Page 64

8. Commissions consultatives / 9. Questions Les démocrates se réjouissent de cette création de poste. En effet, compte tenu de l’envergure du projet, il faut quelqu’un disposant d’une formation solide.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) s’étonne du fait que la bibliothèque municipale ne dispose pas d’une réserve précieuse de documents de Differdange. Par exemple de chercheurs ou d’étudiants. Il propose d’entamer une coopération avec l’Université de Luxembourg dans ce contexte. Il pense notamment au chercheur Luciano Pagliarini, qui a écrit de nombreux livres sur le Minett. En collaboration avec l’Université de Luxembourg, il a interviewé d’anciens mineurs et il a remis ces interviews dans le contexte des années 20, 30 et 50. Il est important de réaliser ce type de travail aussi longtemps que ces mineurs sont encore vivants. Differdange est un haut lieu de la sidérurgie au Luxembourg et c’est pourquoi la bibliothèque municipale devrait disposer d’œuvres dans ce contexte. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) annonce qu’il n’y a pas de modifications au sein des commissions et cède la parole à M. Diderich qui a posé des questions par écrit.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) rappelle qu’il a remis les questions le 22 juin. Le collège échevinal avait donc le temps d’y répondre. Une maman s’est plainte auprès de Gary Diderich du fait que son enfant ne peut pas aller nager souvent parce que les maitres nageurs sont tout le temps malades. Gary Diderich s’est informé et a appris qu’en fait, un des maitres nageurs était parti en vacances. N’aurait-on pas pu prévoir un remplaçant? Le même enfant ne peut pas non plus profiter du toboggan parce que celui-ci n’est disponible que la dernière semaine du trimestre. Or certains enfants ne vont nager que toutes les deux semaines. Sans oublier que choisir la dernière semaine en été n’est pas une bonne idée parce qu’il y a plus de monde à la piscine.

wéi déi, déi en onbedéngt hätt missen do schaffen. Mir sinn awer trotzdeem ganz frou, dass dee Posten hei geschaaft gëtt. Well, wéi Der richteg gesot hutt, brauch een dofir eng gewëssen Ausbildung, wann dat esou eng Envergure unhëlt, wéi dat fir eis Stad de Fall ass. Dofir stëmme mir dee Punkt mat. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Schwachtgen, w.e.gl.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech hat nach ee Saz vergiess. Ech war erstaunt, dass mer an eiser Bibliothéik keng Réserve précieuse vun Déifferdengensia hunn. Wou een e Regal oder Regaler hätt, wou d'Dokumenter vun der Gemeng Déifferdeng consultéiert kéinte ginn, zum Beispill vu Rechercheuren, vu Studenten oder vun der Uni an esou virun. Ech mengen, et sollt een eng Kollaboratioun mat der Uni Lëtzebuerg ustriewen, fir do effektiv eppes ze maachen. Well ech weess selwer, dass Projeten op der Uni Lëtzebuerg sinn, fir Studenten, Diplomaarbechten an esou virun. Ënner anerem eise lokalen oder regionale Fuerscher, de Luciano Pagliarini, dee bekannt ass duerch ganz vill flott Dokumentarbicher iwwert eise Minett. Deen ass mat der Uni Lëtzebuerg ënnerwee, fir al Mineuren – dat ass mengen ech awer schonn ofgeschloss – ze interviewen, déi Interviewen ze verschaffen an an den Zäitkontext ze bréngen, aus den 20er, 30er a 50er Joren. Esou laang déi Leit nach do sinn, ass dat immens wichteg. An et ass awer och immens wichteg, dass mir quasi als Haaptstanduert vun der Siderurgie hei aus dem Land och en zolitten Ofleeër dovunner an eiser Bibliothèque municipale erëmfannen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la création d’un poste de bibliothécaire / archiviste / docu-

64

mentariste sous le statut de l’employé communal. Vun de Kommissiounen ass näischt era­komm. Den Här Gary Diderich huet nach e puer schrëftlech Froen. Kéinte mer déi och schrëftlech beäntwerten, Här Diderich? Oder wëllt Der, datt mer se elo uschwätzen?

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Nee, ech wéilt se schonn uschwätzen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Da fuert lass.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech hat d'Froe schonn den 22. Juni schrëftlech eraginn, Dir hätt se du gäre kéinte schrëftlech beäntwerten. Et geet hei an enger Fro drëm, dass ech vun enger Mamm ugeschwat gi sinn, där hiert Kand freides net oft konnt schwamme goen dëst Joer, well anscheinend d'Schwammmeeschteren dës Ëftere krank waren. Wéi ech dunn nogefrot hunn, hunn ech erausfonnt, dass e Schwammmeeschter zwee Deeg am Congé war, fir an d'Vakanz ze goen. Woubäi e Congé jo eppes ass, wat geplangt ka ginn a wou ee jo awer kéint vläicht en Ersatz organiséieren. Och hat dat Kand net oft d'Méiglechkeet, fir op d'Rutschbahn ze goen. Souwäit ech héieren hunn, gëtt et eng Regelung, dass d'Rutschbahn just déi lescht Woch vum Trimester fir d'Kanner op ass. Verschidde Kanner gi just all zweet Woch schwammen, dann hu se déi Méiglechkeet net. Wann dann nach d'Schwammen ausfält, hu se iwwerhaapt keng Méiglechkeet, op d'Rutschbahn ze goen. En plus géif ech soen, dass et am Summer, fir dat lescht Trimester, net esou sënnvoll ass, dat op déi lescht Woch ze setzen, well grad dann an der Belsch an a Frankräich d'Leit schonn am Congé sinn a vläicht grad da moies och erëm méi Leit kommen, wéi wann s de dat e puer Wochen éischter géifs maachen. Mä dat ass nach eng aner Saach.

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement