Page 1

1 page final_Layout 1 11/9/2019 8:53 PM Page 1

½WXfMXÐÀf´´f ´fSX ³¹fcþ A´fOXZMX ´ff³fZ IZY d»fE WX¸ffSXZ ³fÔ¶fSX 8448331990 IYû A´f³fZ ¸fû¶ffB»f ¸fZÔ ÀfZU IYSXIZY BÀf ³fÔ¶fSX ´fSX d¸fÀOX IYfg»f IYSXZÔ RNI No. DELHIN/2004/13428

Ü SXdUUfSXXÜ 10 ³fUÔ¶fSX X sqr9Ü

Âæç·¤SÌæÙ ~ ¥õÚU vw Ùß´ÕÚU ·¤ô ·¤ÚUÌæÚUÂéÚU ·Ô¤ ŸæhæÜé¥ô´ âð Ùãè´ Üð»æ âçßüâ Ȥèâ

Bd°fWXfÀf IZY ³f¹fZ A²¹ff¹f IYf ÀUf¦f°f WXû

¶feEÀfBÊ E³fEÀfBÊ Àfû³ff ¨ffÔQe

¥ØæðŠØæ ÂÚU

»f`»ff ¸f`Ô »f`»ff ¦ff³fZ ´fSX Àf³fe d»f¹fû³fe ³fZ »f¦ffE NXb¸fIZY

øË»§ ¡ÁS≈U‚ ⁄U¥¡Ÿ ªÙªÙ߸ Ÿ »Ò§‚‹ ◊¥ ∑§„Ê Á∑§ ≈UÊß≈U‹ Á‚»§¸ •ÊSÕÊ ‚ ‚ÊÁ’à Ÿ„Ë¥ „ÙÃÊ „Ò– v}z{z| Ã∑§ ÁflflÊÁŒÃ SÕ‹ ¬⁄U Ÿ◊Ê¡ ¬…∏Ÿ ∑‘§ ‚’Íà Ÿ„Ë¥ „Ò– ©œ⁄U Á„¥ŒÍ ß‚‚ ¬„‹ •¥ŒM§ŸË Á„S‚ ◊¥ ÷Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄UÃ Õ– Á„¥ŒÍ ’Ê„⁄U ‚ÁŒÿÙ¥ ‚ ¬Í¡Ê ∑§⁄UÃ ⁄U„ „Ò¥– ‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸ ∑§Ù ∑§„Ë¥ •ı⁄U z ∞∑§«∏ ∑§Ë ¡◊ËŸ ŒË ¡Ê∞– ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∑‘§¥Œ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U ◊¥ÁŒ⁄U ÁŸ◊ʸáÊ ∑‘§ Á‹∞ x ◊„ËŸ ◊¥ ≈˛S≈U ’ŸÊ∑§⁄U S∑§Ë◊ ’ÃÊ∞– ß‚ ≈˛S≈U ◊¥ ÁŸ◊Ù¸„Ë •πÊ«∏ ∑§Ù ÷Ë ¬˝ÁÃÁŸÁœàfl Á◊‹ªÊ– ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑§Ë ‚¥ÁflœÊŸ ¬Ë∆ Ÿ •ÊÁπ⁄U ◊¥ w.|| ∞∑§«∏ ¡◊ËŸ ∑§Ê ◊ÊÁ‹∑§ÊŸÊ „∑§ ⁄UÊ◊‹‹Ê Áfl⁄UÊ¡◊ÊŸ ∑§Ù Œ ÁŒÿÊ– ∑§Ù≈U¸ Ÿ •Êª ∑§„Ê Á∑§ „⁄U ◊¡„’ ∑‘§ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ‚¥ÁflœÊŸ ◊¥ ’⁄UÊ’⁄U ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò–

°ðçÌãUæçâ·¤ Èñ¤âÜæ

v}z{ âð ÂãÜð ¥´ÎM¤Ùè çãSâð ×ð´ çã´Îê Öè ÂêÁæ ·¤ÚUÌð Íð: SC

Ÿß¸IbY¸ffSX ÁŒÑË– dUþ¹f dQUfIYS / ¸fbÔ¶fBÊ Ü |Æ ‚Ê‹ Ã∑§ ø‹Ë ∑§ÊŸÍŸË ‹«∏Ê߸, yÆ ÁŒŸ Ã∑§ ‹ªÊÃÊ⁄U ◊Ò⁄UÊÕŸ ‚ÈŸflÊ߸ ∑‘§ ’ÊŒ •Ê¡ •ÿÙäÿÊ ¬⁄U ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑§Ê ’„Ȭ˝ÃËÁˇÊà »Ò§‚‹Ê •Ê ªÿÊ „Ò– ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ M§¬ ‚ ‚¥flŒŸ‡ÊË‹ ⁄UÊ◊ ¡ã◊÷ÍÁ◊-’Ê’⁄UË ◊ÁS¡Œ ÁflflÊŒ ¬⁄U ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ ¬Ê¥ø ¡¡Ù¥ ∑§Ë ¬Ë∆ Ÿ ‚fl¸‚ê◊Áà ÿÊŸË z-Æ ‚ ∞ÁÄÊÁ‚∑§ »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊÿÊ– ÁŸ◊Ù¸„Ë •πÊ«∏ ∑‘§ ŒÊfl ∑§Ù πÊÁ⁄U¡ ∑§⁄UÃ „È∞ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ⁄UÊ◊‹‹Ê Áfl⁄UÊ¡◊ÊŸ •ı⁄U ‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸ ∑§Ù „Ë ¬ˇÊ∑§Ê⁄U ◊ÊŸÊ– ≈UÊÚ¬ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ß‹Ê„Ê’ÊŒ „Ê߸ ∑§Ù≈U¸ mÊ⁄UÊ ÁflflÊÁŒÃ ¡◊ËŸ ∑§Ù ÃËŸ ¬ˇÊÙ¥

◊¥ ’Ê¥≈UŸ ∑‘§ »Ò§‚‹ ∑§Ù •ÃÊÁ∑§¸∑§ ∑§⁄UÊ⁄U ÁŒÿÊ– •ÊÁπ⁄U ◊¥ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ⁄UÊ◊‹‹Ê Áfl⁄UÊ¡◊ÊŸ ∑‘§ ¬ˇÊ ◊¥ »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊÿÊ– ∑§Ù≈U¸ Ÿ •Êª ∑§„Ê Á∑§ ‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸ ∑§Ù ∑§„Ë¥ •ı⁄U z ∞∑§«∏ ∑§Ë ¡◊ËŸ ŒË ¡Ê∞– ß‚∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑‘§¥Œ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù •ÊŒ‡Ê ÁŒÿÊ „Ò Á∑§ fl„ ◊¥ÁŒ⁄U ÁŸ◊ʸáÊ ∑‘§ Á‹∞ x ◊„ËŸ ◊¥ ≈˛S≈U ’ŸÊ∞– ß‚ ≈˛S≈U ◊¥ ÁŸ◊Ù¸„Ë •πÊ«∏ ∑§Ù ÷Ë ¬˝ÁÃÁŸÁœàfl ŒŸ ∑§Ê •ÊŒ‡Ê „È•Ê „Ò– πøÊπø ÷⁄U ∑§Ù≈U¸ M§◊ Ÿ¥’⁄U v ◊¥ øË»§ ¡ÁS≈U‚ ⁄U¥¡Ÿ ªÙªÙ߸ Ÿ ∑§⁄UË’ yz Á◊Ÿ≈U ◊¥ ∞∑§-∞∑§ ∑§⁄U ¬Í⁄UÊ »Ò§‚‹Ê ¬…∏Ê– •Êß∞ ¡ÊŸÃ „Ò¥ Á∑§ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ •¬Ÿ »Ò§‚‹ ◊¥ ÄUÿÊ ’«∏Ë ’ÊÃ¥ ∑§„Ë¥....

ãæ§ü ·¤ôÅUü ·¤æ Èñ¤âÜæ Ìæç·¤ü·¤ Ùãè´: SC ß‚‚ ¬„‹ SC Ÿ ∑§„Ê Á∑§ v{ ÁŒ‚¥’⁄U v~y~ Ã∑§ Ÿ◊Ê¡ ¬…∏Ë ªß¸ ÕË– ≈UÊß≈U‹ ‚Í≈U Ÿ¥’⁄U y (‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸) •ı⁄U z (⁄UÊ◊‹‹Ê Áfl⁄UÊ¡◊ÊŸ) ◊¥ „◊¥ ‚¥ÃÈ‹Ÿ ’ŸÊŸÊ „٪ʖ „Ê߸ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ¡Ù ÃËŸ ¬ˇÊ ◊ÊŸ Õ, ©‚ ŒÙ Á„S‚Ù¥ ◊¥ ◊ÊŸŸÊ „٪ʖ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ „Ê߸ ∑§Ù≈U¸ mÊ⁄UÊ ¡◊ËŸ ∑§Ù ÃËŸ Á„S‚Ù¥ ◊¥ ’Ê¥≈UŸÊ ÃÊÁ∑§¸∑§ Ÿ„Ë¥ ÕÊ– ß‚‚ ‚Ê»§ „Ù ªÿÊ Á∑§ ◊Ê◊‹ ◊¥ •’ ⁄UÊ◊‹‹Ê Áfl⁄UÊ¡◊ÊŸ •ı⁄U ‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸ ŒÙ ¬ˇÊ „Ë ⁄U„ ª∞–

‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ◊ÈÅÿ ¬Ê≈U˸ ⁄UÊ◊‹‹Ê Áfl⁄UÊ¡◊ÊŸ •ı⁄U ‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸ ∑§Ù „Ë ◊ÊŸÊ– ‚ÈÛÊË ¬ˇÊ Ÿ ÁflflÊÁŒÃ ¡ª„ ∑§Ù ◊ÁS¡Œ ÉÊÙÁ·Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ë ÕË– ∑§Ù≈U¸ Ÿ »Ò§‚‹ ◊¥ ∑§„Ê Á∑§ v}z{-z| Ã∑§ ÁflflÊÁŒÃ SÕ‹ ¬⁄U Ÿ◊Ê¡ ¬…∏Ÿ ∑‘§ ‚’Íà Ÿ„Ë¥ „Ò– •Ê¬∑§Ù ’ÃÊ Œ¥ Á∑§ ◊ÈÁS‹◊ ¬ˇÊ Ÿ ∑§„Ê ÕÊ Á∑§ fl„Ê¥ ‹ªÊÃÊ⁄U Ÿ◊Ê¡ ¬…∏Ë ¡ÊÃË ⁄U„Ë ÕË– ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ v}z{ ‚ ¬„‹ •¥ŒM§ŸË Á„S‚ ◊¥ Á„¥ŒÍ ÷Ë ¬Í¡Ê Á∑§ÿÊ ∑§⁄UÃ Õ– ⁄UÙ∑§Ÿ ¬⁄U ’Ê„⁄U ø’ÍÃ⁄U ¬⁄U ¬Í¡Ê ∑§⁄UŸ ‹ª– •¥ª˝¡Ù¥ Ÿ ŒÙŸÙ¥ Á„S‚ •‹ª ⁄UπŸ ∑‘§ Á‹∞ ⁄UÁ‹¥ª ’ŸÊ߸ ÕË– Á»§⁄U ÷Ë Á„¥ŒÍ ◊ÈÅÿ ªÈ¥’Œ ∑‘§ ŸËø „Ë ª÷¸ªÎ„ ◊ÊŸÃ Õ–

¹æÜè Á×èÙ ÂÚU Ùãè´ ÕÙè Íè ×çSÁÎ: SC ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ‚Ê»§ ∑§„Ê Á∑§ ÷Ê⁄UÃËÿ ¬È⁄UÊÃàfl ‚fl¸ˇÊáÊ (ASI) ∑§Ë πÈŒÊ߸ ‚ ÁŸ∑§‹ ‚’ÍÃÙ¥ ∑§Ë •ŸŒπË Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥– ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ „Ê߸ ∑§Ù≈U¸ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê ¬Í⁄UË ¬Ê⁄UŒÁ‡Ê¸ÃÊ ‚ „È•Ê „Ò– ’Ê’⁄UË ◊ÁS¡Œ πÊ‹Ë ¡◊ËŸ ¬⁄U Ÿ„Ë¥ ’ŸË ÕË– ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊ÁS¡Œ ∑‘§ ŸËø Áfl‡ÊÊ‹ ⁄UøŸÊ ÕË– ∞∞‚•Ê߸ Ÿ vwflË¥ ‚ŒË ∑§Ê ◊¥ÁŒ⁄U ’ÃÊÿÊ ÕÊ– ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ fl„Ê¥ ‚ ¡Ù ∑§‹Ê∑§ÎÁÃÿÊ¥ Á◊‹Ë ÕË¥, fl„ ßS‹ÊÁ◊∑§ Ÿ„Ë¥ ÕË¥– ÁflflÊÁŒÃ …Ê¥ø ◊¥ ¬È⁄UÊŸË ‚¥⁄UøŸÊ ∑§Ë øË¡¥ ßSÃ◊Ê‹ ∑§Ë ªß¸ ÕË¥– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ ◊ÈÁS‹◊ ¬ˇÊ ‹ªÊÃÊ⁄U ∑§„ ⁄U„Ê ÕÊ Á∑§ ASI ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ¬⁄U ÷⁄UÙ‚Ê Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„∞– ∑§Ù≈U¸ Ÿ »Ò§‚‹ ◊¥ ÿ„ ÷Ë ∑§„Ê Á∑§ ŸËø ‚¥⁄UøŸÊ Á◊‹Ÿ ‚ „Ë Á„¥ŒÈ•Ù¥ ∑‘§ ŒÊfl ∑§Ù ◊ÊŸÊ Ÿ„Ë¥ ◊ÊŸÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ–

çÙ×ôüãè ¥¹æǸ𠷤æ Îæßæ ¹æçÚUÁ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ »Ò§‚‹ ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ◊¥ „Ë Á„¥ŒÍ ¬ˇÊ ÁŸ◊Ù¸„Ë •πÊ«∏ ∑‘§ ŒÊfl ∑§Ù πÊÁ⁄U¡ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– „Ê߸ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ß‚ ¬ˇÊ ∑§Ù ∞∑§ ÁÄÊ߸ Á„S‚Ê ÁŒÿÊ ÕÊ– ⁄UÊ◊‹‹Ê ∑§Ù ∑§Ù≈U¸ Ÿ ◊ÈÅÿ ¬ˇÊ∑§Ê⁄U ◊ÊŸÊ– ÁŸ◊Ù¸„Ë •πÊ«∏Ê ‚flÊŒÊ⁄U ÷Ë Ÿ„Ë¥ „Ò– SC Ÿ ⁄UÊ◊‹‹Ê ∑§Ù ∑§ÊŸÍŸË ◊ÊãÿÃÊ ŒË– ß‚‚ ¬„‹ øË»§ ¡ÁS≈U‚ ⁄U¥¡Ÿ ªÙªÙ߸ ‚◊à ‚÷Ë ¬Ê¥øÙ¥ ¡¡Ù¥ ∑‘§ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ¬„È¥øŸ ‚ ¬„‹ „Ë ©Ÿ∑‘§ ÉÊ⁄UÙ¥ ∑§Ë ‚È⁄UˇÊÊ ’…∏Ê ŒË ªß¸ ÕË– ∑§Ù≈U¸ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ÷Ë ‚È⁄UˇÊÊ ∑§Ê»§Ë ∑§«∏Ë „Ò– ‚È’„ ∑‘§ vÆ ’¡Ã-’¡Ã ∑§Ù≈U¸ M§◊ Ÿ¥’⁄U v ◊¥ fl∑§Ë‹Ù¥ ∑§Ë πøÊπø ÷Ë«∏ „Ù ªß¸ ÕË– Œ‡Ê÷⁄U ◊¥ ‚È⁄UˇÊÊ ∑§Ê»§Ë ‚Åà „Ò– ∑§ß¸ ‡Ê„⁄UÙ¥ ◊¥ ߥ≈U⁄UŸ≈U ¬⁄U ¬Ê’¥ŒË ‹ªÊ ŒË ªß¸ „Ò–

Ò¥ØôŠØæ ×ð´ ÚUæ× ·Ô¤ Á‹×SÍæÙ ·Ô¤ Îæßð ·¤æ çßÚUôÏ Ùãè´Ó ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ASI Ÿ„Ë¥ ’ÃÊ ¬ÊÿÊ Á∑§ ◊ÁS¡Œ ÃÙ«∏∑§⁄U ◊¥ÁŒ⁄U ’ŸË ÕË– „Ê‹Ê¥Á∑§ •ÿÙäÿÊ ◊¥ ⁄UÊ◊ ∑‘§ ¡ã◊SÕÊŸ ∑‘§ ŒÊfl ∑§Ê Á∑§‚Ë Ÿ Áfl⁄UÙœ Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ– ÁflflÊÁŒÃ ¡ª„ ¬⁄U Á„¥ŒÍ ¬Í¡Ê Á∑§ÿÊ ∑§⁄UÃ Õ– ªflÊ„Ù¥ ∑‘§ R§ÊÚ‚ ∞Ç¡ÊÁ◊Ÿ‡ÊŸ ‚ Á„¥ŒÍ ŒÊflÊ ª‹Ã ‚ÊÁ’à Ÿ„Ë¥ „È•Ê– Á„¥ŒÍ ◊ÈÅÿ ªÈ¥’Œ ∑§Ù „Ë ⁄UÊ◊ ∑‘§ ¡ã◊ ∑§Ê ‚„Ë SÕÊŸ ◊ŸÊÃ „Ò¥– ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ⁄UÊ◊‹‹Ê Ÿ ∞ÁÄÊÁ‚∑§ ª˝¥ÕÙ¥ ∑‘§ Áflfl⁄UáÊ ⁄Uπ– Á„¥ŒÍ ¬Á⁄UR§◊Ê ÷Ë Á∑§ÿÊ ∑§⁄UÃ Õ– ø’ÍÃ⁄UÊ, ‚ËÃÊ ⁄U‚Ù߸, ÷¥«Ê⁄U ‚ ÷Ë ß‚ ŒÊfl ∑§Ë ¬ÈÁC „ÙÃË „Ò– •Ê¬∑§Ù ’ÃÊ Œ¥ Á∑§ ∞ÁÄÊÁ‚∑§ ª˝¥Õ ◊¥ S∑§¥Œ ¬È⁄UÊáÊ ∑§Ê Á¡R§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ–

¥æç¹ÚU â´ÁØ ÚUæ©Ì Ùð UØô´ Îè Îðßð´Îý ·¤ÚUÌæÚUÂéÚU ·¤æòçÚUÇôÚU ·Ô¤ çÜ° §×ÚUæÙ ¹æ٠ȤǸ‡æßèâ ·¤ô àæéÖ·¤æ×Ùæ°´ çÙØæÁè ·¤æ àæéç·ý¤Øæ- Âè°× ×ôÎè ◊È¥’߸– Á‡Êfl‚ŸÊ ŸÃÊ ‚¥¡ÿ ⁄UÊ©Ã Ÿ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù ∑§„Ê Á∑§ •ª⁄U Œfl¥Œ˝ »§«∏áÊflË‚ ∑§Ù ‹ªÃÊ „Ò Á∑§ ©Ÿ∑‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ ◊„Ê⁄UÊc≈˛ ◊¥ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ë Á»§⁄U ‚ ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ŸÊ ‚∑§ÃË „Ò ÃÙ ©ã„¥ fl„ ‡ÊÈ÷∑§Ê◊ŸÊ∞¥ ŒÃ „Ò¥– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ‡ÊÊ◊ ⁄UÊíÿ¬Ê‹ ∑§Ù •¬ŸÊ ßSÃË»§Ê ‚ı¥¬ ÁŒÿÊ– ⁄UÊíÿ ◊¥ ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ∑‘§ ¬Á⁄UáÊÊ◊ •ÊŸ ∑‘§ ∞∑§ ¬πflÊ«∏ ’ÊŒ ÷Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ª∆Ÿ ∑§Ù ‹∑§⁄U ŒÙŸÙ¥ ‚„ÿÙªË Œ‹Ù¥ ∑‘§ ’Ëø ªÁÃ⁄UÙœ Ÿ„Ë¥ ŒÍ⁄U „Ù ‚∑§Ê „Ò– »§«∏áÊflË‚ Ÿ ‚ûÊÊ ‚ʤÊŒÊ⁄UË ∑‘§ ‚◊¤ÊıÃ ¬⁄U ‚„◊Áà Ÿ„Ë¥ ’ŸŸ ∑‘§ Á‹∞ ‚Ëœ Ãı⁄U ¬⁄U Á‡Êfl‚ŸÊ ∑§Ù Á¡ê◊ŒÊ⁄U ∆„⁄UÊÿÊ „Ò– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑‘§ ßSÃË»‘§

ÖæÚUÌ ·¤è âÕâð ÂéÚUæÙè ×çSÁÎ ×êÜ SßM¤Â ×ð´ ãô»è ÌÎèÜ, ¹¿ü ãô´»ð v.vx ·¤ÚUôǸ L¤ÂØð ∑§ÙÁëø– •ÿÙäÿÊ ◊¥ ⁄UÊ◊¡ã◊ ÷ÍÁ◊ ’Ê’⁄UË ◊ÁS¡Œ ÁflflÊŒ ¬⁄U ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ »Ò§‚‹ ∑‘§ ’Ëø ÿ„ ∞∑§ ÁŒ‹øS¬ π’⁄U „Ò Á∑§ ÷Ê⁄UÃËÿ ©¬◊„Êmˬ ∑§Ë ‚’‚ ¬È⁄UÊŸË ◊ÁS¡Œ ∑§Ù ©‚∑‘§ ◊Í‹ SflM§¬ ◊¥ ÃÒÿÊ⁄U Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ÿ„ ÷Ê⁄UÃËÿ ©¬◊„Êmˬ ∑§Ë ¬„‹Ë ¡’Á∑§ ŒÈÁŸÿÊ ∑§Ë ŒÍ‚⁄UË ‚’‚ ¬È⁄UÊŸË ◊ÁS¡Œ ◊ÊŸË ¡ÊÃË „Ò– ß‚ ¬˝ÊÚ¡ÄU≈U ¬⁄U ∑§È‹ v.vx ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ê πø¸ •Ê∞ªÊ– ◊ÈÁ¡Á⁄U‚ „Á⁄U≈U¡ ¬˝ÊÚ¡ÄU≈U (∞◊∞ø¬Ë) ∑‘§ ¡Á⁄U∞ ø⁄UÊ◊Ÿ ¡È◊Ê ◊ÁS¡Œ ∑§Ê ¡ËáÊÙ¸hÊ⁄U Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ∑‘§⁄U‹ ◊¥ ÁòʇÊÍ⁄U ∑‘§ ∑§Ù«È¥ªÑÈ⁄U ◊¥ ß‚ ∞ÁÄÊÁ‚∑§ ◊ÁS¡Œ ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ {w~ ߸∏ ◊¥ ∑§⁄UÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ∞◊∞ø¬Ë Ÿ ◊ËÁ«ÿÊ ∑§Ù ¡Ê⁄UË ’ÿÊŸ ◊¥ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ∑‘§⁄U‹ ∑‘§ ⁄UÊíÿ¬Ê‹ •ÊÁ⁄U»§ ◊Ù„ê◊Œ πÊŸ ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù ◊ÁS¡Œ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ß‚ ¬Á⁄UÿÙ¡ŸÊ ∑§Ê ©fÊ≈UŸ ∑§⁄U¥ª– ÿ„ ¬Á⁄UÿÙ¡ŸÊ ¬ÿ¸≈UŸ Áfl÷ʪ ∑§Ë ¬„‹ „Ò– ⁄UÊíÿ ∑‘§ ÁflûÊ ◊¥òÊË «ÊÚ ≈UË ∞◊ ÕÊÚ◊‚ ß‚Ê∑§ ∑§Êÿ¸R§◊ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ∑§⁄U¥ª– ◊ÈÁ¡⁄UË‚ ‚èÿÃÊ ◊¥ ø⁄UÊ◊Ÿ ◊ÁS¡Œ ∑§Ê πÊ‚ SÕÊŸ „Ò– ß‚ ‚èÿÃÊ ∑§Ù ¬˝ÊøËŸ Œı⁄U ◊¥ ¬Ífl˸ Á„S‚ ∑§Ê ‚’‚ ’«∏ √ÿʬÊÁ⁄U∑§ ∑‘§¥Œ˝ „ÙŸ ∑§Ê ªı⁄Ufl „ÊÁ‚‹ ÕÊ– Ã’ ∑‘§ ‹Ùª ◊‚Ê‹Ù¥ ‚ ‹∑§⁄U ∑§Ë◊ÃË ⁄UàŸÙ¥ Ã∑§ ∑§Ê ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U ∑§⁄UÃ Õ– ◊ÁS¡Œ ∑§Ê Á¡‚ ¡ª„ ¬⁄U ÁŸ◊ʸáÊ „Ù ⁄U„Ê „Ò, ©‚ ◊„ÙŒÿ¬È⁄U◊ ∑‘§ ŸÊ◊ ‚ ÷Ë ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò, ¡Ù ~flË¥ ‚ vwflË¥ ‡ÊÃÊéŒË ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ø⁄UÊ fl¥‡Ê ∑§Ë ⁄UÊ¡œÊŸË ÕÊ– ∑‘§⁄U‹ ◊¥ ∑§„Ê ¡ÊÃÊ „Ò Á∑§ ⁄UÊ¡Ê ø⁄UÊ◊Ÿ ¬M§◊‹ |flË¥ ‡ÊÃÊéŒË ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ◊¥ ‚™§ŒË •⁄U’ ª∞ Õ •ı⁄U ¬Òª¥’⁄U ◊Ù„ê◊Œ ‚ ◊È‹Ê∑§Êà ∑§Ë ÕË •ı⁄U ßS‹Ê◊ SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄U Á‹ÿÊ ÕÊ– fl„Ë¥ ‚ ©ã„Ù¥Ÿ »§Ê⁄U‚Ë S∑§ÊÚ‹⁄U ◊Á‹∑§ ßéŸ ÁŒŸÊ⁄U ∑‘§ ¡Á⁄U∞ ¬òÊ ÷¡ Õ– ÁŒŸÊ⁄U Ÿ „Ë {w~ ߸. ◊¥ ÿ„Ê¥ ◊ÁS¡Œ ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ∑§⁄UÊÿÊ ÕÊ–

¥ØôŠØæ Èñ¤âÜð âð âéóæè ßUȤ ÕôÇü â´ÌéC Ùãè´, çÚUÃØê çÂçÅUàæÙ Îæç¹Ü ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çΰ â´·Ô¤Ì Ÿß¸ ÁŒÑË– •ÿÙäÿÊ ◊¥ ÁflflÊÁŒÃ SÕ‹ ¬⁄U ⁄UÊ◊ ◊¥ÁŒ⁄U ÁŸ◊ʸáÊ ∑‘§ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ »Ò§‚‹ ¬⁄U ‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸ Ÿ •‚¥ÃÙ· ¡ÃÊÿÊ „Ò– ∞ÁÄÊÁ‚∑§ ÁflflÊŒ ¬⁄U ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ »Ò§‚‹ ∑‘§ ’ÊŒ ‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸ ∑‘§ fl∑§Ë‹ ¡»§⁄UÿÊ’ Á¡‹ÊŸË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ fl„ »Ò§‚‹ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ ß‚‚ ‚¥ÃÈC Ÿ„Ë¥ „Ò¥– ß‚ Ã⁄U„ ©ã„Ù¥Ÿ ‚¥∑‘§Ã ÁŒÿÊ Á∑§ ‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸ »Ò§‚‹ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ÄUÿÍ⁄UÁ≈Ufl Á¬Á≈U‡ÊŸ ÿÊ Á⁄U√ÿÍ Á¬Á≈U‡ÊŸ ŒÊÁπ‹ ∑§⁄U ‚∑§ÃÊ „Ò– Á¡‹ÊŸË Ÿ ∑§„Ê, “„◊ »Ò§‚‹ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ „◊ ‚¥ÃÈC Ÿ„Ë¥ „Ò¥– •Êª ÄUÿÊ ∑§Œ◊ ©∆Ê∞¥ª, ß‚ ¬⁄U »Ò§‚‹Ê ∑§⁄U¥ª–” ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊ÈÁS‹◊ ¬ˇÊ ∑‘§ fl∑§Ë‹ ⁄UÊ¡Ëfl œflŸ ‚ øøʸ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’ÊŒ •Êª ∑‘§ ∑§Œ◊ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ »Ò§‚‹Ê Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– Á¡‹ÊŸË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ »Ò§‚‹ ∑‘§ •äÿÿŸ ∑‘§ ’ÊŒ ÿ„ Ãÿ „ÙªÊ Á∑§ Á⁄U√ÿÍ Á¬Á≈U‡ÊŸ »§Êß‹ ∑§⁄U¥ª ÿÊ Ÿ„Ë¥–

vijaynewsdainik

40324 330 h Y11908 104 h 37672 97 44068 100

çßßæçÎÌ Á×èÙ ÚUæ×ÜÜæ ·¤è, âéóæè Âÿæ ·¤ô ·¤ãè´ ¥õÚU Á×èÙÓ

Ÿß¸ ÁŒÑË– ‹Ê„ı⁄U– ‚ÈÁflœÊ ‡ÊÈÀ∑§ ¬⁄U ŒÙ ÁŒŸÙ¥ ‚ ¡Ê⁄UË ÷˝◊ ¬⁄U Áfl⁄UÊ◊ ‹ªÊÃ „È∞ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ÁflŒ‡Ê ◊¥òÊË ‡ÊÊ„ ◊„◊ÍŒ ∑§È⁄UÒ‡ÊË Ÿ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù ∑§„Ê Á∑§ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ Ÿı •ı⁄U vw Ÿflê’⁄U ∑§Ù ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ‚ÊÁ„’ ∑§Ë ÿÊòÊÊ ∑§⁄UŸ flÊ‹ ÷Ê⁄UÃËÿ üÊhÊ‹È•Ù¥ ‚ wÆ «Ê‹⁄U ∑§Ë ‚Áfl¸‚ »§Ë‚ Ÿ„Ë¥ fl‚Í‹ªÊ– ∑§È⁄UÒ‡ÊË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ªÁ‹ÿÊ⁄UÊ “¬̋◊ ∑§Ê ∞∑§ ªÁ‹ÿÊ⁄UÊ” „Ò •ı⁄U ©‚◊¥ ∑§Ù߸ ŸÊ¬Ê∑§ ·«˜ÿ¥òÊ Ÿ„Ë¥ „Ò– fl„ ߟ •Ê⁄U٬٥ ∑§Ê ¡flÊ’ Œ ⁄U„ Õ Á∑§ ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ªÁ‹ÿÊ⁄U ∑§Ê ßSÃ◊Ê‹ ¬¥¡Ê’ ◊¥ •‹ªÊflflÊŒ ∑§Ù ’…∏ÊflÊ ŒŸ ∑‘§ Á‹∞ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ¬òÊ∑§Ê⁄UÙ¥ ∑‘§ ∞∑§ ‚◊Í„ ‚ ’ÊÃøËà ∑§⁄UÃ „È∞ ∑§È⁄UÒ‡ÊË Ÿ ¬¥¡Ê’ ∑‘§ «⁄UÊ ’Ê’Ê ŸÊŸ∑§ SÕ‹ •ı⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ¬¥¡Ê’ ¬˝Ê¥Ã ∑‘§ ŸÊ⁄UÙflÊ‹ Á¡‹ ∑‘§ ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ◊¥ ªÈM§mÊ⁄UÊ Œ⁄U’Ê⁄U ‚ÊÁ„’ ∑§Ù ¡Ù«∏Ÿ flÊ‹ ß‚ ªÁ‹ÿÊ⁄U ∑‘§ ∑§‹ „ÙŸ flÊ‹ ©fÊ≈UŸ ∑§Ù “ ∞ÁÄÊÁ‚∑§” ∑§⁄UÊ⁄U ÁŒÿÊ– •ŸÈë¿Œ x|Æ ∑‘§ Äà ¡ê◊Í ∑§‡◊Ë⁄U ∑§Ù ¬˝Ê# Áfl‡Ê· Œ¡̧ ∑§Ù ÁŸ⁄USà ∑§⁄UŸ ∑‘§ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ∑§Œ◊ ∑§Ù “∞∑§Ã⁄U»§Ê •ı⁄U •SflË∑§Êÿ¸” ∑§⁄UÊ⁄U ŒÃ „È∞ ©ã„Ù¥Ÿ ß‚ »Ò§‚‹ ∑§Ù ‹∑§⁄U ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ÁŸ¥ŒÊ ∑§Ë– Ÿı •ı⁄U vw Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ¡ÊŸ flÊ‹ üÊhÊ‹È•Ù¥ ‚ »§Ë‚ Ÿ„Ë¥ fl‚Í‹Ÿ ∑§Ë ∑§È⁄UÒ‡ÊË ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ‚ ¬„‹ ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ ∑§„Ê ÕÊ Á∑§ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ Ÿ ÷Ê⁄Uà ‚ ∑§„ ÁŒÿÊ „Ò Á∑§ fl„ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ªÈM§mÊ⁄UÊ Œ⁄U’Ê⁄U ‚ÊÁ„’ ¡ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ß‚ ªÁ‹ÿÊ⁄U ∑§Ê ßSÃ◊Ê‹ ∑§⁄UŸ flÊ‹ „⁄U ÃËÕ¸ÿÊòÊË ‚ wÆ «ÊÚ‹⁄U ‚Áfl¸‚ ‡ÊÈÀ∑§ fl‚Í‹ªÊ– ÷Ê⁄Uà •ı⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ’Ëø flÊÃʸ ∑§Ë ’„Ê‹Ë ∑‘§ ◊Èg ¬⁄U ∑§È⁄UÒ‡ÊË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ „◊ ∑‘§fl‹ ’ÊÃøËà ∑‘§ Á‹∞ ÷Ê⁄Uà ‚ ’ÊÃøËà Ÿ„Ë¥ øÊ„Ã– ∑§‡◊Ë⁄U ∑§Ù ‹∑§⁄U Ám¬ˇÊËÿ ‚¥’¥œÙ¥ ◊¥ ßÊfl ∑‘§ ’Êfl¡ÍŒ ÷Ê⁄Uà •ı⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ Ÿ Á¬¿‹ ◊„ËŸ ∞∑§ ‚◊¤ÊıÃ ¬⁄U ŒSÃπà Á∑§ÿÊ ÕÊ Á¡‚‚ vw Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù Á‚π œ◊¸ ∑‘§ ‚¥SÕʬ∑§ ªÈM§ ŸÊŸ∑§ Œfl ∑§Ë zzÆ flË¥ ¡ÿ¥ÃË ‚ ¬„‹ Ÿı Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ªÁ‹ÿÊ⁄U ∑‘§ ©fÊ≈UŸ ∑§Ê ◊ʪ¸ ¬˝‡ÊSà „È•Ê–

12

³fBÊ dQ»»fe Ü U¿fÊ 15 Ü AÔIY 171Ü ´fÈâ rs Ü ¸fc»¹f s ÷Y´fE Ü

8 Nov. 2019 Closing

6

dUþ¹f ³¹fcþ h h

DL (C). 01/1402/2017-2019

7 SXfª¹fÜ t ÀfÔÀIYSX¯f Ü dQ»»fe, WXdSX¹ff¯ff U CXØfSX ´fiQZVf ÀfZ ´fiIYfdVf°f Ü SXfþÀ±ff³f, ¸f²¹f ´fiQZVf, CXØfSXfJÔOX U ´fÔþf¶f ¸fZÔ ´fiÀffdSX°f

vijaynewsdainik

∑‘§ ’ÊŒ, ◊ËÁ«ÿÊ ∑§Á◊¸ÿÙ¥ ‚ ’Êà ∑§⁄UÃ „È∞ ⁄UÊ©Ã Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Á‡Êfl‚ŸÊ ¬˝◊Èπ ©hfl ∆Ê∑§⁄U ¡ÀŒ „Ë ¬Ê≈U˸ ∑§Ë ÁSÕÁà S¬C ∑§⁄U¥ª– ⁄UÊ©Ã Ÿ ∑§„Ê, •ª⁄U ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑§Ù ‹ªÃÊ „Ò Á∑§ ©Ÿ∑‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ Á»§⁄U ‚ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ’Ÿ ‚∑§ÃË „Ò ÃÙ, ◊⁄UË ©ã„¥ ‡ÊÈ÷∑§Ê◊ŸÊ∞¥– ‹Ù∑§Ã¥òÊ ◊¥ Á¡Ÿ∑‘§ ¬Ê‚ ’„È◊à „ÙÃÊ „Ò fl ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ŸÊÃ „Ò¥ •ı⁄U ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑§Ê ¬Œ ¬ÊÃ „Ò¥– Á‡Êfl‚ŸÊ ŸÃÊ Ÿ ¬òÊ∑§Ê⁄UÙ¥ ‚ ∑§„Ê, ◊Ò¥ •¬ŸË ¬Ê≈U˸ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ÿ„ ÷Ë ∑§„ÃÊ „Í¥ Á∑§

•ª⁄U „◊ øÊ„¥ ÃÙ ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ŸÊ ‚∑§Ã „Ò¥ •ı⁄U ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÷Ë Á‡Êfl‚ŸÊ ∑§Ê „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ »§«∏áÊflË‚ ∑‘§ ߟ •Ê⁄U٬٥ ∑§Ù ÷Ë πÊÁ⁄U¡ ∑§⁄U ÁŒÿÊ Á∑§ Á‡Êfl‚ŸÊ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË •ı⁄U ÷Ê¡¬Ê •äÿˇÊ •Á◊à ‡ÊÊ„ ∑§Ë •ŸÈÁøà •Ê‹ÙøŸÊ ∑§Ë „Ò– ⁄UÊ©Ã Ÿ ∑§„Ê, Á‡Êfl‚ŸÊ Ÿ ◊ÙŒË ÿÊ ‡ÊÊ„ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ∑§Ù߸ ÷Ë ÁŸ¡Ë Á≈Uå¬áÊË Ÿ„Ë¥ ∑§Ë– ÿ„ ª‹Ã ’ÿÊŸ „Ò– „◊Ÿ „◊‡ÊÊ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË •ı⁄U ªÎ„ ◊¥òÊË ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ Á∑§ÿÊ „Ò– •Ê¬ „◊Ê⁄U ’ÿÊŸ Œπ ‚∑§Ã „Ò¥–

¬¥¡Ê’ ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U ∑‘§ ©fÊ≈UŸ ∑‘§ Á‹∞ ¬„È¥ø ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË Ÿ ‚ÈÀÃÊŸ¬È⁄U ‹ÙœË ‡Ê„⁄U ¬„È¥ø∑§⁄U ’⁄U ‚ÊÁ„’ ªÈL§mÊ⁄U ◊¥ ◊àÕÊ ≈U∑§Ê– ß‚∑‘§ ’ÊŒ ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ë ‚Ë◊Ê ‚ ‹ª ¬¥¡Ê’ ∑‘§ ªÈ⁄UŒÊ‚¬È⁄U Á¡‹Ê ÁSÕà ∞ÁÄÊÁ‚∑§ Ÿª⁄U «⁄UÊ ’Ê’Ê ŸÊŸ∑§ ¬„È¥ø, ¡„Ê¥ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§Ê»§Ë ‚◊ÿ Á’ÃÊÿÊ– ß‚ ◊ı∑‘§ ¬⁄U ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ◊ÙŒË Ÿ ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U

w®®® L¤ÂØð ·Ô¤ ÙôÅU ·¤è ãô ÚUãè Á×æ¹ôÚUè, çßæ ×´˜ææÜØ ·Ô¤ Âêßü ¥çÏ·¤æÚUè ·¤æ Îæßæ Ÿß¸ ÁŒÑË– ŸÙ≈U’¥ŒË ∑§Ë ÃË‚⁄UË fl·¸ªÊ¥∆ ¬⁄U •ÊÁÕ¸∑§ ◊Ê◊‹Ù¥ ∑‘§ ¬Ífl¸ ‚Áøfl ∞‚.‚Ë. ªª¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ w,ÆÆÆ L§¬ÿ ∑‘§ ŸÙ≈U ∑§Ù ’¥Œ ∑§⁄U ŒŸÊ øÊÁ„∞– ©ã„Ù¥Ÿ ŒÊflÊ Á∑§ÿÊ Á∑§ zÆÆ •ı⁄U vÆÆÆ L§¬ÿ ∑‘§ ¬È⁄UÊŸ ŸÙ≈U ∑§Ë ¡ª„ ‹Ê∞ ª∞ w,ÆÆÆ L§¬ÿ ∑‘§ ŸÙ≈U ∑§Ë ¡◊ÊπÙ⁄UË ∑§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò •ı⁄U ß‚ ’¥Œ ∑§⁄U ŒŸÊ øÊÁ„∞– ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË Ÿ ÃËŸ ‚Ê‹ ¬„‹ •Ê¡ „Ë ∑‘§ ÁŒŸ zÆÆ •ı⁄U vÆÆÆ L§¬ÿ ∑‘§ ¬È⁄UÊŸ ŸÙ≈U ∑§Ù ’¥Œ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë ÕË– ß‚∑§Ê ◊∑§‚Œ ∑§Ê‹ œŸ ¬⁄U •¥∑§È‡Ê ‹ªÊŸÊ, Á«Á¡≈U‹

÷ȪÃÊŸ ∑§Ù ’…∏ÊflÊ ŒŸÊ •ı⁄U Œ‡Ê ∑§Ù ‹Ò‚-∑Ò§ ‡Ê •Õ¸√ÿflSÕÊ ’ŸÊŸÊ ÕÊ– ãÿÍ¡ ∞¡¥‚Ë ÷Ê·Ê ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ªª¸ Ÿ ∞∑§ ŸÙ≈U ◊¥ ∑§„Ê, "ÁflûÊËÿ ¬˝áÊÊ‹Ë ◊¥ •’ ÷Ë ∑§Ê»§Ë ◊ÊòÊÊ ◊¥ Ÿ∑§ŒË „Ò– w,ÆÆÆ L§¬ÿ ∑‘§ ŸÙ≈UÙ¥ ∑§Ë ¡◊ÊπÙ⁄UË ß‚∑§Ê ‚’Íà „Ò– ¬Í⁄UË ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ Á«Á¡≈U‹ ÷ȪÃÊŸ ∑§Ê ÁflSÃÊ⁄U „Ù ⁄U„Ê „Ò– ÷Ê⁄Uà ◊¥ ÷Ë

∞‚Ê „Ë „Ù ⁄U„Ê „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§, ÁflSÃÊ⁄U ∑§Ë ⁄UçUÃÊ⁄U œË◊Ë „Ò– ÁflûÊ ◊¥òÊÊ‹ÿ ‚ SÕÊŸÊ¥Ã⁄UáÊ ∑‘§ ’ÊŒ ªª¸ Ÿ SflÒÁë¿∑§ ‚flÊÁŸflÎÁûÊ (flË•Ê⁄U∞‚) ‹ ‹Ë ÕË– ªª¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊ÍÀÿ ∑‘§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ø‹Ÿ ◊¥ ◊ı¡ÍŒ ◊ÈŒ˝Ê ◊¥ w,ÆÆÆ L§¬ÿ ∑‘§ ŸÙ≈U ∑§Ë ∞∑§-ÁÄÊ߸ Á„S‚ŒÊ⁄UË „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ŒÙ „¡Ê⁄U L§¬ÿ ∑‘§ ŸÙ≈U ∑§Ù ’¥Œ ∑§⁄UŸ ÿÊ ø‹Ÿ ‚ flʬ‚ ‹Ÿ ∑§Ë fl∑§Ê‹Ã ∑§⁄UÃ „È∞ ∑§„Ê, "flÊSÃfl ◊¥ w,ÆÆÆ L§¬ÿ ∑‘§ ŸÙ≈UÙ¥ ∑§Ê ∞∑§ •ë¿Ê-πÊ‚Ê Á„S‚Ê ø‹Ÿ ◊¥ Ÿ„Ë¥ „Ò– ߟ∑§Ë ¡◊ÊπÙ⁄UË „Ù ⁄U„Ë „Ò–

πÙ‹Ÿ ∑§Ë ¬„‹ ∑‘§ Á‹∞ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸË ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ß◊⁄UÊŸ πÊŸ ÁŸÿÊ¡Ë ∑§Ê ‡ÊÈÁR§ÿÊ •ŒÊ Á∑§ÿÊ– ‚ÊÕ „Ë ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ •Ê¡ ß‚ ¬ÁflòÊ œ⁄UÃË ¬⁄U •Ê∑§⁄U fl„ œãÿÃÊ ∑§Ê •ŸÈ÷fl ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ◊⁄UÊ ‚ı÷ÊÇÿ „Ò Á∑§ ◊Ò¥ •Ê¡ Œ‡Ê ∑§Ù ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ‚Ê„’ ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U ‚◊Á¬¸Ã ∑§⁄U ⁄U„Ê „Í¥– ªÈL§ ŸÊŸ∑§ Œfl ¡Ë ∑‘§ zzÆfl¥ ¬˝∑§Ê‡Ê-©à‚fl ‚ ¬„‹, ߥ≈U˪˝≈U« ø∑§¬ÙS≈U, ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ‚ÊÁ„’ ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U ∑§Ê πÈ‹ŸÊ, „◊ ‚÷Ë ∑‘§ Á‹∞ ŒÙ„⁄UË

πȇÊË ‹∑§⁄U •ÊÿÊ „– ªÈL§ ŸÊŸ∑§ Œfl ¡Ë, Á‚»§¸ Á‚π ¬¥Õ ∑§Ë, ÷Ê⁄Uà ∑§Ë „Ë œ⁄UÙ„⁄U Ÿ„Ë¥, ’ÁÀ∑§ ¬Í⁄UË ◊ÊŸflÃÊ ∑‘§ Á‹∞ ¬˝⁄UáÊÊ ¬È¥¡ „Ò¥– ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË Ÿ •¬Ÿ ÷Ê·áÊ ◊¥ ∑§„Ê,◊Ò¥ •Ê¬ ‚÷Ë ∑§Ù, Œ‡Ê •ı⁄U ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ’‚ ‚÷Ë Á‚π ÷Ê߸’„ŸÙ¥ ∑§Ù ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U ∑‘§ ©fÊ≈UŸ ∑‘§ •fl‚⁄U ¬⁄U „ÊÁŒ¸∑§

’œÊ߸ ŒÃÊ „Í¥– ©ã„Ù¥Ÿ •Êª ∑§„Ê, ß‚ ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U ∑‘§ ’ŸŸ ∑‘§ ’ÊŒ •’ ªÈL§mÊ⁄UÊ Œ⁄U’Ê⁄U ‚Ê„’ ∑‘§ Œ‡Ê¸Ÿ •Ê‚ÊŸ „Ù ¡Ê∞¥ª– ◊Ò¥ ¬¥¡Ê’ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê, Á‡Ê⁄UÙ◊ÁáÊ ªÈL§mÊ⁄UÊ ¬˝’¥œ∑§ ∑§◊≈UË ∑§Ê ß‚ ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U ∑§Ù Ãÿ ‚◊ÿ ◊¥ ’ŸÊŸ flÊ‹ „⁄U üÊÁ◊∑§ ‚ÊÕË ∑§Ê ’„ÈÃ-’„Èà •Ê÷Ê⁄U √ÿQ§ ∑§⁄UÃÊ „Í¥–

ÂýÏæÙ×´˜æè ×ôÎè Ùð ·¤ãæ - ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ∑‘§fl‹ ªÈL§ŸÊŸ∑§ Œfl¡Ë ∑§Ë ∑§◊¸÷ÍÁ◊ Ÿ„Ë¥ „Ò ’ÁÀ∑§ ∑§⁄UÃʬÈ⁄U ∑‘§ ∑§áÊ-∑§áÊ ◊¥ ªÈL§ŸÊŸ∑§ Œfl¡Ë ∑‘§ ¬‚ËŸ ∑§Ë ◊„∑§ Á◊‹Ë „È߸ „– ©‚∑§Ë flÊÿÈ ◊¥ ©Ÿ∑§Ë flÊáÊË ÉÊÈ‹Ë „È߸ „– - ∑§„Ã „Ò¥ ‡ÊéŒ „◊‡ÊÊ ™§¡Ê¸ ’Ÿ∑§⁄U flÊÃÊfl⁄UáÊ ◊¥ Áfll◊ÊŸ ⁄U„Ã „Ò¥. ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ‚ Á◊‹Ë ªÈL§flÊáÊË ∑§Ë ™§¡Ê¸, Á‚»§¸ „◊Ê⁄U Á‚π ÷Ê߸-’„ŸÙ¥ ∑§Ù „Ë Ÿ„Ë¥ ’ÁÀ∑§ „⁄U ÷Ê⁄UÃflÊ‚Ë ∑§Ù •¬ŸÊ •Ê‡ÊËflʸŒ ŒªË. - ªL§ŸÊŸ∑§ Œfl¡Ë Ÿ ‚Ëπ ŒË „Ò Á∑§ ‚ëøÊ߸ •ı⁄U ߸◊ÊŸŒÊ⁄UË ‚ Á∑§∞ ª∞ Áfl∑§Ê‚ ‚ „◊‡ÊÊ Ã⁄UP§Ë •ı⁄U ‚◊ÎÁh ∑‘§ ⁄UÊSÃ πÈ‹Ã „Ò¥. ªL§ŸÊŸ∑§ Œfl¡Ë Ÿ ‚Ëπ ŒË „Ò Á∑§ œŸ ÃÙ •ÊÃÊ ¡ÊÃÊ ⁄U„ªÊ ¬⁄U ‚ëø ◊ÍÀÿ „◊‡ÊÊ ⁄U„Ã „Ò¥. - ’ËÃ v ‚Ê‹ ‚ Œ‡Ê •ı⁄U ÁflŒ‡Ê ◊¥ ∑§ËøŸ, ∑§ÕÊ, ¬˝÷Êà »‘§⁄UË

»ôçß´Îæ¿æØü Ùð ÚUæ× Á‹×Öêç× ¥æ´ÎôÜÙ ·¤è âȤÜÌæ ·¤æ ŸæðØ ¥àæô·¤ çâ´ƒæÜ ¥õÚU ÜæÜ·¤ëc‡æ ¥æÇßæ‡æè ·¤ô çÎØæ Ÿß¸U ÁŒÑË– ⁄UÊ◊ ¡ã◊÷ÍÁ◊ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ ∑‘§ ¬˝◊Èπ ø„⁄UÙ¥ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ⁄U„ ⁄UÊc≈˛Ëÿ Sflÿ¥‚fl∑§ ‚¥ÉÊ ∑‘§ ¬Ífl¸ ÁfløÊ⁄U∑§ ∑‘§ ∞Ÿ ªÙÁfl¥ŒÊøÊÿ¸ Ÿ ß‚ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ ∑§Ë ‚»§‹ÃÊ ∑§Ê üÊÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ÁflÁ„¬ ∑‘§ ÁŒÇª¡ ŸÃÊ ÁŒfl¥ªÃ •‡ÊÙ∑§ Á‚¥ÉÊ‹ •ı⁄U ÷Ê¡¬Ê ∑‘§ flÿÙflÎh ŸÃÊ ‹Ê‹∑§ÎcáÊ •Ê«flÊáÊË ∑§Ù ÁŒÿÊ– ©ëøÃ◊ ãÿÊÿÊ‹ÿ mÊ⁄UÊ •ÿÙäÿÊ ◊¥ ÁflflÊÁŒÃ ¡◊ËŸ ¬⁄U ⁄UÊ◊ ◊¥ÁŒ⁄U ÁŸ◊ʸáÊ ∑§Ê ⁄UÊSÃÊ ‚Ê»§ Á∑§ÿ ¡ÊŸ ¬⁄U ¬˝ÁÃÁR§ÿÊ ŒÃ „È∞ v~~Æ ∑‘§ Œ‡Ê∑§ ◊¥ ◊¥ÁŒ⁄U ÁŸ◊ʸáÊ ∑‘§ Á‹ÿ ‚◊Õ¸Ÿ ¡È≈UÊŸ ∑‘§ ©g‡ÿ ‚ •Ê«flÊáÊË ∑§Ë ⁄UÕÿÊòÊÊ ∑‘§ ¬˝◊Èπ ⁄UáÊŸËÁÃ∑§Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ‚ ∞∑§

ªÙÁfl¥ŒÊøÊÿ¸ Ÿ ß‚ »Ò§‚‹ ¬⁄U "„ÊÁŒ¸∑§ ¬˝‚ÛÊÃÊ" ¡ÊÁ„⁄U ∑§Ë– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê, "◊Ò¥ ’„Œ πÈ‡Ê „Í¥– •’, ÃËŸ ◊„ËŸ ∑‘§ •¥Œ⁄U ◊¥ÁŒ⁄U ÁŸ◊ʸáÊ ∑§Ë ÿÙ¡ŸÊ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U ‹Ë ¡Ê∞ªË–" ªÙÁfl¥ŒÊøÊÿ¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Œ‡Ê ◊¥ ‚Ê¥¬˝ŒÊÁÿ∑§ ‚ı„ÊŒ¸˝ „⁄U „Ê‹ ◊¥ ’ŸÊ ⁄U„ŸÊ øÊÁ„∞ Á¡‚‚ fl„ “⁄UÊ◊ ◊¥ÁŒ⁄” ‚ “⁄UÊ◊ ⁄UÊíÿ” ∑§Ë ÁŒ‡ÊÊ ◊¥ ’…∏ ‚∑‘§– ÿ„ ¬Í¿ ¡ÊŸ ¬⁄U Á∑§ fl„ ⁄UÊ◊ ◊¥ÁŒ⁄U ÁŸ◊ʸáÊ ∑‘§

•Ê¥ŒÙ‹Ÿ ∑§Ë ‚»§‹ÃÊ ∑§Ê üÊÿ Á∑§‚ Œ¥ª, ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê, "‹ÊπÙ¥ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ù¥ Ÿ ’Á‹ŒÊŸ ÁŒÿÊ „Ò– •Ê¥ŒÙ‹Ÿ ∑‘§ ŸÃÎàfl ∑‘§ Á‹ÿ, ◊Ò¥ ‚’‚ íÿÊŒÊ üÊÿ •‡ÊÙ∑§ Á‚¥ É Ê‹ •ı⁄U ‹Ê‹∑§Î c áÊ •Ê«flÊáÊË ∑§Ù ŒÍ¥ªÊ–" Á‚¥ÉÊ‹ ‹¥’ ‚◊ÿ Ã∑§ ÁflE Á„¥ŒÍ ¬Á⁄U·Œ ∑‘§ ⁄UÊc≈˛Ëÿ •äÿˇÊ ⁄U„ Õ •ı⁄U ⁄UÊ◊ ◊¥ÁŒ⁄U •Ê¥ŒÙ‹Ÿ ∑‘§ ¬˝◊Èπ ø„⁄UÙ¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ Õ–

ãçÚUØæ‡ææ ·¤ô ·¤Öè ÚUæâ Ùãè´ ¥æÌæ »ÆÕ´ÏÙ, ÎðßèÜæÜ ¥õÚU Õ´âèÜæÜ Öè Ùãè´ çÅU·Ô¤ Ÿß¸U ¸fdWX ÁŒÀ‹Ë– dU¸f»f ´ff»f / ³fBÊ dQ»»feÜ „Á⁄UÿÊáÊÊ ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁà ◊¥ Áfl⁄UÙÁœÿÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ª∆’¥œŸ ∑§⁄U∑‘§ ‚ûÊÊ ∑§Ë ‚Ë…∏Ë ø…∏Ÿ ∑§Ë ¬⁄U¥¬⁄UÊ ⁄UÊíÿ ’ŸŸ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ‡ÊÈM§ „È߸ ÕË– ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ M§¬ ‚ •Ê¬Êà ÁSÕÁà ◊¥ ŒflË‹Ê‹, ’¥‚Ë‹Ê‹ •ı⁄U ÷¡Ÿ‹Ê‹ ‚⁄UËπ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ ª∆’¥œŸ ∑§⁄U ‚ûÊÊ „ÊÁ‚‹ ∑§Ë– ◊ª⁄U ÿ„ ÷Ë „∑§Ë∑§Ã „Ò Á∑§ „Á⁄UÿÊáÊÊ ∑§Ù ∑§÷Ë ÷Ë ª∆’¥œŸ ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁà ⁄UÊ‚ Ÿ„Ë¥ •Ê߸– ŒflË‹Ê‹ ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê „üÊ v~|| ◊¥ ŒflË‹Ê‹ ∑‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ ◊„ʪ∆’¥œŸ ’ŸÊ– Á¡‚◊¥ ∑§ß¸ ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ Œ‹Ù¥ •ı⁄U flÁ⁄UD ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ •¬ŸË ©¬ÁSÕÁà Œ¡¸ ∑§⁄UflÊ߸– ß‚ ª∆’¥œŸ Ÿ ‚ûÊÊ ÷Ë

∑§Ê¥ª˝‚ •ı⁄U ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê ª∆’¥œŸ „È•Ê– ß‚ ª∆’¥œŸ ◊¥ flÒøÊÁ⁄U∑§ ◊Ã÷Œ ¬ÒŒÊ „Ù ª∞– wÆvy ◊¥

øÈŸÊfl ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ÷Ë „Á⁄UÿÊáÊÊ ¡ŸÁ„à ∑§Ê¥ª˝‚ fl ’Ë∞‚¬Ë ∑‘§ ’Ëø ª∆’¥œŸ „È•Ê– ª∆’¥œŸ ÷Ë

‹¥’Ê Ÿ„Ë¥ ø‹Ê– •’ „Ê‹ ◊¥ ’Ë∞‚¬Ë •ı⁄U ߟ‹Ù Ÿ Á»§⁄U ª∆’¥œŸ Á∑§ÿÊ–

§â ÕæÚU ç·¤âè ÂæÅUèü ·¤ô Ùãè´ ç×Üæ Íæ Õãé×Ì

„ÊÁ‚‹ ∑§⁄U ‹Ë– ∑§È¿ ‚◊ÿ ’ÊŒ ÷¡Ÿ‹Ê‹ Ÿ ÁflœÊÿ∑§Ù¥ ∑§Ù •¬Ÿ ‚ÊÕ ‹ Á‹ÿÊ •ı⁄U ŒflË‹Ê‹ ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U Áª⁄UÊ ŒË– fl·¸ v~}Æ ◊¥ ÷¡Ÿ‹Ê‹ ∑§Ê¥ª˝‚ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù ª∞ •ı⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ŸÊ ‹Ë– ’¥‚Ë‹Ê‹ ÷Ë Ÿ„Ë¥ Á≈U∑‘§ v~}| ◊¥ ŒflË‹Ê‹ Ÿ ÷Ê¡¬Ê ‚¥ª ª∆’¥œŸ ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ŸÊ߸– ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ÉÊ≈UŸÊR§◊ ∑‘§ ’Ëø •Ù◊ ¬˝∑§Ê‡Ê øı≈UÊ‹Ê ‚Ë∞◊

´fiZÀf dUÄfd~ : pressrelease@vijaynews.in

’Ÿ ª∞– ÷Ê¡¬Ê Ÿ ª∆’¥œŸ ÃÙ«∏ Á‹ÿÊ •ı⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U •À¬◊à ◊¥ ø‹Ë ªß¸– v~~{ ◊¥ ’¥‚Ë‹Ê‹ Ÿ „Á⁄UÿÊáÊÊ Áfl∑§Ê‚ ¬Ê≈U˸ ’ŸÊ߸ •ı⁄U ÷ʡʬ ∑‘§ ‚ÊÕ ª∆’¥œŸ ∑§⁄U∑‘§ ‚ûÊÊ ◊¥ •Ê ª∞– v~~~ ◊¥ ÷Ê¡¬Ê Ÿ ‚◊Õ¸Ÿ flʬ‚ Á‹ÿÊ ÃÙ ’¥‚Ë‹Ê‹ ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U Áª⁄U ªß¸– ÷Ê¡¬Ê ∑‘§ ‚ÊÕ Ÿ„Ë¥ ø‹Ë wÆÆ~ ◊¥ „È∞ ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ∑‘§ Œı⁄UÊŸ „Á⁄UÿÊáÊÊ ¡ŸÁ„Ã

dUÄff´f³f : adv@vijaynews.in

⁄UÊíÿ ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ◊¥ Á∑§‚Ë ∞∑§ ¬Ê≈U˸ ∑§Ù ¬Íáʸ ’„È◊à Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ê, „Ê‹Ê¥Á∑§ ÷Ê¡¬Ê yÆ ‚Ë≈UÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ‚’‚ ’«∏Ë ¬Ê≈U˸ ’Ÿ∑§⁄U ©÷⁄UË „Ò– øÈŸÊfl ŸÃË¡ •ÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ •ª‹Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ŸÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ¡M§⁄UË ’„È◊à ∑‘§ •Ê¥∑§«∏ ‚ ¿„ ‚Ë≈U ¬Ë¿ ⁄U„ ªß¸– øÈŸÊfl ◊¥ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ù xv ‚Ë≈UÙ¥ ¬⁄U ¡Ëà Á◊‹Ë „Ò, ¡’Á∑§ ¡ŸŸÊÿ∑§ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ (¡¡¬Ê) ∑§Ù vÆ •ı⁄U ߥÁ«ÿŸ Ÿ‡ÊŸ‹ ‹Ù∑§Œ‹ (ߟ‹Ù) •ı⁄U „Á⁄UÿÊáÊÊ ‹Ù∑§Á„à ¬Ê≈U˸ (∞ø∞‹¬Ë) ∑§Ù ∞∑§-∞∑§ ‚Ë≈U Á◊‹Ë „Ò¥– SflÃ¥òÊ ©ê◊ËŒflÊ⁄UÙ¥ Ÿ ‚Êà ‚Ë≈UÙ¥ ¬⁄U ¡Ëà Œ¡¸ ∑§Ë „Ò– „Á⁄UÿÊáÊÊ ◊¥ ‚Ù◊flÊ⁄U (wv •ÄU≈UÍ’⁄U) ∑§Ù {} ¬˝ÁÇÊà ‚ •Áœ∑§ ◊Ìʟ Œ¡¸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ ¡Ù wÆvy ◊¥ „È∞ ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ∑§È¿ ∑§◊ ÕÊ– ©‚ fl·¸ |{.zy ¬˝ÁÇÊà ◊Ìʟ „È•Ê ÕÊ–

§ÙðÜô-Õè°âÂè »ÆÕ´Ï٠ߟ‹Ù •ı⁄U ’Ë¡¬Ë ∑§Ê ª∆’¥œŸ „È•Ê ÃÙ øı≈UÊ‹Ê ÷Ë ‚ûÊÊ ∑§Ë ‚Ë…∏Ë ø…∏ ª∞– ÿ„ ª∆’¥œŸ ÷Ë ‹¥’Ê Ÿ„Ë¥ ø‹Ê– „Á⁄UÿÊáÊÊ ◊¥ ߟ‹Ù ‚⁄U∑§Ê⁄U •À¬◊à ◊¥ •Ê ªß¸ •ı⁄U ©‚Ÿ ∑‘§¥Œ˝ ◊¥ ÷Ê¡¬Ê ‚ ‚◊Õ¸Ÿ flʬ‚ ‹ Á‹ÿÊ– ß‚ ’Ëø „È∞ ‹Ù∑§‚÷Ê øÈŸÊfl ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ߟ‹Ù Ÿ ’Ë∞‚¬Ë ∑‘§ ‚ÊÕ ª∆’¥œŸ Á∑§ÿÊ– ÿ„ ª∆’¥œŸ ÷Ë ‹¥’Ê Ÿ„Ë¥ ø‹ ‚∑§Ê– ß‚ ’Ê⁄U „Á⁄UÿÊáÊÊ ◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ (÷Ê¡¬Ê) •ı⁄U ¡ŸŸÊÿ∑§ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ (¡¡¬Ê) ∑‘§ ª∆’¥œŸ ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ’Ÿ ⁄U„Ë „Ò–

´fiÀffSX : info@vijaynews.in

BÊ´fZ´fSX : www.epaper.vijaynews.in

UZ¶f : www.vijaynews.in


2 Feutar_Layout 1 11/9/2019 7:45 PM Page 1

dUþ¹f ³¹fcþ

³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX, 10 ³fU¸¶fSXX 2019

epaper.vijaynews.in

dUdU²ff   

Õ‘¿ô´ ·¤æ ¥´»êÆæ ¿êâÙæ °·¤ SßæÖæçß·¤ ÂýßëçÌ ãñ, Üðç·¤Ù çàæàæé ÁÕ ÕǸæ ãôÙð Ü»ð, Ìô ©â·¤è §â Âýßëçæ ÂÚU ÙÁÚU ÚU¹Ùæ ÕãéÌ ÁM¤ÚUè ãñ ¥‹ØÍæ ßð ç·¤àæôÚUæßSÍæ ¥æÙð Ì·¤ ¥´»êÆæ ¿êâÌð ÚUãÌð ãñ´Ð ØçÎ ¥æ ¿æãÌè ãñ´ ç·¤ ¥æ·¤æ Õ‘¿æ Øã Âýßëçæ ÀôǸð, Ìô ¥æÁ×槰 Øð çÅUŒâ -

ƒæÚU ·Ô¤ §Ù çãSâô´ ×ð´ ÕÙæ â·¤Ìð ãñ´ ¥æòçȤâ

          

2

Õ‘¿ð ·¤ô ç·¤âè ÌÚUã ·¤æ ·¤ô§ü ÌÙæß Ù ãô, §â ÕæÌ ·¤æ ŠØæÙ ÚU¹ð´Ð àæñàæß ¥ßSÍæ ×ð´ çàæàæé ·¤ô »ôÎ ×ð´ çÕÆæ·¤ÚU ÜæǸ ŒØæÚU ·¤ÚUð´Ð ¥ÂÙð çàæàæé ·¤ô SÌÙÂæÙ ·¤ÚUæÙð ×ð´ ·¤ôÌæãè Ù ÕÚUÌð´Ð ©â·¤æ SÌÙÂæÙ ÏèÚUð-ÏèÚUð ÀéǸ水РՑ¿ð ·¤è ©Âðÿææ Ù ·¤ÚUð´ ¥õÚU Ù ãè ©â×ð´ ç·¤âè ÌÚUã ·¤æ ÖØ ÂÙÂÙð Îð´Ð Õ‘¿ð ×ð´ âéÚUÿææ ·¤è ÖæßÙæ ÂñÎæ ·¤ÚUð´Ð ×æÚUð´-ÂèÅUð´ Ùãè´ ¥õÚU Ù ãè ©â·Ô¤ ãæÍ Õæ´Ïð´Ð ØçÎ ©â·Ô¤ ç×˜æ ¥´»êÆæ ¿êâÙð ßæÜð ãñ´, Ìô ©Ù·Ô¤ âæÍ ¹ðÜÙð Ù Îð´Ð ©â·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ¥ô´, ¥Âðÿææ¥ô´ ¥õÚU ÁM¤ÚUè ×æ´»ô´ ·¤ô ÂêÚUæ ·¤ÚUð´Ð Õ‘¿ð ·¤è ÕæÌô´ ·¤ô ¥ÙâéÙè Ù ·¤ÚUð´ ¥çÂÌé ÏñØüÂêßü·¤ ¥õÚU âãæÙéÖêçÌ âð âéÙð´Ð ØçÎ Õ‘¿ð ×ð´ ·¤ô§ü ãèÙ ÖæßÙæ ÃØæ# ãô Ìô ©âð ÎêÚU ·¤ÚU ©â·¤æ ¥æˆ×çßEæâ Õɸ水РՑ¿ð ·¤ô âëÁÙæˆ×·¤ »çÌçßçÏØô´ âð ÁôǸ𴠥õÚU ©âð ÃØSÌ ÚU¹ð´Ð ©âð §â ÕæÌ ·¤æ ¥ãâæâ ·¤ÚUæ°´ ç·¤ ¥Õ ßã ÕǸæ ãô ÚUãæ ãñ ¥õÚU ÕǸð Õ‘¿ð ¥´»êÆæ Ùãè´ ¿êâÌðÐ ØçÎ çÎÙÖÚU ×ð´ ©âÙð ¥´»êÆæ Ùãè´ ¿êâæ, Ìô §â·Ô¤ çÜ° ©âð àææÕæàæè Îð´Ð ÁÕ Õ‘¿æ ¥´»êÆæ ¿êâ ÚUãæ ãô Ìô, ©âð ¥æ§Ùæ çι水 ç·¤ ç·¤ÌÙæ Ögæ Ü» ÚUãæ ãñ ßãÐ

ÁèßÙ ×ð´ ¥æ»ð ÕÉÙ¸æ ãñ Ìô ¥æ·¤ô ×ãˆßæ·¤æ´ÿæè Ìô ãôÙæ ãè ãô»æ, ÂÚU´Ìé ßã §ÌÙæ ’ØæÎæ Öè Ù ãô ç·¤ ¥æ·Ԥ âãè ÜÿØ ·Ô¤ ¥æǸð ¥æ Áæ°Ð ÁèßÙ ×ð´ ÀôÅUè-ÀôÅUè âȤÜÌæ¥ô´ ·¤ô Âý»çÌ ·¤æ ÂæØÎæÙ ÕÙæ Üð´, §ââð ¥æ·¤ô â´ÌéçC ç×Üð»è ¥õÚU ÕǸè âȤÜÌæ Öè °·¤ çÎÙ ç×Ü ãè Áæ°»èÐ L¤ç¿ ·Ô¤ çÜ° Ù°-Ù° ÌÚUè·Ô¤ ¹ôÁð´Ð

×ãˆßæ·¤æ´ÿææ ·¤è Ü»æ× Ù ¹è´¿ð´ ÁèßÙ ×ð´ ¥æ»ð ÕÉÙ¸æ ãñ Ìô ¥æ·¤ô ×ãˆßæ·¤æ´ÿæè Ìô ãôÙæ ãè ãô»æ, ÂÚU´Ìé ßã §ÌÙæ ’ØæÎæ Öè Ù ãô ç·¤ ¥æ·Ԥ âãè ÜÿØ ·Ô¤ ¥æǸð ¥æ Áæ°Ð ÁèßÙ ×ð´ ÀôÅUè-ÀôÅUè âȤÜÌæ¥ô´ ·¤ô Âý»çÌ ·¤æ ÂæØÎæÙ ÕÙæ Üð´, §ââð ¥æ·¤ô â´ÌéçC ç×Üð»è ¥õÚU ÕǸè âȤÜÌæ Öè °·¤ çÎÙ ç×Ü ãè Áæ°»èÐ

¥ÂÙð ƒæÚU ·Ô¤ ç·¤âè °·¤ ¹æâ çãSâð ·¤ô ¥æòçȤâ ×ð´ ·¤‹ßÅUü ·¤ÚU â·¤Ìè ãñ´Ð âÕâð ÂãÜð ¥æ·¤ô Îð¹Ùæ ãô»æ ç·¤ ƒæÚU ×ð´ ¹æÜè SÍæÙ ·¤õÙ âæ ãñÐ °ðâè Á»ã Áô ·¤æ× ×ð´ Ùãè´ ¥æ ÚUãèÐ ¥»ÚU ¥æ·¤æ ¥æòçȤâ ß·¤ü ·¤éÀ ãè ƒæ´ÅUô´ ·¤æ ãñ Ìô ¥æ ¥ÂÙð SÅUÇè ¥õÚU çÜçß´» SÂðâ ×ð´ Öè ÂæçÅUüàæÙ ·¤ÚU â·¤Ìè ãñ´Ð ØçÎ ¥æ·¤æ ·¤æ× ’ØæÎæ â×Ø ·¤æ ãñ Ìô ¥æ·¤ô ƒæÚU ×ð´ ãè °·¤ ¥Ü» SÍæÙ ·¤è ÌÜæàæ ·¤ÚUÙè ãô»èÐ ¥æ ¥ÂÙð SÅUôÚU M¤×, »ñÚUðÁ, ƒæÚU ·Ô¤ Õðâ×ñ´ÅU Øæ °USÅþæ ÕæòÜ·¤Ùè ·¤ô ÚUñÙôßðÅU ·¤ÚUßæ ·¤ÚU ©âð ¥æòçȤ⠷¤è ÌÚUã ØêÁ ·¤ÚU â·¤Ìè ãñ´Ð

âȤÜÌæ ·Ô¤ ×æØÙð

ȤÙèü¿ÚU ãô ·¤ȤÅUðüÕÜ ƒæÚU ×ð´ ¹ôÜð ÁæÙð ßæÜð ¥æòçȤ⠷¤æ ȤÙèü¿ÚU ·¤× Á»ã ƒæðÚUÙð ßæÜæ ¥õÚU ·¤ȤÅUðüÕÜ ãôÙæ ¿æçã°Ð ¥ÂÙè ¥æòçȤâ ÅUðÕÜ ·Ô¤ çÜ° ·¤æ´ÂñUÅU âæ§Á ·Ô¤ ·¤´ŒØêÅUÚU, ·¤è-ÕôÇü ¥õÚU S×æÅUü ¿ðØÚU ·¤æ ¿éÙæß ·¤ÚUð´Ð ¥æòçȤâ ×ð´ âæ×æÙ ÃØßçSÍÌ ÚU¹Ùð ·Ô¤ çÜ° ’ØæÎæ âð ’ØæÎæ ¥Ü×æçÚUØæ´ ¥õÚU ·ñ¤çÕÙðÅU ãôÙð ¿æçã°´Ð ÍôǸè âè Á»ã ¹æÜè Öè ÚUãð, §â ÕæÌ ·¤æ ¹æâ ŠØæÙ ÚU¹ð´Ð ¥æòçȤâ ÕÙæÙð ·Ô¤ çÜ° ¥æ·¤ô °·¤ °ðâð ·¤×ÚUð ·¤æ ¿éÙæß ·¤ÚUÙæ ãô»æ, Áãæ´ ¥æ çÇSÅUÕü Ù ãô´Ð ¥æ ¹éÎ ·¤ô ƒæÚU âð ¥Ü» ×ãâêâ ·¤ÚU â·Ô¤´ ¥õÚU ƒæÚU ×ð´ ãôÙð ßæÜè ¥æßæÁð´ ¥æ·Ԥ ·¤æ× ×ð´ Î¹Ü Ù ÇæÜð´Ð

çß´ÅUÚU ×ð´

¹æ°´ ÚUôSÅUðÇ ¥æÜê

¿æ´ÎÙè Ùð Õ¿ÂÙ âð ãè §´ÅUèçÚUØÚU Çñ·¤ôÚUðÅUÚU ÕÙÙð ·¤æ ßæÕ Îð¹æ Íæ ¥õÚU ©âÙð ¥ÂÙæ ßæÕ ÂêÚUæ Öè ç·¤ØæÐ ¥æÁ ßã ¥ÂÙð ÀôÅUð âð àæãÚU ×ð´ Ù´ÕÚU °·¤ §´ÅUèçÚUØÚU çÇÁæ§ÙÚU ×æÙè ÁæÌè ãñ, ÂÚU´Ìé ©âð §â ÕæÌ ·¤æ Îé¹ ãñ ç·¤ Èñ¤ç×Üè ·Ô¤ ÂýçÌÕ´Ï ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ßã ç·¤âè ÕǸð àæãÚU ×ð´ ¥ÂÙè Âã¿æÙ Ùãè´ ÕÙæ â·¤è, Áãæ´ ©â·¤è ·¤æçÕçÜØÌ °·¤ ÕǸð SÌÚU ÂÚU Âã¿æÙè ÁæÌè Øæ Ùæ×è §´ÅUèçÚUØâü ·¤è ÌÚUã ©â·Ô¤ ¿¿ðü Öè â×æ¿æÚU˜æô´ ¥õÚU ×ñ»ÁèÙ §ˆØæçÎ ×ð´ ãôÌð, ÁÕç·¤ ©â·Ô¤ âæçÍØô´ ·¤ô ßã ×é·¤æ× ãæçâÜ ãñÐ ÚU¿Ùæ âæÏæÚU‡æ M¤Â-ÚU´» ·¤è ãñ, ÂÚU´Ìé ¥ÂÙè çÜ¹è ·¤çßÌæ¥ô´ âð ßã ÎôSÌô´ ¥õÚU çÚUàÌðÎæÚUô´ ×ð´ ·¤æȤè Âýçâh ãñÐ ¥ÂÙð âæÏæÚU‡æ M¤Â-ÚU´» â𠩈Âóæ ãé§ü ·¤é´Ææ âð ©âÙð ¥ÂÙè ãè ÂýçÌÖæ ·¤ô °·¤ ÎæØÚUð ×ð´ âèç×Ì ·¤ÚU çÜØæ ãñÐ Øãæ´ Ì·¤ ç·¤ ßã ç·¤âè ×éàææØÚUð ×ð´ ÕéÜæÙð ÂÚU Öè Ùãè´ ÁæÌè ç·¤ Üô» ©â·¤æ ×Áæ·¤ ©Ç¸æ°´»ðÐ ÁÕ Üô» ©â·¤è ·¤çßÌæ¥ô´ ·¤è Âýàæ´âæ ·¤ÚUÌð ãñ´, Ìô ©âð Ü»Ìæ ãñ ç·¤ ßã ©â·¤è âæÏæÚU‡æ ÚU´»Ì ·¤æ ×Áæ·¤ ©Ç¸æ ÚUãð ãñ´ ¥õÚU ßã ¥ÂÙð ×ð´ ¥õÚU ’ØæÎæ çâ×ÅU ÁæÌè ãñÐ

çàæ·¤ßæ ãñ Øð ÛæêÆæ

âæ×»ýè - ÀôÅUð ¥æÜê - wz® »ýæ× ©ÕÜð ãé°, ÌðÜ - w ÅUðÕÜ-SÂêÙ, Ì´ÎêÚUè ×âæÜæ - v-v ÅUè-SÂêÙ, ¿æÅU ×âæÜæ ¥õÚU ÜæÜ ç׿ü Â檤ÇÚU, ¥æÏð Ùè´Õê ·¤æ ÚUâ, SßæÎæÙéâæÚU Ù×·¤, »æçÙ´üçàæ´» ·Ô¤ çÜ° ãÚUæ ÏçÙØæ ¥õÚU ŒØæÁ ·Ô¤ çÚU´‚â çßçÏ - Ì´ÎêÚUè ×âæÜæ, ¿æÅU ×âæÜæ, ÜæÜ ç׿ü Â檤ÇÚU, ÌðÜ, Ùè´Õê ·¤æ ÚUâ, ·¤æÜè ç׿ü Â檤ÇÚU ¥õÚU Ù×·¤ ·¤ô ç×Üæ ·¤ÚU §â×ð´ ¥æÜê ·¤ô y-{ ƒæ´ÅUð ·Ô¤ çÜ° ×ðçÚUÙðÅU ·¤ÚUð´, çȤÚU ç¿·¤Ùæ§ü Ü»è âè´·¤ ÂÚU ܻ淤ÚU ç»ýÜ ·¤ÚU Üð´Ð ãÚUæ ÏçÙØæ ß ŒØæÁ ·Ô¤ çÚU´‚â âð »æçÙ´üçàæ´» ·¤ÚU·Ô¤ »×ü-»×ü âßü ·¤ÚUð´Ð

¿æ´ÎÙè ¥õÚU ÚU¿Ùæ Îô ©ÎæãÚU‡æ ãñ´ °ðâè ÜǸ緤Øô´ ·¤è Áô ¥ÂÙð ·¤çÚUØÚU Øæ ÂâüÙñçÜÅUè ·¤ô Üð·¤ÚU ç·¤âè Ù ç·¤âè ãèÙ ÖæßÙæ ×ð´ çƒæÚUè ÚUãÌè ãñ´Ð °ðâè ¥Ùð·¤ ØéßçÌØæ´ ãñ´, çÁ‹ãð´ çÁ´Î»è âð §â ÕæÌ ·¤è çàæ·¤æØÌ ÚUãÌè ãñ ç·¤ ©Ù·Ô¤ çãSâð ×ð´ âÕâð ’ØæÎæ ÂÚUðàææçÙØæ´ ¥õÚU Îé¹ ¥æ° ãñ´Ð ßã ·¤éÀ ¥õÚU ãô â·¤Ìè Íè, ÂÚU´Ìé çÁ´Î»è Ùð ©‹ãð´ ßã ×õ·¤æ ãè Ùãè´ çÎØæÐ

¥ÂÙð ¥ß»é‡æ ¥æÌð ÙÁÚU ç·¤âè ÎêâÚUð ·¤è Ìô ÕæÌ ãè ÀôǸô, §‹ãð´ ¥ÂÙð ×𴠥߻é‡æ §ÌÙð ’ØæÎæ ÙÁÚU ¥æÙð Ü»Ìð ãñ´ ç·¤ §Ù·Ô¤ âæ° âô¿ ÂÚU »ãÚUæÙð Ü»Ìð ãñ´, UØô´ç·¤ ¥ÂÙð ßð »é‡æ Áô §‹ãð´ ÎêâÚUô´ âð ¥Ü» ÕÙæÌð ãñ´, §‹ãð´ ÙÁÚU Ùãè´ ¥æ ÂæÌðÐ ÁÕ Øã âô¿ ¥ÂÙè ÂñÆ ÕÙæ Üð ç·¤ ã×æÚUæ ·¤ô§ü ·¤æ× Æè·¤ âð Ùãè´ ãô ÂæÌæ, Ìô ¥æ ¥ÂÙè ÕæÌ ÎêâÚUô´ ·Ô¤ âæ×Ùð ·ñ¤âð ÚU¹ Âæ°´»ð Øæ çȤÚU Ù° ¥æ§çÇØæÁ ·ñ¤âð ¥æ Âæ°´»ðÐ ÎêâÚUô´ ·¤è ¥Âðÿææ ¥ÂÙè ãè ¥æÜô¿Ùæ ¥æ·¤æ ×ÙôÕÜ Ìô ç»ÚUæÌè ãñ ¥õÚU §ââð ÂýÖæçßÌ ãôÙð Ü»Ìð ãñ´ ã×æÚUð ¥æâ-Âæâ ·Ô¤ Üô»Ð §â·Ô¤ çÜ° ÁM¤ÚUè ãñ ç·¤ ßð çàæ·¤ßð Áô çÁ´Î»è âð Üð·¤ÚU ¥ÂÙð ¥æ ̷¤ âð ã× ç·¤° ÕñÆð ãñ´ ©‹ãð´ ÎÚUç·¤ÙæÚU ·¤ÚU ¥ÂÙè ÿæ×Ìæ¥ô´ ÌÍæ çßEæâ ·¤ô Âã¿æÙð´ ÌÍæ ©‹ãð´ Ù° ÙÁçÚU° âð Üô»ô´ ·Ô¤ âæ×Ùð ÚU¹ð´Ð °·¤ ÀôÅUð àæãÚU ×ð´ ÚUãÌð ãé° Üô»ô´ ·¤ô §´ÅUèçÚUØÚU Çñ·¤ôÚUðàæÙ ·Ô¤ ×ãˆß âð ¥ß»Ì ·¤ÚUæÙæ ¥ÂÙð-¥æ ×ð´ ÕÇ¸è ©ÂÜçÏ ãñ, UØô´ç·¤ ÕǸð àæãÚUô´ ·Ô¤ Üô» Ìô ÂãÜð âð ãè §âð ÁæÙÌð ãñ´Ð Øæ çȤÚU M¤Â-ÚU´» ÂÚU âæçãˆØ ·¤æ ×éÜ×æ ÁÕ ¿É¸Ìæ ãñ Ìô ßã ÃØçQ¤ˆß ·¤ô ÂãÜð âð ·¤ãè´ ’ØæÎæ çÙ¹æÚU ÎðÌæ ãñÐ

Âã¿æÙð´ ¹éÎ ·¤ô ¥ÂÙè ¹êçÕØô´ ·¤ô Âã¿æÙð´ ¥õÚU Øã âô¿ð´ ç·¤ âèç×Ì âæÏÙô´ ×ð´ Öè ¥æ UØæ ·¤ÚU â·¤Ìè ãñ´Ð çȤÚU Öè ¥æ·¤ô SßØ´ ×ð´ ·¤ô§ü ·¤×è ÙÁÚU ¥æ° Ìô ãèÙ ÖæßÙæ ·¤æ çàæ·¤æÚU ÕÙÙð ·¤è ¥Âðÿææ ¥ÂÙæ ŠØæÙ ¹éÎ ·¤ô ¥ÂÇðÅU ·¤ÚUÙð ·¤è ÌÚUȤ Ü»æ Îð´ ¥õÚU ¥ÂÙð ÂýôÈñ¤àæÙ ¥õÚU

Õ‘¿ô´ ·¤ô çâ¹æ°´

§’ÁÌ ·¤ÚUÙæ Õ‘¿ð ¥ÂÙð âð ÕǸô´ ·¤è ÕæÌô´ ·¤æ ÕãéÌ ÁËÎè ¥Ùé·¤ÚU‡æ ·¤ÚUÌð ãñ´Ð ¥»ÚU ¥æ ÛæêÆ ÕôÜð´»ð, ƒæÚU ×ð´ ¥ÂÙð âð ÕǸô´ ·¤æ ¥æÎÚU Ùãè´ ·¤ÚUð´»ð Øæ ÜǸæ§ü-Ûæ»Ç¸æ ·¤ÚUÌð ãé° ¥ÂàæÎô´ ·¤æ ÂýØô» ·¤ÚUð´»ð Ìô ¥æ·¤ô °ðâæ ·¤ÚUÌð Î𹠥淤æ Õ‘¿æ Öè ßãè âè¹Ùð Ü»ð»æÐ ©ÎæãÚU‡æÌ: ØçÎ ¥æ ¥ÂÙð ÂðÚUñ´ÅU÷â âð Æè·¤ ÃØßãæÚU Ùãè´ ·¤ÚUÌð Ìô ·¤Ü ¥æ·¤æ Õ‘¿æ Öè ¥æ·Ԥ

âæÍ ßãè âÕ ·¤éÀ ·¤ÚUð»æÐ ·¤éÀ ×æÌæ-çÂÌæ ·¤è Øã Öè ¥æÎÌ ãôÌè ãñ ç·¤ ßð Ì·¤ÚUèÕÙ ãÚU ÀôÅUè âð ÀôÅUè ÕæÌ ×ð´ Öè ¥ÂÙð Õ‘¿ð ·¤æ ÙéUâ çÙ·¤æÜÌð ÚUãÌð ãñ´, ©‹ãð´ ÚUô·¤Ìð-ÅUô·¤Ìð ÚUãÌð ãñ´ Áô »ÜÌ ãñÐ ¥»ÚU ¥æ ⿠×ð´ ¥ÂÙð Õ‘¿ô´ âð §’ÁÌ ¿æãÌð ãñ´ Ìô ©Ù·¤è âô¿, ÖæßÙæ¥ô´, ©Ù·¤è ÕæÌô´ ¥õÚU §‘Àæ¥ô´ ·¤æ ØæÜ ÚU¹Ùæ ÁM¤ÚUè ãñ Ìæç·¤ ßð Öè ¥æ·¤ô â×Ûæ â·Ô¤´Ð ¥UâÚU °ðâæ ãôÌæ ãñ ç·¤ ÂðÚUñ´ÅU÷â ¥ÂÙð Õ‘¿ô´ ·¤è ÂÚUèÿææ Øæ ç·¤âè ·¤æòÂèÅUèàæÙ ·Ô¤ çÚUÁËÅU ·¤ô Üð·¤ÚU ·¤æÈ¤è ©ˆâé·¤ ãôÌð ãñ´Ð ÁÕ ßãè ÂçÚU‡ææ× ©Ù·¤è ¥æàææ ·Ô¤ ¥ÙéM¤Â Ùãè´ ¥æÌæ Ìô ßð ©‹ãð´ ÕéÚUæ-ÖÜæ âéÙæÙð Ü»Ìð ãñ´Ð ©Ù·¤è ÎêâÚUð Õ‘¿ô´ âð ÌéÜÙæ Öè àæéM¤ ·¤ÚU ÎðÌð ãñ´ ç·¤ ȤÜæ´ ·¤æ ÕðÅUæ ȤSÅUü ¥æØæ ãñ, ã×Ùð Ìéãð´ 緤⠿èÁ ·¤è ·¤×è ÚU¹è Íè Áô Ìé× ·¤ô§ü çÇßèÁÙ Ùãè´ Üæ Âæ°Ð

Õñ´·¤ ÕñÜð´â ¥õÚU ÕǸæ-âæ Õ´»Üæ âÈ¤Ü ãôÙð ·¤è çÙàææÙè Ùãè´ ãñ ÕçË·¤ çÁâ ÂýôÈñ¤àæÙ ×𴠥栥æ§ü ãñ´, ©â×ð´ ÏèÚUð-ÏèÚUð ÕɸÌð ãé° Ùæ× ·¤×æ ÜðÙæ ãè âȤÜÌæ ·Ô¤ ×æØÙð ãñ´, UØô´ç·¤ §âÙð ¥æ·¤è ÂâüÙñçÜÅUè ¥õÚU ¥æ·Ԥ Ùæ× ·¤ô °·¤ Âã¿æÙ Îè ãñÐ ç·¤âè Öè ·¤çÚUØÚU ×ð´ âÈ¤Ü ãôÙð ·Ô¤ çÜ° ¥æ ©ââð ÁéǸè Ù§ü ÁæÙ·¤æçÚUØæ´ ãæçâÜ ·¤ÚUÌè ÚUãð´ ¥õÚU ØçÎ ç·¤âè ·¤æÚU‡æßàæ ¥æ ¥ÂÙð ÂýôÈñ¤àæÙ âð ÁéÇ¸è ©‘¿ çàæÿææ Ùãè´ Âýæ# ·¤ÚU Âæ§ü´ Ìô ¥Õ °·¤ ÕæÚU çȤÚU âð ©â·Ô¤ çÜ° ÂýØæâ ·¤ÚUð´, Ìæç·¤ ¥æ·¤è ©óæçÌ ·Ô¤ ÚUæSÌð ÕÙ â·Ô¤´Ð ÎéçÙØæ ×ð´ ×ãæÙ ÃØçQ¤ ßãè ×æÙæ ÁæÌæ ãñ Áô çßá× ÂçÚUçSÍçÌØô´ ·Ô¤ ÕæßÁêÎ ¥ÂÙð ÁèßÙ ·¤ô ÕðãÌÚU ÕÙæ â·¤Ìæ ãñÐ ¥ÂÙè âô¿ ·¤ô ÂæòÁèçÅUß ÕÙæ°´Ð

×ã·Ô¤ »é‡æô´ ·¤è ¹éàæÕê ØçÎ Ù·¤æÚUæˆ×·¤ çÅUŒÂ‡æè ·¤ÚUÙð ßæÜð Üô» ãñ´, Ìô °ðâð Üô» Öè ãñ´ Áô ¥æ·¤è ¹æç×Øô´ ·Ô¤ âæÍ ¹êçÕØô´ ·¤è Öè ÌæÚUèȤ ·¤ÚUÙæ ÁæÙÌð ãñ´Ð °ðâð Üô»ô´ âð ÎôSÌè ·¤ÚUð´ Áô ÁèßÙ ·Ô¤ ÂýçÌ ÂæòÁèçÅUß ¥Âýô¿ ÚU¹Ìð ãô´, UØô´ç·¤ ©Ù·¤æ âæÍ ¥æ·¤ô Öè ¥æàææßæÎè ÕÙæ°»æÐ

âãðÁ Üð´ ×èÆð ÂÜ ·¤Öè ç·¤âè ·¤è ·¤ô§ü ÕæÌ ¥æ·Ԥ ×Ù ·¤ô Àê Áæ°, ·¤ô§ü Âýàæ´âæ ·Ô¤ ×ÏéÚU ÕôÜ ÕôÜ Áæ°, ·¤Öè ÕǸô´ ·¤æ âãÁ ãè ¥æàæèßæüÎ ç×Ü Áæ° Øæ ·¤ô§ü ©×èÎ âð ÂÚUð Íñ´·¤ Øê ÕôÜ Áæ° Ìô §‹ãð´ ÇæØÚUè ×ð´ ÙôÅU ·¤ÚU Üð´Ð ¥ÂÙè ©ÂÜçÏØæ´, ØæÎð´, çÚUàÌô´ ·¤è ×ã·¤, ÁèßÙ ·Ô¤ âé¹-Îé¹ ¥õÚU ÂðÚUñ´ÅU÷â ·¤è Çæ´ÅU ¥õÚU Âýàæ´âæ âÕ çܹð´Ð ÁÕ ÁèßÙ ×ð´ çÙÚUæàææ Øæ ·¤ô§ü ¥âȤÜÌæ ÂÚUðàææÙ ·¤ÚUð Ìô ©âð Âɸ Üð´ ¥æ·Ԥ ãô´Æô´ ÂÚU ×éS·¤æÙ ãè Ùãè´ ¥æ°»è, ÕçË·¤ ·¤éÀ ·¤ÚU çιæÙð ·¤è ÂýðÚU‡ææ Öè ç×Üð»èÐ

¥æ Ց¿ô´ ·¤ô Çæ´ÅUÙð ·¤è ÕÁæØ ©Ù×ð´ °·¤ ÙØæ Áôàæ Á»æ°´ ç·¤ ·¤ô§ü ÕæÌ Ùãè´, ¥»Üè ÂÚUèÿææ ×ð´ Ìé× ÁM¤ÚU ¥ÃßÜ ¥æ¥ô»ðÐ §â ŒØæÚU ÖÚUð ÂýôˆâæãÙ âð Õ‘¿ð ÂÚU ÁæÎê-âæ ¥âÚU ãôÌæ ãñÐ ¥Ì: Õ‘¿ô´ ×ð´ ¥æÂâè ÌéÜÙæ ·¤ÚUÙð ·¤è ÕÁæØ ©‹ãð´ ÂýôˆâæçãÌ ·¤ÚUð´Ð Õ‘¿ô´ ×ð´ ¥‘Àð â´S·¤æÚUô´ ·¤æ ÂýâæÚU ·¤ÚUð´ UØô´ç·¤ â´S·¤æÚU ãè ã×æÚUè ÂÚUÂÚUæ¥ô´ ·¤ô ¥çÖÃØQ¤ ·¤ÚUÌð ãñ´Ð ¿æãð ·¤ô§ü Öè Ï×ü ãô, âÕ ×ð´ ¥ÂÙð âð ÕǸô´ ·¤æ ¥æÎÚU ¥õÚU ÀôÅUô´ ·¤ô ŒØæÚU ·¤è âè¹ Îè ÁæÌè ãñÐ ©Ù×ð´ ·¤ÅUéÌæ ¥õÚU çã´âæ Áñâð çß¿æÚU Ù ÂÙÂÙð Îð´Ð ÂýæØ: ÁÕ Õ‘¿ð ·Ô¤ ·¤çÚUØÚU ·¤è ÕæÌ ¥æÌè ãñ Ìô ÂðÚUñ´ÅU÷â ©âð ¥ÂÙè Ââ´Î ·¤æ çßáØ ¿éÙÙð ·¤è SßÌ´˜æÌæ ¥ßàØ Îð´ ÂÚU‹Ìé ©â·¤æ âæÍ ÎðÌð ãé° ©â çßáØ âð â´Õ´çÏÌ ßÌü×æÙÖçßcØ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè Öè ©ÂÜÏ ·¤ÚUæ°´Ð ©âð ÕÌæ°´ Áô ·¤çÚUØÚU ©âÙð ¿éÙæ ãñ ©â×ð´ ÖçßcØ ·¤è UØæ â´ÖæßÙæ°´ ãñ´Ð ãÚU ×æ´-Õæ Øãè âô¿Ìð ãñ´ ç·¤ ÂÉÙ¸æ ÕãéÌ ÁM¤ÚUè ãñ ¿æãð ©Ù·Ô¤ Õ‘¿ð ·¤è L¤ç¿ Çæ´â Øæ ·¤Üæ ×ð´ ãôÐ ¥UâÚU °ðâæ âéÙÙð ·¤ô ç×ÜÌæ ãñ ç·¤ ÁÕ Îð¹ô Çæ´â ·¤ÚUÌð ÚUãÌð ãô Øæ Çþ槴» ·¤ÚUÌð ÚUãÌð ãô, Âɸæ§ü ·¤Õ ·¤ÚUô»ð? §ââð ¥àææ´Ì ãô·¤ÚU Õ‘¿ð ç·¤âè ÌÚUȤ Öè ¥ÂÙæ ×Ù Ùãè´ Ü»æ ÂæÌð ¥õÚU ÂðÚUñ´ÅU÷â ·Ô¤ ÂýçÌ çßÌëc‡ææ âð ÖÚU ÁæÌð ãñ´Ð ¥Ì: ©Ù·¤è L¤ç¿Øô´ ·¤ô Áæ»ëÌ ·¤ÚUð´ ß ©â ÿæð˜æ ×ð´ ©‹ãð´ ¥æ»ð ÕÉÙ¸ð ·Ô¤ çÜ° ÂêÚUæ âãØô» Îð´ çÁâ×ð´ ©Ù·¤è L¤ç¿ ãôÐ ·¤éÀ ÂðÚUñ´ÅU÷â ·¤è Øã ¥æÎÌ ãôÌè ãñ ç·¤ Õ‘¿ô´ ·¤ô ã×ðàææ Çæ´ÅUÌð-ȤÅU·¤æÚUÌð ÚUãÌð ãñ´ ¥õÚU ©Ù·Ô¤ ·¤æ×ô´ ×ð´ ÙéUâ Öè çÙ·¤æÜÌð ÚUãÌð ãñ´Ð §ââð

Õ‘¿ð ç¿Ç¸ç¿Ç¸ð ãô ÁæÌð ãñ´ ¥õÚU ã×ðàææ ·¤ÅUð·¤ÅUð âð ÚUãÌð ãñ´Ð °ðâð ×ð´ ©Ù·¤è ¥‘Àæ§Øô´ ·¤ô ¥æ»ð ÜæÌð ãé° ÂýôˆâæçãÌ ·¤ÚUð´Ð Õ‘¿ô´ ·¤ô ÁÕ Öè Çæ´ÅUð´, ©â·¤è ·¤ô§ü Æôâ ßÁã ÁM¤ÚU ãô Ìæç·¤ Õ‘¿æ Öè â×Ûæ Áæ° ç·¤ ßæ·¤§ü ©â·¤è »ÜÌè ÂÚU ©âð Çæ´ÅU ÂǸè ãñÐ âÕâð »´ÖèÚU â×SØæ Áô ¥UâÚU ÂçÚUßæÚUô´ ×ð´ Îð¹Ùð ·¤ô ç×ÜÌè ãñ ßã ãñ Õ‘¿ô´ ·Ô¤ ×æÌæ-çÂÌæ ƒæÚU ×ð´ ¥ÂÙð ÕéÁé»ô´ü ·¤æ ¥æÎÚU ¥õÚU âðßæ Ùãè´ ·¤ÚUÌð ß ©Ù·Ô¤ ÕæÚUð ×ð´ ¥ÙæÂ-àæÙæ ÕôÜÌð ÚUãÌð ãñ´Ð ·¤§ü Ìô ¥ÂÙð Õêɸð ×æ´-Õæ ·¤ô ßëhæŸæ× Ì·¤ ·¤æ ÚUæSÌæ Öè çιæ ÎðÌð ãñ´Ð ÁÕ Õ‘¿ð ¥ÂÙð ƒæÚU ×ð´ Øã âÕ ãôÌæ Îð¹Ìð ãñ´ Ìô ©Ù·Ô¤ ·¤ô×Ü ×Ù ÂÚU §Ù ÕæÌô´ ·¤æ ÕéÚUæ ÂýÖæß ÂǸÌæ ãñÐ ¥ÂÙð ×æÌæ-çÂÌæ ·¤è Îð¹æ-Îð¹è ×ð´ ßð Öè Ì×èÁ ·¤æ ÎæØÚUæ ÌôÇÙ¸ð Ü»Ìð ãñ´Ð ÕæÌ-ÕæÌ ÂÚU ª¤´¿æ ÕôÜÙæ, ãÚUð·¤ ·Ô¤ ¥æ»ð ÁßæÕ ÎðÙæ, ×é´ãȤÅU ¥õÚU ©»ý ÃØßãæÚU ©Ù·Ô¤ ÃØçQ¤ˆß ÂÚU çջǸñÜ Õ‘¿ð ·¤æ ÆŒÂæ Ü»æ ÎðÌæ ãñÐ °ðâð ×ð´ ÂðÚUñ´ÅU÷â ·¤ô ¿æçã° ç·¤ ßð ¥ÂÙð ÕéÁé»ô´ü ·Ô¤ ÂýçÌ ©ÎæÚU ÚUßñØæ ¥ÂÙæ°´ ¥õÚU ©Ù·Ô¤ ÂýçÌ â×æÙ ÎàææüÌð ãé° ©Ù·¤è ãÚU ÁM¤ÚUÌ ·¤æ ŠØæÙ ÚU¹ð´Ð ¥»ÚU ÂðÚUñ´ÅU÷â ©ÂÚUôQ¤ ÕæÌô´ ÂÚU ·¤æÕê Âæ Üð´ ¥õÚU Õ‘¿ô´ ·Ô¤ ÜæÜÙ-ÂæÜÙ ×ð´ ÏñØü ¥õÚU àææ´çÌ ÚU¹ð´»ð Ìô ãÚU ·¤æ× â·¤æÚUæˆ×·¤ M¤Â â𠥑Àæ ãô»æÐ Õ‘¿ô´ ÂÚU ¥æ·¤è §Ù ¥‘Àæ§Øô´ ·¤æ ÂýÖæß Øã ãô»æ ç·¤ ßð â×ÛæÎæÚU Ìô ÕÙð´»ð ãè âæÍ ×ð´ ×æÌæ-çÂÌæ ·Ô¤ M¤Â ×𴠥淤ô â×æÙ ÂêÚUæ Îð´»ðÐ


page - 3_page -12.qxd 11/9/2019 7:42 PM Page 1

dUþ¹f ³¹fcþ

³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX, 10 ³fU¸¶fSXX 2019 epaper.vijaynews.in

dQ»»fe / dUdU²f A¹fû²¹ff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY A·fc°f´fcUÊ U Adõ°fe¹f ´fi·fb ßfeSXf¸f¨fÔQiþe IZY ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ d³f¯fʹf IYf ´fiQZVf ·ffþ´ff A²¹fÃf ¸f³fûþ d°fUfSXe ³fZ dIY¹ff ÀUf¦f°f

ÀfdU°ff / dUþ¹f ³¹fcþ ¶¹fcSXû

³fBÊ dQ»»feÜ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ A¹fû²¹ff ¸fZÔ SXf¸f»f»ff þ³¸f·fcd¸f IZY ´fÃf ¸fZÔ EZd°fWXfdÀfIY d³f¯fʹf dQ¹ff WX`Ü BÀf A·fc°f´fcUÊ U Adõ°fe¹f d³f¯fʹf IYf ÀUf¦f°f IYSX°fZ WXbE ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ dQ»»fe ´fiQZVf A²¹fÃf ¸f³fûþ d°fUfSXe ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ SXf¸f þ³¸f·fcd¸f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ QZVf IZY ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ EZd°fWXfdÀfIY d³f¯fʹf dQ¹ff WX`Ü ¸f`Ô dQ»»fe IZY Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ ÀfZ ¹fWX A´fe»f IYSX°ff WXbÔ dIY ¹fWX dIYÀfe ·fe ²f¸fÊ U Àf¸fbQf¹f IZY d»fE WXfSX ¹ff þe°f IYf d³f¯fʹf ³fWXeÔ WX`Ü BÀf d³f¯fʹf IZY ¶ffQ Af´f Àf·fe »fû¦fûÔ IYû Af´fÀfe A¸f³f ·ffBʨffSXf U VffÔd°f ¶f³ff¹fZ SXJ³ff ¨ffdWXEÜ dþÀf ´fiIYfSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY SXf¸f·fdöY WXû ¹ff SXWXe¸f·fdöY, ¹fZ Àf¸f¹f WX¸f Àf·fe IZY d»fE ·ffSX°f·fdöY IYe ·ffU³ff IYû ÀfVföY IYSX³fZ IYf WX`Ü WX¸fZÔ CXÀfe ¸ff¦fÊ ´fSX A¦fiÀfSX WXû°fZ WXb¹fZ QZVf·fdöY IYû ´fif±fd¸fIY°ff QZ³fe ¨ffdWXEÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ QZVf IYe þ³f°ff IYf ·fe ³f¸f³f IYSX°fe WX` dþ³WXûÔ³fZ EIYþbMX WXûIYSX QZVf IZY Àff¸ffdþIY, ÀffÔÀIÈYd°fIY AüSX Af²¹ffd°¸fIY °ff³fZ ¶ff³fZ IYû AÃfb¯¯f SXJf WX`Ü BÀfÀfZ ¹fWX

=A¹fû²¹ff ´fSX »f¦f·f¦f IYBÊ U¿fûÊÔ ÀfZ IZYÀf ¨f»f SXWXf ±ff ¹fWX dUUfQ IYfRYe ´fbSXf³ff ±ff dþÀfIYf d³f¯fʹf Af¹ff WX` ´fcSXe þ¸fe³f SXf¸f»f»ff dUSXfþ¸ff³f IYû QZ Qe ¦fBÊ WX`Ü ¸ff³f³fe¹f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ EZÀff ³¹ff¹f dIY¹ff dIY þû ´fÃfIYfSX ¸fdÀþQ IYf QfUf IYSX°fZ ±fZ CX³fIYf QfUf °fû JfdSXþ dIY¹ff ¦f¹ff, »fZdIY³f EZd°fWXfdÀfIY CXQfWXSX¯f QZ°fZ WXbE ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ CX³fIYû ·fe 5 EIYOÞX þ¸fe³f Qe WX` UWX ·fe A¹fû²¹ff ¸fZÔ BÀf d³f¯fʹf IYf Àf·fe IYû Jb»fZ dQ»f ÀfZ ÀUf¦f°f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ À´fá ÀfÔQZVf ¦f¹ff WX` dIY ÀfÔ´fc¯fÊ ·ffSX°f EIYþbMX WX` EUÔ ·ffSX°f ¸fZÔ »fûIY°fÔÂf IYe þOÞXZÔ ¶fWXb°f ¸fþ¶fc°f WX`ÔÜ d°fUfSXe ³fZ IYWXf dIY IYûMXÊ ³fZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ÀfZ °fe³f ¸fWXe³fZ ¸fZÔ EIY MÑÀMX

ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY d³f¯fʹf IYf SXf¸f³ff¸f »fZ°fZ WXbE ÀUeIYfSX IYSXZÔ °f±ff Àff¸ffdþIY ÀfüWXfQÊ ¶f³ffE SXJZÔ : Àf³ff°f³f ÀfÔÀ±ff

dUþ¹f ³¹fcþ ¶¹fcSXû ³fBÊ dQ»»feÜ Àf³ff°f³f ÀfÔÀ±ff IZY SXf¿MÑXe¹f ´fiUöYf ßfe. ¨fZ°f³f SXfþWXÔÀf ³fZ ¹fWX AfUfWX³f dIY¹ff WX` dIY Af³fZUf»fZ 17 ³fUÔ¶fSX ÀfZ ´fWX»fZ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYe AûSX ÀfZ ßfeSXf¸fþ³¸f·fcd¸f ´fiIYSX¯f IYf d³f¯fʹf Af³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX` Ü BÀf d³f¯fʹf IYe ´fÈâ·fcd¸f´fSX Àf¸fÀ°f dWX³Qc Àf¸ffþ ´fid°fdQ³f EIY Àf¸f¹f Àfbd³fdV¨f°f IYSX ßfeSXf¸fþe IYf ³ff¸fþ´f IYSXZÔ, SXf¸fSXfª¹f

IYe À±ff´f³ff WXû; BÀfIZY d»fE ßfeSXf¸fþe ÀfZ ¸f³f:´fcUÊIY ´fif±fʳff IYSXZÔ, ÀfUʦfb¯fÀfÔ´f³³f ßfeSXf¸fþe IZY AfQVfÊ ¦fb¯fûÔ IYf d¨fÔ°f³f IYSX CX³WXZÔ Af°¸fÀff°f IYSX³fZ IZY d³f°¹f ´fi¹ffÀf IYSXZÔ °f±ff BÀfIZY Àff±f WXe ³¹ff¹ff»f¹f þû d³f¯fʹf QZ¦ff CXÀfIYf Àff¸ffdþIY ÀfüWXfQÊ ¶f³ffE SXJ°fZ WXbE ÀUeIYfSX IYSXZÔ Ü ßfe. SXfþWXÔÀf ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf WX` dIY BÀf ´fiIYSX¯f ¸fZÔ IbYL AÀff¸ffdþIY °fØUûÔ õfSXf Àff¸ffdþIY ÀfüWXfQÊ EUÔ VffÔd°f IYû d¶f¦ffOX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIYE þf³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff IYû AÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff Ü ¹fdQ EZÀff WXbAf, °f¶f ·fe ßfeSXf¸fþe IZY ´fid°f ßfðf SXJIYSX VffÀf³f-´fiVffÀf³f ÀfZ ÀfWX¹fû¦f IYSXZÔ Ü ßfeSXf¸fþe IZY ³ff¸f ¸fZÔ ¶fWXb°f VfdöY WXû³fZ IZY IYfSX¯f CX³fIZY ´fid°f ßfðf SXJIYSX IÈY°¹f IYSX³fZ ÀfZ SXf¸f·föY IYû d³fdV¨f°f øY´f ÀfZ CX³fIZY ³ff¸f IYe A³fb·fcd°f WXû°fe WX` Ü dWX³Qc Àf¸ffþ CXÀf A³fb·fcd°f IYf A³fb·fU IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZ Ü

IYf ¦fNX³f IYSXIZY EIY ÀIYe¸f RYû¸fb»fÊZMX IYSX³fZ IYû IYWXf WX` °ffdIY UWXfÔ ´fSX ·f½¹f SXf¸f ¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf WXû ÀfIZYÜ ·ffþ´ff BÀf IYf»fþ¹fe d³f¯fʹf IZY d»fE ¸ff³f³fe¹f ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f,

Àf·fe ³¹ff¹ff²feVfûÔ EUÔ dUVfZ¿f °füSX ´fSX ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf IYe A²¹fÃf°ff Uf»fe JÔOX´feNX IYf ·fe ²f³¹fUfQ IYSX°fe WX` dþ³WXûÔ³fZ SXûþf³ff Àfb³fUfBÊ Àfbd³fd›°f IYSXIZY U¿fûÊÔ ÀfZ »fÔd¶f°f ´fOÞXZ BÀf dU¿f¹f IYf Àf¸ff²ff³f dQ¹ff WX`Ü d°fUfSXe ³fZ IYWXf dIY ¹fWX Àfc¨f³ff QZ°fZ WXbE ¸fZSXf SXû¸f SXû¸f ´fiÀf³³f WX` dIY ¸ff³f³fe¹f Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ Afþ SXf¸f ¸fÔdQSX ´fSX R`YÀf»ff dQ¹ff WX`Ü A¹fû²¹ff ´fSX »f¦f·f¦f IYBÊ U¿fûÊÔ ÀfZ IZYÀf ¨f»f SXWXf ±ff ¹fWX dUUfQ IYfRYe ´fbSXf³ff ±ff dþÀfIYf d³f¯fʹf Af¹ff WX` ´fcSXe þ¸fe³f SXf¸f»f»ff dUSXfþ¸ff³f IYû QZ Qe ¦fBÊ WX`Ü ¸ff³f³fe¹f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ EZÀff ³¹ff¹f dIY¹ff dIY þû ´fÃfIYfSX ¸fdÀþQ IYf QfUf IYSX°fZ ±fZ CX³fIYf QfUf °fû JfdSXþ dIY¹ff ¦f¹ff, »fZdIY³f EZd°fWXfdÀfIY CXQfWXSX¯f QZ°fZ WXbE ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ CX³fIYû ·fe 5 EIYOÞX þ¸fe³f Qe WX` UWX ·fe A¹fû²¹ff ¸fZÔ BÀf d³f¯fʹf IYf Àf·fe IYû Jb»fZ dQ»f ÀfZ ÀUf¦f°f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ dUV½f ¸fZÔ þWXfÔ IYWXeÔ ·fe BÀf d³f¯fʹf IYû Àfb³ff ¦f¹ff Àf·fe ³fZ BÀfIYe °ffSXeRY IYe WX`, WXSX ´fÃf IYfSX WXSX ÀffÔÀIÈYd°fIY ÀfÔ¦fNX³f BÀfIYe °ffSXeRY IYSX SXWXf WX`Ü °fb»fÀfeQfÀf þe IYe ´fÔdöY¹ffÔ BÀf d³f¯fʹf ´fSX ÀfMXeIY ¶f`NX°fe þZdWX IZY þZdWX ´fSX Àf°¹f Àf³fZWXcÜ Àfû °fZdWX d¸f»fB ³f IYLb ÀfÔQZWXcÜÜ

¸f³f: ´fcUÊIY IÈY°fÄf°ff ½¹föY IYSX°fZ WX`Ô! dUþ¹f ³¹fcþ ¶¹fcSXû ³fBÊ dQ»»feÜ Àf³ff°f³f ÀfÔÀ±ff ³fZ ¹fWX IYWXf WX` dIY WX¸ffSXe ¹fWX ßfðf WX` dIY Afþ ·f¦fUf³f ´fi·fb ßfeSXf¸f¨fÔQiþe IYe IÈY´ff ÀfZ ßfeSXf¸fþ³¸f·fcd¸f ´fiIYSX¯f ¸fZÔ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYe AûSX ÀfZ Àf¸fÀ°f dWX³Qc Àf¸ffþ IZY d»fE EIY EZd°fWXfdÀfIY d³f¯fʹf d¸f»ff WX` Ü BÀfIZY d»fE WX¸f ´fi·fb ßfeSXf¸f¨fÔQiþe IZY ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ ¸f³f:´fcUÊIY IÈY°fÄf°ff ½¹föY IYSX°fZ WX`Ô Ü A¶f ¹f±ffVfe§fi ·f½¹f SXf¸f ¸fÔdQSX IZY d³f¸ffʯf IYf IYf¹fÊ ´fc¯fÊ°ff IYû ´fWXbÔ¨fZ AüSX CXÀfÀfZ IYSXûOXûÔ dWX³QbAfZÔ IYe ßfeSXf¸fþ³¸f·fcd¸f ¸fZÔ ´fi·fb ßfeSXf¸f¨fÔQiþe IZY QVfʳf IYSX³fZ IYe B¨Lf ´fc¯fÊ WXû; BÀfd»fE WX¸f ßfeSXf¸f¨fÔQiþe IZY ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ ´fif±fʳff IYSX°fZ WX`Ô Ü

Àf³ff°f³f ÀfÔÀ±ff Àf·fe ßfeSXf¸f·föYûÔ ÀfZ AfUfWX³f IYSX°fe WX` dIY WX¸fZÔ CX³¸ffQ IYf ´fiQVfʳf IYSX³fZUf»fZ IÈY°¹f MXf»fIYSX d³f¸³f ´fiIYfSX ÀfZ ÀffdØUIY ²f¸ffʨfSX¯f IYSX³ff ¨ffdWXE 1. ßfeSXf¸f ¸fÔdQSX ¸fZÔ EIYdÂf°f WXûIYSX ´fif±fʳff EUÔ IÈY°fÄf°ff ½¹föY IYSXZÔ Ü 2. §fSX ¸fZÔ Àf·fe EIYdÂf°føY´f ÀfZ ßfeSXf¸fSXÃffÀ°fûÂf IYf ´ffNX °f±ff ßfeSXf¸fþe IYf ³¹fc³f°f¸f rq d¸f³fMXûÔ°fIY Àff¸fcdWXIY ³ff¸fþ´f IYSXZÔ Ü 3. §fSX ´fSX ²Uþf JOXe IYSXZÔ; §fSX IZY Àff¸f³fZ SXÔ¦fû»fe ¶f³ffEÔ, Qe´f ´fiªUd»f°f IYSXZÔ, AfIYfVfQe´f »f¦ffEÔ B°¹ffdQ Ü 4. §fSX ¸fZÔ ¸feNXZ ´fQf±fÊ ¶f³ffIYSX ´fcþf§fSX ¸fZÔ dÀ±f°f ßfeSXf¸fþe IYe ¸fcd°fÊ A±fUf ´fid°f¸ff IYû CXÀfIYf ·fû¦f »f¦ffE AüSX CXÀfIZY ´fV¨ff°f CXÀfZ ´fiÀffQ IZY øY´f ¸fZÔ ¦fiWX¯f IYSXZÔÜ 5. ßfeSXf¸fþe IZY ¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf Vfe§fi°ff ÀfZ WXû, Àff±f WXe ·ffSX°f ¸fZÔ SXf¸fSXfª¹f IYe À±ff´f³ff WXû; ¹fWX ´fif±fʳff ·fe IYSXZÔ Ü Àf³ff°f³f ÀfÔÀ±ff IYe AûSX ÀfZ ¹fWX AfUfWX³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY CX´fSXûöY dQE ¦fE ßfeSXf¸f¨fÔQiþe IYû A´fZdÃf°f ÀffdØUIY ²f¸ffʨfSX¯f IZY IÈY°¹f IYSXZÔ Ü

WX¸f °fSXf³ff-E-dWXÔQ WX`Ô, EZÀfZ R`YÀf»fûÔ IZY UöY A´f³fZ dIYSXQfSX IYû ¶fOÞXf SXJ³ff þf³f°fZ WX`Ô: A°fb»f ¸fd»fIYSXf¸f

°fSXf³ff-E-dWXÔQ »fOÞXZÔ¦fZ, »fZdIY³f BÀf R`YÀf»fZ ´fSX ³fWXe ¶fd»IY CX³f ¸fbïû ´fSX þû QZVf IYû Qe¸fIY IYe °fSXWX Jf SXWXZ WX`Ô

dUþ¹f ³¹fcþ ¶¹fcSXû ³fBÊ dQ»»feÜ ´fcSXe Qbd³f¹ff IYe d³f¦ffWXZÔ ·ffSX°f ´fSX dMXIYe ±fe, BÀfd»fE ³fWXe ¢¹fûÔdIY 70 Àff»f ´fbSXf³ff R`YÀf»ff Af³fZ Uf»ff ±ff ¶fd»IY BÀfd»fE ¢¹fûÔdIY ¹fZ Àf¸f¹f ±ff ·ffSX°f IZY ÀfÔ¹f¸f, ÀfüWXfQÊ AüSX ·ffBʨffSXZÔ IYû ´fSXJ³fZ IYfÜ »fZdIY³f EIY ¶ffSX dRYSX °fSXf³ff-E-dWXÔQ ³fZ Àffd¶f°f IYSX dQ¹ff dIY Uû ¶fOÞXZ R`YÀf»fûÔ IZY UöY A´f³ff dIYSXQfSX ¶fOÞXf SXJ³ff þf³f°fZ WX`ÔÜ EIY°ff IYe d¸fÀff»f IYf¹f¸f IYSX°fZ WXbE BÀf ³fE ·ffSX°f ³fZ ´fcSXe Qbd³f¹ff IYû ¶f°f»ff dQ¹ff dIY BÀf¸fZÔ ³f IY·fe QSXfSX ´fOÞXZ¦fe AüSX ³f WXe IYûBÊ RcYMX OXf»f³fZ IZY BSXfQZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f WXû ´ff¹fZ¦ffÜ Afþ EIY ¶ffSX dRYSX ¸fbÓfZ ·ffSX°fe¹f WXû³fZ ´fSX ¦fUÊ ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXf WXch ¢¹fcÔdIY Afþ °fSXf³ff-E-dWXÔQ ³fZ °f¸ff¸f CX³f QfUûÔ IYû RZY»f IYSX dQ¹ff dþÀfIYf VfûSX IbYL °f±ffIYd±f°f ¶fbdðþeUe ¸f¨ff SXWXZ ±fZ, þû QfUf IYSXZÔ SXWXZ ±fZ dIY ÀfOÞXIY ´fSX Jc³f d¶fJSXZ¦ff AüSX ÀffB¶fSX À´fZÀf ¸fZÔ VfûSX ¸f¨fZ¦ffÜ CX³WXZÔ Qb:J °fû þøYSX WXû SXWXf WXû¦ff dIY CX³fIZY ÀffSXZ QfUZ RZY»f WXû ¦fE ¢¹fcÔdIY SXûþ¸fSXfÊ IYe °fSXWX Afþ ·fe »fû¦f A´f³fZ IYf¸f

=R`YÀf»ff Af¹ff »fZdIY³f ³ff IYûBÊ VfûSX ¸f¨ff ³ff WXe IYûBÊ WXû-WX»»ff WXbAf AüSX Àf¨f¸fb¨f Afþ QZVfUfdÀf¹fûÔ IZY BÀf ½¹fUWXfSX IYû QZJ IYSX ¹fIYe³f WXû ¦f¹ff dIY WXfÔ Afþ ¸f` ³fE ·ffSX°f ¸fZÔ JOÞXf WXch, CXÀfIYf dWXÀÀff WXch, CXÀf ·ffSX°f IYf dþÀfIYf ²f¸fÊ AüSX ¸fþWX¶f EIY WX`, BÔÀffd³f¹f°fÜ EZÀff ³fWXe WX` dIY ¹fZ ·ffSX°f »fOÞX°ff ³fWXe WX`Ü

´fSX d³fIY»f ´fOÞXZ, »fû¦fû ³fZ ´fWX»fZ ÀfZ WXe ½WXfMXÐÀf E´´f, RZYÀf¶fbIY ´fSX A³¹fû ÀfZ ÀfÔ¹f¸f ¶fSX°f³fZ AüSX BÀf dÀ±fd°f ¸fZÔ EIY QcÀfSXZ IZY Àff±f JOÞXZ SXWX³fZ dIY A´fe»f IYeÜ R`YÀf»ff Af¹ff »fZdIY³f ³ff IYûBÊ VfûSX ¸f¨ff ³ff WXe IYûBÊ WXû-WX»»ff WXbAf AüSX Àf¨f¸fb¨f Afþ QZVfUfdÀf¹fûÔ IZY BÀf ½¹fUWXfSX IYû QZJ IYSX ¹fIYe³f WXû ¦f¹ff dIY WXfÔ Afþ ¸f` ³fE ·ffSX°f ¸fZÔ JOÞXf WXch, CXÀfIYf dWXÀÀff WXch, CXÀf ·ffSX°f IYf dþÀfIYf ²f¸fÊ

AüSX ¸fþWX¶f EIY WX`, BÔÀffd³f¹f°fÜ EZÀff ³fWXe WX` dIY ¹fZ ·ffSX°f »fOÞX°ff ³fWXe WX`Ü »fOÞX°ff WX`, þøYSX »fOÞX°ff WX` RYIYÊ dÀfRYÊ B°f³ff WX` dIY A¶f ¹fZ Af´fÀf ¸fZÔ ³fWXe »fOÞX°ff ¶fd»IY EIY Àff±f d¸f»fIYSX CX³f ¸fbïû IZY dJ»ffRY »fOÞXfBÊ »fOÞX°ff WX` þû ·ffSX°f IYe EIY°ff AüSX AJÔOX°ff IYû ¨fûÔMX ´fWXbÔ¨ff SXWXZ WX`Ô AüSX CXÀfZ Qe¸fIY IYe °fSXWX Jf SXWXZ WX`ÔÜ Afþ IZY ·ffSX°f IYf ¸fbïf ¸fÔdQSX ¹ff ¸fdÀþQ ³fWXe ¶fd»IY ¶fZWX°fSX ÀUfÀ±¹f, dVfÃff, AüSX SXûþ¦ffSX WX`ÔÜ ·fiáf¨ffSX, IbY´fû¿f¯f, ¦fSXe¶fe, ¶f»ff°IYfSX WX¸ffSXZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ VfÂfb WX`ÔÜ ¶f¨¨fûÔ IYû Àfb³fWXSXf ·fdU¿¹f QZ³fZ IYe ÀfÔIY»´f³ff IYSX°fZ WX`Ô, CX³WXZÔ ¶ff»f ¸fþQcSX ¶f³ff³fZ IYe ³fWXeÜ ¸fdWX»ffAûÔ IZY Àf¸¸ff³f IYe SXÃff IYSX³ff, CX³WXZÔ Àf¸ff³f°ff IYf Ad²fIYfSX QZ³ff AüSX EIY ÀfbÔQSX Àf¸ffþ ¶f³ff³fZÔ IZY d»fE WX¸f ´fi¹ffSXÀf°f WX`ÔÜ WX¸f CXÀf ·ffSX°f IYe ÀfÔIY»´f³ff IYSX°fZ WX`Ô, þWXfÔ WXSX QcÀfSXf ¶f¨¨ff E´feþZ A¶Qb»f IY»ff¸f AüSX IY»´f³ff ¨ffU»ff ¶f³fZÔ, dþ³fIYf »fûWXf ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸ff³fZÔÜ AüSX þWXfÔ ¶ff°f dWX³Qc-¸fbdÀ»f¸f, dÀfJ-BÊÀffBÊ IYe WX` °fû ¸f` ¶f°ff QZ³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY ¹fZ Àf·fe ·ffSX°f IYe Af°¸ff WX`ÔÜ

»fd»f°f ¦f¦fÊ ‘dWX³Qe ÀfZUf Àf¸¸ff³f‘ ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dUþ¹f ³¹fcþ ¶¹fcSXû

³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°f IZY ´fi¸fbJ dWX³Qe Àf¸ff¨ffSX EUÔ dU¨ffSX UZ¶f ´fûMXÊ»f ´fi·ffÀffÃfe ³fZ A´f³fe 18UeÔ U¿fʦffÔNX ´fSX CX»»fZJ³fe¹f »fZJ³f, dWX³Qe ÀfZUf, ´fÂfIYfdSX°ff, dVfÃff EUÔ Àf¸ffþÀfZUf IZY d»fE ÀfbJe ´fdSXUfSX RYfCXÔOXZVf³f IZY SXf¿MÑXe¹f ÀfÔ¹fûþIY, ´fÂfIYfSX EUÔ »fZJIY ßfe »fd»f°f ¦f¦fÊ IYû ‘dWX³Qe ÀfZUf Àf¸¸ff³f‘ ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ IYfÔÀMXeMXcVf³f»f ¢»f¶f ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f EIY ·f½¹f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ´fcUÊ SXfª¹fÀf·ff ÀffÔÀfQ EUÔ ´fi£¹ff°f »fZJIY ßfe °f÷Y¯f dUþ¹f, CXØfSX´fiQZVf IZY ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe ßfe A°fb»f ¦f¦fÊ, ·ffþ´ff IYe Vffdþ¹ff B»¸fe, SXf¿MÑXe¹f ´fiUöYf þQ¹fc ßfe SXfþeU SXÔþ³f EUÔ ´fi·ffÀffÃfe IZY ´fi¸fbJ ÀfÔ´ffQIY ßfe ³feSXþ IbY¸ffSX Qc¶fZ ³fZ ßfe ¦f¦fÊ IYû ´fiVfdÀ°f ´fÂf, Qb´f˜f EUÔ Vfe»OX ´fiQf³f IYSX B³fIYf Àf¸¸ff³f dIY¹ffÜ ßfe ¦f¦fÊ d´fL»fZ °fe³f QVfIY ÀfZ SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX »fZJ³f AüSX ´fÂfIYfdSX°ff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ CX»»fZJ³fe¹f ÀfZUfEÔ ´fiQØf IYSX°fZ WXbE dWX³Qe IYe CX»»fZJ³fe¹f ÀfZUfEÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ UZ ³f`d°fIY ¸fc»¹fûÔ IZY AfÔQû»f³f A¯fbUi°f AfÔQû»f³f IZY Àff±f ÀfdIiY¹f øY´f ÀfZ þbOÞXZ SXWXZ WX`ÔÜ dUdQ°f WXû U°fʸff³f ¸fZÔ ßfe ¦f¦fÊ Àfc¹fʳf¦fSX Eª¹fcIZYVf³f»f ÀfûÀff¹fMXe (SXdþÙ)

õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f dUôf ·ffSX°fe ÀIcY»f IZY IYf¹fÊIYfSXe A²¹fÃf WX`ÔÜ dUdQ°f WXû ¦f¦fÊ IYû SXf¿MÑXe¹f A¯fbUi°f »fZJIY ´fbSXÀIYfSX EUÔ ¸fWXf´fiÄf ´fid°f·ff ´fbSXÀIYfSX ÀfdWX°f A³fZIY ´fbSXÀIYfSXûÔ ÀfZ ·fe Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü UZ U°fʸff³f ¸fZÔ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f IZY AÔ°f¦fÊ°f SXfþ·ff¿ff Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f ·fe WX`ÔÜ Àf¸ffSXûWX IZY ¸fb£¹f UöYf ßfe °f÷Y¯f dUþ¹f ³fZ

´ffÔ¨fþ³¹f IZY Àf¸f¹f ÀfZ ßfe ¦f¦fÊ IZY d³fIYMX ÀfÔ¶fÔ²f EUÔ CX³fIZY ³f`d°fIY EUÔ ÀUÀ±f »fZJ³f IYe ´fid°f¶fð°ff IYe ¨f¨ffÊ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ßfe ¦f¦fÊ ÀfÈþ³fVfe»f ´fid°f·ff WX`Ô, CX³fIZY »fZJ³f ¸fZÔ þeUÔ°f°ff WX` AüSX U°fʸff³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf ÀfþeU d¨fÂf¯f WX`Ü Af¨ff¹fÊ °fb»fÀfe, Af¨ff¹fÊ ¸fWXf´fiÄf EUÔ Af¨ff¹fÊ ¸fWXfßf¸f¯f IZY Àff±f ÀfdIiY¹f øY´f ÀfZ IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fZ ßfe ¦f¦fÊ

SXfþ²ff³fe IYe dUd·f³³f ÀffÔÀIÈYd°fIY EUÔ ÀffdWXd°¹fIY ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY Àff±f ÀfdIiY¹f øY´f ÀfZ þbOÞXZ WX`ÔÜ ´fi·ffÀffÃfe IZY ÀfÔ´ffQIY ßfe ³feSXþ Qc¶fZ ³fZ dU¦f°f EIY QVfIY ÀfZ »f¦ff°ffSX ´fi·ffÀffÃfe ¸fZÔ ´fi¸fbJ°ff ÀfZ À±ff³f ´ff SXWXZ ßfe »fd»f°f ¦f¦fÊ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYWXf dIY UZ WX¸ffSXZ QZVf EUÔ Àf¸ffþ IYe EIY dUdVfá ´fid°f·ff WX`Ü ÀffdWX°¹f, ´fÂfIYfdSX°ff AüSX ÀfZUf IYe údá ÀfZ B³fIYe SXf¿MÑX IYû dUdVfá

ÀfZUfEÔ ´fif~ WXû SXWXe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ßfe ¦f¦fÊ IYe CX»»fZJ³fe¹f dWX³Qe ÀfZUfAûÔ IYe ¨f¨ffÊ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CX³fIYf Àf¸¸ff³f dWX³Qe IYû ´fiû°ÀffWX³f EUÔ ´fid°fâf IYf Àf¸¸ff³f WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX CX»»fZJ³fe¹f dWX³Qe »fZJ³f EUÔ ÀfZUf IZY d»fE SXfþÀ±ff³f IZY OXfg. ´fi·ff°fIbY¸ffSX dÀfÔ§f»f, ¸f²¹f´fiQZVf IZY ´fi£¹ff°f »fZJIY EUÔ ´fÂfIYfSX ßfe ÀfbSXZVf dWX³QbÀ°ff³fe, CXØfSX´fiQZVf IZY ßfe ÀfÔþ¹f d°fUfSXe, OXfg. IÈY¿¯f ¦fû´ff»f d¸fßff, ßfe A÷Y¯f JfSX, ßfe SXfIZYVf ÀfZ³f, OXfg UÔQ³ff ÀfZ³f, ßfe SXUeÔQi SXf¸f ³ffSXf¹f¯f, ßfe WXZ¸fÔ°f d°fUfSXe EUÔ AdJ»fZVf Vf¸ffÊ ÀfdWX°f dUd·f³³f ´fÂf´fdÂfIYfAûÔ, MXeUe ¨f`³f»f IZY ÀfÔ´ffQIY, SXfþ³fed°fIY ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe, ¸fedOX¹ff ÀfÔÀ±ff³f IZY ´fi¸fbJûÔ IYû ·fe Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¹fûþ³f ´fi·ffÀffÃfe IZY ÀfÔ´ffQIY ßfe ³feSXþ IbY¸ffSX Qc¶fZ ³fZ dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ‘SXf¿MÑX·ff¿ff dWX³Qe AüSX ÃfZÂfe¹f ·ff¿ffAûÔ IYe ¶fPÞX°fe ·fcd¸fIYf‘ dU¿f¹f ´fSX UöYfAûÔ ³fZ dU¨ffSX ½¹föY IYSX°fZ WXbE QZVf AüSX Àf¸ffþ-d³f¸ffʯf ¸fZÔ ´fÂfIYfSXûÔ EUÔ ÀffdWX°¹fIYfSXûÔ IYe ·fcd¸fIYf IYû ¸fWX°U´fc¯fÊ ¶f°ff¹ff EUÔ dOXdþMX»f ¸fedOX¹ff ¸fZÔ dWX³Qe IYe ÀfVföY ´fiÀ°fbd°f ¸fZÔ ´fi·ffÀffÃfe IYe ÀfZUfAûÔ IYû CX»»fZJ³fe¹f ¶f°ff¹ffÜ

IYe AÔ¦fiZþe dRY»¸f "dSX¸fZÔ¶fSX A¸f³fZdÀf¹ff" Af³fÔQ ´fÔdOX°f AüSX þfg³f OXfg. 22SXdU³fUÔ¦fûOX¶fSXÀfZ2019 IYû Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ dSX»feþ WXû¦feÜ A¶fifWX¸f ³fZ WX`dMÑIY ¶f³ffBÊ! dUþ¹f ³¹fcþ ¶¹fcSXû

dUþ¹f ³¹fcþ ¶¹fcSXû

¸fbÔ¶fBÊÜ Qû ÀfRY»f dRY»¸fûÔ IZY ¶ffQ, A³fb·fUe d³f¸ff°ffÊ Af³fÔQ ´fÔdOX°f ³fZ Ad·f³fZ°ff þfg³f A¶fifWX¸f IZY Àff±f A´f³fe A¦f»fe dRY»¸f IZY Àff±f WX`dMÑIY ¶f³ff »fe WX`. Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f ¸f²fbSX ÀfÔ¶fÔ²f þ¦fþfdWXSX WX`. ´fÔdOX°f AüSX A¶fifWX¸f IYe dWXMX Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ AüSX ¶ffMX»ff WXfCXÀf þ`Àfe dRY»¸fûÔ IZY ¶ffQ, ´ff¦f»f´fÔ°fe ³ff¸fIY A¦f»fe dRY»¸f »ff°fZ WXbE, ´fÔdOX°f ³fZ ÀffÓff dIY¹ff dIY UWX þfg³f IZY Àff±f IYf¸f IYSX³ff ´fÀfÔQ IYSX°fZ WX`Ô AüSX BÀf dRY»¸f IYe dSX»feþ IYû »fZ IYSX CX°ÀffdWX°f WX`Ô. "þfg³f EIY IY¸ff»f IZY ½¹fdöY WX` AüSX WXSX ¶ffSX þ¶f ¸f`Ô CXÀfIZY Àff±f IYf¸f IYSX°ff WXcÔ, °fû ¸fbÓfZ CX³fIYe ´fiVfÔÀff IYSX³fZ IZY d»fE ³fE IYfSX¯f d¸f»f°fZ WX`Ô. CX³WXûÔ³fZ WX¸fZVff dQJf¹ff WX` dIY

03

´fid°f·ff WXe Àf¶fIbYL WX` AüSX ´ff¦f»f´fÔ°fe ¸fZÔ UZ A´f³ff ÀfUÊßfZâ »ff SXWXZ WX`. WX¸f °feÀfSXe ¶ffSX EIY Àff±f IYf¸f IYSX SXWXZ WX`. ¸fbÓfZ ¹fIYe³f WX` dIY Af¦fZ AüSX ·fe IYf¸f Àff±f d¸f»f IYSX IYSXZÔ¦fZ." Af³fÔQ ´fÔdOX°f IYWX°fZ WX`Ô. Af³fÔQ ´fÔdOX°f ³fZ A´f³fZ ¶f`³fSX Af³fÔQ ´fÔdOX°f ¸fûVf³f d´fˆYÀfÊ IZY °fWX°f Àf¶fÀfZ ´fid°fdâ°f dRY»¸fûÔ ¸fZÔ ÀfZ IbYL IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff WX`. UWX A´f³fZ Àf¸f¹f IZY Àf¶fÀfZ ·fSXûÀfZ¸fÔQ AüSX WXû³fWXfSX d³f¸ff°ffÊAûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY Àffd¶f°f WXbE WX`Ô. ´ff¦f»f´fÔ°fe EIY SXû¸ffÔÀf OÑf¸ff WX`, þû ´f¹fÊMXIYûÔ IZY EIY Àf¸fcWX IYe IYWXf³fe IZY AfÀf´ffÀf §fc¸f°fe WX`, dþÀfIYe ¹ffÂff EIY QZVf·fdöY d¸fVf³f ¸fZÔ ¶fQ»f þf°fe WX`. dRY»¸f A³feÀf ¶fª¸fe õfSXf d³fQZÊdVf°f AüSX MXe ÀfeSXeþ AüSX ´f`³fûSX¸ff ÀMXcdOX¹fû õfSXf d³fd¸fÊ°f WX`. Bd»f¹ff³ff OXeIiYcþ, IÈYd°f JSX¶fÔQf, ASXVfQ UfSXÀfe, Ad³f»f IY´fcSX, ´fb»fdIY°f Àf¸fifMX AüSX ÀfüSX·f Vfb¢»ff IZY Àff±f þfg³f A¶fifWX¸f IYe ¸fb£¹f ·fcd¸fIYf WX`Ô AüSX dRY»¸f 22 ³fUÔ¶fSX IYû dSX»feþ WXû¦fe.

·ffSX°fe¹f A¸fZdSXIY³f d¨fdIY°ÀfIY AüSX dRY»¸f d³f¸ff°ffÊ OXfg. SXdU ¦fûOXÀfZ IYe AÔ¦fiZþe dRY»¸f "dSX¸fZ¸¶fSX A¸f³fZdÀf¹ff" ¹fWX ´fZWX»fe dRY»¸f WX` dþÀfZ ´fbSXÀIYfSX IZY Àff±f ¶f³ff¹feÔ ¦f¹fe WX` WXfg»feUbOX, ¶ffg»feUbOX AüSX ¸fSXfNXe dÀf°ffSXûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¶f³ff¹feÔ ¦f¹fe WX`Ü MXûUf RZY»OXVfbWX, d»fÀff E³f Uf»MXSX, IYdMXÊÀf IbYIY, dQ»fe´f SXfU WXfg»feUbOX IZY Ad·f³fZ°ff Vffd¸f»f WX` AüSX Àff±f WXe dRY»¸f ¸f`Ô ³fþSX Af³fZ Uf»fZ IbYL ·ffSX°fe¹f IY»ffIYfSX þ`ÀfZ ßfbd°f ¸fSXfNXZ, ¸fWXZVf ¸ffÔþSXZIYSX, dUþ¹f ´ffMXIYSX AüSX ¸fûWX³f A¦ffVfZ ·fe dQJfE QZÔ¦fZÜ OXfg. SXdU ¦fûOXÀfZ A´f³fe A¦f»fe dSX»feþ "dSX¸fZ¸¶fSX A¸f³fZdÀf¹ff" ¸fZÔ ³f IZYU»f Qû ¶fOXZ UbOX(WXfg»feUbOX AüSX ¶ffg»feUbOX) IYû EIY Àff±f »ffE WX`Ô, ¶fd»IY CX³WXûÔ³fZ ¸fSXfNXe dRY»¸f CXôû¦f AüSX A´f³fZ dÀf°ffSXûÔ IZY Àff±f JbQ IYf ÀfWX¹fû¦f IYSX³fZ Uf»fZ ´fWX»fZ d³fQZÊVfIY WX`ÔÜ "³f IZYU»f ¶ffg»feUbOX, ¶fd»IY ¸fSXfNXe CXôû¦f ·fe U`dV½fIY À°fSX ´fSX ´fûWXû¨f SXWXf WX`Ü ¸f`Ô³fZ CX³fIYf IYf¸f QZJf WX` AüSX ¸f`Ô CX³fIYf ´fiVfÔÀfIY WXcÔÜ

dRY»¸f IZY Àf·fe IY»ffIYfSXûÔ ³fZ A´f³fZ-A´f³fZ CXôû¦fûÔ ¸fZÔ IYfRYe IbYL Vff³fQfSX IYf¸f dIY¹ff WX`, ¹fWX CX¨¨f Àf¸f¹f WX` dIY Qbd³f¹ff CX³fIZY IYf¸fûÔ IYe ´fiÀfÔÀff IYSXZ "OXfg. SXdU ¦fûOXÀfZ IYf IYWX³ff WX`ÔÜ ¶ffg»feUbOX AüSX ¸fSXfNXe CXôû¦fûÔ ¸fZÔ ÀfZ IbYL Vff³fQfSX ³ff¸fûÔ ¸f`Ô ÀfZ MXûUf RZY»OXVfbWX dþ³WXûÔ³fZ dRY»¸f ¸fZÔ Qû ¶ffSX E¸fe AUfOXÊ þe°ff WX`Ü OXfg. SXdU ¦fûOXÀfZ õfSXf d³fQZÊdVf°f AüSX d»fdJ°fÜ ÀfÔIY»ff õfSXf ÀfÔ´ffdQ°f, dþ³WXûÔ³fZ WX¸fZÔ "IY·fe

JbVfe IY·fe ¦f¸f" þ`Àfe Vff³fQfSX dRY»¸f Qe AüSX UfÔOXSXZIYSX ³fZ WX¸fZÔ "3 BdOX¹fMXÐÀf" dQÜ "dSX¸fZ¸¶fSX A¸f³fZdVf¹ff" ·ffSX°f IZY EIY ¹fcEÀf-Af²ffdSX°f d¨fdIY°ÀfIY IYe IYWXf³fe WX`, þû ·ffSX°f Af³fZ IZY QüSXf³f EIY Qb§fÊMX³ff IZY IYfSX³f A´f³fe ¹ffQQfV°f Jû QZ°ff WX` AüSX þ`ÀfZ WXe CXÀfIYe ¹ffQQfV°f Uf´fÀf Af°fe WX`, CXÀfZ ¹ffQ ³fWXeÔ SXWX°ff dIY CXÀf³fZ A´f³fe ´f}e IYe WX°¹ff IYe WX`Ü

Uû ¶fZ¨ffSXZ AÀfbSXÃff IZY ¸ffSXZ!

dIYÀfe þ¸ff³fZ ¸fZÔ ´¹ffSX IYSX³fZ Uf»fûÔ ´fSX WXe ¶fZ¨ffSX¦fe IYf Af»f¸f Lf¹ff SXWX°ff ±ff °f·fe °fû CX³WXZÔ ¹fWX IYWX³ff ´fOÞX°ff ±ff dIY "WX¸f ´¹ffSX ¸fZÔ þ»f³fZ Uf»fûÔ IYû ¨f`³f IYWXfh, AfSXf¸f IYWXfh" AüSX CXL»f°fZ IcYQ°fZ WXbE A´f³ff QbJOÞXf IbYL EZÀfZ ·fe ¶f¹ff³f IYSX³ff ´fOÞX°ff ±ff dIY -"EIY ¶fZ¨ffSXf ´¹ffSX IYf ¸ffSXf,SXfWXû ¸fZÔ °fZSXe" "»fZdIY³f QZdJE, þfd»f¸f þ¸ff³ff dIY°f³fe þ»Qe ¶fQ»f SXWXf WX`Ü A¶f °fû ¶fZ¨ffSX¦fe dÀfSX ´fSX AûPÞXZ WXSX IYûBÊ ´f¦f-´f¦f ´fSX d¶fJSXZ ´fOÞXZ d¸f»fZÔ¦fZ »fZdIY³f B³fIYe ¶fZ¨ffSX¦fe ´¹ffSX IYû »fZIYSX ³fWXeÔ WX`Ü ´¹ffSX -¸fbWX¶¶f°f IZY d»fE AfþIY»f B¸fSXf³f IYe °fSXWX IYMXûSXf »fZIYSX ³fWXeÔ §fb¸f³ff ´fOÞX°ff WX`ܹfWX °fû ¶fWXb°f BRYSXf°fe ÀfZ d¸f»f SXWXf WX` ¹ff³fe MXIZY ÀfZSX ·ffþe ,MXIZY ÀfZSX JfþfÜÀfÔ·fU°f: AÀfbSXÃff IYf ·ffU ·fe ¹fWXeÔ ÀfZ VfbøY WXbAf WXûÜ þ¶f IYûBÊ ¨feþ RiYe RYûIYMX ¸fZÔ AfÀff³fe ÀfZ d¸f»f°fe WX` °fû CXÀfIYe UZ»¹fc ³fWXeÔ SXWX°fe AüSX CXÀfIZY ´fid°f »ff´fSXUfWXe ·fe CX°f³fe WXe ª¹ffQf WXû þf°fe WX`Ü JZ»f ·fe ¹fWXeÔ ÀfZ VfbøY WXû°ff WX` AüSX »f¦f³fZ »f¦f°ff WX` dIY A¶f WXf±f ÀfZ Àf¶f IbYL dRYÀf»f°ff WXe þf SXWXf WX`Ü»f¦f°ff WX` dIY dSXV°fZ ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ, ·fSXûÀff ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ, ´¹ffSX ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ, ¸f°f»f¶f WXSX °fSXRY AÀfbSXÃff WXe AÀfbSXÃffÜ A¶f þ¶f »fû¦f AÀfbSXÃff IZY ¸ffSXZ SXWXZÔ¦fZ °fû SXû°fZ-d¶f»fJ°fZ ¶fZ¨ffSXûÔ ´fSX °fSXÀf °fû AfE¦ff WXeÜ »fZdIY³f Af¸f³fZ-Àff¸f³fZ WXe þ¶f Qû ¶fZ¨ffSXZ JOÞXZ WXûÔ °fû ³¹ff¹f dIYÀfIZY ´fÃf ¸fZÔ! þfdWXSX Àfe ¶ff°f WX` dIY QZVf ¸fZÔ SXWX³fZ ¸fZÔ A¨LZ-A¨LûÔ IYû OXSX »f¦f³fZ »f¦ff WX`ܶfZ¨ffSXZ A´f³fZ ¶f¨¨fûÔ IZY ·fdU¿¹f IYû »fZIYSX ª¹ffQf d¨fÔd°f°f WX`ÔÜ ·feOÞX IYf IYf³fc³f dIYÀfe AûSX ´fSX ¨f»f SXWXf WX` »fZdIY³f OXSX ³fZ B³WXZÔ þIYOÞX d»f¹ff WX`Ü B³f ¶fZ¨ffSXûÔ IYû »f¦f°ff WX` dIY §fSX ÀfZ ª¹ffQf ´ffÀf-´fOÞXûÀf Ad²fIY ÀfbSXdÃf°f WX` þ¶fdIY ´fOÞXûÀfe JbQ Vfb°fbSX¸fb¦fÊ IYe °fSXWX ¸fbhWX ²fÔÀffE ¶f`NXf WX`Ü ¶fZ¨ffSXZ UZ ´fWX»fZ IY·fe OXSXZ ³fWXeÔ »fZdIY³f þ¶f CX¸fi PX»f°fe WX`,I`YdSX¹fSX PX»f°ff WX` °fû OXSX ¸f³f IZY ·fe°fSX §fSX ¶f³ff »fZ°ff WX` AüSX dRYSX ¶fZ¨ffSXZ IYû AÀfbSXÃff IYe ¸ffSX ÀfZ ¸ffSX³fZ »f¦f°ff WX`Ü ¶fZ¨ffSXZ »fû¦f ¸ff³fIYSX ¨f»f SXWXZ WX`Ô dIY WXf»ff°f ¶fWXb°f JSXf¶f WX`ÔÜ»f¦f°ff ·fe WX` dIY ¨ffWXZ QZVf ¸fZÔ WXû,¨ffWXZ ´fiQZVf ¸fZÔ Àf¶f °fSXRY ¶fZ¨ffSXZ »fû¦f WXe ´fSXZVff³f WXf»f §fb¸f SXWXZ WX`Ô! ÀfØff ´fÃf ¸fZÔ ¶fZ¨ffSX¦fe BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX SXWX°fe WX` dIY IYWXeÔ A¦f»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ CX³fIYe IbYÀfeÊ dJÀfIY ³f þfE þ¶fdIY ¶fZ¨ffSXf dU´fÃf ª¹ffQf AÀfbSXÃff IYe þQ ¸fZÔ SXWX°ff WX` ¢¹fûÔdIY ¹fZ Àfe¶feAfBÊ, BÊOXe-UeOXe þ`ÀfZ ³ff ¸ff»fc¸f IYü³f-IYü³f ÀfZ WXd±f¹ffSX Aþbʳf IZY °fSXIYVf IZY °feSX IYe ¸ffd³fÔQ d³fVff³ff ¶fWXb°f ¦fWXSXZ °fIY ·fe ·fZQ QZ°fZ WX`Ô AüSX ¸fWXf¶f»fe UeSX ¹fûðfAûÔ IYû dVfIYfSX ¶f³ffIYSX ¨f»fZ þf°fZ WX`ÔÜA·fe °fû UZ WXe ª¹ffQf ¶fZ¨ffSX¦fe ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ AüSX ¹fZ WXe ¢¹ff, »fûIY°fÔÂf IZY Àf·fe À°f¸·f þû IYWX³fZ IYû ¸fþ¶fc°f J¸·fZ WX`Ô »fZdIY³f UZ ÀU¹fÔ WXe A´f³fe ¨fc»fZÔ ª¹ffQf dWX»f°fe WXbBÊ ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXZ WX`Ô, UZ ¶fZ¨ffSXZ EIY QcÀfSXZ IYû J°fSXZ IZY øY´f ¸fZÔ QZJ SXWXZ WX`Ô AüSX °ffþZ-°ffþZ AÀfbSXÃff IZY ¸ffSXZ IYf³fc³f IZY SXJUf»fZ AüSX ´f`SXûIYfSX ¶fZ¨ffSXZ ´fbd»fÀf AüSX UIYe»f Af MX´fIZY WX`ÔÜ SXJUf»fûÔ IYf SXJUf»ff IYü³f ¹fWX Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ÀfUf»f ¶f³fIYSX CX·fSXf WX`Ü CX²fSX »fû¦fûÔ IYe AfhJ ÀfZ AfhÀfc MX´fIY³fZ IYû °f`¹ffSX WX` AüSX B²fSX ¸fedOX¹ff »f´fIY³fZ IYûÜ ¶fWXSXWXf»f Afþ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ Af¸f þ³f°ff IYû LûOÞXIYSX ¶fZ¨ffSXZ ¶ffIYe Àf·fe AÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXZ WX`Ô ¹ff³fe WXSX IYûBÊ AÀfbSXÃff IYe ¸ffSX ÀfZ ¶fZ¨ffSX¦fe IYû ´fif~ WXû ¦f¹ff WX`, Q¹ff IYf ´ffÂf WXû ¦f¹ff WX`Ü Af¸f þ³f°ff IYû LûOÞXIYSX ¢¹fûÔdIY Af¸f þ³f°ff IYe AfhJûÔ ÀfZ ¶fZ¨ffSX¦fe MX´fIY°fZ WXbE Vff¹fQ dIYÀfe ³fZ QZJe ·fe ³fWXeÔ WXû¦fe! ¶fûd»fE, Àf¨f WX` ³f!

OXfg ´fiQe´f CX´ff²¹ff¹f


4 Haryana_Layout 1 11/9/2019 7:58 PM Page 1

dUþ¹f ³¹fcþ ãñ´ÇÜê× Èñ¤UÅþè ×ð´ Öèá‡æ ¥æ», Âæ´¿ ƒæ´ÅUð ÕæÎ Öè vw Î×·¤Ü Ùãè´ ÕéÛææ â·¤è´

³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX, 10 ³fU¸¶fSXX 2019

epaper.vijaynews.in

WXdSXU U¹ff¯ff

4

Ù§ü ·ñ¤çÕÙðÅU ·¤è ©ËÅUè ç»ÙÌè àæéM¤, Ù° ×´ç˜æØô´ ÂÚU ¿¿æü ÖæÁÂæ-ÁðÁðÂè ·ñ¤çÕÙðÅU ·¤æ ÁËÎ çßSÌæÚU ãô»æÐ ÚUæ’Ø çßÏæÙâÖæ ·Ô¤ ÂãÜð â˜æ ·Ô¤ ¹ˆ× ãôÙð ·Ô¤ ÕæÎ âè°× ×ÙôãÚUÜæÜ Ù° ×´ç˜æØô´ ·¤ô Üð·¤ÚU çß¿æÚU ·Ô¤ çÜ° çÎËÜè Âãé´¿ð ãñ´Ð

¬ÊŸË¬Ã– ‚ÄU≈U⁄U-w~ ÁSÕà ∞∑§ „Ò¥«‹Í◊ »Ò§ÄU≈˛Ë ◊¥ ‚È’„ ÷Ë·áÊ •Êª ‹ª ªß¸– ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ∑§Ê◊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹ÿ »Ò§ÄU≈˛Ë ∑§Ê ’ÊÚÿ‹⁄U øÊ‹Í Á∑§ÿÊ ÕÊ– ’ÊÚÿ‹⁄U ‚ •Êª ¬Ê‚ ⁄UπË çU‹ÊÚ∑§ ∑§¬«∏ ∑§Ë ªÊ¥∆ ◊¥ ‹ª ªß¸– Á¡‚‚ ∑§È¿ „Ë ¬‹Ù¥ ◊¥ •Êª Ÿ ¬Í⁄UË »Ò§ÄU≈˛Ë ∑§Ù ø¬≈U ◊¥ ‹ Á‹ÿÊ– ∞∑§∞∑§ ∑§⁄U∑‘§ »Ò§ÄU≈˛Ë ∑‘§ ‚÷Ë ‡ÊˇÊ œ◊Ê∑§Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ≈UÍ≈U ª∞– vv ’¡ Ã∑§ »§Êÿ⁄U Á’˝ª« ∑§Ë Œ¡¸Ÿ÷⁄U ªÊÁ«ÿ∏Ê¥ •Êª ’ȤÊÊŸ ∑§Ù ◊‡ÊP§Ã ∑§⁄UÃË ⁄U„Ë– ‡Ê„⁄U ÁŸflÊ‚Ë ¬˝◊ ‚øŒflÊ ∑§Ë ‚ÄU≈U⁄U-w~ ◊¥ ¬˝∑§Ê‡Ê „Ò¥«‹Í◊ ¬˝Êßfl≈U Á‹Á◊≈U« ∑‘§ ŸÊ◊ ‚ »Ò§ÄU≈˛Ë „Ò– »Ò§ÄU≈˛Ë ∑‘§ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬˝ŒÍ·áÊ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ’ËÃË ∞∑§ Ÿfl¥’⁄U ‚ »Ò§ÄU≈˛Ë ’¥Œ ÕË– ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù ∑§Ê◊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹ÿ »Ò§ÄU≈˛Ë ∑‘§ ’ÊÚÿ‹⁄U øÊ‹Í Á∑§ÿ ª∞– ’Ê∑§Ë ∑§◊¸øÊ⁄UË Ÿ„ÊŸ •ı⁄U πÊŸ ◊¥ ‹ª Õ– ’ÊÚÿ‹⁄U øÊ‹Í ∑§⁄U∑‘§ ’Ê∑§Ë ∑§◊¸øÊ⁄UË ◊¥ •ãÿ ∑§Ê◊Ù¥ ◊¥ √ÿSà „Ù ª∞– ’ÊÚÿ⁄U‹ ∑§Ë •Êª ¬Ê‚ ¬«∏ çU‹ÊÚ∑§ ∑‘§ ∑§¬«∏ ◊¥ ‹ª ªß¸– ÿ„ ∑§¬«∏Ê •àÿÁœ∑§ ífl‹Ÿ‡ÊË‹ „ÙÃÊ „Ò– çU‹ÊÚ∑§ ∑§¬«∏ ∑§Ë ‚Ò∑§«∏Ù¥ ªÊ¥∆ »Ò§ÄU≈˛Ë ◊¥ ◊ı¡ÍŒ ÕË– Á¡‚ ∑§Ê⁄UáÊ •Êª ’…∏ÃË ø‹Ë ªß¸– ∑§⁄UË’ |:xÆ ’¡ »§Êÿ⁄U Á’˝ª« ◊ı∑‘§ ¬⁄U ¬„È¥øË •ı⁄U ∑§◊ÊŸ ‚¥÷Ê‹Ë– Ã’ Ã∑§ ∑§⁄UË’ ∞∑§ „¡Ê⁄U flª¸ ª¡ ◊¥ ’ŸË ¬Í⁄UË »Ò§ÄU≈˛Ë ◊¥ •Êª ∑§Ë ‹¬≈U¥ ¬„È¥ø ªß¸– •Êª •ı⁄U œÈ∞¥ ‚ »Ò§ÄU≈˛Ë ∑‘§ ‚÷Ë ‡ÊˇÊ ≈UÍ≈U ª∞– •Ê‚¬Ê‚ ∑‘§ »Ò§ÄU≈˛Ë ∑§◊¸øÊ⁄UË ÷Ë •¥Œ⁄U ‚ ‚Ê◊ÊŸ ÁŸ∑§‹ÊŸ ◊¥ ¡È≈U ⁄U„– »Ò§ÄU≈˛Ë ◊ÊÁ‹∑§ ¬˝◊ ‚øŒflÊ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ◊ı∑‘§ ¬⁄U ¬„È¥ø– vv ’¡ Ã∑§ ÷Ë •Êª ¬⁄U ∑§Ê’Í Ÿ„Ë¥ ¬ÊÿÊ ¡Ê ‚∑§Ê–

¥SÂÌæÜ ×ð´ §ÜæÁ ·Ô¤ ÎõÚUæÙ Øéß·¤ ·¤è ×õÌ, ÂçÚUÁÙô´ ·¤æ ã´»æ×æ ¬¥ø∑§Í‹Ê– ŸÊªÁ⁄U∑§ •S¬ÃÊ‹ ‚ÄU≈U⁄U-{ ◊¥ ß‹Ê¡ ∑‘§ Á‹ÿ •Ê∞ ∞∑§ ÿÈfl∑§ ∑§Ë ߥ¡ÄU‡ÊŸ ‹ªŸ ∑‘§ ’ÊŒ •øÊŸ∑§ „È߸ ◊ıà ∑‘§ ’ÊŒ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Ÿ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ¡◊∑§⁄U „¥ªÊ◊Ê Á∑§ÿÊ– ◊ÎÃ∑§ ∑‘§ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Ÿ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ Á∑§ «ÊÚÄU≈U⁄U mÊ⁄UÊ ©¬øÊ⁄U ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ª‹Ã ߥ¡ÄU‡ÊŸ ‹ªÊŸ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ÿÈfl∑§ ∑§Ë ◊ıà „È߸ „Ò– ◊ÎÃ∑§ ∑‘§ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Ÿ ⁄UÙÃ „È∞ •S¬ÃÊ‹ ¬˝’¥œŸ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ŸÊ⁄U’Ê¡Ë ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ŒË– ‚∑‘§Ã«∏Ë ÁŸflÊ‚Ë •◊Ÿ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ©‚∑‘§ ÷Ê߸ ÃL§áÊ ∑§Ù ‡ÊÈR§flÊ⁄U ‚È’„ ’ÈπÊ⁄U „È•Ê ÕÊ– Á¡‚∑‘§ ’ÊŒ ©‚ ©¬øÊ⁄U ∑‘§ Á‹∞ ‚ÄU≈U⁄U-{ ŸÊªÁ⁄U∑§ •S¬ÃÊ‹ ∑§Ë ß◊⁄U¡¥‚Ë ◊¥ ‹∑§⁄U ¬„È¥ø– ¡„Ê¥ ¬⁄U «ÊÚÄU≈U⁄U Ÿ ¡Ê¥ø ∑‘§ ’ÊŒ ©‚ ߥ¡ÄU‡ÊŸ ‹ªÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§„Ê– ߥ¡ÄU‡ÊŸ ‹ªŸ ∑‘§ ∑§È¿ ‚◊ÿ ’ÊŒ ÃL§áÊ ∑§Ù •Ù¬Ë«Ë ◊¥ «ÊÚÄU≈U⁄U Ÿ øÁ∑§¥ª ∑‘§ Á‹∞ ’È‹ÊÿÊ– •Ù¬Ë«Ë ‹ ¡ÊÃ ‚◊ÿ ⁄UÊSÃ ◊¥ ©À≈UË ∑§Ë •ı⁄U fl„ fl„Ë¥ Áª⁄U ªÿÊ– Á¡‚∑‘§ ÃÈ⁄U¥Ã ’ÊŒ ©‚∑‘§ ¬Á⁄U¡Ÿ ©‚ ß◊⁄U¡¥‚Ë ◊¥ flʬ‚ ‹∑§⁄U ª∞ Ã’ Ã∑§ ©‚∑§Ë ◊ÎàÿÈ „Ù øÈ∑§Ë ÕË– ◊ÎÃ∑§ ∑‘§ „ÊÕ-¬Ò⁄U ŸË‹ ¬«∏ øÈ∑‘§ Õ– ÃL§áÊ ∑‘§ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Ÿ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ Á∑§ «ÊÚÄU≈U⁄U Ÿ ª‹Ã ß‹Ê¡ Á∑§ÿÊ Á¡‚∑‘§ ø‹Ã ◊ıà „È߸ „Ò– Á¡‚∑‘§ ’ÊŒ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Ÿ ◊ÎÃ∑§ ∑§Ê ¬ÙS≈U◊Ê≈U¸◊ ∑§⁄UflÊŸ ‚ ◊ŸÊ ∑§⁄U ÁŒÿÊ •ı⁄U «ÊÚÄU≈U⁄U ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ Á∑§ÿÊ– „¥ªÊ◊ ∑‘§ ’ÊŒ ’È‹Ê߸ ªß¸ ¬ÈÁ‹‚ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ „¥ªÊ◊Ê „ÙÃÊ Œπ •S¬ÃÊ‹ ‚ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ù ‚ÍøŸÊ ŒË ªß¸– Á¡‚∑‘§ ’ÊŒ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ ’‹ ÃÒŸÊà Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ◊ı∑‘§ ¬⁄U ∞◊«Ë‚Ë ÕÊŸÊ ∑‘§ ∞‚∞ø•Ù üÊË∑§Ê¥Ã fl •ãÿ ÕÊŸÙ¥ ‚ ¬ÈÁ‹‚∑§◊˸ ¬„È¥ø– ¬ÈÁ‹‚ mÊ⁄UÊ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ ∑§Ù ©Áøà ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ∑§Ê •ÊEÊ‚Ÿ ÁŒÿÊ ªÿÊ– ©‚∑‘§ ’ÊŒ ¬⁄UÁ¡ŸÙ¥ ∑§Ê ªÈS‚Ê ‡Êʥà „È•Ê •ı⁄U fl ¬ÙS≈U◊Ê≈U¸◊ ∑§⁄UflÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ◊ÊŸ ª∞– ¬ÙS≈U◊Ê≈U¸◊ ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ •ÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ „Ë ◊ıà ∑‘§ •‚‹Ë ∑§Ê⁄UáÊ ∑§Ê ¬ÃÊ ‹ª ¬Ê∞ªÊ–

ÕðçÅUØô´ âçãÌ ¥ç×Ìæ ×ÚUßæãæ ·¤ô ç×Üæ ÂéÚUS·¤æÚU

ø¥«U˪…∏U– „Á⁄UÿÊáÊÊ ◊¥ ÷Ê¡¬Ê-¡¡¬Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ◊¥ ◊¥ÁòÊÿÙ¥ ∑§Ù ‡ÊÊÁ◊‹ ∑§⁄UŸ ∑§Ù ‹∑§⁄U ‚Ê⁄UË ÃÒÿÊÁ⁄UÿÊ¥ ‹ª÷ª ¬Í⁄UË „Ù ªß¸ „Ò¥ •ı⁄U ∑Ò§Á’Ÿ≈U ∑‘§ ÁflS?ÃÊ⁄U ∑§Ë ©À?≈UË ÁªŸÃË ‡ÊÈM§ „Ù ªß¸ „Ò– ÃËŸ ÁŒŸ ø‹ „Á⁄UÿÊáÊÊ ÁflœÊŸ‚÷Ê ∑‘§ Áfl‡Ê· ‚òÊ ∑§Ë ‚◊ÊÁ# ∑‘§ ’ÊŒ Ÿß¸ ∑Ò§Á’Ÿ≈U ∑§Ù ‹∑§⁄U •¥ÁÃ◊ ÁfløÊ⁄U-Áfl◊‡Ê¸ ∑‘§ Á‹∞ ÁŒÀ?‹Ë ¬„È¥ø „Ò¥– flÒ‚ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊ŸÙ„⁄U ‹Ê‹ •ı⁄U ©¬ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ŒÈcÿ¥Ã øı≈UÊ‹Ê Ÿ ÁflœÊŸ‚÷Ê ‚òÊ ‚ ¬„‹ Ÿß¸ ∑Ò§Á’Ÿ≈U ¬⁄U •Ê¬‚Ë ‚„◊Áà ∑§⁄U ‹Ë „Ò, ‹Á∑§Ÿ ß‚ ¬⁄U ÷Ê¡¬Ê ∑‘§ ‡ÊË·¸ ŸÃÎàfl ∑§Ë ◊È„⁄U Ÿ„Ë¥ ‹ªË „Ò– ∑§ß¸ ÁŒÇ?ª¡Ù¥ ∑‘§ ŸÊ◊ ◊¥òÊË ¬Œ ∑‘§ Á‹∞ ‹ª÷ª »§Êߟ‹ „Ù øÈ∑§Ê „Ò •ı⁄U ∑§ß¸ Ÿß¸ ø„⁄U ÷Ë ◊¥òÊË ¬Œ ∑§Ë ⁄U‚ ◊¥ •Êª „Ò¥– •‚‹ ◊¥ ◊„Ê⁄UÊc≈˛ ◊¥ »§¥‚ ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ¬ø ∑§Ë fl¡„ ‚ „Á⁄UÿÊáÊÊ ∑Ò§Á’Ÿ≈U ∑§Ê ÁflSÃÊ⁄U •≈U∑§Ê „È•Ê „Ò– ‡ÊË·¸ ŸÃÎàfl ‚ ∑Ò§Á’Ÿ≈U ∑‘§ Ÿ∞ ¬˝ÊM§¬ ¬⁄U •¥ÁÃ◊ ◊È„⁄U ‹ªflÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊ŸÙ„⁄U‹Ê‹ ’ÈœflÊ⁄U ‚Êÿ¥ ø¥«Ëª…∏ ‚ Ÿß¸ ÁŒÑË ¬„È¥ø– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑§Ë ß‚∑‘§ ’ÊŒ ÷Ê¡¬Ê ∑‘§ ⁄UÊc≈˛Ëÿ ∑§Êÿ¸∑§Ê⁄UË •äÿˇÊ ¡¬Ë ŸaÊ •ı⁄U

‚¥ª∆Ÿ ◊„Ê◊¥òÊË ’Ë∞‹ ‚¥ÃÙ· ‚ ¬Ê≈U˸ ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ◊¥ ◊¥ÁòÊ◊¥«‹ ∑‘§ •Ê∑§Ê⁄U •ı⁄U ÁflœÊÿ∑§Ù¥ ∑‘§ ŸÊ◊ ∑§Ù ‹∑§⁄U ∑§⁄UË’ ∞∑§ ÉÊ¥≈U Ã∑§ øøʸ „È߸– ⁄UÊc≈˛Ëÿ •äÿˇÊ fl ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ªÎ„◊¥òÊË •Á◊à ‡ÊÊ„ ‚ ◊È‹Ê∑§Êà Ÿ„Ë¥ „Ù ¬Ê߸– ‚ÍòÊ ’ÃÊÃ „Ò¥ Á∑§ •Ê¡ ©Ÿ∑§Ë •Á◊à ‡ÊÊ„ ‚ ◊È‹Ê∑§Êà „Ù ‚∑§ÃË „Ò– ‡ÊÊ„ ∑§Ë ◊È„⁄U ∑‘§ ’ÊŒ „Á⁄UÿÊáÊÊ ∑Ò§Á’Ÿ≈U ∑‘§ ÁflSÃÊ⁄U ∑§Ë ÃÊ⁄UËπ Ãÿ ∑§⁄U ŒË ¡Ê∞ªË– ∑Ò§Á’Ÿ≈U ÁflSÃÊ⁄U ◊¥ ◊ŸÙ„⁄U-ŒÈcÿ¥Ã ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ ∑§Ù߸ Œ⁄UË Ÿ„Ë¥ ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ÿ„

ÁflSÃÊ⁄U ~ ÿÊ Œ‚ Ÿfl¥’⁄U ÷Ë „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊ŸÙ„⁄U ‹Ê‹ •ı⁄U ©¬ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ŒÈcÿ¥Ã øı≈UÊ‹Ê Ÿ Ÿ∞ ◊¥ÁòÊ◊¥«‹ ∑§Ê ¡Ù πÊ∑§Ê ÃÒÿÊ⁄U Á∑§ÿÊ „Ò, ©‚◊¥ ¡ÊÃËÿ fl ˇÊòÊËÿ ‚¥ÃÈ‹Ÿ ∑§Ù ‚ÊœÊ ªÿÊ „Ò– ‚ÍòÊ ’ÃÊÃ „Ò¥ Á∑§ ÁflœÊŸ‚÷Ê ∑‘§ Áfl‡Ê· ‚òÊ ◊¥ ◊¥ÁòÊÿÙ¥ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U „Ë ©Ÿ∑§Ë ‚Ë≈U ÷Ë •Êfl¥Á≈Uà ∑§Ë ªß¸ „Ò¥– Á¬¿‹Ë ’Ê⁄U ¡„Ê¥ ◊¥òÊË ’Ò∆Ã Õ, ©Ÿ ‚Ë≈UÙ¥ ∑§Ù ß‚ ’Ê⁄U ‚¥÷ÊÁflà ◊¥ÁòÊÿÙ¥ ∑§Ù „Ë •Êfl¥Á≈Uà Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ß‚ ’Ê⁄U ŒÁˇÊáÊ „Á⁄UÿÊáÊÊ ∑‘§

•„Ë⁄UflÊ‹ ‚ «ÊÚ.•÷ÿ Á‚¥„ ÿÊŒfl, «ÊÚ.’ŸflÊ⁄UË ‹Ê‹ ‚Á„à ¬‹fl‹ ∑‘§ ÁflœÊÿ∑§ ŒË¬∑§ ◊¥ª‹Ê, »§⁄Uˌʒʌ ∑‘§ ÁflœÊÿ∑§ Ÿ⁄U¥Œ˝ ªÈ#Ê ‚Á„à ’Ñ÷ª…∏ ∑‘§ ÁflœÊÿ∑§ ◊Í‹ø¥Œ ‡Ê◊ʸ, Áêʥfl ∑‘§ ÁflœÊÿ∑§ ⁄UÊ¡‡Ê ŸÊª⁄U, ’«π∏‹ ∑§Ë ÁflœÊÿ∑§ ‚Ë◊Ê ÁòÊπÊ ∑‘§ ’Ëø ◊¥òÊË ¬Œ ¤ÊÍ‹ ⁄U„ „Ò¥– ¡Ë≈UË ⁄UÙ« ’À≈U ¬⁄U •¥’Ê‹Ê ∑‘§ •ÁŸ‹ Áfl¡, ¡ªÊœ⁄UË ∑‘§ ∑§¥fl⁄U¬Ê‹ ªÈ¡¸⁄U ∑§Ê ◊¥òÊË ’ŸŸÊ Ãÿ „Ò– ¡¡¬Ë ∑‘§ ∑§Ù≈U ‚ ŸÊ⁄UŸı¥Œ ∑‘§ ÁflœÊÿ∑§ ⁄UÊ◊∑§È◊Ê⁄U ªıÃ◊ •ı⁄U •ŸÍ¬ œÊŸ∑§ ∑§Ù ◊¥òÊË ’ŸÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ôÊÊŸø¥Œ ªÈ#Ê ∑§Ù ÁflœÊŸ‚÷Ê •äÿˇÊ ’ŸÊ∞ ¡ÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ ∑§◊‹ ªÈ#Ê ∑§Ù ◊ÈÅÿ ‚øÃ∑§ ÿÊ ‚¥‚ŒËÿ ∑§Êÿ¸ ◊¥òÊË ÷Ë ’ŸÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ‚ٟˬà ∑‘§ ªÛÊı⁄U ‚ ¡ËÃË ÁŸ◊¸‹ ⁄UÊŸË ∑§Ù ÷Ë ◊¥òÊË ’ŸÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ∑§⁄UŸÊ‹ Á¡‹Ê ‚ „⁄UÁfl¥Œ˝ ∑§ÀÿÊáÊ •ı⁄U ∑Ò§Õ‹ Á¡‹Ê ◊¥ ∑§‹Êÿà ‚ ¡ËÃË¥ ∑§◊‹‡Ê …Ê¥«Ê ∑§Ù ÷Ë ◊¥ÁòÊ◊¥«‹ ◊¥ ¡ª„ Á◊‹ ‚∑§ÃË „Ò– ß‚Ë Ã⁄U„ Á÷flÊŸË Á¡‹Ê ‚ ¡¬Ë Œ‹Ê‹ ÿÊ ÉÊŸ‡ÿÊ◊ ‚⁄Uʸ»§ ◊¥ Á∑§‚Ë ∞∑§ ∑§Ù ◊¥òÊË ’ŸÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– Á‚⁄U‚Ê Á¡‹ ‚ ⁄UÊíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ◊¥ ¬˝ÁÃÁŸÁœàfl ŒŸ

’Ê…«∏Ê– Œ‡Ê ∑‘§ ¬Ífl¸ ©¬¬˝œÊŸ◊¥òÊË Sfl. øı. ŒflË‹Ê‹ ∑§Ë ŸËÁÃÿÙ¥ ‚ ¬˝÷ÊÁflà ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ù¥ ∑§Ê ©à‚Ê„ •ı⁄U ¡ÈŸÍŸ ŒπÃ „Ë ’ŸÃÊ „Ò– ’Ê…«∏Ê ©¬◊¥«‹ ˇÊòÊ ◊¥ ∞∑§ ∞‚Ê ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ ߟ ÁŒŸÙ¥ ‚ÈÁπ¸ÿÙ¥ ◊¥ „Ò Á¡‚Ÿ ¬˝áÊ Á‹ÿÊ ÕÊ Á∑§ ¡’ Ã∑§ øı. ŒflË‹Ê‹ ∑§Ë ŸËÁÃÿÙ¥ ¬⁄U ø‹Ÿ fl ©Ÿ∑‘§ ‚¬ŸÙ¥ ∑§Ù ‚Ê∑§Ê⁄U ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ‚ûÊÊ‚ËŸ Ÿ„Ë¥ „ÙªË Ã’ Ã∑§ fl„ •¬Ÿ Á‚⁄U ∑‘§ ∑‘§‡Ê fl ŒÊ…∏Ë Ÿ„Ë¥ ∑§≈UflÊ∞¥ª– ÿ„Ê¥ „◊ ’Êà ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥ øı. ŒflË‹Ê‹ ∑‘§ ‚◊Õ¸∑§ ∑Ò§‹Ê‡Ê ¬Ê‹«∏Ë ∑§Ë– Á¡‚Ÿ ß‚ ¬˝áÊ ∑§Ù ‹∑§⁄U ©‚Ÿ ¬¥Œ˝„ ‚Ê‹ Ã∑§ ’Ê‹ fl ŒÊ…∏Ë Ÿ„Ë¥ ∑§≈UflÊ∞– ÿ„Ê¥ Ã∑§ Á∑§ ¡’ ©Ÿ∑‘§ ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ ∑§Ê Œ„ʥà „È•Ê Ã’ ÷Ë ’Ê‹ Ÿ„Ë¥ ∑§≈UflÊ∞– •’ ¡’ ŒÈcÿ¥Ã øı≈UÊ‹Ê ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ©¬ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ’Ÿ „Ò, •Ê¡ ©‚Ÿ ÿôÊ •ÊÿÙ¡Ÿ Á∑§ÿÊ •ı⁄U •¬Ÿ ∑‘§‡Ê ∑§≈UflÊ∞– ’Ê…«∏Ê ÁflœÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊ ◊¥ yx fl·Ù¥¸ ‚ ŒflË‹Ê‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑‘§ ¬˝Áà ‚◊Á¬¸Ã ¡¡¬Ë ∑‘§ ¬˝Œ‡Ê ◊„Ê‚Áøfl fl øıœ⁄UË ŒflË‹Ê‹ ∑‘§ •ŸÈÿÊÿË ¬Ífl¸ ‚⁄U¬¥ø ∑Ò§‹Ê‡Ê ¬Ê‹«∏Ë Ÿ ’΄S¬ÁÃflÊ⁄U ∑§Ù ÿôÊ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ

ÿ„Ê¥ „◊ ’Êà ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥ øı. ŒflË‹Ê‹ ∑‘§ ‚◊Õ¸∑§ ∑Ò§‹Ê‡Ê ¬Ê‹«∏Ë ∑§Ë– Á¡‚Ÿ ß‚ ¬˝áÊ ∑§Ù ‹∑§⁄U ©‚Ÿ ¬¥Œ˝„ ‚Ê‹ Ã∑§ ’Ê‹ fl ŒÊ…∏Ë Ÿ„Ë¥ ∑§≈UflÊ∞– ÿ„Ê¥ Ã∑§ Á∑§ ¡’ ©Ÿ∑‘§ ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ ∑§Ê Œ„ʥà „È•Ê Ã’ ÷Ë ’Ê‹ Ÿ„Ë¥ ∑§≈UflÊ∞– ∑§⁄U ‚Ò∑§«∏Ù¥ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ù¥ ∑§Ë ∑§„Ê Á∑§ „Ê‹ „Ë ◊¥ ‚¥¬ÛÊ „È∞ ©¬ÁSÕÁà ◊¥ ŒÊ…∏Ë fl ∑‘§‡Ê ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ◊¥ øıœ⁄UË ∑§≈UflÊ∞– •¬Ÿ ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ ∑§Ù ŒflË‹Ê‹ ∑‘§ ¬«∏¬ıòÊ øıœ⁄UË ŒÈcÿ¥Ã ÿÊŒ ∑§⁄U fl ÷ÊflÈ∑§ „Ù ª∞ •ı⁄U øı≈UÊ‹Ê ∑§Ù „Á⁄UÿÊáÊÊ ∑§Ê ©¬ ∑§„Ê Á∑§ •’ fl •¬Ÿ ߟ ∑‘§‡ÊÙ¥ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ’ŸŸ ∑§Ê ‚ı÷ÊÇÿ ¬˝Ê# ∑§Ù „Á⁄UmÊ⁄U ¡Ê∑§⁄U ª¥ªÊ ¡Ë ◊¥ „È•Ê „Ò– •’ øıœ⁄UË ŒflË‹Ê‹ ∑‘§ ¬˝flÊÁ„à ∑§⁄U ©Ÿ∑§Ù ‚ëøË ‚¬Ÿ fl ŸËÁÃÿÊ¥ øıœ⁄UË ŒÈcÿ¥Ã ∑‘§ üÊhÊ¥¡Á‹ Œ¥ª– ∑Ò§‹Ê‡Ê ¬Ê‹«∏Ë Ÿ ŸÃÎàfl ◊¥ ‚Ê∑§Ê⁄U „Ù¥ª–

ŸÊ⁄UÊÿáʪ…∏– ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ ˇÊòÊ ∑‘§ Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑§Ë ªÛÊ ∑§Ë ’∑§ÊÿÊ ¬◊¥≈U fl Ÿÿ ‚òÊ ∑§Ë ¬◊¥≈U ‚„Ë ‚◊ÿ ∑§Ë ‚„◊Áà Ÿ ∑§⁄UŸ ¬⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ Á∑§‚ÊŸ ÿÍÁŸÿŸ ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ ∑§Ù ø‹Ÿ Ÿ„Ë¥ ÁŒÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ß‚ ’Êà ∑§Ù ‹∑§⁄U ÿÍÁŸÿŸ fl Á∑§‚ÊŸ ∞‚«Ë∞◊ ‚ Á◊‹∑§⁄U øÃÊflŸË ŒË– ∞‚«Ë∞◊ •ÁŒÁà Ÿ ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ ¬˝’¥œ∑§Ù¥ ‚ ’ÊÃøËà ∑§⁄U •ÊŒ‡Ê ¡Ê⁄UË Á∑§ÿ– ÷ÊÁ∑§ÿÍ mÊ⁄UÊ ŒÊflÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Á∑§ ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ ŸÊ⁄UÊÿáʪ…∏ ∑§Ë Ã⁄U»§ Á¬¿‹Ë ªÛÊ ∑‘§ ¬◊¥≈U ∑§⁄UË’ xv ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑‘§ ø∑§ „Ò¥ Á¡Ÿ∑§Ë •÷Ë ¬◊¥≈U Ÿ„Ë¥ „È߸ „Ò •ı⁄U ∑§⁄UË’ vw ∑§⁄UÙ« zv ‹Êπ L§¬ÿ Ÿ∑§Œ ⁄UÊÁ‡Ê ’∑§ÊÿÊ „Ò– ÷Ê⁄UÃËÿ Á∑§‚ÊŸ ÿÍÁŸÿŸ ø…∏ÍŸË ª˝È¬ ∑‘§ Á¡‹Ê ¬˝œÊŸ ◊‹∑§Ëà Á‚¥„ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ Ÿÿ ‚òÊ ◊¥ ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ Á∑§‚ Ã⁄U„ ‚ ¬◊¥≈U ŒªË ß‚∑§Ù ‹∑§⁄U ∞‚«Ë∞◊ ‚ Á◊‹ Õ– ◊Ê¥ª ⁄UπË „Ò Á∑§ ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ ’∑§ÊÿÊ ¬◊¥≈U fl ŸÿË ¬◊¥≈U Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑§Ë Á∑§‚ Á‚S≈U◊ ‚ ∑§⁄UªÊ– ¡Ù ∑§Ë ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ vw Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù •¬ŸÊ ŸÿÊ ‚òÊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄UŸ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– øÃÊflŸË ŒË „Ò Á∑§ vv Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù ‚÷Ë Á∑§‚ÊŸ ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ß∑§_ „Ù¥ª

ÕôãÚU ·Ô¤ çÙ·¤ÅU ÙãÚU ÂÚU ÅUãÜÙð ·Ô¤ ÎõÚUæÙ Õ´ÎÚUô´ Ùð ç·¤Øæ ã×ÜæÐ §âè âæÜ ×æ¿ü ×æã ×ð´ x{®® Õ´ÎÚU ·¤Çٸ𠷤è ç×Üè Íè ×´ÁêÚUèÐ

Üð´ÅUÚU ¹ôÜÌð â×Ø Üôãð ·¤è ŒÜðÅU çâÚU ×ð´ Ü»Ùð âð ÚUæÁç×S˜æè ·¤è ×õÌ

ÿ◊ÈŸÊŸª⁄U– •¡È¸ŸŸª⁄U ∑§ÊÚ‹ÙŸË ◊¥ ◊∑§ÊŸ ∑§Ê ‹¥≈U⁄U πÙ‹Ã ‚◊ÿ ‹Ù„ ∑§Ë å‹≈U Á‚⁄U ◊¥ ‹ªŸ ‚ ⁄UÊ¡Á◊SòÊË x} fl·Ë¸ÿ ⁄UÊ◊ŒÿÊ‹ ÉÊÊÿ‹ „Ù ªÿÊ– ©‚ Á‚Áfl‹ •S¬ÃÊ‹ ‹∑§⁄U ¬„È¥ø, ¡„Ê¥ ß‹Ê¡ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ◊ıà „Ù ªß¸– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ‡Êfl ∑§Ê ¬ÙS≈U◊Ê≈U¸◊ ∑§⁄UÊÿÊ– ◊Í‹M§¬ ‚ ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ŒflÁ⁄UÿÊ Á¡‹ ∑‘§ ≈Uˬ⁄UÊ ¬Ê¥« ªÊ¥fl ∑‘§ ⁄UÊ◊ŒÿÊ‹ ÿ„Ê¥ ¡ÙÁª¥Œ˝Ÿª⁄U ◊¥ ⁄U„Ã „Ò¥– fl„ ∆∑‘§ŒÊ⁄U ◊„¥Œ˝ Á‚¥„ ∑‘§ ¬Ê‚ ∑§Êÿ¸ ∑§⁄U ⁄U„ Õ– ∑§Ê»§Ë ÁŒŸÙ¥ ‚ fl„ •¡È¸ŸŸª⁄U ∑§ÊÚ‹ÙŸË ◊¥ ◊∑§ÊŸ ∑‘§ ÁŸ◊ʸáÊ ∑§Êÿ¸ ◊¥ ‹ª „È∞ Õ– ©Ÿ∑‘§ ’≈U •Á÷·∑§ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ‚È’„ ◊∑§ÊŸ ∑§Ê ‹¥≈U⁄U πÙ‹Ê ¡ÊŸÊ ÕÊ– fl„ ‹¥≈U⁄U πÈ‹flÊ ⁄U„ Õ, Ã÷Ë ‹Ù„ ∑§Ë å‹≈U ©Ÿ∑‘§ ™§¬⁄U Áª⁄U ªß¸, Á¡‚‚ fl„ ÉÊÊÿ‹ „Ù ª∞–

‹Ê‹ ‚ ◊È‹Ê∑§ÊÃ¥ „È߸ „Ò¥ ©‚‚ ‚¥∑‘§Ã „Ò Á∑§ ⁄UáÊ¡Ëà Á‚¥„ ∑‘§ •ŸÈ÷fl ∑§Ê »§ÊÿŒÊ ◊ŸÙ„⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U ‹ ‚∑§ÃË „Ò– •ãÿ ÁŸŒ¸‹ËÿÙ¥ ∑§Ù ÷Ë ÄUÿÊ Á◊‹ªÊ, ÿ„ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê ‡ÊË·¸ ŸÃÎàfl Ãÿ ∑§⁄UªÊ– ‚ÍòÊ ÃÙ ÿ„ ÷Ë ’ÃÊ ⁄U„ „Ò¥ Á∑§ ◊ŸÙ„⁄U ◊¥ÁòÊ◊¥«‹ ∑‘§ ¬„‹ ÁflSÃÊ⁄U ◊¥ ŒÙ ◊¥ÁòÊÿÙ¥ ∑§Ë ¡ª„ πÊ‹Ë ÷Ë ⁄UπË ¡Ê ‚∑§ÃË „Ò–

»ÚUèÕè ÚUð¹æ âð Ùè¿ð ÚUã ÚUãð Üô»ô´ ·¤è ÁM¤ÚUÌ ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ÂÚU Õñ´·¤ ·¤æ ÁôÚUÑ ¹éÚUæÙæ ¬ÊŸË¬Ã– Á‚Á«∑‘§≈U ’Ò¥∑§ ∑‘§ ∑§Êÿ¸¬Ê‹∑§ ÁŸŒ‡Ê∑§ •¡ÿ πÈ⁄UÊŸÊ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ª⁄UË’Ë ⁄UπÊ ‚ ŸËø ⁄U„ ⁄U„ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ´§áÊ ‚ÈÁflœÊ•Ù¥ ∑§Ù ¬Í⁄UÊ ∑§⁄UŸ ◊¥ ’Ò¥∑§ ¬˝ÊÕÁ◊∑§ÃÊ ‚ ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„Ê „Ò– ‹ÉÊÈ fl ◊äÿ◊ Œ¡¸ ‚ ©l◊Ë fl √ÿfl‚ÊÿË ’Ò¥∑§ ‚ •Áœ∑§ ¡È«∏ „È∞ „Ò¥– πÈ⁄UÊŸÊ ‚¥¡ÿ øı∑§ ¬⁄U Á‚Á«∑‘§¥≈U ’Ò¥∑§ ∑‘§ ˇÊòÊËÿ ∑§Êÿʸ‹ÿ ∑‘§ Ÿ∞ ÷flŸ ∑‘§ ©fÊ≈UŸ •fl‚⁄U ¬⁄U ’Ù‹ ⁄U„ Õ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ß‚ ˇÊòÊËÿ ∑§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ∑§È‹ ‚Êà Á¡‹ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò– ª˝Ê„∑§Ù¥ ∑§Ù ‚÷Ë •ÊœÈÁŸ∑§ ’Ò¥Á∑§ª ‚ÈÁflœÊ∞¥ ŒŸÊ ’Ò¥∑§ ∑§Ê ‹ˇÿ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù •Áœ∑§ ‚ •Áœ∑§ øÊ‹Í fl ’øà πÊÃ πÙ‹Ÿ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë Á«Á¡≈U‹ ‚ÈÁflœÊ ª˝Ê„∑§Ù¥ ∑§Ù ŒŸ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒ∞– ß‚ Œı⁄UÊŸ ©ã„Ù¥Ÿ ª˝Ê„∑§Ù¥ ∑§Ù πÈŒ⁄UÊ, ∑§ÎÁ·, fl ‹ÉÊÈ ©lÁ◊ÿÙ¥ ∑§Ù ´§áÊ SflË∑§ÎÁà ¬òÊ ÷Ë ’Ê¥≈U– ©ã„Ù¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ vz{ ‡ÊÊπÊ∞¥ Á‚Á«∑‘§≈U ’Ò¥∑§ ∑§Ë ∑§Ê◊ ∑§⁄U „Ë „Ò– ¬ÊŸË¬Ã ◊¥ ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U Áfl‡Ê· ∑§⁄U ÁŸÿʸà ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U •ë¿Ê „Ò– ß‚ËÁ‹∞ ’Ò¥∑§ ∑§Ê ¡Ù⁄U „Ò Á∑§ ÿ„Ê¥ •Áœ∑§ ‚ •Áœ∑§ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ’Ò¥∑§ ‚ ¡Ù«∏Ê ¡Ê∞–

ÎécØ´Ì ·Ô¤ âææ ×ð´ Öæ»èÎæÚUè ÂÚU â×Íü·¤ Âð×ð´ÅU ÂÚU âã×çÌ ·Ô¤ çÕÙæ Ùãè´ ¿ÜÙð Ùð vz âæÜ ÕæÎ ·¤ÅUßæ° ·Ô¤àæ Îð´»ð àæé»ÚU ç×Ü : Öæç·¤Øê

Õ´ÎÚUô´ ·Ô¤ ã×Üð ×ð´ ¥çÏßQ¤æ ·Ô¤ ÖÌèÁð ·¤è ×õÌ, ÖØ ·Ô¤ ×æãõÜ ×ð´ Áè ÚUãð Üô» ¬¥ø∑§Í‹Ê– ª⁄UË’ ’ëøÙ¥ ∑§Ù ÁŸ‡ÊÈÀ∑§ ¬…∏Ê߸ ◊ʇʸ‹ •Ê?≈U¸˜‚, ∑§àÕ∑§ •ı⁄U •Ê≈U¸ ∞¥« R§ÊçU≈U ∑§Ë ≈˛ÁŸª ŒŸ ∑‘§ Á‹∞ ‚◊Ê¡‚Áfl∑§Ê •Á◊ÃÊ ◊⁄UflÊ„Ê •ı⁄U ©Ÿ∑§Ë ŒÙŸÙ¥ ’Á≈UÿÙ¥ Á„◊Ê¥‡ÊË •ı⁄U ߇ÊÊŸË ∑§Ù ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ¬k ÷Í·áÊ ⁄UÊ◊ flË ‚ÈÃÊ⁄U •ı⁄U ¬¥Á«Ã Œ’Í øıœ⁄UË mÊ⁄UÊ ÿ„ •flÊÚ«¸ ÁŒ∞ ª∞– ߇ÊÊŸË ∑§Ù ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑‘§ ˇÊòÊ ◊¥ ÿÙªŒÊŸ ∑‘§ Á‹∞ •flÊÚ«¸ ÁŒÿÊ ªÿÊ, ¡’Á∑§ ◊⁄UË ’«∏Ë ’≈UË ∑§Ù •Ê≈U¸ ∞¥« R§ÊçU≈U ∑‘§ ˇÊòÊ ◊¥ Á◊‹Ê, ¡Ù •Ÿ¬…∏ ’ëøÙ¥ ∑§Ù ◊ÈçUà ◊¥ ¬…∏ÊÃË „Ò– •Á◊ÃÊ ◊⁄UflÊ„Ê ∑§Ù ∑§‹Ê Á‡Ê⁄UÙ◊áÊË •flÊÚ«¸ Á◊‹Ê– wÆvv ‚ ‹«∏Á∑§ÿÙ¥ ∑§Ê ◊ʇʸ‹ •Ê?≈U¸˜‚ Á‚πÊŸ ∑‘§ •‹ÊflÊ ∑§àÕ∑§ •ı⁄U •Ê≈U¸ ∞¥« R§ÊçU≈U ∑§Ë »§˝Ë ∑§ÙÁøª ŒŸ ∑‘§ ø‹Ã ÿ„ •flÊÚ«¸ ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò– Á„◊Ê¥‡ÊÈ ∑§Ù ∑§‹Ê ⁄UàŸ •flÊÚ«¸ ‚ ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ, ÄUÿÙ¥Á∑§ fl„ •Ê?≈U¸˜‚ ÄU‹Ê‚‚ ’ëøÙ¥ ∑§Ù »§˝Ë ◊¥ ŒÃË „Ò¥– Á„◊Ê¥‡ÊË ∞‚«Ë ∑§ÊÚ‹¡ ø¥«Ëª…∏ ∑§Ë ¿ÊòÊÊ „Ò •ı⁄U ¡Ÿ¸Á‹í◊ Áfl÷ʪ ∑‘§ ’È∑§ ∑§fl⁄U ¬⁄U ÷Ë Á„◊Ê¥‡ÊË mÊ⁄UÊ Á«¡Êߟ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ∑§fl⁄U ¬¡ ‹ªÊ ÕÊ– ©‚∑§Ë •Ê?≈U¸˜‚ ∞Ç¡ËÁ’‡ÊŸ ÁŒÑË, ¬¥¡Ê’, ø¥«Ëª…∏ ‚Á„à ∑§ß¸ •ãÿ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ‹ª øÈ∑§Ë „Ò– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ Á„◊Ê¥‡ÊË ª⁄UË’ ’ëøÙ¥ ∑§Ù ÁŸ‡ÊÈÀ∑§ •Ê≈U¸ ∞¥« R§ÊçU≈U ∑§Ë ≈˛ÁŸª ŒÃË „Ò¥– ߸‡ÊÊŸË ’ëøÙ¥ ∑§Ù Á‚πÊ ⁄U„Ë „Ò¥ ∑§àÕ∑§ ߸‡ÊÊŸË ◊⁄UflÊ„Ê ∑§Ù ÷Ë ∑§‹Ê ⁄UàŸ •flÊÚ«¸ ÁŒÿÊ ªÿÊ, ÄUÿÙ¥Á∑§ fl„ ’ëøÙ¥ ∑§Ù ∑§àÕ∑§ «Ê¥‚ Á‚πÊ ⁄U„Ë „Ò¥– ߸‡ÊÊŸË ∑§àÕ∑§ ◊¥ ÃÎÃËÿ fl·¸ ∑§Ë ¿ÊòÊÊ „Ò¥ •ı⁄U ¬˝ÊøËŸ ∑§‹Ê ∑‘§¥Œ˝ ‚ •ı⁄U ‡ÊÒ◊»§Ù«¸ S∑§Í‹ Á¬¡ı⁄U ◊¥ ‚ÊÃflË¥ ÄU‹Ê‚ ◊¥ ¬…∏ÃË „Ò¥– ߸‡ÊÊŸË Ÿ ÃÊß`§Ê¥«Ù ◊¥ „Ê‹ „Ë ◊¥ ŒÙ ◊Ê„ ¬Ífl¸ ◊‹Á‡ÊÿÊ •Ù¬Ÿ ◊¥ ∑§Ê¥Sÿ ¬Œ∑§ ¡ËÃÊ ÕÊ •ı⁄U ¬Ê¥øflË¥ „Ë⁄UÙ‚ ∑§¬ ◊¥ ÷Ë ∑§Ê¥Sÿ ¬Œ∑§ ¡ËÃ∑§⁄U ¬¥ø∑§Í‹Ê ∑§Ê ŸÊ◊ ⁄Uهʟ Á∑§ÿÊ ÕÊ– •Á◊ÃÊ ◊⁄UflÊ„Ê Ÿ ∑§„Ê Á∑§ „◊Ê⁄UÊ ©g‡ÿ ©Ÿ ŸËø ∑‘§ ’ëøÙ¥ ∑‘§ ÁŒ◊ʪ ◊¥ „ÈŸ⁄U ÷⁄UŸÊ „Ò ¡Ù ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ πÈŒ ∑§Ù ‚ÊÁ’à ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ •¬Ÿ ¬Ò⁄UÙ¥ ¬⁄U π«∏ „ÙŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Á∆ŸÊßÿÙ¥ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥–

∑‘§ ©g‡ÿ ‚ ◊ŸÙ„⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U ◊¥ ⁄UÊÁŸÿÊ¥ ‚ ÁŸŒ¸‹Ëÿ ¡ËÃ øıœ⁄UË ⁄UáÊ¡Ëà Á‚¥„ ∑§Ù ◊„àfl ÁŒÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ⁄UáÊ¡Ëà Á‚¥„ ∑§Ù ©Ÿ∑‘§ •ŸÈ÷fl ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊¥òÊË ’ŸÊŸ ÿÊ Ÿ„Ë¥ ’ŸÊŸ ¬⁄U ÃÙ ÷Ê¡¬Ê ‡ÊË·¸ ŸÃÎàfl „Ë •¥ÁÃ◊ »Ò§‚‹Ê ∑§⁄UªÊ– ‹Á∑§Ÿ, •÷Ë Ã∑§ Á¡‚ Ã⁄U„ ŒÙ ’Ê⁄U ⁄UáÊ¡Ëà Á‚¥„ ∑§Ë ÷Ê¡¬Ê ‡ÊË·¸ ŸÃÊ•Ù¥ •ı⁄U ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊ŸÙ„⁄U

⁄UÙ„Ã∑§– ‡Ê„⁄U ◊¥ ’¥Œ⁄UÙ¥ ∑‘§ •ÊÃ¥∑§ ∑‘§ ◊Ê◊‹ Ÿ„Ë¥ Õ◊ ⁄U„ „Ò¥– •’ ‡Ê„⁄UË ˇÊòÊ ◊¥ ’¥Œ⁄UÙ¥ ∑‘§ „◊‹ ∑§Ë ÉÊ≈UŸÊ∞¥ ‹ªÊÃÊ⁄U ‚Ê◊Ÿ •Ê ⁄U„Ë „Ò¥– ’Ù„⁄U ÁŸflÊ‚Ë ∞∑§ •ÁœflQ§Ê ∑‘§ ß∑§‹ıÃ ÷ÃË¡ ∑§Ë ’¥Œ⁄UÙ¥ ∑‘§ „◊‹ ‚ ◊ıà „Ù ªß¸– „Ê‹Ê¥Á∑§ ∑§È¿ ÁŒŸ ¬„‹ ∑§Ê ◊Ê◊‹Ê „Ò– ’΄S¬ÁÃflÊ⁄U ∑§Ù •ÁœflQ§Ê ãÿÊÿ ∑§Ë ªÈ„Ê⁄U ‹∑§⁄U Ÿª⁄U ÁŸª◊ ∑§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ ¬„È¥ø– ŒÍ‚⁄UË •Ù⁄U, ‡Ê„⁄U ◊¥ ’¥Œ⁄U ¬∑§«Ÿ∏ ∑§Ê •Á÷ÿÊŸ ŒÙ ◊Ê„ ‚ ’¥Œ „Ò– ∆∑‘§ŒÊ⁄U Ÿ ŒÊflÊ Á∑§ÿÊ „Ò Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄UË ¬‡ÊÈ ÁøÁ∑§à‚∑§Ù¥ Ÿ ¬∑§«∏ ª∞ ’¥Œ⁄UÙ¥ ∑§Ê „ÀÕ ø∑§•¬ Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ– Ÿª⁄U ÁŸª◊ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ ÷Ë •’ ∑§Ù߸ ¬‡ÊÈ ÁøÁ∑§à‚∑§ ÃÒŸÊà Ÿ„Ë¥ „Ò– ß‚Á‹∞ •Á÷ÿÊŸ ’¥Œ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ’Ù„⁄U ÁŸflÊ‚Ë •ÁœflQ§Ê ‚ÃË‡Ê ∑§ıÁ‡Ê∑§ Ÿ Ÿª⁄U ÁŸª◊ ∑§Êÿʸ‹ÿ ¬„È¥ø∑§⁄U ¬Í⁄UË ÉÊ≈UŸÊ ’ÃÊ߸– •ÁœflQ§Ê

∑§ıÁ‡Ê∑§ Ÿ ’ÃÊÿÊ „Ò Á∑§ ©Ÿ∑§Ê ÷ÃË¡ ’‹⁄UÊ◊ ¬ÈòÊ ‹Á‹Ã ∑§ıÁ‡Ê∑§ ¡∞‹∞Ÿ Ÿ„⁄U ∑‘§ ÁŸ∑§≈U ⁄UÙ¡ÊŸÊ ≈U„‹Ÿ ¡ÊÃ Õ– fl„ ⁄UÊ¡∑§Ëÿ ©ëø ÁfllÊ‹ÿ ÷Ê‹ı∆ ◊¥ vvflË¥ ∑§Ë ¬…∏Ê߸ ∑§⁄U ⁄U„ Õ– ¬Ê¥ø-¿„ ŒÙSÃÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ’‹⁄UÊ◊ ©‚ ÁŒŸ ≈U„‹Ÿ ª∞ Õ– ∑§ß¸ ’¥Œ⁄UÙ¥ Ÿ •øÊŸ∑§ „◊‹Ê Á∑§ÿÊ ÃÙ ‚ÊÁÕÿÙ¥ Ÿ ÷ʪ∑§⁄U ¡ÊŸ ’øÊ߸– fl„Ë¥, ’‹⁄UÊ◊ ’¥Œ⁄UÙ¥ ∑‘§ „◊‹ ‚ ’øŸ ∑‘§ Á‹∞ πÊ‹Ë ¬«∏Ë ¡∞‹∞Ÿ Ÿ„⁄U ◊¥ ∑§ÍŒ ª∞– Ÿ„⁄U ◊¥

¬ÊŸË „ÙÃÊ ÃÙ ÃÒ⁄U ‚∑§Ã Õ •ı⁄U ¡ÊŸ ’ø ‚∑§ÃË ÕË– „Ê‹Ê¥Á∑§ πÊ‹Ë Ÿ„⁄U „ÙŸ ∑‘§ ¬àÕ⁄UÙ¥ ¬⁄U Áª⁄UŸ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ⁄UË…∏ ∑§Ë „aË ≈UÍ≈U ªß¸– Á‚⁄U ◊¥ ÷Ë ª¥÷Ë⁄U øÙ≈U •Ê߸¥– ¬Ë¡Ë•Êß ◊¥ ∞∑§ ◊Ê„ ‚ •Áœ∑§ ‚◊ÿ Ã∑§ ß‹Ê¡ ø‹Ê, w~ •ÄU≈UÍ’⁄U ∑§Ù ’‹⁄UÊ◊ ∑§Ë ◊ıà „Ù ªß¸– •’ ãÿÊÿ ∑§Ë ªÈ„Ê⁄U ‹ªÊ߸ „Ò– ’¥Œ⁄U ¬∑§«Ÿ∏ ∑‘§ ∑§Êÿ¸ ‚ ¡È«∏ ∆∑‘§ŒÊ⁄U •¡Ëà Ÿ ’ÃÊÿÊ „Ò Á∑§ ∑§⁄UË’ ŒÙ ◊Ê„ ¬„‹ •Á÷ÿÊŸ ‡ÊÈM§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ– vx|

’¥Œ⁄U ¬∑§«∏ ª∞– ©‚ Œı⁄UÊŸ ’¥Œ⁄UÙ¥ ∑§Ê „ÀÕ ø∑§•¬ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ Ÿª⁄U ÁŸª◊ ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ ÃÒŸÊà ¬‡ÊÈ ÁøÁ∑§à‚∑§ ‚ ‚¥¬∑§¸ Á∑§ÿÊ ÃÙ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊Ò¥ •’ ÃÒŸÊà Ÿ„Ë¥ „Í¥– ß‚Á‹∞ ¬‡ÊÈ ¬Ê‹Ÿ Áfl÷ʪ ∑‘§ ÁøÁ∑§à‚∑§Ù¥ ‚ ‚¥¬∑§¸ Á∑§ÿÊ ÃÙ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„ ÁŒÿÊ Á∑§ Á‚»§¸ ¬Ê‹ÃÍ ¬‡ÊÈ•Ù¥ ∑§Ê „Ë „ÀÕ ø∑§•¬ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥– flãÿ ¬˝ÊáÊË Áfl÷ʪ ◊¥ Á‚»§¸ ∞∑§ „Ë ¬‡ÊÈ ÁøÁ∑§à‚∑§ ÃÒŸÊà „Ò¥– fl„ ÁøÁ∑§à‚∑§ √ÿSà „ÙŸ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ’Ê„⁄UË Á¡‹Ù¥ ◊¥ ÷Ë ‚⁄U∑§Ê⁄UË ∑§ÊÿÙ¥¸ ‚ ¡ÊÃ ⁄U„Ã „Ò¥, ß‚Á‹∞ „ÀÕ ø∑§•¬ Á’ŸÊ ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ‚ ∆¬ „Ò– ‡Ê„⁄UË ˇÊòÊ ◊¥ ’¥Œ⁄UÙ¥ ∑§Ê •ÊÃ¥∑§ ’…∏Ê ÃÙ ¬Ê·¸ŒÙ¥ Ÿ •ÊflÊ¡ ©∆ÊŸÊ ‡ÊÈM§ Á∑§ÿÊ– flÊ«¸-vv ∑‘§ ¬Ê·¸Œ ∑§Œ◊ æ˜ˇÊ‚„ •„‹Êflà ∑§Ë ◊Ê¥ª ¬⁄U ß‚Ë ‚Ê‹ »§⁄Ufl⁄UË ◊Ê„ ◊¥ ’¥Œ⁄U ¬∑§«Ÿ∏ ∑‘§ Á‹∞ ≈U¥«⁄U Á∑§∞ ª∞–

◊Ê¥ª ⁄UπË „Ò Á∑§ ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ ’∑§ÊÿÊ ¬◊¥≈U fl ŸÿË ¬◊¥≈U Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑§Ë Á∑§‚ Á‚S≈U◊ ‚ ∑§⁄UªÊ– ¡Ù ∑§Ë ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ vw Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù •¬ŸÊ ŸÿÊ ‚òÊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄UŸ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– øÃÊflŸË ŒË „Ò Á∑§ vv Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù ‚÷Ë Á∑§‚ÊŸ ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ß∑§_ „Ù¥ª ©‚◊¥ „◊¥ ’ÃÊÿÊ ¡Ê∞ ŸÿË ¬◊¥≈U fl ¬È⁄UÊŸË ¬◊¥≈U ∑Ò§‚ „٪˖ ©‚◊¥ „◊¥ ’ÃÊÿÊ ¡Ê∞ ŸÿË ¬◊¥≈U fl ¬È⁄UÊŸË ¬◊¥≈U ∑Ò§‚ „٪˖ •ª⁄U ‚„Ë ¬◊¥≈U Ÿ„Ë¥ „ÙªË ÃÙ Á◊‹ Ÿ„Ë ø‹Ÿ ÁŒÿÊ ¡Ê∞ªÊ– „◊Ÿ ∞‚«Ë∞◊ ‚ ÿ„Ë ∑§„Ê „Ò Á∑§ ŸÿË fl ¬È⁄UÊŸË ¬◊¥≈U Á∑§‚ÊŸ ∑§Ù vy ÁŒŸ ’ÊŒ Á◊‹ŸË øÊÁ„ÿ– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U é‹Ê∑§ ¬˝œÊŸ ‚Ê„Ê ªÈ‹Ê’ Á‚¥„, é‹Ê∑§ ¬˝œÊŸ »§∑§Ë⁄UøŒ¥ , ‡Ê„¡ÊŒ¬È⁄U ¬˝œÊŸ ªÈ⁄U¡Ëà Á‚¥„, ◊ËÁ«ÿÊ ‚Áøfl ⁄UÊ¡Ëfl ‡Ê◊ʸ, ÿÈflÊ ¬˝œÊŸ •ê’Ê‹Ê ¡‚ÁflãŒ˝ ÷Íπ«∏Ë, ‚¬«Ê ∑‘§ Á∑§‚ÊŸ ‚ÈπÁfl¥Œ,˝ ’‹Á¡¥Œ˝,ªÙ‹Ê, ⁄UÊ¡‡Ê ∑§ÀÿÊáÊÊ,

ŒÁfl¥Œ˝ Á‚¥„ ª«Ù‹Ë, ‹Ê÷ Á‚¥„ ªáÊ‡Ê¬È⁄U •ÊÁŒ ◊ı¡ÍŒ ⁄U„– ∞‚«Ë∞◊ ¥ ∑§ ¬⁄UÁflŒ˝ •ÁŒÁà Ÿ ‡ÊȪ⁄U Á◊‹ ¬˝’œ ⁄UÊ∆Ë ∑§Ù ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒÿ Á∑§ ªÛÊÊ ©à¬ÊŒ∑§Ù¥ ∑§Ë ¬È⁄UÊŸË ¬◊≈¥ U „Ò ©‚∑§Ê ÃÈ⁄U¥Ã ÁŸ¬≈UÊŸ ∑§⁄UflÊ∞¥– •ÊªÊ◊Ë ‚Ë¡Ÿ ◊¥ ªÛÊÊ ©à¬ÊŒ∑§Ù¥ ∑§Ë ¡Ù ¬◊≈¥ U „ÙŸË „Ò ©‚∑§Ë ∞‚Ë √ÿflSÕÊ ∑§⁄U¥ Á∑§ ‚◊ÿ •flÁœ ∑‘§ Äà Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑§Ù ©Ÿ∑§Ë ¬◊≈¥ U Á◊‹ ‚∑‘§– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑§Ù ©Ÿ∑§Ë ¬◊≈¥ U ‚¥’œË Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ‚◊SÿÊ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏ª Ê–

·¤¿ÚUæ ©ÆæÙ ×ð´ ÂãÜð ãè ¿ÚU‡æ ÂÚU Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ·¤ÚU ÚUãæ ¥ÙÎð¹è ∑§ÈL§ˇÊòÊ– ∑§ø⁄UÊ ¬˝’¥œŸ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ÁŸÿ◊Ù¥ ◊¥ ¬„‹ „Ë ø⁄UáÊ ¬⁄U ÕÊŸ‚⁄U Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ •ŸŒπË ∑§⁄U ⁄U„Ê „Ò– Ÿ¬ ∑§Ù ÁŸÿ◊Ù¥ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ªË‹Ê •ı⁄U ‚ÍπÊ ∑§ø⁄UÊ ÉÊ⁄U-ÉÊ⁄U ‚ •‹ª ©∆ÊŸ ∑‘§ •‹ÊflÊ ©Ÿ∑§Ê ÁŸ¬≈UÊŸ ÷Ë •‹ª-•‹ª ∑§⁄UŸÊ „ÙÃÊ „Ò– ◊ª⁄U ‡Ê„⁄U ◊¥ ÁŸÿ◊Ù¥ ∑§Ë •ŸŒπË ∑§⁄U∑‘§ „⁄U ⁄UÙ¡ yÆ ≈UŸ ∑§ø⁄U ∑§Ù ©∆ÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ÕÊŸ‚⁄U Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ •’ Ã∑§ ◊„¡ ¿„ ‚ ‚Êà «¥¬⁄U „Ë •‹ª-•‹ª ∑§Í«∏Ê ©∆ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ø‹Ê∞ „Ò¥, flÙ ÷Ë ‚ÄU≈U⁄UÙ¥ ∑‘§ ∑§È¿ Á„S‚ Ã∑§ ‚ËÁ◊à „Ò¥– ‡Ê„⁄U ∑‘§ ’Ê∑§Ë ∑‘§ Á„S‚ ◊¥ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ß‚∑‘§ Á‹∞ ¡ÊªM§∑§ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ •’ Ã∑§ ∑§Ù߸ ∑§Ê◊ ‡ÊÈM§ Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ¡„Ê¥ ¬ÿʸfl⁄UáÊ, ¡‹ •ı⁄U flÊÿÈ ¬˝ŒÍ·áÊ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Í«∏Ê ’«∏Ê πÃ⁄UÊ ’ŸÃÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– fl„Ë¥ Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ ªË‹Ê fl ‚ÍπÊ ∑§ø⁄UÊ ∑§Ù ∑‘§fl‹ «¥¬ ∑§⁄UŸ Ã∑§ „Ë ‚ËÁ◊à ⁄U„ ªÿÊ „Ò– ¡’Á∑§ ¬ÿʸfl⁄UáÊÁflŒ˜ ∑§Ë ◊ÊŸ ÃÙ yÆ ¬˝ÁÇÊà ‚ íÿÊŒÊ ∑§ø⁄U ∑§Ù πÊŒ ∑‘§ Á‹∞ ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– Á‚»§¸ øøʸ Ã∑§ „Ë ‚ËÁ◊à ⁄U„ ªß¸ ÿÙ¡ŸÊ∞¥ ÕÊŸ‚⁄U Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ Ÿ ªË‹Ê fl ‚ÍπÊ ∑§ø⁄UÊ ∑§Ù ÉÊ⁄U-ÉÊ⁄U ‚ ©∆ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§÷Ë «¥¬⁄UÙ¥ ◊¥ ¬ÊÌ≈U‡ÊŸ ∑§⁄UÊŸ ∑§Ë øøʸ ’Ò∆∑§ ◊¥ ∑§Ë ÃÙ ∑§÷Ë ∞∑§ ÁŒŸ ªË‹Ê ÃÙ ∞∑§ ÁŒŸ ‚ÍπÊ ∑§ø⁄UÊ ©∆ÊŸ ∑§Ë ’Êà ∑§„Ë, ‹Á∑§Ÿ ŒÙŸÙ¥ ∑§Ù •’ Ã∑§ ¬Í⁄UË Ã⁄U„ •◊‹ ◊¥ Ÿ„Ë¥ ‹ÊÿÊ ªÿÊ– ‚È’„ «¥¬⁄U •ÊÃÊ „Ò •ı⁄U ‹Ùª ªË‹Ê fl ‚Íπ ∑§ø⁄U ∑§Ù ∞∑§ „Ë «¥¬⁄U ◊¥ ©«∏‹ ŒÃ „Ò¥– Ÿ¬ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ÷Ë ß‚ ∑§Í«∏ ∑§Ù ©∆Ê∑§⁄U «¥Á¬ª ¡ÙŸ ◊¥ ©«∏‹ ŒÃÊ „Ò– ¡’Á∑§ ªË‹ ∑§ø⁄U ∑§Ê •‹ª ‚ ¬˝’¥œŸ ∑§⁄UŸ ¬⁄U Ÿ ∑‘§fl‹ ©‚‚ ∑§◊Ê߸ ∑§Ë ¡Ê ‚∑§ÃË „Ò ’ÁÀ∑§ å‹ÊÁS≈U∑§ ∑‘§ ‚ÊÕ Á◊‹∑§⁄U ÷ÍÁ◊ ∑‘§ ŸËø ÁR§ÿÊ ∑§⁄UŸ ¬⁄U ⁄UÙ∑§ ‹ªÊŸ ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ‹Ò¥« Á»§Á‹ª ∑§Ë ¡ª„ ÷Ë ’øÊ߸ ¡Ê ‚∑§ÃË „Ò– „⁄U ‚Ê‹ «¥Á¬ª ¡ÙŸ ∑§Ë Á∑§Ñà Ÿ„Ë¥ „ÙªË „⁄U ‚Ê‹ ÕÊŸ‚⁄U Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ ∑§Í«∏Ê «Ê‹Ÿ ∑‘§ Á‹∞ ¡ª„ …Í¥…ÃÊ „Ò– ß‚∑§Ù ‹∑§⁄U ∑§ß¸ ’Ê⁄U ’flÊ‹ ÷Ë „Ù øÈ∑§Ê „Ò– ¡„Ê¥ ÷Ë Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ Ÿ ∑§Í«∏Ê «Ê‹ŸÊ ‡ÊÈM§ Á∑§ÿÊ, fl„Ë¥ ∑‘§ ‹Ùª ∑§Í«∏ ‚ ©∆Ÿ flÊ‹Ë ŒÈª¥¸œ •ı⁄U ∑§Í«∏ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ©∆ π«∏ „È∞– ¡’Á∑§ Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ •ª⁄U øÊ„ ÃÙ ∑‘§fl‹ ∆Ù‚ ∑§ø⁄U ∑§Ù «¥Á¬ª ¡ÙŸ ◊¥ «Ê‹∑§⁄U ß‚ ‚◊SÿÊ ‚ ÷Ë ©÷⁄U ‚∑§ÃÊ „Ò–

ÜôãæÚUè ÚUæƒæô ×ÙÚUð»æ ƒæôÅUæÜð ×ð´ ¥Õ »ýæ× âç¿ß Öè âSÂð´Ç ŸÊ⁄UŸı¥Œ– ‹Ù„Ê⁄UË ⁄UÊÉÊÙ ◊Ÿ⁄UªÊ ÉÊÙ≈UÊ‹ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‚⁄U¬¥ø ø¥Œ˝∑§Ê¥ÃÊ øÊ¥ŒŸÊ ∑‘§ ÁŸ‹¥’Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ •’ ‚Åà ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ∑§⁄UÃ „È∞ •Ê⁄UÙÁ¬Ã ª˝Ê◊ ‚Áøfl ⁄UÊ¡Í ∑§Ù ÷Ë ‚S¬¥« ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò– ©Ÿ∑‘§ SÕÊŸ ¬⁄U •’ ◊ŸŒË¬ ∑§È◊Ê⁄U ∑§Ù ‹Ù„Ê⁄UË ⁄UÊÉÊÙ ∑‘§ ª˝Ê◊ ‚Áøfl ∑§Ê ∑§Êÿ¸÷Ê⁄U ‚ı¥¬Ê ªÿÊ „Ò– {.w~ ‹Êπ ‚ ÷Ë •Áœ∑§ ß‚ ◊Ÿ⁄UªÊ ◊¡ŒÍ⁄UË ÉÊÙ≈UÊ‹ ◊¥ ¡Ê¥ø ÿÈhSÃ⁄U ¬⁄U ¡Ê⁄UË „Ò– ÉÊÙ≈UÊ‹ ◊¥ •÷Ë ◊Ÿ⁄UªÊ ◊≈UÙ¥ fl ∑§ß¸ •ı⁄U •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ¬⁄U ÷Ë ªÊ¡ Áª⁄U ‚∑§ÃË „Ò– »§¡Ë¸ ◊¡ŒÍ⁄UÙ¥ mÊ⁄UÊ «∑§Ê⁄UË ªß¸ ◊¡ŒÍ⁄UË ∑§Ë Á⁄U∑§fl⁄UË ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ •÷Ë ∑§Ù߸ S¬C ÁŸŒ¸‡Ê Ÿ„Ë¥ „Ò¥– ŸÊ⁄UŸı¥Œ ’˫ˬ˕٠Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ◊¡ŒÍ⁄UË ∑§Ë Á⁄U∑§fl⁄UË Á∑§‚‚ ∑§Ë ¡ÊŸË „Ò, •÷Ë Ã∑§ ©Ÿ∑‘§ ¬Ê‚ ∑§Ù߸ ÁŸŒ¸‡Ê Ÿ„Ë¥ „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ Á⁄U∑§fl⁄UË „⁄U „Ê‹ ◊¥ ∑§Ë ¡Ê∞ªË fl ¡Ù •Ê⁄UÙÁ¬Ã

„Ù¥ª, ©Ÿ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ‚Åà ‚ ‚Åà ∞ÄU‡ÊŸ Á‹ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ’ÃÊ Œ¥ Á∑§ •Ê⁄U≈UË•Êß ∑‘§ ¡Á⁄U∞ „È∞ πÈ‹Ê‚ ∑‘§ ’ÊŒ •Ÿ∑§ ∞‚ Ãâÿ ‚Ê◊Ÿ •Ê∞ „Ò¥ Á¡‚Ÿ ß‚ ‹Í≈U ∑§Ê¥« ∑‘§ ‚÷Ë •Ê⁄UÙÁ¬ÃÙ¥ ∑§Ë ŸË¥Œ ©«∏Ê ŒË „Ò– { ‹Êπ vx „¡Ê⁄U vw~ L§¬ÿ ∑‘§ ß‚ ÉÊÙ≈UÊ‹ ◊¥ ∑§ß¸ ∞‚ ¬Í¥¡Ë¬ÁÃÿÙ¥ ∑‘§ ŸÊ◊ ‚Ê◊Ÿ •Ê∞ „Ò¥ ¡Ù ∞∑§ ÁŒŸ ÷Ë ◊¡ŒÍ⁄UË ¬⁄U Ÿ„Ë¥ ª∞ ¡’Á∑§ ÉÊ⁄U ’Ò∆ ©Ÿ∑§Ë ©¬ÁSÕÁà Œ¡¸ ∑§Ë ¡ÊÃË ⁄U„Ë– ¡ÊŸ¥ ÄUÿÊ „Ò ¬Í⁄UÊ ◊Ê◊‹Ê ª˝Ê◊ËáÊ ‚¥¡ÿ ÷ÿÊŸÊ fl ∑§È‹ŒË¬ Á‚¥„ Ÿ y •ªSà wÆv| ∑§Ù •Ê⁄U≈UË•Êß ∑‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ªÊ¥fl ◊¥ ◊Ÿ⁄UªÊ S∑§Ë◊ ◊¥ ∑§Ê◊ ∑§⁄UŸ flÊ‹ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ‚ÍøË ◊Ê¥ªË ÕË– ‚ÍøŸÊ ◊¥ •Ÿ∑§ øı¥∑§ÊŸ flÊ‹ Ãâÿ ‚Ê◊Ÿ •Ê∞– πÈ‹Ê‚Ê „È•Ê Á∑§ ‚⁄U¬¥ø Ÿ Á◊‹Ë÷ªÃ ∑§⁄U∑‘§ ª÷¸flÃË ◊Á„‹Ê, •¬¥ª, ŸòÊ„ËŸÙ¥ fl •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ŒÊÁπ‹ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ÷Ë ◊Ÿ⁄UªÊ

◊¡ŒÍ⁄U Œ‡Êʸ ∑§⁄U ©Ÿ∑‘§ πÊÃÙ¥ ◊¥ ‹ÊπÙ¥ L§¬ÿ ¡◊Ê ∑§⁄UflÊ ÁŒ∞– ∞‚ zv ‹Ùª ¬Ê∞ ª∞– ß‚∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ù Á◊‹Ë ÃÙ Á¡‹Ê ¬Á⁄U·Œ ∑‘§ Á«å≈UË ‚Ë߸•Ù ‚ ¡Ê¥ø ∑§⁄UflÊ߸ ªß¸– ∞«Ë‚Ë Ÿ vw •¬˝Ò‹ ∑§Ù ¡Ê¥ø Á⁄U¬Ù≈U¸ ∑§Ë ∑§ÊÚ¬Ë ÷¡∑§⁄U ∑§Ù ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒ∞ Á∑§ ◊Ê◊‹ ◊¥ Á¡ê◊ŒÊ⁄U ◊Ÿ⁄UªÊ ◊≈U, ‚⁄U¬¥ø, ª˝Ê◊ ‚Áøfl fl ∑§Êÿ¸ ‚ ‚¥’¥ÁœÃ ¡߸ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ÁŸÿ◊ÊŸÈ‚Ê⁄U ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ∑§⁄U •ı⁄U Á¡Ÿ zv ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ πÊÃÙ¥ ◊¥ { ‹Êπ vx „¡Ê⁄U ‚ •Áœ∑§ ∑§Ë ⁄UÊÁ‡Ê «Ê‹Ë ªß¸ „Ò, ©‚∑§Ë Á⁄U∑§fl⁄UË ∑§Ë ¡Ê∞– ’Ê⁄U-’Ê⁄U ∑§„Ÿ ¬⁄U ÷Ë ’˫ˬ˕٠Ÿ Á⁄U∑§fl⁄UË Ÿ„Ë¥ ∑§Ë ÃÙ ∞«Ë‚Ë Ÿ ’˫ˬ˕٠ŸÊ⁄UŸı¥Œ ∑§Ù wx ◊߸ ∑§Ù ŒÙ’Ê⁄UÊ Á⁄U◊Êߥ«⁄U ÷¡∑§⁄U ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§„Ê ªÿÊ– ª˝Ê◊ËáÊ ◊ŒŸ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ }Æ •ÊŒ◊Ë ∞‚ „Ò¥ ¡Ù ∑§÷Ë ◊¡ŒÍ⁄UË ∑§⁄UŸ Ÿ„Ë¥ ª∞ ‹Á∑§Ÿ ©‚∑‘§ πÊÃ ◊¥ ¬Ò‚ •Ê ⁄U„

„Ò¥– ‚ÍøË ◊¥ ‚Ò∑§«∏Ù¥ ÿÈfl∑§Ù¥ ∑‘§ ŸÊ◊ ÁŒ∞ ªÿ „Ò Á¡Ÿ◊¥ ‚ •Áœ∑§Ã⁄U »§¡Ë¸ „Ò¥– •Ê⁄U≈UË•Êß ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ ‚¥¡ÿ ∑§È◊Ê⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‹ÊπÙ¥ L§¬∞ ∑§Ë œÊ¥œ‹Ë ∑§Ë ªß¸ „Ò Á¡‚∑§Ê ¬Í⁄UÊ Áø_Ê ©Ÿ∑‘§ ¬Ê‚ ◊ı¡ÍŒ „Ò– ©œ⁄U ‚⁄U¬¥ø ø¥Œ˝∑§Ê¥ÃÊ ÿ„ ∑§„∑§⁄U ¬ÑÊ ¤ÊÊ«∏ÃË ⁄U„Ë Á∑§ Áfl⁄UÙœË ‹Ùª ◊ȤÊ ∑§Ê◊ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UŸ ŒŸÊ øÊ„Ã– ’ÃÊÿÊ ÿ„ ÷Ë ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Á∑§ ß‚ ◊Ÿ⁄UªÊ ‹Í≈U ∑§Ê¥« ◊¥ ‚¥Á‹# ◊‹Ê߸ πÊŸ flÊ‹ •Ê⁄UÙÁ¬Ã ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ Œ’Êfl ’ŸÊ∑§⁄U ß‚ ¬Í⁄U ∑‘§ ¬Í⁄U ¬˝∑§⁄UáÊ ¬⁄U ¬ŒÊ¸ «Ê‹Ÿ ∑§Ë Á»§⁄UÊ∑§ ◊¥ „Ò¥– ß‚∑‘§ Á‹∞ ‹Í≈U ∑§Ê¥« ∑‘§ •Ê⁄UÙÁ¬ÃÙ¥ Ÿ ÷Ê¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑‘§ ∑§È¿ ⁄UÊ¡ŸÃÊ•Ù¥ ‚ ‚¥¬∑§¸ ‚ÊœŸÊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò– ‹Á∑§Ÿ ©¬ÊÿÈQ§ •‡ÊÙ∑§ ∑§È◊Ê⁄U ◊ËáÊÊ Ÿ ‹Ù„Ê⁄UË ⁄UÊÉÊÙ ‚⁄U¬¥ø ∑§Ù ÁŸ‹¥Á’à ∑§⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ Ã◊Ê◊ ÷˝C ‚⁄U¬¥øÙ¥ ∑§Ù ‚Åà ‚¥Œ‡Ê Œ ÁŒÿÊ „Ò Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U ÷˝CÊøÊÁ⁄UÿÙ¥

∑§Ù Á∑§‚Ë ÷Ë ∑§Ë◊à ¬⁄U ’Ňʟ flÊ‹Ë Ÿ„Ë¥ „Ò øÊ„ fl„ Á∑§ÃŸÊ ÷Ë

’«∏Ê ⁄U‚ÍπŒÊ⁄U fl ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ¬„È¥ø flÊ‹Ê ÄUÿÙ¥ Ÿ „Ù–

âè°× Ùð âÕ·Ô¤ çÜ° ÕÙæ§ü ·¤ËØæ‡æ·¤æÚUè ØôÁÙæ°´ Ñ ·¤´ßÚU ÂæÜ ÿ◊ÈŸÊŸª⁄U– ªÈL§ŸÊŸ∑§ Œfl ∑‘§ zzÆfl¥ ¬˝∑§Ê‡Ê ©à‚fl ∑‘§ ©¬‹ˇÿ ◊¥ ¬ÊflŸ œÊ◊ ªÈL§mÊ⁄UÊ ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ‚ÊÁ„’ ∑‘§ Œ‡Ê¸Ÿ ∑‘§ Á‹∞ zzÆÆ üÊhÊ‹È•Ù¥ ∑‘§ ’‚ •ı⁄U ⁄U‹ ∑§Ê Á∑§⁄UÊÿÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U fl„Ÿ ∑§⁄UªË– ÿ„ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊ŸÙ„⁄U ‹Ê‹ ∑§Ë ‚⁄UÊ„ŸËÿ ¬„‹ „Ò– ÿ ’ÊÃ¥ ÷Ê¡¬Ê ∑‘§ ÁflœÊÿ∑§ ∑§¥fl⁄U¬Ê‹ Ÿ ∑§„Ë¥– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊ŸÙ„⁄U ‹Ê‹ Ÿ ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë „Ò Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄UË Ÿı∑§Á⁄UÿÙ¥ ◊¥ „Á⁄UÿÊáÊflË ÿÈflÊ•Ù¥ ∑§Ù |z ¬˝ÁÇÊà ÷ʪˌÊ⁄UË ‚ÈÁŸÁpà ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ∑Ò§¥‚⁄U ∑‘§ ◊⁄UË¡Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ©Ÿ∑‘§ ‚„Êÿ∑§ ∑‘§ Á‹∞ »§˝Ë ’‚ ÿÊòÊÊ ∑§Ë ‚ÈÁflœÊ ÷Ë ©¬‹éœ ∑§⁄UflÊ߸ ¡Ê∞ªË– •Ê©≈U‚ÙÁ‚¸ª ∑‘§ Äà ∑§Êÿ¸⁄Uà ◊Á„‹Ê ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù ß‚Ë ‚#Ê„ ‚ ◊ÊÃÎàfl •fl∑§Ê‡Ê Á◊‹ŸÊ ‡ÊÈM§ „Ù ¡Ê∞ªÊ– ¬˝àÿ∑§ ÁflœÊŸ‚÷Ê ◊¥ Áfl∑§Ê‚ ∑‘§ Á‹∞ z- z ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑‘§ Áfl∑§Ê‚ ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UflÊŸ ∑§Ë ‚ÍøË ÁflœÊÿ∑§Ù¥ ‚ ◊Ê¥ªË ªß¸ „Ò¥– „Á⁄UÿÊáÊÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ¡ÀŒ „Ë •ŸÈ‚ÍÁøà ¡ÊÁà •ÊÿÙª ∑§Ê ª∆Ÿ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ŒÙ Á∑§‹Ù◊Ë≈U⁄U ‚ •Áœ∑§ ∑§Ë ŒÍ⁄UË Ãÿ ∑§⁄U S∑§Í‹ ¡ÊŸ flÊ‹Ë ¿ÊòÊÊ•Ù¥ ∑§Ù ◊ÈçUà ¬Á⁄Ufl„Ÿ ‚ÈÁflœÊ ©¬‹éœ ∑§⁄UÊ߸ ¡Ê∞ªË–


05 Time Pass_Layout 1 11/9/2019 8:56 PM Page 1

dUþ¹f ³¹fcþ

³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX, 10 ³fU¸¶fSXX 2019

epaper.vijaynews.in

MXfB¸f ´ffÀf

U

ÇæØçÕÅUèÁ ×ð´ ÕýðÙ ãñ×ÚUðÁ ·¤æ ¹ÌÚUæ w âð x »é‡ææ Ì·¤ Õɸ ÁæÌæ ãñÐ °ðâð ×𴠥淤ô ¼ßæ§ü ¥ÂÙð ÅUæ§× âð ÜðÙè ¿æçã°, §â·Ô¤ ¥Üæßæ ¹æÙÂæÙ ×ð´ Öè âæßÏæÙè ÚU¹Ùè ¿æçã°Ð ©Ù ¿èÁô´ ·¤æ âðßÙ Ù ·¤ÚUð´, Áô ¥æ·¤ô ×Ùæ ãôÐ

ÍæòØÚUæ§Ç ÕɸÙð ÂÚU ¥æ·¤ô ÕýðÙ ãñ×ÚUðÁ ·¤æ ¹ÌÚUæ ãô â·¤Ìæ ãñÐ ÍæòØÚUæ§Ç ·¤è Õè×æÚUè ·¤ô ·¤× ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ÚUðSÅU, ¥‘Àè ¹æÙ-ÂæÙ ¥õÚU çÎÙ¿Øæü ×ð´ â·¤æÚUæˆ×·¤ ÕÎÜæß ·¤ÚUð´Ð

¥‹Ø ·¤æÚU‡æ

×槻ýðÙ ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ×槻ýðÙ, ÌÙæß »ýSÌ ¥õÚU ×ôÅUæÂð ·Ô¤ çàæ·¤æÚU Üô» âéSÌ ãôÙð Ü»Ìð ãñ´UÐ °ðâð Üô»ô´ ×ð´ ÕýðÙ ãñ×ÚUðÁ ãôÙð ·¤è â´ÖæßÙæ ¥õÚU Öè Õɸ ÁæÌè ãñÐ §â ÌÚUã ·¤è â×SØæ¥ô´

·¤§ü ÕæÚU Øã Õè×æÚUè àæÚUæÕ, Çþ», Ì¢Õæ·¤ê, ÕèÇ¸è ¥õÚU çâ»ÚUðÅU ·Ô¤ ¥çÏ·¤ âðßÙ ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ Öè ãô ÁæÌè ãñÐ §â·Ô¤ ¥Üæßæ ÚUÌÙçÜØô´ ·¤æ ©ÜÛæÙæ, ÚUÌS˜ææß, âÚU ÂÚU ¿ôÅU, ¹êÙ ·¤æ ÂÌÜæ ãôÙæ, çâÚU ×ð´ âêÁÙ ¥õÚU ãæÅUü ¥ÅUñ·¤ ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ Öè ÕýðÙ ãñ×ÚUðÁ ãô ÁæÌæ ãñÐ

•Ê¡ ∑§Ê ⁄ÊÁ‡Ê»§‹ ¢ ¬⁄ ¬ÈŸÁfl¸øÊ⁄ ∑§⁄¢– flÒøÊÁ⁄∑§ mãm •ÊÒ⁄ •‚¢ÃÊcÊ ¨Éä¹É ’ŸÊ•¬ŸË⁄„ªÁÃÁflÁœƒÊÊ ªÊ– Á∑§‚Ë ‚ÍøŸÊ ‚ ¬Íáʸ ÁŸáʸƒÊ ‚ê÷fl– ‚Èπ •Ê⁄ÊǃÊ

.

SÉÚ SÉä SÉÉä ±ÉÉ ±ÉÒ ¬˝÷ÊÁflà „ÊªÊ– ‡ÊòÊÈ÷ƒÊ, ®øÃÊ, ‚¢ÃÊŸ ∑§Ê ∑§C, •¬√ƒÊƒÊ ∑§ ∑§Ê⁄áÊ ’Ÿ¢ª– •ÊƒÊ-√ƒÊƒÊ ∑§Ë ÁSÕÁà ‚◊ÊŸ ⁄„ªË– Á∑§‚Ë Ÿ¡ŒË∑§Ë ±ÉÚ ±Éä ±ÉÉä +É ‡ÊÈ÷®øÃ∑§ ‚‹Ê„ ©¬ƒÊÊªË Á‚f „ÊªË– ‡ÊÈ÷Ê¢∑§-z-{-| ............................................................................................................................... .............................

.

‚¢ÃÊcÊ ⁄πŸ ‚ ‚»§‹ÃÊ Á◊‹ªË– ŸÊÒ∑§⁄Ë ◊¢ ÁSÕÁà ‚Ê◊ÊãƒÊ „Ë ⁄„ªË– ’ÈÁf, ’‹ fl ¬⁄Ê∑˝§◊ ‚»§‹ „ÊªÊ– √ƒÊʬÊ⁄ ◊¢ flÎÁf fl ©ûÊ◊ ‹Ê÷ Á◊‹ªÊ– Á◊òÊÊ¢ ∑§Ë ©¬ˇÊÊ ∑§⁄ŸÊ ∆UË∑§ Ÿ„Ë¢ ⁄„ªÊ– •Êà◊®øß < = B +Éä ´ÉÉ ∑§⁄– ¬È⁄ÊŸ Á◊òÊ ‚ Á◊‹Ÿ „ÊªÊ– ¬ÈL§cÊÊÕ¸ ∑§Ê ‚„Ê⁄Ê ‹¢– ƒÊÊòÊÊ ∑§Ê ´ÉÒ ´ÉÚ ´Éä ´ÉÉä ƒÊÊ ª ’ŸªÊ– ÁfllÊÁÕ¸ƒÊÊ¢ ∑§Ê ‹Ê÷– ‡ÊÈ÷Ê¢∑§-z-|-} ............................................................................................................................... .............................

´ÉÞ¹É

C

5

4 5 30 18 1 8 9 16 9 7 10 6 7 11 1 8 16 11 9 2 184 13 7 4 2 8 7 17 9

B

„Ò– SflÊSâƒÊ ∑§Ë •Ê⁄ Áfl‡ÊcÊ äƒÊÊŸ ʨÉlÉÖxÉ ⁄„Á‡ÊˇÊÊ¢– √ƒÊʬÊ⁄◊¢ ¬⁄‡◊ÊÊŸË¢ flÎÁ•Êf „Ê‚∑§ÃË ªË– ŸÊÒ∑§⁄Ë ◊¢ ‚„ƒÊÊÁªƒÊÊ¢ ∑§Ê ‚„ƒÊÊª

............................. . ...............................................................................................................................

D

EòEÇò

∑§„Ë¢ L§∑§Ê „È•Ê ¬Ò‚Ê fl‚Í‹Ÿ ◊¢ ◊ŒŒ Á◊‹ ¡Ê∞ªË– √ƒÊÕ¸ ¬˝¬¢ø ◊¢ ‚◊ƒÊ Ÿ„Ë¢ ª¢flÊ∑§⁄ •¬Ÿ ∑§Ê◊ ¬⁄ äƒÊÊŸ ŒËÁ¡∞– •ë¿U ∑§ÊƒÊ¸ ∑§ Á‹∞ ⁄ÊSÃ ’ŸÊ ‹¢ª– ¬Ífl¸ ÁŸƒÊÊÁ¡Ã ∑§ÊƒÊ¸∑˝§◊ ‚⁄‹ÃÊ ‚ ‚¢¬ÛÊ „Ê ½þÒ ½Úþ ½äþ ½þÉä b÷É ¡Ê∞¢ª– √ƒÊʬÊ⁄ fl √ƒÊfl‚ÊƒÊ ◊¢ ÁSÕÁà ©ûÊ◊ ⁄„ªË– ∑§Ê◊∑§Ê¡ ∑§Ë b÷Ò bÚ÷ bä÷ b÷Éä •Áœ∑§ÃÊ ⁄„ªË– ‡ÊÈ÷Ê¢∑§-y-{-| ............................................................................................................................... .............................

E

.

˺ɽ

¬˝‚ÛÊÃÊ ∑§ ‚ÊÕ ‚÷Ë ¡M§⁄Ë ∑§ÊƒÊ¸ ’ŸÃ Ÿ¡⁄ •Ê∞¢ª– ◊ŸÊ⁄Õ Á‚Áf ∑§Ê ƒÊÊª „Ò– ‚÷Ê-ªÊÁDƒÊÊ¢ ◊¢ ‚ê◊ÊŸ Á◊‹ªÊ– ¬˝ÁÃDÊ ’…∏ÊŸ ∑ § Á‹∞ ∑ȧ¿U ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∑§ÊƒÊ¸ ‚¢¬ÛÊ „Ê¢ª– ∑§ß¸ ¬˝∑§Ê⁄ ∑§ „cʸ ¨ÉÉ ¨ÉÒ ¨ÉÚ ¨Éä ¨ÉÉä ©À‹Ê‚ ∑§ ’Ëø •ÊŸãŒŒÊƒÊ∑§ ÁŒŸ ⁄„ªÊ– •Ê◊ÊŒ-¬˝◊ÊŒ ∑§Ê ]õ É ]õ Ò ]Ú õ ]ä õ ÁŒŸ „Ê ª Ê– √ƒÊÊfl‚ÊÁƒÊ∑§ ¬˝ªÁà ÷Ë „ÊªË– ‡ÊÈ÷Ê¢............................. ∑§-{-|-~ ...............................................................................................................................

EòxªÉÉ

.

.

Imbr dJm~ _| 1 g{ 9 VH$ H{$ AßH$ obIH$a ZrM{ g{ D$[a d XmEß g{ ]mEß H$s Om{∂S> hÎH{$ aßJ H{$ AmY{ dJ© H$s gߪ`m g{ _{b ImZr MmohE.oH$gr ^r AßH$ H$m Cg Om{∂S> _| [wZï C[`m{J Zht oH$`m Om gH$Vm. CXmhaUVï

F

SflÊSâƒÊ •ÊÒ⁄ ¡ËflŸ SÃ⁄ ◊¢ ‚ÈœÊ⁄ ∑§Ë •¬ˇÊÊ ⁄„ªË– ôÊÊŸ-ÁflôÊÊŸ ∑§Ë flÎÁf „ÊªË •ÊÒ⁄ ‚í¡ŸÊ¢ ∑§Ê ‚ÊÕ ÷Ë ⁄„ªÊ– ∑ȧ¿U ∑§ÊƒÊ¸ ÷Ë Á‚f „Ê¢ª– √ƒÊÕ¸ ∑§Ë ÷ʪ-ŒÊÒ«∏ ‚ ƒÊÁŒ ’øÊ ¡Ê∞ ÃÊ •ë¿UÊ „Ò– ]õÉä {ÉÉ {ÉÒ {ÉÚ ¹É Á¬˝ƒÊ¡ŸÊ¢ ‚ ‚◊ʪ◊ ∑§Ê •fl‚⁄ Á◊‹ªÊ– •flL§f ∑§ÊƒÊ¸ ‚¢¬ÛÊ „Ê hÉ `öö {Éä {ÉÉä ¡Ê∞¥ª– ©ãŸÁà ∑§ ƒÊÊª „Ò¢– ‡ÊÈ÷Ê¢∑§-y-z-| ............................................................................................................................... ............................. ŸflËŸ ©lÊªÊ¢ ∑§ •fl‚⁄ ’…∏ª fl •Á÷‹ÊcÊÊ∞¢ ¬Íáʸ „Ê¢ªË– ∑§ÊƒÊ¸ ‚Êœ∑§ ÁŒŸ „Ò √ƒÊÕ¸ Ÿ ª¢flÊ∞– Áfl‡flSà ‹ÊªÊ¢ ∑§ ∑§„ •ŸÈ‚Ê⁄ ø‹¢– ⁄Ê¡∑§ËƒÊ ∑§ÊƒÊÊZ ◊¢ ‚Ã∑¸§ÃÊ ’⁄Ã¢– ¡Ê‡Ê ‚ ∑§◊ fl „Ê‡Ê ◊¢ ®úÉ ®úÒ ¯û ®äú ®úÉä ⁄„∑§⁄ ∑§ÊƒÊ¸ ∑§⁄¢– ŸƒÊ •Êª¢ÃÈ∑§Ê¢ ‚ ‹Ê÷ „ÊªÊ– ¡Ê ø‹ ⁄„Ê „Ò¢ iÉÉ iÉÒ iÉÚ iÉä ©‚ ‚ÊflœÊŸË¬Ífl¸∑§ ‚¢÷Ê‹¢– ‡ÊÈ÷Ê¢∑§-|-}-~ ............................. ............................................................................................................................... ¡◊ËŸ ¡ÊƒÊŒÊŒ ∑§Ê ‹Ê÷ ÷Ë „Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– •ÊflÊ‚, ◊∑§ÊŸ ÃÕÊ flÊ„Ÿ ∑§Ë ‚ÈÁflœÊ∞¢ Á◊‹¢ªË– ∑§¡¸ ÃÕÊ ⁄ÊªÊ¢ ‚ ◊ÈÁÄà ÷Ë ‚¢÷fl „Ò– ◊ÊŸ-‚ê◊ÊŸ ◊¢ flÎÁf „ÊªË– •ë¿U ∑§ÊƒÊ¸ ∑§ Á‹∞ ⁄ÊSÃ ’ŸÊ iÉÉä xÉÉ xÉÒ xÉÚ xÉä ‹¢ª– •¬Ÿ Á„à ∑§ ∑§Ê◊ ‚È’„-‚’⁄ „Ë ÁŸ¬≈UÊ ‹¢– L§¬∞ ¬Ò‚Ê¢ ∑§Ë xÉÉä ªÉ ªÉÒ ªÉÚ ‚ÈÁflœÊ Ÿ„Ë¢ Á◊‹ ¬Ê∞ªË– ‡ÊÈ÷Ê¢∑§-y-{-}

G

iÉÖ±ÉÉ

15 24

H

I

vÉxÉÖ

.

∑§Ê◊∑§Ê¡ ‚ËÁ◊à ÃÊÒ⁄ ¬⁄ „Ë ’Ÿ ¬Ê∞¢ª– SflÊSâƒÊ ∑§Ê ¬ÊƒÊÊ ∑§◊¡Ê⁄ ’ŸÊ ⁄„ªÊ– ƒÊÊòÊÊ ¬˝flÊ‚ ∑§Ê ‚ÊÕ¸∑§ ¬Á⁄áÊÊ◊ Á◊‹ªÊ– ◊‹‚ ∑§Ê◊ ’ŸÊŸ ∑§Ë ∑§ÊÁ‡Ê‡Ê ‹Ê÷ ŒªË– ∑ȧ¿U •ÊÁÕ¸∑§ ªÉä ªÉÉä ¦ÉÉ ¦ÉÒ ¦ÉÚ Á◊‹Ê¬ ®øÃÊ∞¢ ÷Ë ∑§◊ „ÊªË– ÁŸƒÊÊÁ¡Ã œŸ ‚ ‹Ê÷ „ÊŸ ‹ªªÊ– ÉÊ⁄ vÉÉ ¡òÉ føÉ ¦Éä flÊ‹ ◊ŒŒ ∑§⁄¢ª– ‡ÊÈ÷Ê¢∑§-z-|-~ ............................................................................................................................... .............................

.

’øÃ-’øÃ ∑§‹„ ÁflflÊŒ ∑§Ê «⁄ ⁄„ªÊ– Á„à ∑§ ∑§Ê◊ ◊¢ •Ê ⁄„Ë ’ÊœÊ ◊äƒÊÊq ¬‡øÊØ ŒÍ⁄ „Ê ¡Ê∞ªË– •¬Ÿ ∑§Ê◊ •Ê‚ÊŸË ‚ ’ŸÃ ø‹ ¡Ê∞¢ª ‚ÊÕ „Ë •Êª ∑§ Á‹∞ ⁄ÊSÃÊ ÷Ë ’Ÿ ¡Ê∞ªÊ– ∑§„Ë¢ ¦Éä VÉÉ VÉÒ JÉÒ JÉÚ L§∑§Ê „È•Ê ¬Ò‚Ê fl‚Í‹Ÿ ◊¢ ◊ŒŒ Á◊‹ ¡Ê∞ªË– √ƒÊÕ¸ ¬˝¬¢ø ◊¢ JÉä JÉÉä MÉÉ MÉÒ ‚◊ƒÊ Ÿ„Ë¢ ª¢flÊ∑§⁄ •¬Ÿ ∑§Ê◊ ¬⁄ äƒÊÊŸ Œ ‡ÊÈ÷Ê¢∑§-w-y-{ ............................................................................................................................... .............................

¨ÉEò®

K

J

Œ ‚◊ƒÊ ∑§Ë •ŸÈ÷ÍÁÃÊÊ¢ ¬˝’‹ „ÊªË– √ƒÊƒÊÊÁœÄƒÊ ∑§Ê •fl‚⁄ EÖòÆ ¦É •Ê‚Èπ‚∑§ÃÊ „Ò– ‡ÊÈ÷ ∑§ÊƒÊÊZ ∑§Ê ‹Ê÷ŒÊƒÊ∑§ ¬Á⁄áÊÊ◊ „ÊªÊ– ∑§Ê◊∑§Ê¡

.

L

œ◊¸-∑§◊¸ ∑§ ¬˝Áà L§Áø ¡ÊªÎà „ÊªË– ‹Ê÷ ◊¢ •Ê‡ÊÊÃËà flÎÁf ÃƒÊ „Ò ◊ª⁄ Ÿ∑§Ê⁄Êà◊∑§ L§π Ÿ •¬ŸÊ∞¢– Á∑§‚Ë ¬È⁄ÊŸ ‚¢∑§À¬ ∑§Ê ¬È⁄Ê ∑§⁄ ‹Ÿ ∑§Ê ÁŒŸ „Ò¢– “•Êª-•Êª ªÊÒ⁄π ¡Êª” flÊ‹Ë ∑§„Êflà nùÒ nÚù lÉ YÉ \É näù øÁ⁄ÃÊÕ¸ „ÊªË– ÁŸDÊ ‚ Á∑§ƒÊÊ ªƒÊÊ ∑§ÊƒÊ¸ ¬⁄Ê∑˝§◊ fl •Êà◊Áfl‡flÊ‚ nùÉä SÉÉ SÉÒ ’…∏ÊŸ flÊ‹Ê „ÊªÊ– ßÁë¿Uà ∑§ÊƒÊ¸ ‚»§‹ „Ê¢ª– ‡ÊÈ÷Ê¢∑§-y-{-}

¨ÉÒxÉ

16 11

9 2 3 10 7 3 73 2 9 4 10 5 4 1 2 3 3 1 2 29 3 1 178 1 5 11 2 9 1316 7 9 1 24 8 7 9 14 8 6 8

1

6

9

4

2

5

3

2

6

4

5

3

6

1

7

9

5

3

9

1

2

7

4

6

8

9

5

8

7

4

1

3

2

6

1

2

3

9

5

6

7

8

4

4

7

6

3

8

2

9

1

5

3

9

7

2

6

5

8

4

1

6

4

2

8

1

5

3

7

8

1

5

4

7

6

9

2

11

2 9

14 24

6 7

22

8 9 5 15

29

8 7 17 10

19 11

11 29 7

2 5

17 23

9 8

18

7 3

3

2 1

7

9 8

7 4 9

5 8 6

11

9 2

3

2 1

19

9 4 6

16 13

9

14 4

9 7 3 4

8

5 3

3

2 1

2 1 6

4

10

20

1

11 17

1 5 8 11 3

2 9

3 2 1 4

1 3

2

âÕâð ÂãÜð °·¤ Õæ©Ü ×ð´ ¥æÜæÂðÙô, ·¤æÜè ç׿ü, ÜãâêÙ, Üõ´» ¥õÚU ŒØæÁ ·¤æ ·¤ô ç×Üæ·¤ÚU ÕæçÚU·¤ ÂðSÅU ÕÙæ Üð´Ð §â·Ô¤ ÕæÎ §â ÂðSÅU ×ð´ ×ðØôÙðÄÁ ¥õÚU Ù×·¤ ÇæÜ·¤ÚU ¥‘Àè ÌÚUã ç×ÜæÙð ·Ô¤ ÕæÎ ÕýðÇ ·Ô¤ °·¤ ÌÚUȤ Ü»æ Îð´Ð ¥Õ ÕýðÇ ·¤è ¥æÏè SÜæ§Ç ÂÚU §â ÂðSÅU ·¤ô ÚU¹·¤ÚU Õæ·¤è Õ¿è ÕýðÇ âð §âð É·¤ Îð´Ð §â·Ô¤ ÕæÎ §âð °·¤ â×æÙ ·¤æÅU Üð´Ð °·¤ Õæ©Ü ×ð´ ¥´Çô´ ·¤ô Èñ¤´ÅU ·¤ÚU ©â×ð´ ÎêÏ ç×Üæ Üð´Ð °·¤ ÙæòÙ çSÅU·¤ ÂñÙ ×ð´ ÌðÜ »×ü ·¤ÚU·Ô¤ ÕýðÇ ·¤ô ¥´Çð ¥õÚU ÎêÏ ·Ô¤ çןæ‡æ ×ð´ çÇ ·¤ÚU·Ô¤ ãË·¤æ Õæ©Ù Èý¤æ§ü ·¤ÚU Üð´Ð ¥æ·¤æ Èý¤æ§Ç ¿èÁ âñ´Ççß¿ ÕÙ·¤ÚU ÌñØæÚU ãñÐ ¥Õ ¥æ §âð âæòâ ·Ô¤ âæÍ »×æü-»×ü âßü ·¤ÚU â·¤Ìð ãñÐ

¿èÁ SÅUUÇ ·¤æòÜèUÜæòßÚU Ù»ðÅ âæ×»ýè „

»ôÖè(çSÅU× ·¤è ãé§ü)Ñ v ·¤Â „ v ¥´Çæ „ ÕýñÇ ·ý¤âÑ x/y ·¤Â „ Ù×·¤Ñ v/w ÅUèSÂêÙ „ ÜæÜ ç׿üÑ v/y ÅUèSÂêÙ „ ÜãâêÙ ·¤æ Âæ©ÇÚUÑ v ÅUèSÂêÙ „ ÂæâüÜð UÜðUâÑ w ÅUðÕÜSÂêÙ „ çÂ’Áæ ¿èÁÑ v ·¤Â „ ×ñÎæÑ v ·¤Â „ w ¥´Çð(Èñ¤ÅUð ãé°)

çßçŠæ âÕâð ÂãÜð ¥ôßÙ ·¤ô ÂýèãèÅU ·¤ÚU Üð´Ð ¥Õ »ôÖè ·¤ô °·¤ Õæ©Ü ×ð´ ÇæÜ·¤ÚU ¥‘Àð âð ×ñàæð´ ¥õÚU §â×ð´ Ù×·¤, ç׿ü, ÜãâêÙ ·¤æ Âæ©ÇÚU, ÂæâüÜð ¥õÚU ¥´Çð ÇæÜ·¤ÚU ç×Uâ ·¤ÚU Üð´Ð §â ç×Uâ¿ÚU ·¤ô v® ç×ÙÅU ·Ô¤ çÜ° çÈý¤Á ×ð´ ÇæÜ·¤ÚU Æ´Çæ ·¤ÚUð´Ð ¥Õ §â çןæ‡æ ·¤è °·¤ ÀôÅUè âè Üô§ü Üð´ ¥õÚU §âð ÎÕæ·¤ÚU §â×ð´ çÂ’Áæ ¿èÁ ·¤æ ÅU鷤Ǹæ ÚU¹ Îð´Ð °·¤ ¥õÚU §âè ¥æ·¤æÚU ·¤è Üô§ü Üð·¤ÚU §â𠪤ÂÚU âð Õ´Î ·¤ÚU Îð´Ð §âð Ù»ðÅU ·¤æ ¥æ·¤æÚU Îð´ ¥õÚU Õæ·¤è âæÚUð Ù»ðÅU Öè §âè ÌÚUã âð ÕÙæ Üð´Ð §â·Ô¤ ÕæÎ ¥Ü»-¥Ü» ·¤ÅUôÚUè ×ð´ ×ñÎæ, ¥´Çæ ¥õÚU ÕýñÇ ·ý¤â ÇæÜð´Ð Ù»ðÅU ·¤ô ÂãÜð ×ñÎð ×ð´ ÜÂðÅU ·¤ÚU ¥´Çð ×ð´ çÇ ·¤ÚUð´ ¥õÚU §â·Ô¤ ÕæÎ ÕýñÇ ·ý¤â ·Ô¤ âæÍ ·¤ôçÅU´» ·¤ÚUð´Ð §âð Õðç·¤´» Åþð ×ð´ ÚU¹·¤ÚU §Ù ÂÚU ãË·¤æ âæ ÌðÜ Ü»æ°´ ¥õÚU v} âð w® ç×ÙÅU ·Ô¤ çÜ° Õð·¤ ·¤ÚUð´Ð §âð âæòâ ·Ô¤ âæÍ âßü ·¤ÚUð´Ð

4

5

8 11 14

6

9

10 13

12

15

16

21

22

17

18 19

20 24

26

9 7

4 3

2 1

3 4

6 5

1 2

8 9

7 6

1

2

8

7

9

3

5

4

6

7

9

8

2

4

3

5

8

5

4

1

7

6

2

9

4

9

6

5

3

7

1

8

5 2

6 1

3 5

9 6

1 8

8 9

4 7

2 3

3

8

7

2

4

5

6

1

27 30

33 37

34

31

23

25

28

29 32

35

36 38

™§¬⁄ ‚ ŸËø—-

1. “ÁŒ‹ ‹ªÊŸ ∑§Ë” ªËà flÊ‹Ë •ˇÊÿ, 1 2 3 4 5 •Á◊ÃÊ÷, ⁄ÊπË, ¡Í„Ë ∑§Ë Á»§À◊-2,2 2. •ÃËŸ ÷ÑÊ, ‚¥Œ‹Ë ∑§Ë ∞∑§ Á»§À◊-2 3. “¬„‹Ê ¬„‹Ê åÿÊ⁄” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-2 6 4. ‚¥¡ÿŒûÊ, ∑§Ê¡Ê‹ ∑§Ë “•ÊflÊ¡ ŒÊ „◊∑§Ê” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-3 7 8 9 10 5. “◊Ò¥ Ã⁄Ë ŒÈ‡◊Ÿ” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-3 6. •¡ÿ ŒflªŸ, ⁄flËŸÊ ∑§Ë “Á∑§ÃŸÊ „‚ËŸ 11 12 ø„⁄Ê” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-4 9. ⁄Ê¡‡Ê πÛÊÊ, ‡Ê’ÊŸÊ •Ê¡◊Ë ∑§Ë Á»§À◊-4 13 14 15 16 17 10. ¡Ò∑§Ë üÊÊÚ»§, ⁄Áà ∑§Ë “Á¡ÃŸÊ ∑§÷Ë Á∑§‚Ë Ÿ” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-2 11. “ÁŒ‹flÊ‹Ê¥ ∑§ ÁŒ‹ ∑§Ê” ªËà flÊ‹Ë ◊ŸÊ¡ 18 flÊ¡¬ÿË, ⁄flËŸÊ ∑§Ë Á»§À◊-2 13. ‚ŸË, ’ÊÚ’Ë, ©◊˸‹Ê ∑§Ë “∑§Ê߸ Ÿ„Ë¥ „Ò” 19 20 21 22 ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-3 14. “ÃÈ◊ •Ê∞ ÃÊ •ÊÿÊ” ªËà flÊ‹Ë •¡ÿ 23 ŒflªŸ, ¬Í¡Ê ÷^ ∑§Ë Á»§À◊-2 16.“∑§„Ê° ‚ •Ê߸ ⁄ÊŸË” ªËÃflÊ‹Ë Á»§À◊-2,2 17. “◊Ò¥ ¡’ ’Ê‹Í° „Ê°” ªËà flÊ‹Ë ¡ËÃ¥Œ˝, 24 25 26 27 28 ŸËÃÍÁ‚¥„ ∑§Ë Á»§À◊-4 18. •‡ÊÊ∑§∑ȧ◊Ê⁄, ‚ÈÁ◊ÃÊ ∑§Ë “⁄‹ªÊ«∏Ë 29 30 ⁄‹ªÊ«∏Ë” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-4 19. “ŒÊSà ŒÊSà ŸÊ ⁄„Ê” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-3 ’Êÿ¥ ‚ ŒÊÿ¥—20. •ˇÊÿ, ∑§Á⁄‡◊Ê ∑§Ë “ÁŒ‹ ‹ ªÿÊ” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-3 1. ∑§Ê⁄Áª‹ ÿÈh ¬⁄ ’ŸË ¡. ¬Ë. ŒûÊÊ ∑§Ë 18. •ˇÊÿ ∑ȧ◊Ê⁄, ◊ÊœÈ⁄Ë ∑§Ë “•’ Ã⁄ 25. “⁄Á¡ÿÊ ‚ÈÀß” ◊¥ ⁄Á¡ÿÊ ‚ÈÀß ∑§Ë ÁŒ‹ ◊¥” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-3 ’„È-Á‚ÃÊ⁄Ê Á»§À◊-2,1,1 19. “‚Êà ‚È⁄Ê¥ ∑§ ÃÊ⁄” ªËà flÊ‹Ë ¡Ò∑§Ë, ‡ÊË·¸∑§ ÷ÍÁ◊∑§Ê Á∑§‚Ÿ ∑§Ë „Ò¥-2 3. “M§¬ ‚‹ÊŸÊ Ã⁄Ê” ªËà flÊ‹Ë ‚ŸË, 26. “Ã⁄Ê ÄÿÊ ‹ªÃÊ „Ò” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-2 ◊ÊœÈ⁄Ë ŒËÁˇÊà ∑§Ë Á»§À◊-3 •ˇÊÿ, ◊ŸË·Ê ∑§Ë Á»§À◊-2,3 6. •ÊÁ◊⁄, ◊ÊœÈ⁄Ë ŒËÁˇÊà ∑§Ë “π¥÷ ¡Ò‚Ë 21. »§⁄ŒËŸ, ∑§⁄ËŸÊ ∑§Ë “Ã⁄ Á’ŸÊ Ã⁄ 27. Á»§À◊ “∑§Ê¡‹” ∑§Ë ŸÊÁÿ∑§Ê ∑§ÊÒŸ ÕË-3 28. “ŸøŸÊ Ã⁄ ŸÊ‹” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-2 Á’ŸÊ” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-2 π«∏Ë „Ò” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-2 Á»§À◊ flª¸ ¬„‹Ë - 1560 7. “•¬ŸÊ ’ŸÊŸÊ „Ò” ªËà flÊ‹Ë •ÁŸ‹ 22. “«Ò«Ë ∑ͧ‹ ∑ͧ‹” ªËà flÊ‹Ë ∑§Ê ‹Ê ¬ àÕ ⁄ ∑§Ê „ ⁄Ê ‡ÊÊ„M§π πÊŸ, ¬Í¡Ê ÷^ ∑§Ë ∑§¬Í⁄, Á‡ÊÀ¬Ê, ∑§Á⁄‡◊Ê ∑§Ë Á»§À◊-2 Á»§À◊-3 8. ∑ȧ◊Ê⁄ ªÊÒ⁄fl, ◊ÊœÈ⁄Ë ∑§Ë “¬„‹Ë ’ÊÁ⁄‡Ê ⁄ «∏Ê ˇÊ ÁòÊ ÿ ¡Ê ‹ 23. ⁄Ê¡Ëfl ∑§¬Í⁄, Á«ê¬‹ ∑§Ë “∑§Ê߸ ÷Ë ◊Ò¥ •ÊÒ⁄” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-2 flÊÚ ‚ «∏ ∑§ ‹Ê flÊ ê„ ŸÊ◊ ŒÊ” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-2 9. “Á⁄◊Á¤Ê◊ ∑§ ªËÔ ªËà flÊ‹Ë ⁄Ê¡Œ˝ ¡Ê Ÿ ¡ ŒÊ ŒÊ 24. •Á÷ŸòÊË ¬Í¡Ê ÷^ ∑§ Á¬ÃÊ-3 ∑ȧ◊Ê⁄, ’’ËÃÊ ∑§Ë Á»§À◊-4 Á◊ ‹Ë ÁŒ ‹ π ^Ê ◊Ë ∆Ê 12. “¿Ê≈Ê ∑§Œ •ÊÒ⁄ ¬≈ ’«∏Ê” ªËà flÊ‹Ë 26. ÁŒ‹Ë¬∑ȧ◊Ê⁄, fl„ËŒÊ ⁄„◊ÊŸ ∑§Ë ⁄ ‚ ŸË “∑§‹ ∑§ ‚¬Ÿ” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-3 √ÿÊ π ‹ ‚¥¡ÿŒûÊ, Ÿ◊˝ÃÊ ∑§Ë Á»§À◊-3 ¬ ŸÊ ŸÊ «ÊÚ Ÿ «Ê 29. “ÃȤÊ ŸÊ ŒπÍ° ÃÊ” ªËà flÊ‹Ë ¡ËÃ¥Œ˝, 13. •¡ÿ ŒflªŸ, ◊œÈ, ‚ÊŸÊ‹Ë ∑§Ë ¬ Á⁄ ø ÿ ‚È ◊ flÊ ‹Ë “Á∑§‚Ë ∑§ ߇∑§” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-4 ∑§◊‹ ‚ŒÊŸÊ, ÁŒ√ÿÊ ∑§Ë Á»§À◊-2 15. Á»§À◊ “‚ÊÿÊ” ◊¥ ¡ÊÚŸ •’˝Ê„◊ ∑§Ë 30. ‚È◊Ëà ‚„ª‹, Á‡ÊπÊ ∑§Ë “¬Ë¿ flÊ ∑§ ‚Í ⁄ Á⁄ ¬Ë¿ •Ê¡Ê” ªËà flÊ‹Ë Á»§À◊-4 ŸÊÁÿ∑§Ê ∑§ÊÒŸ ÕË-2 ¬Ê ⁄ ‚ ÿʸ Áfl ⁄Ê ‚ Ã

3

7

âêÇUô·é¤ -1560 ·¤æ ãUÜ ‡À`{H$ [ßo∫$ _| 1 g{ 9 VH$ H{$ 5 AßH$ ^a{ OmZ{ AmdÌ`H$ h¢. 8 ........................................................... ‡À`{H$ Am∂S>r Am°a I∂S>r [ßo∫$ _| 6 Edß 3#3 H{$ dJ© _| oH$gr ^r 1 AßH$ H$s [wZamd•oŒm Z hm{ BgH$m 3 ode{f ‹`mZ aI|. ........................................................... 2 [hb{ g{ _m°OyX AßH$m| H$m{ Am[ 7 hQ>m Zht gH$V{ . ........................................................... 4 [h{br H$m H{$db EH$ hr hb h°. 9

9 1

H$mHw$am{ -1560 H$m hb 13

çßçŠæ

e„X [h{br - 1561

8

3

10

12

1+2 = 3 1+3 = 4 7+9 = 16 8+9 = 17

7

9

6

11

âêÇUô·é¤ -1561

∑§Ë •Áœ∑§ÃÊ ⁄„ªË– ‹Ê÷ ÷Ë „ÊªÊ •ÊÒ⁄ ¬È⁄ÊŸ Á◊òÊÊ¢ ‚ ‚◊ʪ◊–

MÉÚ MÉä MÉÉä ºÉÉ √ƒÊfl‚ÊÁƒÊ∑§ •èƒÊÈŒƒÊ „ÊªÊ •ÊÒ⁄ ¬˝‚ÛÊÃÊ∞¢ ’…∏ªË– ôÊÊŸÊ¡¸Ÿ ∑§Ê ºÉÒ ºÉÚ ºÉä ºÉÉä nùÉ flÊÃÊfl⁄áÊ ’ŸªÊ– œÊÁ◊¸∑§ ƒÊÊòÊÊ ∑§Ê ƒÊÊª „Ò¢– ‡ÊÈ............................. ÷Ê¢∑§-z-{-| ...............................................................................................................................

12345

7 8 9

´ÉÞζSÉEò

. ............................................................................................................................... .............................

22

9

EòÉ EòÒ EÚò PÉ b÷ ¬˝Êåà „ÊªÊ– ‡ÊòÊȬˇÊ ¬⁄ •Ê¬ „ÊflË ⁄„¢ª– ¬ÊÁ⁄flÊÁ⁄∑§ ¬⁄‡ÊÊŸË ªË– ∑ȧ¿U ¬˝ÁÃ∑ͧ‹ ªÊø⁄ ∑§Ê ˇÊÊ÷ ÁŒŸ-÷⁄ ⁄„ªÊ– SflÁflfl∑§ Uô Eäò EòÉä ½þÉ ‚’…∏∑§ÊƒÊ¸ ∑§⁄– ŒÊê¬àƒÊ ¡ËflŸ ‚ÈπŒ ⁄„ªÊ– ‡ÊÈ÷Ê¢∑§-y-{-|

.

¥æòØÜ ×ôÁÚUðÜæ ¿èÁÑ {-} Ããæ§ÅU ÕýðÇÑ } ¿ðÇæÚU ¿èÁÑ {-} „ çÂUËÇ ãæÜæÂèÙôÑ v(·¤ÅUæ ãé¥æ) „ ·¤æÜè ç׿üÑ v/y ÅUèSÂêÙ ÜãâéÙ „ ¥çÙØÙ Âæ©ÇÚUÑ v ÅUèSÂêÙ „ ×ðØôÙðÁÑ v/y ·¤Â „ Ù×·¤Ñ SßæÎæÙéâæÚU „ ¥´ÇðÑ w ·¤Â „ ÎêÏÑ w/x ·¤Â „ ÕýðÇ ·ý¤×Ñ v/w ·¤Â

Á»§À◊ flª¸ ¬„‹Ë - 1561

H$mHw$am{ [h{br - 1561

. ............................................................................................................................... .............................

A

„

„

..................................................................................

ÇæØçÕÅUèÁ

ÍæòØÚUæ§Ç

âæ×»ýè

Üÿæ‡æô´ ·¤ô Âã¿æÙð´Ñ »õÚUÌÜÕ ãñ ç·¤ âôÚUæØçââ Ùæ×·¤ Õè×æÚUè ç·¤âè Öè ©×ý ×ð´ ãô â·¤Ìè ãñ ¥õÚU §â·Ô¤ Üÿæ‡æ âÖè ×𴠥ܻ-¥Ü» çιæ§ü ÎðÌð ãñ´, Üðç·¤Ù ˆß¿æ ÂÚU ÜæÜ ÚU´» ·Ô¤ âê¹ð ¿·¤æð ÕÙÙæ âÕâð ¥æ× Üÿæ‡æ ãñÐ §ââð ˆß¿æ ×ð´ ¥UâÚU ¹éÁÜè ×ãâêâ ãôÌè ãñÐ ·¤§ü ÕæÚU ·ý ¹éÁÜæÙð âð ©â Á»ã °ðâð ÚU¹ð´ ¥ÂÙæ ŠØæÙ âðñ¤·¤¹êÙÂǸÖèÙð ØæçÙ·¤ÜÙð Ü»Ìæ ãñÐ v. ˆß¿æ ·¤ô ¹éà·¤ Ù ÚUãÙð Îð´Ð §â ÂÚU âôÚU æ Øçââ ·é ¤ ãçÙØô´ ¥õÚU ƒæéÅUÙô´ ÂÚU â×Ø ÂÚU ×æò§S¿ÚUæ§ÁÚU ܻ水Р’ØæÎæ Îð¹Ùð ·¤ô ç×ÜÌæ ãñÐ §â w. ¥ÂÙð ¹æÙð-ÂèÙð ·¤æ Öè çßàæðá ¹æâ Õè×æÚUè ×ð´ çâÚU ·¤è ¿×Ǹè ×ð´ Öè M¤âè ØæÜ ÚU¹ð´Ð (Çñ´ÇþȤ) Áñâè ÂÚUÌ Á× ÁæÌè ãñ ¥õÚU x. ãÚUè ÂæðÎæÚU âçÁØô´ ·¤æ ’Øæ¼æ âð ©â×ð´ ¹éÁÜè ãôÌè ÚUãÌè ãñÐ »´ÖèÚU ’Øæ¼æ âðßÙ ·¤ÚUð´Ð ×æ×Üô´ ×ð´ ãæÍ °ß¢ ÂñÚUô´ ·Ô¤ Ùæ¹êÙô´ ×ð´ y. àæÚUæÕ ·¤æ âðßÙ çÕË·é¤Ü Õ´Î ·¤ÚU Îð´, Öè âôÚUæØçââ ãô â·¤Ìæ ãñÐ Øæð´ç·¤ ØãU ¹ÌÚUÙæ·¤ ãUô â·¤Ìæ ãñUÐ UØæ ãñ´ ·¤æÚU‡æÑ §â·Ô¤ ·¤æÚU‡æô´ ·¤æ ¥Öè z. ¥ÂÙè âô¿ â·¤æÚUæˆ×·¤ ÚU¹ð´Ð Ì·¤ ·é¤À ’ØæÎæ ÂÌæ Ùãè´ ¿Üæ ãñ, Üðç·¤Ù çßçÖóæ ¥ŠØØÙô´ âð ÂÌæ ¿ÜÌæ ãñ ç·¤ Øã Õè×æÚUè §ØêÙ çâSÅU× âð ÁéǸè ãñÐ âæÏæÚU‡æ àæÎô´ ×ð´ ·¤ãæ Áæ° Ìô Áô âñËâ ã×æÚUð àæÚUèÚU ×ð´ ÕæãÚUè ̈ßô´ Áñâð ßæØÚUâ, ÕñUÅUèçÚUØæ ¥æçÎ âð ÜǸÌð ãñ´, ßð âôÚUæØçââ ÂèçǸU¸Ì ·¤è ˆß¿æ ·Ô¤ ¥‘Àð âñËâ ÂÚU Öè ¥ÅUñ·¤ ·¤ÚU ÎðÌð ãñ´Ð §ââð ˆß¿æ ÂÚU ×ôÅUè ÂÚUÌ ÕÙÙð Ü»Ìè ãñÐ âôÚUæØçââ ÚUô»è ·¤ô ˆß¿æ ÂÚU ¿ôÅU, Á×, â´·ý¤×‡æ, ç·¤âè ·¤èǸð-×·¤ôǸð ·Ô¤ ·¤æÅUÙð, Æ´Ç, âÙÕÙü ¥õÚU ÌÙæß ·¤æ ŠØæÙ ÚU¹Ùæ ¿æçã°, Áô Üô» ÕãéÌ ’ØæÎæ Ïê×ýÂæÙ °ß¢ àæÚUæÕ ·¤æ âðßÙ ·¤ÚUÌð ãñ´, ©‹ãð´ çßàæðá M¤Â âð âæßÏæÙè ÕÚUÌÙè ¿æçã°Ð ©Â¿æÚU ÂÚU ŠØæÙ Îð´Ñ â×Ø ÂÚU Õè×æÚUè ·¤è Âã¿æÙ ·¤ÚU·Ô¤ Îßæ¥ô´ âð §âð ÕðãÌÚU ÌÚUè·Ô¤ âð Æè·¤ ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ ãñÐ ¥»ÚU â×Ø ÚUãÌð §â·¤æ §ÜæÁ Ù ç·¤Øæ Áæ°´ Ìô Øã Õè×æÚUè ÂêÚUð àæÚUèÚU ÂÚU Öè Èñ¤Ü â·¤Ìè ãñÐ ·¤§ü ÕæÚU Ü»Ìæ ãñ ç·¤ Õè×æÚUè Æè·¤ ãô »§ü, Üðç·¤Ù Øã ÖçßcØ ×ð´ çȤÚU ©ÖÚU·¤ÚU âæ×Ùð ¥æ ÁæÌè ãñÐ §âçÜ° Æè·¤ ×ãâêâ ãôÙð ÂÚU §ÜæÁ ·¤ô Ù ÚUô·ð´¤, ÕçË·¤ ÇæòUÅUÚU ·¤è âÜæã ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU ÂêÚUè Îßæ Üð´ ¥õÚU ©Ù·Ô¤ çÙÎðüàæ ÂÚU Îßæ Õ´Î ·¤ÚUð´Ð §â·Ô¤ §ÜæÁ ×ð´ ÇæòUÅUÚU ÂèçǸUÌ ·¤ô Îßæ¥ô´ ·Ô¤ âæÍ ˆß¿æ ÂÚU Ü»æÙð ·Ô¤ çÜ° ×ÚUã× Öè ÎðÌð ãñ´Ð ·¤§ü ÕæÚU Îßæ¥ô´ ·Ô¤ ÎécÂýÖæß âð Öè Øã â×SØæ ãô â·¤Ìè ãñ, §âçÜ° çÕÙæ ÇæòUÅUÚU ·¤è âÜæã ·Ô¤ ·¤ô§ü Öè Îßæ Ù Üð´Ð §ÜæÁ ÚUô»è ·¤è çSÍçÌ ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñÐ ’ØæÎæ »´ÖèÚU ×æ×Üô´ ×ð´ ȤôÅUô (Üæ§ÅU) ÍðÚUðÂè Öè Îè Áæ â·¤Ìè ãñ ¥õÚU °Çßæ´â ÍðÚUðÂè ØæÙè ÕæòØôÜôçÁUâ ÍðÚUðÂè Öè, çÁââð ÚUô»è ÕðãÌÚU çÁ´Î»è çÕÌæ â·¤Ìð ãñ´Ð

ÃØæØæ× ·¤ÚUÙæ ¿æçã°Ð

ã

Èý¤æ§Ç ¿èÁ âñ´Ççß¿

âæðÚUæØçââ ÎéçÙØæ ÖÚU ×ð´ vwz ç×çÜØÙ âð ¥çÏ·¤ Üô»ô´ ·¤ô ÂýÖæçßÌ ·¤ÚUÌæ ãñÐ Øã Ù ·Ô¤ßÜ àææÚUèçÚU·¤ M¤Â âð, ÕçË·¤ âæ×æçÁ·¤, ×æÙçâ·¤, ÖæßÙæˆ×·¤ ¥õÚU ¥æçÍü·¤ M¤Â âð Öè ÂýÖæçßÌ ·¤ÚUÌæ ãñÐ ÖæÚUÌ âçãÌ xv Îðàæô´ ×ð´ âôÚUæØçââ ÚUôç»Øô´ ·Ô¤ âßðüÿæ‡æ âð ÂÌæ ¿Üæ ãñ ç·¤ {{ ÂýçÌàæÌ ÖæÚUÌèØ âôÚUæØçââ ×ÚUèÁ ÖðÎÖæß ¥õÚU ¥Â×æÙ ·¤æ âæ×Ùæ ·¤ÚUÌð ãñ´Ð

¥æÁ·¤Ü ÎéçÙØæ ×ð´ Üô»ô´ ·¤è ×õÌ ·¤æ ÌèâÚUæ âÕâð ÕÇ¸æ ·¤æÚU‡æ ÕýðÙ ãñ×ÚUðÁ Áñâè ƒææÌ·¤ Õè×æÚUè ãñÐ ãæÜ ãè ×ð´ ãé° °·¤ àæôÏ ×ð´ ÕÌæØæ »Øæ ãñ ç·¤ ·é¤À SßæS‰Ø â×SØæ¥ô´ ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ÕýðÙ ãñ×ÚUðÁ ·¤æ ¹ÌÚUæ Õɸ ÁæÌæ ãñÐ °ðâð ×ð´ §Ù Õè×æçÚUØô´ âð »ýSÌ Üô»ô´ ·¤ô ’ØæÎæ âæßÏæÙ ÚUãÙæ ¿æçã°Ð ¥æÁ ã× ¥æ·¤ô ·é¤À °ðâè Õè×æçÚUØô´ ·Ô¤ ÕæÚUð ×ð´ ÕÌæ°´»ð, çÁââð ¥æ·¤ô ÕýðÙ ãñ×ÚUðÁ Áñâè ¹ÌÚUÙæ·¤ Õè×æÚUè ãô â·¤Ìè ãñÐ ·¤ô ÎêÚU ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ¥æ·¤ô ãæ§ü ÜÇ ÂýðàæÚU

Îê U U

ÚUðçâÂè

àæÚUèÚU ·¤è §Ù Õè×æçÚUØô´ âð Õɸ âôÚUæØçââ ·Ô¤ Üÿæ‡æô´ ·¤è ·¤ÚU ð ´ Âã¿æÙ ÁæÌæ ãñ ÕýðÙ ãñ×ÚUðÁ ·¤æ ¹ÌÚUæ

ãæ§ü ÜÇ ÂýðàæÚU çâÈü¤ ÕýðÙ ãñ×ÚUðÁ ãè Ùãè´, ÕçË·¤ ãæÅUü ¥ÅUñ·¤, ç·¤ÇÙè ÈÔ¤çÜØÚU ¥æ´¹ð´ ¹ÚUæÕ ¥õÚU Ü·¤ßæ Áñâè Õè×æçÚUØô´ ·¤ô Öè Õɸæßæ ÎðÌæ ãñÐ ãæ§ü ÜÇ ÂýðàæÚU ·Ô¤ y® âð z® ÂýçÌàæÌ ÚUôç»Øô´ ·¤ô ÕýðÙ ãñ×ÚUðÁ ãôÙð ·¤è ¥æ´àæ·¤æ ãôÌè ãñÐ

U

5

◊¢ ‹ªÊÃ „Ò¢,fláÊË-x flÊ‹Ë Á»§À◊-x ’Ê∞° ‚ ŒÊ∞° ww.◊È•Êfl¡Ê-y v.Á»§À◊ “’ÊÚ’Ë” ∑§ ÁŸ◊ʸÃÊ- x{.mÊ⁄,Á∑§flÊ«∏-w x|.¡ŸÃÊ ∑§Ë ⁄ʃÊ-y wx.Áøòʬ≈U, Á»§À◊Ë ÁŸŒ¸‡Ê∑§ -w,x x}.ŸÊ≈U ∑ § Á‹πŸ ŒÈÁŸƒÊÊ-x,w y.•Ê‡øƒÊ¸, Áfl‹ˇÊáÊÃÊ-y flÊ‹Ê-z wz.⁄Ê¡ fl¢‡Ê-w,x |.¡ËÃ, »§Ã„-w w{.∑§Ê◊, ∑§ÊƒÊ¸-y }.•Ê∑§Ê‡Ê ⁄πÊ, ¿UÊ⁄-x ™§¬⁄ ‚ ŸËø v.◊Ã, ‚‹Ê„-w w|.◊ÊŒÊ ∑§Ê Áfl‹Ê◊-w ~.Ë, ¬ÒŒ¢ Ê-w w.∑§⁄Ã’-y w~.©¬Œ˝fl »Ò§‹ÊŸ flÊ‹Ê-y vÆ.ÕÊÃË, œ⁄Ê„⁄-y x.fl„ ¡¢ª‹ ¡Ê ‚¢⁄ÁˇÊà xv.ŒÈÁŸƒÊÊ, ¡„ÊŸ-x vv.◊Ê≈UÊ •Ê≈UÊ-w „Ê-x,w xy.Á∑˝§∑§≈U ◊¢ ’ŸÃ „Ò¢-w vx.‚‹Ê„, ◊‡Êfl⁄Ê-y y.•Ÿ‡fl⁄, Áø⁄ƒÊÈ fl Ê-x x{.¬¢ π, ¬⁄ʃÊÊ-w vy.•ãƒÊ, flÊ, Áß-w z.‹ËŸ, ◊ÇŸ-w v{.ÉÊ⁄,ªÎ„-x v}.œÊfl∑§ (•¢ª˝¡Ë-x) {.¡‹Ê™§ ‹∑§«∏Ë-y e„X [h{br -1560 H$m hb |.⁄ÁŸflÊ‚ x,w v~.ŸÊ◊ ⁄πŸÊ-w,x • ⁄Ê ¡ ∑§ ÃÊ ◊ flÊ ‹Ë vÆ.◊Íπ¸ (©ŒÍ¸-y) ‚ ◊ ‹ øÊ ‹Ê Ÿ π à wv.¬⁄Ê◊‡Ê¸ŒÊÃÊ-z vw.’Ê¢ƒÊÊ-w ◊Ê ¬ ŸÊ „ Ÿ ◊ wy.‚ÈŸ‚ÊŸ, ŸË⁄fl-x ◊ ∑§ ƒÊÊ ‚ vz.•ÊŸ¢ÁŒÃ „ÊŸÊ-y Ÿ ¡ ⁄Ê ŸÊ w{.flŸ, ¡¢ª‹-x v|.‡ÊòÊÈÉŸ Á‚ã„Ê fl ÃÊ fl ŸÊ ‹Ê ƒÊ ∑§ ¬ w}.Á◊≈˜U≈UË, ⁄Ã-w ¬˝Ê áÊ ◊ πÊ ¡Ê Ÿ ⁄ËŸÊ ⁄ÊƒÊ ∑§Ë w~.øßʄ˟-y L§ •Ê ¡ ◊Ê ŸÊ Á„ ◊ Á»§À◊-x xÆ.¬⁄ʪ ∑§áÊ-w ‚ ¬ ŸÊ Œ ’ ‹ flÊ Ÿ v}.ƒÊÊfÊ-y xw.÷ƒÊ÷Ëà „ÊŸÊ-y ⁄ ‚ ‹ ∑§Ë ⁄ ÷Ê xx.¿UÊ≈UË ‚flÊ⁄Ë ªÊ«∏Ë-w wÆ.•Á◊ÃÊ÷ ∑§ ‹ fl Ÿ ‚Ë ’ ‚Ê ŒÊ fl ÁÄ⁄ ⁄Ê‹ œ ◊ ∑§Ë ß Ã ◊Ë ŸÊ Ÿ xz.»Í§‹Ê¢ ∑§Ê „Ê⁄ ¡Ê ’Ê‹Ê¢


Page- 6_Layout 1 11/9/2019 6:30 PM Page 1

dUþ¹f ³¹fcþ

°fIYÊ-dU°fIYÊ

f ¹ e Y I Q Àf¸´ff

dUþ¹f IbY¸ffSX dQUfIYSX

RYûMXû ¶f°f °fe WX`

WXSX¹ff¯fUe þû¢Àf þøYSXe ¶ff°f! EIY ¶ffSX EIY þfMX ³f` SXZdOX¹fû ÀMXZVf³f ´fSX IYfg»f dIY¹ff AüSX ´fcLf, "¢¹ff Af´f FM ÀMXZVf³f ÀfZ ¶fû»f SXWXZ WX`Ô? FM Uf»ff: þe WXfhÜ" þfMX: ¢¹ff ¸fZSXe AfUfþ ´fcSXf WXdSX¹ff¯ff Àfb³f SXWXf WX`Ü FM Uf»ff: þe WXfh d¶f»fIbY»fÜ þfMX: ¹ffd³f §fSX ¸fZÔ ¸fZSXf QfQf þû SXZdOX¹fû Àfb³f SXWXf WX` CXÀf °fIY ¸fZSXe AfUfþ ´fWXbh¨f SXWXe WX`Ü FM Uf»ff (¦fbÀÀfZ ¸f`Ô): ASXZ WXfh ·ffBÊ WXfhÜ ´fSX °fb¸f ¹fWX Àf¶f ¢¹fûÔ ´fcL SXWXZ WXû? þfMX: ¸f`Ô³fZ ¶fWXb°f WXe þøYSXe ¶ff°f IYWX³fe WX`, BÀfd»fE ´fcL SXWXf WXchÜ FM Uf»ff: °fû dRYSX ¶fû»fû ³f ¢¹ff IYWX³ff WX`, Àf¶f Àfb³f SXWXZ WX`ÔÜ þfMX: WX`»»fû QfQf, A¦fSX ¸fZSXe AfUfþ Àfb³f SXWX¹ff WX` °fû dIYÀfe ´f` ·fZþ IZY ·f`ÔÀf IYe ²ffSX IYPXUf d»fEÜ ¸f`Ô ¹fbdSX¹ff JfQ »fZ¯f Jfd°fSX »ffBʳf ¸fZÔ JOX¹ff ÀfbÔÜ

VfZSX-Aû-Vff¹fSXe

¶ff»f¸fbIbY³Q AûÓff

þ`Àfe dIY CX¸¸feQ ±fe, ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYf SXf¿MÑX IZY ³ff¸f ÀfÔ¶fû²f³f þ¸¸fcIYV¸feSX IYû »fZIYSX dIYE ¦fE EZd°fWXfdÀfIY EUÔ d³f¯ffʹfIY ¶fQ»ffUûÔ ´fSX WXe IZYÔdQi°f SXWXfÜ ¨fcÔdIY A³fb¨LZQ 370 AüSX 35E WXMXf³fZ IZY ¶ffQ þ¸¸fc-IYV¸feSX AüSX Àff±f WXe »fïfJ ¸fZÔ EIY ³fBÊ VfbøYAf°f WXû³fZ þf SXWXe WX`, BÀfd»fE ¹fWX Àf¸f¹f IYe ¸ffÔ¦f ±fe dIYJbQ ´fi²ff³f¸fÔÂfe þ¸¸fc-IYV¸feSX AüSX »fïfJ IZY Àff±fÀff±f QZVf IZY »fû¦fûÔ ÀfZ Àfe²fZ A´f³fe ¶ff°f IYWXZÔÜ ¹fWX A¨Lf WXbAf dIY CX³WXûÔ³fZ UöY IYe ¹fWX ¸ffÔ¦f ´fcSXe IYeÜ SXf¿MÑX IZY ³ff¸f A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ÀfWXe IYWXf dIY EIY Àf´f³fZ IYû ´fcSXf IYSXIZY EIY ³fBÊ VfbøYAf°f WXû³fZ þf SXWXe WX`Ü BÀf IiY¸f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX SXZJfÔdIY°f IYSX d¶f»IbY»f ÀfWXe dIY¹ff dIY ¹fWX ´fiV³f QVfIYûÔ ÀfZ A³fbØfdSX°f WXe ±ff dIY AfdJSX A³fb¨LZQ 370 ÀfZ þ¸¸fc, IYV¸feSX AüSX »fïfJ IZY »fû¦fûÔ IYû ¢¹ff »ff·f d¸f»f SXWXf ±ff? BÀf ÀfUf»f IYf þUf¶f IY¸f ÀfZ IY¸f CX³WXZÔ AUV¹f QZ³ff ¨ffdWXE, þû A³fb¨LZQ 370 WXMXf³fZ AüSX SXfª¹f IZY ´fb³f¦fÊNX³f IYf dUSXû²f IYSX SXWXZ WX`Ô? CX³WXZÔ ¶f°ff³ff ¨ffdWXE dIY UZ ·fZQ·ffU ·fSXZ AüSX A»f¦ffU IYû ¶f»f QZ³fZ Uf»fZ CXÀf ´fifU²ff³f IYe UIYf»f°f ¢¹fûÔ IYSX SXWXZ WX`Ô, þû BÀf SXfª¹f IZY Qd»f°fûÔ AüSX AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY Ad²fIYfSXûÔ ´fSX IbYNXfSXf§ff°f IYSX³fZ IZY Àff±f WXe SXfª¹f IZY ¶ffWXSX IZY »fû¦fûÔ ÀfZ dUUfWX IYSX³fZ Uf»fe ¹fbUd°f¹fûÔ IZY Ad²fIYfSXûÔ IYf WX³f³f IYSX°ff ±ff? EZÀfZ »fû¦fûÔ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe AûSX ÀfZ BÔd¦f°f IYe ¦fBÊ CXÀf dUÀfÔ¦fd°f ´fSX ·fe IbYL IYWX³ff ¨ffdWXE, dþÀfIZY ¨f»f°fZ SXfª¹f IZY °f¸ff¸f »fû¦fûÔ IYû dUd·f³³f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ UûMX QZ³fZ IYf Ad²fIYfSX ³fWXeÔ ±ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ QZVfUfdÀf¹fûÔ IYû ¶f»f AüSX ÀfÔ¶f»f QZ³fZ Uf»fZ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ ¹fWX À´fá IYSXIZY °f¸ff¸f AÔQZVfûÔ IYû J°¸f IYSX³fZ IYf WXe IYf¸f dIY¹ff dIY þ¸¸fc-IYV¸feSX IYû IZYU»f IbYL IYf»fJÔOX IZY d»fE IZYÔQi IZY A²fe³f SXJ³fZ IYf R`YÀf»ff UWXfÔ IZY WXf»ff°f Àfb²ffSX³fZ, ·fiáf¨ffSX EUÔ Af°fÔIYUfQ ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³fZ, dUIYfÀf AüSX SXûþ¦ffSX d³f¸ffʯf IYû ¦fd°f QZ³fZ IZY BSXfQZ ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¹fWX þû ·fSXûÀff þ°ff¹ff dIY þ¸¸fc-IYV¸feSX IYû IZYÔQiVffdÀf°f ´fiQZVf ¶f³ffE SXJ³fZ IYe þøYSX°f »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY ³fWXeÔ ´fOÞXZ¦fe, CXÀfZ ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ SXfª¹f AüSX JfÀfIYSX §ffMXe IZY »fû¦fûÔ IYe ¸fWX°fe ·fcd¸fIYf WXû¦feÜ CX¸¸feQ WX` dIY UZ A´f³fe BÀf ·fcd¸fIYf IZY ¸fWX°U IYû Àf¸fÓfZÔ¦fZÜ UZ BÀfIYe A³fQZJe ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ÀffRY °füSX ´fSX ¹fWX ·fe IYWXf WX` dIY UWX A³fb¨LZQ 370 WXMXf³fZ IZY R`YÀf»fZ ÀfZ AÀfWX¸f°f »fû¦fûÔ IZY dU¨ffSXûÔ IYû Àfb³f³fZ-Àf¸fÓf³fZ IYû °f`¹ffSX WX`ÔÜ ¨fcÔdIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY WXf»ff°f NXeIY IYSX³fZ ¸fZÔ QZVf IZY »fû¦fûÔ ÀfZ ·fe ÀfWX¹fû¦f IYe A´fZÃff IYe, BÀfd»fE QZVfUfdÀf¹fûÔ IYe AûSX ÀfZ ·fe Àf¸fUZ°f ÀUSX ¸fZÔ ¹fWXe ÀfÔQZVf CX·fSX³ff ¨ffdWXE dIY IYV¸feSX IZY Àff±f IYV¸feSXe ·fe WX¸ffSXZ WX`ÔÜ

»fd»f°f ¦f¦fÊ

´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf ÀfÔQZVf

A¹fû²¹ff ¸fZÔ SXfþ³fed°fIY øY´f ÀfZ Ad°f ÀfÔUZQ³fVfe»f ßfeSXf¸f þ³¸f·fcd¸f-¶ff¶fSXe ¸fdÀþQ dUUfQ ´fSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY 5 þþûÔ IYe ÀfÔdU²ff³f ´feNX ³fZ ÀfUÊÀf¸¸fd°f ¹ff³fe 5-0 ÀfZ EZd°fWXfdÀfIY R`YÀf»ff Àfb³ff¹ffÜ AQf»f°f ³fZ A´f³fZ R`YÀf»fZ ¸fZÔ dUUfdQ°f þ¦fWX IYû SXf¸f»f»ff IYf ¶f°ff¹ffÜ Àff±f WXe IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY Àfb³³fe U¢RY ¶fûOXÊ IYû ¸fdÀþQ d³f¸ffʯf IZY d»fE U`IYd»´fIY þ¸fe³f Qe þfEÜ BÀf °fSXWX 40 dQ³f IYe »f¦ff°ffSX Àfb³fUfBÊ IZY ¶ffQ ´ffÔ¨f Àfü U¿ffÔÊZ ÀfZ ¨f»fZ Af SXWXZ BÀf dUUfQ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f Àf·fe ´fWX»fbAûÔ IYf ¶ffSXeIYe ÀfZ dU¨ffSX WXbAf EUÔ d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àf·fe ´fÃfûÔ IZY õfSXf A´f³fZ-A´f³fZ údáIYû¯f ÀfZ SXJZ WXbE °fIYûÊÔ IYf ¸fc»¹ffÔIY³f WXbAfÜ ²f`¹fÊ´fcUÊIY BÀf Qe§fÊ ¸fÔ±f³f IYû ¨f»ffIYSX Àf°¹f U ³¹ff¹f IYû CXþf¦fSX IYSX³fZ Uf»fZ BÀf R`YÀf»fZ IYf ³f IZYU»f ÀUf¦f°f WXû³ff ¨ffdWXE ¶fd»IY BÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àf¸ffþ EUÔ SXf¿MÑX ¸fZÔ Àff¸´fiQfd¹fIY ÀfüWXfQÊ EUÔ ÀfòfU³ff IYf Uf°ffUSX¯f d³fd¸fÊ°f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ BÀf EZd°fWXfdÀfIY d³f¯fʹf IYû QZ°fZ WXbE ´ffÔ¨f þþûÔ IYe J¯OX´feNX dþÀf¸fZÔ ¨feRY þdÀMXÀf SXÔþ³f ¦fû¦fûBÊ, þdÀMXÀf EÀfE ¶fû¶fOXZ, þdÀMXÀf ²f³fÔþ¹f ¹fVfUÔ°f ¨fÔQi¨fcOÞX, þdÀMXÀf AVfûIY ·fc¿f¯f AüSX þdÀMXÀf A¶Qb»f ³fþeSX ³fZ dþÀf ÀfcÓf¶fcÓf, dUUZIY EUÔ Àf°¹f EUÔ ³¹ff¹f IYû þeÔU°f°ff ´fiQf³f IYe WX`, CXÀfZ dIYÀfe ·fe øY´f ¸fZÔ þ¹f-´fSXfþ¹f IYe údá ÀfZ ³fWXeÔ QZJ³ff ¨ffdWX¹fZÜ Àf°¹f U ³¹ff¹f IZY ¸fÔ±f³f ÀfZ ´fif~ d³f¿IY¿fÊ IYû ·ffSX°f IYe SXf¿MÑXe¹f EIY°ff, ÀfÔ´fc¯fÊ Àf¸ffþ IYe EIYf°¸f°ff U ¶fÔ²fb°ff IZY ´fdSX´fû¿f¯f IYSX³fZ Uf»fZ d³f¯fʹf IZY øY´f ¸fZÔ QZJ³ff U CX´f¹fû¦f ¸fZÔ »ff³ff ¨ffdWX¹fZÜ 9 ³fU¸¶fSX, 2019 IYf dQ³f Bd°fWXfÀf ¸fZÔ BÀf A³fcNXZ, dU»fÃf¯f, ÀffWXdÀfIY EUÔ ³¹ff¹f´fc¯fÊ R`YÀf»fZ IZY d»f¹fZ ¹ffQ dIY¹ff þf¹fZ¦ff, Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ Afþ þû IbYL §fdMX°f WXbAf, CXÀfIZY ¶ffQ SXf¿MÑXe¹f þeU³f IZY WXSX ÃfZÂf ¸fZÔ þû CXþf»ff CX°fSX Af¹ff UWX Bd°fWXfÀf IZY ´fÈâûÔ IYû °fû ÀUd¯fʸf IYSXZ¦ff WXe, ·ffSX°f IZY ·fdU¿¹f IYû ·fe »f¸¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ¨f»fZ Af SXWXZ dUUfQ IZY ²fbÔ²f»fIYûÔ ÀfZ ¸fbdöY QZ¦ffÜ ²f¸fÊ AüSX ²f¸fÊ-d³fSX´fZÃf°ff B³f Vf¶QûÔ IYû WX¸f ¢¹ff-¢¹ff A±fÊ QZ°fZ SXWXZ WX`Ô? þ¶fdIY ²f¸fÊ °fû d³f¸fÊ»f °f°U WX`Ü »fZdIY³f þ¶f ÀfZ ²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff Vf¶Q IYe ´fdSX·ff¿ff WX¸ffSXZ IY¯fʲffSXûÔ ³fZ IYe WX`, °f¶f ÀfZ WXSX IYûBÊ IY˜SX WXû ¦f¹ff ±ffÜ Àf·fe IbYL þ`ÀfZ ¶fÔMX SXWXf ±ff, MXcMX SXWXf ±ffÜ ¶fÔMX³fZ AüSX MXcMX³fZ IYe þû ´fid°fdIiY¹ff WXû SXWXe ±fe, CXÀf³fZ SXf¿MÑX IYû dWX»ff IYSX SXJ dQ¹ff ±ff, CXÀfÀfZ ¸fböY WXû³fZ IYf AUÀfSX CX´fdÀ±f°f WXbAf WX`, EZÀff »f¦f SXWXf WX` EIY ³f¹ff ÀfcSXþ CXdQ°f WXbAf WX`Ü BÀfÀfZ ·ffSX°fe¹f°ff EUÔ ·ffSX°f IYe ÀfÔÀIÈYd°f IYû ³f¹ff þeU³f d¸f»ff WX`Ü BÀf dUUfQ IZY Àf¸ff´f³f IYe dQVff ¸fZÔ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY d³f¯fʹf IZY A³fbøY´f ´fSXÀ´fSX dUUfQ IYû Àf¸ff~ IYSX³fZ Uf»fe ´fWX»f ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ Vfe§fi°ff´fcUÊIY WXû, A°fe°f IYe Àf·fe ¶ff°fûÔ IYû ·fb»ffIYSX WX¸f Àf·fe ßfe SXf¸fþ³¸f·fcd¸f ´fSX ·f½¹f ¸fÔdQSX IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ Àff±f d¸f»f-þb»f IYSX A´f³fZ IY°fʽ¹fûÔ IYf d³fUfÊWX IYSXZÔ, ¹fWX A´fZdÃf°f WX`Ü ßfe SXf¸f IYf ·f½¹f ¸fÔdQSX CX³fIYe

ÀfOÞXIYûÔ IYf QZVf IZY Afd±fÊIY dUIYfÀf ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ ¹fû¦fQf³f WX`Ü ÀfOÞXIYûÔ IYf Af²ffSX ·fc°fPXfÔ¨ff WX¸ffSXe A±fʽ¹fUÀ±ff IYf ÀfbúPÞX Af²ffSX WX`Ü SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ AfþfQe IZY ¶ffQ°fZþe ÀfZ ´fdSXUWX³f ¸ff¦fûÊÔ IYf d³f¸ffʯf AüSX dUIYfÀf WXbAf WX`Ü SXfª¹f d³f¸ffʯf IZY QüSXf³f´fiQZVf ¸fZÔ ÀfOÞXIY °fÔÂf ¶fWXb°f IY¸fþûSX ±ffÜ SXZ»f ´fdSXUWX³f ·fe ¨fbd³f³Qf ¸ff¦fûÊÔ ´fSX ±ffÜU¿fÊ 1949 ¸fZÔ SXfª¹f ¸fZÔ IZYU»f ÀffPÞXZ °fZSXWX WXþfSX dIY¸fe. »f¸¶ffBÊ IYe ÀfOÞXIZYÔ±feÔÜ SXfª¹f ¸fZÔ U¿fÊ 2017 °fIY IbY»f ÀfOÞXIYû IYe »f¸¶ffBÊ 2,17,707 dIY.¸fe. WXû ¦fBÊÜ´fiQZVf ¸fZÔÀfOÞXIYûÔ IZY U°fʸff³f ³fZMXUIYÊ ´fSX EIY ³fþSX QüOÞXfBÊ þf¹fZ °fû ´f°ff ¨f»fZ¦ff SXfª¹f ¸fZÔ ÀfOÞXIYûÔIYe dÀ±fd°f ¶fZWXQ JSXf¶f AüSX Qû¿f´fc¯fÊ WX`Ü BÀf U¿fÊ ¸ff³fÀfc³f ¸fZÔ WXbBÊ·ffSXe U¿ffÊ ³fZ SXfª¹f IZY Àf¸´fc¯fÊ ÀfOÞXIY ³fZMXUIYÊ IYû Ãf°f dUÃf°f IYSXIZY SXJdQ¹ffÜ QcÀfSXf EIY IYfSX¯f §fdMX¹ff ÀfOÞXIYûÔ IYfd³f¸ffʯf AüSX IY¸feVf³f ¶ffþe WX`Ü SXf¿MÑXe¹f CX¨¨f ¸ff¦fûÊÔ IYe ÀfOÞXIYûÔ IYû LûOÞX QZÔ°fû ´fiQZVf IZY ³f¦fSXe¹f AüSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ÀfOÞXIZYÔ Ãf°f-dUÃf°f WX`ÔÜ ´fiQZVf·fSX¸fZÔ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ¨f»f SXWXf ´fZ¨fUIYÊ IYf IYf¹fÊ ·fe ¶fZWXQ ²fe¸ff WX`Ü SXfþ²ff³fe þ¹f´fbSX ¸fZÔ ¸fb£¹fÀfOÞXIYûÔ IYû LûOÞXIYSX IYf»fûd³f¹fûÔ AüSX A³¹f ÀfOÞXIYûÔ »fe´ff´fû°fe IYe dÀ±fd°f þ¦f þfdWXSXWX`Ü SXfþ²ff³fe IYe ¹fWX dÀ±fd°f WX` °fû dþ»ff, ³f¦fSXe¹f AüSX ¦fif¸fe¯f ÀfOÞXIYûÔ IYf ÀfWXþ WXeA³Qfþf »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü U¿ffÊ°f IYe ¶ff°f EIY ¶ffSX¦fe LûOÞX ·fe QZÔ °fû ·fe Af¹fZdQ³f dIYÀfe ³f dIYÀfe dU·ff¦f IYe JbQfBÊ ³fZ ÀfOÞXIYûÔ IYû °fWXÀf ³fWXÀf IYSX SXJf WX`Ü ³f¦fSXûÔAüSX ¸fWXf³f¦fSXûÔ IYe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX Ad°fIiY¸f¯f dIYÀfe ÀfZ dL´ff ³fWXeÔ WX`Ü ¹fc³fZÀIYû õfSXf §fûd¿f°f SXfþ²ff³feþ¹f´fbSX IYe U»OXÊ WXZdSXMXZþ ÀfeMXe IYf WXf»f ·fe ÀfWXe ³fWXeÔ IYWXf þf ÀfIY°ff þWXfh ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔÀfSXZAf¸f ÀfOÞXIY ¸ff¦fûÊÔ ´fSX WXbE Ad°fIiY¸f¯fûÔ ³fZ »fû¦fûÔ IYf þe³ff WXSXf¸f IYSX SXJf WX`Ü ÀfOÞXIZYÔWX¸ffSXZ ´fdSXUWX³f IYf ¸fb£¹f Àff²f³f WX`ÔÜ þWXfh WXSX SXûþ WX¸ffSXZ »ffJûÔ ½¹fUÀffd¹fIY AüSX d³fþeUfWX³f ÀfSX´fMX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX QüOÞX°fZ WX`ÔÜ ÀfOÞXIY ´fdSXUWX³f ³fZ Àff¸ffdþIY EUÔ Afd±fÊIY dUIYfÀf ¸fZÔ¸fWXØU´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf d³f·ff¹fe WX`Ü IY¸f EUÔ ¸f²¹f¸f QcdSX¹ffh IZY d»fE ¹fWX ¹ff°ff¹ff°f IYf ÀfUfÊd²fIYÀfb¦f¸f EUÔ ÀfÀ°ff Àff²f³f ·fe WX`ÔÜ UfÀ°fU ¸fZÔ ¹fWX ÀfZUf ´fdSXUWX³f IZY A³¹f Àff²f³fûÔ IYe ÀfWXf¹fIYWX`, ¢¹fûdIY BÀfIYe dUV½fÀf³fe¹f°ff, Vfe§fi°ff, »f¨fe»ff´f³f EUÔ QSXUfþZ °fIY ´fiQf³f IYe þf³fZ Uf»feÀfbdU²ff IYfRYe ¸fWXØfU´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf d³f·ff°fe WX`Ü U°fʸff³f SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ VffÀf³f ½¹fUÀ±ffÀf¸·ff»f°fZ WXe ¹fWX §fû¿f¯ff IYe ±fe dIY ÀfOÞXIYûÔ IYe ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ ÀffSX ÀfÔ·ff»f IYeþf¹fZ¦fe AüSX þ³f ·ffU³ffAûÔ IZY A³fbøY´f d³f¸ffʯf AüSX þe¯fûÊðfSX IYf IYf¹fÊ WXf±f ¸fZÔ»fZIYSX ÀfUÊÀff²ffSX¯f IYû SXfWX°f Qe þf¹fZ¦feÜ ¸f¦fSX Afþ ·fe Af´f ·fe SXfª¹f IZY dIYÀfe ·feVfWXSXe-¦fif¸fe¯f ¸ff¦fÊ ´fSX ¨f»fZ þfB¹fZ Af´fIYû ÀfOÞXIYûÔ IYe

³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX, 10 ³fU¸¶fSXX 2019

epaper.vijaynews.in

6

Bd°fWXfÀf IZY ³f¹fZ A²¹ff¹f IYf ÀUf¦f°f WXû

þ³¸f·fcd¸f ¸fZÔ ¶f³fZ, ¹fWX AfÀ±ff EUÔ dUV½ffÀf ÀfZ þbOÞXf EZÀff ÀfÔUZQ³fVfe»f ¸fÀf»ff ±ff dþÀfZ ²f¸fÊ Bʸff¸fûÔ ³fZ A´f³fe ¦fNXSXe ¸fZÔ ¶f³Q IYSX SXJf ±ffÜ þû ¸fd³QSXûÔ IZY §f¯MXZ AüSX ¸fdÀþQûÔ IYe Aþf³f °f±ff JfOÞXIbYAûÔ EUÔ þÔ¦fþbAûÔ IYe E0 IZY0-47 ¸fZÔ I`YQ SXWXfÜ dþÀfZ ²f¸fÊ IZYZ ¸fNXf²feVfûÔ, ¸fWXÔ°fûÔ ³fZ ¨ffQSX ¶f³ffIYSX AûPÞX d»f¹ffÜ dþÀfIYû Af²ffSX ¶f³ffIYSX IYSX Àff°f QVfIYûÔ ÀfZ SXfþ³fed°fÄf UûMX IYe SXfþ³fed°f IYSX°fZ SXWXZ, þû Àf¶fIYû °fIY»feRY QZ SXWXf ±ff, dþÀf³fZZ Àf¶fIYû ÷Y»ff¹fZ-A¶f ÀffSXZ IYMXc-IYOÞXUZ §fMX³ffIiY¸fûÔ IYf ´fMXf´fZÃf dþÀf Vff»fe³f, ÀfÔ¹f¸f EUÔ ÀfüWXfQÊ´fc¯fÊ dÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ WXbAf WX`, ¹fWX EIY ÀfbJQ ¶fQ»ffU WX`, EIY ³fBÊ ·fûSX IYf AWXÀffÀf WX`Ü VffÔd°f EUÔ ÀfüWXfQÊ IYe B³f dÀ±fd°f¹fûÔ IYû ÀfbQe§fÊ°ff ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ WX¸fZÔ ÀffU²ff³f SXWX³ff WXû¦ff, ÀfÔ¹f¸f IYf ´fdSX¨f¹f QZ³ff WXû¦ffÜ »fZdIY³f ¹fWXfÔ BÀfÀfZ ·fe ¸fWX°U´fc¯fÊ UWX ³fþdSX¹ff WX`, þû Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IYû »fZIYSX ´fcSXZ Àf¸ffþ ¸fZÔ A´f³fe þ¦fWX ¶f³ff°ff dQJ SXWXf WX`Ü ´fcSXf ¸fÀf»ff IYfRYe ³ffþbIY AüSX dUUfQfÀ´fQ SXWXf WX`, BÀfd»fE ¹fWX OXSX BÀf ¸fbIYQ¸fZ ÀfZ WX¸fZVff þbOÞXf SXWXf dIY R`YÀf»ff dIYÀfe EIY ´fÃf ¸fZÔ þf³fZ ´fSX, QcÀfSXZ ´fÃf IYe ´fid°fdIiY¹ff ³f þf³fZ ¢¹ff WXû¦fe? »fZdIY³f d´fL»fZ IbYL dQ³fûÔ ÀfZ Àf·fe ³fZ ¹fWX IYWX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WX` dIY R`YÀf»ff ¨ffWXZ IbYL ·fe WXû, UWX CX³WXZÔ ÀUeIYf¹fÊ WXû¦ffÜ SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f ³fZ A´f³fZ ÀfWX¹fû¦fe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYû ¹fWX d³fQZÊVf °fIY dQ¹ff WX` dIY R`YÀf»ff A¦fSX CX³fIZY ´fÃf ¸fZÔ þf°ff WX`, °fû JbVfe ¸f³ff³fZ IYf Ad°fSXZIY dIYÀfe ·fe °fSXWX ÀfZ dQJ³ff ³fWXeÔ ¨ffdWXEÜ ¶fPÞX-¨fPÞXIYSX JbVfe ¸f³ff³ff QcÀfSXZ ´fÃf IYû AfWX°f ·fe IYSX ÀfIY°ff WX`, »f¦f·f¦f EZÀfZ WXe A³fbVffÀf³f EUÔ ÀfÔ¹f¸f ¶fSX°f³fZ IYe ¶ff°f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ IYWXeÔ, ¹fWX EWXÀffÀf ¶f³f³ff WX¸ffSXe SXfþ³fed°f IYf

EIY ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fûOÞX Àffd¶f°f WXû ÀfIY°ff WX` AüSX BÀfe ÀfZ ·ffSX°f IYe ÀfÔÀIÈYd°f IYû ³f¹ff ´fdSXUZVf d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ EIY ´fdSX´f¢½f Àf¸ffþ dÀfRYÊ A´f³fe ¶ff²ffAûÔ IYû QcSX IYSX³fZ AüSX »f¦ff°ffSX Af¦fZ ¶fPÞX°fZ SXWX³fZ IYf IYf¸f WXe ³fWXeÔ IYSX°ff, ¶fd»IY UWX ·ffUe J°fSXûÔ ÀfZ d³f´fMX³fZ AüSX Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû VffÔd°f´fc¯fÊ PXÔ¦f ÀfZ Àfb»fÓff³fZ IZY d»fE ·fe JbQ IYû °f`¹ffSX IYSX°ff SXWX°ff WX`Ü ·f»fZ WXe ¹fZ J°fSXZ AüSX Àf¸fÀ¹ffEÔ IYWXeÔ ¶ffWXSX ÀfZ Af SXWXZ WXûÔ ¹ff JbQ CXÀfIZY ·fe°fSX IZY AÔ°fdUÊSXû²fûÔ ÀfZ CX´fþ SXWXZ WXûÔÜ ¶ffWXSXe J°fSXûÔ IYû d³f´fMXf³ff EIY °fSXWX ÀfZ AfÀff³f WXû°ff WX`, ¢¹fûÔdIY ¹fZ Àf¸ffþ IYû EIYþbMX IYSX³fZ IYf IYf¸f ·fe IYSX°fZ WX`ÔÜ A´f³fZ AÔ°fdUÊSXû²fûÔ ÀfZ CX´fþZ J°fSXûÔ ¸fZÔ þûdJ¸f BÀf ¸ff¹f³fZ ¸fZÔ ª¹ffQf WXû°ff WX` dIY ¹fZ IYBÊ °fSXWX IZY ²ficUeIYSX¯f IYe UþWX ¶f³f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ A¹fû²¹ff IZY ¸fÀf»fZ ³fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ ³fZ WX¸fZÔ UWX ¸füIYf dQ¹ff WX` dIY WX¸f A´f³fZ Àf¸ffþ AüSX »fûIY°fÔÂf IYe ´fdSX´f¢½f°ff IYe EIY ³fBÊ d¸fÀff»f Qbd³f¹ff IZY Àff¸f³fZ ´fZVf IYSX ÀfIZYÔÜ ¸fZSXe údá ¸fZÔ Qbd³f¹ff ¸fZÔ ·ffSX°f dþÀf ²f¸fÊ EUÔ ²ffd¸fÊIY ÀfüWXfQÊ IZY d»f¹fZ ´fWX¨ff³ff þf°ff WX`, Afþ CXÀfe ²f¸fÊ EUÔ ÀfüWXfQÊ IYû þeUÔ°f°ff ´fiQf³f IYSX³fZ EUÔ ´fid°fdâ°f IYSX³fZ IYe ¨fb³fü°fe WX¸ffSXZ Àff¸f³fZ WX`Ü ¢¹fûÔdIY ²f¸fÊ þeU³f WX`, ²f¸fÊ ÀU·ffU WX`, ²f¸fÊ Àf¸¶f»f WX`, IY÷Y¯ff WX`, Q¹ff WX`, VffÔd°f WX`, AdWXÔÀff WX`Ü ´fSX ²f¸fÊ IYû WX¸f³fZ IY¸fÊ-IYf¯OX ¶f³ff dQ¹ff, ²f¸fÊ IYû SXfþ³fed°f ¶f³ff dQ¹ffÜ ²f¸fÊ U`¹fdöYIY WX`, ²f¸fÊ IYû Àff¸fcdWXIY ¶f³ff dQ¹ffÜ ²f¸fÊ AfÔ°fdSXIY WX`, CXÀfIYû ´fiQVfʳf ¶f³ff dQ¹ffÜ ²f¸fÊ ¸ff³fUe¹f WX`, CXÀfIYû þfd°f EUÔ Àf¸´fiQf¹f ¶f³ff dQ¹ffÜ ¹fWX ²f¸fÊ IYf IY»f¹fb¦fe øY´ff³°fSX¯f ³f IZYU»f §ff°fIY ¶fd»IY dWXÔÀfIY WXû°ff SXWXf WX`Ü Af°¸ff±feÊ °f°U IYû ·füd°fIY, SXfþ³f`d°fIY, Àff¸´fiQfd¹fIY »ff·f IZY d»fE CX´f¹fû¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

