Page 67

9. Questions

fir ass et ganz kloer, dass déi Rutschbahn net genotzt gëtt, fir e Schoulunterrecht ze maachen. Wa mer dat maachen, da maache mer dat um Enn vum Trimester, wou et drëm geet, e bësse Loisir mat eranzebréngen.

bei eis mellen. Da gi mer deene Saachen no. Mä et ass ganz kloer, dass et hei en Aarbechtsrecht gëtt, wou déi Leit an hirer Conscience professionnelle mussen drënner schaffen. An do gëtt et fir mech och keng Grozon dotëschent.

Mä et gehéiert ganz sécher net dozou – an ech hoffen, dass dat och esou agehale gëtt – dass d'Kanner all Kéiers an där kuerzer Zäit, déi se hunn, fir schwammen ze léieren, fir Waassergewinnung ze maachen, hir Zäit op enger Rutschbahn verbréngen. Do wär ech op jidde Fall absolutt dergéint. An ech weess, dass dat och agehale gëtt. Duerfir ass déi Rutschbahn zou, wann d'Schoulkanner dohinner ginn.

Mat de Besëtzverhältnisser ass et esou, dass mer e ganze Koup Material vun der Nidderkuerer Schwämm eriwwergeholl hunn. Dat ass also en Deel, deen der Gemeng Déifferdeng gehéiert. Mir hunn awer och en Deel, deen dem Schwammveräin gehéiert. A mir hunn en Deel, deen dem Aquasud gehéiert.

Aneschters ass dat natierlech wann d'Maison-relaisen an hirer Fräi­ zäit dohi ginn, dann ass dat eppes ganz ­aneschters. Dir sot, wéi erkläert dat sech, wann e Schwammmeeschter krank ass oder bei den Dokter geet, dass d'Schwammen ausfält. Hunn ech erkläert. E Schwammmeeschter gëtt och emol krank. Wann ee sech moies ofmellt, dann hu mir keen Ersatz. An da fält d'Schwammen natierlech aus. Dat ass eng ganz normal Saach. Da frot Der, ob d'Schwammmeeschteren e Maximum vun hirer Zäit d'Opmierksamkeet op d'Kanner riichten. Ech hoffen, dass se esou professionell sinn wéi all eist Personal hei an déi Observatiounsflicht net verletzen, andeem se Saache maachen, déi net autoriséiert sinn. Ganz kloer ass dat net an hire Flichten ze mailen, SMSen ze schécken oder Pokemonen ze fänken an der Schwämm, während se …

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): An de Maison-relaisen an an de Schoulen och net.

Dat ganzt Material ka vu jiddwerengem benotzt ginn. Mer hunn eis arrangéiert, dass jiddwereen dat Material ka benotzen – sur Demande natierlech och. Wann ee seet, hei ech brauch dat Material, haaptsächlech dat, wat zum Beispill den Aquasud huet, wat och méi Loisir-Beräich ass. Wat mer dann notzen, wa mer et brauchen. De Schwammsport huet d'Material, fir effektiv schwammen ze léieren. Wat méi oft benotzt gëtt. Mä dat funktionéiert awer eigentlech ganz gutt.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Just, dass déi Waassergoaler net méi ze fanne sinn. An d'Fro a punkto Personal, ech ...

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Diderich, mir siche se.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Et ass kloer, dass d'Leit Recht op Congé hunn. Mä deen ass jo ze plangen. A mir haten awer ee Moment ze vill Schwammmeeschteren. Ass do net eng Léisung méiglech, dass een do eppes organiséiert, respektiv …

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

D'selwecht an de Maison-relaise mat eisen Educateuren. Dat ass ganz kloer, dass dat net esou ass. A wann et do Signalementer gëtt, dass et esou ass, da wär ech frou, wann déi Leit dat géife

Mir sinn hei an enger Froestonn. Dir hutt Är Froe gestallt, Här Diderich. Mir beäntwere se.

67

Georges Liesch ne considère pas un toboggan comme un élément pédagogique et M. Bürger lui donne sans doute raison. Le toboggan ne doit pas être inclus dans les cours à l’exception de la fin du trimestre. Le peu de temps que les enfants passent à la piscine doit être employé à l’apprentissage de la natation. C’est pourquoi le toboggan ne leur est pas accessible en temps normal. En revanche, la situation est différente lorsque la maison relais va à la piscine pendant le temps libre des enfants. Georges Liesch ajoute qu’un maitre nageur peut tomber malade. Dans ce cas, il prévient le matin et le cours est annulé. C’est tout à fait normal. Georges Liesch espère que les maitres nageurs sont professionnels et qu’ils respectent leur devoir de surveillance. Il est clair qu’envoyer des e-mails, écrire des SMS ou jouer à Pokémon ne font pas partie de leurs devoirs.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute que la même chose est vraie à l’école et dans les maisons relais.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) estime que si des personnes sont au courant d’abus, elles doivent prévenir le collège échevinal. En ce qui concerne le matériel, une partie provient de l’ancienne piscine de Niederkorn et appartient à la commune. Le reste appartient au club de natation ou à Aquasud. Tout le monde peut utiliser ce matériel, mais idéalement sur demande, car l’équipement d’Aquasud est plus centré sur les loisirs. En revanche, le club de natation dispose de matériel pour apprendre à nager. Mais le tout fonctionne bien.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) regrette que l’on ait perdu les cages de but. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’on les recherche.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) admet que les maitres nageurs ont le droit de prendre des congés. Mais à un certain moment, la commune avait trop de maitres nageurs et Aquasud en a aussi.

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement