Page 14

En tant que président de la commission de l’environnement, Fränz Schwachtgen partage les reproches de M. Wintringer en ce qui concerne les délais. Les membres de la commission de l’environnement et de la commission scolaire ont été incités à envoyer un courrier électronique à Fränz Schwachtgen ou à M. Liesch. Il n’y a pas eu d’avis contraires, mais cela ne signifie pas qu’il ne reste pas de questions. Quel sera l’impact écologique d’une crèche en forêt sur ce site? Quel sera celui d’une serre? La commune doit se tenir aux conditions strictes du MDD et de l’Administration de la nature. D’ailleurs, le projet doit encore être approuvé par l’État qui définira ce que la commune peut ou ne peut pas faire. Il est probable que des études devront être réalisées pour déterminer les conséquences sur la faune. Il faudra aussi faire attention aux chemins d’accès, au parking et à tout ce qui augmentera la fréquentation du site. Actuellement, il est question de 12 enfants. Mais qu’arrivera-t-il plus tard si 150 ou 200 enfants s’inscrivent? (Interruption) Fränz Schwachtgen fait allusion au cycle 1. Le projet va être développé. Il faut garder tout cela à l’œil. La commune collabore avec l’État concernant la réalisation d’un plan d’exploitation de la forêt sur dix ans. Fränz Schwachtgen suggère que l’on délimite clairement dans le plan tous les sites exploitables sur la colline.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) cède la parole à Mme Schambourg, qui parlera en dernier.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) en remercie M. Traversini. Elle trouve le projet avec ses roulottes particulièrement amusant. Elle sait que d’autres projets innovants sont en cours de planification dans le domaine des enfants. Pas plus tard qu’hier, elle a parlé avec des gens dont le petit-fils fréquente la crèche en forêt d’Esch. Ils étaient enthousiastes. Comme l’a dit M.  Schwachtgen, il s’agit d’un projet-pilote et il faudra voir quel succès il rencontrera. Mais qui ne tente rien n’a rien.

2a. Bëschcrèche dësem Moment. Wat awer net heescht, dass net eng ganz Partie Froen nach mussen diskutéiert ginn, och an enger Ëmweltkommissioun. Froe wéi zum Beispill: Wat ass den Impakt vun enger Notzung duerch de Mënsch – enger méi intensiver Notzung duerch de Mënsch – vun esou engem Site? Wat ass den Impakt vun enger neier Bëschcrèche op deem Site? Wat ass den zousätzlechen Impakt vun enger Zäranlag op deem Site, souwuel ekologesch wéi och einfach a punkto Iwwerfëllung an esou virun?

Am Zesummenhang mam Développement, wat alles do uewen an der Natur geschitt, schaffe mer zesumme mam Staat un engem neien 10-Joer-Forstplang fir eis Zone verte do uewen. An deem Forstplang oder an deem Notzungsplang vum Bierg do uewen misst een all déi Sitten och ganz genee limitéieren a kennzeechnen, déi an Zukunft méiglech wieren, fir ausgebaut ze ginn. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Mir wëssen, dass mer do streng Virschrëften an Oploe vum MDDI a vun der Naturverwaltung kréien. Dat hei ass jo och nach alles net geneemegt. Dat muss nach duerch d'Geneemegungsprozedur beim Staat, wann ech dat richteg verstanen hunn. Soudass do wäerten eng ganz Partie Oploe kommen, wéi wäit mer däerfe goen oder kënne goen.

Merci Här Schwachtgen. Madame Schambourg, w.e.gl. Wéi et ausgesäit, hutt Dir dat lescht Wuert.

Ech denken, dass eng Rei Etüde musse gemaach ginn, fir ze kucken, wat d'Wierkung haaptsächlech op d'Fauna an deem Eck ass. Zemools wann et ëm Zäre geet, wat jo herno gréisser Gebailechkeete wieren.

Ech perséinlech fannen de Projet mat deene Ween do ganz witzeg. An nächster Zukunft wäerte mer wuel méi där innovativer Projete kréien, wat d'Kannerbetreiung ugeet. Dobäi wäert et elo hei net bleiwen.

All déi Saache wéi de Chemin d'accès, e Parking an esou weider – wat an deem Sënn eng méi héich Fréquentatioun vun deem Site bedeit – mussen am A behale ginn.

Ech hunn net méi spéit wéi gëschter mat Leit geschwat, déi justement hiren Enkel zu Esch an der Bëschcrèche hunn. Déi ware ganz begeeschtert. Déi hunn nëmme positiv dovu geschwat.

Mir schwätzen elo vun 12 Kanner. Hei war d'Fro gestallt ginn: Kréien all d'Kanner an der Gemeng d'Méiglechkeet, an eng Bëschcrèche ze goen? Stellt Iech vir, et wieren der op eemol 100 oder 150 oder 200, déi sech géife mellen.

Duerfir, wéi den Här Schwachtgen scho gesot huet, et ass e Pilotprojet, a mer musse kucken, ob dat Ganzt Succès huet oder net. Da gesi mer virun. Wann een näischt ufänkt, da kann een och net wëssen, wéi et weidergeet.

(Ënnerbriechung)

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Dann ass natierlech e spéideren Ausbau geplangt. Ech denken do schonn un de Cycle 1.Wéi baue mer dann de Projet aus op deem Site? Kréie mer méi Fréquentatioun dohinner an esou weider? Ech mengen, all déi Vuë musse mer e bëssen am A behalen. Ech denken, mer sollten déi Saach emol ugoen.

14

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Ma dat ass jo genial. Wéi dat sech fir eng Fra gehéiert.

Et sinn eng ganz Rei vu Froen opgeworf ginn. Dat waren alleguerte ganz pertinent Froen, wou mer awer bis elo nach keng Äntwerten hunn. Ech ginn emol dovunner aus, datt mer eis an der nächster Zäit awer nach e bësse méi laang Zäit mussen huelen, fir esou Saachen auszeschaffen, wéi zum Beispill den Transport. Déi Saach mam Site: Hei ass fir mech wichteg, fir ze kucken, wat do ënnendrënner ass an ob de Site sécher ass.

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement