Page 1

Orientacions pel professor Activitats dirigides a alumnes de Primària, Cicle Superior

vilafantsocials@gmail.com

Orientacions pel professor/a

On és Vilafant i de què viuen els vilafantencs? Objectius:  Reconèixer i relacionar amb la economia els diferents tipus de paisatge.  Conèixer i diferenciar els sectors econòmics.  Elaborar taules de dades.  Realitzar diagrames de barres i interpretar la informació.  Apropar els continguts a l’entorn dels alumnes.

En aquest apartat es tracta de proporcionar una mica d’informació sobre Vilafant per contextualitzar l’alumne/a en l’activitat que durà a terme en les diferent sessions. Aquesta recerca la podeu fer utilitzant el bloc: vilafantsocials@gmail.com En el apartat de com és disposeu d’informació sobre la seva localització, la divisió del seu territori, el patrimoni cultural i natural del municipi i uns croquis que ofereixen una perspectiva de com és el poble. A la pestanya, com ha canviat teniu l’enllaç a un vídeo que mostra l’evolució del municipi en els darrers anys, a més trobareu diversos plànols i imatges per fer més visual tot aquest canvi.

Competències:

Finalment, a l’apartat de què vivim hi ha una sèrie de dades i taules amb les dades que es farà treballar els alumnes. Tota aquesta informació us permetrà conèixer una mica més el municipi per poder explicar i contextualitzar els alumnes sobre allò que faran en les activitats que us proposem.

Podeu també visitar la pàgina web del ajuntament de Vilafant per a ampliar la informació.

www.vilafant.com

 Coneixement i la interacció amb el món físic.

Les activitats econòmiques les podem relacionar amb el paisatge Activitats:

 Competència matemàtica.

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

 Competència del tractament de la informació i competència digital.

 Competència social i ciutadana.

L’activitat proposada pot utilitzar-se per conèixer què en saben els alumnes d’activitats econòmiques.

de passar a explicar els diferents tipus de paisatge (agrari, industrial i natural). Aspectes a considerar:

A través de les observacions de les fotografies, de la breu introducció i de les preguntes que se’ls planteja podem indagar què saben i si relacionen les activitats econòmiques amb un determinat tipus de paisatge

 Elements característics.

Un cop feta l’activitat s’hauria

 Activitats humanes relacio-

Economia i paisatge

1

Descobrim el paisatge

2

M’agrada fer gràfics

2

Interpretem

3

Què passa al barri/ poble?

4

nades amb els diferents tipus de paisatge.

 Descripció i anàlisi dels diferents tipus de paisatge.

 Comparació dels paisatges.


Orientacions pel professor

Página 2

Descobrim el paisatge

La bòbila de Vilafant

Aquesta activitat té dos objectius. Per una banda, treballar amb fonts primeres i que l’alumne/a aprengui a seleccionar i organitzar les dades que troba, i d’altre banda, explicar quins són els tres sectors econòmics. La introducció d’un segon municipi escollit pels alumnes afavorirà la seva implicació i

motivació i alhora, ens permet introduir unes altres dades per més endavant poder establir comparacions. La proposta sobre les dades a buscar i analitzar que s’ha fet es podria substituir per unes altres en funció dels interessos del grup classe. Com que es tracta d’alumnes

de 5è de primària s’ha preferit donar dissenyades les taules per a que introdueixin les dades i aprenguin com s’han d’organitzar, quins paràmetres han de tenir en compte. Més endavant, a l’última activitat les taules les hauran de d’organitzar i dibuixar ells/es mateixos/es.

Exemple

Atur registrat per sexe

“La realització de taules i gràfics permet als alumnes establir vincles amb la part estadística de les matemàtiques”

L’activitat ens permet parlar dels 3 tipus de sectors econòmics.

- www.slideshare.net/ VanesaJord/els-sectorseconomics

Els llibres de primària ofereixen informació al respecte no obstant, aquí us deixem, per si us interessa, llocs d'interès i recursos per treballar el tema.

En aquesta adreça se’ns ofereix una presentació on s’explica al principi els tres sectors econòmics i després planteja la classificació de diferents feines en els diferents sectors.

- www.natureduca.org És una pàgina web que explica de manera entenedora els tres sectors econòmics.

sectors-econòmics-a-espanya/ Aquí trobem una sèrie d’activitats que permeten aprofundir en el coneixement del sectors. A través del joc els alumnes interioritzen el coneixement après prèviament.

blocs.xtec.cat/ smartics/2011/02/03/ activitats-per-treballar-els-

M’agrada fer gràfics L’exercici planteja realitzar un diagrama de barres a partir de les dades obtingudes. L’objectiu és representar d’una manera gràfica allò que diu la taula. La proposta planteja fer el

gràfic manualment, utilitzant regle i llapis de colors, no obstant si s’ha treballat amb els alumnes com fer taules i gràfics des d’un processador de textos es podrien fer les gràfiques fent ús del ordinador.

En funció doncs dels recursos disponibles a l’aula i a l’escola es pot escollir quins materials utilitzar per a realització de gràfiques.


Página 3

vilafantsocials@gmail.com

Interpretem L’objectiu d’aquesta activitat és ajudar els alumnes a analitzar i interpretar allò que veuen en el gràfic. Per això se’ls proporciona unes preguntes a fi que comencin a reflexionar sobre el que veuen. Aquesta activitat es podria fer per parelles o grups petits. El treball en grup cooperatiu afavoreix la comprensió del que es fa i del perquè es fa. Treballar amb els companys, per una banda, afavoreix la motivació i implicació dels alumnes en la tasca i per altra banda, ajudar-se els uns als altres contribueix a la millora i a l’adquisició de conceptes i procediments. La formulació de les preguntes té la intenció de contribuir al desenvolupament del pensament reflexiu dels alumnes,. Proporcionen el punt de partida de la interpretació i la reflexió, fins que finalment siguin ells mateixos qui es plantegin altres qüestions i aspectes que també els puguin interessar conèixer o explicar.

“Treballar per parelles o en petit grup contribueix a l’adquisició de la competència social i ciutadana”

Investiga què passa al teu poble o barri

El present exercici també es proposa realitzar-lo en grups cooperatius. És una síntesi del que s’ha treballat i pretén per una banda, demostrar l’alumne què ha après i, per altre acostar l’analitzar les dades del seu context proper. L’objectiu és ampliar la visió dels alumnes sobre els esdeveniments del seu barri o municipi i per a aconseguir-ho se’ls demana que

entrevistin persones properes. Un cop obtinguda la informació es proposa una sèrie de qüestions per a analitzar i interpretar què és el que passa al seu entorn. En aquest últim exercici s’afegeix la introducció d’una altra variable, el sexe de la persona entrevistada, per tal de ampliar una mica la dificultat a l’hora d’organitzar la informació i fer les gràfiques.

L’últim apartat disposa d’un espai en blanc on es demana els alumnes que reflexionin i extreguin la seva pròpia conclusió de tot allò que han observat i interpretat sobre el que succeeix en el seu barri o municipi


Vilafant, terra de rajolers El bloc “Vilafant, terra de rajolers” pretén proporcionar informació sobre el municipi, i a la vegada fomentar una metodologia diferent per a treballar les ciències socials. És un lloc ideal on obtenir recursos. El bloc es va crear l’octubre de 2013. Actualment disposa de: 

Quaderns d’activitats per a alumnes.

Activitats desenvolupades per:

Quaderns d’orientacions per a professors.

Vídeos.

Ruth Martínez Gema Navarrete Laia Pineda

Imatges

Text explicatiu sobre el municipi.

Si voleu més informació sobre nosaltres ens trobareu a vilafantsocials@gmail.com

Us esperem al bloc! www.vilafantsocials.gmail.com

Activitat: De què vivim  
Activitat: De què vivim  
Advertisement