Page 1

VILLREINEN

2OOO

Kortanalysen fra Hardangerutdda De fleste villreinornritda har en ordning med å ta inn kontrollkorta etter jaktslutt og på grunnlag av dem fgre diverse statistikker. Hardangervidda Villreinlrtval har de siste åra kommet i gjenge med en meget god inn-

leveringsprosent

av kort og

en som

on-rfattende analysc av dem både holder oversikt over mange fbrhold og som er et godt <verktgy> i lbrviiltningen. 1999-jakta ga ei uttelling pti 3550 dyr og innleverte kort etter jakta representerer 98.5a/o av dette antallet. dermed blir utarbeida statistikker n-reget troverdige. Ikke så troverdige er kanskje mange jegeres rapportering av bukkefcllinga på simle/ungdyrkortet l Herom siel rapporten fia kortanalysen: -Ut fra f'ellingsstatistikken og opplysninger villreinulvalet har fått fra jegere går det tydelig l'ram at en dcl jegere. o1'te på de samme r.'aldene år etter år. bevisst skyter voksne bukker på simlc-/ungdyrkortet. Det skytes derfbr flere voksne bukkcr enn det sonl fremkomnrer av f'ellingsstati stikken.

Voksendyrkorta har en kalv i tillegg Som en hjelp til på en enkel måte å få ned starnmen på Hardangcrvidda, har alle voksendyrkorta (11.524 stk.

i

1999) de siste to aira hatt en kalv i tilleg-u. For mange høres dct sikkert

rart ut å gi lellingstillatelse

I l.-500 kalver nitr arntallet kalver som vart født i 1999 el telt og beregnet til 2.600 stk. ( i år 2000 er det beregr.ra en kalveproduksjon pl 2.700-3.200 stk.)! Men fra kortanalysen er det interessante tall utc og går:

Type dyr

Antall

Her kan det se ut som det blir f-elt samme prosent kalv, enten en bru-

ker egne kaivekort eller

ordninga> med en kalv i tillegg gjØr seg også gjeldende

i kjønnsfor-

delinga, men dette er mer naturlig når ikke fordelinga i kvota endres.

Fellingsdatoer Kortanalysen gir også oversikt over f'elli ngsdatoene. Toppene her fbr:tel-

ler om dyrenes vandring i det godt 8000 krn'z store området, da analyse-

ne er gjort fbr hver kommune. Men pga. en del fellesiaktavtaler forteller ikke dennc statistikken eksakt hvor dyrene er felt, men når rettighetshaveren har fått felt dyr på korta sine. Det cr ei måIsetting for at Villreinutvalet skal dra full nytte av datoregistreringa, at jegerne f'ører på hvilke vald dyra er f-elt på. I 1999 var det kun 4lo/a av de innleverte kon-

trollkorta hvor f'ellingsvaldet var

påført. Men det er likevel en forbedring fia 1998, da bare 15clc hadde påtprt f-ellingsstecl/vald. Åpningsdagen for jakta - 20. august - vart det felt godt 250 dyr på Vidda og Vinje sto for hele 183 dyr av disse. Utover jakttida var det topper og botner i jaktuttaket med lBrdag 28. august med godt 150 f'elte dyr som topp og sgndzrg 12. september mcd botn med noen få dyr i Vinje og i Odda. Dyrene som er registrert på Odda, ble muligens felt i Vinje. Den gjennornsnittlige fellinga kom ut med 68

dyr pr. dag. Men med tanke på å redusere vinterstammen ned til l0 000 vinterdyr, burde det vært felt 15 dyr pr. dag!

1998

snitt 1994-97

Kalv

161

21.4o/o

24.4Vo

2lo/r'

Ungdyr

700

19.1

16.0

l8

38.8

39.3

40

2l.l

20.3

19

Simle

Bukk

l -t /J

116

et

voksendyrkort. Den samme likhet

1

L999

<<ny-

til

Sekretæren for villreinutvalget for Hardangervidda, Svein Erik Lund, Nore og Uvdal har fått kortanalysen for området inn i faste former og i etterkant gitt ut en omfattende rapport. For dette arbei-

det vart Lund tildelt mye heder

Forlenga

jakttid

Hardangervidda Villreinutval fikk etter sØknad forlenga jakttida i l0 dager - til 10. oktober. Ut fi'a kortanalysen kan en sjå betydningen av denne forlengajakta. Som kjent vart reinen stående i Vinje mye av jakttida og de f'elte 1.496 dyr, dvs. 124/o av det samlede uttaket på Vidda. I den utvida jakttida fortsatte mye av

reinen å stå i Vinje, men en del trakk nordover og kot-n inn i Tinn. Under de 10 dagenc i oktober vart det felt 600 dyr, dvs. lJa/o av det samlede iaktuttaket. Den fclrlenga jakttida ville gripe inn i brunsten og mange av bukkenc ville være i brunst og uegna som menneskef'øde.

Rapporten forteller om at det vart iclt 65 voksne bukkel t2 r/' år' og eldre) i oktober. Hvor rnange av disse klrn rtre lbrlrrtt uv jcgcre sont brunstbukker er usikkert. men to er registrert lunnet som fbrlattl

TEKST & FOTO JON J. MELI

Prosentvis fordeling av felte dyr årene 99/98, samt snitt for perioden 1994-1997'

32

høstmøtet i 1999.

Villreinen2000 side 32