Page 1

VILLREINEN 1992 Tilbake på Fjellsjå etter vellykket jakt. Flyet

ventes.

Foro:

PER SØ|LEN

deltakeme hadde nok også godsnakket med gudinnen Diana. Flyger og

hotelleier Olav Skinnarland fikk deltakerne

trygt og behagelig

plass i terrenget

i de tidlige morgentimer. Nå var det opp til reinen å oppfylle resten av forventningene. Og den kom. Folka ved Kallungsjå I'rkk oppleve flokk på flokk med

raskt skiftende og intense opplevelser. De utenlandske gjestene \ ar mektig imponerte, rnen lant denne jaktformen både uvant og vanskelig. Bare svensken Løvgren fant det forsvarlig ir skyte, og felte sitt dyr, rnen ellers r-nåtte Lier-Hansen til for å ffi

Nordisk Jegersamvirke på reinsjakt AV SIGMUND HOLTE

Nordisk Jegersamvirke er et samarbeidsråd tnellorn jcg.'rorgunisusjoner i Finland, Sverige , Danrnark og

informasjonsvideo om htrman jaktutøvelse. Fra Mårfiell deltok fbr-

Lars Gøran Liivgren, gen.sekr.

mannen Tore Fæhn og Sigmund Holte som kjentmenn. Detaljplanleggingen ble utfbrt kvelden i forveien, og gikk ut på at to lag 6 4 mann skulle dra inn til Kallungsjå, og de 4 siste til Fjellsjå. Dette er henholdsvis 4 og 5 mil inn på vidda fra Skinnarbu. så transporten måtte

Svenska Jågarefbrbundet.

foregå med fly.

Bernt Lindqvist, fdrbundsjurist

Værgr-rdene var åpenbart "kjøpt" på forhånd og bød på klart, kjøiig vær med bris fra vest. E,nkelte av

Norge. I slutten av august siste høst var de samlet til rnøtc på Skinnarbu Høyfellshotell i Tinn. Deltakerne \rar:

Seppo Havu, gen.sekr. i Jågarnas Sentralorganisasj on, Finland.

Jågarnas Riksfdrbund, Sverige.

Sven-Erik Jacobsen, gen.sekr. Dansk .lagtorganisasjon.

Fritz Heje-Hansen, till.valgt

Dansk

jaktscener på videoen. Fotograf-ene llkk alt de kunne øuske seg og gorde mengder av gode opptak.

Laget ved Fjellsjå flkk den andre variantcn. Timevis med speiding og gjennomsøking av tilsynelatende tomt terreng. Men også her skulle det løsne etter hvert. Først en enslig, skadd r"rngbukl< som Lindqvist felte med velrettet skudd. Dcretter 3 km. med stillingsjakt på 4 dyr som endte med at også Jacobscn korn til skudd.

Resultat: Flott" voksen bukk med

i geviret. Gjett om han var dagens mann når opplevelsene ble berettet på hotellet utovcr kvcldeu. Og alle gjeslene ga nttrykk for at denne dagen hadde gitt dcm mektige natur- og jaktopplevelser. svært forskjellig fia det de ellers var vante til. Dette var eksklusivt NORSK! dobbel brr-rnnefiøl

Sven-Erik Jacobsen fra Dansk Jaktorganisasjon fikk full klaff

FOTO: PER SØILEN

.lagtorganisas.lon.

Stein Lier-Hansen, gen. sekr. Norges Jeger- og Fiskerforbund. Helge Jørgensen, kontorsj ef Per Søilen, informasj onssj ef Arnfi nn Weiseth, j aktkonsulent

Som vertskap hadde N.J.F.F. lagt opp til at de utenlarndske gjestene skulle tilbys en dag på villreinjakt på Hardangervidda, og for å ha rimelig sjar-rse for å finne dyr var det ordnet rned jakt på Mårlell Sameiges områder inn mot sentralvidda. I inøteprogralnmet var onsdag 28. aug. blinket ut til jaktdag. Som en del av opplegget skulle det være med en fotograf fia VIDEOMAKERS som sammen med Weiseth fra N.J.F.F. skulle gjøre opptak

til

en 11

Villreinen 1992 s 11