Page 57

5. Actes et conventions Jugend konnt do ni e Fouss erasetzen, well et ze deier war. Well et eng aner Schicht vu Leit war, déi do ronderëm giess a sech amëséiert huet. Wat och gutt war fir Déifferdeng. Ech mengen, et war en Treffpunkt vun Hadir, vun ARBED a vun aneren. Dee Klenge Casino ass einfach e Meilesteen an der Geschicht vun Déifferdeng. En ass duerno méi populär ginn. Leider ass en duerno – ech mengen, dat ass dann den Trend vun der Zäit – aus Bequemlechkeetsgrënn respektiv vläicht och aus Benefice-Grënn ëmfonctionnéiert ginn als Büro, als en doudege Geschäftsraum am Fong. An ech mengen, et ass dat, wat net virun däerf passéieren. Mir mussen aus eiser Maartplaz e Lieu de rencontre maachen, eng lieweg Plaz. Ech denken, et wier grad elo d'Geleeënheet fir driwwer nozedenken, wann hei an Zukunft erëm d'Dieren opginn a keng Büroen do entstinn, dass mer déi ganz Maartplaz géifen an e Status bréngen, wou am Fong muss Restauratioun an oppene Commerce an Zukunft fonc­ tionnéieren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Grad esou fir eng Foussgängerzon oder fir aner Stroossen, déi mer nach als solch ugesinn hei zu Déifferdeng. Ech weess net, wat déi legal Moyene sinn, fir dat ze erreechen. Mä wéi ech mer soe gelooss hunn, ass dat méiglech. Ech sinn net den Expert doranner. Op jidde Fall zu dësem Projet en dräifache Jo vun deene gréngen zu Déifferdeng. An ech mengen, mer ginn do op e Wee, wou mer dat Haus wierklech populär maachen. Ech denken un Nimm wéi Maison peuple, wéi mer an aneren Uertschaften haten. Wou esou e berühmt Haus an Zukunft kéint ënnert deem do Statut weider fonctionnéieren. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Ruckert, w.e.gl.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, all Kéier, wann e Projet op d'Dagesuerdnung kënnt – oder dacks – gëtt gesot: D'Zäit ass eis fortgelaf. Den Här Buergermeeschter huet virdru gesot, et géif scho méintelaang am Schäfferot an an de Parteien doriwwer diskutéiert ginn. Ech wëll Iech awer soen, ech sinn dat gewuer ginn d'lescht Woch an der Finanzkommissioun. Do ass dee Projet fir d'éischt fir mech virgestallt ginn. A bei esou engem Projet fannen ech dat net an der Rei, wann doriwwer diskutéiert gëtt, dass dann d'Gemengeréit net éischter dovunner a Kenntnis gesat ginn. Ech wëll net vum Inhalt vun deem Projet schwätzen, well e genaut Konzept läit jo nach net vir. An do ass et natierlech och wichteg, dass een dann iwwert dat Konzept informéiert gëtt, an diskutéiert, wat da schlussendlech do passéiert. Well wann ee Formatioun seet, zum Beispill, da seet een natierlech och, dass déi Leit, déi do schaffen, dass déi an d'Schoul musse goen an och eng Formatioun kréien. Et gëtt een net nëmmen am Restaurant forméiert, mä et muss een eng Grondschoul-Ausbildung hunn. Dofir hu mer jo och spezialiséiert Schoulen am Land. An do werfe sech natierlech dann eng Rei Froen op, esou wéi insgesamt mat deem Konzept. Ech fannen et positiv vum Prinzip hier, dass mer op esou e Wee ginn. Ech sinn awer net begeeschtert dervun, well ech op där anerer Säit gesinn, dass dat Land hei an déi Regierung an déi, déi hei d'Soen hunn an deem Land, net an der Lag sinn, de Leit eng uerdentlech Formatioun an eng uerdentlech Schaff ze ginn. An dass esou Projeten ëmmer nëmmen um Enn vun der Rei stinn. Mä trotzdeem wëlle mer als Kommunistesch Partei dee Projet ënnerstëtzen, wat jo dann e kommunale Projet ass, wann ech dat richteg verstinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

besoin d’un lieu de rencontre sur la place du Marché. La commune doit tout faire pour que des restaurants et des commerces ouvrent leurs portes à cet endroit.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) partage cet avis.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI G­ RÉNG) estime qu’il faut poursuivre le même objectif dans la zone piétonne et dans d’autres rues. Il ne connait cependant pas les moyens légaux utilisables. Les écologistes de Differdange soutiennent ce projet à 100 %. Il rendra le Petit Casino vraiment populaire.

ALI RUCKERT (KPL) constate que le bourgmestre dit souvent que le collège échevinal a manqué de temps. Parallèlement, il dit que les partis ont discuté du projet pendant des mois. Ali Ruckert n’en a entendu parler que la semaine dernière dans la commission des finances. Il ne comprend pas que le conseil communal n’en ait pas été informé. Il n’existe pas encore de concept. Il est question d’une formation. Mais une personne ne peut pas seulement être formée dans la restauration. C’est pourquoi il y a des écoles spécialisées. Toute une série de questions se pose donc quant au concept. Ali Ruckert est d’accord avec le principe. Il regrette cependant que ceux qui sont au pouvoir au Luxembourg ne soient pas capables de fournir une formation et un emploi adéquats aux gens. Les communistes soutiendront ce projet dont Ali Ruckert croit avoir compris qu’il est communal. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI G­ RÉNG) confirme ce que vient de dire M. Ruckert.

ALI RUCKERT (KPL) veut aussi s’assurer que la commune décidera du sort de la future société et pas des personnes privées.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’il y aura un conseil d’administration.

Richteg.

57

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement