Page 1

VILLREINEN 1998

Tiansp ortproblematikken på Hardangervidda Direktoratet for naturfbrvaltning har pålagt Hardangervidda Villreinutval at de innen 1. mars 1998 skal utar-

fiord og tilgj. etter 1/l-98 nasjonalparken i Eidfjord.

fbr å få reinsstammen ned på planlagt nivå; ca 10 000 vinterdyr.

Organisering av transporten Arbeidsgruppa, bestående av Endre

beide en 3-årsplan

I

bl.a. EidfJord kommune er

jobba

de1

33o/a av

Lægreid, Mdar Riber, Aslak Myr-

vang, Hans Myklatun og Trygve

3. Andre jegrar kan kontakte

jaktoppsynet for å få greie på orn det er traktor i dei aktuelle omlirdu. og dermed kunnejakta godt i forvissing om et transporten er sikre. (Dette inneber at iaktoppsynet får

ein meir aktiv rolle i .jaktutBvinga

og

med

infbrma-

tran s portpro-

sjon knytt til

blematikken

denne enn til-

på Vidda, spesielt med henhold til steng-

fellet er i dag).

ing av

4.

pliktig til å ta med alt kjøt han vert fØre-

trak-

torsleper som

er gort gjeldende fia 1.

spurd om, også beslaglagt kjøt for

januar 1998.

I

Traktor-

førar skal vera

utgreiinga

arbeidstil gfuppa som jobba med

j

saken, står det at kjøttrans-

m.o.p. storleiken av lasset. (Kanskje bør

porten traktor

forsvarleg

med med

det

Tråastølen

5O-tallet

Tinnhølen har siden tidlig

Villreiniegeren på Hardangervidda har både transport- og boproblemer som villreinjegere i mange andre områder ikke trenger å tenke på! Denne iegeren har tatt med seg traktoren med "bo-hengerenD inn til Tinnhølen og for sikkerhetsskyld er FOTO JON J også båten med.

vært en viktig faktor i jaktutPvinga i Eidfjord. Etter opplysninger som foreligger, blir det på hver traktortilhenger fiakta l0-30 dyr og blir denne fraktmuligheten fra fjerntliggende jaktområder borte, vil jegerne komme

til

å avvente reinf-lokkene langt nærmere heimeterrenget og dermed gå

glipp i spredning av jakttrykk og jakt der dyra ofie oppholder seg. Kan gå med kjøttbør i 2-3 timer, eller 3-4 km i luftlinje I arbeidsgruppas vurdering antydes det at en gjennomsnittlig reinsjeger kan akseptere å gå med kjøttbør i 23 timer, eller 3-4 km i luftlinje. Og rned dette som utgangspunkt,

er det trekt opp på kart hva som er <tilgjengelig> jaktområde ut fra de slepene som er lovlige i dag. Dette viser: Tilgjengelig før l/1-

98 52

83o/c

fastsetjast

ein pris

utgangspunkt

fra og

aktoppsynet,

så lenge det er

av nasjonalparken i Eid-

F.eks.

med l'rlmvising av kjøtet niu' traktoren kjem uttende til jaktoppsynet på Tinnhølen. 2. Jaktoppsynet rnå vera dei som

har myndigheit til å gje ut desse <spesiall6yva>. Tildeling av kgyreløyve lbr den bestemte turen må kunne avtalast pr telefon. Jaktoppsynet må då vera tilgjengelege på ein bestemt telefon til bestemte tider på dpgnet. Jaktoppsynet vil med dette alltid ha oversikt over kva sleper det er traktor i, og på den måten få direkte informasjon om kvar det fgregår jakt.

terreng

vil det

?

kroner

2,- pr kg?).

5. For

kon Sæbø, har lagt frarn fplgende tbrslag til hvordan ei dispensasjonsordning kan fungere: 1. K6yrelgyve skal gjevast etter at dyr er felte. Om ynskjeleg kan transportbehovet då dokumenterast enten med fiamvising av påteikna kontrollkort/f'ellingslpyve eller evt.

transporten

nospesielle

å kunne bruke traktor stølsbola vera av

for å kome til

tor jaktutgvinga. Stglsbola rundt Normannslåavgjerande betydning

gen er tilgjengelege med slepene Sandhirug og Vierslaet.

til

Slik at dei stølsbola dette punktet gjeld for er Låghelleren, Steinst@l og Bjorneset i Eidfjord, samt til Hansbu i Ullensvang. For å få køyrelByve til desse stadane før det er felt dyr, må jegrar gå saman fleire ilag slik at der er minirnum l0 f-elIingslpyve knytte til den onrsØkte traktorturen. Dette skal vera godt nok grunnlag for ein tr-rr pr sesong. Ein jeger

kan berre knyta fellingslByva sine opp til ein slik tur kvar haust. Søknad om slik tur må avklarast i Tilsvnsutvalet før turen tek til.

Villreinen1998 side 52  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you