Page 49

5. Actes et conventions fir eis Gemeng ass, do op enger anstänneger Plaz matzen an Déifferdeng ënnerzebréngen. Mir si frou, datt mer dat fonnt hunn. An eis Agente wäerten eis bestëmmt dofir Merci soen. Dat wäert elo deemnächst agereecht ginn. De Buergermeeschter huet scho gesot, datt do och Duschen dra sinn am Keller, wou déi Leit sech sur place kënnen un- an ausdoen an dusche kënnen. An net, wéi et de Moment ass. Hei gëtt wierklech deem Service Rechnung gedroen, wéi och anere Servicer hei am Land, dass se endlech emol optimal kënne fonctionnéieren. Wéi gesot, mir hu laang dru geschafft a gesicht. An hei hu mer endlech eng grouss Opportunitéit op där richteger Plaz an eiser Gemeng. Ech bieden Iech all, dat matzestëmmen a soe schonn am Viraus Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Glauden, w.e.gl.

JOS GLAUDEN (DP): Här Buergermeeschter, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir sollen haut iwwert de Kaf vun deem Geschäftslokal an der rue Michel Rodange ofstëmmen. Ech froe mech, ob dee Kaf wierklech noutwendeg ass. Mir hunn am selwechte Quartier zwee Lokaler, déi mer weiderverlount hunn, well mer keen Usage derfir hunn. Mir wësse jo, firwat dëst Lokal kaf gëtt. Fir eisen Agent-municipauxen en neie Büro ze ginn. Hir Equipe ass méi grouss ginn, also ass et noutwendeg, datt se schnellstens nei Raimlechkeete kréien, déi direkt kënne benotzt ginn. Dat ass dat eenzegt Argument, dat fir de Kaf vun dësem Lokal schwätzt. Mir sinn allerdéngs der Meenung, dass de Büro vun de Pecherte besser um Contournement zesumme mat der Police wär. Mir sinn net glécklech mat der Léisung. An hoffen awer, dass spéider, wann de Contournement bis fäerdeg ass, eis Agent-municipauxe Raimlechkeete kréien, déi fir hiren Zweck gebaut ginn.

Bei dësem Lokal gesi mer zousätzlech Problemer: keng Parkplaz fir Déngschtautoen. Also musse bestëmmt Parkplaze vun eise Clienten am Zentrum ewechgeholl ginn. An en neit Geschäftslokal, dat zur Beliewung vum Stadkär géif bäidroen, gëtt duerch Büroen ersat. Wou mir eis selwer ëmmer opreegen, wa vill doudeg Geschäfter am Zentrum bestinn. Trotzdeem stëmme mir als Demokratesch Partei fir dee Projet. An der Hoffnung, dass spéiderhin dat Lokal nees eng Kéier als Geschäft ka genotzt ginn. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Ech deelen absolutt net dat, wat Der gesot hutt. Ech fannen net, datt eis Agent-municipauxen op de Contournement gehéieren. Si gehéieren dohin, wou d'Leit sinn, matzen an den Zentrum. Wou d'Leit kënnen era froe goen an Informatioune kréien. Ech fannen, datt se do extrem gutt sinn. Ech wäert mech mat Hänn a Féiss dergéint wieren, datt eis Agenten op de Contournement gesat ginn. A wat d'Parkplazen ugeet, mir hunn 150 Parkplazen, wou Der d'lescht Gemengerotssitzung dergéint gestëmmt hutt, och matzen am Zentrum, an der Groussstrooss. Do wäerten eis Agenten déi eng oder déi aner Plaz kréien, fir hiren Auto hinzesetzen. Dofir deelen ech Är Meenung op alle Fall net. Ech sinn awer frou, datt Der dofir stëmmt. A wann Der mer sot, wellech zwee Lokaler d'Gemeng nach do huet, géif ech dat gär wëssen. Här Glauden.

JOS GLAUDEN (DP): Et ass dat vum Malané an uewen, wou den Déngen dran ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat heescht, et ass do, wou mer Loyer bezuelen?

49

Le collège échevinal recherchait un tel site depuis des années. Il s’agissait donc d’une opportunité à ne pas laisser passer. Fred Bertinelli est convaincu que les agents municipaux seront contents. Les douches dans la cave permettront aux agents municipaux de se changer sur place. Bref, le service pourra finalement fonctionner de manière optimale. Fred Bertinelli répète que le collège échevinal attendait une opportunité comme celle-ci depuis longtemps.

JOS GLAUDEN (DP) rappelle qu’il est question de l’acquisition d’un local de commerce dans la rue Michel-Rodange. Il se demande si cela est vraiment nécessaire. En effet, la commune possède déjà deux locaux dans le même quartier, qu’elle a loués parce qu’elle ne sait pas quoi en faire. Le but de l’acquisition d’aujourd’hui est d’offrir un nouveau bureau aux agents municipaux. Leur équipe a grandi et il leur faut plus de place. Il n’y a pas d’autre argument en faveur de l’acquisition. Les démocrates pensent, en revanche, que les locaux des agents municipaux devraient se trouver au contournement avec ceux de la police. Jos Glauden espère que des locaux sont prévus à cet endroit. Le site choisi par le collège échevinal ne dispose pas de places de stationnement. Par conséquent, le collège échevinal enlèvera des emplacements aux clients des magasins. En plus, il aménage des bureaux dans ce qui pourrait devenir un commerce. Le DP approuvera le projet dans l’espoir qu’il s’agit d’une solution provisoire.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI G­ RÉNG) estime que les agents municipaux doivent être là où sont les gens: dans le centre-ville et pas au contournement. Il fera tout pour que les agents ne finissent pas au contournement. En ce qui concerne les places de stationnement, il rappelle que M. Glauden a voté contre 150 emplacements dans la Grand-rue lors de la dernière séance du conseil communal.

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement