Page 25

2d. Extension du campus scolaire Niederkorn Ech géif mengen, datt d'Kulturkommissioun an d'Ëmweltkommissioun den Optrag kéinte kréien, fir esou e Panneau auszeschaffen, Här Schwachtgen. Et verhënnert keng Kommissioun, esou ee Panneau mat der Kulturkommissioun auszeschaffen, fir d'Geschicht vum Bierg dohinner ze schreiwen. Ech mengen net, datt d'Kolleegen aus dem Schäfferot do e Problem hätten, wann déi zwou Kommissioune géifen deen Optrag kréien. (Ënnerbriechung) Ass kee Problem. Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’aménagement d’un «Mäerchepark». Merci. Da komme mer zum 2d: d'Extensioun vum Préscolaire zu Nidderkuer. An do hu mer zwee Schäffen, déi sech drëm këmmeren. Den Här Liesch an den Här Muller. Den Här Liesch fänkt un, an da kritt den Här Muller direkt duerno d'Wuert.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci, Här Buergermeeschter. Ech wollt e bëssen eppes zielen iwwert de Schoulaspekt vun dësem Projet. Dir wësst, dass mer d'Sportshal bauen. An deem Kontext verschwannen zwee Container, wat eis alleguerte freet. Fir ee Joer hu mer eng Léisung fonnt, fir déi zwee Container aus dem Betrib ze huelen an de Schoulbetrib awer lafen ze loossen. Dat geet. Allerdéngs packe mer dat just ee Joer. Duerno misste mer eng Léisung hunn. An do war d'Iddi, fir elo schonn e Bau unzesetzen un de Bau, dee schonn do ass. Domadder kéinte mer véier weider Klasseraim schafen. Dat géif eis Loft ginn zu Nidderkuer, wou et souwisou scho relativ enk ass. Mir hätten esou fir d'Rentrée 2017 déi zwee bestehend Container duerch véier richteg Klassesäll ersat. Wat ganz interessant ass, dass mer hei zwee Klassesäll hunn, déi esou grouss sinn, dass se fir Precoce respektiv Spillschoul gëeegent sinn, déi jo méi Metercarréë brauche wéi eng normal

Schoul. Dat gesitt Der op de Pläng. Mä do geet den Här Muller bestëmmt nach drop an. Fir eis ass et wichteg, dass mer dee Chantier kënnen ofwéckelen, ouni dass de Schoulbetrib gestéiert gëtt. Dat steet och explizit am Dossier dran, dass dat esou gemaach gëtt, dass de Schoulbetrib hei net gestéiert gëtt während deene Bauaarbechten. An et steet och dran, dass déi bestehend Beem, déi op deem Terrain sinn, musse geschützt ginn. Dat schreiwe mer léiwer nach eng Kéier dran, well mer an der Lescht ëmmer mierken, dass Entrepreneuren dat ze vill op déi liicht Schëller huelen an eis da froen, wou dat da genau steet? Dofir schreiwe mer dann elo explizit ëmmer dran, dass déi Beem do mussen adequat geschützt ginn. Well et geet net duer mat engem Flatterbändche ronderëm. Dat muss schonn e bësse méi sinn. De Bauprojet selwer erkläert den Här Muller. Fir eis ass et wichteg, dass mer Klassesäll bäikréien. Deementspriechend wäerte mer natierlech deen Ubau, dee souwisou geplangt war, méi kleng gestalten. Do musse mer eis elo nach eng Kéier zesummesetzen, fir deen ze iwwerdenken. Well mer awer wëlle vermeiden, dass d'Zuel vun de Kanner um Site selwer insgesamt an d'Luucht geet. Nidderkuer ass nieft Déifferdeng deen zweetgréisste Site. Mir wëllen d'Kannerzuel net eropsetzen. Mir wëllen eng besser Verdeelung. An Dir wësst, dass mer am Mattendall en Terrain reservéiert hu fir nach eng Quartiersschoul. Soudass mer dee geplangtenen Ubau nach eng Kéier iwwerdenken an dann déi véier Säll hei scho mat an d'Rechnung eranhuelen an dat deementspriechend da méi kleng maachen. Mir hunn dann nach Iwwerleeungen ugestallt, fir eventuell eng Fotovoltaikanlag op den Daach ze setzen. Do si mer awer nach net duerch. Mir mussen nach kucken, ob d'Verschattung lénks a riets ronderëm net ze grouss ass an ob dat sënnvoll ass. Mir wëlle keng Fotovoltaikanlag drop maachen, wann et net sënnvoll ass. Dat heescht, wann dat de Fall wär, géife mer dat nach eng Kéier heihinner bréngen. Mä do si mer eréischt an den Analysen, fir dat ze maachen.

25

gen. Le collège échevinal n’est pas contraire à l’idée d’y retracer l’histoire du site. (Vote) Roberto Traversini passe à l’extension du préscolaire à Niederkorn.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) rappelle qu’une salle de sport sera construite et que deux conteneurs disparaitront dans le cadre de ces travaux. Les classes actuellement dans les conteneurs pourront être intégrées à l’école pendant une année. À partir de la deuxième année, il faudra trouver une solution. L’idée consiste à aménager une annexe à côté du bâtiment existant pour créer quatre salles de classe supplémentaires. Deux de ces salles seront suffisamment grandes pour pouvoir accueillir des enfants du précoce. Les détails figurent sur les plans. Le collège échevinal tient à ce que le chantier ne dérange pas le bon fonctionnement de l’école. Il a aussi demandé explicitement que les arbres sur le site soient protégés de manière adéquate. En effet, les entrepreneurs ont souvent tendance à prendre ces indications à la légère. Or il ne suffit pas de mettre du ruban de signalisation autour de ces arbres. M. Muller reviendra sur les détails du chantier. Pour M.  Liesch, il est important d’augmenter le nombre de salles de classe. Cependant, l’annexe sera plus petite qu’initialement prévu pour éviter que le nombre d’enfants n’augmente. En effet, le campus de Niederkorn est déjà le deuxième plus grand de la commune et il est donc nécessaire de procéder à une meilleure répartition des élèves. Un terrain a déjà été réservé au Mathendahl pour une école de quartier. Le collège échevinal réfléchit aussi à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit. Mais il faudra voir si cela est pertinent sur ce site. Si tel était le cas, le collège échevinal présenterait les détails au conseil communal ultérieurement.

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement