Page 1

VILLREINEN 1992 jeg trekker av. Det hele skjer

såpass

fort. For Dagh og meg virker det nesten ufattelig. Dette er en opplevelse en ikke får to ganger. Klokka næflner seg halv tolv. Et langt morgenskift og fem storbukker. Vi går frem til dyrene for å sjekke at alle er døde. En glede og lettelse brer seg i meg - ikke over at vi har felt fine og mange dyr - men at vi har fått avlivet bukken som var skadet. Vi ber Trond komme ned til oss. Det kan

godt gjøres med

litt hjelp til

den

jobben som nå kommer. En stund senere etter middagsleite, sitter vi på østsiden av Storbekkflell med bål og mat. Tåken er bor-

te, og vi har god utsikt mot Storenga og "fellesjegerne" som sitter ubeskyttet og går fullt oppreist mot horisonten. Men det er en annen

historie. Det bærer ned mot Myklebysjøen i kveldingen. Det dunkler og det siste lyset speiler seg i sjøen. Følelsen

av uendelig velvære når helt ut til fingertuppene. Alle sanser er overmettet. Dette skal vi leve lenge på. o

NYTT FRA NOEN AV VILLREINOMRADA Forelhogna villreinområde hadde sitt årsmøte 27. mars og vedtok samme kvote i år som i Ior: 900 dyr. Tellinga i vinler viste en vinterstamme på 1728 dyr. Kvota fordeles på 40% kalv, 30%o bukk og 30oÅ simle. Bukkekvoten deles opp i l/3 stor bukk og 2/3 liten bukk. Forelhognaområdet gir ut informasjonsbladet Hognareinen, ca 50 sider med lokalt stoff om Forelhognareinen og bygdene rundt området. Forelhognaområdet hører med til planene for nye nasjonal-

i landet og de fleste av lokalbefolkningen er imot disse

parker her planene.

Det nye villreinområdet i Granvin, Ulvik og Ullensvang som heter Oksenhalvøya, vedtok på sitt årsmøte 4. aprll ei kvote på 7 dyr. Haldor Hamre, Granvin, er her formann i villreinutval set. I(nutshø villreinområde har fastsatt kvota til 400 dyr, men villreinnemnda ønsker at den skal være på 360 og når dette skrives, er den ikke endelig. Bakgrunnen for at villreinnemnda ønsker å gå ned, er å få heve stammen raskere opp

til

ønsket vinterstammestørrel-

se. Siste telling viste 1.022 dyr som er flere hundre dyr under målsettinga. John Oddleif Bakken,

Hardangervidda villreinområde hadde sitt årsmøte 14. februar og fastsatte kvota til 3.500 dyr i 1992, med fordeling 20oÅ frie dyr, 30% kalv og 50o% simle/ungdyr. Det ble forutsatt en fellingsprosent på 44. Etter mye skadeskyting i 1991, vil

det i 1992 bll

mannskapsmessig

styrking av oppsynet, midlene skal økes, økt samarbeide med det ordinære politiet og nytt kurs før jakta for oppsynet. Det var endel diskusjon om å gå vekk fra driftsplanen når det gjelder vinterstammestørrelse. Et fåtall, noen av disse representerte randsoneområder, ville ha ei økning av stammen, slik at reinen tok nye områder i bruk igjen. ArsmØtet

valgte Johnny Vikne, Odda, som ny formann, mens Bjørn Skinnarland, Rauland, vart ny nestleder. Arsmøtet i Villreinnemnda valgte

Edvard Ljone, Ulvik, til

leder, mens Jon Dale, Lofthus, varl ansatt som sekretar. Villreinnemnda god-

kjente Villreinutvalgets forslag til kvote og fordeling. Snøhetta villreinområde fastsatte i sitt årsmøte årets kvote

til

750 dyr og at bare 54 av disse

dyra kan tas ut i Vestområdet. Men det blir oppfordret om at disse også blir tatt ut i Østområdet. Jaktstart 25. august. Per Stueflotten, Lesja, forlsetter som forrnann.

Folldal, er formann i Villreinutvalget, mens Arne Kristoffersen har overtatt ledervervet i Villreinnemnda.

Jon J. Meli

109

Villreinen 1992 s 109  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you