Page 1

VILLREINEN 1990

FRA VILLREINJN(TOPPSYNET 198 9 I alle villreinområder drives det en form for organisert oppsynstjeneste under reinsjakta. Noen områder satser nok mer enn andre på denne tjenesta, men et giennomgående trekk er en vesentlig heving av oppsynsaktiviteten og kvaliteten på denne! Både rettighetshaverne og offentlig viltforvaltning satser betydelige beløp på at det skal herske ordnede

forhold i villrein{iellet under jakta.

Dessuten skoleres en stor del av oppsynskorpset hvert år og blir på den måten sikrere i sin utøvelse av politi-

myndigheten.

Villreinen har fått inn en del oppsynsrapporter og det som presenteres i denne artiklen, er henta fra slike. Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei Disse to villreinområdene har felles oppsyn og gir følgelig ut en samlerapport. Oppsynsleder i disse områda er Lars Arne Bay, Suldalsosen, og fra hans rapport viser denne, at det har

vært engasjert 14 personer under villreinjakta * 2 fast ansatte i Njardarheim. Det er utført ialt771. dagsverk, fordelt med 96 dagsverk på vestheia og 75 dagsverk på austheia. Kostnaden for oppsynet kom på 1 72 000 kr. Det er kontrollert 547 jegrer,herav 67 småviltjegrer. Jaktaktiviteten har vært størst rundt helgene, med en topp i første og siste uka. Oppsynet lider av mangel på brukbart kommunikasj onsmiddel internt.

blir nå mer tilfeldig og går helst på telefon. Det er et stort ønske om bedre sambandsdekning, slik at dirigering av oppsynet og raske forflytninger kan skje. Ellers synes det å være svært lite av Denne

uheldige episoder og det er få rap-

porter etter jakta. Setesdalsområda er vanskelige oppsynsområder, med mye kuppert terreng, mange innfallsveger og stor spredning på dyra.

Forelhogna Villreinområde Jon Karstein Skogåstrø, Ålen er her oppsynsleder og sammendragsrapporten fra dette villreinområdet set-

tes opp etter samme malen hvert år,slik attalla er sammenlignbare år for år. 46

13 mann har utført oppsynstjeneste med tilsammen 132 oppsynsdager og kontrollert 502 reinsjegere til en kostnad på 62 000 kr. Før jaktstart vart oppsynet samla

til

et orienteingsmØte, hvor konsulent Peik Bendixen fra DN, viltforvalteren i Sør-Trøndelag Jon Barikmo og formannen i Ottadalsområdet Magnar Sletta deltok. I Forelhogna vart det felt 664 dyr

i

1989 og den registrerte skadeskytingsprosenten kom på 4, 1 mot 5,57o i 1988. Fordelingen på dyrekategorier med denne skadeskytingspro-

ved/manglende skjæring av kontrollkortet, stygg jaktutøvelse og brot på nattjaktforbudet. Som konklusjon på villreinjakta 1989 sier Tveiten, at den stort sett foregikk i rolige og fine former, men enkelte episoder kommer en ikke forbi, og at villreinjakta mer og mer

blir ei helgejakt. Blefiell

Blefjell er et lite villreinområde på ialt 17 4.608 da og dekkes av en oppsynsmann, Kåre Fekjan, Kongsberg. Han var i 1989-jakta ute i 10 dager

*

sent; storbukk 5,5% (1988: 1.4%), liten bukk 2,2o/o(I,0),simle 3% (1,0) og kalv 2,8'/" (3,4). Det er inngitt 17 anmeldelser etter jakta fordelt på 7 grensekrenkelser, 3 for feilskutte dyr, 3 for uplombert

6 dager utenom ordinær jakttid. Utenom to uregelmessigheter som

gevær/manglende magasinsperre og 4 for andre forhold, bl.a. for manglende ettersøk. Generelt inntrykk fra 1 98 9-jakta er at den har vært bedre utøvd enn i

