Page 1

Vilafant, terra de rajolers

vilafantsocials@gmail. com

Com ha canviat?

Què aprendrem?  Buscar

informació

sobre

l ’ augment

de la població.

Com ha canviat Vilafant?

 Observar i descriure E l mu n i c i p i d e V i l a f a n t s ’ h a a n a t t r a n sf o r ma n t e n e l s ú lt i ms 8 0 a ny s. A i x ò h a e s t at d e g ut , e n

els canvis que ha portat

l ’ augment

de població al municipi.

p a r t , a l c r e i x e me n t d e mo g r à f i c q u e h a p at i t e l

 Observar gràfics i extreure informació

mu n i c i p i .

de la pàgina idesAquest increment de població ha estat conseqüència del creixement vegetatiu nor-

cat.

mal i de l ’ augment immigratori que ha rebut el municipi, sobretot de persones que  Fer una línea del

treballen al poble veí de Figueres.

temps.

Activitats:

Augment demogràfic Vilafant va iniciar un aug-

cions al voltant del munici-

aquest

ment de població als anys

pi per acollir a tota la po-

demogràfic, Vilafant en els

30 . Més tard, als anys 60,

blació. Aquest augment

últims 80 anys ha passat

amb la població en aug-

de població però no va

de tenir uns 600 habitants

ment, Vilafant es va veure

parar. Als anys 90 hi tor-

a tenir-ne uns 5500 habi-

amb

de

nar ha haver un altre aug-

tants.

construir dues urbanitza-

ment de població. Amb tot

la

necessitat

creixement

de

Busca en el blog la informació necessària i contesta a les següents preguntes:

A què va ser degut el creixement de població dels anys 30? …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

I el dels anys 90? …………………………………………………………………………………………... .…………………………………………………………………………………………..

Augment demogràfic

1

Canvis en el municipi

2

Extreure dades

3

Crear una línea temps

4


Página 2

Canvis en el municipi

A causa de l ’ augment de població que ha patit el municipi de Vilafant durant els darrers 80 anys, s’ h a vist en la necessitat d ’ adaptar les seves infraestructures. Pots buscar la información al bloc.

Digues tres canvis que ha patit el municipi de Vilafant en les seves infraestructures, en els quals ha influït l ’ augment de la població. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quines són les dues urbanitzacions que es van construir als anys 60 a Vilafant per acollir l ’ augment de la població? …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Més o menys la meitat de la població viu a la urbanització El Camps dels Enginyers, mentre que al nucli antic només hi viu una quarta part. A què pot ser degut? …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………...

Com ha canviat?

Explorem una mica per la pàgina www.idescat.cat.

En aquesta pàgina trobaràs informació sobre algunes dades de Catalunya. Remena i descobreix.


Página 3

Desprès de remenar una mica per la página de Idescat, entra a l ’ apartat on posa territori i fes clic sobre el municipi en xifres, selecciona el municipi de Vilafant i confirma. Allà hi veuràs la següent gràfica.

Dins la pàgina de Idescat, posat sobre les línies del temps de la gràfica ( groga, vermella o blava ) i veuràs com surten les xifres exactes de la població en aquell any on estàs posat.

Extreu les dades de la gràfica de Idescat i posa-les a la taula amb números. 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Homes

Dones

Total

Explica el que observes a la gràfica.

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………


Crea una línea del temps

Vilafantsocials@gamil.com

Ara amb les dades que has pogut extreure sobre l’ a ugment de població des de l ’ any 1999 fins al 2012, crea una línea del temps on aquesta evolució hi quedi reflectida. En aquesta línea del temps també hi podràs afegir imatges per veure com a canviat el municipi paral·lelament a l ’ augment demogràfic. Per fer-ho entra a Internet i busca el programa Timerime. Aquest programa és online, no necessita descàrrega, i és gratuït, però per a poder fer-lo servir caldrà que et registris amb un compte i una contrasenya.

Activitat: Com ha canviat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you