Page 38

4c. Organisation des maisons relais GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) plaisante sur le fait qu’il n’a pas le temps d’aller chercher un café. Heureusement, il en a pris un tout à l’heure. Il passe aux maisons relais. Differdange compte 1252 enfants dans ses maisons relais, ce qui en fait la deuxième ville du Luxembourg derrière la capitale, mais devant Esch. La ville a de nombreuses familles et beaucoup d’enfants, ce qui représente un défi. La commune a reçu 240 demandes d’inscription pour la maison relais de Differdange. Seize enfants figurent sur la liste d’attente et quinze ne remplissent pas les critères de priorité. En tout, cela fait 271 inscriptions. La Ville de Differdange dispose de critères de priorité. S’il reste des places, les enfants non prioritaires sont acceptés. Mais souvent, ils doivent d’abord prendre leur mal en patience. En tout cas, la maison relais de Differdange est bien remplie. Le collège échevinal a du pain sur la planche s’il souhaite aller plus loin. Actuellement, 48 % des enfants fréquentent la maison relais, ce qui est beaucoup. Deux-cent-dix-sept enfants sont inscrits au Fousbann, dont centquatre-vingt-douze directement, six sur une liste d’attente et dix-neuf qui ne remplissent pas les critères de priorité. Le nombre d’inscriptions varie d’un jour à l’autre. Les pointes se situent le lundi, le mercredi et le vendredi pendant le repas. Les enfants non prioritaires peuvent occuper d’autres plages. Mais cela n’arrange pas forcément les parents qui travaillent. Cependant, certains ont juste besoin d’une place le matin ou l’après-midi, c’està-dire en dehors des repas. À Lasauvage, 18 enfants sont inscrits. Ils ont tous été acceptés. Ce nombre montre que de jeunes familles se sont installées à Lasauvage. Le collège échevinal a donc fait du bon travail. La structure de Lasauvage a encore des places libres. Deux-cent-quarante-cinq enfants sont inscrits à Niederkorn, dont deux-cent-dix-neuf directement, six sur liste d’attente et vingt ne remplissant pas les conditions.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Mä ech hat dat virdru scho gemaach. D'Dokument vun der Maison relais kennt Der, et ass och eppes, wat mer all Joer hei hunn. Ech fänke mat de Chifferen un, fir Iech déi virzestellen. 1.252 Kanner hate mer an eise Maison-relaisen. Domadder si mer als Stad Déifferdeng, no der Stad Lëtzebuerg, déi zweetgréisst Gemeng wat d'Kannerzuel ugeet, also och méi grouss wéi Esch. Mir hunn also eng ganz staark familljenorientéiert Populatioun hei zu Déifferdeng. Wat natierlech ganz flott ass. Wat awer fir eis och en Challenge ass, fir déi vill Kanner ënnerdaach ze kréien an eise Maison-relaisen. Da ginn ech kuerz duerch d'Maison-relaisen, fir d'Eckpunkte virzestellen. Ugefaange mat der Maison relais Déifferdeng. Mir kruten do 240  Inscriptiounen eran. Dovunner si 16  Stéck am Moment nach op enger Liste d'attente a 15 erfëllen d'Prioritéit net. Soudass mer insgesamt op 271  Inscriptioune sinn. Dir wësst, mir hunn eng Prioritéitelëscht, wéi d'Leit kënnen an d'Maison relais ageschriwwe ginn. A wa mer fräi sinn, wa mer nach Sputt hunn, da ginn déi Leit, déi elo d'Prioritéit net erfëllen, natierlech och geholl. Dat ass dann dee Moment kee Problem. Mä déi musse sech awer e bësse gedëllegen, bis mer déi Leit virgeholl hunn, déi d'Prioritéit erfëllen.

Am Tableau fannt Der den Detail iwwert d'Konditioune vun den Aschreiwungen. D'Aschreiwunge sinn net iwwert déi ganz Woch d'selwecht. D'Spëtzte sinn natierlech ëmmer méindes, mëttwochs a freides während dem Repas, dat ass ganz kloer. Dat ass do, wou mer natierlech den Enkpass hunn. Deene Leit, déi d'Prioritéit net hunn, offréiere mer aner Plagen, wou mer nach Plaz hunn. Oft fält dann awer de Repas méindes, mëttwochs a freides aus. A leider arrangéiert dat d'Leit net ëmmer, well se soen: Wann ech schaffen, wéi soll ech dat dann hikréien? Mä heiansdo arrangéiert et d'Leit och, well se soen: Ech ka just moies oder ech ka just mëttes, mä de Repas dann awer net. D'Maison relais Lasauvage entwéckelt sech ganz gutt. Dat freet mech besonnesch, déi hu mer virun e puer Joren hei ugefaange gehat. Et si schonn 18 Kanner an deem klengen Dierfche Lasauvage ageschriwwen. Déi konnten alleguerten ugeholl ginn. Dat ass ganz flott. Dat weist, dass jonk Famillen de Wee op Lasauvage fannen, sech do wuel spieren. Ech mengen, dat beweist, dass mer hei eng ganz gutt Politik gemaach hunn. An där Struktur ass och nach Plaz, fir weider Kanner opzehuelen. Zu Nidderkuer sinn 245  Kanner ageschriwwen. Dovunner 219 direkt, sechs op der Liste d'attente an 20, déi d'Prioritéit nach net erfëllt hunn.

Soudass zu Déifferdeng op jidde Fall d'Maison relais ganz gutt gefëllt ass. Mir hunn nach absolutten Nohuelbedarf an eise Maison-relaisen, wa mer nach méi wäit wëlle goen. Ronn 48% vun eise Kanner ginn an eng Maison relais. Dat sinn der vill. D'Tendenz, géif ech soen, ass am Moment nach ëmmer steigend.

Zu Uewerkuer ass et e bësse méi eng kleng: Do sinn 175 Kanner ageschriw­ we ginn. 164 direkt, siwen op der Liste d'attente a véier, déi d'Konditiounen net erfëllen. Dir wësst, mir hunn hei am virleschte Gemengerot den Ausbau vun der Maison relais Uewerkuer gestëmmt, dass mer do eng nei Kichen installéieren. Dat war dréngend noutwendeg, well déi sinn e bëssen enk do dran. Dofir schafe mer besser Konditioune fir dës Maison relais. Wann déi Aarbechte fäerdeg sinn zu Uewerkuer, kënne mer d'Capacitéit erhéijen. Soudass mer hei wäerten iwwer 200 Kanner kommen.

D'Maison relais Fousbann: Do si mer bei 217 Kanner, déi ageschriwwe goufen. Dovunner 192 direkt. Sechs sinn op enger Liste d'attente an 19 am Moment op där Lëscht, wou d'Prioritéiten net erfëllt sinn.

D'Maison relais Woiwer ass och e bësse méi eng kleng, awer mat risegem Potenzial, wat nach wäert kommen. Am Moment sinn 201 Kanner ageschriwwen – 185 direkt, fënnef op der Liste d'attente, wou nach vläicht en Dokument

38

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement