Page 1

VILLREINEN

1999

Ottadalsområdets oppsynsmø ter Hvert år like fgr jaktstart avholder Ottadalsområdet et dagsmøte for villreinjaktoppsynet. I 1998

vart dette møtet avvikla

18.

august (iaktstart 2018) og møtet samla alle oppsynsfolka, også de fra politiets side, samt at Gudbrandsdal Politidistrikt var godt representert på møtet, med bl.a. politimesteren til stede. Hvert år er det en sterk faglig tyngde over oppsynsmØta til Ottadalsområdet. Etter jaktslutt samles oppsynsleder og sentrale oppsynsfolk til ei evaluering av årets jakt og ganske umiddelbart blir det skrevet en rapport fra årets

jakt.

juridisk svar, skal det ikke gis ukorrekt svar, men overlates til oppsynslederen eller politiet. o Under oppsynstjenesta har oppsynet plikt til å reagere ovenfor ulovlig virksomhet i utmarka, også saker som ikke omfattes av villreinjakta, som f.eks. motorf-erdsel, ulovlige fangstinnretninger/f'eller, milj6kriminalitet. osv.

o For at et jaktlag skal være rettsgyldig, må det foreligge jegerkontrakt mellom retti ghetshaver/j aktlag. r Straksbegrepet får et helt annet innhold ved jaktlag enn for enkeltje-

Under 1998-møtet var det politimester Henriksen, Gudbrandsdal Politidistrikt. som holdt innled-

synet.

o Korrekt stedsangivelse - eventuelt

o Skyte for andre - ikke tillatt. o Vurdering av vanskelige saker. o De fleste jegere s@ker oppsynet for å få opplysninger om rernens

tilhold og denne tjenesten skal bibeholdes fullt ut, avslutta RBnningen.

til i

trenger BPM.

dette blir ei utfbrdring for opp-

som bevis.

Ei oppsynssamling i Ottadalsområdet avsluttes med utdeling av et

årets lBp.

må skje gjennom kursing med eget kursprogram for oppsynsfolk som

være konkret med opplysninger om reinens tilhold. o Vendeskudd (skyting foran dyr med tanke på å snu dem) - ansvarsf-raskrivelse fru jeger med skyldning om å bomme

o Hvis kontrollkortet ikke er skåret når dyret er felt, ta kontrollkortet

kjøre oppsynet på gjeldende bestemmelser og oppdatere med Villreinområdet har Ønska at møtene skulle være kvalifiserende fbr kravene til BPM (begrenset politimyndighet), men her har politimesteren holdt på linja om at dette

tjeneste.

o Gi tillitvekkende opplysninger -

ved hjelp av GPS. o Fotoapparat til sikring av bevis. o Lånt våpen (låntaker må fylle vilkårene til å ha våpen).

ger.

Møteinnhold Møtene har flere praktiske gjøremåI, bl.a. med utdeling av sambandsutstyr, men det vesentlige er å sam-

eventuelle nye som har kommet

o Sikring av bevis. r Drive advarende og regulerende

meget godt sambandsmateriell, som dekker spesielt Nordområdet godt med repeatere på Skartind og SkarSentrale personer under møtene til Ottadalsområdet. Fra v. sekretær i Villreinutvalget Knut Granum, leder i Villreinutvalget Hans Krogstad, politimesteren ved Gudbrandsdal Politidistrikt Einar Henriksen og lensmann i Skjåk Åge W. Rønningen som også er oppsynsleder under villreinjakta.

vedalseggi.

Oppsynslederen

er fbr@vrig

<på

lufta> hver kveld kl. 2100 og i kontakt med oppsynskorpset for å resymere dagens hendelser, samt planlegge neste dags tjeneste.

ningsforedraget.

Han berømma Villreinutvalget for måten oppsynsmøtene ble lagt opp på; strukturert, ryddig og posi-

tivt at de legges opp i samråd

med

politiet.

Viktige momenter Han sa videre - i stikkords form her:

TEKST & FOTO:JON J. MELI Lensmann Jon Dohrn (Vågå) tok for

seg begrenset politimyndighet, i utmark, forebygging

motorf-erdsel

av straffbare handlinger, meddelelser til pressen (kun den sorn politimesteren har delegert den jobben til - vanligvis oppsynslederen), oppsy-

o Positivt og n@dvendig at en opp-

nets plikter, publikums plikter, bruk

synsrapport blir utforma og skrevet etter hvert oppsynsår (aktiviteten og

av tvangsmidler (og grunnlag for bruk av dem), rettsvern, rapportskriving, oppbevaring av våpen under transport (prinsippet er at det ikke

BPM-myndigheten gjelder for villreinj aktoppsynet i j aktperioden).

o Svært lite av uregelmessigheter

skjer - de alvorligste tilf-eller er som

regel et resultat av hastverk

hos

jegeren.

o

Oppsynets viktigste

at

våpenkortet skal bringes med under

jakta - fbrskrift fra

Justisdeparte-

mentet av 16/6-98).

rolle er

å

fbrebygge.

.

skal være lett tilgjengelig og

Det er svært viktig at den infbr-

masjonen oppsynet gir, <holder vann>>. Hvis oppsynet ikke kan gi et

Oppsynslederen for Ottadalsområdet, lensmann Age Willy Rpnningen (Skjåk), kom inn på erfaringsmessig lokale forhold:

i de fleste villreinområder disponerer nå et godt sambandsutstyr og i mange områder er det også god dekning, ofte ved hjelp av repeatere. Ottadalsområdet har også godt utstyr, et sambandsnett som er skjerma for utenforstående. Her tar villreinutvalgsleder Hans Krogstad og oppsynsmann Olav Carlsen en sjekk på sambandsutOppsynet

styret.

65

Villreinen1999 side 65  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you