Page 1

cocktails

ÏáÏï»ÛÉÝ»ñ

COCKTAILS ÎáÏï»ÛÉÝ»ñ

Reanimator

2000

gin, lemon juice, Tabasco 軳ÝÇÙ³ïáñ çÇÝ, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ, î³µ³ëÏá

Caipiroska

2500

vodka, sugarcane, lime γÛåÇñáßϳ ûÕÇ, ß³ù³ñ»Õ»·, ɳÛÙ

White Lady

2500

gin, Cointreau, lemon juice àõ³Ûà Ȼ¹Ç çÇÝ, Îáõ³Ýïñá, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ

BeTon

2500

Becherovka, tonic, lemon juice ´»îáÝ ´»Ë»ñáíϳ, ïáÝÇÏ, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ

Perfect Martini

2500

gin, dry and sweet vermouth ä»ñý»Ïï سñïÇÝÇ çÇÝ, ãáñ »õ ù³Õóñ í»ñÙáõï

Dry Martini

2500

gin, dry vermouth ¸ñ³Û سñïÇÝÇ çÇÝ, ãáñ í»ñÙáõï

Apple Martini

2500

vodka, Cointreau, apple liqueur ¾÷÷É Ø³ñïÇÝÇ ûÕÇ, Îáõ³Ýïñá, ËÝÓáñÇ ÉÇÏÛáñ

Tequila Sunrise

2500

tequila, Grenadine, orange juice î»ùÇɳ ê³Ýñ³Ûë ï»ùÇɳ, ¶ñ»Ý³¹ÇÝ, ݳñÝçÇ ÑÛáõÃ

Acapulco

2500

rum, Cointreau, lemon juice ²Ï³åáõÉÏá éáÙ, Îáõ³Ýïñá, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ

Mexican Revolution

2500

tequila, Cointreau, Tabasco Ø»ùëÇÏ³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ ï»ùÇɳ, Îáõ³Ýïñá, î³µ³ëÏá

Daiquiri rum, sugarcane, lemon juice ¸³ÛÏÇñÇ éáÙ, ß³ù³ñ»Õ»·, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ

2500


cocktails

ÏáÏï»ÛÉÝ»ñ

Black Russian

2500

vodka, Kahlua ´É»ù è³ßÝ ûÕÇ, γÑÉáõ³

White Russian

2500

vodka, Kahlua, cream àõ³Ûà è³ßÝ ûÕÇ, γÑÉáõ³, ë»ñáõóù

Cosmopolitan

2500

vodka, Cointreau, lemon and cranberry juice ÎáëÙáåáÉÇï»Ý ûÕÇ, Îáõ³Ýïñá, ÏÇïñáÝÇ »õ Éáé³Ùñ·Ç ÑÛáõÃ

Gin Fizz

2500

gin, sauer mix, soda water æÇÝ üǽ çÇÝ, ë³áõ»ñ ÙÇùë, ëá¹³Û³çáõñ

Eluding Mamilla

2500

Bailey’s, Sambuca àõëÏáɽ³ÛáõßãÇÛ êáëáÏ ´»ÛÉǽ, ê³Ùµáõϳ

KGB

2500

Kahlua, Galliano, Bailey’s ζ´ γÑÉáõ³, ¶³ÉÉdzÝá, ´»ÛÉǽ

Margarita

2500

tequila, Cointreau, lemon juice سñ·³ñÇï³ ï»ùÇɳ, Îáõ³Ýïñá, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ

Doo-doo

2000

vodka, lemon juice, tabasco ¸áõ-¹áõ ûÕÇ, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ, ï³µ³ëÏá

Singapore Sling

2500

gin, Cherry brandy, soda water, l emon juice êÇÝ·³åáõñ êÉÇÝ· çÇÝ, â»ññÇ µñ»Ý¹Ç, ëá¹³Û³çáõñ, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ

Americano

2500

Campari, vermouth, soda water ²Ù»ñÇϳÝá γÙå³ñÇ, í»ñÙáõÃ, ëá¹³Û³çáõñ

Morea

2500

Passoa, Cointreau, lemon and grapefruit juice Øáñ»³ ä³ëëá³, Îáõ³Ýïñá, ÏÇïñáÝÇ ¨ ÃáõñÇÝçÇ ÑÛáõÃ

Kamikaze vodka, Cointreau, lemon juice γÙÇϳӻ ûÕÇ, Îáõ³Ýïñá, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ

2500


cocktails

ÏáÏï»ÛÉÝ»ñ Sex on the beach

2500

vodka, peach liqueur, cranberry, orange juice ê»ùë ÉáÕ³÷áõÙ ûÕÇ, ¹»ÕÓÇ ÉÇÏÛáñ, Éáé³ÙÇñ·, ݳñÝçÇ ÑÛáõÃ

Mister J.J.

2500

Irish whisky, vanilla syrup, Lime Cordial, Sprite ØÇëïñ æ»Û-æ»Û Çéɳݹ³Ï³Ý íÇëÏÇ, í³ÝÇɳÛÇÝ ûß³ñ³Ï, ȳÛÙ Îáñ¹Ç³É, êåñ³ÛÃ

Whisky Sauer

2500

whisky bourbon, sauer mix, egg white ìÇëÏÇ ê³áõ»ñ íÇëÏÇ µáõñµáÝ, ë³áõ»ñ ÙÇÏë, ѳíÏÇÃÇ ëåÇï³Ïáõó

Orgasm

2500

Cointreau, Bailey`s úñ·³½Ù Îáõ³Ýïñá, ´»ÛÉǽ

Pina Colada

2500

rum, coconut milk, pineapple juice, cream äÇݳ Îáɳ¹³ éáÙ, ÏáÏáëÇ Ï³Ã, ³ñù³Û³ËÝÓáñÇ ÑÛáõÃ, ë»ñáõóù

After Love

2500

cognac, Soho, Sprite, lime ²ýûñ ȳí ÏáÝÛ³Ï, êáÑá, êåñ³ÛÃ, ɳÛÙ

John Collins

3000

gin, sauer mix, soda water, angostura æáÝ øáÉÇݽ çÇÝ, ë³áõ»ñ ÙÇùë, ëá¹³Û³çáõñ, ³Ý·áõëïáõñ³

B-52

2500

Kahlua, Bailey`s, Cointreau ´ - 52 γÑÉáõ³, ´»ÛÉǽ, Îáõ³Ýïñá

B-53

3500

Kahlua, Bailey`s, absinth ´ - 53 γÑÉáõ³, ´»ÛÉǽ, ³µë»Ýï

B-54

3000

Kahlua, Bailey`s, Sambuca ´ - 54 γÑÉáõ³, ´»ÛÉǽ, ê³Ùµáõϳ

Caipirinha Pitu, sugarcane, lime γÛåÇñÇÝÛ³ äÇïáõ, ß³ù³ñ»Õ»·, ɳÛÙ

3000


cocktails

ÏáÏï»ÛÉÝ»ñ 3000

Mojito rum, sugarcane, soda water, mint, lime ØáËÇïá éáÙ, ß³ù³ñ»Õ»·, ëá¹³Û³çáõñ, ³Ý³ÝáõË, ɳÛÙ

3000

Manhattan Canadian whisky, Angostura, sweet vermouth سÝÑ»Ã»Ý Î³Ý³¹³Ï³Ý íÇëÏÇ, ²Ý·áëïáõñ³, ù³Õóñ í»ñÙáõï

3000

Japanese Slipper Cointreau, Midori, lemon juice æ³÷³Ý»½ êÉÇ÷÷»ñ Îáõ³Ýïñá, ØǹáñÇ, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ

ArArAt Cosmopolitan

3000

cognac, Cointreau, cranberry juice, lemon juice ²ñ²ñ²ï ÎáëÙáåáÉÇï»Ý ÏáÝÛ³Ï, Îáõ³Ýïñá, Éáé³Ùñ·Ç ÑÛáõÃ, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ

4000

Tokyo Ice Cointreau, rum, gin, tequila, vodka, Midori, lemon juice îáÏÇá ²Ûë Îáõ³Ýïñá, éáÙ, çÇÝ, ï»ùÇɳ, ûÕÇ, ØǹáñÇ, ÏÇïñáÝÇ ÑÛáõÃ

3500

Long Island Ice Tea ÈáÝ· ²ÛÉݹ ²Ûë ÂÇ

4000

Adios ²¹Çáë

5000

Cocaine ÎáϳÇÝ

5000

Hiroshima ÐÇñáëÇÙ³

5000

Lamborghini ȳٵáñçÇÝÇ

12000

Kami firm cocktail γÙÇ ýÇñÙ³ÛÇÝ ÏáÏï»ÛÉ EASY MIX ȏ Mix

Vodka-Martini

2500

ìá¹Ï³-سñïÇÝÇ

Cuba Libre

2500

Îáõµ³ Èǵñ»

Gin-Tonic

2500

æÇÝ-îáÝÇÏ

Campari Orange

2500

γÙå³ñÇ úñ³ÝÅ

Bloody Mary ´É³¹Ç Ø»ñÇ

2500


cocktails

ÏáÏï»ÛÉÝ»ñ

NON ALCOHOLIC COCKTAILS àã ³ÉÏáÑáɳÛÇÝ ÏáÏï»ÛÉ Ý»ñ

2500

Pina Colada äÇݳ Îáɳ¹³

2000

Fruit-milk γÃݳ-Ùñ·³ÛÇÝ

2000

Chocolate ÞáÏáɳ¹»

2500

Mojito ØáËÇïá FRUIT COCKTAILS Øñ·³ÛÇÝ ÏáÏï»ÛÉÝ»ñ

3000

Daiquiri ¸³ÛÏÇñÇ

3000

Margarita سñ·³ñÇï³

3500

Mojito ØáËÇïá

3500

Caipirinha γÛåÇñÇÝÛ³ MAXI COCKTAILS Maxi ÏáÏï»ÛÉÝ»ñ

MAXI BeTon

10000

MAXI ´»îáÝ

MAXI Cuba Libre

10000

MAXI Îáõµ³ Èǵñ»

MAXI After Love

12000

MAXI ²ýûñ ȳí

MAXI Mojito

15000

MAXI ØáËÇïá

MAXI Caipirinha

15000

MAXI γÛåÇñÇÝÛ³

MAXI Fruit Margarita

15000

MAXI Øñ·³ÛÇÝ Ø³ñ·³ñÇï³

MAXI Long Island Ice Tea

18000

MAXI ÈáÝ· ²ÛÉݹ ²Ûë ÂÇ

MAXI Tokyo Ice Tea

18000

MAXI îáÏÇá ²Ûë ÂÇ

MAXI Adios MAXI ²¹Çáë

20000


alcoholic drinks

³ÉÏáÑáɳÛÇÝ ÁÙå»ÉÇùÝ»ñ APERITIF ²å»ñÇïÇí

Pernod

50ml/1l

1200 / 18000

50ml/1l

1200 / 18000

50ml/1l

1200 / 18000

50ml/1l

1200 / 18000

50ml/1l

1200 / 18000

50ml/1l

1200 / 18000

ä»ñÝá

Ricard èÇϳñ

Martini سñïÇÝÇ

Cinzano âÇݽ³Ýá

Campari γÙå³ñÇ

Becherovka ´»Ë»ñáíϳ

ABSINTH ²µë»Ýï

Pernod

50ml/0.7l

4500 / 50000

50ml/1l

3000 / 50000

ä»ñÝá

Xenta øë»Ýï³

CHAMPAGNE Þ³Ùå³ÛÝ 750ml

15000

Cafe de Paris γý» ¹» ä³ñÇ

15000

Martini Asti سñïÇÝÇ ²ëïÇ

50000

Mumm Cordon Rouge ØáõÙ٠γñ¹áÝ èáõÅ

120000

Perrier Jouet ä»ñÛ» Äáõ» RUM èáÙ

Havana Club Anejo Blanco

50ml/1l

1500 / 25000

50ml/1l

2200 / 30000

50ml/1l

2500 / 40000

гí³Ý³ Îɳµ ²Ý»Ëá ´É³ÝÏá

Havana Club Anejo Special гí³Ý³ Îɳµ ²Ý»Ëá ê÷»ßÉ

Havana Club 7 гí³Ý³ Îɳµ 7


alcoholic drinks

³ÉÏáÑáɳÛÇÝ ÁÙå»ÉÇùÝ»ñ SCOTCH WHISKY Þáïɳݹ³Ï³Ý ìÇëÏÇ

Ballantine`s Finest

50ml/1l

1500 / 20000

50ml/1l

2000 / 30000

50ml/1l

2500 / 40000

50ml/1l

4500 / 70000

50ml/1l

2500 / 30000

50ml/0.7l

5000 / 50000

50ml/1l

2500 / 40000

50ml/0.75l

4000 / 50000

50ml/1l

4500 / 70000

´³ÉɳÝóÛÝë ü³ÛÝ»ëÃ

Ballantine`s 12 ´³ÉɳÝóÛÝë 12

The Glenlivet 12 ¶É»ÝÉÇí»Ýï 12

The Glenlivet 18 ¶É»ÝÉÇí»Ýï 18

Aberlour 10 ²µ»ñÉáõ 10

Aberlour Abunadh ²µ»ñÉáõ ²µáõݳ¹

Chivas Regal 12 âÇí³½ è»·³É 12

Chivas Revolve âÇí³½ è»íáÉí

Chivas Regal 18 âÇí³½ è»·³É 18

Royal Salute 21

50ml/0.7l

10000 / 120000

50ml/0.7l

20000 / 180000

èáÛ³É ê³ÉÛáõï 21

Royal Salute 100 Cask èáÛ³É ê³ÉÛáõï 100 γëÏ

Dimple 15

0.5ml/1l

2500 / 40000

0.5ml/0.7l

8000 / 80000

0.5ml/0.7l

20000 / 200000

0.5ml/0.7l

40000 / 400000

¸³ÛÙ÷É 15

Macallan 12 سϳÉÉ³Ý 12

Macallan 18 سϳÉÉ³Ý 18

Macallan 25 سϳÉÉ³Ý 25

AMERICAN WHISKY ²Ù»ñÇÏÛ³Ý ìÇëÏÇ

Jim Beam White

50ml/1l

1200 / 18000

50ml/1l

2000 / 20000

æÇÙ ´ÇÙ àõ³ÛÃ

Jim Beam Black æÇÙ ´ÇÙ ´É»ù


alcoholic drinks

³ÉÏáÑáɳÛÇÝ ÁÙå»ÉÇùÝ»ñ IRISH WHISKEY Æéɳݹ³Ï³Ý ìÇëÏÇ

Jameson 7

50ml/1l

2000 / 30000

50ml/0.7l

2500 / 26000

50ml/0.7l

4000 / 45000

æ»ÛÙëáÝ 7

Jameson 12 æ»ÛÙëáÝ 12

Jameson Gold Reserve æ»ÛÙëáÝ ¶áɹ 軽»ñí

CANADIAN WHISKY γݳ¹³Ï³Ý ìÇëÏÇ

Canadian Club Classic

50ml/1l

2000 / 20000

50ml/1l

700 / 10000

50ml/1l

2000 / 30000

50ml/1l

1000 / 15000

50ml/1l

1200 / 18000

50ml/1l

3000 / 50000

γݳ¹Ç³Ý Îɳµ ÎɳëëÇÏ VODKA úÕÇ

Wyborowa ìǵáñáí³

Wyborowa Exquisite ìǵáñáí³ ¾ùëÏíǽÇï

Absolut ²µëáÉÛáõï

Absolut Aroma ²µëáÉÛáõï ²ñáÙ³

Beluga ´»Éáõ·³

TEQUILA î»ùÇɳ

Mariachi Silver/Gold

50ml/0.7l

1200 / 15000

50ml/1l

1500 / 25000

50ml/1l

2500 / 35000

50ml/0.75l

4000 / 50000

سñdzãÇ êÇÉí»ñ/¶áɹ

Olmeca Blanco/Gold úÉٻϳ ´É³ÝÏá/¶áɹ

Olmeca Extra Aged úÉٻϳ ¾ùëïñ³ ¾Û绹

Olmeca Tezon Anejo/Reposado/Blanco úÉٻϳ áÝ ²Ý»Ëá/è»åáë³¹á/´É³ÝÏá


alcoholic drinks

³ÉÏáÑáɳÛÇÝ ÁÙå»ÉÇùÝ»ñ FRENCH COGNAC üñ³ÝëÇ³Ï³Ý ÎáÝÛ³Ï

Martell V.S

50ml/1l

3000 / 45000

50ml/1l

4500 / 70000

سñï»É V.S

Martell V.S.O.P سñï»É V.S.O.P

Martell Cordon Blue

50ml/0.7l

12000 / 120000

50ml/0.7l

16000 / 160000

50ml/0.7l

40000 / 400000

سñï»É γñ¹áÝ ´ÉÛáõ

Martell X.O. سñï»É X.O

Martell Cohiba سñï»É ÎáÑǵ³

Hennessy V.S.

50ml/1l

3000 / 45000

50ml/1l

5000 / 75000

50ml/1l

16000 / 200000

лÝÝ»ëëÇ V.S.

Hennessy V.S. O.P. лÝÝ»ëëÇ V.S.O.P.

Hennessy X.O. лÝÝ»ëëÇ X.O.

ARMENIAN BRANDY гÛÏ³Ï³Ý ÎáÝÛ³Ï

Ararat 5*

50ml/0.75l

1600 / 16000

50ml/0.75l

1800 / 18000

50ml/0.75l

2000 / 20000

50ml/0.75l

3000 / 30000

50ml/0.7l

5000 / 50000

50ml/0.7l

7000 / 70000

²ñ³ñ³ï 5*

Ani 6 ²ÝÇ 6

Otborni 7 ÀÝïÇñ 7

Akhtamar 10 ²Ëóٳñ 10

Prazdnichny 15 îáÝ³Ï³Ý 15

Nairi 20 ܳÇñÇ 20

GIN æÇÝ

Beеfeater ´ÇýÇï»ñ

50ml/1l

1500 / 20000


alcoholic drinks

³ÉÏáÑáɳÛÇÝ ÁÙå»ÉÇùÝ»ñ LIQUEUR ÈÇÏÛáñ 50ml

1500

Malibu سÉǵáõ

1500

Kahlua γÑÉáõ³

1500

Amaretto Disaronno ²Ù³ñ»ïá ¸Çë³ñáÝÝá

1500

Cointreau Îáõ³Ýïñá

1500

Bailey`s ´»ÛÉǽ

1500

Passoa ä³ëëá³

1500

Midori ØǹáñÇ

2000

Sambuca white ê³Ùµáõϳ ëåÇï³Ï

1800

Drambuie ¸ñ³Ùµáõ» AMARO ²Ù³ñá 50ml

1500

Amaro Ramazzotti sweet ²Ù³ñá è³Ù³½áïïÇ ù³Õóñ

1500

Jagermeister bitter ¾·³Ù»Ûëï»ñ ãáñ BEER ¶³ñ»çáõñ

Firm

330 ml

1500

330 ml

1200

üÇñÙ³ÛÇÝ

Aleksandrapol ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ


hot dishes, appetizers, salads ï³ù áõï»ëïÝ»ñ, ËáñïÇÏÝ»ñ, ³Õó³ÝÝ»ñ APPETIZERS – EXPRESS DISHES ÊáñïÇÏÝ»ñ – ¾ùëåñ»ëë áõï»ëïÝ»ñ

Jerky

1500

æ»ñÏÇ 2000

Pistachio äÇëï³Ï

2000

Chips with hot sauce âÇåë ÏÍáõ ëááõëáí

Chicken wings with hot sauce

2000

гíÇ Ã¨ÇÏÝ»ñ ÏÍáõ ëááõëáí BUTTERBREADS ´áõï»ñµñá¹

Chickenburger

2000

âÇϻݵáõñ·»ñ 2000

Cheeseburger âǽµáõñ·»ñ

Ham & cheese Sandwich

2000

ê³Ý¹íÇã Ëá½³åáõËïáí ¨ å³Ýñáí SALADS ²Õó³ÝÝ»ñ

2500

Fresh üñ»ß

2500

Greek ÐáõݳϳÝ

2500

Caesar λë³ñ

2500

Nice ÜÇóó³ PIZZA äÇóó³

3000

Cosmopolitan ham, mushrooms, cheese ÎáëÙáåáÉÇï³Ý Ëá½³åáõËï, ëáõÝÏ, å³ÝÇñ

3000

Pepperoni salami, cheese, bell pepper ä»åå»ñáÝÇ ë³É³ÙÇ, å³ÝÇñ, åÕå»Õ

3000

Margarita ham, cheese سñ·³ñÇï³ Ëá½³åáõËï, å³ÝÇñ

3500

Kami assorted γÙÇ ï»ë³Ï³ÝÇ

GARNISH ʳí³ñï

French fries γñïáýÇÉ ýñÇ

1000


dessert, tea, coffee ³Õ³Ý¹Ý»ñ, ûÛ, ëáõñ× DESSERT ²Õ³Ý¹»ñ

600

Raffaello, Ferrero è³ýý³»ÉÉá, ü»ññ»ñá

1000

Ice cream ä³Õå³Õ³Ï

1500

Fruit ice cream Øñ·³ÛÇÝ å³Õå³Õ³Ï

2500

Cake ÊÙáñ»Õ»Ý

3000

Fruit salad Øñ·³ÛÇÝ ³Õó³Ý

7000 / 10000

Assorted fruits small / big portion Øñ·³ÛÇÝ ï»ë³Ï³ÝÇ ÷áùñ / Ù»Í µ³ÅÇÝ

COFFEE AND TEA êáõñ× »õ »Û

1000

Tea Ronnefield black, green, aromatic, fruit, herbal

Â»Û èáÝÝ»ýÇɹ ë»õ, ϳݳã, ³Ýáõß³µáõÛñ, Ùñ·³ÛÇÝ, µáõë³Ï³Ý

Instant / ÈáõÍíáÕ Americano / ²Ù»ñÇÏÛ³Ý Espresso / ¾ëåñ»ëëá Cappuccino / γåáõãÇÝá Glace / ¶É³ë»

1000 1200 1200 1500 2000

SOFT DRINK ¼áí³óáõóÇã ÁÙå»ÉÇùÝ»ñ

Red Bull / 軹 ´áõÉÉ Natural / Mineral water

2000 500

´Ý³Ï³Ý / гÝù³ÛÇÝ çáõñ

Coca-cola, Fanta, Mirinda

600

Îáϳ-Ïáɳ, ü³Ýï³, ØÇñÇݹ³

Natural juice / ´Ý³Ï³Ý ÑÛáõà Cold tea Monin / ê³éÁ Ã»Û ØáÝÇÝ Tonic / îáÝÇÏ Perrier / ä»ñÛ»ñ Assorted Fresh / üñ»ß ²ëëáñïÇ Philipp Morris Cigarettes

800 1000 1000 1200 2000 1500

Ì˳Ëáï üÇÉÇ÷ ØáññÇëÇó

Lighter Cricket / Îñ³Ï³ÛñÇã ÎñÇÏ»ï Chewing gum / سëï³Ï

500 500

Kami eng menu (1)  
Kami eng menu (1)  
Advertisement