Page 55

5. Actes et conventions BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir hutt mech zu kengem Moment gefrot. An Dir hutt och eng Persoun am Office social, déi weess, wat am Office social gesot ginn ass. An et kënnt och nach an d'Kommissiounen, well d'Konzept steet jo nach net. Mä et ass awer elo net esou, datt hei ee verstoppt huet, Iech ze soen, wat mer wëllen dohinner maachen. Hei ass am Fong geholl eng graff Iddi, wat soll dohinner kommen. Mä e ge­naut Konzept kënnt och nach an d'Kommissiounen. Well dat muss och nach do beschwat ginn. Hei ass ­d'Zäit eis fortgelaf, well soss wier et fort. An da wiere Büroen dohinner komm. Well mir hunn dee Proprietaire scho sechs Méint op d'Folter gespaant. Dofir mengen ech, datt et méiglech gewiescht wier, Informatiounen am Office social ze kréien an déi lescht Sitzung ass och driwwer geschwat ginn. An Dir hutt e Member dran.

MARTINE GOERGEN (DP): Mir hunn e Member ....

CHRISTIANE SAEUL (DP): … de Mond halen, déi Memberen …

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat wier déi éischte Kéier.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Ah sou?

MARTINE GOERGEN (DP): Ech wëll dozou soen, dass ech Iech dat och net virgeworf hunn, dass Der eis iergendeppes wollt verstoppen, wann Der mer nogelauschtert hutt. Dass ech Iech just wëll matdeelen, dass eis Membere gesot hunn, mir kënne keng Positioun bezéien, wa mer keng offiziell Dokumenter hunn.

Mir hunn Diskussioune gehat. Déi hunn net zu engem klore Resultat gefouert, well mer ebe keng konkret – wéi soll ech soen – keng offiziell Bestätegungen haten, vun deenen Informatiounen, déi mer hunn. Dat ass och de Grond, firwat mer net dergéint stëmmen, mä dass mer eis enthale bei deem Vote. A mir si gäre bereet, wa mer dee Projet herno hunn, dozou ganz kloer Stellung ze bezéien, ob mer dat gutt oder schlecht fannen oder wéi mer dozou stinn. Mä fir d'Locatioun elo einfach mat Jo mat ze stëmmen, ouni konkret kënnen ze soen, mir stinn zu deem Projet oder mir stinn net zu deem Projet, dat fält eis schwéier. A mir mussen do och de Wonsch vun eise Membere respektéieren. Dofir géife mir eis als DP-Fraktioun bei deem Punkt enthalen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech hunn absolutt kee Problem domadder, datt der Iech enthaalt. Mä e Gemengerot ass am Fong geholl och do, fir nach weider Informatiounen ze ginn. An ech mengen, déi Informatiounen, déi den Här Mangen haut ginn huet, dat ass dat, wat elo wäert geschéien. Do wäerten net nach 100.000 aner Saachen änneren. Eis Meenung vum Schäfferot a vun der Majoritéit ass genau dat, wat den Här Mangen haut gezielt huet. Ech mengen, Dir sidd awer zu siwe Leit hei, Dir hutt nogelauschtert, wat mer wëllen dohinner maachen. Ech verstinn et net ganz richteg. Mä ech mengen awer net, datt do elo eppes Neies wäert kommen. Et ass ganz kloer, datt deen heite Schäfferot an déi hei Majoritéit dat do wëll dohinner maachen. Den Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Léif Kolleegen a Kolleeginnen aus dem Gemengerot. Ech kann dee Projet nëmme begréissen. Ech fannen et immens, dass mir hei zu Déifferdeng an déi Richtung ginn. Ech hunn esou Saachen dës Ëfteren ugereegt, dass mer am Beräich vun der Économie solidaire sollen aktiv ginn. An dat do iwwerrascht mech ganz positiv, dass mer an déi Richtung ginn.

55

Mais le projet n’en est qu’au stade d’une idée. Il faudra en discuter et développer un concept. Cependant, le collège échevinal a dû se dépêcher pour éviter que des bureaux ne soient ouverts. Le propriétaire a accepté de patienter six mois. De toute façon, les démocrates auraient pu s’informer auprès de l’office social. Ils y ont un membre. (Interruption) Roberto Traversini s’en étonne.

MARTINE GOERGEN (DP) n’a pas reproché au bourgmestre de vouloir cacher des choses. Mais les démocrates ne peuvent pas prendre position s’ils ne disposent pas de documents officiels. Ils en ont débattu, mais rien de concret n’en est sorti parce que les informations dont ils disposaient n’ont pas été confirmées officiellement. C’est pourquoi le DP ne votera pas contre le projet, mais s’abstiendra. Lorsque les démocrates connaitront le projet, ils pourront dire clairement s’ils y sont favorables ou pas. Aujourd’hui, ils ne peuvent pas approuver la location du bâtiment sans savoir s’ils soutiennent le projet. Les conseillers communaux doivent respecter les souhaits des membres du parti.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) réplique que le conseil communal est là aussi pour fournir des informations, ce qu’a fait M. Mangen. Par rapport à ce que celui-ci a dit, il n’y aura pas de grands changements. Le conseil communal compte sept démocrates. Ils ont entendu la description du projet. Roberto Traversini ne comprend pas leur position. Le collège échevinal entend réaliser le projet décrit.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) salue le projet. Il trouve la décision du collège échevinal formidable. Il a souvent exigé du collège échevinal qu’il s’engage davantage en faveur de l’économie solidaire. Aujourd’hui, il est agréablement surpris. Il n’a pas besoin d’explications supplémentaires pour savoir qu’il veut soutenir ce projet. Le collège échevinal ne se limite pas à aménager des studios à louer, mais il crée un projet pour aider les gens à long

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement