Page 1

VILLREINEN 1991

ffiWpffiFffiåruffim**ruå* å såffiåwmessffi*$$*å å ffiWffi Villreinen i fjor presenterte vi utdrag fra oppsynsrapportene fra

I

noen av villreinområda, det samme gjør vi i år. I Hjorteviltforskriftenes $ B, som villreimemndas omhandler arbeidsoppgaver, inngår som pkt. 4, at villreinnemnda skal påse at det foreligger en tilfredsstillende oppsynsordning og at jakta blir drevet på en forsvarlig måte. Det er også

fra Direktoratet for

naturforvalt-

ning understreket at arbeidet med å oppnå en human og sikkerhetsmessig forsvarlig jaktutøvelse, må prioriteres. I de fleste villreinområda er det nå en eller annen form for organisert oppsyn og oppsynskorpset har etter hvert blitt bedre, med stadig trening i praktisk oppsynstjeneste og skolering gjennom kurser.

Oppsynsrapportene som kommer inn, vitner om en kvalitetsheving på

denne tjenesten. Men fremdeles gjenstår å få bukt med endel inhuman jaktutøvelse og derav følgende skadeskytinger! Fra årets rappopter sakser vi følgende: Hardangervidda, kvote 7016 dyr, felt 2805 dyr som gir 40"/" i felling. Fjelloppsynsmannen i Lesja, Arne J. Mortensen, var oppsynsleder i Snøhetta og

har angitt en fyldig og oversiktlig sammendragsrapport etter jakta.

FOTO JON J. MELI

Oppsynet har bestått av 16 mann,

med Sverre Tveiten, Tørvikbygd som oppsynsleder. Før jakt hadde de oppsynssamling på Halne 23/8, der representanter for DN, Politiet, Vestlandet Forvaltning og Oppsynsutvalet også deltok. Oppsynet var ute i ca 440 dager og kontrol-

lerte 997 villreinjegere oppsynsarbeide.

*

annet

25 personer er

innrapportert til politiet for felling av feil dyr i forhold til løyve, feil ved/manglende skjæring av kontrollkortet og stygg jaktutøvelse. Det er også gitt endel muntlige advarsler.

Tveiten anfører som konklusjon,

at

samjaktavtalene

har

medført

store jegerkonsentrasjoner i enkelte områder, mye jakt foregår i helgene, men sjøl om det er noen jegere som

drar ned helhetsinntrykket, er det mye positivt å si om jegerne. Med store j egeransamlinger, mener Tvei-

dyr og forseelser som manglende underskrift på jaktkortet, unnlatelse i å sette i magasinsperre. Oppsynet rapporterte forøvrig om svært rolig jakt og ingen større sam-

menstimlinger av jegere. Noen få dyr vart likevel avlivet som skadde dyr. Det var lite rein å sjå i snaufjellet de første fiorten dagene og området hadde fellesjakt over hele området fra I7 /9 tll24/9.

Ble{iell har en oppsynsmann, Kåre Fekjan, Kongsberg. Han var ute i 17 dager og kontrollerte 27 jegere. Blefjellreinen har lett for å gå ned i skogen og vanskeliggjør derfor oppsynstjenesten. Det vart registrert B skadeskutte dyr (av et uttak på 125 dyr). Videre manglet 2 jegere jegeravgiftskort, noen jegere hadde ikke signert kontrollkorta og det var 2

tilfeller med for dårlis

ettersøk.

Oppsynsmannen mener det er for

ten, at oppsynsstyrken må styrkes!

mange jegere i helgene.

Snøhetta, kvote 600 dyr, felt 267, fellingsprosent 44. Fjelloppsynsmannen i Lesja, Arne J. Mortensen har vært oppsynsleder og han har utarbeidet en meget innholdsrik

Nord{ielfa, kvote 1300 dyr,felt 592

sluttrapport

fra

oppsynstjenesta.

Oppsynet har i dette området utført 217 dagsverk og kontrollert 418 jegere. De har registrert 16 tilfeller av uregelmessigheter med kort og 3 tilfeller med uregelmessigheter med våpen.

Det er registrert 5% med skadde

dyr (i forhold til

fellingstallet).

Totalt er det rapportert om 23 wegelmessigheter, som utgjør 5% mot 9% i 1989. Snøhettaområdet er vanskelig å dekke sambandsmessig, men det er nå oppsatt 3 basestasjoner, slik at når disse blir fullt operative, vil sambandet gå inn over de fleste områder.

dyr med fellingsprosent på

46.

Oppsynsleder har vært Per Aksel

Knudsen, Geilo og han har hatt med seg 8 oppsynsfolk.

Før jaktstart vart det arrangert jegermøter

i

kommunene Lærdal,

Aurland og Al, dessuten et oppsynsmØte.

Oppsynet utførte 154 oppsynsdager og registrerte en skadeskytingsprosent på 5.2 og kontrollerte 508 Jegere.

