Page 1

VILLREINEN

2OOO

Svartebo tnem VltrIreinområde Ei tid var villreinen borte fia indre Nordfjord, men i I915 vart det satt ut 26 dyr, 16 simler, 2 bukker og 8 kalver på Utvikfjellet. Opprinnelig var det beregna at området skulle bære en vinterstamme på 300-400 dyr, men dette vart etter hvert redusert til 130-140 vinterdyr. Nå er målsettinga 50 dyr. For å få nytt blod inn i stammen, vart det for ett par år tilbake kjøpt inn to bukker. Den ene er funnet igjen død, mens den andre har overtatt sjefirollen i den vesle flokken i Svartebotnen.

Jerv på besøk i flokken

Både i 1997 og i 1998 vart det ikke søkt om fellingstillatelser, da stammen har ligget på et lavmåI. Jerven er en hyppig gjest innenfor området og da går det ut over nyfgdde reinsdyrkalver - det er funnet mange kalverester etter jerven. Rein Arne Golf har ikke noen enkel sak med reetableringa av villrein i fjellområda mellom Lærdal og Årdal. For tiden behandles en konsesionssøknad om tamreinbeite i nordlige deler av villreinområdet. LærdalÅrdalreinen har fått mye publisitet gjennom åra - noe avisutklippene vitner om.

trOTO JON

Villreinutvalget for Svartebotnen har denne sammenselningen:

J

med 15 til20 dyr i flokkane. KonsesjonssBknaden til Filefjell

tilleggsareal i austlege deler av fjellområdet i Vang og delvis i Årdal kommune, er sendt ut på hgyring. Sgknaden er tenkt slutthandsama innan sommaren 2000. Vert det gleve

Reinlag,

1999 hadde stammen fått bygd seg noe opp igjen og grunnlaget fbr jakt var til stede igen. 26 dyr vart felt og flere av de felte bukkene hadde ei slaktevekt på rundt 85 kg. Vinteren 2000 er det ca 40 dyr igen.

I

Leder: Reidttr Sandal. Btrkielo

for

konsesjon for desse beiteområda, vil det vera slutt for reetableringa av villrein i området. Det er ikkje noko

naturleg skilje som kan hindra ei samanblanding av tamrein og villrein i området.

l,lestleder: Geir Bjarte Skinlo, Breim

Skrivar: Olav Årdal, Innvik Kasserer: Sjur Atle Austrheim, Sandane

s ;.r

"e.,

L

i,;

':j",'

P.-:::;l

Oppsummering Det syner seg nå, etter a[ me sette ut dei første dyra i 1995, at me har hatt ein fin tilvekst på reinsflokken til 92 dyr etter årets kalving. Det har vore mykje sn6 i fjellet i år. Ein sein og kald sommar har gjeve gode beitefor-

i den viktigaste beiteperioden, med tilgang på friskt og nye beite utover sonmaren og hausten. Kalvane og simlene såg ut til å vera i god kondisjon til ein ny vinter. Ein kalvingsprosent på omlag577o av simlene er mindre enn tidlegare år. Dette skyldast høg andel av yngre hold

,

i

(l t/z år) og at det vart med stor sannsynelegheit teke kalvar av ørn under kalvinga. Det vart også meldt om spor etter jerv i omrudet simler

utan at eg har fått dette dokumentert.

Det er brukt om lag I38 timar til tilsyn, brukt bil i 3010 km, småfly i om lag 8 tirnar og snøscooter i om lag z16 timar.

AV REIN ARNE GOLF

Vinter i Svartebotnen på ca. 1200 m. høyde.

FOTO: REIDAR TORHEIM

97


Villreinen2000 side 97  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you