden vil kunne skape bedre betingelser også for oppsynstjenesten. Den totale oppsynskostnaden beløper seg til ca. 100 000 kr.

27

Villreinen 1992 s 27  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you