Page 53

5. Actes et conventions soziale Projet, soss falen déi ewech oder et kritt een dat Joer duerno keng méi. Ausnamsweis kréie mer dëst Joer, duerch iergendwellech finanziell Ëmstellungen, eng eemoleg Ausbezuelung vu 500.000 Euro. Wat schonn eng beträchtlech Zomm ass, wou mer iwwerluecht hunn, wéi mer déi asetze kéinten a Sozialprojeten. Et war emol Rieds fir en Haus ze kafen, wou ee Leit ënnerbréngt, déi finanziell Schwieregkeeten hunn. An et ass eben elo de fréiere klenge Casino opgetrueden, datt mer do kënne lounen oder eventuell dann och kafen. Wat vläicht vum Projet hier méi sënnvoll ass, well een da méi Leit kann ënnerstëtzen. Et wär schued, dat schéint Lokal op der Maartplaz nëmme fir Bürosraim ze loossen, et wär sécherlech méi sënnvoll, dat erëm ze beliewen. Dat kann ee sech elo esou virstellen, datt dat als Projet solidaire et social ëmfunktionéiert gëtt an déi Lokaler esouwuel als Restaurant wéi och als Hotel benotzt ginn. Dat sinn a sech 13 equipéiert Suiten, déi kënnen op Deeg oder iwwer Méint verlount ginn. D'Féierung vum Restaurant a vum Hotel muss vu professionelle Leit gemaach ginn, déi dann eng Equipe ënnert sech hunn, déi geleet gëtt. Déi Equipe, dat sollen u sech Leit sinn, déi sozial schwaach sinn. Leit aus onser Gemeng hu Virrecht, well mer awer eng Gemeng mat Schwéierpunkt sinn, déi vun der Aarbechtslosegkeet a vum RMG relativ héich läit – dat duebelt vun der Moyenne nationale. Eventuell kann och deen een oder anere Flüchtling bäigeholl ginn, wann déi natierlech d'Erlaabnis hunn, datt se hei am Land kënne bleiwen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

ROBERT MANGEN (CSV): Mä dat ass awer elo keng onbedéngt Noutwendegkeet. Et soll ee sech dat awer ophalen. Well et gëtt ëmmer nach d'Méiglechkeet vun der Oeuvre

Grande-Duchesse zousätzlech finan­ ziell Mëttel ze kréien, wann ee Projeten ­ areecht, wou ee sozial schwaach Leit ënnerstëtzt, a virun allem och elo mat der jëtzeger Zäit mat Flüchtlingen. Also, et ass d'Méiglechkeet, wann dee Projet richteg ofgewéckelt gëtt, datt een nach zousätzlech Subsiden dobäi ka kréien. Wat sécherlech net schlecht ass. De Projet soll sech selwer droen. Déi kënnen elo, duerch dat neit Gesetz, dee Betrib féieren. Dat soll awer ënner Kontroll vun engem Conseil d'administration gemaach ginn, dee souwuel vum Schäffen- a Gemengerot wéi vum Office social ofhängeg ass. Ideal wär et, wann de Projet sech kéint droen. Dass ee mat de Suen, déi erakommen, d'Leit ka bezuelen a wann en Iwwerschoss ass, datt een deen eventuell och kéint un déi Leit, déi do schaffen, ausdeelen. Mä och een Deel erëm zréckbezuelen. Datt een déi Suen erëm recuperéiert, fir aner Projeten oder nei Projeten ze ënnerstëtzen. Also dat wäert sécherlech am Ufank net de Fall sinn. Mä et soll awer an déi Richtung goen, datt ee sech dorëm këmmert. Zum Konzept vun der Kichen: Et soll eng einfach Kiche sinn. Dat muss elo keng Stärekiche sinn. Konzepter mussen ausgeschafft ginn. All Propositioune si wëllkomm. Do ass vun där Säit aus keng Diskussioun. Jiddweree ka sech bedeelegen. Mir schreiwen och Betriber un, fir ons entweder finanziell oder moralesch ze ënnerstëtzen. Datt déi Leit, déi ausgebilt ginn, vläicht no enger gewëssener Zäit an de Betriber ënnerkommen. Datt een ëmmer erëm nei Leit kann uléieren an deem gesamte Projet. An datt déi no enger gewëssener Zäit, wa se hir Ausbildung ofgeschloss hunn, dann an anere Betriber kënne weiderschaffen. Wien een do hëlt: Do kann ee Jonker huelen, déi Aarbecht sichen, et kann een awer och Leit huelen, wou ee Familljemember schafft. Deen dann zumindest de Mindestloun verdéngt an esou eng ganz Famill, Mann a Fra a Kanner, kann ënnerstëtzen. Also de Projet soll de Leit scho relativ breet sozial Ënnerstëtzung bréngen. Mir gi vum Ministère de l'Emploi ënnerstëtzt. Mir mussen op jidde Fall

53

la grande-duchesse Charlotte. Cet argent doit être dépensé intégralement. Cette année, Differdange touchera exceptionnellement 500 000 €. Il a été question d’acheter une maison pour y abriter des gens en proie à des difficultés financières. Mais maintenant, la commune entend louer le Petit Casino, ce qui permettra d’aider plus de personnes. En plus, il serait dommage d’aménager des bureaux dans un bâtiment aussi beau sur la place du Marché. L’idée consiste à utiliser l’hôtel de 13 suites équipées et le restaurant dans le cadre d’un projet solidaire et social. Les chambres pourront être louées à la journée ou au mois. L’établissement sera géré par des professionnels. L’équipe sera constituée de personnes en difficulté. Les Differdangeois auront la priorité, le taux de chômage étant relativement haut dans la commune. Bien sûr, rien n’empêche d’aider aussi l’un ou l’autre réfugié, mais ce n’est pas une nécessité. Cependant, il est possible d’obtenir des fonds supplémentaires de la part des Œuvres de la grande-duchesse Charlotte en cas de soutien de projets en relation avec les réfugiés. Le projet sera géré par un conseil d’administration dépendant du collège échevinal, du conseil communal et de l’office social. Idéalement, les revenus devront permettre de financer le projet. Les éventuels bénéfices pourront être distribués aux employés ou servir au financement de nouveaux projets. Ce ne sera certainement pas le cas au début, mais c’est le but. La cuisine proposée sera une cuisine simple. Un concept devra être élaboré. Toute proposition est la bienvenue. Tous les conseillers communaux sont invités à participer. La commune est en train de demander par écrit un soutien financier ou moral aux entreprises. Robert Mangen espère que celles-ci embaucheront les personnes formées. Ces personnes pourront être des jeunes ou bien des membres d’une famille où une seule personne travaille et gagne le salaire minimum. Le projet sera soutenu par le ministère de l’Emploi, qui dispose désormais d’une antenne dans le 1535 °. Ce type de projets est nouveau à

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement