Page 33

4b. Plan d‘encadrement périscolaire malerweis och nach Aschreiwunge kommen. Am Hierscht kritt Dir och nach eng Kéier déi lescht Versioun presentéiert, falls do nach eng Kéier Ännerunge solle sinn. Dofir proposéiere mer, um Fousbann eng Klass bäizemaachen am Cycle 2.1. Da gi mer vun dräi op véier. En contrepartie hu sech zu Nidderkuer elo just virun der Summervakanz – dat ass an all Gemeng esou – eng ganz Partie Kanner ofgemellt. Déi eis Gemeng also verloossen an enzwousch anescht ginn. Zum Deel awer och konterbosseg op de Fousbann wunne ginn, soudass mer do eng Klass méi brauchen. Dofir géife mer zu Nidderkuer eng Klass manner maachen. Also insgesamt bleift et bei därselwechter Klassenzuel iwwert d'ganz Gemeng. Mä et gëtt eng méi um Fousbann an eng manner zu Nidder­ kuer. Dat huet awer guer keen Afloss op eis Contingentsstonnen. Dorunner ännert sech am Fong guer näischt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Ech mengen, mer kéinten direkt zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’adaptation de l’organisation scolaire pour l’année 2016/2017. Merci. Da géife mer zum PEP kommen, de Plan d'encadrement périscolaire. Här Liesch, Dir kënnt weiderfueren.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci. Et ass, wéi den Titel seet, e Plan d'encadrement périscolaire. An der Iwwerschrëft steet: Collaboration renforcée. An dat net fir näischt. Mir wëssen alleguer, historesch gesinn, sinn d'Schoulen an d'Maison-relaisen ­aneschters gewuess – d'Maison-relaise vill méi spéit. An eréischt an de leschte Joren ass et zu enger Zesummeféierung komm, wat ech méi wéi begréissen. Mä et bleiwen nach ëmmer vill Chantieren an déi kruzial Fro: Wéi sollen déi zwou Saachen, Maison-relaisen a Schoulen zesummewuessen?

Um Ministère lafe vill Beméiungen, fir dat hinzekréien. Mä personaltechnesch gesinn, sinn dat awer nach zwou total verschidde Welten. A bis mer dat wierklech an de Grëff kréien, mengen ech, brauche mer esou en Dokument wéi dat hei. Wou wéinstens Pisten a Méiglechkeete gezeechent sinn, wéi d'Schoulen an d'Maison-relaise kënnen zesummeschaffen, obwuel se komplett aner Regimmer fueren. Un dësem Dokument hunn alleguerten déi Responsabel vun eise Maison-relaisen, d'Presidenten an d'Presidentinne vun de Schoule geschafft, fir dat opzestellen. Dir kennt dat, et ass en Dokument, wat mer all Joer presentéieren. Et weist nieft de Raimlechkeeten déi méiglech sinn, fir d'Zesummenaarbecht ze maachen, och d'Méiglechkeet vun Aktivitéiten, déi kënne stattfannen, souwéi d'Auerzäiten. Dat muss relativ präzis sinn, well d'Personal an de Maison-relaise ganz aneschters funktionéiert – mat Schaffpläng, déi fënnef Deeg am Viraus mussen erasinn an esou weider an esou fort. Wou d'Léierpersonal vill méi Flexibilitéit huet. A fir déi zwou Saachen iwwerteneen ze kréien, dat ass wierklech ëmmer e grousse Spagat. Woubäi ech awer wëll betounen, dass et net un Engagement vun eise Leit feelt, fir dat ze maachen. Mä si stousse ganz einfach oft un administrativ Hürden, déi et erschwéieren an heiansdo leider verschidde Saachen dann net méiglech maachen, dass do méi effikass kéint zesummegeschafft ginn. D'Iddi ass natierlech déi, dass een déi gemeinsam Infrastrukture ka benotzen. Et mécht hautdesdaags net vill Sënn, dass eng Schoul d'Halschent vun der Zäit eidel steet an eng Maison relais d'Halschent vun der Zäit eidel steet. Ech mengen, de Steierzueler a mir alleguer bezuele fir déi Infrastrukturen. Da solle se och méiglechst sënnvoll genotzt ginn. An deem Sënn ginn déi nei Gebaier schonn esou gebaut, dass se eng Zesummenaarbecht méi einfach maache wéi an deene respektive Säll, déi mer duerch d'Gemeng hunn. Wat hu mir gemaach? Et ass vläicht eng Klengegkeet, mä et weist awer drop hin, dass mer dat wierklech wëllen: An eiser Schoulkommissioun sinn elo och Vertrieder vun de Maison-relaise mat dran. Dat war bis elo net de Fall. Ech fannen et awer wichteg, dass

33

vivre au Fousbann. Une classe y est donc supprimée. En tout, le nombre de classes n’évolue donc pas. Les modifications n’impactent pas le contingent. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au PEP.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) constate que le document porte bien son nom: «Plan d’encadrement périscolaire — collaboration renforcée». Il rappelle que les maisons relais sont nées après les écoles et que le rapprochement ne s’est fait qu’au cours de ces dernières années. Comment ces deux structures peuventelles coexister? D’un point de vue du personnel, il s’agit de deux mondes. Le PEP contient des pistes facilitant la collaboration entre les maisons relais et les écoles même s’il s’agit de deux régimes différents. Le document a été réalisé par les responsables des maisons relais et les présidents des écoles. Il reprend les locaux pouvant accueillir les activités ainsi que les horaires. Ces informations doivent être précises, les enseignants ayant besoin de plus de flexibilité que le personnel des maisons relais, qui peut quant à lui préparer des plans sur cinq jours. Les employés font preuve de beaucoup d’engagement, mais sont souvent confrontés à des obstacles administratifs rendant la coopération moins efficace. Le but est d’utiliser les infrastructures ensemble. En effet, il n’est pas pertinent de garder les écoles ou les maisons relais vides la moitié du temps. Les nouveaux bâtiments sont planifiés en conséquence. Désormais, les maisons relais sont aussi représentées dans la commission scolaire. Après tout, il n’y est pas seulement question des écoles, mais aussi des maisons relais. Le personnel des maisons relais doit donc aussi pouvoir approuver les différents projets. Il s’agit d’un petit geste, mais il a son importance. Le personnel des écoles dispose d’une salle de conférence sur chaque site, mais pas celui des maisons relais. Or de telles salles sont aussi nécessaires pour les éducateurs. C’est pourquoi toutes les nouvelles struc-

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement