Page 1

1

Huur Villa Basta in Voor een worksHop of project theater - video & fotografie - muziek


2


3

Villa Basta is een creatief huis in hasselt waar je kan experimenteren met theater, dans, muziek, Video en multimedia. met onze moBiele werking komen we naar jou toe. wij Bieden op elk niVeau tal Van cursussen en projecten aan, Van theater tot Breakdance en Van Videoclips en striptekenen tot digitale fotografie‌ je creatiViteit ontdekken en plezier maken staan Voorop: eigen inBreng en enthousiasme Vinden wij Belangrijk en wat meer is‌ je mag op je Bek gaan. onze Begeleiders zijn erVaren kunstenaars die houden Van een actieVe en persoonlijke aanpak. wij werken het liefst in groepjes Van 12 deelnemers. hier ons aanBod op Verplaatsing.


4

welkom in de circusarena, een plek waar creatief talent tot zijn recHt komt. in fig. 1 deze worksHop leren de deelnemers de kneepjes Van Het circusVak: jongleren, lopen op een Bal, spelen met een diaBlo, flowersticks, Borden draaien, rijden op een éénwieler… ze mogen naar Hartenlust de acroBaat uitHangen! tijdens een project leren ze deze circustecHnieken geBruiken om een VerHaal te maken en de acteur in ieder naar BoVen te laten komen!

met Het kleinste maskertje ter wereld gaan we op zoek naar de clown in elk kind. spelenderwijs werken we met geVoelens en situaties. de deelnemers leren op een grappige manier slaan, Vallen, opstaan en gekke Bekken trekken. Via improVisatieopdracHten gaan ze in groep, duo’s en solo zowel VerBaal als non-VerBaal aan de slag.

leeftijd: 6-9, 9-12, 12-15 duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 3 tot 2o sessies. Vanaf 8 sessies is een toonmoment mogelijk.

leeftijd: 6-9 duur: worksHop Van 2u projecten Van 3 tot 15 sessies. Vanaf 10 sessies is een toonmoment mogelijk.


5

fig. 2

’slapstick’ is een actiViteit Voor wie letterlijk op zijn Bek durft gaan. de deelnemers VerBergen zicH acHter een rode neus en met BeHulp Van improVisatieopdracHten gaan ze op zoek naar de grapjas in zicHzelf. ze spelen HilariscHe scènes, krijgen serieuze en ludieke opdracHten. leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 3 tot 15 sessies. vanaf 6 sessies is een toonmoment mogelijk.

speelse improVisatieoefeningen Helpen de eigen grenzen te Verleggen. in deze worksHop gooien de deelnemers alle remmen los en oefenen ze spelenderwijs tecHnieken als incasseren en accepteren. ze leren te

Vertrouwen op Hun eigen inBreng en te kijken wat anderen daarmee doen. de Beste scènes laten ze aan elkaar zien.

leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 3 tot 15 sessies. vanaf 6 sessies is een toonmoment mogelijk.


6

stap mee in de wondere wereld Van poppentHeater! maak je eigen pop of Haal oude poppen uit de kast! met VerscHillende materialen, tecHnieken en je

leeftijd: 6-9, 9-12 duur: Workshop van 3 of 4u

eigen finisHing toucH maken we ze weer uniek. door Het creëren Van kleine decors, stemmetjes en een Vleugje fantasie, Breng je je pop tot leVen.

stand-upcomedy is spotten met jezelf, de wereld om je Heen, met maatscHappelijke trends en menselijk gedrag. maar BoVenal is standupcomedy gewoon Humor! de jongeren leren Hoe Humor ‘werkt’. ze leren een goede grap Bedenken en Hoe Belangrijk timing is. ze leren Hun licHaam te geBruiken en Hoe om te gaan met de reacties Van Hun puBliek. een erVaren stand-upcomedian Begeleidt de deelnemers Vanaf Het prille Begin tot aan Het optreden. minstens 1 dag (lieVer nog een project) leeftijd: 6-9, 9-12, 12-15 duur: Workshop van 1 dag projecten Van 3 tot 15 sessies. vanaf 10 sessies is een toonmoment mogelijk


7

kinderen willen graag gekke Bekken trekken. in deze worksHops leren de kinderen er tHeater mee maken. ze leren sterk zijn of Huilen wanneer ze zelf willen. in onze tHeaterspeellessen gaan we aan de slag met de Beginselen Van tHeater. we prikkelen de VerBeelding door gekke kostuums aan te trekken, een laagje scHmink op Het gezicHt te smeren en een streepje aangepaste muziek op te zetten. en dan spelen maar! aan Het einde Van deze reeks tHeaterspeellessen

ontroeren de deelnemers mama en papa met een klein toonmoment.

fig. 3

leeftijd: 6-9, 9-12 duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 3 tot 10 sessies. vanaf 6 sessies is een toonmoment mogelijk.

de deelnemers leren in deze worksHop met een grappig kledingstuk of een Vreemde situatie naturel te spelen en de Humor op te zoeken. ze leren Het puBliek te Bespelen en Hun eigen lacH onder controle te Houden. als de scenes klaar zijn, Houden ze een kleine Voorstelling op straat of op de speelplaats.

leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 3 tot 20 sessies. vanaf 8 sessies is een toonmoment mogelijk.


8

tijdens deze grensVerleggende tHeaterdagen maken de deelnemers tHeater samen met jongeren uit een ander taalgeBied. ze HoeVen de andere talen niet goed te BeHeersen, want tijdens deze worksHop gaan ze op zoek naar VerscHillende manieren om zicH VerstaanBaar te maken, zowel VerBaal als non-VerBaal. aan Het einde Van dit project spelen ze samen in een meertalige tHeateropVoering die ze tonen aan een internationaal gezelscHap Van Vrienden en familie. leeftijd: 15+ vanaf 2 volle dagen. met toonmoment.

fig. 4


9

fig. 5

acteren is een Vak apart, Vooral als je dat goed wil doen. je kan mensen doen lacHen of Huilen! in deze reeks gaan we aan de slag met personages, emoties, Vaste tekst, incasseren, naturel, groot spel en Het geBruik Van je stem…

we maken geBruik Van muziek, kostuums en attriButen… maar Vooral Van onze eigen fantasie. aan Het einde Van iedere sessie stappen de deelnemers Het podium op om Hun sterallures te testen en te genieten Van een gemeend applaus.

leeftijd: 9-12, 12-15 duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 3 tot 10 sessies. vanaf 6 sessies is een toonmoment mogelijk.

creatieVe jongeren met zin Voor tHeater + een professionele tHeatermaker = de perfecte formule Voor een scHitterend toneelstuk! tijdens dit experiment Vertrekken we Van onze unieke persoonlijkHeid, onze leefwereld en eigen BeleVenissen. de ideeën scHudden we door elkaar en gieten we in een VerHaal. daarna Beginnen de repetities en stoomt de regisseur iedereen klaar Voor de grote explosie: de Voorstelling Voor een puBliek.

leeftijd: 12-15, 15+ duur: Vanaf 15 sessies. met toonmoment.


10

kunst is saai!? kunst daagt je uit om te kijken, te BeleVen en te doen! kunst Brengt een VerHaal‌ kunst prikkelt tHeater! tijdens een zoektocHt in een museum of tijdens een Bezoek aan een kunstenaar doen de deelnemers inspiratie op. daarna steken ze zelf de Handen uit de mouwen en maken ze samen met de kunstenaar

Hun eigen kunstwerk! dit kunstwerk dient als decor of inspiratieBron Voor Hun eigen Voorstelling. we doen dramaen impro-oefeningen en maken een VerHaal dat Het kunstwerk tot leVen Brengt. leeftijd: 6-9, 9-12, 12-15, 15+ duur: projecten Van 4 tot 20 sessies. met toonmoment vanaf 8 sessies.

fig. 6


11

fig. 7

streetdance is de dansstijl Van nu, met Veel inVloeden Van Breakdance, HipHop en r&B. je ziet de stijl terugkomen in Videoclips, in de mode, Bij graffiti, dj’s, rappers‌ de deelnemers leren Bewegingen Van electric-Boogie en popping, maar ook Van tapdans en Ballet. met Veel flitsende en snelle Bewegingen dansen ze een korte Voorstelling.

leeftijd: 6-9, 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u. projecten Van 4 tot 20 sessies. toonmoment mogelijk vanaf 8 sessies.


12

fig. 3

fig. 4

fig. 5


13

fig. 2

fig. 1

fig. 7 fig. 6


14

filmmakers zijn Van alle markten tHuis. VerHalen Bedenken, scenario’s scHrijVen, acteren, cameratecHniek, geluidsopname en montage zijn enkele Van de talenten Van een filmmaker. tijdens de worksHops maken deelnemers kennis met de Basisprincipes Van film. al improViserend leren ze acteren Voor de camera en

fig. 8

werken met Humor en spanning. tijdens de worksHop zetten ze eigen scenario’s om in film, gaande Van slapstick, tHriller en Horror, tot reclamespot of romantiscHe komedie. Vanzelfsprekend maken we films Voor Het grote scHerm in een ecHte BioscoopVoorstelling en Verspreiden we de film op Het wereldwijde weB.

klik! en je foto is gemaakt. Vind je? fotografie is meer dan enkel op Het knopje duwen. een mooie foto Vraagt om Heel wat tecHniek én de juiste kneepjes Van Het Vak. de kinderen en jongeren leren werken met standpunten, perspectieVen en inValsHoeken. ze ontdekken wat diafragma, sluitersnelHeid, Brandpuntsafstand, iso en scHerptediepte Betekenen en Hoe ze deze aspecten creatief

leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 3 tot 20 sessies.

kunnen geBruiken Bij Het nemen Van foto’s. met VerscHillende opdracHten dagen we ze uit te experimenteren. ze leren ook foto’s te Bewerken met pHotosHop: kleurcorrecties, aangepaste cadrages, effecten, filters… leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 4 tot 20 sessies. tentoonstelling vanaf 1o sessies


15

fig. 9

de deelnemers leren al doende op VerscHillende manieren een tekenfilm te maken. iedereen maakt eerst zijn eigen Bewegende figuren, daarna maken de kinderen in groep een filmpje waarBij Voorwerpen leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 4 tot 10 sessies. filmvoorstelling vanaf 1o sessies

en poppetjes een eigen leVen leiden. de VerHalen Verzinnen ze zelf, de decors Bouwen we samen. aan Het einde presenteren ze een leuke film Voor Het entHousiaste puBliek.

acteren in een film is net iets anders dan toneelspelen. de kinderen leren aan de Hand Van VerscHillende oefeningen Hoe ze Voor de camera een rol moeten Vertolken, Hoe ze klein en natuurlijk kunnen spelen, Hoe ze emoties in Hun rol kunnen leggen. ze werken zelf Hun personages en VerHalen uit. leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 4 tot 10 sessies. filmvoorstelling vanaf 1o sessies


16

fig. 10

de deelnemers werken in kleine groepjes met een digitale camera. de Begeleider oVerloopt eerst met de kinderen de do’s en don’ ts Van fotografie. dan Bedenkt elk groepje een VerHaal dat ze in Beeld Brengen in een 20-tal foto’s. de foto’s plakken we op de pc in stripVorm acHter elkaar en Voorzien we Van zelfVerzonnen tekstBallonnen.

de deelnemers leren een opstelling maken Van een ecHte tV-studio met 3 camera’s, een Videomenger, VerscHillende monitors en een eindBeeld dat liVe op antenne moet . ze krijgen de tecHniscHe uitleg oVer de werking Van de Videomenger en Het geBruik Van de camera’s. uiteindelijk realiseert de groep één of VerscHillende korte liVe tVsHows of soapscènes. Het VerHaal, de personages en Het decor Bouwen en Verzinnen de deelnemers zelf.

leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2 of 3u projecten van 2 tot 6 sessies.

leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: worksHop Van minstens 1 dag projecten Van 3 tot 20 sessies. filmvoorstelling vanaf 1o sessies


17

personages laten zwemmen in de ruimte, kaBouters, reuzen, Vliegende Voorwerpen, onzicHtBaar worden, spectaculaire ontploffingen, in de lucHt Vliegen of in een afgrond Vallen, Het kan allemaal in de worksHop special effects. dankzij een groen scHerm en een montagecomputer worden de meest Basic special effects gerealiseerd. tijdens de worksHop Bedenken en Verfilmen we zelf een scenario waarBij we een aantal trucages toepassen. de effecten krijgen Hun definitieVe Vorm tijdens de montage.

fig. 11

kinderen en jongeren ontdekken de Basisprincipes Van reportages maken. we Besteden specifieke aandacHt aan Het opnemen Van interViews, Het stellen Van de juiste Vragen, Het maken Van sfeerBeelden en klankopnames. in kleine reportageteams met een cameraman,

leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 4 tot 10 sessies

een reporter, een regisseur en een monteur wordt een reportage uitgewerkt rond een Bepaald tHema of onderwerp.

leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 4 tot 10 sessies.


18

super korte filmpjes zijn populair op Het internet, maar ze zijn niet altijd eVen Boeiend. deze worksHop is erop gericHt filmpjes Van ongeVeer 1 minuut te maken die spannend, origineel, onVerwacHt of erg grappig zijn. de deelnemers werken samen de ideeĂŤn uit en doen zelf de opnames. alle filmpjes eindigen op Het wereld wijde weB.

leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 4 tot 10 sessies.


19

fig. 12

wie wil er jongleren met de spuitBus? HeB je een muur ter BescHikking, dan HeBBen wij de master en zijn spuitBussen. de deelnemers leren alle kneepjes Van Het Vak. ze werken op muren of op Houten panelen. leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 4 tot 10 sessies.


20

fig. 10

fig. 9 fig. 8


21

fig. 12

fig. 11


22

Villa Basta is into HipHop en Brengt met deze slam Vier elementen Van de HipHopscène samen: mc’ing, Breakdance, dj-ing en graffiti. als deelnemer leer je de BasistecHnieken aan Van elke discipline en kan je kiezen om je in één Van de disciplines

fig. 13

te specialiseren. Voor één dag transformeren we de klas of scHool tot ‘tHe House of HipHop’ waar de deelnemers Hun skills kunnen sHowen in een liVe performance, een HipHopVerHaal Van rap Battles, spraycans, scratcHes en powermoVes…

leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u (afzonderlijk rap/mc, breakdance/streetdance, graffiti, dj-ing of gecombineerd) projecten Van 4 tot 10 sessies -optreden vanaf 1o sessies


23

fig. 14

Veel kinderen en jongeren Vinden zingen gewoonweg Heerlijk ontspannend. we zijn erVan oVertuigd dat iedereen die een stem Heeft, kan leren zingen. na deze worksHop kan iedereen ongetwijfeld Beter zingen. de deelnemers werken aan de juiste ademHaling, de klankkleur, de zuiVerHeid,

de uitspraak, Het ritme en de expressie. de zangcoacH Helpt ook Bij de podiumpresentatie. de deelnemers stellen zelf de muziek Voor die ze graag willen zingen. leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 4 tot 10 sessies. optreden vanaf 1o sessies


24

jongeren kunnen eigen Beats produceren op de computer. ze leren componeren, opnemen, Bewerken en ‘masteren’. Hun eigen muziekcd is een feit! in de geluidsstudio werken we een eerste compositie uit op de computer. de deelnemers Volgen eigen smaak en goesting. we kunnen ook in opdracHt muziek ‘scHrijVen’ Voor een tHeater- of dansVoorstelling. met BeHulp Van muzieksoftware experimenteren ze met VerscHillende klanken. al doende leer je welke geluiden je mooi met elkaar kan comBineren en krijg je ook inzicHt in digitale geluidsBewerking en de creatieVe mogelijkHeden erVan. leeftijd: 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 4 tot 10 sessies. optreden vanaf 1o sessies


25

fig. 15

een muzikant Helpt iedereen op weg met instrumenten, tekst, melodie en zang. we Vertrekken Van een Bestaand nummer of Verzinnen Het Helemaal zelf. samen maken we een Beat en een leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 4 tot 10 sessies. optreden vanaf 1o sessies

melodielijn, een ander groepje gaat aan de slag met de tekst. als alles op punt staat, doen we een Heuse cd-opname. iedereen krijgt Het afgewerkte nummer mee naar Huis.

wij Verzorgen Voor jou en je Homies een straatproject rond HipHop en Videoclips‌ een groepje werkt een HipHopnummer uit op de computer en neemt Het op in de Villa Basta-studio. de andere groep Bedenkt er een snelle Videoclip Bij. in die Videoclip is Vanzelfsprekend plaats Voor streetdance en Breakdance. alle deelnemers krijgen een dVd en cd mee naar Huis. leeftijd: 9-12, 12-15, 15+ duur: Workshop van 2, 3 of 4u projecten Van 4 tot 10 sessies.


26

fig. 15

fig. 13


27

fig. 14


28


29

wil je meer info, aarzel dan niet ons te Bellen of te mailen. wij zijn BereikBaar Van maandag tot en met zaterdag. Villa Basta

schippersstraat 13 35oo hasselt o11 72 77 77 info@villabasta.be WWW.villabasta.be


30


31

ontwerp www.postcardofapainting.com


32

Villa Mobiel  

Het aanbod van Villa Basta van creatieve workshops en projecten op locatie. Meer info? www.villabasta.be info@villabasta.be

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you