Page 60

6. Règlements communaux

ROBERT MANGEN (CSV) estime qu’il y a confusion. Lui-même n’était pas au courant du projet il y a six mois. Il y a un mois, il a fallu décider quoi faire des 500 000  € de l’office social. Au cours de discussions, cette idée a pris forme. Mais Robert Mangen ne savait pas que le collège échevinal voulait louer le Petit Casino. Son intention était d’acheter une maison pour en faire des logements sociaux. La maison coutait un-million d’euros, mais entretemps, elle a été vendue. C’est là qu’est née l’idée du Petit Casino. Robert Mangen a présenté le projet à la commission des finances. Mais il n’existe pas encore de concept écrit. Il estime qu’une collaboration avec le ministère est nécessaire. Après tout, il est question d’aider les gens. La commune ne peut donc pas agir au petit bonheur la chance. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) concorde.

ROBERT MANGEN (CSV) juge évident que le projet soit présenté ultérieurement au conseil communal. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe aux règlements communaux.

FRED

BERTINELLI (LSAP) annonce que le revêtement de la rue Xavier-Brasseur sera refait. La route sera fermée à la circulation pendant quelques jours. Des déviations seront mises en place. Les feux tricolores au carrefour de la rue Woiwer et de la rue Michel-Rodange ne fonctionnent plus parce que des limaces ont mordu les câbles. Heureusement, les écoles ont fermé le 15 juillet et il y a donc moins de trafic à cet endroit. Une nouvelle loi sur les taxis a été votée. À partir du 1er septembre, les taxis ne dépendront plus de la commune. Lors de la première séance après les vacances, le conseil communal devra abolir la taxe qu’elle demande actuellement aux entreprises de taxis. Differdange conservera cependant trois places où les taxis pourront stationner. Ces places devront faire l’objet d’une demande à la commune.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Mangen, w.e.gl.

ROBERT MANGEN (CSV): Ech mengen, hei gi verschidde Saache verwiesselt. Dat soll een net maachen. Vum Projet wousst ech viru sechs Méint och näischt. Innerhalb vun engem Mount huet sech déi Saach zougespëtzt, fir d'Sue vum Office social, déi 500.000 Euro ze kréien. Dat hate mer d'leschte Kéier am Office social beschwat, fir ze kucken, wat mer do maachen. An et ass eben duerch d'Gespréich och mam Schäfferot, wou da gesot ginn ass, Dir hutt déi Sue kritt – well si si jo gläichzäiteg informéiert ginn –, ob een dann net e gemeinsame Projet kéint maachen. Datt déi Locatioun vum Klenge Casino scho bei hinnen an Diskussioun war, doriwwer wousst ech och näischt. Dat muss ech och soen. Ech sinn dat och elo eréischt viru kuerzem gewuer ginn. Ech wollt a sech, wéi ech virdru gesot hunn, en Haus kafen, fir sozial Wunnengen dran ze maachen. Dat Haus, wou mer als Office social e bëssen drop gekuckt hunn, wär e Präis vun enger Millioun gewiescht mat Transformatiounen. Dat ass awer mëttlerweil fortgaangen, et ass verkaf ginn. Du koum déi hei Iddi mam Casino, wou een eppes ka maachen, och e bësse geleeën. Dat muss een dann och soen. Ech hunn de Projet kuerz an der Finanzkommissioun virgestallt. De gesamte Projet muss awer nach opgeschafft ginn. Ech wäert mech och asetzen, datt dat vernünfteg op Pabeier kënnt. An ech mengen, mir solle mam Ministère schaffen, datt dat vernünfteg gemaach gëtt. Ech wëll nach eng Kéier betounen: Mir mussen ons hei ëm Leit këmmeren, deenen et net gutt geet. Dofir kënne mer dat net einfach op Geratewohl maachen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

60

ROBERT MANGEN (CSV): An ech mengen, datt mer de Projet erëm an de Gemengerot bréngen, ass fir mech selbstverständlech.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir kommen zum Vote. Le conseil communal décide avec 12 voix «oui» et 7  abstentions d’approu­ver la convention de bail commercial d’un local commercial et de treize studios équipés avec annexes sur la place du Marché à Differdange. Règlements communaux. Här Bertinelli, hutt Der der?

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Haut kritt Der méi Informatioune wéi Reglementer. Déi éischt Informatioun ass, datt an der rue Xavier Brasseur en neien Teppech geluecht gëtt an déi Strooss deen een oder deen aneren Dag wäert zou sinn. Oder et méi schwéier wäert sinn, fir duerchzefueren, wéinst de verschiddenen Deviatiounen. Eng aner Informatioun ass, datt eis Anlag op der Kräizung rue Woiwer, rue Michel Rodange futti ass. Et war net den Här Schwachtgen, mä d'Schleeken hu se futti gemaach. Déi hunn d'Kabelen duerchgebass. Mer mussen do eng ganz nei Anlag maachen. Wann een Iech freet, firwat d'Luuchten op der Woiwer-Kräizung net ginn, dat ass de Grond. Mir hu probéiert, esou schnell wéi méiglech ze reagéieren. Mir hunn e bësse Chance bei der Geschicht: Well elo de 15. d'Schoulen aus sinn, ass et net esou akut an et ginn och net esou vill Leit am Dag iwwert déi Kräizung, wéi dat normalerweis de Fall ass. Also wann Der gefrot gitt, mir sinn am G ­ aangen, déi Luuchten nei ze gestalten. Dann hutt Der vläicht matkritt, datt en neit Gesetz gestëmmt ginn ass iwwert eis Taxisreglementer. D'Taxien hänken net méi vun der Gemeng of. Dat Gesetz ass duerch d'Chamber. Den 1. Sep-

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement