Page 46

4c. Organisation des maisons relais La Ville de Differdange a commencé à mettre en application son concept pédagogique il y a deux ans. Le Kornascht s’y est mis il y a quelques mois. Roberto Traversini tient à souligner les difficultés que rencontrent les éducateurs. Pendant des années, c’était eux qui décidaient ce que les enfants feraient. Maintenant, c’est le contraire. Cela est loin d’être évident. Roberto Traversini remercie le personnel des maisons relais. M. Liesch reviendra sur les questions concernant la formation continue. Le problème des déchets tient particulièrement à cœur à Roberto Traversini. Le collège échevinal cherche des solutions pour que moins d’aliments soient jetés. Le système du buffet a amélioré les choses — M.  Liesch reviendra dessus —, mais c’est encore loin d’être parfait. La Ville de Differdange est disposée à prendre ses responsabilités vis-à-vis de l’État et est en train d’élaborer un projet. Jadis, les gens ramenaient les restes de nourriture à la maison et personne ne tombait malade. En tout cas, il faut éviter à tout prix de jeter des aliments à la poubelle.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) ne dispose pas de statistiques, mais les éducateurs lui ont dit que le système du buffet permettait de réduire les restes. Le collège échevinal cherche des solutions, mais il y a des obstacles. En effet, si les éducateurs ou les parents emportaient les restes de nourriture à la maison et que l’un d’eux tombait malade, le cuisinier serait tenu pour responsable en cas de plainte. Cela a l’air impossible, mais c’est pourtant le règlement. Le collège échevinal cherche à assouplir le règlement à travers une décharge, mais il faut que cela tienne la route juridiquement. À moins que le conseil communal n’accepte de prendre la responsabilité. En tout cas, ce qui se passe actuellement est inadmissible. Les gens sont très sensibles à ces questions et ils sont raison. L’année dernière, un conseiller communal avait constaté que l’organisation des maisons relais ne mentionnait pas le Berliner Eingewöhnungsmodell. La période d’adapta-

ze fannen, wann ee jorelaang schafft an een d'Soen huet, wat d'Kanner solle maachen an op eemol gëtt versicht, et den ëmgekéierte Wee ze maachen. Wou d'Kanner eis méi matdeelen, wat si fannen. Do verstinn ech, datt dat fir eist Personal am Moment um Terrain wierklech net einfach ass. Dat wat de Kornascht am Gaangen ass ze maachen, dat brauch Zäit. Et ass net esou selbstverständlech, datt dat esou gemaach gëtt. An dofir wollt ech extra eisem Personal nach eng Kéier Merci soen. D'Formatiounen, dat ass scho richteg. Do geet den Här Liesch nach eng Kéier drop an. Wat mech perséinlech schrecklech stéiert, ass déi Saach mam Offall. Dat si mer am Gaangen ze kucken. Well et ass oft keen Offall, wat an de Kichen iwwreg bleift. Do gëtt et awer ganz, ganz strikt Reglementer. A mir sinn do wierklech am Gaangen ze kucken, wéi een déi kann e bësse méi labber maachen, datt een net méi esou vill Iesswue­ ren ewechgehäit. Dat si mer am Gaangen ze kucken. Dat ass eppes, wat mech fuerchtbar stéiert. Quitte, datt mat de Buffeten – den Här Liesch wäert nach drop agoen – manner ewechfält. Mä et ass nach ëmmer ze vill, wat ewechgehäit gëtt. Mir sinn am Gaangen, e Projet auszeschaffen. Well mir als Stad Déifferdeng hu kee Problem, eng gewësse Verantwortung ze iwwerhuele vis-à-vis vum Staat. Ech fannen, et muss een och do erëm oppassen, datt mer eis net ze vill ofsécheren. Fréier hu verschidde Leit Reschter mat heem kritt an et ass kee krank ginn dobäi. Et muss ee kucken, wéi een dat mécht. Op alle Fall musse mir verhënneren, Iesswueren ewechzegeheien. Dat deet mer richteg wéi. Doru si mer am Gaangen ze schaffen. Här Liesch, Dir hutt d'Wuert.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci, Här Buergermeeschter. Ech gräifen dat direkt op, dat war jo och eng Fro vum Här Bürger. Ech hunn elo direkt keng Statistiken. Ech weess, als Feedback vun eisen Educateuren aus

46

dem Woiwer an aus der Kichen, dass duerch de Buffet-System, den Offall – dat ­Wuert ass wierklech net gutt –, Iesswueren, Reschter, déi mer mussen ewechgeheien, erofgaangen ass. Mer sinn effektiv am Gaangen, drun ze schaffen. Dat ass eben déi Responsabilitéitsgeschicht. Am Moment ass et leider esou: Falls mir engem Educateur oder den Eltere géife soen, hei sinn nach Reschter, wann Der wëllt, huelt Iech eppes mat – dat wär jo de gesonde Mënscheverstand, dee jiddwerengem dat seet –, an dann huelen déi dat mat heem, an elo géif duerch iergendeppes, duerch wéi een Ëmstand och ëmmer, iergendeen de Bauch wéi kréien, bei den Dokter goen an eis eng Plainte maachen, da wär eise Kach responsabel dofir. Wou deen natierlech seet: Dat ka jo och net sinn. Mä d'Reglement ass awer esou. An elo si mer am Gaangen e Wee ze sichen, wéi mer dat dote kéinten oplackeren, dass et awer méiglech gëtt, iwwert eng Decharge. Well et muss ee kucken, ob dat juristesch d'Strooss hält, oder ob mir als Schäfferot, Gemengerot eventuell elo musse Responsabilitéit iwwerhuelen. Dat musse mer ausschaffen. Mä d'Zil ass et ganz kloer, dat do wierklech ze vermeiden. Well dat mécht absolutt kee Sënn, dat mécht jiddweree rosen. Ech mengen déi Geschichten, déi an de leschte Méint zirkuléiert sinn iwwer Facebook an aner Medien, beweisen, wéi sensibel d'Leit awer op dat Thema sinn. A mat Recht sensibel op esou eppes wéi dat doten. Ganz wichteg, effektiv, wat Der gesot hutt, iwwert dat Berliner Eingewöhnungsmodell. Dat war, ech weess net vu wiem, d'lescht Joer gesot ginn, dass mer doriwwer näischt an eisem Kontrakt stoen haten. Et ass awer nach ëmmer gemaach ginn. Also mir haten et just net formell an eisen Dossieren drastoen. Dofir steet et dëst Joer dran. Et ass einfach eng kleng Erklärung iwwert déi Eingewöhnungsphas, wat dat eigentlech heescht, wat dat fir e Konzept ass a wat fir eng Iddi hannendru stécht. Dass d'Eltere kënnen, solle mat hire Kanner déi éischt Zäit matgoen, fir dee Schnëtt net esou dramatesch ze maachen. Mä dass dat iwwert

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement