Page 18

2b. Nouveau poste de transformation

d’épuration sera installée pour les serres, mais le terrain de dressage pourrait y être raccordé. Mais c’est la raison pour laquelle elle ne figure pas encore dans le budget. Le conteneur avec les sanitaires dont a parlé Mme Schambourg se trouve entre le terrain de dressage et les roulottes. Un bloc sanitaire est obligatoire, car il s’agit d’une crèche comme les autres. Le bloc et tout le site sont adaptés aux personnes handicapées comme toutes les maisons relais et les crèches. Actuellement, un nouveau concept basé sur celui d’Emmi Pikler est en train d’être introduit au Kornascht. Ce même concept sera appliqué dans la crèche en forêt. Georges Liesch reviendra plus en détail sur ce point tout à l’heure. Il espère avoir répondu à toutes les questions.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme que c’est le cas. (Interruption)

ARTHUR WINTRINGER (DP) a cru comprendre que le bourgmestre n’était pas contraire à d’ultérieures évaluations du site. Car se contenter de dire qu’il n’est jamais rien arrivé ne suffit pas. Si tel est le cas, les démocrates approuveront le projet. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) fait tout son possible pour obtenir une approbation à l’unanimité.

dat ass deen niewendrun. Wann Der de Plang kuckt, do ass riets tëscht de Roulotten an dem Hondsterrain nach eppes agezeechent. Et gesäit een net extrem gutt um Plang. Mä do si mer vun der Santé hir obligéiert, e Sanitärblock hinzesetzen, well mer déiselwecht Oplagen hu wéi eng normal Crèche. Deen entsprécht dann och de Gréissten, wéi se vun der Santé gefuerdert gi sinn. Déi Sanitäranlage sinn och behënnertegerecht – eng Fro, déi hei, mengen ech, gestallt ginn ass. Dee ganzen Areal ass also behënnertegerecht. Da wëll ech nach eng Kéier soen: All eis Maison-relaisen an d'Crèche Kornascht sinn inklusiv. An esou wäert och déi heite ginn. Nach e lescht Wuert zum Konzept, mir komme méi spéit nach eng Kéier drop zeréck: Dir wësst, dass mer am Kornascht eng Konzeptännerung oder eng Aféierung vun engem Konzept gemaach hunn, wat et bis elo net ginn huet. E Konzept, wat sech Emmi Pikler nennt, ass d'Basis. Wat net wäit ewech ass vum Konzept Montessori, wat den Här Schwachtgen hei gezielt huet. Dat kënnt ganz no un dat doten erun. Genau dat Konzept wäerte mer och hei uwenden, just an engem anere Raum. D'Konzept vu Pikler baséiert net onbedéngt op e Raum. Mir kënnen dat eigentlech transplantéieren op dës Crèche. Mir wäerten also do an déiselwecht Richtung goen. Et ass en Erfarungskonzept fir Kanner, wat wierklech ganz flott ass. Mä do komme mer méi spéit nach drop zréck.

ARTHUR WINTRINGER (DP) l’en remercie. Le DP soutiendra le projet.

Ech mengen, ech hätt all Fro beäntwert.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

s’en réjouit. (Vote) Roberto Traversini passe au point 2 b portant sur le déplacement d’un transformateur. Le collège échevinal est disposé à vendre le Hall de la Chiers à l’État pour accueillir l’école européenne à condition que le prix soit correct. Autrement, il faudra trouver une solution. En cas de vente, un nouveau hall sera construit à Oberkorn et seulement quand celui-ci sera achevé, le hall de Chiers sera vendu. Les associations ne se retrouveront donc pas sans salle. Monsieur Muller va fournir des informations sur le transformateur.

Dir hutt all Fro beäntwert, Här Liesch. Mir géifen zum Vote kommen. (Ënnerbriechung)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Wintringer, ganz gären.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Wa mer elo richteg verstanen hunn, Här Buergermeeschter, hutt Der gesot,

18

Dir hätt näischt dogéint, fir do nach e puer Buerungen ze maachen. Wéi gesot, mir begréissen dee Projet. A wann Dir bereet sidd, nach e puer Buerungen ze maachen, fir e bësse méi sécher ze ginn, well d'Ausso „Do ass nach ni eng geschitt, an do wäert och keng geschéien“ war eis eben net genuch. Wann Dir sot, mir maachen e puer Buerungen, da si mir och ganz gäre bereet, fir dee Projet hei matzedroen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech maachen alles, fir hei ëmmer en unanimë Vote ze kréien. Mir maachen déi Buerungen, Här Wintringer.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Villmools Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et ass gär geschitt.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Da wäerte mir dat och matdroen. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat freet mech ganz vill. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’aménagement d’une «Bëschcrèche» sur le site du «Kannerbongert» à Niederkorn. Merci. Da komme mer zum Punkt 2b. Do geet et ëm en Transformator, dee muss geréckelt ginn. Dir wësst, datt mer d'Chiershal wëlle verkafen. Ech wëll dat awer elo nach eng Kéier soen, datt och jiddwereen dat matkritt: Wann de Präis stëmmt, ass d'Gemeng bereet, d'Chiershal dem Staat ze verkafen, fir do d'Primärschoul vun der Europaschoul dran ze maachen. Wann de Präis net géif stëmmen, da musse mer kucken, wat mer da maachen.

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement