Page 11

2a. Bëschcrèche

Eng Fro mam Site, déi sech nach stellt. Et sinn der eng Rei gestallt ginn. Wou ech mech elo froen, ob déi Leit, déi do zënter Joren a Jorzéngte mat hiren Hënn, mat schwéiere Geräter um Hondsterrain hin- an hierlafen, elo manner wichteg si wéi d'Kanner.

pädagogesche Konzept einherginn. Méi Fräiraum ass gesot ginn. Vill méi Méiglechkeeten, fir d'Motorik ze entwéckelen, Grob- a Feinmotorik. An e groussen Ënnerscheed zu all deenen anere pädagogesche Konzepter, dass de eben net an engem Raum bass, wou ganz schnell Kaméidi entsteet a wou net d'Méiglechkeet besteet, dass sech deen een zréckzitt an deen aneren dréit voll op.

D'Kanner bleiwe jo net um Site selwer. Et muss ee kucken, wou se ronderëm de Site do duerch de Bësch ginn. Mä ech mengen, do gëtt et Weeër, déi bekannt sinn. Do muss een ebe scho kucken, dass d'Personal weess – och wann d'Kanner dat witzeg fannen, an d'Lach ze rutschen –, datt dat Lach vläicht aus engem gewëssene Grond entstanen ass. Dat ass scho vu grousser Wichtegkeet. Mä ech denken awer, deen Challenge soll ee kënnen ugoen. Well wa mir iwwerall Gefore gesinn – an direkt vu Gefore an net emol vu Risike schwätzen, well dat sinn zweeërlee Saachen –, da kréie mer eis Kanner ni dozou erzunn, dass se sech an e Bësch trauen. Ech weess nach selwer, dass ech als Kand einfach gewarnt gi si virun deene Lächer. Dat hunn ech geléiert, well ech iwwerhaapt emol an de Bësch gaange sinn. Vill Kanner fannen de Wee vläicht net méi an de Bësch a ginn net méi drop higewisen. Mä duerch déi Bëschcrèche hunn d'Kanner elo déi Méiglechkeet. Et soll een dat jiddefalls net ze vill banaliséieren awer och net ze vill iwwerdreiwen, denken ech. Eng Fro, déi sech nach stellt, ass déi vum Transport: Wéi kommen d'Kanner dohinner? Wahrscheinlech wäerten d'Eltere se mam Auto dohinner bréngen. Wat ass elo, wann Eltere keen Auto hunn? Wär et net eng Iddi, fir do e kollektive Bus fueren ze loossen, vun enger gewësser Plaz, fir net nach méi Verkéier ze provozéieren? E puer Froen zu der Selektioun vun de Kanner. Wéi vill Kanner kéinten an enger éischter Phas dohinner kommen? Ech mengen, dat war elo nach net gesot ginn. Ech hunn emol aus där Informatiounsreunioun 12 héieren. Wéi ginn déi Kanner ausgewielt? Wat ass d'Zil, mëttel- a laangfristeg? Wéi vill Kanner solle kënnen dohinner goen? Ofschléissend denken ech fir mech, dass ee wierklech déi Chancë soll an de Vierdergrond setzen, déi mat deem

An engem Bësch ka quasi jidderee Säint fannen. Vun der Sënneserfarung ass et einfach eng ganz aner Saach, eng ganz aner Geschicht. Ech mengen, dat soll een op jidde Fall an de Vierdergrond setzen. Dass ee seet, eist Zil ass et, dat ze erreechen. A mir mussen da kucken, déi aner Saachen awer och nach ge­ kläert ze kréien. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Diderich. Här Ruckert, w.e.gl.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, als Vertrieder vun der Kommunistescher Partei wëll ech déi Iddi begréissen, dass eng Bëschcrèche gemaach gëtt. Et ass eng interessant Saach. Do kënnen d'Kanner interessant Erfarunge maachen. Et sinn hei eng Rei Problemer opgeworf ginn, wou een awer wierklech misst Kloerheet driwwer hunn. Zum Beispill, wat den Ënnergrond ugeet. Ob do wierklech alles normal ass. Ech mengen, de Problem ass bekannt, dass mer vill Grouwen um Bierg haten. Mä wann dat esou ass, do däerf een d'Gefor awer och net iwwerdreiwen. Well soss musse mer dee ganze Bierg spären, an dann däerf ni méi een dohinner goen. A mer wëssen, dass dat awer fir vill Déifferdenger Leit, an net nëmme fir d'Leit vun Déifferdeng, en Noerhuelungsgebitt ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

11

liciter la créativité des enfants. Ils peuvent par exemple imaginer une boutique ou transformer un tas de boue en toboggan. C’est pourquoi des personnages de contes de fées ne sont pas nécessaires. Pour ce qui est de la sécurité, Gary Diderich se demande si les gens qui dressent leurs chiens sur le terrain depuis des décennies sont moins importants que les enfants. Les enfants ne passeront pas tout leur temps au même endroit, mais il existe des chemins. De toute façon, Gary Diderich estime qu’il faut relever le défi. Si on voit des dangers partout, les enfants n’oseront jamais aller dans les bois. Quand il était petit, Gary Diderich passait beaucoup de temps dans la forêt, mais il faisait attention aux trous parce qu’on l’avait prévenu. Aujourd’hui, les enfants ne vont plus dans les bois tous seuls et il est important que la crèche leur offre cette opportunité. Il ne s’agit pas de banaliser les risques, mais il ne faut pas les exagérer non plus. Qu’en est-il du transport des enfants, notamment si les parents n’ont pas de voiture? Ne pourrait-on pas organiser un bus collectif? Gary Diderich croit se rappeler que 12 enfants pourront fréquenter la crèche dans un premier temps. Comment seront-ils choisis? Quelles seront les capacités de la crèche en fin de compte? Le concept pédagogique devra permettre de développer la motricité des enfants. Dans la forêt, chacun pourra faire ce qu’il préfère alors que dans une pièce, il est difficile pour un enfant de se reposer si un autre fait du bruit. C’est ce type de réflexions qu’il faut intégrer au concept pédagogique. Ensuite, il s’agira de clarifier les autres points.

ALI RUCKERT (KPL) salue à son tour le projet de la crèche en forêt. Les enfants pourront y vivre des expériences intéressantes. Des compléments d’information sont nécessaires, notamment en ce qui concerne le sol. Tout le monde sait qu’il y a des galeries dans la colline. Mais d’un autre côté, il ne faut pas exagérer les dangers. Autrement, il faudrait bloquer l’accès

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement