Page 1


Пад патранатам Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь у справах ЮНЕСКА Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Міністэрства замежных справаў Рэспублікі Беларусь Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт Пасольства Рэспублікі Беларусь у Французскай Рэспубліцы Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь

Под патронатом Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь Министерство культуры Республики Беларусь Министерство иностранных дел Республики Беларусь Минский городской исполнительный комитет Посольство Республики Беларусь во Французской Республике Национальный художественный музей Республики Беларусь


dbrnjh fkmitdcrbq


d] rnfh fkmi'ocr] rhjgrf flk] re dbrnjh fkmitdcrbq njxrf jncx \nf

Мінск 2018


КРОПКА АДЛІКУ

ТОЧКА ОТСЧЁТА

Кропка – гэта заўсёды цэнтр, пачатак адліку; гэта нараджэнне новага, крыніца стваральнай энергіі жыцця і развіцця сусветнай цывілізацыі. Новы аўтарскі арт-праект «Кропка адліку» ўключае чатыры тэматычныя кірункі: «Мой Мінск», «Музеі свету», «Фрагменты Вавілонскай вежы», «Партрэт сучасніка». У іх аб’ядноўваюцца месцы, добра вядомыя большасці жыхароў нашага горада, дзеячы мастацтва, з ім звязаныя, і агульнасусветная культура праз сімвалічныя ўвасабленні мастацкіх дамінантаў розных народаў і эпох. Дзякуючы гэтаму праекту злучаюцца мінулае, сучаснасць і будучыня чалавецтва, яго гістарычная памяць і сённяшняя плынь жыцця. «Кропка адліку» – працяг міжнароднага творчага праекта «Ад Лісабона праз Мінск да Уладзівастока» (2016–2017), напаўняе новым зместам ідэю творчага ўзаемадзеяння аўтараў трыццаці сталіц свету. Гэта новы, магутны імпульс да інтэграцыі культураў у духоўнай прасторы ўсіх краінаў Еўразійскага кантынента, пошук новага, міжнароднага, інтэлектуальнага дыялогу, працяг дыскусіяў і аўтарскіх праектаў на платформе ўзаемаразумення ў сталіцы Беларусі – Мінску. Вызначэнне месца нашай культуры ў кантэксце сусветнай цывілізацыі – бадай, галоўная ідэя гэтага праекта, прымеркаванага да штогадовага свята – Дня горада Мінска.

Точка – это всегда центр, начало отсчёта; это рождение нового, источник созидательной энергии жизни и развития мировой цивилизации. Новый авторский арт-проект «Точка отсчёта» включает в себя четыре тематических направления: «Мой Минск», «Музеи мира», «Фрагменты Вавилонской башни», «Портрет современника». В них объединяются места, хорошо знакомые большинству жителей нашего города, и деятели искусства, с ним связанные, и общемировая культура через символические воплощения художественных доминант разных народов и эпох. Благодаря этому проекту объединяются прошлое, настоящее и будущее человечества, его историческая память и современное течение жизни. «Точка отсчёта» является продолжением международного творческого проекта «От Лиссабона через Минск до Владивостока» (2016–2017) и наполняет новым содержанием идею творческого взаимодействия авторов тридцати столиц мира. Это новый, мощный импульс к интеграции культур в духовном пространстве всех стран Евразии, поиск нового, международного, интеллектуального диалога, продолжение дискуссий и авторских проектов на платформе взаимопонимания в столице Беларуси – Минске. Местонахождение нашей культуры в контексте мировой цивилизации – пожалуй, главная идея этого проекта, приуроченного к ежегодному празднику – Дню города Минска.

5


dbrnjh fkmitdcrbq

6


vept] cdtne veptb vbhf

7


МУЗЕІ СВЕТУ

МУЗЕИ МИРА

Ці нараджаюць падзеі легенды, або легенды фармуюцца свядомасцю чалавека, вызначаючы лагічна збудаваную формулу праўдзівасці ды пераканаўчасці? Для мяне мастацтва заўсёды ёсць філасофскім роздумам прысутнасці і штодзённага руху ў бясконца ўсвядомленай інфармацыі, якая ідзе з падсвядомасці. Вынік вызначае сама З’ява. Імпульс, струмень энергіі часта ёсць жаданнем даказваць найвышэйшую ступень вызначэння самой ісціны. Свая ісціна існуе ў кожным прадмеце ды індывідууме. Музеі свету – гэта месцы, дзе ў замкнёнай прасторы сабраная каласальная колькасць прадметаў мастацтва, створаных таленавітымі аўтарамі розных эпох і краінаў. Рух у гэтай прасторы – гэта рух у глейкай, густой, як мёд, субстанцыі, дзе кожны прадмет энергетычна прымушае цябе спыніцца і ўключыцца ў жывы дыялог матэрыі духу. Бясконцая шумная плынь розных частак свету, якія брыдуць у адзіночку, часам збіваюцца ў велізарныя супольнасці, нагружаныя заплечнікамі, фотаапаратамі, планшэтамі, дыктафонамі, навушнікамі, тэлефонамі, атачаюць скульптурную кампазіцыю або карціну, тое, што міфалагізавана і абрасло легендамі ды таямніцамі. Эмоцыі ды воклічы, пстрыканне фотакамераў… Раптам людская плынь зрываецца з месца і перацякае ў іншыя залы, іх месцы запаўняе новая плынь, і гэтак бясконца.

Рождают ли события легенды, либо легенды формируются сознанием человека, определяя логически выстроенную формулу правдивости и убедительности? Для меня искусство всегда является философским размышлением присутствия и каждодневного движения в бесконечно осознанной, приобретаемой подсознанием информации. Результат определяет само Явление. Импульс, поток энергии часто является желанием доказывать наивысшую степень определения самой истины. Своя истина существует в каждом предмете и индивидууме. Музеи мира – это места, где в замкнутом пространстве собрано колоссальное количество предметов искусства, созданных талантливыми авторами разных эпох и стран. Движение в этом пространстве – это движение в густой, вязкой, как мед, субстанции, где каждый предмет энергетически заставляет тебя остановиться и включиться в живой диалог материи духа. Бесконечный шумный поток разных частей света, которые бредут в одиночку, порой сбиваются в огромные косяки, нагруженные рюкзаками, фотоаппаратами, планшетами, диктофонами, наушниками, телефонами, окружают скульптурную композицию или картину, то, что мифологизировано и обросло легендами и тайнами. Эмоции и восклицания, шум фотоаппаратной стрекотни… Вдруг поток людей срывается с места и перетекает в другие залы, их места заполняет новый поток, и так бесконечно.

8


d]rnfh fkmi'ocr]

9


dbrnjh fkmitdcrbq

Званок з Луўра. 2012–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см Звонок из Лувра. 2012–2015 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см

10


d]rnfh fkmi'ocr]

D’Orsay. Зала чакання. 2012–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 200 х 150 см D’Orsay. Зал ожидания. 2012–2015 Холст, масло, металлические пластины. 200 х 150 см

11


dbrnjh fkmitdcrbq Галерэя З. Цэрэтэлі. Залаты яблык Зураба Цэрэтэлі. Дыпціх. Ева (левая частка). 2017–2018 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см

12

Галерея З. Церетели. Золотое яблоко Зураба Церетели. Диптих. Ева (левая часть). 2017–2018 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см


d]rnfh fkmi'ocr] Галерэя З. Цэрэтэлі. Залаты яблык Зураба Цэрэтэлі. Дыпціх. Адам (правая частка). 2017–2018 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см

Галерея З. Церетели. Золотое яблоко Зураба Церетели. Диптих. Адам (правая часть). 2017–2018 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см

13


dbrnjh fkmitdcrbq Арыядна, якая спіць. Дыпціх. 2017–2018 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см Спящая Ариадна. Диптих. 2017–2018 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см

Нітка жыцця для Тэсея. Дыпціх. 2017–2018 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см Нить жизни для Тесея. Диптих. 2017–2018 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см

14


d]rnfh fkmi'ocr]

15


dbrnjh fkmitdcrbq

Луўр. Мелодыя асацыятыўнасці. 2013–2014 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см

Ключы да ісціны. 2009 Палатно, алей, металічныя пласціны. 220 х 190 см

Лувр. Мелодия ассоциативности. 2013–2014 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см

Ключи к истине. 2009 Холст, масло, металлические пластины. 220 х 190 см

16


d]rnfh fkmi'ocr]


dbrnjh fkmitdcrbq

18


d]rnfh fkmi'ocr]

Прада. Мужчына-АРТЭФАКТ. 2015–2016 Палатно, алей, металічныя пласціны. 190 х150 см

Луўр. Сімфонія цывілізацый, якія зніклі. 2012–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 200 см

Прадо. Мужчина-АРТЕФАКТ. 2015–2016 Холст, масло, металлические пластины. 190 х150 см

Лувр. Симфония исчезнувших цивилизаций. 2012–2015 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 200 см

19


dbrnjh fkmitdcrbq

Карабель з Лісабона. Дыпціх. 2015–2016 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см Корабль из Лиссабона. Диптих. 2015–2016 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см

20


d]rnfh fkmi'ocr]

Мадонна Лісабонская. Дыпціх. 2015–2016 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см Мадонна Лиссабонская. Диптих. 2015–2016 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см

21


dbrnjh fkmitdcrbq

22


d]rnfh fkmi'ocr] Ключы да ісціны, франтон. 2009 Палатно, алей, металічныя пласціны. 170 х 220 см

Луўр. Сарамлівасць. 2013–2014 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см

Ключи к истине, фронтон. 2009 Холст, масло, металлические пластины. 170 х 220 см

Лувр. Стыдливость. 2013–2014 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см

23


dbrnjh fkmitdcrbq

Музей Бардо, Туніс. Трыпціх. Скарбы Махдыі (левая частка). 2016–2018 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см Музей Бардо, Тунис. Триптих. Сокровища Махдии (левая часть). 2016–2018 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см

24


d]rnfh fkmi'ocr]

Музей Бардо, Туніс. Трыпціх. З’яўленне (цэнтральная частка). 2016–2018 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см

Музей Бардо, Туніс. Трыпціх. Таямніцы знакаў Задыяка (правая частка). 2016–2018 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 190 см

Музей Бардо, Тунис. Триптих. Явление (центральная часть). 2016–2018 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см

Музей Бардо, Тунис. Триптих. Тайны знаков Зодиака (правая часть). 2016–2018 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 190 см

25


dbrnjh fkmitdcrbq

26


d]rnfh fkmi'ocr] Кароль-Сонца. 2016 Палатно, алей, металічныя пласціны. 160 х 130 см Король-Солнце. 2016 Холст, масло, металлические пластины. 160 х 130 см

Геаметрыя рэстаўрацыі. 2017 Папера, аловак, акварэль. 140 х 114 см Геометрия реставрации. 2017 Бумага, карандаш, акварель. 140 х 114 см

27


dbrnjh fkmitdcrbq

28


d]rnfh fkmi'ocr]

vjq v] ycr vjq vbycr

29


МОЙ МІНСК. СІМВАЛЫ ПРАСТОРЫ І ЧАСУ

МОЙ МИНСК. СИМВОЛЫ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

Мы захапляемся Пецярбургам і Масквой, Парыжам і Лонданам, Рымам і Барселонай… Але, вяртаючыся з падарожжаў, я не перастаю здзіўляцца непаўторнай прыгажосці нашага Мінска, убранага ў розны час то ў белы снег, то ў травеньскую зеляніну, то ў восеньскую лістоту. І працягваючы ствараць калекцыю працаў, прысвечаных роднаму Гораду, я ўпэўнены, што наш Мiнск – роўны сярод выдатных сталiцаў свету. Праз сваё мастацтва аб гэтым я i хачу распавесці, каб кожны шчыра захапляўся нашай сталiцай і гэтак сама, як я, любiў і ўслаўляў наш Мiнск. Шматвяковая гісторыя зямлі беларускай i яе сталiцы Мінска заўсёды была насычаная значнымі падзеямі ды культурнымі традыцыямі. Арт-праект «Мой Мiнск. Сiмвалы Прасторы i Часу» дакладна перадае глыбіню філасофскіх разважанняў, раскрывае вобраз цэлай эпохі праз вядомыя архітэктурныя сімвалы Мінска, дапаўняючы іх насычанымі рытмамі сюжэтаў з жыцця сучаснікаў. Творы вельмі дакладна перадаюць спалучэнне ў беларускай архітэктуры арнаментальнага рэльефу з геаметрычнымі формамі ды раслiннай геральдыкай. На маю думку, гэта i стварае ўражанне непаўторных сімвалаў нацыянальнай культуры. Сутнасць прэзентаванага творчага і ў пэўным сэнсе інавацыйнага праекта можна было б выказаць інакш: гэта мастацтва і рэчаіснасць у кантэксце фармавання сучаснай міфалогіі. У кожнага твора – асабiсты сюжэт, які дае магчымасць гледачу актыўна ўдзельнічаць у філасофскім асэнсаванні ды ўспрыманні ўбачанага. Сёння тэхналагічны прагрэс у нейкай ступені ізаляваў свядомасць чалавека, зрабіўшы яго закладнікам уласнага гіпертрафаванага індывідуалізму. Разам з тым у апошняе стагоддзе канструкцыя класічнага выяўленчага мастацтва зазнае разбурэнне: арт-праекты робяцца масавым відовішчам, дзе глядач – акцёр і суаўтар таго, што адбываецца. Нават штодзённае жыццё ператварылася ў нейкую новую форму творчага самавыяўлення. Гэтак, мастацтва перастала жыць толькі ў замкнёнай прасторы галерэяў і музеяў, яно расчыніла дзверы і выйшла на вуліцы і плошчы мегаполісаў. Гэты працэс фармуе няспынны пошук ісціны, новых адкрыццяў і філасофскіх разважанняў. У гэтым – сэнс выставачнага праекта «Мой Мiнск. Сiмвалы Прасторы i Часу».

Мы восхищаемся Петербургом и Москвой, Парижем и Лондоном, Римом и Барселоной... Но, возвращаясь из путешествий, я не перестаю удивляться неповторимой красоте нашего Минска, покрытого в разное время белым снегом, майской зеленью или осенней листвой. Создавая коллекцию работ, посвящённых родному Городу, я был уверен, что наш Минск – равный среди выдающихся столиц мира. Об этом я и хочу рассказать своим искусством, чтобы каждый искренне восхищался нашей столицей и так же, как и я, любил и прославлял наш Минск. Многовековая история земли белорусской и её столицы Минска всегда была насыщена великими событиями и культурными традициями. Арт-проект «Мой Минск. Символы Пространства и Времени» точно передаёт глубину философских размышлений, раскрывает образ целой эпохи через известные архитектурные символы Минска, дополняя их насыщенными ритмами сюжетов из жизни современников. Произведения очень детально передают сочетание в белорусской архитектуре орнаментального рельефа с геометрическими формами и растительной геральдикой. По моему мнению, это и создаёт впечатление неповторимости символов национальной культуры. Суть представленного творческого и даже в некотором смысле инновационного проекта можно было бы выразить и по-другому: это искусство и действительность в контексте формирования современной мифологии. У каждого произведения – собственный сюжет, который позволяет зрителю активно участвовать в философском осмыслении и восприятии увиденного. Сегодня технологический прогресс в некоторой степени изолировал сознание человека, сделав его заложником своего гипертрофированного индивидуализма. Вместе с тем в последнее столетие конструкция классического изобразительного искусства подвергается разрушению: арт-проекты становятся массовым действом, где зритель – актёр и соавтор того, что происходит. Даже повседневная жизнь превратилась в некую новую форму творческой самопрезентации. Так, искусство перестало жить только в замкнутом пространстве галерей и музеев, оно раскрыло двери и вышло на улицы и площади мегаполисов. Этот процесс формирует постоянный поиск истины, новых открытий и философских размышлений. В этом – смысл выставочного проекта «Мой Минск. Символы Пространства и Времени».


d]rnfh fkmi'ocr]

Карабель. 2010–2011 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см Корабль. 2010–2011 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

31


dbrnjh fkmitdcrbq Цырк. 2010–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см Цирк. 2010–2015 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

32


d]rnfh fkmi'ocr] Мінскі Парфенон. 2010–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см Минский Парфенон. 2010–2015 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

33


dbrnjh fkmitdcrbq Мінскі Калізей. 2010–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см

Рыцарскі турнір. 2010–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см

Минский Колизей. 2010–2015 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

Рыцарский турнир. 2010–2015 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

Багіня ўрадлівасці. 2010–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см

Дом афіцэраў. 2010–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см

Богиня плодородия. 2010–2015 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

Дом офицеров. 2010–2015 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

34


d]rnfh fkmi'ocr] Мелодыя вечнасці. 2010–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см Мелодия вечности. 2010–2015 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

35


dbrnjh fkmitdcrbq

Вароты ў горад. 2010–2011 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см Врата в город. 2010–2011 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

36


d]rnfh fkmi'ocr]

Памяць. 2010–2011 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см

Таямніцы навукі. 2010–2011 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см

Память. 2010–2011 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

Тайны науки. 2010–2011 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

Канструктывізм. 2010–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см

Чатыры калоны. 2010–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см

Конструктивизм. 2010–2015 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

Четыре колонны. 2010–2015 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

37


dbrnjh fkmitdcrbq Наведнікі з Луўра ў ГУМе. 2010–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 120 х 160 см Посетители из Лувра в ГУМе. 2010–2015 Холст, масло, металлические пластины. 120 х 160 см

38


d]rnfh fkmi'ocr] Добрая Вестка. 2010–2014 Палатно, алей, металічныя пласціны. 200 х 300 см Добрая Весть. 2010–2014 Холст, масло, металлические пластины. 200 х 300 см

39


Раніца ў горадзе. Тэатр. 2013–2014 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 150 см Утро в городе. Театр. 2013–2014 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 150 см

Раніца ў горадзе. Перліна. 2013–2014 Палатно, алей, металічныя пласціны. 150 х 150 см Утро в городе. Жемчужина. 2013–2014 Холст, масло, металлические пластины. 150 х 150 см

Дзіцячы парк. 2010–2015 Палатно, алей, металічныя пласціны. 160 х 120 см Детский парк. 2010–2015 Холст, масло, металлические пластины. 160 х 120 см

40


41


dbrnjh fkmitdcrbq

42


d]rnfh fkmi'ocr]

rhsy ] wf yfn[ytyyz bcnjxybr dlj[yjdtybz

43


КРЫНІЦА НАТХНЕННЯ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Зямлі маёй легенды і паданні – Гісторыі жывыя галасы. Прызначаны ў стагоддзях нам спатканні… Радзіма – вобраз чыстае красы!

Земли моей легенды и преданья – Истории живые голоса. Назначены в столетьях нам свиданья… Отчизны образ – чистая краса!

Шляхі твае пад купалам нябёсаў Адкуль спяшаюцца, куды вядуць? І хвалі сінія надзей і лёсаў У вечнасць коціць безаглядна Друць.

Под куполом небес она была и будет. Откуда и куда ведёт твой путь? И волны синие всех чаяний и судеб Уносит в вечность безоглядно Друть.

Над нівамі гуляюць святлацені, Над пушчамі праносяцца вятры… Усе твае імгненні і адценні Хачу на палатне я паўтарыць.

Над нивами играют светотени, Над древней пущей ветер пролетел… Я все твои оттенки и мгновенья Запечатлеть мечтаю на холсте.

На палатне, што выспела на полі Праўдзівай памяці, народнай долі.

На том холсте, что соткан в чистом поле Правдивой памяти, народной доли. Перевод с белорусского Станислава Слепнёва

44


Трафімава крыніца. 2018 Палатно, алей, металічныя пласціны. 110 х 70 см Трофимова криница. 2018 Холст, масло, металлические пластины. 110 х 70 см

45


dbrnjh fkmitdcrbq Рыфмы кахання. 2018 Палатно, алей, металічныя пласціны. 225 х 120 см Рифмы любви. 2018 Холст, масло, металлические пластины. 225 х 120 см

46


d]rnfh fkmi'ocr]

47


dbrnjh fkmitdcrbq Партрэт Валянціна Елізар’ева. 2008–2009 Палатно, алей. 190 х 140 см Портрет Валентина Елизарьева. 2008–2009 Холст, масло. 190 х 140 см

48


d]rnfh fkmi'ocr]

Танец з шаблямі. 2013–2018 Палатно, алей, металічныя пласціны. 200 х 300 Танец с саблями. 2013–2018 Холст, масло, металлические пластины. 200 х 300

49


dbrnjh fkmitdcrbq Калі цвіце вярба. 1998 Палатно, алей, металічныя пласціны. 110 х 90 см Когда цветёт верба. 1998 Холст, масло, металлические пластины. 110 х 90 см

50


d]rnfh fkmi'ocr] Партрэт Самі К. 2016 Палатно, алей, металічныя пласціны. 160 х 130 см Портрет Сами К. 2016 Холст, масло, металлические пластины. 160 х 130 см

51


dbrnjh fkmitdcrbq

52


d]rnfh fkmi'ocr] Агонь і метал. 2001–2002 Палатно, алей, металічныя пласціны. 170 х 150 см

Траекторыя. 2000–2008 Палатно, алей, металічныя пласціны. 200 х 300 см

Огонь и металл. 2001–2002 Холст, масло, металлические пластины. 170 х 150 см

Траектория. 2000–2008 Холст, масло, металлические пластины. 200 х 300 см

53


dbrnjh fkmitdcrbq

54


Ліга чэмпіёнаў. 2010–2014 Палатно, алей, металічныя пласціны. 200 х 300 см Лига чемпионов. 2010–2014 Холст, масло, металлические пластины. 200 х 300 см

Партрэт Веры Паўлаўны. 2017 Палатно, алей, металічныя пласціны. 225 х 120 см Портрет Веры Павловны. 2017 Холст, масло, металлические пластины. 225 х 120 см

55


dbrnjh fkmitdcrbq

56


d]rnfh fkmi'ocr]

ahfuvtyns dfdbkjycrfq dt;s ahfuvtyns dfdbkjycrjq ,fiyb

57


ФРАГМЕНТЫ ВАВІЛОНСКАЙ ВЕЖЫ «Фрагменты Вавілонскай вежы» – спроба аб’яднаць свет, сказаць сучаснікам, як моцна мы звязаныя з блізкім і далёкім, – як у прасторы, гэтак і ў часе, наколькі людзі ды народы залежаць адно ад аднаго, а час – суцэльная плынь. Я хачу давесці да людзей ідэю: чалавецтва – адна сям’я, якая мае жыць ва ўзаемнай павазе, талерантнасці ды паразуменні. Зберагчы сёння нашую агульную Вялікую Вавілонскую вежу – значыць даць шанец нашчадкам працягнуць яе будаўніцтва. Маё разуменне гэтага, спадзяюся, таксама зробіцца цаглінкай для яе ўзвядзення. Кожнае пакаленне пакіне ў ёй інфармацыйны пласт, інтэлектуальны і духоўны ўнёскі, здабытыя ў пакутах і радасці. Акрамя знакавых помнікаў архітэктуры, «Фрагменты Вавілонскай вежы» аб’ядноўваюць помнікі культуры ў самым шырокім разуменні: навукі, музыкі, літаратуры, усіх відаў творчай і духоўнай дзейнасці чалавека на зямлі. Гэта агульная крыніца духоўнай энергіі. У маёй творчасці Вавілонская вежа – гэта веды, вопыт, магчымасць зноў сказаць пра нашую цывілізацыю як пра непадзельнае і адзінае цэлае культуры і духоўнасці чалавецтва. Мы падарожнічаем па краінах свету, спазнаём, захапляемся выдатнымі помнікамі (часам дзівам ацалелымі фрагментамі) розных эпох і народаў. Такія падарожжы дазваляюць мацней усвядоміць уласную індывідуальнасць, адчуць, што вечнасць – тут, побач, і мы – яе сучаснікі ды сведкі. Часткаю гэтага праекту стаў выставачны праект «Легенды нашай цывілізацыі» (2009–2010). Выстава прайшла ў Бялынічах, Шклове, Крычаве, Асіповічах, Бабруйску, Магілёве, Мінску і была прысвечаная маёй малой радзіме. На Магілёўшчыне я нарадзіўся, адсюль пачалася мая вандроўка ў свет мары. Гэта невялікая, але значная частка зямлі, куды я заўсёды вяртаўся пасля далёкіх падарожжаў. Гэты праект зрабіўся маёй своеасаблівай творчай справаздачай мудрым і таленавітым землякам, і ў ёй перапляліся, зліліся ў адзінае цэлае лёсы, светапогляды, ідэалогія, псіхалогія вёсак, невялікіх правінцыйных гарадоў, сталіцаў, паданні розных народаў, якія ўсе разам і ствараюць зямную цывілізацыю. Легенды і паданні дапамагаюць нам аднавіць, вярнуць да жыцця з руінаў і попелу гістарычную памяць. Усе карціны, створаныя ў гэты перыяд, гарманічна паклаліся сімвалічнымі цаглінкамі ў муры «Фрагментаў Вавілонскай вежы» – як адзінства духоўнай культуры чалавецтва, прыгажосць і непаўторнасць кожнай краіны і ўсёй планеты.

58


Вавілонская вежа – міфічны вобраз памкнення чалавека да няспыннага спазнання. «Фрагменты Вавілонскай вежы» ёсць прыкладам супольнай працы народаў дзеля ўвасаблення мары, якая была ператвораная ў ідэю будаўніцтва вежы. Біблейская прыпавесць пра будаванне Вавілонскай вежы сведчыць аб марных намаганнях чалавецтва наблізіцца да Бога праз матэрыяльную дзейнасць. Цягам тысячагоддзяў на зямлі стваралася іншая вежа – духоўнай культуры. Кожная цывілізацыя, кожны народ і чалавек закладалі ў падмурак гэтай вежы цаглінкі ды разуменне сутнасці жыцця, свайго прызначэння на зямлі, духоўнага станаўлення. Назавем жа яе Вялікай. А на знак таго, што памятаем, засвоілі памылковы шлях дабіблійных народаў, – Вавілонскай. Свядомасць чалавека грунтуецца на фрагментарным мысленні. Уражанні, атрыманыя ў працэсе жыцця, гэта тыя фрагменты зямной вандроўкі чалавека, што фармуюць чалавека як асобу. Свет створаны з часцінак, свядомасць чалавека – з фрагментаў успрымання свету. Фрагмент у нашым разуменні ёсць часткай цэлага. Цэласная форма робіцца такой у выніку пэўных гарманічных узаемасувязяў гістарычных эпохаў. Але пры гэтым яна застаецца фрагментам іншай, больш значнай і магутнай мадэлі свету, – з’явы, прадмета і г. д. У падобнай узаемасувязі існуе ўсё ў свеце: мацерыкі, астравы – фрагменты зямлі; акіяны, моры, азёры, рэкі – фрагменты вады; зямля і вада – фрагменты планеты Зямля; планеты – фрагменты пэўнай касмічнай сістэмы; касмічныя сістэмы – фрагменты Галактыкі... Бясконцасць. Чалавек, як частка народу і цывілізацыі, гэта дзейсны фрагмент іх фармавання, удзельнік іх развіцця. Адначасова ў працэсе жыцця ён з раз’яднаных прадметаў-уражанняў стварае ўласную духоўную культуру, цэласны ўнутраны свет. І такая ягоная дзейнасць бесперапынная – ад першых уражанняў пры з’яўленні на свет да апошняга ўздыху пры развітанні з ім. Мы сёння спасцігаем раз’яднаныя фрагменты зямных цывілізацыяў. Час руйнуе, сцірае прыкметы чалавечых намаганняў, матэрыяльнай культуры, аддае нябыту і дасягненні культуры духоўнай. На жаль, надта часта гэта робіцца рукамі самога чалавека (войны, невуцтва ідэолагаў і палітыкаў, рэлігійны фанатызм, варварства, неадукаванасць і г. д.). Шматлікія падзеі мінулага засведчаныя ў вобразнай пластыцы архітэктурных будынкаў, у скульптурных формах з каменя і металу, у знакавых сістэмах пісьменства, музыкі ды іншым. Неймаверныя напластаванні сутнасці формаў, сэнсу знакаў ствараюць гістарычную памяць, веды чалавецтва, культурны і

духоўны змест чалавека і дораць адчуванне бясконцасці, вечнасці душы. Нашая сучасная культура – фрагмент, пакладзены ў сцяну Вялікай Вавілонскай вежы, – агульнай духоўнай ідэі, якая мае наблізіць нас да ісціны. У ёй канкрэтнасць і бясконцасць, радасць новых адкрыццяў і расчараванне ў ранейшых поглядах-аксіёмах, стварэнне і разбурэнне адначасова. Гэта дом, горад, Зямля, неабсяжнасць касмічнай прасторы. У ёй адлюстроўваецца шлях чалавецтва. Мы кіруемся ў будучыню праз мінулае, засвойваем яго падзеі, досвед як уласныя ўражанні. Чалавек без гістарычнай памяці, выкінуты з плыні тысячагадовага досведу чалавецтва, – рыбіна ў пясках пустэльні. Вялікая Вавілонская вежа ахоплівае духоўныя дасягненні рэальных людзей, народаў, а таксама досвед, які існуе ў міфалагічных вобразах. Гэты праект – не проста твор «Фрагменты Вавілонскай вежы», які складаецца з 52 палотнаў, але і ўвесь мой творчы шлях, дзе я імкнуся паказаць узаемасувязь розных цывілізацыяў. На карцінах яны пазначаныя ўмоўна, знакава – вобразамі тых або іншых аб’ектаў, якія зрабіліся візітоўкамі гэтых цывілізацыяў, краін, народаў. Пяцьдзясят два творы – пяцьдзясят два фрагменты Вавілонскай вежы. Гэта Старажытны Егіпет з яго геаметрычнай дакладнасцю і матэматычнай формулай Сусвету, ключ да разгадкі таямніцы ўсмешкі каменнага сфінкса і зямной цывілізацыі агулам. Ангкор-Ват – помнік культуры Камбоджы, адна з кропак зямлі, дзе Боская энергія, працяўшы Сусвет, судатыкаецца з зямной цывілізацыяй, і тут бязмежная фантазія формаў і непаўторная чароўная мелодыя бясконцасці ды прыгажосці застылі ў камяні. Побач – Пэрсэпаліс (Іран), піраміды, каляндар народаў майя (Мексіка) створаны ў дакалумбавую эпоху. Гэта і фрагмент дракара – чоўна вікінгаў, і велічны, казачны Махабаліпурам (Індыя). Кітай прэзентаваны «Тэракотавым войскам» – ваярамі Цінь Шыхуандзі з Сіяня (больш за 8 тысяч тэракотавых скульптураў, сярод якіх ніводнай падобнай да іншай). Гэта ўнікальны помнік культуры, выключны ўзор чалавечага генія. Акрамя ваяроў розных родаў войскаў, там ёсць запрэжаныя ў калясніцы коні, і там дасканала перададзеныя этнічныя асаблівасці перыяду ціньскай дынастыі, 221–206 гг. да н. э. Вялікі Буда – Сімвал нязломнага духу і праўдзівай веры Кітая. Працы над скульптурным праектам Вялікага Буды ў Лэшані (правінцыя Сычуань) пачаліся ў 713 годзе і працягваліся 90 гадоў. Вышыня скульптуры 71 метр.

59


Шматграннік Леанарда да Вінчы – адна з самых таямнічых геаметрычных, трохвымерных мадэляў Свету – частка механізму космасу. Сфера, куб, тэтраэдр, актаэдр, дадэкаэдр, ікасаэдр – будаўнічыя блокі Сусвету, яны існуюць у кожным пункце прасторы і часу. Сфера – сімвал цэласнасці ды непадзельнасці. Згодна з тэорыяй Пталемея, сфера, складзеная з металічных кольцаў, – гэта сімвал планеты Зямля, якая ёсць цэнтрам Сусвету. Куб – ідэальная стабільнасць, трывалы падмурак – сімвал Зямлі. У іканаграфіі – платформа для алегарычных фігураў Праўды і Гісторыі. Дрэва Жыцця вырасла з куба (паводле легендаў майя). У юдаізме і ісламе куб – цэнтр Веры. Разгортка куба – сімвал Крыжа. Тэтраэдр (tetra – чатыры) – Агонь. Гармонія і Раўнавага. Чатыры грані з роўнабаковых трохкутнікаў – сімвал Бога. Актаэдр (octa – восем) – Паветра. Восем граняў, восем роўнабаковых трохкутнікаў аднолькавага памеру. Сфера, куб, тэтраэдр, актаэдр – формы першапачатковага ўзаемадзеяння ў тэорыях стварэння Сусвету. Дадэкаэдр (doˉ deka – дванаццаць) – Эфір або Прана, Энергія. Правільныя пяцікутнікі. Сакральная форма. У час Піфагора абмеркаванне існавання Эфіру, Энергіі лічылі злачынствам і каралі смерцю, і толькі праз 200 гадоў, у час, калі жыў Платон, гэтая тэма зрабілася звычайнай для развагаў. Дадэкаэдр, пяты элемент, ёсць вонкавай мяжой энергетычнага поля чалавека і найвышэйшай формай свядомасці. Дадэкаэдр – фінальны пункт геаметрыі. Ікасаэдр (дваццаць граняў) – Вада. Складаецца з роўнабаковых трохкутнікаў. Дадэкаэдр і ікасаэдр – параметры ДНК. Туніс – Вялікая мячэць у Кайруане, самая старая і святая ў Афрыцы, збудаваная ў VII стагоддзі. Паводле значнасці яе прыраўноўваюць да Мекі, Медыны і Ерусаліму. Карфагенскі акведук лічыцца самым доўгім (каля 132 кіламетраў пры вышыні 20 метраў) з тых, што захаваліся з антычнага часу. Сірыя прэзентаваная Пальмірай, Іарданія – Пэтрай, Малая Азія – Пэргамскім алтаром. Беларусь гучыць сімфоніяй Мірскага замка, які ёсць мадэллю архітэктуры еўрапейскага Адраджэння. Мірскі замак – гонар нашай краіны. Венецыянскі леў і Крамлёўскія куранты ствараюць кола бясконцасці часу, руху планетаў, знакаў Задыяку Спакою і Раўнавагі. Карыятыды Эфеса і Кападокія (Турцыя), вытанчаныя іянічныя скульптурныя калоны акропаля ў Афінах – шэдэўры нашай

60

цывілізацыі. Сляпучая дасканаласць гармоніі ды прапорцыяў шэдэўраў Ірана, Іярданіі, Ізраіля, Індыі, Японіі, Вавілона, Іспаніі, Францыі, Германіі, Вялікабрытаніі, Нарвегіі, Польшчы, Украіны, Літвы, краінаў Афрыкі, Амерыкі, усіх вялікіх і малых дзяржаваў свету – гэта фрагменты Вавілонскай вежы . Гэта геній інтэлекту чалавека, які стварае і ўдасканальвае нашую душу і будучыню зямной цывілізацыі. Кожны з фрагментаў карціны – адмысловы і непаўторны помнік культурнай спадчыны зямлі. Як часта мы спрабуем падзяліць непадзельнае, а варта будаваць масты гармоніі існага. Вавілонская вежа, як вечнасць, збірае ў сабе творчыя адкрыцці чалавецтва. Падарожжа ў Час i Прастору – узыходжанне па яе прыступках. Камень да каменя, цаглінка да цаглінкі – супольныя адкрыцці дзеля пашырэння свядомасці чалавека, калектыўная праца захавання культурных скарбаў, раскрыцця ўніверсальных, інтэлектуальных і духоўных ведаў. Твор «Фрагменты Вавілонскай вежы» ў сваёй існасці ёсць праектам, скіраваным у будучыню. Гэта шлях з мінулага ў нязведанае.


ФРАГМЕНТЫ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ «Фрагменты Вавилонской башни» – попытка объединить мир, сказать современникам, как сильно мы связаны с близким и далёким – как в пространстве, так и во времени, насколько люди и народы взаимозависимы, а время – сплошное течение. Я хочу довести до людей идею: человечество – одна семья, которой должно жить во взаимоуважении, толерантности и взаимопонимании. Сберечь сегодня нашу общую Великую Вавилонскую башню – дать шанс потомкам продолжить её строительство. Моё понимание этого, надеюсь, также послужит кирпичиком для её кладки. Каждое поколение оставит в ней свой информационный слой, интеллектуальный и духовный вклад, приобретенные в страданиях и радости. Кроме знаковых памятников архитектуры, «Фрагменты Вавилонской башни» объединяют памятники культуры в самом широком понимании: науки, музыки, литературы, всех видов творческой и духовной деятельности человека на земле. Это общий родник духовной энергии. В моём творчестве Башня Вавилона – это знания, опыт, возможность снова сказать о нашей цивилизации как о неделимом едином целом культуры и духовности человечества. Мы путешествуем по странам мира, познаём, восхищаемся прекрасными памятниками (иногда чудом уцелевшими их фрагментами) разных эпох и народов. Такие путешествия дают возможность сильнее осознать свою индивидуальность, ощутить, что вечность – она здесь, рядом, и мы – её современники и свидетели. Частью этого проекта стал выставочный проект «Легенды нашей цивилизации» (2009–2010). Выставка прошла в Белыничах, Шклове, Кричеве, Осиповичах, Бобруйске, Могилёве, Минске и была посвящена моей малой родине. На Могилёвщине я родился, отсюда началось моё путешествие в мир мечты. Это небольшая, но значимая часть земли, куда я всегда возвращался после дальних путешествий. Этот проект стал моим своеобразным творческим отчётом мудрым и талантливым землякам, где переплелись, слились в единое целое судьбы, мировоззрение, идеология, психология деревень, небольших провинциальных городов, столиц, предания различных народов, которые все вместе и создают земную цивилизацию. Легенды и предания помогают нам восстановить, вернуть к жизни из руин и пепла историческую память. Все картины, которые были созданы в этот период, гармонично легли символичными кирпичиками в кладку стен «Фрагментов

61


Вавилонской башни» – как единство духовной культуры человечества, красота и неповторимость каждой страны и всей планеты. Вавилонская башня – мифический образ устремлённости человека к безграничному познанию. «Фрагменты Вавилонской башни» являются примером совместной деятельности народов ради осуществления мечты, которая была преобразована в идею строительства башни. Библейская притча о возведении Вавилонской башни свидетельствует о напрасных усилиях человечества путём материальной деятельности приблизиться к Богу. В течение тысячелетий на земле создавалась иная башня – духовной культуры. Каждая цивилизация, каждый народ и человек закладывали в фундамент этой башни кирпичики и понимание сути жизни, своего предназначения на земле, духовного становления. Назовем же её Великой. А в знак того, что помним, усвоили ошибочный путь добиблейских народов, – Вавилонской. Сознание человека основывается на фрагментарном мышлении. Впечатления, полученные в процессе жизни, это те фрагменты земного странствования человека, которые формируют человека как личность. Мир создан из частиц, сознание человека – из фрагментов восприятия мира. Фрагмент в нашем понимании является частью целого. Целостная форма становится таковой в результате определённых гармоничных взаимосвязей исторических эпох. Но при этом она остаётся фрагментом другой, более значительной и мощной модели мира, – явления, предмета и т. д. В такой взаимосвязи существует всё в мире: материки, острова – фрагменты земли; океаны, моря, озёра, реки – фрагменты воды; земля и вода – фрагменты планеты Земля; планеты – фрагменты определённой космической системы; космические системы – фрагменты Галактики… Бесконечность. Человек, как часть народа и цивилизации, является действенным фрагментом их формирования, участником их развития. Одновременно в процессе своей жизни он из разъединённых предметов-впечатлений создаёт собственную духовную культуру, целостный внутренний мир. И эта его деятельность – непрерывная – от первых впечатлений при появлении в мир до последнего вздоха при прощании с ним. Мы сегодня постигаем разъединённые фрагменты земных цивилизаций. Время разрушает, стирает следы усилий человека, материальной культуры, погружает в небытие и достижения культуры духовной. К сожалению, очень часто это делается руками самого человека (войны, невежество идеологов и политиков,

62

религиозный фанатизм, варварство, необразованность и т. д.). Бесчисленные события прошлого засвидетельствованы в образной пластике архитектурных строений, в скульптурных формах из камня и металла, в знаковых системах письменности, музыки и др. Невероятные напластования сути форм, смысла знаков формируют историческую память, знания человечества, культурное и духовное содержание человека и дарят ощущения бесконечности, вечности души. Наша современная культура – фрагмент, вложенный в стену Великой Вавилонской башни, – общей духовной идеи, которая должна приблизить нас к истине. В ней заключены конкретность и бесконечность, радость новых открытий и разочарование в прежних взглядах-аксиомах, созидание и разрушение одновременно. Это дом, город, Земля, бесконечность космического пространства. В ней отражается путь человечества. Мы идем в будущее через прошлое, усваиваем его события, опыт как собственные впечатления. Человек без исторической памяти, выброшенный из течения тысячелетнего опыта человечества, – рыба в песках пустыни. Великая Вавилонская башня сосредотачивает в себе духовные достижения реальных людей, народов, а также опыт, содержащийся в мифологических образах. Этот проект – не просто произведение «Фрагменты Вавилонской башни», состоящее из 52 полотен, но и весь мой творческий путь, где я стремлюсь выразить взаимосвязь различных цивилизаций. На картинах они обозначены условно, знаково – образами тех или иных объектов, ставших визитными карточками этих цивилизаций, стран, народов. Пятьдесят два полотна – пятьдесят два фрагмента Вавилонской башни. Это Древний Египет с его геометрической точностью и математической формулой Вселенной, ключ к разгадке тайны улыбки каменного сфинкса и земной цивилизации в целом. Ангкор-Ват – памятник культуры Камбоджи, одна из точек на земле, в которой Божественная энергия, пронзив Вселенную, соприкасается с земной цивилизацией, и здесь безграничная фантазия форм и неповторимая волшебная мелодия бесконечности и красоты застыли в камне. Рядом – Персеполис (Иран), пирамиды, календарь народов майя (Мексика) созданный в доколумбову эпоху. Это и фрагмент дракара (лодки) викингов, и величественный, сказочный Махабалипурам (Индия). Китай представлен «Терракотовой армией» – воинами Цинь Шихуанди из Сианя (более 8 тысяч терракотовых скульптур, среди которых ни одна не похожа на другую). Это уникальный и не похожий


ни на что в мире памятник культуры, исключительный пример человеческого гения. Кроме воинов различных родов войск, там находятся запряженные в колесницы лошади, в совершенстве переданы этнические особенности периода циньской династии, 221–206 гг. до н. э. Большой Будда – Символ несломленного духа и истинной веры Китая. Работы над скульптурным проектом Большого Будды в Лэшане (провинция Сычуань) начались в 713 году и продолжались 90 лет. Высота скульптуры 71 метр. Многогранник Леонардо да Винчи – одна из самых таинственных геометрических, трехмерных моделей Мира – часть механизма космоса. Сфера, куб, тетраэдр, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр – строительные блоки Вселенной, находятся в любой точке пространства и времени. Сфера – символ целостности и неделимости. По теории Птолемея, сфера, составленная из металлических колец, – это символ планеты Земля, которая является центром Вселенной. Куб – идеальная стабильность, устойчивое основание – символ Земли. В иконографии – платформа для аллегорических фигур Правды и Истории. Древо Жизни выросло из куба (по легендам майя). В иудаизме и исламе куб – центр Веры. Развёртка куба – символ Креста. Тетраэдр (tetra – четыре) – Огонь. Гармония и Равновесие. Четыре грани из равносторонних треугольников – символ Бога. Октаэдр (octa – восемь) – Воздух. Восемь граней, восемь равносторонних треугольников одинакового размера. Сфера, куб, тетраэдр, октаэдр являются формой первоначального взаимодействия в теориях сотворения Мироздания. Додекаэдр (doˉ deka – двенадцать) – Эфир или Прана, Энергия. Правильные пятиугольники. Сакральная форма. Во времена Пифагора обсуждение существования Эфира, Энергии являлось преступлением и каралось смертной казнью, и только спустя 200 лет, во время, в которое жил Платон, эта тема стала нормой для рассуждений. Додекаэдр – пятый элемент – является внешней границей энергетического поля человека и высшей формой сознания. Додекаэдр – конечная точка геометрии. Икосаэдр (двадцать граней) – Вода. Состоит из равносторонних треугольников. Додекаэдр и икосаэдр – параметры ДНК. Тунис – Великая мечеть в Кайруане, самая старая и священная в Африке, построена в VII веке. По значимости её приравнивают к Мекке, Медине и Иерусалиму. Карфагенский акведук считается

самым длинным (около 132 километров при высоте 20 метров), сохранившимся с античных времен. Сирия представлена Пальмирой, Иордания – Петрой, Малая Азия – Пергамским алтарём. Беларусь звучит симфонией Мирского замка, который являет собой модель архитектуры европейского Возрождения. Мирский замок – гордость нашей страны. Венецианский лев и Кремлевские куранты создают колесо бесконечности времени, движения планет, знаков Зодиака Спокойствия и Равновесия. Кариатиды Эфеса и Каппадокия (Турция), изящные ионические скульптурные колонны акрополя в Афинах – шедевры нашей цивилизации. Ослепительное совершенство гармонии и пропорций шедевров Ирана, Иордании, Израиля, Индии, Японии, Вавилона, Испании, Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Польши, Украины, Литвы, стран Африки, Америки, всех больших и малых стран мира – это фрагменты Вавилонской башни. Это гений интеллекта человека, который созидает и совершенствует нашу душу и будущее земной цивилизации. Каждый из фрагментов картины является особенным и неповторимым памятником культурного наследия земли. Как часто мы пробуем поделить неделимое, а надо бы наводить мосты гармонии сущего. Вавилонская башня, как вечность, вбирает в себя творческие открытия человечества. Путешествие во Времени и Пространстве – восхождение по её ступенькам. Камень к камню, кирпич к кирпичику – совместные открытия ради расширения сознания человека, коллективный труд по сохранению культурных сокровищ, раскрытию универсальных, интеллектуальных и духовных знаний. Произведение «Фрагменты Вавилонской башни» по своей сути является проектом в будущее. Это путь из прошлого в неизведанное.

63


dbrnjh fkmitdcrbq

64


d]rnfh fkmi'ocr]

65


dbrnjh fkmitdcrbq

66


d]rnfh fkmi'ocr]

67


dbrnjh fkmitdcrbq

68


d]rnfh fkmi'ocr]

69


dbrnjh fkmitdcrbq

70


d]rnfh fkmi'ocr]

71


dbrnjh fkmitdcrbq

72


d]rnfh fkmi'ocr]

73


dbrnjh fkmitdcrbq

74


d]rnfh fkmi'ocr]

75


Выказваю шчырую ўдзячнасць за дапамогу і падтрымку ў падрыхтоўцы і рэалізацыі арт-праекта «Кропка адліку»: Старшыню Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Міхаілу Мясніковічу; Міністру культуры Рэспублікі Беларусь Юрыю Бондару; Міністру замежных справаў Рэспублікі Беларусь Уладзіміру Макею; Старшыню Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта Андрэю Шорцу; Надзвычайнаму і Паўнамоцнаму Паслу Рэспублікі Беларусь у Французскай Рэспубліцы, Надзвычайнаму і Паўнамоцнаму Паслу Рэспублікі Беларусь у Каралеўстве Іспанія і ў Партугальскай Рэспубліцы, Пастаяннаму прадстаўніку Рэспублікі Беларусь пры ЮНЕСКА Паўлу Латушку; Старшыню праўлення ААТ «Пріорбанк», Ганароваму консулу Аўстрыі ў Рэспубліцы Беларусь Сяргею Касцючэнку; Дырэктару Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Уладзіміру Пракапцову; Куратарцы выставы «Кропка адліку» Вользе Клёцкінай; Першаму намесніку начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніку ўпраўлення культуры Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта Віталіне Рудзікавай; Кіраўніку-партнёру Камунікацыйнага агенцтва «АРС Камюнікейшнз» Раману Касціцыну.


Выражаю искреннюю благодарность за помощь и поддержку в подготовке и реализации арт-проекта «Точка отсчёта»: Председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаилу Мясниковичу; Министру культуры Республики Беларусь Юрию Бондарю; Министру иностранных дел Республики Беларусь Владимиру Макею; Председателю Минского городского исполнительного комитета Андрею Шорцу; Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Беларусь во Французской Республике, Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Беларусь в Королевстве Испания и в Португальской Республике, Постоянному представителю Республики Беларусь при ЮНЕСКО Павлу Латушко; Председателю правления ОАО «Приорбанк», Почётному консулу Австрии в Республике Беларусь Сергею Костюченко; Директору Национального художественного музея Республики Беларусь Владимиру Прокопцову; Куратору выставки «Точка отсчёта» Ольге Клёцкиной; Первому заместителю начальника главного управления – начальнику управления культуры Минского горисполкома Виталине Рудиковой; Руководителю-партнёру Коммуникационного агентства «АРС Коммюникейшнз» Роману Костицыну.


Віктар Альшэўскі нарадзіўся 21 верасня 1953 г. у в. Вугольшчына Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобласці. У 1972 г. скончыў Рэспубліканскую школуінтэрнат па музыцы і выяўленчым мастацтве, у 1980 г. – Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут (цяпер Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў). 1980–1984 – працаваў у творчых майстэрнях Акадэміі мастацтваў СССР у Мінску (кіраўнік – народны мастак СССР М. Савіцкі). В. Альшэўскі – удзельнік мастацкіх выставаў з 1973 г. 1984 – член Саюза мастакоў СССР. 1986–2010 – выкладчык у Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. 1995–2005 – адзін са стваральнікаў і актыўны ўдзельнік грамадскага аб’яднання «Беларуская акадэмія выяўленчага мастацтва». 2005–2008 – кіраўнік упраўлення «Цэнтра сучаснага дызайну» ААТ «Керамін». 2010–2011 – кіраўнік ДУ «Творчыя акадэмічныя майстэрні жывапісу, графікі і скульптуры». 2011–2013 – кіраўнік ДУ «Цэнтр сучасных мастацтваў». 2009 – В. Альшэўскаму нададзенае званне лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь. 2011 – В. Альшэўскаму нададзенае вучонае званне прафесара па спецыяльнасці «мастацтва».

2013 – В. Альшэўскаму ўручаная дзяржаўная ўзнагарода – «Медаль Ф. Скарыны». В. Альшэўскі аўтар шматлікіх артыкулаў і каталогаў; аўтар кнігі «Уражанне раўнавагі, альбо Лесвіца ўверх» (выдавецтва «Мастацкая лiтаратура», 2005). В. Альшэўскі – удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных выставаў, неаднаразова быў куратарам нацыянальных і міжнародных артпраектаў, сярод якіх: Першае Мінскае трыенале сучаснага мастацтва, Мінск, 2012; Міжнародная выстава акварэлі і малюнка (беларускі аддзел), ГранПале, Парыж, 2015; Выстава «Сучаснае мастацтва ў Беларусі», Брусель, Еўрапейскі парламент, 2017; Міжнародная выстава сучаснага мастацтва «Ад Лісабона праз Мінск, Маскву, Астану да Уладзівастока», 2016–2018. Працы мастака захоўваюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску, Дзяржаўнай Траццякоўскай галерэі (Расія), выставачным аб’яднанні «Цэнтральны дом мастака» (Расія); у мастацкіх галерэях Германіі, Нарвегіі, Польшчы, Італіі, Францыі, Туніса, Іспаніі, Партугаліі, Аўстрыі, Вялікабрытаніі, ЗША, Турцыі ды шэрагу іншых краінаў.


Виктор Альшевский родился 21 сентября 1953 г. в д. Угольщино Белыничского района Могилёвской области. В 1972 г. окончил Республиканскую школу-интернат по музыке и изобразительному искусству, в 1980 г. – Белорусский театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств). 1980–1984 – работал в творческих мастерских Академии художеств СССР в Минске (руководитель – народный художник СССР М. Савицкий). В. Альшевский – участник художественных выставок с 1973 г. 1984 – член Союза художников СССР. 1986–2010 – преподаватель в Белорусской государственной академии искусств. 1995–2005 – один из создателей и активный участник общественного объединения «Белорусская академия изобразительного искусства». 2005–2008 – начальник управления «Центра современного дизайна» ОАО «Керамин». 2010–2011 – руководитель ГУ «Творческие академические мастерские живописи, графики и скульптуры». 2011–2013 – руководитель ГУ «Центр современных искусств». 2009 – В. Альшевскому присвоено звание лауреата Государственной премии Республики Беларусь. 2011 – В. Альшевскому присвоено учёное звание профессора по специальности «искусство».

2013 – В. Альшевскому вручена государственная награда – «Медаль Ф. Скорины». В. Альшевский является автором многочисленных статей, каталогов; автором книги «Впечатление равновесия, или Лестница вверх» (издательство «Мастацкая лiтаратура», 2005). В. Альшевский – участник республиканских и международных выставок, неоднократно курировал национальные и международные арт-проекты, в их числе: Первое Минское триеннале современного искусства, Минск, 2012; Международная выставка акварели и рисунка (белорусский отдел), Гран-Пале, Париж, 2015; Выставка «Современное искусство в Беларуси», Брюссель, Европейский парламент, 2017; Международная выставка современного искусства «От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока», 2016–2018. Работы художника находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, Музее современного изобразительного искусства в Минске, Государственной Третьяковской галерее (Россия), выставочном объединении «Центральный дом художника» (Россия); в художественных галереях Германии, Норвегии, Польши, Италии, Франции, Туниса, Испании, Португалии, Австрии, Великобритании, США, Турции и ряда других стран.


Віктар Альшэўскі Кропка адліку Виктор Альшевский Точка отсчёта Аўтар тэксту Віктар Альшэўскі, alshevsky21@mail.ru, alshevsky.by Пераклад і карэктура Аляксандра Макавік Дызайн і макет Генадзь Мацур, henadzm@gmail.com Фота Валерый Харчанка Автор текста Виктор Альшевский, alshevsky21@mail.ru, alshevsky.by Перевод и корректура Александра Маковик Дизайн и макет Генадзь Мацур, henadzm@gmail.com Фото Валерий Харченко

Victor Alshevsky catalog of paintings  

catalog of paintings

Victor Alshevsky catalog of paintings  

catalog of paintings

Advertisement