Page 16

Hollande, les enfants devraient tous être morts noyés avec les tous les canaux ouverts. Il faut se contenter d’attirer leur attention sur les dangers. Sans oublier que le Kornascht est bien plus dangereux. Un enfant a bien plus de chances d’être renversé par une voiture que de tomber dans un trou.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) est tout aussi étonné du retournement de veste de M. Wintringer. Celui-ci connait-il un seul projet où les commissions ont été réunies pour la présentation avant de remettre un avis séparé? Les délais étaient courts. Mais en général, le DP reproche au collège échevinal de ne pas innover. Et quand il va vite, les démocrates se plaignent quand même. Georges Liesch estime que s’ils n’arrivent pas à suivre le rythme du collège échevinal, c’est leur problème. Une des questions qui intéressent tous les conseillers est celle des galeries. Le collège échevinal a vérifié les archives du service écologique. Il n’y a pas de glissements de terrain sur ce site. Le terrain de dressage pour chiens existe depuis des décennies. Le Kannerbongert a été créé par les socialistes dans les années 80.

ERNY MULLER (LSAP) précise que c’était en 1989.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) ajoute que le collège échevinal veut bien procéder à d’ultérieures évaluations. Cela rassurera peut-être les personnes qui ne connaissent pas bien l’endroit. En revanche, il faut arrêter de créer des polémiques inutiles. Comme l’a dit le bourgmestre, de nombreux évènements sont organisés sur le terrain de dressage depuis des années parce qu’il s’agit d’un endroit sûr. Aujourd’hui, le vote porte uniquement sur le devis. Mais deux éducatrices de la maison relais sont enthousiastes et prêtes à élaborer un concept pédagogique. Dès qu’il sera terminé, il sera présenté au conseil communal. De toute façon, la crèche ne va pas ouvrir avant 2017. La menuiserie aura besoin de trois mois pour pro-

2a. Bëschcrèche Kand uewen an enger Bëschcrèche an e Lach fält. Här Liesch, Dir hutt d'Wuert.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci, Här Buergermeeschter. Ech kann Äert Erstaunen iwwert de Wandel vun der DP, oder dem Här Wintringer, hei nëmmen deelen. Ech froen Iech wierklech, weist mir eng Kéier, wou mer Projeten hei an der Gemeng haten, wou Kommissiounen zesummegeruff goufen, fir e Projet gemeinsam virzestellen, déi da separat Avise ginn hunn. Ech mengen, dat ass et virdrun net ginn. Et war e bësse kuerzfristeg. Mä Dir gitt jo och net midd ze soen, dass dëse Schäfferot net innovativ wär. A wa mer dann emol eng Kéier schnell sinn, da geet et Iech ze schnell. Mä dat ass dann Äre Problem, wann Der eisem Rhythmus net nokommt. Ech wëll awer dann op déi Froen äntwerten, déi hei gestallt goufen. Et waren eng Partie ganz interessant Iwwerleeungen. Déi éischt, déi mengen ech jiddwereen hei interesséiert huet, sinn effektiv d'Galerien. Natierlech ass dat eppes, wou mer direkt gekuckt hunn. Mir hunn eis Archiven am Service écologique ugekuckt – déi si gutt archivéiert an déi gi wäit zréck. Säit eis Archiven do uewen am Service écologique sinn, ass näischt fonnt ginn, dass do iergendwou eng Sackung wär op deem ganzen Areal do ronderëm. Dat heescht, do, wou haut den Hondsterrain ass, dee scho Jorzéngten do ass, war ni eppes um Terrain. De Kannerbongert ass ënner sozialistescher Féierung gemaach ginn. Här Muller, Dir musst mech korrigéieren, an de 70er Joren, 80er Joren?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): 80er Joren. 89.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci. Zënterhier ass hei näischt geschitt. Dat huet eis dozou gefouert, fir

16

ze soen, deen Terrain ass fir eis okay. Ech hunn awer kee Problem domat, wann de Gemengerot dat wënscht, fir nach zousätzlech Sondéierungen ze maachen, dass mer dat an Optrag ginn. Och vläicht fir eng Buerung ze maachen. Ech mengen, dat soll de Projet net blockéieren. Wann dat dozou bäidréit, fir d'Leit, déi vläicht de Bierg net esou gutt kenne wéi mir, ze iwwerzeegen, dass dat sécher ass, hunn ech guer kee Problem domadder, fir dat ze maachen. Mä ech mengen, et sollt een awer fir esou e Projet wéi deen heiten net probéieren, populistesch Polemik ze maache mat Angschtgefiller vun de Leit. Well wéi den Här Buergermeeschter scho gesot huet, do si ganz vill Evenementer um Hondsterrain niewendrun, déi extrem flott sinn, déi all Joer stattfannen, wou bis elo nach kee sech Suerge gemaach huet. A mat Recht, well dat einfach en Terrain ass, dee sécher ass. Dat pädagogescht Konzept: Also mir stëmmen hei eigentlech elo emol just den Devis. Ech hunn et scho gesot, dëse Projet gëtt an Etappe gemaach. Mir hu schonn zwou Persounen am Personal vun de Maison-relaise sondéiert, déi fir esou eng Bëschcrèche ze hu sinn. Déi Feier a Flam dofir sinn. Déi och nach a Formatioune ginn an dat Konzept ausschaffen. An natierlech, wann dat fäerdeg ass, kritt Dir dat hei presentéiert. Et ass dofir nach net hei am Dossier dran, well et eben nach net fäerdeg ass. Mä déi Crèche geet och net muer op. Mir brauchen dëse Kredit eigentlech, fir kënnen unzefänken, fir den Optrag erauszeginn. Dee klenge Schräi­ nerbetrib brauch dräi Méint, fir dat do ze produzéieren. Dat heescht, dës Crèche geet net dëst Joer op. Dat ass evident. Dës Crèche geet 2017 op. Mä mir wollten awer net Zäit versträiche loossen. Mir wollten ufänke mat den Infrastrukturaarbechten. An natierlech gëtt dat pädagogescht Konzept, wat extrem wichteg ass, hei virgestallt, soubal et sprochräif ass. Mä dat ass an der Maach. Transport: Mir schwätzen am Moment vun 12 Kanner maximal, déi mer do ophuelen. Et gëtt ähnlech wéi beim Kornascht. Do hu mer och eng Crèche. An och an där Crèche gëtt et keen Transport. D'Kanner kommen dohinner, wann d'Eltere se bréngen: ze Fouss,

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement