Page 1

VILLREINEN 1990

Sølnkletten villreinområde 4 kommuner

Sølnkletten Villreinområde ligger i Hedmark fylke og dekkes av 4 kommuner; Alvdal med 250 fellingstillatelseri 1989 og 145 felte dyr, Folldal hadde 87 tillatelser og 34 felte, StorElvdal 107 og 69 og Rendalen 106 tillatelser og 44 felte. Fellingsprosenten for hele området i 1989 - 53.

Driftsplan I likhet med mange andre villreinom-

råder i landet, har også Sølnkletten nå starta arbeidet med driftsplan. Villreinutvalget jobber foreløpig sjøl Mye av Sølnkletten-reinen holder til og strukturtelle.

i f uruskogen,

og er derfor veldig vanskelig å totaltelle

å systematisere de data de ligger inne med over stammen, men de har fått årsmøtets samtykke til å knytte til seg fagfolk til utarbeidelse av planen.

med

. Sølnkletten Villreinområde, som ligger mellom Glommadalføret og Atnedalen, har awikla sitt årsmøte ogvedtatt enkvotepå 560 dyr, 1 0 dyr mer enn i 1989. Arsmøtet fatta også vedtak om at de 10 dyra i tillegg i 1990 skulle inntektsmessis tilfalle villreinutvalget.

Skogsrein

stØrste bukken veide 97 kg med ei

I Sølnkletten er det store problemer å

Beitetaksering Sølnkletten Villreinområde fikk sist

få gjennomført ei skikkelig totaltelling, nettopp p.g.a. at reinen i det vesentlige oppholder seg i skogen,

gjennomsnittsvekt på 72.7 kg. Kalvene hadde ei giennomsnittsvekt på 1 9 kg, mens simlene i gjennomsnitt lå på 35 kg med ei toppvekt på 47 kg.

utover sommeren og dermed er et vekstfremmende for. Ut fra disse erkjente fakta, har de konkludert med en "bæreevne" på 700 dyr i vinterstammen.

året presentert resultatene fra beite-

spesielt gjelder dette bukken. Struk-

takseringa NlNA-forskerne Eldar

turtellinger er enda vanskeligere. A finne fram til en metodikk som gir noenlunde sikre holdepunkter for

Gaare og Gøsta Hansson har gienn-

omført.

Hele

Sølnkletten-området har

1330 km2 over 800 m.o.h. og i tillegg kommer Finnsjøvola på 83 km2. Takseringen vart foretatt ved overflyving etter takseringslinjer og med 500 punktavlesninger på 12 sekun-

både stammestorleik og struktur, blir en viktig oppgave for villreinutvalget i åra som kommer.

Kvotesammensetning Som nevnt tidligere vedtatt en kvote på 560 dyr med 25"/"kalv,40% simle

og35"/" bukk(ugradert) i 1990. Fra fjorårets jakt kan det nevnes at

Utvalgssammensetning

Etter årsmøtet har villreinutvalget følgende sammensetning: Per Dalåsen formann/kasserer, Ole Nyhus, Ola Blæsterdalen, Svein Erik Bjørke og Erich Mathiesen sekretær. a TEKST OG FOTO JON J. MELI

ders intervaller.

Området hører til detørre områdene med rikt lavdekke og følgelig ikke mangel på vintervedlikeholdsfor. Dessuten bruker Sølnklettenrei-

Villreinutvalget for Sølnkletten planlegger framdrifta for driftsplanen for villreinområdet, Fra høyre sitter Ole Nyhus, Svein Erik Bjørke, Ola Blæsterdalen, Erich Mathiesen (sekretær) og Per Dalåsen (formann/kasserer). Til venstre Gøran Karlsson (viltforvalter hos Mathiesen) og med ryggen til Eldar Gaare fra NINA.

nen skogsområdene i større grad enn noen annen villreinstamme i Norge, slik at de har utrolige mengder vinter-

for til rådighet. Begrensningen på en stammestØrrelse settes derfor ikke på grunnlag

av tilgjengelig vinterbeite. Derimot synes minusfaktoren å være vekstbeitene; vår, sommer og tilglengelighet til snøleier.

I Sølnkletten har forskerne funnet ut at det er 8o/" snøleievegetasjon og vierkratt, som forlenger groetilbudet 39

Villreinen 1990 s 39  
Advertisement