Page 27

2d. Extension du campus scolaire Niederkorn Den Här Muller huet vum Präis geschwat. Wann een d'Subside vum Staat mat arechent, schafe mer zu engem relativ gënschtege Präis nei Klasseraim fir eis Schüler. Duerfir mengen ech, ass dat hei e wichtege Projet, wou mer Suen op genau där richteger Plaz an a genau dat Richtegt investéieren. Duerfir wäert d'LSAP dat hei natierlech matdroen. Wichteg ass awer och, wat hei betount gouf, dass de Schoulbetrib natierlech net däerf gestéiert ginn, wann dee Projet gebaut gëtt. Dat wäert natierlech ëmmer e puer Contraintë mat sech bréngen. Mä ech ginn einfach emol dervun aus, dass déi néideg Precautioune wäerte geholl ginn, dass de Projet ka realiséiert ginn, ouni dass dat iergendwellech gréisser Auswierkungen op de Schoulbetrib wäert hunn. Wéi gesot, d'LSAP begréisst dat hei a wäert dat selbstverständlech matdroen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit. D'Madame Saeul, w.e.gl.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Häre Schäfferot, Dir Dammen an Dir Hären, zum Ausbau duerch en Ubau un d'Spillschoul zu Nidderkuer: An de leschte Joren ass d'Awunnerzuel hei an der Gemeng, wéi scho gewosst, ganz schnell gewuess. Mer leie kuerz viru 25.000 Awunner. Op dësem leschte Méindeg de Mueren hunn nach just 32 nei Umeldunge gefeelt. Elo méi spezifesch zu Nidderkuer, hei si vill nei Residenze bäikomm. Et ass nach eng grouss am Bau, de fréiere Wako. De Mattendall gëtt weider gebaut, en principe mat enger Quartiersschoul, wéi scho gesot. An der Pierre-Gansen-Strooss si schonn Eefamilljenhaiser an Appartementer gebaut an nach weiderer am Bau. Da kënnt och déi nei Cité Galerie Hondsbësch. Der Demande ugepasst, brauch Nidderkuer onbedéngt méi Capacitéit un neie Klassesäll, well et schonn haut ganz enk ass a mer wëllen déi gutt Ef-

fektiffer vu 14-16 Kanner pro Klass erhalen. Ech hunn de Rapport kritt, fir d'Joer 2016/2017 kënne mer déi Capacitéit, déi Effektiffer weider behalen. Beim Bau vun der neier Sportshal um Campus Bouweschoul zu Nidderkuer mussen d'Containere fort. Dëst ergëtt natierlech, dass zwou Klassen neie Schoulraum brauchen. Déi bescht Léisung ass dësen Ubau un d'bestehend Spillschoul. Um Rez-de-Chaussée hätte mer zwee Klassesäll fir Precoce a Spillschoul, deen dozougehéierege Sanitärberäich, en direkten Agang zu der bestehender Spillschoul an och Zougang zur Péiterstrooss. A Raim fir Stockage, dee gebraucht gëtt, well an der bestehender Spillschoul weider keen disponibel ass. Um ënneschte Stack: zwee Klasseraim, fir d'Primärschoul dës Kéier, mat Sanitärberäich, fir esou d'Oplo un de Sanitär ze erfëllen, déi vum Ministère gefrot ass. An an direkter Linn en Zougang zur Bouweschoul. D'Fäerdegstellung ass fir de Schoulufank 2017 virgesinn, bei engem Devis vu ronn 1.406.000  Euro, a gëtt vum Staat subventionéiert mat bis zu 235.000  Euro TTC pro Klassenzëmmer. D'Resultat gëtt zweckméisseg e Campus Bouweschoul zu Nidderkuer. D'DP stëmmt dofir, an ech soe Merci fir d'Nolauschteren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci och. Här Schwachtgen, w.e.gl.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Kuerz, an dräi Wierder hoffentlech. Ech muss e Luef ausschwätzen. Hei gëtt probéiert – an dat klappt jo och –, de Site esou ze preservéieren, wéi en ass, mat deem mächtege Käschtebam, deen do steet. Ech fannen einfach, wéi den Här Liesch gesot huet, de Schutz vun deem Bam muss während der Bauphas souwuel am Wuerzelberäich wéi och am Stamm- an am Aaschtberäich garantéiert sinn. Dofir notzen ech d'Geleeënheet, fir ze soen, dass op engem Chantier an der

27

subsides. Le collège échevinal investit de l’argent là où c’est nécessaire. Le LSAP soutient ce projet. Bien entendu, il est important de ne pas déranger le bon fonctionnement des cours. Un chantier entraine toujours des contraintes. Mais grâce aux précautions qui ne manqueront pas d’être prises, les conséquences seront limitées.

CHRISTIANE SAEUL (DP) va prendre position quant à l’annexe de la maternelle de Niederkorn. Au cours des dernières années, le nombre d’habitants a fortement progressé dans la commune. Aujourd’hui, on en compte quelque 25 000. À Niederkorn, beaucoup de nouvelles résidences ont été construites. Une résidence est en cours de construction sur le site de WAKO. Le Mathendahl se développe. Des maisons et des appartements sont construits dans la rue Pierre-Gansen. Sans oublier la nouvelle cité Galerie Hondsbësch. Niederkorn a donc besoin de plus de salles de classe. La commune souhaite des effectifs d’une quinzaine d’élèves. En 2016-2017, elle atteindra cet objectif. Les conteneurs de l’École des garçons de Niederkorn seront supprimés et remplacés par l’annexe. Le rez-de-chaussée comprendra deux salles de classe pour le précoce et le préscolaire, le bloc sanitaire, un espace de stockage, un accès à la maternelle existante et une entrée dans la rue Saint-Pierre. L’étage accueillera deux salles de classe pour l’école primaire, le bloc sanitaire et un accès direct à l’École des garçons. La fin des travaux est prévue pour la rentrée 2017. Les frais se montent à 1 406 000 € subventionnés à hauteur de 230 000 € TTC par salle de classe par l’État. Le DP approuvera ce projet.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) salue le fait que l’on veuille préserver le châtaignier. La protection de son tronc, de ses branches et de ses racines doit être assurée pendant toute la phase de construction. Fränz Schwachtgen profite de l’occasion pour signaler que dans la rue Woiwer l’entrepreneur a protégé deux arbres de manière exemplaire.

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement