Page 12

à la colline pour tout le monde. Or il s’agit d’une zone de repos appréciée, et ce, pas seulement des Differdangeois.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) concorde.

ALI RUCKERT (KPL) estime que le collège échevinal doit prendre ses précautions, mais qu’il n’y a pas lieu d’exagérer. En plus, ce n’est pas un grand projet. Dans un premier temps, il est question de 2 roulottes et de 12 enfants. Comme il n’y aura de la place que pour 12 enfants, ceux dont les parents n’ont pas de voiture seront-ils exclus d’office? La crèche sera-t-elle raccordée au canal? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) parle d’une station d’épuration.

ALI RUCKERT (KPL) répète qu’il sa-

2a. Bëschcrèche ALI RUCKERT (KPL):

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP):

Wat ganz wichteg ass fir eng Stad wéi Déifferdeng. Ech mengen, do muss ee scho seng Precautiounen huelen, mä et däerf een et awer net iwwerdreiwen. Et ass och keen esou ee grousse Projet, mengen ech, wann emol an enger éischter Etapp 12 Kanner bei deenen zwee Ween gesot ginn ass. An da sinn der nach véier geplangt. Et ass also kee grousse Projet. An esou soll een et dann awer och behandelen.

Merci. Vum Prinzip hier begréisse mir als LSAP de Projet vun enger Bëschcrèche natierlech och. Mir fannen et flott, emol eng Kéier op e ganz aneren, op e ganz neie Wee ze goen.

Meng Fro geet och iwwert den Transport. Do muss natierlech eng Selektioun gemaach ginn, wa gesot gëtt, dass nëmmen 12 Kanner dohinner kommen. Heescht dat, dass Kanner, deenen hir Eltere keen Auto hunn, vu vir eran ausgeschloss sinn, fir an déi Crèche do ze goen? Oder wéi soll dat funktionéieren? Hutt Der do scho gewësse Virstellungen entwéckelt? Gëtt déi Crèche un d'Kanalnetz ugebonnen? Oder ginn do aner Léisunge fonnt?

lue le principe d’une crèche en forêt.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) voulait parler en dernier, mais M. Schwachtgen prendra la parole après lui. De toute façon, il n’a pas grand-chose à dire. (Interruption) Pierre Hobscheit salue à son tour le principe d’une crèche en forêt. Il est intéressant d’emprunter une voie différente. Cependant, toutes les questions posées par les orateurs précédents sont pertinentes. Qu’en est-il du concept pédagogique et des critères de sélection? Douze enfants, ce n’est pas beaucoup. Bien sûr, il vaut mieux commencer doucement, mais comment ces enfants seront-ils choisis? En ce qui concerne le site, il faut tenir compte des inquiétudes exprimées sans toutefois tomber dans la panique. C’est ce que vient de dire M. Ruckert. Pierre Hobscheit apprécie le fait que M. Liesch ait une perspective à long terme. Il est notamment question de créer un cycle 1 en forêt et de ne pas se contenter d’une crèche. Le collège échevinal doit tenir compte des propositions du personnel enseignant. Les socialistes sont curieux de voir comment ce projet évoluera à moyen et à long terme.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Kläranlag.

ALI RUCKERT (KPL): Mä nach eng Kéier: Vum Prinzip hier begréisse mir déi Bëschcrèche.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Hobscheit, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen, Dir Hären, ech wollt mer am Fong d'Schlusswuert huelen, mä da schwätzt den Här Schwachtgen. Et ass gutt esou, ech hunn net ganz vill ze soen. (Ënnerbriechung)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir hutt d'Wuert, Här Hobscheit.

12

Ech muss awer och soen, dass eng ganz Partie Froen elo hei vun deene verschiddene Virriedner opgeworf goufen, déi mengen ech ganz pertinent sinn an op déi een Äntwerte sollt kréien. Notamment wat d'Konzept am grousse Ganzen ugeet. An och d'Selektioun vun de Kanner. 12 Plazen, dat sinn der net ganz vill. Et ass gutt, wann een esou e Projet am Ufank net mat ze vill Capacitéiten ufänkt, mä et lues ulafe léisst. Hei stellt sech d'Fro: Wéi ginn déi 12 Kanner am Endeffekt ausgewielt, wa méi e groussen Interessi sollt do sinn? D'Fro vum Standuert: D'Bedenken, déi geäussert goufen, mengen ech, sollt een eescht huelen, awer ouni a Panik ze verfalen. Dat ass och hei vum Här Ruckert ugeklongen. Et sollt ee sech Gedanke maachen, awer och net ze vill Panik maachen, wat de Standuert, wat de Buedem ugeet. Wat ech awer ganz interessant fannen, wat den Här Liesch hei uklénge gelooss huet, ass déi laangfristeg Perspektiv. Dass eventuell d'Méiglechkeet besteet, fir net just eng Crèche do ze maachen, mä dass och scho Gedanken opkomm sinn, fir eventuell e Cycle  1 fonction­ néieren ze loossen. Dat fannen ech eng immens gutt Iwwerleeung. Dass mer op d'Propose vum Léierpersonal aginn, ass absolutt begréissenswäert. Mir si ganz gespaant, wéi sech dat mëttel- bis ­laangfristeg wäert entwéckelen. D'LSAP steet op alle Fall hannert deem Projet a wäert dat haut och matstëmmen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Schwachtgen, w.e.gl.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Merci fir d'Schlusswuert an der Ronn hei.

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement