Page 10

2a. Bëschcrèche

Le DP ne pourra approuver ce projet que si le collège échevinal promet de réaliser une étude.

vun Elektresch a Waasser, wéi ech dat verstanen hunn. Wat dann och sënnvoll ass.

ROBERT MANGEN (CSV) n’a rien à redire quant au principe. Il suppose que le site a été choisi en raison de sa proximité au terrain de dressage pour chiens, qui dispose d’eau et d’électricité. Cependant, Robert Mangen ne soutiendra ce projet que si tous les enfants qui le souhaitent peuvent en profiter. La surface de jeu est restreinte en raison des arbres fruitiers et les excursions pourraient se révéler dangereuses en raison des galeries. Robert Mangen a déjà vu de telles crèches à l’étranger. Elles peuvent avoir un effet positif sur le développement des enfants, qui peuvent laisser libre cours à leur imagination. D’ailleurs, Robert Mangen propose que les enfants aménagent le site, et non le garde forestier et les éducatrices. Il est aussi question d’aménager un parc à thème dans le centre-ville. N’aurait-il pas mieux valu installer ces personnages de conte de fées dans la crèche en forêt?

Ech kann awer nëmme mat dësem Projet averstane sinn, wann all Kand an onser Gemeng d'Méiglechkeet kritt, vun der Crèche ze profitéieren, wann d'Elteren dat wënschen.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) propose que M. Ulveling réponde à la question tout à l’heure.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) soutient à son tour le concept d’une crèche en forêt. déi Lénk demandait d’ailleurs une telle crèche dans son programme électoral. Gary Diderich regrette aussi que tout ait été fait à la va-vite. La commission des enfants n’a même pas été invitée à la réunion. Quant à la commission scolaire, il n’en sait rien. Les critères de sélection doivent être transparents. Aujourd’hui, il n’est question que de la construction de la crèche. Mais ces questions devraient être réglées avant d’investir de l’argent. Tout à l’heure, il sera question de l’organisation des maisons relais et du PEP. Mais la crèche en forêt ne figure pas dans le dossier. Gary Diderich estime que le site est bien choisi et il ne pense pas qu’il faille le transformer en parc à thème. Après tout, il s’agit de sol-

D'Plaz, wou d'Kanner spille kënnen, ass e bësse begrenzt, eben duerch d'Uebstbeem. An d'Ausflich, wéi dat och scho gesot ginn ass, an déi bestoend Bëscher kéinte riskant si wéinst Astuerzgefor vun deenen ale Biergbauschächt. Do misst ee vläicht dee Beräich am Bësch begrenzen, wou d'Kanner spille kënnen. Et ass sécherlech sënnvoll, ech hunn dat a Crèchen an anere Länner scho gesinn. Et ass e ganz flotte Projet. Dat si grouss Fräiraim fir d'Kanner, wat sënnvoll ass fir hir Entwécklung. Et soll ee kucken, datt se vill Méiglechkeeten hunn, fir am Bësch ze spillen. Wou se hirer Kreativitéit kënne fräie Laf ginn, fir och vläicht selwer ze bauen. Ech géif net soen, datt de Fierschter oder d'Schoulpersonal dat solle maachen. Mä d'Kanner sollen et u sech eleng maachen a versichen, hir Hütt selwer opzebauen a vläicht do Iddien anzebréngen, wéi se dat solle maachen. Ech géif hei vläicht uschléissen, well mer och vun engem klenge Mäerchepark schwätzen, ob et net eventuell méi gënschteg gewiescht wär, fir déi Mäerchefiguren, déi elo hei am Zentrum virgesi sinn, och do uewen unzebréngen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat kann den Här Ulveling da vläicht complementaire maachen.

ROBERT MANGEN (CSV): Wat fir d'Kanner vun de Klasseraim och vläicht méi sënnvoll wär. Ech kommen do nach eng Kéier drop zeréck. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Diderich, w.e.gl.

10

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Léif Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Gemengerot, d'Konzept vun enger Bëschcrèche kënne mir just ënnerstëtzen. Mir hunn dat an eisem Wahlprogramm gefuerdert a si frou, dass elo e Schratt an déi Richtung hei zu Déifferdeng gemaach gëtt. In der Tat bleiwen eng Rei Froen nach ze klären. Ongënschteg fanne mir an deem Sënn och, dass dat alles esou kuerzfristeg gaangen ass. D'Kannerkommissioun, zum Beispill, ass net invitéiert ginn op déi Versammlung. Mir denken awer, dass dat och eng Kannerkommissioun sollt a kéint interesséieren. D'Schoulkommissioun weess ech elo net. Mä och déi, denken ech, sollt do invitéiert ginn. Déi Fro vun der Selektioun ass in der Tat absolutt ze klären. Mir stëmme jo haut net nëmmen deen doten Dossier fir de Bau vun der Bëschcrèche. Do kann een nach soen, dat ass keng konzeptuell Fro. Obwuel een awer, mengen ech, déi Froe soll klären, ier een an eppes investéiert an eppes baut. Mir hunn herno och den Dossier vun de Maison-relaisen, vun der Organisatioun a vum PEP. An ech denken, do ass nach näischt dovunner präsent. An dat ass op jidde Fall net ideal. De Site u sech ass aus eiser Siicht net onbedéngt schlecht gewielt. Ech géif net an eng Richtung goen, do elo e ­Mäerchepark opzebauen. Well den Här Mangen huet selwer gesot, dass ee grad am Bësch seng eege Kreativitéit entwéckelt. An anescht wéi an der Schoul oder an de Crèchen, mat Biller, déi am Fong vu baussen op d'Kanner awierken, hir Kreativitéit am Bësch quasi staark beaflosst gëtt. Wéi och bei anere pädagogesche Konzepter. Do ass d'Material u sech neutral, an d'Kanner ginn de Saachen eng Bedeitung. D'Kanner kënnen an engem Bësch absolutt aus hirer eegener Kreativitéit e Buttek maachen, si kënnen eng Rutschbahn aus engem Koup Bulli maachen. Si kënnen do ganz vill selwer mat hirer eegener Kreativitéit maachen a brauchen net onbedéngt virgeschnëtzte Figuren. Ech weess elo net, ob dat esou ze verbannen ass.

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement