__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Postens gruppförsändelse till villaägare och jordbruk

NY

NR 1 MARS 2009 UPPLAGA 2 085 000

TI

DN

IN

inspiration•glädje•nytta•www.villa-liv.se TRÄDÄCK MÖBELTRENDER VÄRMEPUMPAR BADKAR

HETT

Exotisk design från Marocko

Pernillas kök är husets hjärta n pa r n i Vmepumsch o v ä r rå n B f de ! r ä V 000 10 0

NY FONDVÄGG Måla förbi hörnen!

MISSIONSHUS Nedlagd kyrka blev familjens sommarhus

Möt husets ansikte

TILL VILLAÄGARE I SKÅNE 1

G!


@nk8fr\d^m8dhlmZk8]^m8^`^ 8

Bhk]ÂŚÂĽ:^k`okf^infiZk Nkf^infi8_+k8chk]ÂŚÂĽlc+ÂŚÂĽ[^k`okf^8f^]8 ^ee^k8nmZg8bg[r``]8oZkfoZmm^g[^k^]Zk^Â’

8

Dn_mÂŚÂĽNZmm^gokf^infiZk D _m ÂĽN mm mm  Mm^en_mlokf^Â’8ChiieZl8mbee8[^ygmeb`8iZggZ8 ^ee^k8dhf[bfh]neÂ’

>k!gen_mlokf^infZk >k! k!gen gen_ml gen _m ok _ml okf^i o f^infZ f^i n k nf >+k8gr[r``]Z8anl8h\a8[^ygmeb`Z8anl8 f^]8_k!gen_mlo^gmbeZmbhgÂ’

=le+oÂ&#x201C;8Nkf^lo^ml8=gmk^ik^gZ]89:Â&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x201A; ¨Â&#x2C6;Â&#x201A;8Â&#x192; Â&#x2014;8J98:^bc^k8>bq8bm89:Â&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x201A; ¨Â&#x201E;Â&#x2026;8Â&#x201E;Â&#x2C6;8@^elbg`[hk`Â&#x201C;8H!elc+8NNKÂ&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x201E;¨ Â&#x201A;8Â&#x2026;Â&#x2026;888 @+eeobd^gÂ&#x201C;8 8 Â&#x201A;L=;8 9:Â&#x2014;8 Â&#x2C6;Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x2020;ÂŚÂ&#x201A;8 Â&#x2C6;Â&#x201A;8 Â&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2014;8 HF;8 NNKÂ&#x2014;8 Â&#x2C6;Â&#x2026;Â&#x2C6;ÂŚÂ&#x201E;Â&#x2C6;Â&#x2026;8 Â&#x192;Â&#x2026;8 Â&#x201E;Â&#x201A;8 CZmmZkiÂ&#x201C;8 ;Zkellhgl8 J+kÂ&#x2014;8 Â&#x2C6;Â&#x2026;  ¨Â&#x2020;Â&#x20AC;8 Â&#x2020;Â&#x2026;8  Â&#x2C6;8 ChklahefÂ&#x201C;88 GeZ8?nlmZ_llhg8K^kob\^8ÂŽ8>Zlmb`a^mÂ&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x2026;¨Â&#x20AC;8Â&#x2020;Â&#x2026;8 Â&#x201A;8Dng]Â&#x201C;8NNK8;bkde^g8b8Dng]89:Â&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x201A;Â&#x201E;¨ Â&#x2026;8Â&#x201A;Â&#x2026;8Â&#x2C6;Â&#x2C6;8EZef+Â&#x201C;89:89kbe]llhgl8J+kÂ&#x2014;8 Â&#x2C6;Â&#x201A;Â&#x2C6;ÂŚÂ&#x20AC;Â&#x20AC;8Â&#x2020;Â&#x192;8Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2014;89kob]llhgl8J+ke^]gbg`lo^kdlmZ]89:Â&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x201A;Â&#x2C6;ÂŚÂ&#x201A;Â&#x201E;8Â&#x201E; 8Â&#x20AC;Â&#x201E;Â&#x2014;8<Zf`ZZk]l8Crel^kob\^8=_mk89:Â&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x201A;Â&#x2C6;¨Â&#x2021;Â&#x201E;8Â&#x2C6;Â&#x2C6;8 Â&#x2C6;Â&#x2014;8k^lng]lÂŚ k+k89:Â&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x201A;Â&#x2C6;ÂŚÂ&#x2021;Â&#x201A;8Â&#x2C6;8Â&#x201A;Â&#x2C6;8KdnkniÂ&#x201C;8Dbg][ehfl8NNKÂŚK^kob\^Â&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x2026;  ¨ Â&#x2020;8Â&#x2026;Â&#x2026;8Â&#x2026;Â&#x2020;8Lk^ee^[hk`Â&#x201C;89<K8=g^k`b^gmk^ik^gZ]Â&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x2026;Â&#x2C6;Â&#x201A;¨Â&#x2021;Â&#x201A;8Â&#x201A; 8Â&#x2026;Â&#x20AC;Â&#x2014;88 :^k\b\8NNKÂ&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x2026;Â&#x201E;Â&#x2020;¨Â&#x2020;8Â&#x2021;8Â&#x201E;Â&#x201E;Â&#x2014;8=nkhiZ`ZlÂ&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x201A;Â&#x2C6;¨Â&#x2026;Â&#x2021;8Â&#x2C6;Â&#x2C6;8NZee!dkZÂ&#x201C;8A8J8:kZg]ml8NNK89:Â&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x2026;Â&#x2C6;¨Â&#x2020;Â&#x201A;8Â&#x201A;Â&#x20AC;8Â&#x2021;Â&#x192;8QlmZ]Â&#x201C;8K+o^lmZ]8fbgbÂŚ `koÂ&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x2026;Â&#x2C6; ¨Â&#x2020;8  8 Â&#x2021;8dZkiÂ&#x201C;8Kd!gld8J+k^gmk^ik^gZ]89:Â&#x2014;8Â&#x2C6;Â&#x201A;Â&#x2C6;¨Â&#x201A;Â&#x201E;8Â&#x2026;8Â&#x2020;Â&#x2C6;8

8


gmeb`^g8Zmm8k]]Z8o!k8fbec+Ÿ

8BZ—8f^]8^g8bgghoZmbo8:hl\a¦okf^infi8[ebk8]^m8i^g`Zk8+o^k

LZ8a^em8grZ8=@H8=9K8mbee8^q^fi^e’8<^g8liZkZk8[!]^8fbec+8h\a8dhlmgZ]^k8i!8mk^8lmm“ ’8 8<^g8!m^kobgg^k8okf^g8nk8]bg8o^gmbeZmbhg’8ª>k!gen_mlokf^infi« €’8 8<^g8nmobgg^k8okf^8nk8fZkd^g8i!8]bg8mhfm8ªBhk]¦¥:^k`okf^infi« ’8 8E^]8^g8lgbeekbd8_ngdmbhg8ldb\dZl8lhffZk^gl8okf^+o^kldhmm8_k!g8o^gmbeZmbhg^g88 8g^]8b8fZkd^g’8<k8eZ`kZl8okf^g8mbeel8]n8i!8a+lm^g8!m^k8[^a+o^k8okfZ8]bmm8anl’ =@H8=9K8k8nmo^\deZ]8_+k8gr[r``]Z8anl8f^g8iZllZk8ebdZ8[kZ8b8[^ygmeb`Z8anl8f^]8zdm¦ o^gmbeZmbhg’8A8o!km8lhkmbf^gm8yggl8Zem^kgZmbo8lhf8liZkZk8fbec+8h\a8i^g`Zk8_+k8ZeeZ8anl’ K^8obed^g8lhf8`^k8[lm8[^liZkbg`8b8]bmm8anl8f^]8o!k8p^[[¦dZedre 8

>k!gen_m¥EZkd8¬Fr­ >k!gen_m¥¥EZkd d ¬Fr­ Chf[bg^kZ]8_k!gen_ml¦8h\a8 chk]¥[^k`¦okf^infi’

8

8

8

8

8

8

8

8

88ppp’[hl\aoZkf^’l^

Dn_m¦¥Dn_ Dn_m¦¥Dn_mokf^infi8¬Fr­ Dn_m¦¥ Dn_mo mokf^ kf^inf infi i ¬Fr­ ¬ >+k8_kbmb]lanl8ª¸ˆ·¦_ngdmbhg«8h\a8obeehk8 f^]8]bk^dmo^kdZg]^8^eokf^’

FQLL8JGL¦9N<J9?8 <^m8aZk8Ze]kb`8oZkbm8l!8_+kf!geb`m8Zmm8 bgo^lm^kZ8b8^g8okf^infi’8JgmhkgZ8k8 e!`Z8h\a8]^m8!m^kbg_+k]Z8JGL¦Zo]kZ`^m8 aZeo^kZk8dhlmgZ]^g8_+k8nm_+km8Zk[^m^8l!8 mhmZebgo^lm^kbg`^g8[ebk8e`k^’

Dn_m¦¥NZmm^g¦8®8>k!gen_mlokf^8@ZeoZ8 Zk[^mldhlmgZ]^g8_+k8bglmZeeZmbhglZk[^m^m8 ]kZl8Zo’8?ee^k8^e^dmkb\bm^m—8dZgZe¦¥k+k¦8 ]kZ`gbg`8lZfm8+okb`m8fhgm^kbg`lZk[^m^8 [!]^8bgg^8h\a8nm^’

Bhk]¦¥:^k`okf^8@ZeoZ8Zk[^mldhlmgZ¦ ]^g8_+k8bglmZeeZmbhgl¦Zk[^m^m8]kZl8Zo’8 <^llnmhf8`ee^k8Zo]kZ`lkmm^g8o^g8 Zk[^mldhlmgZ]^g8b8lZf[Zg]8f^]8`ko¦8 h\a8[hkkZk[^m^m’8

>+k8f^k8bg_hkfZmbhg8hf8Zo]kZ`^m“8l^8o!k8a^flb]Z8^ee^k8dhgmZdmZ8KdZmm^o^kd^m8ppp’ldZmm^o^kd^m’l^


Gör sommaren längre

Billigare änn! charterresa

star minst Medelhavet ko En vecka vid För samma för en familj. 25.000 kronor uterum ett komplett pengar får du dig sommarhus som ger xt vä t et r le el r. Det blir ril till oktobe känsla från ap . Valet är ckor. Varje år 28 regnfria ve sida redan in vår vår hem enkelt. Surfa e illabgarden.s idag! www.w

Ord. pris

39 804:-

MISSA INTE!

Fristående uterum ”Fri Funkis” 14,3 m2. Partier WG 25 med säkerhetsglas i vitlack, isolertak 10 mm och limträstomme

Vårkampanj 16 mars - 8 april!

NYHET!

GLASTAK 22 mm Isolerglas, U-värde 2,7

Vårt mest prisvärda uterum! Uterum ”Svensk sommar” 10 m2. Partier WG 25 med säkerhetsglas i vitlack, isolertak 10 mm och limträstomme.

Ord. pris

24 995:-

1 995:-/m2

Ord. från inkl. profilsystem

NYHET!

Uterumssystem WG 50 DÖRRPARTI WG 50 Vitlack eller natureloxerat. U-värde 2,9. Säkerhetsisolerglas. Prisex. B 1500 mm, H 2000 mm. Ord. pris

4 995:-

Skandinaviens största butiker och utställningar! BÅSTAD Butik och postorder

STOCKHOLM Butik Bromma

Tomtaholmsv., Östra Karup

Ranhammarsv. 27, Ulvsunda

Öppettider Mån-Fre 9-18, Lör 10-14

Öppettider Mån-Fre 9-18, Lör 10-14

Fraktfritt! Endast exp.avg. tillkommer med 95:alt. 195:-per order.

© w w w. g - b y r a n . s e

Glastak till uterum


med uterum och växthus NYHET!

R JULIANA JUNIO 2

Ord. från

8,3–10,2 m .

9 995:-

NYHET!

JULIANA SENIOR

9,2–14,5 m2.

Ord. från

Bilden visar Euro-Serre Gothic “Special”.

23 995:-

Vi satsar på säkerhetsglas Standard i de flesta av våra växthus och uterumssystem. Säkerhetsglaset är 5 gånger starkare än vanligt glas.

Vanligt glas

Säkerhetsglas

MAXI 3 EURO-SERRE 2 5,6–21,3 m .

Ord. från

10 995:EURO-SERRE PYROLA

9,6–14,4 m2.

Nya katalogen är här! Hela 220 sidor med växthus, uterum damm och tillbehör. Beställ den gratis på vår hemsida!

220 sidor

Ord. från

35 995:-

Växthusmodellerna som visas i annonsen kan vara extrautrustade, lackerade och skilja sig från standardutförande. Vi lämnar 12 års garanti på alla våra växthus.

Skapar rum i trädgården Telefon 0431-686 00 · www.willabgarden.se Willab Garden AB, Tomtaholmsvägen, Östra Karup, 269 21 Båstad · info@willabgarden.se


Kom hem till nya fĂśnster! Wisy är ett av Sveriges stĂśrsta fĂśretag fĂśr fĂśrsäljning och montering av svenska kvalitetsfĂśnster. VĂĽr affärsidĂŠ är enkel: vi kommer hem till dig, mäter, tillverkar och monterar. Kort sagt, vi tar hand om hela din fĂśnsteraffär. Enkelt fĂśr dig â&#x20AC;&#x201C; tryggt fĂśr ditt hem!

En äkta glädjekalkyl! april ed montage fÜre den 15 Beställer du fÜnster m aten St . um utan extra kostnad bjuder Wisy pü alumini t. ntaget via ROT-avdrage mo lva ha pü om ut ss de bjuder d montage. av minst fem fÜnster me * Erbjudandet gäller vid kÜp ett standardfÜnster. och age ont ett standardm Priserna är beräknade pü

(S\TPUP\T!! 4VU[HNL!!

+\ZWHYHY!! WLYMÂ&#x20AC;UZ[LY*

Boka ett kostnadsfritt hembesĂśk pĂĽ www.wisy.se


INNEHÅLL Färger

Nu är allt uppåt väggarna 31

Välkomna till Villaliv!

H

är har du första numret av Villaliv – tidningen som kommer raka vägen hem till din brevlåda med tips, inspiration och information om ditt villaboende. Här kan du läsa om Pernilla Wahlgrens passionerade förhållande till bak och matlagning, om hur dörren påverkar intrycket av ditt hus och om hur du kan spara tusenlappar på din uppvärmningskostnad genom att välja rätt värmepump. Vi ger dig inspiration till att måla om hemma med de senaste färgtrenderna och det nya sättet att måla fondväggar – förbi hörnen och ut på golvet!

8 12

Insändare Aktuellt Färgglatt och formstarkt på Furniture Fair, hett i Marrakech.

18

Mitt favoritrum Pernilla Wahlgren och hennes barn trivs bäst i köket.

23

Dörrar Välj rätt ansikte till ditt hus!

34

Trend Badkar i alla former.

36 Hemma hos Missionskyrkan blev familjens sommarhus.

42

Energi Spara tusenlappar med rätt värmepump.

44 Trädgård Odla bollar! 46 Trend Lys upp med svarta lampor. 49 Frågan Vad ska du renovera? 50 Gör det själv Bygg ett eget trädäck. 57

Tävling Vinn värmepumpar för 100 000!

Om jag ska bo kvar här måste jag verkligen göra om köket.

Dessutom visar vi fräcka möbler från Stockholm Furniture Fair och marockanska inredningsdetaljer. Badkar för alla smaker och plånböcker, och snygga, svarta lampor. I varje nummer kan du tävla om prisvärda vinster – den här gången två värmepumpar. Jag hoppas att du gillar Villaliv, men framför allt hoppas jag att du hör av dig. Vi kommer att vara på ständig jakt efter folk som rustat upp ett annorlunda sommarhus, förvandlat sitt badrum till ett spa eller målat alla väggarna rosa! Tveka inte att mejla oss om både stort och smått. Välkommen till Villaliv!

Ingrid Carlqvist, chefredaktör

läs mer på sidan 18

villaliv

I

mars 2009

I

7


Har du tips, frĂĽgor eller synpunkter? Skriv till oss pĂĽ red@villa-liv.se. Brev kan komma att kortas.

Heminredning pü nätet

INREDNINGSĂ&#x2026;RET SOM GICK

Jag har inte rĂĽd att anlita en heminredare. Vet ni nĂĽgot billigt sätt att fĂĽ inspiration och tips pĂĽ hur man kan gĂśra sitt hem snyggare? Stina B, Helsingborg Svar: Internet en guldgruva, och tvĂĽ roliga sajter är styleroom.se och homepoint.se. PĂĽ Style Room lägger folk frĂĽn hela landet upp bilder pĂĽ sina renoveringsprojekt och fĂĽr rĂĽd av andra medlemmar om hur man kan skapa ett snyggare och mer funktionellt rum. Just nu ďŹ nns där 59 386 inredningsbilder. Homepoint har mer redaktionellt material och tipsar om snygg design och prisvärda prylar. De har lĂĽtit medlemmarna rĂśsta pĂĽ vilket rum de helst vill renovera. Se listan här intill. Redaktionen

Jetson

1. KĂ&#x2013;KET 32,5 % 2. BADRUMMET 22,7 % 3. VARDAGSRUMMET 17,7 % 4. SOVRUMMET 13,9 % 5. HALLEN 5,3 % 6. BARNRUMMET 4,4 % 7. ANNAT RUM 1,8 % 8. ARBETSRUMMET 1,8 %

Svenssons i Lammhult har deďŹ nierat vad svenskarna ville ha och vad vi ratade under 2008. Fyra tydliga trender hittade de: â&#x20AC;˘ MĂśbelklassiker som Jetson-fĂĽtĂśljen frĂĽn Dux, Lamino-fĂĽtĂśljen frĂĽn Swedese och Lilla Ă&#x2026;land-stolen frĂĽn Stolab. â&#x20AC;˘ Hyllsystemet String designat av Nisse Strinning var ĂĽrets raket hos mĂśbelfĂśretaget. â&#x20AC;˘ Belysningsdesign. Lamptillverkarna har bĂśrjat ta ut svängarna mer än tidigare med lekfull och annorlunda design. â&#x20AC;˘ Färre sängar. LĂĽgkonjunkturen har fĂĽtt oss att skjuta upp inkĂśp av ny säng.

DISKA VACKERT! Att diska fÜr hand är inte kul, men med ett par tjusiga diskhandskar frün Cath Kidston blir det uthärdligt. Finns fÜr 79 kronor pü www.countrystyle.se.

G:C<yG=JH:IB:9HK:CH@6 HK6C:CBtG@I6EGD;;HEGD9J@I:G 9:IK>CC:G7u9:9JD8=B>A?yCEu

7>D`aZZc 6a\BÂ&#x17D;\Zaik~ii FĂśr ytor inom- och utomhus, som angripits av alger och mĂśgel. BZYWZk^hVY aÂ&#x20AC;c\i^YhZ[[Z`i

VĂĽra produkter ďŹ nner du i välsorterade färgbutiker, byggvaruhus, järnaffärer och i dagligvaruhandeln. Läs mer om hela vĂĽrt breda sortiment pĂĽ lll#W^d`aZZc#hZ

C R E AT I V E W O R K S

INSĂ&#x201E;NDARE


Liljedal Communication AB.

En riktigt bra garageportsaffär Garagefest och utförsäljning av demoexemplar Fredag 13–söndag 15 mars Q Utnyttja ROT-avdraget och spara från 2 500:– på montering av din nya port. QNär du beställer en Crawford garageport, får du köpa portautomatiken för 1.995:- inkl moms. (Värde 4.595:-.)*

QVill du ha din port i en speciell kulör? Just nu 50 procent rabatt på speciallack. QUpptäck Crawford g60 – en svensktillverkad, säker kvalitetsport med mycket hög isolerförmåga. QVi bjuder på fika.

Välkommen på garagefest fredagen den 13–söndagen den 15 mars! * Gäller portar upp t.o.m. 3 500 x 2 250 mm. Erbjudandena gäller 13–15 mars 2009. Med reservation för slutförsäljning.

Ring 020-41 42 53 så blir du kopplad till närmaste Crawford Center eller besök www.crawfordcenter.se Försäljning – montage – service – 5 års garanti på material och arbete. Med din Crawford garageport får du mängder av valmöjligheter, säkerhet, kvalitet och lång livslängd på köpet.


inspiration•glädje•nytta•www.villa-liv.se REDAKTIONEN Chefredaktör Ingrid Carlqvist, ingrid@villa-liv.se Redaktör Peter Ollén, peter@villa-liv.se Art director Magnus Waitong, magnus@villa-liv.se Ansvarig utgivare Fredrik Lindblahd, fredrik@villa-liv.se

ANNONSER Villaliv AB Halmstad vxl 035-27 11 90 Borås 033-10 14 26, 033-10 14 27 www.villa-liv.se, info@villa-liv.se Vd Fredrik Lindblahd Försäljningschef Stefan von Szokolay, stefan@villa-liv.se Riksannonser & webbannonser Claes Falk, claes@villa-liv.se Dennis Hansson, dennis@villa-liv.se Fredrik Lindblahd, fredrik@villa-liv.se Jonas Natt och Dag, jonas@villa-liv.se Christer Persson, christer@villa-liv.se Stefan von Szokolay, stefan@villa-liv.se Annonsmottagning Eva Håkansson, eva@villa-liv.se Tryck Roto Smeets, Holland Omslagsbild Magnus Sandberg Villaliv ges ut av Villaliv AB, Köpmansgatan 12, 302 42 Halmstad

Utbetalt arvode inkluderar Villalivs rätt till elektronisk lagring och publicering. För ej beställt material ansvaras ej. Ev vinstskatt i tävlingar betalas av vinnarna. Villaliv är opolitisk och fristående.

Villaliv trycks i 2 085 000 ex.

Kom ihåg att återvinna tidningen när du har läst klart den.


Vedeldning När den är som enklast!

Bredaste modellprogrammet

-50% Det nya ROT-avdraget gäller fr o m den 8 december. Man kan få avdrag för bygg- och reparationstjänster upp till halva arbetskostnaden. Nu är det läge för pannbyte!

Värmebaronen har Sveriges största sortiment av vedpannor. Miljögodkända och svensktillverkade. Välj bland fläktpannor, självdragspannor och kombinationspannor i effekter upp till 50 kW. Med eller utan varmvattenberedare. Alla kan eldas med pellets. Har du en skorsten med bra drag är det bästa valet en självdragspanna. Annars väljer du en panna med sugande fläkt, den klarar de flesta skorstenar. Alla vedpannor ska eldas mot ackumulatortank. Det är det enklaste och mest bekväma sättet att elda.

Förbränningen sker med hög temperatur och eldningen blir så miljövänlig som möjligt. Har du redan tankar, men ingen beredare så finns tre pannor med inbyggd varmvattenberedare att välja på. Förbered för solvärme med vår effektiva soltank. Kännetecknande för alla våra vedpannor är att de har hög verkningsgrad och är otroligt lättskötta. Några minuters omvårdnad från din sida då och då gör att pannan alltid behåller sin höga verkningsgrad. Du sparar pengar och tid på vedbacken!

Svensktillverkade! Tel 044-22 63 20 | Fax 044-22 63 58 | www.varmebaronen.se | info@varmebaronen.se


AKTUELLT

Formstarkt & … Trenderna på Stockholm Furniture Fair var både färgglada och formstarka. Villaliv var på mässan och plockade några av russinen ur kakan. Soffan Wing kan förvandlas till en flat bädd att sova på. Ryggstödet är nedfällbart liksom ändarna. Perfekt för gästrummet. Tillverkas av danska Innovation, 8000 kr.

text mia gahne mia.gahne@bredband.net foto stefan nilsson

Kul och otippat sköna vilofåtöljen ”Agrado” tillverkas av Fagerdala Por-Pac i expanderad polypropen, EPP. Design Jarmo Toivanen. Finns i flera färger, 17 000 kr.

Vedkorgen Woodbag tillverkas av lackerad aluminium och läder. Design Malin Lundmark, tillverkas av Maze, 1800 kr.

l k Roxanna görs ö av mdfdf Golvstaken skivor som lackas i olika färger. Design Anna Salenborn, höjd 90 cm. Tillverkas av EOM, 1 000 kr.

Hallinredning från tyska D-Tec. Företaget är specialiserat på hallar, många fiffiga lösningar, t ex teleskopstänger som kan expanderas när man får många gäster samt vridbara speglar. Denna kombination säljs bl a på Nordiska Galleriet i Stockholm, 5000 kr.

Soffgruppen Rock sticker verkligen ut. Tillverkad av Malin och Back, Mob Design, kontaktas på 0704-65 65 10.

Barnfåtöljen King är rena lyxmöbeln för småttingar. Design Helena och Deborah Sikström. I serien även en minisoffa. Tillverkas av svenska EOM, 16 000 kr.

12

I

mars 2009

I

villaliv

Fiffiga hyllsystemet Sign från Karl Andersson & Söner. Kan varieras i princip hur som helst. Vändbara mellanväggar, finns i rött, svart, vitt, björk och ek. Design Sanna Lindström, den här kombinationen 20 000 kr.


Många gör sin Flexbox lite mer personlig! På Framsidan av flexbox postlådor finns nämligen ett extra utrymme som är konstruerat som ett fack där du kan skjuta in en aluminiumskylt som vi trycker till dig utan extra kostnad. Det kan vara ditt namn, adress eller en personlig bild. Detta är en patenterad finess som flexbox är helt ensamma om. Flexbox postlådor har vi byggt i högsta kvalitetsklass. Varmgalvaniserad stålplåt som vi täckt med pulverlack i många vackra kulörer. Finesser som inåtgående inkastlucka, mellanhylla för att underlätta daglig tömning. Ett vredlås som kan stå öppet eller låst, en upphöjningsfot till våra stora modeller så att inkasthöjden följer postens krav. Att du dessutom får fri hemsändning till din hemort i priset gör ju inte saken sämre. Så vad väntar du på, vi har inte hur många som helst på lager. Välkommen till Flexbox.

Elegant

1295:Flexbox Elegant. Mått: H1000mm B340mm D240mm Inåtgående inkastlucka: 50 * 260mm

Brilliant

745:Flexbox Brilliant. Mått: H520mm B340mm D190mm Inåtgående inkastlucka: 50 * 260mm

®

Vi levererar inom fem dagar. Reservation för slutförsäljning. 14 dagars returrätt enligt distansavtalslagen. Postförskotts- eller faktureringsavgift tillkommer vid val av dessa betalningssätt.

- POSTLÅDOR OCH FASTIGHETSBOXAR -

Alltid fraktfritt till din hemort! Beställ direkt på www.flexbox.se eller ring 040-418 445


AKTUELLT Klädhängaren Tree har grenar för massor av kläder. Höjd 150 cm, finns även i vitt och svart. Design Louise Hederström, tillverkas av Maze, 1950 kr.

Lam am mpa pa Lampan Gla G lad la dy y av Gladys Lo Lou ouise ou see HederLouise sström st str tröm öm hyllar k kny ny ypp pp knyppling. G Gö Gör örs ä Görs även i rostffritt fri ritttt a av Bsweden, 39 900 00 kr. 3900

Strykbrädan Amleto står stadigare än de flesta. Italiensk design och säljs genom företaget Magis, 3300 kr.

… färgglatt

Soffan Pleats-Pleats är gjord av tygklädda skumgummiflätor och pulverlackad stålrörsram. Designern Daniel Hedner letar efter en producent. info@imaginaryoffice.se

Lampan R Round från Konsthan Konsthantverk i Tyringe. Finns i åtta åt klara färger, 1200 kr.

Barnstolen Mini Walden tillverkas av danska @ease i genomskinlig akrylplast i fem olika neonfärger. Design Carsten Buhl, 1500 kr.

14

I

mars 2009

I

villaliv

Lampan Pixll frå från familjeföretage familjeföretaget Zero i Nybro. Av den prisbelönte designern Fredrik Mattson Mattson. Finns även i en takhängd mode modell, 9000 kr.

Fågelbordet Pip Pip görs av småländska SMD av lackad galvaniserad plåt i fem färger. Design Stina Sandvall, höjd 120 cm, Svenssons i Lammhult, 450 kr.

Trädgårdssoffan Ivy i lackerat stål tål alla väder och finns även i vitt. Designmäklarna i Umeå säljer också tillhörande dynor. Design Paola Navone, 17 000 kr.


Freedom Finance är ett fristående bolag som samlat flera långivare och deras olika lån under ett och samma tak. Vi hjälper dig personligen att hitta rätt lån. Efter godkänd kreditprövning har du pengarna i handen efter några dagar.

Privatlån från

4,43% Bolån från

3,13% Även om banken sagt nej!

gt g y r t Tecknaeskydd! lå n

Lös dina dyra lån! Du kan spara tusenlappar! ån 4,43% Privatlån fr äkerhet 00 utan s .0 pp till 350 UÊ Låna u

«>À>ÊÊ Ài`ˆÌiÀʇÊà ʏF˜ÊœV…ÊŽ t månadskostnad À> Þ Ê` à Ÿ  k UÊ ar på sän tusenlapp ˆ ˆÊÛ>`Ê`ÕÊÛ ÊÌ i˜}>À˜> Ê« ` ˜ B Û ˜ UÊ  ÊFÀ }Ã̈`Ê£‡£x ÌiÀLiÌ>˜ˆ˜ ÊF Àˆ v > 6 UÊ

Hur mycket kostar det i månaden? Lånebelopp

ÊÎ]£Î¯Ê œF˜ÊvÀF˜ i˜F˜

™x¯ÊˆÊLœÌÌ ÊiiÀÊÊ UÊ 1««Ê̈Ê ŽÕ`Ã>`œ Lœi˜`iʇÊà i…ŸÛiÀʈ˜ÌiÊÊ ÌÊ ˆÌ Ê` Õ ` ÀÊ UÊ }i ˜ˆ˜}ÊL }Ã>˜“BÀŽ Ê LiÌ>˜ˆ˜ inder. vara ett h

Ansök NU!

6 år

8 år

15 år

50.000:-

828:-

656:-

421:-

100.000:-

1.655:-

1.312:-

841:-

200.000:-

3.310:-

2.624:-

1.683:-

350.000:-

5.793:-

4.591:-

2.944:-

Månadskostnaden i exemplet ovan är beräknad för ett annuitetslån med exempelränta 5,95%. Räntan är individuell och bestäms av dina förutsättningar. Vi hjälper dig som är 18-79 år. Privatlån: Baserat på ex. ränta 5,95% blir den effektiva räntan 6,55% vid 100.000:- och 5 år. Bolån: Effektiv ränta från 3,17%. Årsräntor per 20090205.

Uppge kod

210-1

U Ring oss på 0431-41 55 26 U Internet: www.freedomfinance.se/villaliv


AKTUELLT

Teglas i alla regnbågens färger. Används i Marocko till väldigt sött myntate, 39 kr styck.

Taklampa i aluminium eller mässing, 795 kr respektive 1800 kr.

Ljuslykta med plats för ett eller flera blockljus, passar både inne och ute, 650 kr.

Hett i Marrakech

Dörrstopp av tyg med dekorativa tofsar, ska fyllas med sand, 650 kr.

Som tagna ur Tusen och en natt är de färgstarka prylarna från Marrakech Design i Malmö. Här hittar man brickbord, ljuslyktor, keramik och sittkuddar – direktimporterade från Marocko. Eftersom allt är äkta hantverk finns här inte två saker som är exakt likadana. foto lars gustafsson

Sittkudde i kelimtyg, 60 * 60 cm, 840 kr. Silvrig tekanna, 595 kr.

Doftljus i glaslykta med silvrigt lock. När ljuset är slut kan det bli en karamellburk, 495 kr.

Turkos Tajine i liten modell för flingsalt att ställa på bordet, 135 kr.

16

I

mars 2009

I

villaliv

Sockerskål i silvermässing. Fungerar lika bra som blomkruka, 495 kr.

Marockanskt cementkakel med stora mönster har snabbt blivit populärt, finns i 35 olika mönster. Oftast på golv men fungerar även som fondvägg, 895 kr/m2.

Brickbord i olika storlekar och modeller. Detta i mässing för 795 kr + ben i trä 395 kr. Brickorna finns även i aluminium upp till 1,5 meter, 3500 kr.


MITT FAVORITRUM

Theo, som fyller två år i mars, älskar att vara med mamma Pernilla Wahlgren i köket. Han älskar också äggröra, grönsaker och fiskleverolja!


MITT FAVORITRUM

Köket är hjärtat i den mat- och baktokiga familjen Wahlgrens hus på Lidingö. Men det lantliga köket med pärlspont har sina brister. – Min dröm är ett nytt och modernt kök, avslöjar Pernilla Wahlgren. text ingrid carlqvist ingrid@villa-liv.se foto magnus sandberg

Mästerkocken Theo styr i Pernillas kök

D

et jättelika huset från 1912 är välbekant för de flesta som bor i trakten. Hela nedervåningen rymde nämligen Simon Ejhedens Livs fram till invigningen av Lidingö Centrum i mitten av 1990-talet. Sedan tre år tillbaka bor Pernilla Wahlgren här med sina barn. När Villaliv hälsar på är äldste sonen Oliver, 19, på besök. Inte för att äta dock, för matlagning är ett av hans stora intressen. Det är inte för inte han har vuxit upp i pappas restaurangkök. – Oliver lagar så avancerade grejer! Jag kan ringa en vanlig vardag när jag inte orkat göra något skojigare än falukorv och potatismos och då börjar Oliver berätta om hur han gjort bruschetta i ugnen till förrätt och en smaskig pastarätt till huvudrätt. Bara till sig själv! Det skulle jag aldrig göra om jag var ensam hemma – då blir det på sin höjd en macka, säger Pernilla Wahlgren.

Samtidigt ringde telefonen. Pernillas bror Niclas Wahlgren och hans Let’s Dance-partner Jeanette Carlsson var i närheten och övade. Fanns det möjligen mat hemma hos syrran? – Så Benjamin fixade jättegod lunch åt fem personer. Det tycker jag var fantastiskt av en 11-åring, säger Pernilla stolt. Dottern Bianca är inte lika intresserad av grytorna. Hon föredrar att duka och arrangera bordet så att det blir vackert.

Theo gillar bakning Minstingen Theo skulle kunna vara en blivande konditor. När mamma svänger ihop en tigerkaka kräver han att få hälla mjölet i bunken och ropar ivrigt: – Mer! Mer, mamma! En hel del av mjölet hamnar, till Theos stora

Köket saknar skafferi så alla bakprodukter finns i det öppna skåpet.

PERNILLA WAHLGREN, 41 Familj: Oliver, 19, Bianca, 14, Benjamin, 11 och Theo, 2

Benjamin fixar lunch Men det är inte bara i Emilio Ingrossos restaula ranger som barnen har lärt sig laga mat. Pernilla Wahlgren har alltid låtit dem hjälpa till i köket, med att hacka lök och grönsöker till exempel. – Det har gjort att de vågar pröva. Häromdagen när jag kom hem hade Benjamin svängt ihop fettucini med köttfärssås för att han var hungrig.

Bor: 500 kvm stor villa på p Lidingö Aktuell: V Vårturné med Christer Sjögren Ok O Okänd talang: En snabbstädare a rang! av Fa F Favoritpryl i köket: Den stora pa p parmesanrivaren

villaliv

I

mars 2009

I

19


MITT FAVORITRUM

Om jag ska bo kvar här måste jag verkligen göra om köket. pernilla wahlgren

irritation, utanför bunken och stänker över hans ben och fötter. Pernilla rusar fram med trasan för att torka honom ren. – Det är likadant i sandlådan, suckar hon. Han blir tokig om han får sand på händerna. Men jösses, vad gör vi då här, kan man tänka! Pernilla Wahlgren kan inte välja vilket hon gillar bäst av matlagning och bakning. De fyller liksom olika funktioner. – Bakning är kemi och man måste följa recept. Du vet väl att man måste hälla i bakpulvret sist för att inte förstöra den kemiska processen? Eftersom det inte finns något skafferi i köket, använder Pernilla ett skåp utan dörrar som förvaring för mjöl, kakao, socker och alla andra torrvaror. Här finns allt man behöver för att snabbt kunna svänga ihop en kladdkaka eller en smulpaj om man får oväntat besök.

Galen i koriander

Titta så bra det går när Pernilla och Theo ska baka tigerkaka. Mor och son mäter upp, kollar receptet och NEJ! Mjölet hamnar på Theos fötter i stället för i bunken!

– Matlagning tillfredsställer ett annat behov eftersom man kan experimentera lite hur som helst. Just nu är jag galen i koriander så det blir mycket thaiinspirerad mat. De som brukar bli bjudna på söndagsmiddag hemma hos Pernilla vet att man inte bör komma utsvulten. Värdinnan kan mycket väl komma inrusande med matkassar i händerna samtidigt som gästerna stiger innanför dörren. Hon sätter dem i arbete och så växer middagen fram medan alla umgås och hjälps åt. – Om jag ska bo kvar här måste jag verkligen göra om köket. Här finns bara en liten frys och högst sju personer ryms runt köksbordet. Med fem i familjen blir det inte plats till många gäster! Det finns visserligen gott om plats i det gigantiska vardagsrummet, men Pernilla Wahlgren gillar som sagt kök. – Det blir så härligt avslappnat att äta i köket. På väggarna i både kök och vardagsrum hänger ”hjärtetavlor” av konstnären Susan Gudmundsson. – Jag älskar verkligen hennes tavlor. Susan förlorade stora delar av sin familj i tsunamin och efter det började hon måla hjärtan.

Turné med Sjögren Den 19 mars är det premiär för Christer Sjögrens turné med Pernilla Wahlgren som gästartist. Showen är en förlängd version av Sjögrens kritikerrosade krogshow på Tyrol för att fira sina 40 år som artist. – Själv firar jag 30 år som artist, så det passar väl bra! Det händer att folk har synpunkter på att bar-

20

I

mars 2009

I

villaliv


Många rum att älska! nen Wahlgren ger sig in i showbiz vid så unga år. Senast i raden var Jonas Gardell som gick till angrepp mot Pernillas mamma Christina Schollin i SVT:s Stjärnorna på slottet och menade att barnen släpades fram i rampljuset. Glada barnmuggar – Det där är ju så dumt. piggar upp i köket. Visst öppnar barnens efternamn dörrar, men de hade aldrig fått roller om de inte varit bra, säger Pernilla. – Och varför skulle det vara värre att mina barn lägger tid på musikaler än att andras barn lägger tid på fotboll, hockey eller andra sporter? För sin roll i Sune på Göta Lejon har Benjamin fått strålande recensioner. Så här skrev till exempel Anders Björkman i Expressen: ”Men showens stjärna, Theo sätter gärna tändet är Benjamin Wahlgren derna i ett äpple. Ingrosso, som i titelrollen spelar, sjunger och framför allt dansar förbluffande bra. Utstrålning som en liten superstjärna.” I september ska Benjamin spela Rasmus på luffen tillsammans med Markoolio på Oscarsteatern, men innan dess ska han och syrran Bianca ut på turné med Astrid Lindgren-föreställningen Hujedamej va många sånger. – Min bror Linus är också med och hans fru Jessica, som är make up-artist. Och en massa andra barn – så Hjärtetavlan är gjord av Susan Gudmundsson. det blir lite som att vara på kollo! ö

Många erbjudanden!

Poolöverbyggnad St

ar 5,5 x 10 m

Ny katalog!

ecial 3 x Arcadia Orangeri Sp

6m

Många nyheter!

NYHET Terras

stak

Gratis katalog!

Fraktfritt!

Classicum

Växthus AB

Källgården - 233 93 SVEDALA Svedala: Upplands Väsby: Butik & Utställning Tel: 040-40 51 90 - www.classicum.se Utställning


I ĂĽr semestrar vi hemma. (Om man är smart!) Sveriges VĂĽr pool hĂĽller i minst 25 ĂĽr. â&#x20AC;&#x201C; Räkna pĂĽ det! BesĂśk vĂĽr nya internet-butik:

www.jf-fritid.se

stĂśrsta

POOntL Ăśr a r e v le 15 ĂĽr

Känslan av ett eget semesterparadis. LQIR#MIIULWLGVH

 %R[Ć&#x201D;)MXJHVWDĆ&#x201D;6WKOPĆ&#x201D;+HOVLQJERUJ


DÖRRAR

Gammalt möter nytt. Familjen Melin har fått tätare, ljusare, säkrare och tystare hall sedan de bytte ytterdörr.

DÖRREN är husets ansikte Dörren är husets ansikte. Den signalerar något om huset, om dig som bor där och om hur du vill bli bemött. text ingrid carlqvist ingrid@villa-liv.se villaliv

I

mars 2009

I

23


DÖRRAR

B

foto ole jais

ertil Öhrström är arkitekten som vurmar för detaljer. Han har ritat prisade flerfamiljshus, vackra privatvillor och arbetar nu med en hel stad i Ryssland. Trots att skalan ibland är stor har han alltid omsorg om detaljerna och är mån om att använda vackra dörrar, både inne och ute. Något som han ibland också föreläser om. – Jag tror att detaljerna är viktiga för hur vi trivs. Se bara bertil öhrström, arkitekt vilken omsorg vi har om huset invändigt med gardiner och tavlor. Även hur vi välkomnas till bostaden är viktigt, där är dörren det första intrycket, säger han.

Ta dig tid att välja De senaste åren har det hänt mycket på dörrfronten, nu finns många dörrar att välja mellan. Bertil Öhrström tycker att man ska ta sig tid att titta igenom vad som finns hos olika tillverkare innan man bestämmer sig, och inte bara köpa det som råkar finnas inne för tillfället på byggmarknaden. Det behöver inte bli dyrare och är väl värt besväret. – Ytterdörren ska vara vacker och välkomnande. Det är viktigt, inte minst för dig själv så att du känner att det är trevligt att komma hem. Titta på husets arkitektur, färg och stil när du väljer. – En allmogedörr på ett funkishus är bedrövligt. Däremot kan det vara spännande med en modern dörr på ett gammalt hus.

”Med rätt dörr känner man sig både välkommen och uppskattad.”

Välkomnande dörrar Med rätt dörr känner man sig både välkommen och uppskattad, menar han. I början av 1990-talet designade han själv dörrarna när han ritade bostadsområdet Potatisåkern i Malmö. Han hittade inga dörrar som

Bertil Öhrström.

passade husets karaktär. Innerdörren blev så uppskattad att Swedoor började tillverka dörren som nu går att köpa i bygghandeln.

Mycket mer än bara bergvärme!

E!

vdrag Rota upp till

M

R KLA

FÖ R

R SOLVÄ

50läs 0me0r på0:-

COP UPP

www.eviheat.se

TILL

Teknikledande svensk kvalitetspump med högsta verkningsgrad. Allt om den nya värmepumpstekniken på www.eviheat.se MEDLEM I

Närmaste återförsäljare hittar du på www.eviheat.se E-post: info.eviheat@evi.se Tel: 08-581 761 00


Är man osäker på stilen kan man fråga stadsbyggnadskontoret. Ibland har de skrivna råd om vad som passar stilmässigt till olika hustyper. Man kan också titta i byggnadsnämndens arkiv hur husets originaldörr såg ut, för att försöka hitta något liknande. Vitsen med att byta sin gamla dörr är att få bättre isolering och bättre säkerhet både när det gäller inbrott och brand. Genom att välja en dörr med fönster kan man också få in lite ljus i hallen.

Tänk på farstumiljön Bertil Öhrström slår också ett slag för matchande handtag till dörren. Hela entrén ska kännas välkomnande och det ordnar man med bra, timerställd belysning, väderskydd för regniga dagar och trivsamma växter. Även farstun ska vara bred och rymlig så att man inte möts av kaos när man stiger in. Allt för att skapa ett välkomnande hus. – Är det rörigt och igenvuxet är det klart att det påverkar dig negativt. Är det däremot välskött och trevligt känner man sig väl omhändertagen, säger han. Under sina arbeten i Kina har Bertil Öhrström fått ta del av feng shui-traditionen som påverkar

hur kineserna bygger sina bostäder. – Det är ett rätt intressant tankesätt som handlar om att det ska kännas trivsamt. I Kina skulle man aldrig ordna det så att man måste tränga sig mellan smutsiga bilar för att komma till sin dörr. Eller för den delen använda groventrén så som många gör i Sverige. Det är ett sätt att nedvärdera sig själv! I Sverige har vi glömt våra dörrtraditioner. – I andra länder som England, Frankrike och Italien har man mer omsorg om dörrarna. Där putsar man sin dörr och mässingen runt om. Så viktigt tycker de att det är att besökarna och de boende känner sig omsorgsfullt mottagna, säger Bertil Öhrström. ö

Hitta din favoritdörr!

VÄLJ RÄTT DÖRR • Välj en ytterdörr som passar husets stil. • Tänk på isoleringsförmågan. Jämför U-värdet, ju lägre U-värde desto bättre är dörren på att hålla kvar värmen i huset. Med en energieffektiv modell kan man spara mellan 250 och 460 kronor per år i energikostnad.

• Energimyndigheten har testat några ytterdörrar, det skiljer stort mellan isolerförmåga, säkerhet och regntäthet. Välj en kvalitetsdörr med bra garanti.


DÖRRAR

Små fönster

Kummin i teak med infälld ekrand och fyrkantigt fönster från Designa Doors, 12 700 kr.

Grå YD 3005 med tre fönster från Snickar-Per, från 12 000 till 19 000 kr.

Pomerans med aluminium från Designa Doors, 21 800 kr.

Färgglada

Nya turkosa Cirkel från Bordörren har både fönster och runda spår, 14 000 kr.

Jorn från Swedoor var bäst i en energitest, 9 700 kr. Knallgula Solsken 313 i serien Retro med smak av 70-tal är en av Bordörrens nyheter, 14 700 kr.

Stora fönster

Kanel i teak med frostat dekorglas från Designa Doors, 15 650 kr.

Trendigt svarta YD 2000 från Snickar-Per är designad av Stina Sandwall och har fyra liggande fönster, från 19 000 till 24 000 kr.

Diplomatdörren Ebba i ek har stora fönsterpartier av säkerhetsmonterat glas, 19 500 kr.

Vita Cayenne av ek med högt fönster, Designa Doors, 15 550 kr.

Doorias Plus 40G3 i ek med stora fönsterpartier, 32 200 kr.

Ekdörren Spine med aluminiumlister av Jonas Lindwall för Snickar-Per, 30 800 kr.

Knallblå Sektor från Bordörren har flera ljusinsläpp, 22 700 kr. Bellman YD 1101 är skapad av formgivaren Olle Andersson i samarbete med Snickar-Per. Med inspiration från 20-talsklassicismen, 40 000 kr.

I

mars 2009

I

villaliv

Knallröda Oslo från Dooria, 11 260 kr.

Orange YD 2029 med en hel rad fönster har formgivits av Stina Sandwall för Snickar-Per, 22 500 kr.

Grön Norrsken 314 från Bordörren med retromönster, 15 000 kr.

Specialdesign 26

Vita Sanna med tre runda fönster från Diplomatdörr. Går att få i valfri färg, 12 900 kr.

Svarta Merit 30CH från Dooria har frostade fönster och går att få i flera kulörer, 16 730 kr.

Blågröna Plus 40J1 från Dooria med halvmåneformat fönster, 18 670 kr.


ANNONS

Klockan var exakt 21.15 när Patrik Uddh ringde hem från bilen. Han hade jobbat sent och skulle bara berätta att han snart var hemma. Men när hans fru Sofie lyfte luren kom han alldeles av sig. Det första han hörde var orden: ”Det brinner!” Och i samma ögonblick en brandvarnare som tjöt i bakgrunden! Text: Göran Henriksson Bild: Håkan Falk

J

ag var cirka 15 minuter hemifrån, säger Patrik, det kändes som en evighet. Vad som helst kunde ju hända, både med barnen och Sofie – och jag som inte ens var där för att kunna hjälpa till. Sofie hade precis varit på väg upp till övervåningen när jag ringde. Hon sa att det rök från barnens rum men att de som tur var fanns på undervåningen. Så långt var det i alla fall OK – så vi avbröt samtalet snabbt så att hon kunde ringa till larmcentralen – vi förstod ju båda att det var bråttom.


ANNONS

Jag hann tänka en hel del på vägen Mycket var självkritiskt, säger Patrik. Till exempel varför brandsläckaren stod ute i garaget och inte inne i huset. Hur korkad kunde man vara som hade ställt den där! Och ännu värre; vi hade ju installerat ett hemlarm med kamera men trots goda råd valde vi bara att fokusera på inbrottsskydd och inte på brand. Som tur var hade vi i alla fall vanliga batteridrivna brandvarnare som gav larm. Men utan centralansluten rökdetektor gick ju ingen signal till larmcentralen. Det var därför det var så bråttom att ringa, ingen visste ju att det brann förutom Sofie, barnen och jag. När jag äntligen kom hem stod 4 brandbilar plus polis och ambulans på gatan. Jag såg en brandman på en stege på väg att slå sig in genom barnens sovrumsfönster – men samtidigt såg jag också Sofie och barnen ute på gården. En fantastisk känsla, säger Patrik, alla var räddade och det hela hade slutat lyckligt. Branden hade börjat i barnens lekrum Orsaken var så banal som att en bordslampa hade ramlat ner från en fönsterbräda. När Sofie lyfte lampan började det brinna

5-årige Ludvig räddade lillebror ur branden i skärmen. Branden spred sig snabbt till papper på golvet och annat brännbart material – trots hennes försök att kväva elden. Till slut måste hon fly rummet innan det blev helt rökfyllt och övertänt. Det handlade om sekunder och nu gällde bara att evakuera. – Då fick Sofie hjälp av ett verkligt proffs, säger Patrik med ett stolt leende. Det var sonen Ludvig 5 år som ryckte in och hjälpte mamma att få ut sin lillebror Alfred. Pojkarna hade varit i tv-rummet där Alfred hade somnat. Nu sprang Ludvig resolut tillbaka in och släpade sin sovande lillebror ända ut i hallen. Sedan ”instruerade” han mamma som redan hade lillasyster Ida i famnen, att de måste springa ut till gungorna tillsammans och

stå kvar där tills brandbilarna kommer ”För det har fröknarna sagt på dagis”. Tiden efter branden var omtumlande – Ludvig och Alfred lekte brandkår varje dag med Ludvig som insatsledare. Sofie och jag pratade mycket om hur illa det kunde ha gått och vilken tur vi ändå hade haft. Vi lovade varandra att ta oss i kragen och inte vara så aningslösa och naiva som före branden. Tanken att det inte brinner en gång till kan ju verka vettig, men den är ju faktisk lika dum som den: ”Att det aldrig brinner hos oss, det händer bara andra”. Därför har vi sett till att få ordning på allt det vi egentligen borde ha tänkt på före branden. Framför allt de tre saker

Familjen Uddh som bor i Kulltorp, Småland består av mamma Sofie, pappa Patrik och barnen Ludvig 5, Alfred 3 och Ida 1. Alla barnen går på dagis, Sofie arbetar som habiliterare och Patrik är serviceingenjör på Herber Engineering i Värnamo.


ANNONS

som vi ångrar allra mest. För det första att brandsläckaren stod ute i garaget. Idag står den lätt åtkomlig högst upp i källarnedgången. För det andra att inte bara tänka inbrott. Så nu har vi en centralansluten rökdetektor som varnar till och med innan branden hunnit ta sig ordentligt, poängterar Patrik, och som komplement till den har vi ”slösat” med vanliga batteridrivna. Redan idag har vi tre sådana i huset och fler kommer det att bli. Slut på strutsmentaliteten – Sist men inte minst har vi gjort oss medvetna om de brandfaror som finns i hemmet och jobbat förebyggande med dem. Till exempel har vi inte längre några bordslampor i huset. All belysning

sitter fast på väggarna eller i taket. Ett ytterligare projekt är att försöka koppla ihop alla de batteridrivna larmen i ett enda nätverk. Då räcker det att ett enda av dem löser ut för att alla skall larma. På sikt skall vi också ansluta en spisvakt som signalerar om någonting kokar över eller tar eld vid spisen. – De två projekten kommer dock att bli en lite senare fråga – men inte en mycket senare fråga, betonar Patrik! Vi har klarat oss helskinnade ur en brand som kunde ha blivit en katastrof för hela familjen. Att inte ta konsekvenserna av detta och göra allt vad vi kan för att brandsäkra vårt hem vore otroligt dumt – som att sticka huvudet i sanden eller att utmana ödet alldeles i onödan.

Securitas Direct ger dig 6 unika förutsättningar GSM som standard Din larmsignal når oss snabbare och säkrare oberoende av telefon.

Trygghetslarm Ett knapptryck och vi kommer om du behöver oss.

Egen larmcentral Dygnet runt bemanning enbart för dig som är kund hos oss.

Kamera- och rökdetektor Kamera, gärna med rökdetektor, från Securitas Direct ger mycket effektivt förebyggande skydd och underlag för rätt insats.

Att förebygga brand i hemmet Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. I regel är det slarv som förorsakar brand men även tekniska fel är vanliga brandorsaker. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka brand.

Securitas Direct i samarbete med Brandskyddsföreningen Tillsammans erbjuder vi dig Brandsäkert hem® en helhetslösning som ger dig rätt kunskap och utrustning för att förebygga brand. I paketet ingår trådlöst hemlarm med GSMuppkoppling för snabbare, säkrare kommunikation. Väljer du till en kamera vinner du ytterligare tid från larm till åtgärd; en kanske avgörande vinst när varje sekund är dyrbar. I paketet ingår: • Trådlöst GSM-larm med kamera och rökdetektor • Informationsbroschyr

Lokal närvaro Vi är alltid nära dig.

Totalansvar Vi är med dig hela vägen – från larm till åtgärd.

• Utbildning – teori och praktik • Spisvakt • Brandsläckare • Brandfilt • Installation

Just nu!

2.980:-* ord pris 4.160:-

Trådlöst hemlarm med GSM-uppkoppling och rökdetektor 2.980:-* ord pris 4.160:Månadstjänst från 240:och årsservice 396:-.

Pris 9.860:Månadstjänst 245:Årsservice 396:-

Ring 020-71 33 55 för kostnadsfri säkerhetsrådgivning eller gå in på securitasdirect.se *Erbjudandet gäller t.o.m. 31/3 2009. Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

securitasdirect.se


ekermann reklambyrå

Trygghet och säkerhet för alla i familjen

Ett bra hemlarm skall skapa trygghet och säkerhet för alla i familjen. Det skall förutom personlig säkerhet ge effektivt skydd mot inbrott och brand. Ett hemlarm från Securitas Direct motsvarar alla dessa krav. Grunden är en larmlösning med hög teknisk kvalitet, snabbare, säkrare uppkoppling till egen dygnet runt bemannad larmcentral – och en mycket stark organisation med lokal närvaro för snabbare, säkrare insats. Ring 020-71 33 55 för kostnadsfri säkerhetsrådgivning eller gå in på securitasdirect.se don’t worry...


FÄRG Årets färgtrend är snällt naturfärgad. Gärna med ett personligt tilltal. Och fondväggen har börjat krypa över kanten. Så lyder vårens heta färgtrender för väggarna därhemma. – Hemmet ska vara personligt, som en stor varm tröja, säger designchef Per Nimér. text ingrid carlqvist ingrid@villa-liv.se

Fondväggen har blivit tuffare. Nu kan den krypa ut över hörnen eller golvet!

Nya fondväggar och naturfärger är hett i vår

A

rkitekt Per Nimér är designchef på Nordsjö Färg. Han sitter också med i designgruppen Analogue som varje år tar fram framtidens kulörer. Det är formgivare, arkitekter och inredare från Europa, USA och Indien som letar bland pågående trender och bland annat skapar trendpaletten Colour Envelope åt Nordsjö. Årets färgtrender, enligt – Färgtrenden för designgruppen Analogue interiörer påverkas av som sätter Nordsjö Färgs färgtrend. allt som händer i vår

värld. Den är densamma över hela världen, med små variationer mellan olika länder, säger Per Nimér. De tar med politiska förändringar, livsstilar, mode och annat i bedömningen. – Allt det där hänger ihop. Även om vi inte tror att vi är trendkänsliga så påverkas vi undermedvetet av omvärlden, säger Per Nimér.

Stark ekotrend Den stora trenden, som har hållit i sig i flera år, är den ekologiska. Den är lika stark som funkisen var på sin tid. villaliv

I

mars 2009

I

31


FÄRG

”Ekologiskt är den största trenden sedan 1930-talet.” per nimér på nordsjö färg

5

FÄRGTRENDER Ekotrend – Den absolut största färgtrenden ger snällt naturfärgade nyanser. Variationer i vitt – Flera olika vita toner tillsammans skapar ett spännande djup.

Patina – Bevara blir ett ledord, som motvikt till slit och släng-konsumtion.

– Ekologiskt är den största trenden sedan 1930-talet. Den spänner över hela livet: hur vi värmer upp huset, vad vi äter, vart och hur vi reser och så vidare. Det är klart att det även påverkar färgvalet, säger Per Nimér. Färgmässigt innebär det snällt naturfärgade nyanser i brunt, grönt och vitt. Ingen enskild färg dominerar, så som kaffelatte gjorde för några år sedan. Vitt är ständigt aktuellt, det är fortfarande den mest populära väggfärgen. I Sverige är den vita väggen väldigt vit, medan man i USA och England låter den dra åt beige och i Frankrike och Spanien åt det gula hållet.

Personligt – ett nytt modeord. För dig som vill vara unik och vågar addera en stark kulör på en av dina vita väggar!

Färgaccent – Ett nytt sätt att utveckla fondväggar och dekormålning är att måla dekorer som lurar ögat. Exempelvis att måla en matta på trägolvet eller en sänggavel på väggen. Man kan också förstärka ett visst föremål i rummet genom en stark kontrastfärg, som en korallröd stol.

Att måla dekorer som lurar ögat är en utveckling av fondväggarna.

Krypande fondvägg Fondväggarna lever vidare men har nu börjat krypa runt hörnen och behöver inte alls ta upp en hel vägg. – Man låter sig inte längre begränsas av hörn, tak och golv, fondväggen kan sluta mitt på väggen. Nytt är också att fondväggen kan vara ljusare än de andra väggarna, till exempel att man målar en vit vägg till ett i övrigt kaffelatte-färgat rum, säger Per Nimér. Den nya fondväggstrenden började på restauranger och hotell men har nu nått de svenska hemmen. – Jag tror dock inte att vi kommer att se så mycket mönster i år. Nu när det är oroligt för många på arbetsmarknaden vill man skapa lugn och ro i sitt hem, säger Per Nimér. ö Ekotrenden är tydlig i snällt naturfärgade nyanser.

32

I

mars 2009

I

villaliv


0**3[/*" %)3-/&0"1 /:)&5 GSlO

4"/:0

4QBSBVQQ UJMM JVQQWjSNOJOHTLPTUOBEFS 4"/:0$-07&3 -6'5-6'57`3.&16.1 ,POTUSVFSBEGzSOPSEJTLULMJNBU PDIFGGFLUJWjWFOWJEMlHB VUFUFNQFSBUVSFS .BSLOBEFOTUZTUBTUF MVGUMVGUWjSNFQVNQ "WBODFSBEMVGUCFIBOEMJOHTUFLOJL IlMMFSJOPNIVTMVGUFOGSjTDI

FOEFMBW

%VIJUUBSWlSBMVGUMVGUWjSNFQVNQBSCMBIPTOFEBOTUlFOEFlUFSGzSTjMKBSF'zSBLUVFMMaUFSGzSTjMKBSMJTUB CFTzLXXXLDDTF

โ€ข Dalby Dalby El Inst.byrรฅ 046 - 20 07 20 โ€ข Eslรถv AK-Elinstallationer AB 0413 - 55 52 70, Knut Pers Hem & Hushรฅll 0413 55 51 50 โ€ข Helsingborg Eco-Therm 042 - 24 22 90 โ€ข Hรถllviken Elon i Malmรถ AB 040 - 22 80 94, Hemmabutikerna Syd AB 040 - 45 34 60 โ€ข Klippan B. Thรถrnqvist Kylservice 0435 - 133 00, Sรถndraby El AB 0435 - 139 60 โ€ข Landskrona Eco-Therm 0418 - 143 30, Hemma Digitalcenter 0418 - 130 12 โ€ข Lund Eco-Therm 046 - 20 14 40, Hemmabutikerna Syd AB 046 - 211 30 97 โ€ข Malmรถ bemt fastighetsservice 040-59 95 95, Eco-Therm 040 - 611 13 16, ELON i Malmรถ 040 - 22 80 90, Hemmabutikerna Syd AB 040 - 94 21 10, Hemmabutikerna Syd AB 040 - 18 32 10, Hemmabutikerna Syd AB 040 - 49 34 90, Vรคrmepumpsgruppen - Malmรถ 040 - 94 85 00 โ€ข Sjรถbo Lassessons Elektriska AB 0416 - 101 84 โ€ข Skurup Elglimten AB 0411 - 401 81, Knut Pers Hem & Hushรฅll 0411 - 402 82 โ€ข Tomelilla ร–sterlen Kรถk AB 0417 - 132 02 โ€ข Trelleborg Eco-Therm 0410 - 443 90, ELON i Malmรถ 0410 - 455 70, Kรถk & Hushรฅll i Trelleborg 0410 - 147 50 โ€ข Vellinge Nya Vellinge Eltjรคnst AB 040 - 42 48 16 โ€ข Ystad Eco-Therm 0411 - 787 80, Hemexperten i Ystad 0411 - 744 70, Reparatรถren M.Bowide 0411 - 744 49


TREND

3

1

4 2

Badkar för alla smaker

5

Sjunk ner i kopparbadkaret som hittills bara köpts av en indisk prins eller blötlägg dig i ett kar av återvunnen, röd plast. Koppla av i ett runt kar, i ett romantiskt kar eller i ett kantigt modernt. Badkarstillverkarnas fantasi känner inga i gränser.

1

Svedbergs Oval, från 21 000 kr.

2

Langenfelds emaljerade stålbadkar Cono Duo är hela två meter långt. 49 000 kr.

3

Runt bubbelbad från Pakes kan fås med inbyggd radio och färgade lampor. 16 000 kr.

4

Red Diamond, från italienska Water Games Technologies, har inbyggd tv och vinhållare. 250 000 kr.

5

Langenfelds Classic Duo finns nu med etsad blomdekoration. 13 995 kr.

6

Rött badkar i återvunnen plast från Freese & Bruno finns i flera färger. 17 000 kr.

7

6

Wislos Foster utan massage. 12 443 kr.

8

Kopparbadkaret från Freese & Bruno har sålts i sju exemplar till en indisk prins. 400 000 kr.

9

Westerbergs Madeleine med lejontassar i gjutmarmor. 11 995 kr.

9 7 8

34

I

mars 2009

I

villaliv


Â&#x153;r`vĂ&#x20AC;BĂ&#x192;Ă&#x160;Â&#x153;VÂ&#x2026; Ă&#x152;Ă&#x20AC;B`}Frdsmaskin Ă&#x201C;äĂ&#x160;,Ă&#x160;Ă&#x160;-6 ,

Sju fantastiska redskap till en maskin â&#x20AC;&#x201C; enklare kan det inte bli! UĂ&#x160;-Â?Ă&#x2022;Ă&#x160;redskap! Jordfräs, mossborttagare, häcksax, plog, ogräsrensare, gräsmatteluftare och kantskärare. UĂ&#x160; ffektiv! PĂĽ bara 15 minuter klarar Mantis av arbete som normalt skulle ta timmar att utfĂśra. UĂ&#x160;BĂ&#x152;Ă&#x152;t Väger bara 9 kg och är mycket lättarbetad. Passar alla som skĂśter om sin trädgĂĽrd. UĂ&#x160;-Ă&#x152;>Ă&#x20AC;Â&#x17D;t Jordfräsen roterar med ca 200 varv per minut och arbetar sig lätt ner till hela 20 cm, även i hĂĽrd lerjord.

 Ă&#x2022;Ă&#x160;BĂ&#x203A;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x201C;i`Ă&#x160;"

{Â&#x2021;Ă&#x152;>Â&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x192;Â&#x201C;Â&#x153;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC;

ant

PrÂ&#x153;Ă&#x203A;>

Ă&#x160;£ääĂ&#x160;`>}>Ă&#x20AC; Â&#x2C6;Ă&#x160;`Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x152;Ă&#x20AC;B`}Frd

UĂ&#x160; Â&#x2DC;Â&#x17D;iÂ?t Lätt att starta plus enkelt att byta redskap. Passar alla som vill arbeta i trädgĂĽrden. UĂ&#x160; iÂ&#x2DC;Ă&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ?Â?iĂ&#x20AC;Ă&#x160; Â?Â&#x201C;Â&#x153;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x20AC; UĂ&#x160; iÂ&#x2DC;Ă&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x192;Â&#x2DC;FÂ? UĂ&#x160;`>} ca 19.000 nĂśjda kunder! SĂĽld och använd i Sverige sedan 1990.

0% nĂśjd } ÂŁ0

anti ar

is

â&#x20AC;&#x153;Jag vĂĽgade kĂśpa Mantis p.g.a. den unika garantin. Nu kan jag inte vara utan den. Min Mantis klarar alltâ&#x20AC;? B.Lagnefeldt

1Ă&#x160;, /1,,//

UĂ&#x160;xĂ&#x160;FĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160;}>Ă&#x20AC;>Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x2C6; pĂĽ frässkären. UĂ&#x160;Ă&#x17E;VÂ&#x17D;iĂ&#x152;Ă&#x160;}Â&#x153;Ă&#x152;Ă&#x152; kan sägas om Mantis, men ingenting är bättre än att själv fĂĽ prova den i egen trädgĂĽrd under 100 dagar. Med full returrätt och pengarna tillbaka!

iĂ&#x192;Ă&#x152;BÂ?Â?Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;,A/-Ă&#x160;Â&#x17D;>Ă&#x152;>Â?Â&#x153;}Ă&#x160; Ă&#x20AC;>Â&#x2DC;Â&#x17D;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x2026;>Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x192;Â&#x153;Â&#x2DC;

>Ă&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160; Â&#x153;r`Â&#x2026;

/Â&#x2C6;Â?Â?Ă&#x192;>Â&#x201C;Â&#x201C;>Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2026;>Ă&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;BÂ&#x2DC;Ă&#x160;{äĂ&#x160;FĂ&#x20AC;Ă&#x192; erfariÂ&#x2DC;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160;>Ă&#x203A;Ă&#x160;Ă&#x152;Ă&#x20AC;B`}Frdsmaskiner°

BehĂśver ej frankeras Mantis betalar portot

X JA TACK! Jag vill veta hur jag kan fÜrenkla mitt trädgürdsarbete redan i vür. Skicka mig utan kostnad och utan fÜrpliktelse en katalog med prislista. Namn:_______________________________________ Adress:______________________________________

Tel 08-444 43 80 Fax 08-444 43 83 Â&#x153;Ă?Ă&#x160;{nn]Ă&#x160;Â&#x17D;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;L>VÂ&#x17D;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;ÂŁĂ&#x2C6; Â&#x2021;ÂŤÂ&#x153;Ă&#x192;Ă&#x152;\Ă&#x160;Â&#x201C;>Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x192;J>Â?Ă&#x2022;Ă&#x152;iÂ&#x201C;>°Ă&#x192;i

ÂŁÂ&#x2122;ÂŁĂ&#x160;Ă&#x201C;{Ă&#x160;-" /1 

www°Â&#x201C;>Â&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x192;°Ă&#x192;i

Postnr:_______________ Ort:____________________ Tel:_________________________________________ 09-11

SVARSPOST 121107300 191 20 Sollentuna


HEMMA HOS

VI SOM BOR HÄR:

Köksdörr i gammal stil från Qvesarums Byggnadsvård släpper in ljus. 18 000 kr.

Namn: Ola Lilja, jobbar på Ericsson i Lund, Susanne Kristensson, mäklare, Olivia, 7, och Elsa, 1. Bor: Lägenhet i Malmö, sommarhus på Ivö i Ivösjön i nordöstra Skåne.


HEMMA HOS

Kyrksalen har delats på höjden och blivit ett ljust allrum med 2,70 högt i tak och sovrum ovanpå. Här Olivia och i dörren Susanne med Elsa.

En ny öppen spis gör att familjen kan bo här även under vintern. T h de vackra originalfönstren som Ola och Susanne föll för.

Missionskyrkan blev deras

sommarhus Det första som mötte Ola och Susanne när de tittade på huset var en kyrksal med upphöjt kor för altaret. Här hade missionskyrkan haft gudstjänster i många decennier. text & foto ingrid carlqvist ingrid@villa-liv.se

M

en det var inte det sakrala rummet som fångade deras uppmärksamhet vid visningen, det var de vackra fönstren och andra originaldetaljer de föll för. – Huset var ett rejält renoveringsprojekt, men vi såg potentialen och gillade läget och priset, säger Susanne Kristensson. Utmaningen var att återskapa det hundraåriga husets ursprungliga charm samtidigt som det skulle moderniseras. Efter sju somrar har de kommit en bra bit på väg. De har dragit in avlopp och wc, renoverat fönstren efter gammal modell, klätt ovanvåningen med pärlspont och målat både utsida och insida.

För två år sedan delades kyrksalen på höjden och blev till två hela våningar. Samtidigt revs det upphöjda koret. – Det var en ganska tidskrävande process att bygga nytt golvbjälklag i ett gammalt hus, men vi hyrde in en byggfirma som gjorde det på hösten när vi inte var här, säger Ola Lilja.

Hittade fönster på vinden I dag känns det helt naturligt att huset har två våningar, förmodligen var det byggt så en gång i tiden. På ovanvåningen, i dottern Olivias rum, sitter ett passande fönster som åter kommit i bruk efter decenniers undanskymd tillvaro på krypvinden. På bottenvåningen har kyrksalen blivit villaliv

I

mars 2009

I

37


HEMMA HOS

Den nytillverkade trappan pryder sin plats i före detta kyrksalen, och går rakt upp till Olivias rum.

till vardagsrum. Det är ett stort rum, 7 * 8 meter, med nästan tre meters takhöjd. En ny trappa tronar mitt i rummet, den leder upp till nya barnrummet och föräldrarnas sovrum. Familjen funderade länge på vilken sorts trappa de skulle ha och var i rummet den skulle stå. – Till slut tog vi hit en trappbyggare som rekommenderade denna mitt i rummet. Det hade vi aldrig kommit på själva!

Trappan ett smycke

Sommarhuset har genomgående inretts med gamla möbler som de fått av vänner och bekanta. Matbordet står kvar sedan Missionskyrkans dagar.

38

I

mars 2009

I

villaliv

Trappan byggdes på plats och blev som ett smycke i vardagsrummet. Ola håller just på att måla den i vitt. Även om den är nytillverkad känns det som att den alltid stått där. – Vi vill återskapa så mycket som möjligt och när det inte går försöker vi ersätta i gammal stil, säger Ola Lilja. Fönstren har restaurerats enligt gamla metoder och fasaden målats i tidstypisk färg. Huvudentrén visade sig gömma vackra spegeldörrar under masonitskivorna och köksdörren har ersatts av en tidstrogen modell med glas och ovanfönster som släpper in vackra ljusstråk när solen ligger på. – Den blev ett lyft för hela rummet, säger Susanne Kristensson. Även om sommarhuset har stora ytor så är köket pyttelitet, det består av en gång mellan


HEMMA HOS

Jesustavlan har hängt i huset i snart hundra år.

Den åttkantiga lekstugan (ovan) har farfar byggt i samma färger som huset (nedan). – Här brukar jag leka med mina sommarkompisar, säger Olivia.

Den charmiga glasverandan är husets huvudentré.

matrum och vardagsrum. – Tyvärr hade den förre ägaren bytt ut originalköket bara för några år sedan. Vi hittade en av de gamla dörrarna i uthuset – de var jättefina: höga skåp med spegelluckor, suckar hon. Nu finns ett enkelt, vitt standardkök i gången som de ännu inte vet vad de ska göra med. Drömmen är att hitta ett begagnat 1920-talskök att renovera.

Kaminen värmer på vintern Efter sju somrar har familjen fått ett funktionellt sommarhus. För att kunna använda huset året runt har de installerat en kamin så att de även kan åka hit hösthelger och över jul och nyår. – Här är så oerhört lugnt och skönt och vi trivs jättebra här året om. På hösten finns här fantastiska kantarellställen och på våren är det skönt att bara vara ute i grönskan, säger Susanne Kristensson. Om några månader åker båten i Ivösjön och de flyttar till sommarhuset för en längre period. – Det är något alldeles speciellt med sommarhus, det är avkopplande även om vi ständigt har nya projekt här, säger Ola Lilja.

Jesus på väggen Kaolinbrottet på Ivö lade grunden till Iföverken och numera bor 200 människor här. De kallar

”Det är avkopplande även om vi ständigt har nya projekt här.” ola lilja

fortfarande familjens hus för Missionskyrkan, men en utomstående kan inte att se att huset en gång varit gudstjänstlokal. Bara den gamla tavlan med Jesusbilden i kyrksalens ena hörn minner om svunna tider. – När vi hade haft huset i några år så kom ett av de äldre paren på ön hit och hade med sig Jesustavlan i present. De hade räddat den när församlingen upplöstes och bestämt sig för att ge den till husets nya ägare – om vi var trevliga. – Då kan man ju inte annat än hänga upp den på väggen! ö

4

SNABBA Bästa med sommarhuset? Naturen, huset, lugnet.

Nästa renoveringsprojekt? Lägga om taket. Svårast hittills? Att sätta upp den breda pärlsponten på ovanvåningen. Den var så böjlig att vi fick vara tre personer bara för att hålla!

Roligaste förändring? Ovanvåningen! För att det blev så bra och för att vi var så trångbodda i bottenvåningens 2 rum och kök.

villaliv

I

mars 2009

I

39


Kom ihåg reskoden: VILLALIV

Bilsemester med Villaliv

Sommar i Danmark

Slottssemester i Nordtyskland

6 dagars semester på 3-stjärnigt badhotell i Västjylland

4 dagars semester på 4-stjärnigt slottshotell i Wedendorf

Hotel Pinenhus ★★★ Upplev en semester i ett av Danmarks mest idylliska sommarlandskap på halvön Salling vid Limfjorden i Nordvästjylland. Hotel Pinenhus ligger precis nere vid badstranden och endast 5 km härifrån ligger ett stort utomhus badland i Jesperhus. På en utflykt väntar de brusande vågorna längs Nordsjön (52 km) och en tur till LEGOLAND kan göras på under 2 timmar.

Hotel Schloss Wedendorf ★★★★ Mellan de nordtyska kulturpärlorna Lübeck, Wismar och Schwerin ligger det eleganta Schloss Wedendorf fridfullt mitt i Mecklenburgs naturprakt. Slottet som är 700 år gammalt är nyrenoverat från det innersta till det yttersta och framstår idag som en synnerligen komfortabel och romantisk plats för en semester. Man bor i vackra rum på slottet och kan även njuta gott av badparadiset Wonnemar i Wismar (33 km).

Ankomst: Juni: 16. 21. 26. Juli: 1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. Aug: 5. 10. 15. 20.

Pris per person i dubbelrum

kr. 2.999:• 5 övernattningar • 5 x frukostbuffé • 3 x 2-rätters middag Familjerum med rabatt Max. 1 barn 0-5 år gratis i förälders säng. Max. 2 barn 6-14 år ½ pris i våningsäng. Hotel Pinenhus

Pris per person i dubbelrum

kr. 2.099:• • • • •

3 övernattningar 3 x frukostbuffé 3 x 3-rätters middag 1 x kaffe med kaka 15 % rabatt på entré till Erlebnisbad Wonnemar

Valfri ankomst i perioden 30.3.-21.4. och 1.11.-15.12. samt söndagar, måndagar och tisdagar i perioden 26.4.-27.10.2009.

Hotel Schloss Wedendorf

Ronneby Brunn

Centralt i Celle

6 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Blekinge

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Nordtyskland

Ronneby Brunn Hotell ★★★★ En semester på Ronneby Brunn blir en upplevelse med klassiska traditioner och aktivitetsmöjligheter för alla. Här hittar ni ett stort friluftsbad, bollplaner, toppmodernt spacenter och en 18 håls golfbana. Detta flotta hotellkomplex ligger mitt i den stora Brunnsparken och erbjuder sommarunderhållning, diskotek, bowling, 34 grader varm pool, bollsplaner och stora, rymliga rum.

Hotel Blumlage ★★★ Mitt i centrum av Celle ligger ert hotell som välkomnar er med en mycket mysig liten spaljéväxt vid entrén. Staden Celle vars ursprung kan spåras ända tillbaka till 986 med namnet Kellu, då det endast var en liten bosättning vid floden är riktigt charmig med sina gamla korsvirkeshus. Ta er tid att strosa runt i staden, känn av riddarromantiken och tysk historia på det vackra och vita Celle slott (2 km) från 1530.

Ankomst: Juni: 14. 20. 25. Juli: 10. 15. 20. 25. 30. Aug: 4. 9. 14. 19. Ronneby Brunn Hotell

Pris per person i dubbelrum

kr. 3.399:• 5 övernattningar • 5 x frukostbuffé • 3 x 2-rätters middagsbuffé Barnrabatt: Max. 1 barn 0-5 år gratis i förälders säng. Max. 2 barn 6-14 år ½ pris i förälders rum.

Pris per person i dubbelrum

kr. 1.349:• 3 övernattningar • 3 x frukostbuffé

Ankomst: Torsdagar och söndagar fram till 20.12.2009.

Inkluderar endast slutstädning.

Hotel Blumlage

Barnrabatt vid 2 betalande vuxna. Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift kr. 60:-.

BESTÄLL NU PÅ: Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30

www.happydays.nu

...eller ring:

020 79 33 84

Kom ihåg reskoden: VILLALIV


och Happydays

Se mer och vinn resor på

www.happydays.nu

Krogarnas krog

Österrike med det hela

3 dagars semester på 4-stjärnig storkrog i Taulov, Danmark

8 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Berwang

Best Western KRYB I LY ★★★★ Det stråtäckta Kryb-i-ly Krog i Söderjylland fick sitt piffiga namn som betyder ”krypin” på svenska år 1737. Att bo här är ren, klassisk, dansk krogkultur full av nostalgi och romantik. Standarden är i internationell särklass – Kryb-i-ly är t.ex Danmarks enda krog med swimmingpool – och restaurangen är en annorlunda matupplevelse som har gjort Kryb-i-ly uppskattat för annat än bara sin fantastiska atmosfär.

Hotel Appartment Blitz ★★★ Bergwang-dalen ligger på den andra sidan av gränsen till Tyskland i den vackra österrikiska regionen Tyrolen. Här bor ni på 1300 meters höjd och kan se fram emot en semester med balkong på rummet och där alla måltider är med i priset, så allt ni behöver tänka på är vad ni vill uppleva. I området finns en värld av möjligheter med omkring 500 km märkta vandringstigar, mountainbikevägar, ridning, tennis och den fria entrén till friluftsbadet (500 m) med uppvärmd pool och roliga lekbassänger som barnen kan plaska runt i.

Pris per person i dubbelrum

kr. 1.099:• 2 övernattningar • 2 x frukostbuffé Extradygn endast kr. 449:-.

Ankomst: Fredagar fram till 19.6.2009. Valfri ankomst i påsk 3.4.-11.4., Kr. Himmelfärd 20.5.-22.5. och pingst 29.5.-30.5.2009.

Ankomst: Lördagar i perioden 13.6.-8.8.2009.

Pris per person i dubbelrum

kr. 3.949:• • • •

7 övernattningar 7 x frukostbuffé 7 x lunchpaket 6 x eftermiddagssnack och glass till barnen • 7 x 3-rätters middag m. salladsbuffé • Fri tillgång till öl, vin och läsk kl. 17-21 Barnrabatt: Max. 1 barn 0-3 år gratis i förälders säng. Max. 2 barn 4-11 år gratis och/eller max. 2 barn 12-14 år ½ pris i förälders rum. Max. 2 extrasängar totalt.

Best Western KRYB I LY

Köpenhamn på första parkett Weekend i Värmland 3 dagars semester på 3-stjärnigt centrumhotell

3 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Sunne

Comfort Hotel Esplanaden ★★★ Lockar Danmark och dess huvudstad dig och du vill iväg kan du lika gärna göra det lätt: Hotel Esplanaden ligger i ett av de vackra 1800-talsbyggnaderna mitt i innerstaden där Amalienborg, Nyhavn och Den lille Havfrue hör till grannskapet. Här börjar dagen med en god frukostbuffé, och utan för hotellet kan man stöta på Det Kungliga Livgardet när de marscherar till slottsplatsen.

Quality Hotel Selma Lagerlöf ★★★★ I landskapet där glittrande sjöar och djupa skogar dominerar naturen har författaren Selma Lagerlöf hämtat inspiration. I Mårbacka kan man besöka hennes barndomsgård och i Sunne 1 mil härifrån ligger Hotel Selma Lagerlöf där ni kan njuta av en helg med en utsökt middag på hotellets välrekommenderade ”Herrgårdsrestaurangen”. Hotellet har även nattklub, inomhuspool och massagestolar som ni kan använda fritt.

Ankomst: Fredagar fram till 19.6. samt i perioden 21.8.-18.12.2009. Valfri ankomst i påsk 5.4.-8.4., Kr. Himmelfärd 20.5.-22.5., pingst 29.5. och 11.10.-14.10.2009.

Pris per person i dubbelrum

kr. 1.349:• 2 övernattningar • 2 x frukostbuffé Extradygn endast kr. 599:-.

Barnrabatt: Max. 1 barn 0-5 år gratis i förälders säng. Max. 2 barn 6-14 år ½ pris i förälders rum.

Ankomst: Fredagar i perioderne 13.3.-29.5. samt 21.8.-11.12.2009. Valfri ankomst 21.5., 30.5. samt 9.-12.10.2009.

Pris per person i dubbelrum

kr. 1.399:• 2 övernattningar • 2 x frukostbuffé • 1 x 3-rätters middag lördag kväll Extradygn endast kr. 599:-. Inkluderar endast slutstädning.

Inkluderar endast slutstädning.

Hotel Selma L.

Hotel Esplanaden Barnrabatt vid 2 betalande vuxna. Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift kr. 60:-.

BESTÄLL NU PÅ: Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30

www.happydays.nu

...eller ring:

020 79 33 84

Kom ihåg reskoden: VILLALIV


ENERGI Fläktlådan syns knap pt med sitt skydd av tr väderälameller.

ANDERS ODELL, ansvarig för testerna på Energimyndigheten, tipsar om hur man väljer rätt luft/luftvärmepump.

EXPERTEN SVARAR Är det någon skillnad på olika pumpar? Nej, inte så stora i energibesparing, men en trend vi har märkt är att nyare pumumpar bättre klarar kallare orter.

I vilka hus passar luft/luft-om värmepump? De passar bra som komplement i hus med direktverkande kande el. En viktig förutsättning är öppen en planlösning.

I vilka hus passar de inte? De passar inte i hus med många små rum och kanske inte heller i tättbebebyggda områden där grannarna kan bli störda av pumpen. Har man vattenattenburen värme finns det andra slags gs värmepumpar.

gsrum arda en v i t r mit s att luft sitte sida extra plu en upp. n i s tt pen mm pum r det är e us ger tu e ärme Luftv ppa tyck nen Rasm Värmep Pa so um met. are, och styras m pen kan n e r ed fjärr blir kontroll .

Hur mycket kan man spara? Det beror på var man bor och hur mycket man förbrukar. Vi räknar med mellan 30 och 50 procent på uppvärmningskostnaden, exklusive varmvatten.

Vad ska man tänka på när man väljer? Bullernivån. Be att få lyssna på pumpen både inne och ute hos någon annan innan du köper. Det är också viktigt att man anlitar en behörig installatör.

Behövs bygglov? Nej, men prata först med grannar och även kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

42

I

mars 2009

I

villaliv

Värmepumpen

N

är Björn och Catarina Gustavsson flyttade till sitt 1970-talshus i skånska Genarp värmdes det upp med direktverkande el. Hushållsel och värme kostade runt 26 000 kronor per år. Flera grannar hade redan installerat värmepumpar (som hämtar värme från exvis mark, berggrund eller luften).

– Eftersom vi inte har vattenburen uppvärmning var luft/luft-värmepump det enklaste för oss att installera, säger Björn Gustavsson. Efter att ha jämfört tester och lyssnat på andra villaägare, fastnade de för en Toshiba Polar för 180 kvadratmeter stora hus. Den kom på plats för snart ett år sedan och kostade 24 000 kronor inklusive installation. På utsidan av huset sitter


ENERGI

Björn och Catarina Gustavsson installerade en luftvärmepump för knappt ett år sedan och sänkte elförbrukningen med 25 procent. – Vi är helnöjda! Vi har redan sparat 4000 kronor på elräkningen, säger Björn Gustavsson. text ingrid carlqvist ingrid@villa-liv.se foto lars gustafsson

sparar tusenlappar ”Energiförbrukningen rasade direkt.” fläktlådan som är stor som en resväska dold bakom trälameller, på insidan en fläkt som är stor som en golfbag. – Vi har ganska öppen planlösning och det är bra för då flödar luften lätt. Men vi märkte i de yttersta rummen och på ovanvåningen att luftvärmen inte riktigt räckte

fram, så där har vi elementen på väldigt lågt och då fungerar det utmärkt, berättar Björn Gustavsson. De har haft sin värmepump i ett år och har bara lovord. – Den låter bara som en bordsfläkt. Dessutom renar den luften, vilket ju inte

är fel när man har småbarn. Energiförbrukningen rasade direkt. På mindre än ett år har kostnaden minskat från 26 000 till 22 000 kronor. De räknar med att spara ännu mer när de har justerat färdigt. – Jag tror att vi har betalat av den på 4–5 år, och jag räknar med att den håller i minst 15 år, så vi är supernöjda, säger Björn Gustavsson. ö villaliv

I

mars 2009

I

43


TRÄDGÅRD

Sofiero visar Karin Larssons konst i sommar i sommar står karin larsson i centrum när Sofiero Slott i Helsingborg öppnar portarna till

utställningen Åt Solsidan. Karin Larsson föddes för 150 år sedan, växte upp i en blomstrande affärsverksamhet i Hallsberg och utbildade sig senare till konstnärinna. Med en lysande skaparglädje och ett osvikligt sinne för färger, inredde Karin sedan sitt och maken Carl Larssons berömda konstnärshem Lilla Hyttnäs i Sundborn i Dalarna. Karin fyllde också sitt hem med blommor. Hon älskade växter och odlade lökväxter, medelhavsväxter, pelargoner och mycket annat. I trädgården

frodades riddarsporrar, vallmo, pioner och rosor, som också fyllde många vaser inomhus. I köksträdgården odlade hon med stor lust spenat, tomater, bönor, potatis, sparris, bär och frukt. Hennes fascination för blommor och naturen syns i hennes berömda textilier. I utställningen Åt Solsidan på Sofiero fylls slottet med möbler, konst, textilier, bordsdukningar och minnen från Karins hem Lilla Hyttnäs. Utanför odlas samma växter. Pågår 30 maj till 27 september 2009.

Fyll trädgården med växande bollar! nu presenterar Weibulls Trädgård AB spaljéer av salix och hassel med kul former. Spaljéerna har formen av boll, timglas eller låg traditionell. Genom att låta dem ta plats i trädgården skapar man egna gröna trädgårdsrum. De fungerar så att man ställer en klängväxt under till exempel spaljébollen och låter den växa in i den. På så sätt får man en blommande eller grön boll i trägården!

Grönsakstoppen nu är det tid att planera vad du ska plantera i trädgården! På trädgårdsfröernas tio-i-topp finner vi många grönsaker och örter. Köksträdgården har blivit trendig. Persilja, dill, smörgåskrasse, morot och rödbeta finns alla med bland de mest populära fröerna i Weibulls frösortiment. Att vi gillar att odla fram vår egen mat är helt klart, och vad kan bli mer miljövänligt? Här är tio-i-topp-listan för Weibulls fröer:

1. persilja mosskrusig 2. dill mammut 3. smörgåskrasse 4. märgärta 5. dill pikant 6. rädisa lång 7. morot sommar 8. rödbeta lång 9. luktärt 10. persilja krus krav

Dags att renovera? Låna – tryggt och säkert Alla som äger ett hus kan använda ROT-avdraget, som är en skattereduktion. När en hantverkare anlitas för reparationer, tillbyggnader eller underhåll betalar du som beställaren bara halva kostnaden för arbetet. •

Du kan låna mellan 10 000 – 150 000 kr.

Räntan bestäms individuellt och är från 7,92%.

Du kan alltid lösa lånet i förtid, utan extra kostnader.

Vi erbjuder låneskydd som hjälper dig med betalningarna vid sjukskrivning och arbetslöshet.

Ansök på www.resurs.se eller ring 0771-22 99 22 0901_PL_VillaLiv_annons_185x255_2.indd 1

2009-02-03 14:23:47


Vinn

ett

d speatäbvliang e s l.s lkpoo o f . w ww

Badsäsongen har börjat Eget Spa hemma gör gott för kropp och själ, en investering i livskvalité. Lyft locket och glid ner i det rena varma vattnet och starta massagen. Ett Spabad från Dimension One Spas ger maximal njutning och komfort. De har tillverkat Spabad sedan 1977 och leder utvecklingen när det gäller ergonomi, massagesystem och rening. Enträget arbete har lett till att Dimension One Spas har flest patent i branchen och är av många ansett som det bästa märket på marknaden. Automatisk rening innebär minimal skötsel. Påkostad isolering och kraftigt termolock ger låg driftskostnad. Förändra tillvaron för alltid och unna dig och de dina en fulländad njutningsmaskin. Välkommen till Folkpool, Sveriges ledande poolleverantör. Vi har varit verksamma i närmare 40 år. Försäljning och service sker genom ett rikstäckande nät av utbildade återförsäljare. Genom det kan vi erbjuda lokal service, er trygghet för ett lyckat köp och framtida ägande.

Amore Bay 275 x 234 x 102 cm, 7 personer Unik toppmodell. Vandrande massage och playgroundseat.

logen dskata Spaba

Beställ Spakatalog www.folkpool.se


TREND 3

2 1

4

Lys upp i svart

5

Även i vårtider behöver vi våra ljuskällor. Här är några av nyheterna på den svarta lampfronten för den som är riktigt trendmedveten.

6

1

Håriga Hairy från Globen är av svart hängande garn med mattsvart insida. Diameter 45 centimeter, 995 kr.

2

Josephine från Designtorget passar till hall eller matbord. 34 centimeter hög, 795 kr.

3

7

Versailles, takkrona i blank svart stomme med långa hängande glasprismor och manschetter i glas från Globen. Kedjeupphängd, 3598 kr.

4

Bordslampan Splash från Globen med skärm av svart laserskuren plexi och centrum av organzaband, 749 kr.

5

General golvlampa från Smålands Design för tankarna till ett fotostativ, 2049 kr.

6

Taklampan Romantic, av stansad mattsvart metall och med glasprismor är från Globen, 1249 kr.

7

Lampa Flamp i kartong från Designtorget, 395 kr.

8

Bordsarmatur Curl av svart glas med kromad fotplatta från Globen. Totalhöjd 62 centimeter, 649 kr.

9

Vid bordslampan Manhattan från Globen, i utstansad aluminium kan du drömma dig bort till annan skyline, 1049 kr.

10

Takarmatur Jennifer med svarta organzaband och svart textilkabel från Globen. Diameter 50 cm, 929 kr.

11

Högblanka bordslampan Madame från Globen, är inspirerad av 20-talets art déco, nu i modern tappning, 1249 kr.

9 8

46

I

mars 2009

I

villaliv

10

11


Köp valfri kamin och skorsten för minst 20000 kr och du får en Clean-Mate robotdammsugare utan extra kostnad. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. (Erbjudandet gäller under begränsad tid.)

e

61

te Sc kvali äljer du v rade e om kumente r. ston o tmin ar vår d den kosta d ren m fö la om va ta er att

NESTOR MARTIN /m : 0 0 5 1 023 = 58

59

60

ROMA

46

SÄLEN

45

ATLANTIC

43

44

Nyhet

14.995:-

Det snabba sättet att prissätta en skorsten - Mät den.

21.900:- 6 kw

47

14.995:- 6 kw

48

(täljstenstopp + 2495.-)

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Nyhet

53

9.995:7 kw

5,5 kw

Vi har kaminer från www.kaminexperten.com

Våra kaminer är typ- & miljögodkända

2.995:-

Arvika 0570-376 50 Bankeryd 036-290 64 00 Borås 033-444 888 Enköping 0171-41 45 50 Falun 023-79 00 00 Grums 0555-124 05 Gällivare 0970-107 50 Gävle 026-720 62 Linköping 013-12 12 10 Ljungby 0372-820 41 Malmö 040-18 89 80 Mönsterås 0499-444 17 Ramvik 0612-401 19 Stockholm 08-710 70 70 Storuman 0951-105 33 Sundsvall 060-52 55 51 Tidaholm 0502-220 01 Torsås 0486-106 91 Uddevalla 0522-880 95 Umeå 090-561 70 Varberg 0340-470 45 Visby 0498-21 17 11 Västerås 021-41 23 40 Åland +358 (0) 18 31867 Älmhult 0476-100 53 Ängelholm 0431-140 77 Örebro 019-27 81 00 Österlen 0414-724 16 Östersund 063-412 48

54

55


Fotpall på köpet!tu Gäller alla Timeo p fåtöljer. Värde up till 4.400:–

Fåtölj Timeout i fårskinn mocka, underrede i ek, B 81 cm, inkl. fotpall 14.900:–(19.050:–) Fåtölj Timeout i tyg Murad Midnight Navy, underrede i ek och snurrfot i metall, inkl. fotpall 10.300:– (13.450:–). Fotpall på köpet gäller samtliga Timeout-fåtöljer.

www.mio.se


FRÅGAN

Rot-avdraget är här – vad ska du renovera?

es Lemans

LIVERPOOL COLLECTION by Jacques Lemans

Eva Åkesson, Höllviken – Vårt kök har länge varit i stort behov av en renovering. Vi har börjat planera en omgörning på allvar nu när rotavdraget har kommit igång. Vi räknar med att spara runt 100 000 kronor på renoveringen. Gunnar Moberg, Malmö – Jag har varit och köpt nya lås till badrummen så att inte barnbarnen blir innelåsta. De gamla är 40 år gamla, så det är på tiden. I sommar lägger vi antagligen om taket, det gamla är gammalt och av eternit. Carin Boethius-Ostrell, Skurup – Vi ska måla om huset och göra en altan. Just nu har vi en person som räknar på det ekonomiskt. Det lär bli mycket billigare med rot-avdraget. Jag hoppas att vi kan komma igång till sommaren. Arne Mårtensson, Dalby – Vi har köpt nytt hus gemensamt och behöver göra om köket. Jag har precis fått reda på att avdraget innebär att vi kan renovera för 200 000 och dra av hälften eftersom vi är två ägare på huset.

Mod ell: 1 -111 Pris: 2 7E .495:-

Mod

ell: 1

Birgitta Lagström, Ljunghusen – Vi är på väg att måla om huset och lägga om taket, vilket verkligen behövs eftersom det ligger nära stranden. Sedan finns det alltid saker att göra inuti. Jag är alltid på jakt efter nya saker och har gjort flera resor till England och Italien. Jag brukar också beställa saker via en väninna i Boston.

SÅ FUNGERAR ROT-AVDRAGET Ett rot-skatteavdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen. Rot-avdraget är på 50 000 kronor per person och år. Det innebär att två personer som gemensamt äger ett hus kan anlita hantverkare för 200 000 kronor och få tillbaka hälften. Läs mer på regeringens webbplats, www.regeringen.se/sb/d/11257

www.jacqueslemans.se

Tel: 033 - 43 00 434 www.mgmwatches.se

j

l

-111

7E


GÖR DET SJÄLV

Med ett trappstegsformat trädäck tar man upp markens svaga lutning.

Inköpslista: Golvbrädor: 28 * 95–120 Träreglar: 45 * 95 Täckbrädor: 28–34 * 145 Makadam: 16/32, 200 mm Fiberduk Sand Rostfria skruvar Träolja

Sandlådan på bilden kan som alternativ fyllas med matjord och bli en odlingslåda för grönsaker och blommor.

BYGG

din favoritplats i solen Med ett trädäck får huset ett extra rum! Trädäcket är mjukt och skönt att gå på och passar bra utanför altandörren så att man kan stiga rakt ut. Ett trädäck direkt på mark fungerar bäst om husgrunden är låg och marken intill huset är något så när plan. Ritning och beskrivning: Skogsindustrierna Byggbeskrivning Trädäck på mark. Ytterligare information finns på www.byggbeskrivningar.se.

1

PLANERING Var du placerar uterummet beror på en kombination av olika saker. Solfaktorn är kanske viktigast – vill du ha övervägande morgonsol, middagssol eller kvällssol? Tänk på att kommunikationen inne–ute ska fungera bra. Vindskydd och insynsskydd är också faktorer att ta hänsyn till. Även hur stora utemöblerna är bör tas med i planeringen. Det behövs inte bygglov om du bygger utan tak. Alla mått är i mm där inget annat anges.

50

I

mars 2009

I

villaliv

2

3

MATERIALVAL Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet. Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/A till: • Trä i kontakt med mark • Trä i konstruktion där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (skydd mot olycksfall) • Trä som är svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö. Välj tryckimpregnerat trä

klass NTR/AB till: • Oskyddat trä ovan mark. Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att sammanfogningarna görs starka. Välj skruv, fästdon med mera som är ordentligt rostskyddade – välj rostfritt före varmförzinkat. Ytbehandla med transparent träskyddsolja som skyddar träets yta och motverkar att småsprickor uppstår. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor som bör mättas med penetrerande grundolja.

FÖRBEREDELSE Förbered marken noggrant. Underlaget måste vara stadigt, väldränerat och plant. All matjord ska grävas bort till fast underlag. Fyll därefter ut med ett cirka 200 mm tjockt lager makadam 16/32. För att undvika sättningar bör makadamlagret packas med hjälp av en vibrator, så kallad padda (går att hyra). Man får då ett stabilt bärlager. Ovanpå makadamlagret lägger man ut en fiberduk för att hindra sanden att rinna ner i underlaget. Sandlagret ska vara 50–100 mm tjockt.


GÖR DET SJÄLV 4

MONTERA Reglarna fixeras på c 600 ovanpå det utjämnade makadamlagret. (c 600 = avstånd mellan reglarna mätt från centrum på den ena regeln till centrum på den andra.) Med hjälp av ett långt vattenpass avvägs reglarna noga så att lutningen från huset blir cirka 10–20 mm/ meter. Golvets ytterkanter avslutas med brädor 28–34 * 145 på högkant. Därefter fylls utrymmet mellan reglarna med sand som packas och vattnas ordentligt. Slutligen avjämnas sanden med rätskiva eller bräda med golvreglarna som banor.

4

Folk

www.roxx.se

in

sak

Skruva eller spika fast golvbrädorna, 28 * 95–120 mm. På trädäckets kortsidor spikas de mot golvreglarna och på långsidorna spikas de mot reglarnas ändträytor som blir helt intäckta. Använd 5 mm tjocka distansbitar så blir springorna lika breda.

m o s

k

an

s

Felaktigt utförda vatteninstallationer orsakar en massa elände. Vattenskador, legionellasmitta och brännskador för att nämna några. För att komma till rätta med problemen har branschen infört ett detaljerat regelverk och en auktorisation av VVS-installatörer. Det heter Säker Vatteninstallation. Auktorisationen kräver dokumenterad kunskap i gällande normer och regler, samt att montören och arbetsledaren är utbildad i Säker Vatteninstallation.

Anlita alltid en auktoriserad Säker Vatten-installatör – för din trygghets skull. Då vet du att det är folk som kan sin sak. På www.sakervatten.se hittar du de auktoriserade installatörerna nära dig.


SALUTORGET

e-posta info@villa-liv.se

I Vill du synas pĂĽ Salutorget? I

ring 035-27 11 90

Underhüllsfria fÜnster till rätt pris! fr.

Emaljskylt.nu @cjii^bgVYZ]jh^[jc`^hhi^a ;g^i^Yh]jh<~hihij\dg;Â&#x17D;ggÂ&#x20AC;Y

418:-

www.mentafonster.se Tel. 0346-932 10

Sveriges stĂśrsta vattenreningsbutik Gratis vattenprov Gratis analys Fri rĂĽdgivning 10 ĂĽrs Garanti

Snabba leveranser Räntefritt Rikstäckande Support 7 dagar i veckan

Beställ broschyr och provďŹ&#x201A;aska! Tel 0920-25 19 60 â&#x20AC;˘ Fax 0920-25 19 62 www.atlanticfors.se â&#x20AC;˘ info@atlanticfors.se

IZa%(-(Ă&#x201E;(%,'* lll#Z`ZcVhhij\Vc#hZ

Nyhet! I ĂĽr semestrar vi hemma. (Om man är smart!) Sveriges VĂĽr pool hĂĽller i minst 25 ĂĽr. â&#x20AC;&#x201C; Räkna pĂĽ det! BesĂśk vĂĽr nya internet-butik:

www.jf-fritid.se

stĂśrsta

POOntL Ăśr levera 15 ĂĽr

FĂśrsta fanĂŠrgolvet med det unika läggningssystemet ROLLOC 5G. Golvabia Residence ďŹ nns i en mängd olika träslag och utfĂśranden . BesĂśk vĂĽr hemsida fĂśr att hitta din närmaste ĂĽterfĂśrsäljare

5G

Känslan av ett eget semesterparadis. LQIR#MIIULWLGVH

 %R[Ć&#x201D;)MXJHVWDĆ&#x201D;6WKOPĆ&#x201D;+HOVLQJERUJ

Busenkelt läggningssystem 1. Sätt in brädan. 2. Fäll brädan rakt ned. 3. Klart.

www.golvabia.se


ring 035-27 11 90

I Vill du synas pĂĽ Salutorget? I

6IPRESENTERAR3VERIGESFĂ&#x161;RSTA

-),*ž'/$+¯.$!

e-posta info@villa-liv.se

GAMMAL TRAPPA BLIR SOM NY! Perfekt fÜr gÜr-det-självaren Nu kan du pü ett enkelt och billigt sätt fÜrnya din gamla trappa, balkong och terrass med DuraTrappŽ eller DuraGolv naturstensbeläggning. Beläggningen tätar och ger en robust, hüllbar och halksäker yta.

gjutjärnspanna Tillsammans med tillverkaren BOSCH Värmeteknik är vi fĂśrst ut att presentera DAKON DPG den fĂśrsta miljĂśgodkända gjutjärnspannan fĂśr ved. Gjutjärn är ett extremt hĂĽllbart material som är Ăśverlägset fĂśr tillverkning av vedpannor. Pannan eldas med underfĂśrbränning och har en sugande ďŹ&#x201A;äkt samt en verkningsgrad pĂĽ hela 88%. Se till att din nästa panna är tillverkad av gjutjärn - sĂĽ att den hĂĽller riktigt länge.

8 8% verkning

sgrad

0RISFRĂ?N

28 900:-

s-ILJĂ&#x161;GODKĂ&#x2039;NDs$UBBLALIVSLĂ&#x2039;NGDEN sĂ?RSGARANTI* s&LERASTORLEKAR  CMVED

INKLMOMS

VIDINKOPPLINGAV,ADDOMAT

Ved & Pelletspannor av gjutjärn 0RISE 0RISEX EX K7 7 CMVE VED V VE ED E D CMVED s$UBBLALIVSLĂ&#x2039;NGDENsĂ?RSGARANTI* s&LERASTORLEKAR  CMVED

VIDINKOPPLINGAV,ADDOMAT

14 90 900:0 0: INKLMOMS

SALUTORGET

DuraCoat AB

www.duracoat.se

Tenngatan 5 â&#x20AC;˘ 234 35 Lomma â&#x20AC;˘ 040-54 54 04

Mus?

Med effektiva Topo Stop fĂĽ du snabbt bort mĂśss och andra gnagare i ditt hus och i din bil. Bekvämt, hygieniskt och fĂśr gott...! Läs pĂĽ vĂĽr hemsida vad vĂĽra kunder sedan 1987 säger om elektronisk sanering med Topo Stop â&#x20AC;&#x201D; nu med 3D-VOX-teknik. Mot sork & Unik ĂĽterkĂśpsgaranti:

mullvad välj modellen

2 ĂĽrs Ăśppet kĂśp! Mole Stop. Soveco International AB 4EL s&AX sWWWLINDQUISTHEATINGSE

Iâ&#x2122;Ľ

Pelargon

En helt ny växtnäring

Askims Industriväg 1a, 436 34 Askim tel. 031- 68 46 40 www.musfritt.nu

VIKTIGT MEDDELANDE! priser VattenďŹ lter till fabriks ttenanalys Prisgaranti och GRATIS

va

Telefon: 0451-171 00 info@aquagruppen.se www.aquagruppen.se

Välkommen att kontakta oss fÜr fo in rmation www.nelson.se

Telefon: 0451-171 00 info@aquagruppen.se www.aquagruppen.se


SALUTORGET

e-posta info@villa-liv.se

I Vill du synas pĂĽ Salutorget? I

VINTER REA

²

ring 035-27 11 90

FĂ&#x201E;RGSTARKT.Pris frĂĽn (ord. pris 35 000,-)

inkl moms, grill & pipa

Fritt fabrik GrillkĂĽtor och lusthus

Sü lüngt lagret räcker

www./$3/$1'+286(.com Tel. 0922 - 61 400

Fax. 0922 - 614 02 Testa nya inspirationsverktyget

DĂ&#x2013;RRVĂ&#x201E;LJAREN www.bordorren.se

Att vüga vara originell kan ibland vara lite hisnande, men ocksü väldigt tillfredställande. När du väljer ny dÜrr hos oss vill vi ge dig mÜjligheten att vara büde lekfull och modig. Testa vür nya dÜrrväljare pü www.bordorren.se

EGEN POOL I SOMMAR Runda - Ovala - Pü marken - Nergrävd - Inbyggd - Välj själv Kvalitetspooler till nettopriser direkt frün USA-fabrik Frün 3495kr - Lager i Sverige - Se vür hemsida fÜre kÜp!

Djup 1,07 Rund 3,60 6.995 kr 4,60 7.995 kr 5,50 8.995 kr Djup 1,22 Rund 3,60 12.995 kr 4,60 13.995 kr 5,50 14.995 kr Djup 1,32 Oval 5,50x3,70 19.995 kr Djup 1,22 Oval 5,50x3,70

>>>

7,30x4,60 24,995 kr Ă&#x2026;rets klipp 14.995 kr

Alla pooler i spec. ovan har 6-vägs sand¿lter - stege - täcke - fontänbottensug med 2 st borstar - 2 st hüvar - rep.kit - klorinator - termometer.

Dela upp betalningen pĂĽ 12 - 60 mĂĽn

SOLFĂ&#x2026;NGARE Inkl. koppl. & styrventil. Monteras pĂĽ nĂĽgra timmar.

8,3m²

2995kr

8,3m²

Pool-Belysning 100w Inkl. 4 st glas med rĂśtt/grĂśnt/blĂĽtt/vitt sken. Kanonpris - 1495kr inkl. 12v transformator.

PrimaStar AB

Gantofta (utanfĂśr Helsingborg)

Tel. 042 - 15 82 00 / 21 55 30 / 15 75 30 Ă&#x201E;ven kvällar/helger UtfĂśrlig info. stĂśrre pooler & tillbehĂśr pĂĽ vĂĽr hemsida.

>>> www.primastar.nu <<<


ring 035-27 11 90

I Vill du synas på Salutorget? I

e-posta info@villa-liv.se

SALUTORGET

Från 26.400:-

VATTENPROV!

Friggebod 14.9 m2 + altan 3.6 m2

Beställ på www.filtrena.se

Från

26.400:exkl. altan

Från

350:-

R A D O N Dricker du radioaktivt vatten? Radonett är Europas mest sålda och effektiva Radonett radonavskiljare med högsta reningsgrad ger dig och dina barn av radon i samtliga tester av bland annat SSI ett sunt och friskt (Statens Strålskyddsinstitut) och råd & rön. vatten! RADONETT • garanterar en reningsgrad av radon på 97–99,9 % • tar bort svavelväte (luktar som ruttet ägg) • höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier Ca. 50.000 brunnar i Sverige har hälsofarligt vatten.

Tel. 0470 - 44 800

Försäljning: ring 0248-102 78 så hjälper vi dig Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik

www.radonett.com info@radonett.com

Solbo Exklusiv 13.4 m2

38.500:-

+ loft 7.7 m2 + altan 5.1 m2

exkl. altan

Kvalitetsstugor direkt från tillverkare i 45x135 mm halvtimmer av norrlandsfura. Storlek 9.9 m2 - 35 m2, även spikertält.

Lillkågeträsk 62, 934 94 KÅGE Telefon: 0910-931 47 Fax: 0910-931 57 E-mail: info@solbostugan.com Hemsida: www.solbostugan.com

ttja Utny

et darlvaerg v a a t o h r och gskostnaden! terin

mon


SALUTORGET

e-posta info@villa-liv.se

I Vill du synas pĂĽ Salutorget? I

FÜrläng badsäsongen med Termatec... a ...vi ...v . i har marknadens bredaste utbud av a skjutbara pooltak poolt ltak

ring 035-27 11 90

FloorÊ golvvärme

P:11

MINDRE VĂ&#x201E;RMEFĂ&#x2013;RLUST LĂ&#x2026;G BYGGHĂ&#x2013;JD (12mm) EXTRA & EFFEKTIV ISOLERING

! R E T E H NY r, mm V A detalje R a k s O i n S S tek

arta MA er & sm l l e d o m

Nya

SKJUTBARA POOLTAK

www.termatec.se post@termatec.se 042-400 48 60 042-400 48 61

Modern vattenburen golvvärme frün FloorÊ. WWW.FLOORE.SE

HELT ENKELT BĂ&#x201E;TTRE.

Frihetens värme Alltid rätt uppvärmning med FlexiFuel. FlexiFuel-systemet kombinerar olika värmekällor. Solen ger gratis uppvärmning och värmepump, fjärrvärme, pelletspanna, el eller vedkassett kompletterar när det är som kallast.

C

O

PAT I B

E

E

K

VDG QLN ULQJ UDGID SUĂ&#x2026;YDGWHN NHOPRQWH H Q ( %

H 9HQWLO

OM

L

'HWOĂ&#x2026;QVDPPDYDOHWVHGDQ

MP

ATIB

L

0DUPRURFIDVDGV\VWHPNODUDUUHJQN\ODEUDQGRFK PDUNU|UHOVHUOnQJWLQLIUDPWLGHQnUVHUIDUHQKHW (QNHOPRQWHULQJnUHWRPXWHRFKLQQH

)DVDGV\VWHP ZZZPDUPRURFVH

Tel. 0480-221 20

www.euronom.se

LQIR#PDUPRURFVHÂ&#x2021;7HOHIRQÂ&#x2021;)D[

Läs mer om framtidens värmelÜsningar pü www.euronom.se


Vinn värmepumpar!

TÄVLING

Svara på tre enkla frågor och motivera varför just du ska vinna en av de båda värmepumparna i vår tävling! Svaren på frågorna hittar du någonstans i tidningen eller på www.villa-liv.se. n r 1. Vilken nu rådande trend, i färger och annat, är den största sedan 1930-talets funkistrend?

pa Vmien pumsch o v ä r rå n B e ! f d r Vä 000 10 0

2. I vilket landskap ligger sommarhuset som en gång var en Missionskyrka? 3. Vad heter arkitekten som menar att dörren är husets ansikte?

1:A PRIS Bosch EHP AW, Luft/vatten-värmepump Komplett värmelösning med 6 kW utomhusenhet och inomhusdel CC160 som ombesörjer styrning, varmvatten och tillskottsvärme. Produktegenskaper: • Extremt låg ljudnivå med uppåtriktat utblås. • Scrollkompressor, upp till 65° varmt vatten. • Mycket hög värmeutvinning, ner till –20°. • Inbyggd kondensavledning mot is- och fuktproblem. Varuvärde: 75 200 kr inkl moms*

SÅ HÄR TÄVLAR DU: Gå in på www.villa-liv.se och leta upp tävlingen. Registrera dig, fyll i dina svar och skriv en motivering till varför just du bör vinna en värmepump. Senast söndagen 29 mars 2009 vill vi ha ditt svar. Vinnarna publiceras på hemsidan måndagen 6 april 2009. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

2:A PRIS Bosch EHP AA Luft/luft-värmepump

Nyutvecklad luftvärmepump för nordiskt klimat som spar upp till 50 procent av dina uppvärmningskostnader och ger skön luftkonditionering på köpet. Produktegenskaper: • A-klassad energieffektivitet • Utvinner värme ända ned till –20° • +10° underhållsvärme för t ex fritidshus • Mycket låg ljudnivå, även vid full effekt • Effektiv horisontell/vertikal luftspridning • Ger luftkonditionering på sommaren Varuvärde: 20 200 kr inkl moms*

*= Monteringsarbete och erforderligt material beroende på förutsättningar tillkommer. Kostnaden för monteringsarbetet berättigar till rot-avdrag! Mer info finns på www.boschvarme.se.

TÄVLINGSREGLER: Giltig tävlingsperiod hittar du på respektive tävlingssida. Juryn består av Villalivs tävlingsråd och juryns beslut går inte att överklaga. Vinnarna kommer att publiceras på www.villa-liv.se samt i anslutning till de publikationer där tävlingen är exponerad. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att namn och adressuppgifter samt annan personlig information lagras, sparas och används av Villaliv AB i enlighet med PUL. Tidningen Villaliv och Villaliv AB förbehåller sig rätten att publicera vinnarnas namn och postort samt rätten att skicka eventuella erbjudanden till samtliga tävlande. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

villaliv

I

mars 2009

I

57


NÄSTA NUMMER UTE DEN 6 APRIL 2009 foto lars gustafsson

inspiration•glädje•nytta

Renovera badrum Vårpyssla i trädgården Här trivs succéförfattaren Martina Haag allra bäst Följ familjen som byggde pool Så gör du ditt eget uterum Planera målningen av huset

n Voionl fråonol p lkp Fo e d r Vä 000! 60

www.villa-liv.se Glöm inte att kolla in vår nya sajt

58

I

mars 2009

I

villaliv


Boka tidigt rabatt! Beställ poolen nu till 2008 års priser med superpris på poolvärmepump. Planera poolsommaren nu och gör hela familjens bästa investering för många år framöver. Att den höjer värdet på fastigheten är bara bonus, det är den ökade livskvaliten med pool hemma som räknas. Välkommen till Folkpool, Sveriges största tillverkare och leverantör av pooler och spabad. Beställ katalog och hitta närmsta poolbutik med spautställning www.folkpool.se.

Från

95:-*

9.9 rmepump vä Pool

Värm poolen Poolvärmepump till specialpris vid köp av komplett pool för minst 75 000:30 st Compheat 90 Nu 9 995:(ord. pris from 1 april 24 995:-).

n

rå Nu f

00:m-II 9 . 9 7 Drea ad

Spab

Spabad för utebruk Dream II rymmer 6 personer, skönt liggsäte, automatisk rening, isolerad för vinterbruk. (ord. 99 900:-) Fler kampanjmodeller hittar du på folkpool.se


TOPPTESTADE

LUFTVÄRMEPUMPAR med överlägsen trygghet IVT Nordic Inverter är luftvärmepumpar med toppresultat i Energimyndighetens tester. Tio års försäkring på kompressorn, och sex år på hela värmepumpen, ger dig en helt unik trygghet. Välj den modell som passar bäst i ditt hus. • Kan mer än halvera uppvärmningskostnaden • Renare luft – aktiv luftrening med plasmacluster • Underhållsvärme + 10ºC • Heta tillbehör – fjärrstyrning och automatisk fuktreglering IVT Nordic Inverter FR/GR 5, 6 och 6,5 kW

Nyhet!

Utomhusdeloch Ut h d l h iinomhusdel h d l IVT Nordic Inverter 12 JHR-N, 6,5 kW

IVT Nordic Inverter 12 HR-N, 6 kW. Kan monteras både på vägg och i tak.

Nu extra lönsamt. Passa på att utnyttja ROT-AVDRAGET! www.ivt.se Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare. DEGEBERGA Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB 044-35 05 15 EVERÖD IVT Center/Everöds Elbyrå AB 044-23 83 50 GLUMSLÖV Kyl & Värmepump Teknik AB 0418-734 90 HELSINGBORG IVT Center/Kylcenter i Helsingborg AB 042-16 42 00 HÄSSLEHOLM IVT Center/JS Energi 0451-607 60 HÖRBY Elmecano i Östraby 0415-400 12 HÖÖR IVT Center/Värme & EnergiPunkten AB 0413-221 22/242 33, EnergiMasters Höör 0413-55 10 00 KLIPPAN Ragnarssons El & VP Service 0435-184 82 KRISTIANSTAD Achieve Energisystem 044-12 84 90 LOMMA EkoEnergi AB 040-53 46 30 LUND IVT Center/Skånska Energi AB 046-507 00 MALMÖ IVT Center/Malmö/Svågertorp/Värme Ekonomi Syd AB 040-13 30 30, Ventilationsförbättring i Malmö AB 040-38 86 00 OSBY G. Anderssons Rörledningsfirma AB 0479-106 76 SIMRISHAMN Dahls Elektriska AB 0414-121 10, Energipartner Österlen AB 0414-109 10 TECKOMATORP Energiteknik i Teckomatorp 0418-66 03 75 VELLINGE IVT Center/Rotek AB 040-42 41 30 VELLINGE IVT Center/SFS AB 040-42 30 42 VIKEN IVT Center/Behrens Alternativ Energi AB 042-23 85 82 YSTAD IVT Center/Ystad Värmepump 0411-159 40 ÅSTORP IVT Center/Veno o Roos AB 042-540 22

Profile for Villaliv AB

Villaliv nr 1 2009 - villaliv.net  

Villaliv är den moderna och inspirerande tidningen för dig som bor i någon av Sveriges drygt två miljoner villor. Vår idé är att ge villaäga...

Villaliv nr 1 2009 - villaliv.net  

Villaliv är den moderna och inspirerande tidningen för dig som bor i någon av Sveriges drygt två miljoner villor. Vår idé är att ge villaäga...

Advertisement