Page 14

© Emily Swaeb

©©Afreux Afreux

THEATER

THEATER THEATER

16+

16+

De Therapie

My My Life Life with with the the Tree Tree

DIT IS GEEN VOORSTELLING MAAR EEN GESPREK

EEN EENODE ODEAAN AANHET HETMOOISTE MOOISTEEN ENTEGELIJK TEGELIJK MEEST MEESTTRAGISCHE TRAGISCHEMECHANISME MECHANISMEIN INDE DE MENS MENS

ALEXIA LEYSEN & BRUT

JULIE CAFMEYER

“Zo gaat de voorstelling niet alleen over onze ideeën over de liefde, maar evenzeer over openheid en oprechtheid. Hoe presenteren we onszelf als we ons schijnbaar kwetsbaar opstellen? Wat bezielt ons eigenlijk om onze diepste zielenroerselen met deze volslagen vreemden te delen?” (Marijn Lems in de Theaterkrant) “En Cafmeyer, die toont hiermee dat ze een van de gewiekste

LOVE AT FIRST SIGHT FESTIVAL

nieuwe regisseurs van haar generatie is.” (Els Van Steenberghe in Knack) Concept Julie Cafmeyer Van en met Julie Cafmeyer Met dank aan en niet mogelijk zonder Ellen Schoenaerts, Steve Aernouts en Jaela Cole Een productie van Villanella, Julie Cafmeyer, Brakke Grond & Jonge Harten Met dank aan Naft (provincie Antwerpen) en BesteBuren.

VR 16 SEP 18u en 22u30 ZA 17 SEP 18u duur: 90’ 14

Alexia AlexiaLeysen Leysen&&Brut Brutpresenteren presenterenMy MyLife Lifewith withthe the Tree, Tree,de debotanica botanicavan vanhet hetverlangen. verlangen. “Want “Wantiets ietswillen: willen:dat datis iswat wathet hetleven levenvoedt voedten envooruitstuwt. vooruitstuwt. Het Hetmaakt maaktdat datje jedromen dromenhebt, hebt,en enje jebent bentverdomme verdommebereid bereid ervoor ervoorte tezwoegen zwoegenen ente teploeteren. ploeteren.Maar Maarhoeveel hoeveelmag mager er sneuvelen sneuvelenom omje jedoel doelte tebereiken? bereiken?En Enwillen willenwe wewel welecht echtwat wat we wedenken denkente tewillen?” willen?” LOVE AT FIRST SIGHT FESTIVAL

Niemand is toeschouwer, iedereen is deelnemer. In een kring met stoelen zal Julie een persoonlijk probleem voorleggen en jullie om raad vragen, omdat ze ervan overtuigd is dat wildvreemden bij machte zijn om haar blinde vlekken op te vullen.

Alexia AlexiaLeysen Leysencreëert creëerteen eeneigen eigenwereld werelddie dieschommelt schommelt tussen tussenfantasie fantasieen enhyperrealisme, hyperrealisme,geïnspireerd geïnspireerd op opeen eenminiatuurkunstwerk miniatuurkunstwerkvan vanFrank FrankKunert Kunerten en de decondition conditionhumaine humainevolgens volgensSchopenhauer. Schopenhauer.De De woordeloze woordelozevoorstelling voorstellingisiseen eenbeeldend beeldendonderzoek onderzoek naar naarde demechaniek mechaniekvan vanhet hetverlangen, verlangen,langs langsde de omwegen omwegenvan vande deverbeelding verbeeldingen enmet metde depoëzie poëzievan van het hetantispektakel. antispektakel. Alexia AlexiaLeysen Leysenwerd werdmet metMy MyLife Lifewith withthe theTree Treede de winnaar winnaarvan vande deDioraphte DioraphteCement CementPrijs Prijs2016. 2016. regie regieAlexia AlexiaLeysen Leysenspel spelGeert GeertBelpaeme Belpaemetechniek techniekNiels NielsAntonissen Antonissen en enMirko MirkoDe DeBeule Beuledecor decorKristof KristofMorel Morelproductie productieddeetthheeaatteerrm m aakkeerrcoproductie coproductieVillanella, Villanella,Festival FestivalCement Cementmet metdank dankaan aanStad Stad Antwerpen, Antwerpen,Troubleyn, Troubleyn,Het HetToneelhuis Toneelhuisen enWilly WillyThomas Thomas

VR 16 SEP 22u30 première duur: 75’

Profile for DE Studio

Seizoensbrochure DE Studio 2016-2017  

Seizoensbrochure DE Studio 2016-2017  

Advertisement