Nordfjella har et tellende villreinareal på 2.8 50.88 2 da og fikk enfelling på597 dyri 1989. Oppsynskorpset på 10 personer som har vært ledet av Per Aksel Knudsen, Geilo, utførte 145 opp-

198 8 med hensyn til skadeskyting og stygg jakt. Forelhogna praktiserer å kalle inn

oppsynet til et oppsummeringsmøte etter jaktslutt, for derigjennom å gå gj

ennom alle forhold/episoder mens

de ennå er ferske. Erfaringene som er

høsta gj ennom årets oppsynstj eneste

blir lagt til grunn for en enda bedre tjeneste kommende jakt.

Hardangervidda Her er det 16 oppsyn som skal dekke 8350 km2, eller godt 500 km2 på hvert oppsyn! Oppsynslederen, Sverre Tveiten, Tørvikbygd skriver i sin samlerapport, at årets oppsynssamling var lagt til Hovden som et todagers kurs. Oppsynet fra Setesdal, Blefi ell, Nordfjella, Brattefjell-Vindeggen og Hardangervidda var invitert til å delta, og representanter fra DN, Politiet og Statens Skoger, Vest-

vart ordna opp på stedet, avlivet han et dyr som var skadet i et bein.

Nordfiella

synsdager. Oppsynsutgiftene kom på ca. 100 000 kr. De har en rapportert

skadeskytingsprosent på 3,7 mot 4,8"/" i 1988. Feilskutte dyr var l, manglende underskrift 4 tilfeller og frakt av umerket dyr 1 tiffelle. Før jaktstart vart det arrangert orienteringsmøte hvor bl.a. representanter for ledelsen i Villreinutvalget og lokale lensmannskontor deltok. Oppsynslederen var også med på lokale jegermøter i Hol og Aurland før jaktstart. Samlerapporten sier at det store av jegere viser god jaktmoral, men i de tilfeller hvor det har gått galt,

flertall

har de ikke mestret situasjonen. Og de tilfeller det siktes til, refererer seg til skyting på dyr i fart som har resultert i skadeskying og direkte bom. Antall døde dyr som er gjenfunnet er

landet Forvaltning var til stede. Oppsynet rfiførte 370 oppsynsdager og det vart kontrollert 700 villreinjegere, 25 fiskere, 110 småviltjegere og 95 kontroller av regelverket for verneområda.

6 stk., avlivet av oppsynet 7 stk. og av jegere 16 stk. Sambandsdekninga for Nordfjella bedra seg betraktelig ved å ta i bruk sikringsradioen for landbruket, men utbygging av repiterstasjoner må til for å kunne dekke hele området.

Det er innlevert rapport til politiet på 25 personer og går stort sett ut på følgende forhold: Feil ved våpen, fel-

Ottadalsområdet Ottadalsoppsynet på 24 personer og

ling av feil dyr i høve til løyve, feil

med Jens Lovisendal, Lillehammer


VILLREINEN 1990 som oppsynsleder, har 4.755.000 da å passe på under villreinjakta.

Bjørn Wegge, som også har fungert

i 1989 336 oppsynsda-

Folldalsoppsynet har hatt 4 mann ute os i Knutshøområdet (Folldals del 7iS km2) har de utført 57 dagsverk med 72 kontroller og i RondaneNord (Folldals del 1.7 5km2)21 dagsverk med 60 kontroller. Sambandet har nå fått en basisstasjon på Knutshø og denne utvirker god kommunikasjon i mange vill-

De utførte

ger og kunne forsåvidt rapportere om mange uregelmessigheter, uten at

det er kommet ut noen samlede tall for de spesielle forhold. Men ut fra det enkeltrapportene forteller, kan det tyde på at 1 989-jakta hadde sine minussider og at det sist høst bl.a. var 6 rapporter på inhuman jakt. Oppsynet hadde forøvrig en kursdagfør jaktstart, med bistand avkonsulent Peik Bendixen, DN og politi-

mesteren ved Gudbrandsdal Einar

Henriksen. Ottadalsoppsynet er et av de rimeligste blant villreinområda, med en kostnad på 71.350 i 1989 (21,2kr pr. oppsyn pr. dag.) Knutshø - Snøhetta Når det gjelder oppsynstjenesten

innenfor disse to villreinområda, foreligger det rapporter fra Oppdal Bygdealmenning og fra Folldals del i Knutshø.

som oppsynsleder.

reinområder

(Snøhetta-Rondane

Nord-Rondane Midt-Knutshø osv.). Oppsynet har registrert langt færre skadde dyr i 1989 enn i 1988; 5 som er avlivet underjakta og tatt på kort, mens to er funnet igjen døde etter jakta. Dessuten er det etter jaktslutt blitt jakta på 3 skadde dyr. Uregelmessighetene som er blitt påtalt bes-

tår i

grensekrenkelser, jaging av reinsflokk fra annenmanns terreng, hunder som løper løs, manglende skjæring av kontrollkort og skyting på for langt hold.

Folldalsoppsynet hadde en kost7 8 227 kr og oppsynslederens konklusjon på jakta er: 1. Lite rein og

nad på

dermed liten jaktaktivitet

i

Folldal

Østfjell. Uvanlig lav fellingsprosent i Folldal. 2.Lite rein også i vår del av

Rondane Nord. En kort visitt av reinsfl okken e i 3 - 4 dager ga imidlertid god uttelling, og dermed en akseptabel fellingsprosent.

3. Omorganiseringen av oppsynet viser seg fortsatt å være heldig. Bedre med få mann på heltid enn mange på

deltid. Det nye sambandsutstyret effektiviserer tjenesten ytterligere. 4.Lavere kvoter og strengere regler for fellesjakt førtetil roligere og min-

dre stressende jakt. Det er likevel behov for smidigere ordninger m.h.t. framtidig fellesjaktopplegg. 5. Få tilfeller av stygg jakt, men flere tilfeller av grensekrenkelser og andre forseelser. 6. Jakttida i Rondane Nord bør rel'urderes.

Oppdal Bygdealmenning ved sin fjelloppsynsmann/sekretær Christian E. Klemetsen og Ingolf Røtvei, har gitt ut en fyldig rapport fra 1989jakta for Oppdals vedkommende. Oppdal har stilt med 2 faste oppsynsmenn og 7 deloppsyn. De har utført37 dagsverk i Snøhetta og foretatt 35 kontroller. I Knutshø har de nedlagt 58 dagsverkog 79 kontroller erforetatt. Avuregelmessigheter er 4

forhold anmeldt til påtalemyndighetene for brudd på jakt-lovgivningen og 7 forhold har fått skriftlig påtale for diverse forhold. Når det gjelder feilskyting og tunn av døde dyr, er 10 stk. tatt på kort,7 er solgt til fordel for Viltfondet og 1 1

er kassert. Fra rapportens konklusjon må det fremtrekkes at jegerne ofte forsømmer sin klare plikt til å gjennomføre søk etter det dyret som er påskutt og der "fall" ikke er umiddelbart registrert. Det er også registrert en rekke feilskytinger derjegerne bevisst prøver å tilegne seg dyr som ikke stemmer med fellingstillatelsen. Men det er også mye positivt å registrere, derjegerne ofte viser god disiplin og utviser en human jaktutøvelse.

Knutshø - Rondane Nord

Fra Folldal fjellstyre, som har villreinterreng innafor disse villreinområda, har vi mottatt oppsynsrapport fra fjelloppsynsmannen i Folldal,

Foruten jaktopplevelsene har jegeren også

høstfjellet og glede seg over. Som her en septemberdag i Asbiørnsdalen i Lesja hvor rypebæra er praktfullt røde. Hvis iegeren la merke til naturens skiønnhet, ville også oppsynet få mindre

å giørel FOTO JON J.

MELI

47

Villreinen 1990 s 46 47  
Villreinen 1990 s 46 47  
Advertisement