Page 1

VILLREINEN 1997

Nytt blod ttl F ørdefi ella! tamreindrift der og det vart avtale om kjøp av 4 stk. halvannetårs bukkar. Seinare kom Svartebotn-området inn og karane i Førdefjella

til dei og. Ut på kvelden 8. november var karane på R6ros med dyretranshandla 2 stk.

portbilen. Siste delen av turen hadde gått i kaldt, fint ver og godt fpre. Laurdag om morgonen var dei i Brekken og merka dyra, tok av horna og lesste dei opp.

Tilbaketuren hadde stopp for foring med lav og snø og dyra låg faktisk og hjorta då bilen stansa på JØlster ved 21-tida om kvelden etter

50 mil!

i Førdefiella var lokalitil Åstpylsfjellet og etter dr@f-

Flokken sert I

Her slippes det nye "blodet" fra Rørostraktene ut i Førdefiella' følge fagfolk er det viktig at nytt blod føres inn i populasioner.

Den 8. november 1996 i eit ufyseleg ver og dårleg fØre reiste 4 reins-

fagleg grunnlag for villreinnemnda og fylkesmannen til å arbeide med

dyrfrelste karar frå Fgrdefjella til

saka.

Røros for å handle rein.

Fylkesmannen hadde ein del forslag til l6ysingar som ikkje kom til

Mykje vatn hadde fare i sjøen sidan første gongen dette med å skaffe nytt blod i flokken vart teke

opp. Det merkelege var at flokken trass i ymse vanskar - likevel var i vekst etter snart 50 år i området!

i

Villreinutvalget tok saka om kjøp opp skriftleg med villreinnemnda først på 9O-talet og Farsund nemnde dette for Meli Gjengedal

under ein reportasjetur

i

1993.

I Villreinen 1994 hadde Eigil

Reimers og Knut Røed eit tilsvar

til

sitt innlegg som gav

eit

Farsund

gjennomføring,

og då saka vart

purra på under eit møte våren 1996, fekk utvalget nærmast frie hender til å ordna kjøp av bukkar som best

dei kunne sjølv! Leiar i villrein-

nemnda tok likevel arbeidet med å

koordinere ein del når det gjeld ymse sider ved kjøpet.

Førdefjella og Svartebotn kjøper 6 bukkar Det var Barlund og Øvrebø som skaffa kontakten til Rgros og ei

ting med Gjengedal og Svoen, kom

vi til at dei innkjøpte dyra

måtte

sleppast på Ast@ylen og at dyra burde stå i dyrebilen over natta. Søndag 10. november ved 12tida var så eit 30-tals personar samla på Astpylen for å sjå dei nyinnkjøpte dyra vel avgarde til fjells. Det vart avtala oppfØlging utover i veka og R6nnekleiv tok turen tysdag. Han såg flokken - utan dei nyinnkjPpte, men trudde dei heldt seg i Adalen. Dalheim var torsdag i området og meinte dei hadde trekt mot fjellet og flokken. Så tysdag veka etter var Vonen

og Hamre i Ast6ylsfjellet og

såg

dei innkjgpte følgje etter flokken på

litt avstand. Tiltaket var vellukka

lanst!

Av OnluuNn SrØvlEN

Ein def av de "reinsdyrfrelste"

i Førde-

fjella på slepp av reinsdyrbukker fra Røros, Astøylen 10. november 1996.

Fra venstre: Lars Indrebø, Sigmund Svoven, Steinar Øvrebø, Jakob N. Gjen-

gedal, Malvin Barlund, Leidulv Vonen,

Oddmund Støylen, Helge

Nedrebø,

Jakob Rønnekleiv og Astrid Rønnekleiv.

37

Villreinen1997 side 37