Ulovlige forhold:

2

manglende

magasinsperre, 4 manglende under-

skrift, 1 frakt av umerket dyr og 1 uforsiktig omgang med våpen. Det har vært tilløp til stresset jakt, spesielt langs enkelte fjellveier og oppsynsleder vil anbefale at det opprettes jaktfrie soner langs fjell-

veiene. Sambandet bedret

seg

vesentlig ved repeaterstasjonen på Rondane Sør, kvote 800 dyr, felt 498 dyr, fellingsprosent 62. Oppsynsleder Oddvar Stensrud har fått

tilbake rapport fra 7 av oppsynsmennene og de har utført i alt 145 dagsverk med kontroll av 289 jegere. Av uregelmessigheter kan nevnes 2 rapporter om felling av feil dyr, 3 tilfeller om felling av for stort 18

Raudbergnuten i Al. Oppsynslederen konkluderer med en jakthøst uten de helt store sakene, men han håper at skadeskytingsprosenten må gå ned. Forelhogna, kvote 999 dyr,felt792

som gir en fellingsprosent på 79. Oppsynslederen Jon Karstein Sko-


VILLREINEN 1991 Egil Soglo, Sel: Norman Heitkøtter og Folldal: Bjørn Wegge. Sammendragsrapporten er skrevet

av Bjørn Wegge og forteller at det har vært 15 oppsynsfolk i området, som tilsammen har vært fie i 164 dager. Ut fra rapportene synes det å være for stor skadeskyting; 6.3%. Uregelmessigheter forøvrig, 2 for manglende skjæring av kort, 1 inhuman avlivning av skadd dyr, 3 for stygg jakt, 1 for ulovlig jakt. Dessu-

ten er det gitt en rekke advarsler (oPS).

Oppsynsmannen i Blefjell, Kåre Fekjan, inne på toppen av Blefjell, mot Telemark. Kåre bruker elghund og den kan være til stor nytte under et eventuelt ettersøk etter skadde dyr.

/\-{

Alen, har hatt med seg 14 oppsynsmenn til med begrenset gåstrø,

rY

Rapportskriveren konkluderer med at jakta har foregått på en tilfredsstillende måte, men at enkelte episoder trekker helhetsinntrykket ned. Det sies også, at på grunn av manglende erfaring og lite hensynsfullhet hos en del jegere, blir jakten ødelagt for mange og jakten blir i . sin helhet lite effektiv.

politimyndighet. 15 oppsynsmenn har tilsammen vært ute i L19 dager og kontrollert 522 jegere og registrert 2.6"/" i ska-

Fellingsresultat for Brattefjell-Vindeggen 1 990.

deskyting og inngitt 10 anmeldelser på 6 grensekrenkelser, 2 brudd på

Tillatt felt: 189 simle/ungdyr, 1 15 kalv, 46 frie dyr. I alt 3 50.

våpenforskriftene, 1 for feilskyting og t helikopterflyver for lavflyging

Till.

og jaging av rein.

felt

Felte dyr

Oppsynslederen konkluderer med at det har vært ei bra jakt og skadeskytingsprosenten er fortsatt på veg

ned. Forelhognaområdet har forø' vrig praksis med å awikle et oppsynsmøte før jakt og et oppsummeringsmøte for oppsynet etter jakt.

Brattefiell-Vindeggen, kvote 350 dyr og felt 165 som gir en fellingsprosent på 47. Halvor G. Dyrland har vært oppsynqleder og han har hatt med seg 2 mann. Tilsammen har disse tre oppsynsfolka vært ute i 54 oppsynsdager og kontrollert 96 jegere. Det var lite uregelmessighe-

ter å komme over, bare 2

som mangla magasinsperre i våpnet. Langt alvorligere var det at det vart funnet 4 døde dyr, påskutte, under

jaktperioden.

Oppsynslederen mener det er mangel på forsvarlig skyting og manglende ettersøk. Enkelte jegere viser lite lruman framferd under

jakta, sies det!

Rondane Nord, kvote 900 dyr, felt 510 dyr, fellingsprosent 57. Det er 3 kommuner som har andel i dette villreinområdet og oppsynsledere i

de 3 kommunene har vært: Dovre:

I

alt

Kalv

1.1./2

år

Eldre dyr

Handyr Hodyr Handyr Hodyr Handyr Hodyt

Kommune Hjartdal

181

Seljord

r04

Tinn

a1 JI

Vinje

34

Totalt

350

95 t3 12 t7 10 10 33 6t1086782258,7 2t0000r6,5 700304020,6 22 56 165 24 20 26 T7

Fell. o/o

52,5

47

1

Villrelniakt er ofte mye venting. Slik også for dlsse folldalsjegerne: lvar Borkhus, Ole Tallerås og Oddmund Jakobsen ved "Rolagheta" i Rondane ca 1960. Kragerne var ennå | bruk og de gamle Ber-

gans-ryg9aekkene var enerådene ved kjøtt-transporten.

19

Villreinen 1991 s 18 19  
Villreinen 1991 s 18 19  
Advertisement