²f¸fÊ dWX³Qc ¹ff ¸fbÀf»f¸ff³f ³fWXeÔÜ ²f¸fÊ IYü¸f ³fWXeÔÜ ²f¸fÊ ÀfWX³fVfe»f WX`, AfIiYf¸fIY ³fWXeÔ WX`Ü UWX °f»fUfSX ³fWXeÔ, PXf»f WX`Ü UWXfÔ Àf·fe IbYL AdWXÔÀff ÀfZ ÀfWX d»f¹ff þf°ff WX`, »fZdIY³f ßfe SXf¸f þ³¸f·fcd¸f¶ff¶fSXe ¸fdÀþQ dUUfQ ³fZ ²f¸fÊ IYû dUIÈY°f IYSX dQ¹ff, ÀfÔIYe¯fÊ ¶f³ff dQ¹ffÜ Afþ IYûBÊ EZÀff ³fWXeÔ, þû ²f¸fÊ IYe dUSXfMX°ff dQJf ÀfIZYÜ Àf¸´fiQf¹f dUWXe³f ²f¸fÊ IYû þeIYSX ¶f°ff ÀfIZYÜ Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f QZ ÀfIZY, dUIY»´f QZ ÀfIZYÜ þû IY¶feSX, SXWXe¸f, °fb»fÀfe, ¸feSXf, SX`QfÀf ¶f³f ÀfIZYÜ »fZdIY³f Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ ÀfZ WX¸fZÔ EIY AUÀfSX d¸f»ff WX` dIY WX¸f Af´fÀf ¸fZÔ þbOÞXZ, ÀfüWXfQÊ IYf Uf°ffUSX¯f d³fd¸fÊ°f IYSXZÔÜ §fȯff AüSX Jc³f IYe dUSXfÀf°f IY·fe dIYÀfe IYû IbYL ³fWXeÔ QZ°feÜ ·f¦fUf³f ¸fWXfUeSX, ·f¦fUf³f ¶fbð AüSX ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe ³fZ dWXÔÀff EUÔ §fȯff IYf ½¹ff´fIY dUSXû²f dIY¹ff ±ffÜ UZ ÀfRY»f WXbE, ¢¹fûÔdIY CX³WXûÔ³fZ dUIY»´f dQ¹ff ±ffÜ BÀf dUSXfMX Àf¸fÀ¹ff IYf IYûBÊ ·fe ²f¸fʦfb÷Y, SXfþ³fZ°ff, Àf¸ffþÀfZUe dUIY»´f ³fWXeÔ QZ ´ff¹ff, ¶fWXb°f IYe¸f°f ¨fbIYf ¨fbIZY WX`Ô, A¶f þ¶f d³f¯fʹf WXû ¨fbIYf WX` þû CXÀfIYe dIiY¹ffd³Ud°f IYf ÀfÔIY»´f þ³f°ff IZY dQ»fûÔ ÀfZ d³fIY»f³ff ¨ffdWXEÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ CXÀfIYe þ¸fe³f °f`¹ffSX IYSX Qe WX`Ü þ`ÀffdIY ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf SXÔþ³f ¦fû¦fûBÊ ³fZ IYWXf WX¸f Àf¶fIZY d»fE ´fbSXf°f°U, ²f¸fÊ AüSX Bd°fWXfÀf þøYSXe WX` »fZdIY³f IYf³fc³f Àf¶fÀfZ DY´fSX WX`Ü Àf·fe ²f¸fûÊÔ IYû Àf¸ff³f ³fþSX ÀfZ QZJ³ff WX¸ffSXf IY°fʽ¹f WX`Ü QZVf IZY WXSX ³ff¦fdSXIY IZY d»fE ÀfSXIYfSX IYf ³fþdSX¹ff ·fe ¹fWXe WXû³ff ¨ffdWXEÜ ßfeSXf¸f IYe ·fdöY WXû ¹ff SXWXe¸f IYe ·fdöY, WX¸fZÔ A´f³fe-A´f³fe AfÀ±ff IYf d³f§Uʳf þeU³f þe°fZ WXbE SXf¿MÑXe¹f°ff IYû ¶f»f QZ³ff WXû¦ffÜ SXf¿MÑX WXû¦ff, °f·fe WX¸fZÔ A´f³fe AfÀ±ffAûÔ IYû þe³fZ IYf ²fSXf°f»f d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ

ÀfOÞXIYûÔ ³fZ CX²fZOÞXe dUIYfÀf IYe ´fSX°f

dSXfª¹f ¸fZÔ U¿fÊ 2017 °fIY IbY»f ÀfOÞXIYû IYe »f¸¶ffBÊ 2,17,707 dIY.¸fe. WXû ¦fBÊÜ ´fiQZVf ¸fZÔÀfOÞXIYûÔ IZY U°fʸff³f ³fZMXUIYÊ ´fSX EIY ³fþSX QüOÞXfBÊ þf¹fZ °fû ´f°ff ¨f»fZ¦ff SXfª¹f ¸fZÔ ÀfOÞXIYûÔIYe dÀ±fd°f ¶fZWXQ JSXf¶f AüSX Qû¿f´fc¯fÊ WX`Ü BÀf U¿fÊ ¸ff³fÀfc³f ¸fZÔ WXbBÊ·ffSXe U¿ffÊ ³fZ SXfª¹f IZY Àf¸´fc¯fÊ ÀfOÞXIY ³fZMXUIYÊ IYû Ãf°f dUÃf°f IYSXIZY SXJdQ¹ffÜ QcÀfSXf EIY IYfSX¯f §fdMX¹ff ÀfOÞXIYûÔ IYfd³f¸ffʯf AüSX IY¸feVf³f ¶ffþe WX`Ü SXf¿MÑXe¹f CX¨¨f ¸ff¦fûÊÔ IYe ÀfOÞXIYûÔ IYû LûOÞX QZÔ°fû ´fiQZVf IZY ³f¦fSXe¹f AüSX ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ÀfOÞXIZYÔ Ãf°f-dUÃf°f WX`ÔÜ ´fiQZVf·fSX¸fZÔ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ¨f»f SXWXf ´fZ¨fUIYÊ IYf IYf¹fÊ ·fe ¶fZWXQ ²fe¸ff WX`Ü SXfþ²ff³fe þ¹f´fbSX ¸fZÔ ¸fb£¹fÀfOÞXIYûÔ IYû LûOÞXIYSX IYf»fûd³f¹fûÔ AüSX A³¹f ÀfOÞXIYûÔ »fe´ff´fû°fe IYe dÀ±fd°f þ¦f þfdWXSXWX`Ü SXfþ²ff³fe IYe ¹fWX dÀ±fd°f WX` °fû dþ»ff, ³f¦fSXe¹f AüSX ¦fif¸fe¯f ÀfOÞXIYûÔ IYf ÀfWXþ WXeA³Qfþf »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü UfÀ°fdUIY°ff IYf Äff³f WXûþf¹fZ¦ffÜ þ¹f´fbSX ´fiQZVf IYe SXfþ²ff³fe WX`Ü ¹fWXfh WXþfSXûÔ UfWX³f ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ´fid°fdQ³fdU¨fSX¯f IYSX°fZ WX`ÔÜ B³f ÀfOÞXIY ¸ff¦fûÊÔ ´fSX SXfª¹f´ff»f, ¸fb£¹f¸fÔÂfe, ¸fÔÂfe AüSX A³¹f Ue.AfBÊ.´fe.»f¦f·f¦f SXûþ WXe Af°fZþf°fZ WX`Ô ¸f¦fSX ÀfOÞXIYûÔ IYe IYSXfWX Àfb³f³fZ Uf»ff IYûBÊ ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWXfhLûMXe-¸fûMXe d¸f»ffIYSX WXþfSXûÔ ÀfOÞXIZYÔ WX`Ô þû Àf¸fbd¨f°f QZJ-SXZJ IZY A·ffU ¸fZÔ§ff¹f»f AUÀ±ff ¸fZÔ ´fOÞXe WX`ÔÜ þZ.OXe.E. AüSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY ÀfOÞXIY ¸fSX¸¸f°f IZY UfWX³fIYWXeÔIYWXeÔ QZJ³fZ IYû d¸f»f þf¹fZÔ¦fZ ¸f¦fSX ¦fb¯fUØff IZY A·ffU ¸fZÔ B³fIZY »f¦ff¹fZ ´f`¶fÔQûÔIYe dÀ±fd°f IbYL WXe dQ³fûÔ ¸fZÔ ´fbSXf³fe dÀ±fd°f ¸fZÔ »füMX Af°fe WX`Ü SXfþ²ff³fe IYe ÀfOÞXIYûÔIYe ¹fWX dÀ±fd°f WX` °fû

´fiQZVf IYe dþ»ff, ³f¦fSX AüSX ¦fif¸fe¯f ÀfOÞXIYûÔ IYf ÀfWXþ WXe A³Qfþ»f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü´fiQZVf¸fZÔ ÀfOÞXIYûÔ IYe ¶fQWXf»f dÀ±fd°f ¸fZÔ Ad°fIiY¸f¯f, AU`²f IY¶þûÔ AüSX ¹ff°ff¹ff°f IYe d¶f¦fOÞXe½¹fUÀ±ff ³fZ IYûPÞX ¸fZÔ Jfþ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü dUVfZ¿fIYSX ´fiQZVf IZY VfWXSXeÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ÀfOÞXIZYÔ Ad°fIiY¸f¯f IZY IYfSX¯f dÀfIbYOÞX IYSX SXWX ¦fBÊ WX`ÔÜ SXfþ²ff³fe þ¹f´fbSX ÀfdWX°fBÀf Àf¸f¹f ´fiQZVf IZY Àf·fe ¸fZMÑû dÀfMXe ¹ff°ff¹ff°f IYe Àfb¨fføY ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ Af¸fAfQ¸fe ´fSXZVff³fe IYû ÓfZ»f SXWXf WX`Ü SXfþ²ff³fe ¸fZÔ ´fSXIYûMXZ IYe dÀ±fd°f Àf¶fÀfZ JSXf¶f WX`Ü´fSXIYûMXZ IZY ¸fb£¹f ¶ffþfSXûÔ dIYVf³f´fû»f, dÂf´fûd»f¹ff, þüWXSXe ¶ffþfSX, SXf¸f¦fÔþ ¶ffþfSX,LûMXe-¶fOÞXe ¨f`´fOÞX IYe

dÀ±fd°f dIYÀfe ÀfZ dL´fe ³fWXeÔ WX`Ü UfWX³fûÔ IZY ¶fPÞX þf³fZ IZYIYfSX¯f AüSX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX Ad°fIiY¸f¯f IZY RY»fÀUøY´f ¹fWXfh MÑ`dRYIY IYe ½¹fUÀ±ff ¶fbSXe °fSXWX d¶f¦fOÞX¦fBÊ WX`Ü Ad°fIiY¸f¯f AüSX AU`²f IY¶þûÔ ³fZ B³f ¶ffþfSXûÔ IYe VffÔd°f IYf þ`ÀfZ dIYÀfe ³fZ WXSX¯fIYSX d»f¹ff WX`Ü Afg´fSXZVf³f d´fÔIY IZY QüSXf³f AU`²f IY¶þZ AüSX Ad°fIiY¸f¯f IYû WXMXfIYSX Af¸f³ff¦fdSXIY IYû SXfWX°f Qe ¦fBÊ ±fe ¸f¦fSX A¶f dRYSX ÀfZ Ad°fIiY¸f¯f IYe ´fbSXf³fe dÀ±fd°f ¶fWXf»f WXû³fZ ÀfZAf¸f AfQ¸fe AfWX°f WX`Ü EIY ¶ffSX dRYSX SXfþ²ff³fe Ad°fIiY¸f¯fIYfdSX¹fûÔ IZY IY¶þZ ¸fZÔ WX`Ü »fû¦f ¨ffSX´fdWX¹ff UfWX³f »fZIYSX þf³fZ ¸fZÔ OXSX³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ


7 National_Layout 1 11/9/2019 8:01 PM Page 1

dUþ¹f ³¹fcþ âæÚU-â×æ¿æÚU

¥ØôŠØæ ·Ô¤â ×ð´ âéÂýè× ·¤ôÅUü ·Ô¤ Èñ¤âÜð ·¤ô Üð·¤ÚU €UØæ ÕôÜð ¥âÎégèÙ ¥ôßñâè?

„ÒŒ⁄UÊ’ÊŒ: ∞•Ê߸∞◊•Ê߸∞◊ ( AIMIM) ŸÃÊ •ı⁄U „ÒŒ⁄UÊ’ÊŒ ∑‘§ ‚Ê¥‚Œ •‚ŒÈgËŸ •ÙflÒ‚Ë (Asaduddin Owaisi) Ÿ ∑§„Ê „Ò fl„ •ÿÙäÿÊ ∑‘§‚ (Ayodhya case) ◊¥ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ (Supreme Court) ∑‘§ »Ò§‚‹ ‚ ‚„◊à Ÿ„Ë¥ „Ò.•ÙflÒ‚Ë, '„◊Ê⁄UÊ ‚¥ÁflœÊŸ ◊¥ ¬Í⁄UÊ ÁflEÊ‚ „Ò, „◊ •¬Ÿ ∑§ÊŸÍŸË „∑§ ∑‘§ Á‹∞ ‹«∏ ⁄U„ Õ „◊¥ ¬Ê¥ø ∞∑§«∏ ∑§Ê ŒÊŸ Ÿ„Ë¥ øÊÁ„∞.' •ÙflÒ‚Ë Ÿ ∑§„Ê Á∑§ „◊¥ (◊ÈÁS‹◊Ù¥ ∑§Ù) ¬Ê¥ø ∞∑§«∏ ¡◊ËŸ •ÊÚ»§⁄U ∆È∑§⁄UÊ ŒŸÊ øÊÁ„∞. ’ÃÊ Œ¥ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ •ÿÙäÿÊ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù •¬ŸÊ »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊ ÁŒÿÊ. ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ •¬Ÿ »Ò§‚‹ ◊¥ ∑§„Ê „Ò Á∑§ •ÿÙäÿÊ (Ayodhya) ◊¥ ÁflflÊÁŒÃ ¡◊ËŸ ¬⁄U ⁄UÊ◊ ◊¥ÁŒ⁄U ’ŸªÊ. ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê „Ò Á∑§ ◊ÈÁS‹◊ ¬ˇÊ ∑§Ù z ∞∑§«∏ ¡◊ËŸ •‹ª ‚ ŒË ¡Ê∞ªË. ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ »Ò§‚‹ ∑§Ë πÊ‚ ’ÊÃ¥ -◊ÈÁS‹◊ •¬Ÿ ‚ÊˇÿÙ¥ ‚ ÿ„ Á‚h Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ¬Ê∞ ∑§Ë ÁflflÊÁŒÃ ÷ÍÁ◊ ¬⁄U ©Ÿ∑§Ê „Ë ∞∑§Ê•ÊÁœ∑§Ê⁄U ÕÊ. -Ayodhya Verdict: CJI Ÿ ∑§„Ê, 'πÈŒÊ߸ ◊¥ ßS‹ÊÁ◊∑§ …Ê¥ø ∑‘§ ‚’Íà Ÿ„Ë¥ Á◊‹' -◊ÈÁS‹◊ ÿ„ ‚ÊÁ’à ∑§⁄UŸ ◊¥ ŸÊ∑§Ê◊ ⁄U„ Á∑§ ß‚ ¡ª„ ¬⁄U ’Ê’⁄UË ◊ÁS¡Œ ’ŸŸ ‚ ¬„‹ ©Ÿ∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄U ÕÊ. -ASI ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ πÊÁ⁄U¡ ∑§Ù Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ‚∑§Ã. ASI ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ vwflË¥ ‚ŒË ∑‘§ ◊¥ÁŒ⁄U ∑‘§ ‚’Íà Á◊‹ -Ayodhya verdict: CJI Ÿ ∑§„Ê, 'ÁflflÊÁŒÃ ¡◊ËŸ ∑§Ê ’¥≈UflÊ⁄UÊ Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ' -ASI ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ‚ ‚ÊÁ’à „ÙÃÊ „Ò Á∑§ ◊ÁS¡Œ πÊ‹Ë ¡◊ËŸ ¬⁄U Ÿ„Ë ’ŸÊ߸ ªß¸ ÕË.

¥ôçÇàææ ÌÅU ÂÚU ¿R¤ßæÌè ÌêȤæÙ 'ÕéÜÕéÜ' Ùð ׿æ§ü ÌÕæãè, âñ·¤Ç¸ô´ ÂðǸ ©¹Ç¸ð ÷ÈflŸE⁄U. øR§flÊÃË ÃÍ»§ÊŸ ’È‹’È‹ (Cyclone Bulbul) ¬Áp◊ ’¥ªÊ‹ Ã≈U ∑§Ë •Ù⁄U ’…∏ ⁄U„Ê „Ò, •ı⁄U ©‚Ÿ •ÙÁ«‡ÊÊ ∑‘§ Ã≈UËÿ ß‹Ê∑§Ù¥ ◊¥ Ã’Ê„Ë ◊øÊŸË ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ŒË „Ò. ß‚ ¬˝ø¥« ÃÍ»§ÊŸ ∑‘§ ¬˝÷Êfl ‚ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù Ã≈UËÿ Á¡‹Ù¥ ◊¥ ÷Ê⁄UË ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ÃËfl˝ „flÊ ø‹ ⁄U„Ë „Ò. øR§flÊÃË ÃÍ»§ÊŸ Ÿ ‚Ò∑§«∏Ù¥ ¬«∏Ù¥ ∑§Ù ¡«∏ ‚ ©πÊ«∏ »‘§¥∑§Ê „Ò, ¡’Á∑§ ∞Ÿ«Ë•Ê⁄U∞»§, •Ù«Ë•Ê⁄U∞∞»§, ¬ÈÁ‹‚ •ı⁄U •ÁÇŸ‡Ê◊Ÿ ∑§◊˸ ‚«∏∑§Ù¥ ¬⁄U Áª⁄U ¬«∏Ù¥ ∑§Ù ‚Ê»§ ∑§⁄UŸ ◊¥ ¡È≈U „Ò¥, ÃÊÁ∑§ ÿÊÃÊÿÊà √ÿflSÕÊ ‚ÈøÊM§ „Ù ‚∑‘§.Áfl‡Ê· ⁄UÊ„Ã •ÊÿÈQ§ (∞‚•Ê⁄U‚Ë) ¬˝ŒË¬ ¡ŸÊ Ÿ ‚ÍÁøà Á∑§ÿÊ Á∑§ ©ã„¥ ∑‘§¥Œ˝¬Ê«∏Ê, ¡ªÃÁ‚¥„¬È⁄U •ı⁄U ÷Œ˝∑§ Á¡‹Ù¥ ◊¥ ¬«∏Ù¥ ∑‘§ Áª⁄UŸ ‚ ‚«∏∑§ ◊ʪ¸ •flL§h „ÙŸ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Á◊‹Ë „Ò. ©ã„Ù¥Ÿ •Êª ∑§„Ê Á∑§ Á»§‹„Ê‹ ©ã„¥ ¡ÊŸ◊Ê‹ ∑§Ë „ÊÁŸ „ÙŸ ∑§Ë ∑§Ù߸ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ë „Ò. ∞‚•Ê⁄U‚Ë Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÷Œ˝∑§ Á¡‹ ∑‘§ œÊ◊⁄UÊ ◊¥ „flÊ ∑§Ë ªÁà vvÆ Á∑§‹Ù◊Ë≈U⁄U ¬˝ÁÃÉÊ¥≈UÊ Œ¡¸ ∑§Ë ªß¸ „Ò. fl„Ë¥ ∑‘§¥Œ˝Ê¬Ê«∏Ê Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ vÆ|Æ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ‚¥flŒŸ‡ÊË‹ ˇÊòÊÙ¥ ‚ „≈UÊ ∑§⁄U •‹ª-•‹ª •ÊüÊÿ Á‡ÊÁfl⁄UÙ¥ ◊¥ ¬„È¥øÊÿÊ „Ò. ’Ê‹Ê‚Ù⁄U •ı⁄U ¡ªÃÁ‚¥„¬È⁄U Á¡‹Ù¥ ◊¥ vzÆÆ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ‚È⁄UÁˇÊà SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ¬„È¥øÊÿÊ ªÿÊ „Ò. ’ËÃ wy ÉÊ¥≈UÙ¥ ◊¥ ¬Ê⁄Uʌˬ ◊¥ ‚’‚ •Áœ∑§ ’ÊÁ⁄U‡Ê Œ¡¸ ∑§Ë ªß¸ „Ò, ¡Ù vz~ Á◊‹Ë◊Ë≈U⁄U „Ò. fl„Ë¥ øÊ¥Œ’Ê‹Ë ◊¥ vyx Á◊‹Ë◊Ë≈U⁄U •ı⁄U ’Ê‹Ê‚Ù⁄U ◊¥ xw Á◊‹Ë◊Ë≈U⁄U ’ÊÁ⁄U‡Ê „È߸ „Ò. ◊ÈÅÿ ‚Áøfl •Á‚à ÁòʬÊ∆Ë Ÿ ÷ÈflŸE⁄U ◊ı‚◊ ∑‘§¥Œ˝ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê∑§ ∞ø. •Ê⁄U ÁflEÊ‚ ∑‘§ ‚ÊÕ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ‚È’„ „Ê‹Êà ∑§Ë ‚◊ˡÊÊ ∑§Ë. ÁòʬÊ∆Ë Ÿ ∑§„Ê, "„◊ „Ê‹Êà ¬⁄U ÁŸª⁄UÊŸË ⁄Uπ ⁄U„ „Ò¥.

³fBÊ dQ»»fe, SXdX UUfSXX, 10 ³fU¸¶fSXX 2019 epaper.vijaynews.in

SXfX ¿MÑXe¹f

7

Ayodhya Case Verdict w®v~: ×éçSÜ× Âÿæ Èñ¤âÜð âð â´ÌéC Ùãè´, ÎæØÚU ·¤ÚU â·¤Ìð ãñ´ â×èÿææ Øæç¿·¤æ Ÿß¸ ÁŒÑË. Ayodhya Case Verdict, •ÿÙäÿÊ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ ∞ÁÄÊÁ‚∑§ »Ò§‚‹ ∑‘§ ’ÊŒ ◊ÈÁS‹◊ ¬ˇÊ Ÿ ∑§„Ê „Ò Á∑§ flÙ »Ò§‚‹ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥, ‹Á∑§Ÿ flÙ ß‚‚ ‚¥ÃÈC Ÿ„Ë¥ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê „Ò Á∑§ flÙ ‚◊ˡÊÊ ÿÊÁø∑§Ê ŒÊÿ⁄U ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥– ‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸ ∑‘§ fl∑§Ë‹ ¡»§⁄UÿÊ’ Á¡‹ÊŸË Ÿ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ »Ò§‚‹ ∑‘§ ’ÊŒ ∑§„Ê Á∑§ flÙ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ »Ò§‚‹ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥, ‹Á∑§Ÿ ß‚‚ πÈ‡Ê Ÿ„Ë¥ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ ‚ÊÕ ◊¥ ÿ„ ÷Ë ∑§„Ê Á∑§ ÷‹ „Ë »Ò§‚‹Ê ‚¥ÃÙ·¡Ÿ∑§ Ÿ „Ù, ‹Á∑§Ÿ ß‚ ‹∑§⁄U ∑§„Ë¥ ‚flÙ¸ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ ∑‘§ ÁŸÿ◊Ù¥ ◊¥ ÷Ë „Ò– ß‚ ‚◊ÊøÊ⁄U ∞¡¥‚Ë •Êß∞∞Ÿ∞‚ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÷Ë Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê ∑§Ù߸ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ Ÿ„Ë¥ „ÙŸÊ ‹∑§⁄U ¡ÀŒ „Ë »Ò§‚‹Ê Á‹ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸ ∑§Ê ¬˝ÁÃÁŸÁœàfl ∑§⁄UŸ øÊÁ„∞– ¥ÎæÜÌ ·Ô¤ Èñ¤âÜð ·¤æ â×æÙ ·¤ÚUÌæ ãê´ : §·¤ÕæÜ flÊ‹ ∞∑§ •ãÿ fl∑§Ë‹ ⁄UÊ¡Ëfl œflŸ Ÿ ‚◊ÊøÊ⁄U ∞¡¥‚Ë ∞∞Ÿ•Êß ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ©ã„Ù¥Ÿ ¥´âæÚUè ‚È¬˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ »Ò§‚‹ ¬⁄U ∑§Ù߸ Á≈U¬ááÊË ∑§„Ê „Ò Á∑§ ÿÁŒ „◊Ê⁄UË ‚Á◊Áà (•ÊÚ‹ ◊Ê◊‹ ◊¥ ◊ÈÁS‹◊ ¬ˇÊ∑§Ê⁄U ß∑§’Ê‹ •¥‚Ê⁄UË Ÿ Ÿ„Ë¥ ŒË– ߥÁ«ÿÊ ◊ÈÁS‹◊ ¬‚¸Ÿ‹ ‹ÊÚ ’Ù«¸) ‚„◊à ߂ ‹∑§⁄U ∑§„Ê, '◊ȤÊ πȇÊË „Ò Á∑§ ‚Ȭ˝Ë◊ ȤæL¤·¤è ÕôÜð- ÕÎÜð ×ð´ ã×ð´ v®® °·¤Ç¸ Á×èÙ ÎðÙð ·¤æ „ÙÃË „Ò ÃÙ „◊ ∞∑§ ‚◊ˡÊÊ ÿÊÁø∑§Ê ŒÊÿ⁄U ∑§Ù≈U¸ Ÿ •ÊÁπ⁄U∑§Ê⁄U »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊÿÊ, ◊Ò¥ Öè ȤæØÎæ Ùãè´ ∑§⁄U¥ª– ÿ„ „◊Ê⁄UÊ •Áœ∑§Ê⁄U „Ò •ı⁄U ÿ„ •ŒÊ‹Ã ∑‘§ »Ò§‚‹ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ ∑§⁄UÃÊ „Í¥–' •ÊÚ‹ ߥÁ«ÿÊ ◊ÈÁS‹◊ ¬‚¸Ÿ‹ ‹ÊÚ ’Ù«¸ ∑‘§

‚ŒSÿ ∑§◊Ê‹ »§ÊL§∑§Ë Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∑§„Ê Á∑§ ◊È‚‹◊ÊŸ Á¡‹ÊŸË ¡Ò‚ ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ ÁflflÊÁŒÃ ¡◊ËŸ ∑‘§ ’Œ‹ „◊¥ vÆÆ ∞∑§«∏ ¡Ê‹ ◊¥ Ÿ„Ë¥ »§‚¥ª– ¡◊ËŸ ÷Ë Œ¥ ÃÙ ∑§Ù߸ »§ÊÿŒÊ Ÿ„Ë¥ „Ò– çßßæçÎÌ Á»ã ·¤ô ×´çÎÚU ·Ô¤ çÙ×æü‡æ ·Ô¤ çÜ° âõ´Â ÎðÙæ „◊Ê⁄UË {| ∞∑§«∏ ∑§Ë ¡◊ËŸ ¬⁄U ¬„‹ ‚ ¿æçã° „Ë •Áœª˝Á„à ∑§Ë „È߸ „Ò, ÃÙ flÙ „◊¥ ŒÊŸ ◊ÈÅÿ ãÿÊÿÊœË‡Ê ⁄U¥¡Ÿ ªÙªÙ߸ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ ÄUÿÊ Œ ⁄U„ „Ò¥? „◊Ê⁄UË {| ∞∑§«∏ flÊ‹Ë ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑§Ë ¬Ê¥ø ¡¡Ù¥ flÊ‹Ë ¡◊ËŸ ‹Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ z ∞∑§«∏ ¡◊ËŸ Œ ⁄U„ ’¥ø Ÿ •Ê¡ •ÿÙäÿÊ ◊Ê◊‹ ◊¥ ∞ÁÄÊÁ‚∑§ »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊÿÊ– ©ã„Ù¥Ÿ „Ò¥– »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊÃ „È∞ •ÊŒ‡Ê ÁŒÿÊ Á∑§ x-y Èñ¤âÜð âð ×éâÜ×æÙ ¹éàæ : çÚUÁßè ‚◊ÊøÊ⁄U ∞¡¥‚Ë ¬Ë≈UË•Êß ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊„ËŸ ∑‘§ ÷ËÃ⁄U ∑‘§¥Œ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù ∞∑§ ≈˛S≈U ⁄UÊC˝Ëÿ •À¬‚¥Åÿ∑§ •ÊÿÙª ∑‘§ •äÿˇÊ ’ŸÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ∞∑§ ÿÙ¡ŸÊ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UŸË ‚ÒÿŒ ÉÊÿÙL§‹ „‚Ÿ Á⁄U¡flË Ÿ ∑§„Ê „Ò Á∑§ øÊÁ„∞ •ı⁄U ÁflflÊÁŒÃ ¡◊ËŸ ∑§Ù ◊¥ÁŒ⁄U ∑‘§ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ »Ò§‚‹ ‚ ◊È‚‹◊ÊŸ πÈ‡Ê ÁŸ◊ʸáÊ ∑‘§ Á‹∞ ‚ı¥¬ ŒŸÊ øÊÁ„∞– „Ò¥– ß‚‚ ’„Ã⁄U »Ò§‚‹Ê ∑§È¿ Ÿ„Ë¥ „Ù ×çSÁÎ ·Ô¤ çÙ×æü‡æ ·Ô¤ çÜ° Á×èÙ ãô ¥æß´çÅUÌ ‚∑§ÃÊ ÕÊ– ÿ„ »Ò§‚‹Ê ⁄UÊC˝Ëÿ ∞∑§ÃÊ ∑§Ê ∑§Ù≈U¸ Ÿ ÿ„ ÷Ë ∑§„Ê „Ò Á∑§ ∑‘§¥Œ˝ •ı⁄U ⁄UÊíÿ ¬˝ÃË∑§ „٪ʖ ÿ„ ÷Ê߸øÊ⁄U •ı⁄U ’¥œÈàfl ∑‘§ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑‘§ ’Ëø ¬⁄UÊ◊‡Ê¸ ∑‘§ ’ÊŒ ◊ÁS¡Œ ∑‘§ Á‹∞ ∞∑§ ©ŒÊ„⁄UáÊ SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄UªÊ– ©ã„Ù¥Ÿ ÁŸ◊ʸáÊ ∑‘§ Á‹∞ •ÿÙäÿÊ ◊¥ ∞∑§ flÒ∑§ÁÀ¬∑§ ‚◊ˡÊÊ ÿÊÁø∑§Ê ŒÊÿ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§Ù ‹∑§⁄U SÕÊŸ ¬⁄U ¬Ê¥ø ∞∑§«∏ ¡◊ËŸ •Êfl¥Á≈Uà ∑§Ë Á¡‹ÊŸË ∑§Ë Á≈Uå¬áÊË ∑§Ë ÁŸ¥ŒÊ ∑§Ë •ı⁄U ¡ÊŸË øÊÁ„∞–

Ayodhya Verdict w®v~: â×æÏæÙ ·Ô¤ çÜ° ׊ØSÍÌæ ·Ô¤ ãé° ÂýØæâ, ÂÚU Ùãè´ ÕÙè ÕæÌ Ÿß¸ ÁŒÑË. œÊÁ◊¸∑§ •ı⁄U ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ M§¬ ‚ ªÿÊ– ∑§Ù≈U¸ Ÿ ◊äÿSÕÃÊ ∑§Ë ∑§Êÿ¸flÊ„Ë ¬Í⁄UË ’ÊŒ •Êª ∑§Ê »Ò§‚‹Ê ‹ªÊ– v} ¡È‹Ê߸ ∑§Ù ‚¥flŒŸ‡ÊË‹ üÊË⁄UÊ◊ ¡ã◊÷ÍÁ◊ ÁflflÊŒ ∑§Ù Ã⁄U„ ªÙ¬ŸËÿ ⁄UπŸ ∑‘§ •ÊŒ‡Ê ÁŒ∞ Õ– ß‚ ¬ÒŸ‹ ∑§Ë ¬˝ªÁà Á⁄U¬Ù≈U¸ ŒπŸ ∑‘§ ’ÊŒ ∑§Ù≈U¸ Ÿ •Ê¬‚Ë ‚„◊Áà ‚ ‚È‹¤ÊÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§ß¸ ’Ê⁄U ’Ëø ◊È∑§Œ◊ ∑‘§ ¬ˇÊ∑§Ê⁄U ªÙ¬Ê‹ Á‚¥„ ¬ÒŸ‹ ∑§Ù xv ¡È‹Ê߸ Ã∑§ ∑§Ê ‚◊ÿ ŒÃ „È∞ ¬˝ÿÊ‚ Á∑§∞ ª∞, ‹Á∑§Ÿ ’Êà Ÿ„Ë¥ ’ŸË– ÿ„Ê¥ Áfl‡ÊÊ⁄UŒ Ÿ Ÿı ¡È‹Ê߸ ∑§Ù ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ◊¥ •¡Ë¸ ∞∑§ •ªSà ∑§Ù Á»§⁄U Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊Ê¥ªË– Ã∑§ Á∑§ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ÷Ë ◊Ê◊‹Ê •Ê¬‚Ë ŒÊÁπ‹ ∑§Ë, Á¡‚◊¥ ∑§„Ê Á∑§ ◊äÿSÕÃÊ ◊¥ ŒÙ •ªSà ∑§Ù ◊Ê◊‹Ê Á»§⁄U ‚ÈŸflÊ߸ ∑‘§ Á‹∞ ‚„◊Áà ‚ ‚È‹¤ÊÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ◊äÿSÕÃÊ ∑§Ù ∑§È¿ ∆Ù‚ ¬˝ªÁà Ÿ„Ë¥ „È߸ „Ò •ı⁄U ß‚‚ ÁflflÊŒ •ÊÿÊ •ı⁄U ∑§Ù≈U¸ Ÿ ◊äÿSÕÃÊ ¬ÒŸ‹ ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ÷¡Ê, ‹Á∑§Ÿ ∑§Ù߸ ŸÃË¡Ê Ÿ„Ë¥ ÁŸ∑§‹Ê •ı⁄U ∑§Ê „‹ ÁŸ∑§‹Ÿ ∑§Ë ©ê◊ËŒ Ÿ„Ë¥ „Ò– ©‚ Œπ∑§⁄U ∑§„Ê Á∑§ ◊äÿSÕÃÊ ∑§Êÿ¸flÊ„Ë ◊¥ •¥Ã ◊¥ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ◊Ê◊‹ ∑§Ë ◊Á⁄U≈U ¬⁄U ‚ÈŸflÊ߸ •¡Ë¸ ◊¥ ∑§Ù≈U¸ ‚ •Êª˝„ Á∑§ÿÊ ªÿÊ Á∑§ ÁflflÊŒ ∑§Ê „‹ Ÿ„Ë¥ ÁŸ∑§‹Ê– ŒÙ •ªSà ∑§Ù ◊äÿSÕÃÊ ‚◊Ê# ∑§⁄U •¬Ë‹Ù¥ ¬⁄U ¡ÀŒ „Ë ∑§Ù≈U¸ Ÿ ◊Ê◊‹ ¬⁄U ¿„ •ªSà ‚ ⁄UÙ¡ÊŸÊ ∑§⁄U »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊÿÊ– ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ªÃ •Ê∆ ◊Êø¸ ∑§Ù ◊Ê◊‹Ê ‚ÈŸflÊ߸ ‡ÊÈM§ ∑§Ë ¡Ê∞– ß‚ •¡Ë¸ ¬⁄U ∑§Ù≈U¸ Ÿ ‚ÈŸflÊ߸ ∑§⁄UŸ ∑§Ê •ÊŒ‡Ê Œ ÁŒÿÊ ÕÊ– ∑§Ù≈U¸ Ÿ ◊äÿSÕÃÊ ∑‘§ Á‹∞ ÷¡Ã „È∞ ÃËŸ ‚ŒSÿËÿ vv ¡È‹Ê߸ ∑§Ù ‚ÈŸflÊ߸ ∑§Ë •ı⁄U ◊äÿSÕÃÊ ∑§„Ê ÕÊ Á∑§ ‚ÈŸflÊ߸ Ã’ Ã∑§ ⁄UÙ¡ÊŸÊ ø‹ªË ¡’ Ã∑§ Á∑§ ¬Í⁄UË Ÿ„Ë¥ „Ù ¡ÊÃË– ß‚∑‘§ ’ÊŒ ◊äÿSÕÃÊ ¬ÒŸ‹ ªÁ∆à Á∑§ÿÊ ÕÊ, Á¡‚∑‘§ ¬ÒŸ‹ ‚ v} ¡È‹Ê߸ ∑§Ù ¬˝ªÁà Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊Ê¥ªË– •äÿˇÊ ‚flÊÁŸflÎûÊ ãÿÊÿÊœË‡Ê ∞»§∞◊•Êß ∑§Ù≈U¸ Ÿ ÿ„ ÷Ë ∑§„Ê ÕÊ Á∑§ •ª⁄U Á⁄U¬Ù≈U¸ Œπ∑§⁄U ∑§Ù≈U¸ Ÿ yÆ ÁŒŸ ‹ªÊÃÊ⁄U ◊Ê◊‹ ¬⁄U ‚ÈŸflÊ߸ ∑§‹Ë»§ÈÑÊ Õ, ¡’Á∑§ •ÊäÿÊÁà◊∑§ ªÈL§ üÊËüÊË ©‚ ‹ªÊ Á∑§ ◊äÿSÕÃÊ ‚◊Ê# ∑§⁄U ŒË ¡ÊŸË ∑§Ë– ªÙ¬Ê‹ Á‚¥„ Áfl‡ÊÊ⁄UŒ ∑§Ë •¡Ë¸ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ⁄UÁfl‡Ê¥∑§⁄U fl flÁ⁄UD fl∑§Ë‹ üÊË⁄UÊ◊ ¬¥øÍ ‚ŒSÿ øÊÁ„∞ ÃÙ ∑§Ù≈U¸ ◊äÿSÕÃÊ ‚◊Ê# ∑§⁄U ŒªÊ ◊äÿSÕÃÊ ∑§Êÿ¸flÊ„Ë Ãÿ ‚◊ÿ ‚ ¬„‹ πà◊ Õ– ∑§Ù≈U¸ Ÿ ‡ÊÈM§ ◊¥ ◊äÿSÕÃÊ ∑‘§ Á‹∞ •Ê∆ •ı⁄U ◊Ê◊‹ ¬⁄U wz ¡È‹Ê߸ ‚ ⁄UÙ¡ÊŸÊ ‚ÈŸflÊ߸ „Ù ªß¸ ÕË– ¡’ ◊Ê◊‹ ¬⁄U ‚ÈŸflÊ߸ ø‹ ⁄U„Ë ‚#Ê„ ∑§Ê ‚◊ÿ ÁŒÿÊ ÕÊ, Á¡‚ ’ÊŒ ◊¥ ¬ÒŸ‹ ∑§⁄UªÊ– ß‚ ’Ëø v} ¡È‹Ê߸ ∑§Ù ∑§Ù≈U¸ ÕË ÃÙ ©‚Ë Œı⁄UÊŸ ŒÍ‚⁄U Œı⁄U ∑§Ë ◊äÿSÕÃÊ ∑‘§ ∑‘§ •ŸÈ⁄UÙœ ¬⁄U ’…∏Ê∑§⁄U vz •ªSà Á∑§ÿÊ ◊äÿSÕÃÊ ¬ÒŸ‹ ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ŒπªÊ •ı⁄U ©‚∑‘§ ¬˝ÿÊ‚ ÷Ë „È∞–

Ayodhya Verdict: ¥ØôŠØæ Èñ¤âÜð âð ÂãÜð Âè°× ×ôÎè ·¤æ ÅU÷ßèÅU, Èñ¤âÜæ ç·¤âè ·¤è ãæÚU-ÁèÌ Ùãè´ Ÿß¸ ÁŒÑË. ’„ÈøÁø¸Ã •ÿÙäÿÊ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ∞ÁÄÊÁ‚∑§ »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊ∞ªÊ– »Ò§‚‹ ‚ ¬„‹ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË Ÿ ‚÷Ë ‹ÙªÙ¥ ‚ ‡ÊÊ¥Áà ’ŸÊ∞ ⁄UπŸ ∑§Ë •¬Ë‹ ∑§Ë „Ò– ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ ∑§„Ê „Ò Á∑§ •ÿÙäÿÊ ¬⁄U »Ò§‚‹ ∑§Ù Á∑§‚Ë ‚◊ÈŒÊÿ ∑§Ë „Ê⁄U ÿÊ ¡Ëà ∑‘§ M§¬ ◊¥ Ÿ„Ë¥ ŒπÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„∞– ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ Á‚‹Á‚‹flÊ⁄U ≈U˜flË≈U Á∑§∞ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê, '•ÿÙäÿÊ ¬⁄U ∑§‹ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑§Ê ÁŸáʸÿ •Ê ⁄U„Ê „Ò– Á¬¿‹ ∑§È¿ ◊„ËŸÙ¥ ‚ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ◊¥ ÁŸ⁄U¥Ã⁄U ß‚ Áfl·ÿ ¬⁄U ‚ÈŸflÊ߸ „Ù ⁄U„Ë ÕË, ¬Í⁄UÊ Œ‡Ê ©à‚È∑§ÃÊ ‚ Œπ ⁄U„Ê ÕÊ– ß‚ Œı⁄UÊŸ ‚◊Ê¡ ∑‘§ ‚÷Ë flªÙ¥¸ ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ ‚jÊflŸÊ ∑§Ê flÊÃÊfl⁄UáÊ ’ŸÊ∞ ⁄UπŸ ∑‘§ Á‹∞ Á∑§∞ ª∞ ¬˝ÿÊ‚ ’„Èà ‚⁄UÊ„ŸËÿ „Ò¥–' ŒÍ‚⁄U ≈U˜flË≈U ◊¥ ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Œ‡Ê ∑§Ë ãÿÊÿ¬ÊÁ‹∑§Ê ∑‘§ ◊ÊŸ-‚ê◊ÊŸ ∑§Ù ‚flÙ¸¬Á⁄U ⁄UπÃ „È∞ ‚◊Ê¡ ∑‘§ ‚÷Ë ¬ˇÊÙ¥ Ÿ, ‚Ê◊ÊÁ¡∑§-‚Ê¥S∑§ÎÁÃ∑§ ‚¥ª∆ŸÙ¥ Ÿ, ‚÷Ë ¬ˇÊ∑§Ê⁄UÙ¥ Ÿ ’ËÃ ÁŒŸÙ¥ ‚ı„ÊŒ¸¬Íáʸ •ı⁄U ‚∑§Ê⁄UÊà◊∑§ flÊÃÊfl⁄UáÊ ’ŸÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ¡Ù ¬˝ÿÊ‚ Á∑§∞, fl Sflʪà ÿÙÇÿ „Ò¥– ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ ÁŸáʸÿ ∑‘§ ’ÊŒ ÷Ë „◊ ‚’∑§Ù Á◊‹∑§⁄U ‚ı„ÊŒ¸ ’ŸÊ∞ ⁄UπŸÊ „Ò– ∞∑§ •ãÿ ≈U˜flË≈U ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ •ÿÙäÿÊ ¬⁄U ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑§Ê ¡Ù ÷Ë »Ò§‚‹Ê •Ê∞ªÊ, flÙ Á∑§‚Ë ∑§Ë „Ê⁄U-¡Ëà Ÿ„Ë¥ „٪ʖ Œ‡ÊflÊÁ‚ÿÙ¥ ‚ ◊⁄UË •¬Ë‹ „Ò Á∑§ „◊ ‚’ ∑§Ë ÿ„ ¬˝ÊÕÁ◊∑§ÃÊ ⁄U„ Á∑§ ÿ »Ò§‚‹Ê ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ‡ÊÊ¥ÁÃ, ∞∑§ÃÊ •ı⁄U ‚jÊflŸÊ ∑§Ë ◊„ÊŸ ¬⁄U¥¬⁄UÊ ∑§Ù •ı⁄U ’‹ Œ– ’ÃÊ Œ¥ Á∑§ •ÿÙäÿÊ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ‚È’„ vÆ.xÆ ’¡ »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊ∞ªÊ– ‡ÊË·¸ •ŒÊ‹Ã ∑§Ë ¬Ê¥ø ãÿÊÿʜˇÊÙ¥ ∑§Ë ‚¥ÁflœÊŸ ¬Ë∆ Ÿ ‚¥flŒŸ‡ÊË‹ ◊Ê◊‹ ∑§Ë yÆ ÁŒŸÙ¥ Ã∑§ ◊Ò⁄UÊÕŸ ‚ÈŸflÊ߸ ∑§Ë– ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ M§¬ ‚ ‚¥flŒŸ‡ÊË‹ ◊ÊŸÊ ¡ÊŸ flÊ‹ ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ∑§ß¸ ÿÊÁø∑§Ê•Ù¥ ∑§Ë ‚ÈŸflÊ߸ ∑‘§ ’ÊŒ v{ •ÄU≈UÍ’⁄U ∑§Ù ∑§Ù≈U¸ Ÿ •¬ŸÊ »Ò§‚‹Ê ‚È⁄UÁˇÊà ⁄Uπ Á‹ÿÊ ÕÊ–

¥ØôŠØæ Èñ¤âÜð ·Ô¤ ÎëçC»Ì ·¤æ´»ýðâ ·¤æ çÎ„è ·¤ê¿ SÍç»Ì ⁄UÊÿ¬È⁄.•ÿÙäÿÊ ¬⁄U ‚Ȭ˝Ë◊ »Ò§‚‹ ∑‘§ ’ÊŒ ∑§ÊŸÍŸ √ÿflSÕÊ ∑‘§ ŒÎÁCªÃ ¿ûÊË‚ª…∏ ‚⁄U∑§Ê⁄U fl ∑§Ê¥ª˝‚ ‚¥ª∆Ÿ Ÿ Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ vx Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù ¬˝SÃÊÁflà ÁŒÑË ∑§Íø ∑§Ù SÕÁªÃ ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò– ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê •ÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ªÎ„ ◊¥òÊË •Á◊à ‡ÊÊ„ Ÿ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ ‚ »§ÙŸ ¬⁄U ’Êà ∑§Ë– ©ã„Ù¥Ÿ ⁄UÊíÿ ∑§Ë ∑§ÊŸÍŸ √ÿflSÕÊ ∑‘§ ’Ê’Ã ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ‹Ë– ©‚∑‘§ ’ÊŒ ∑§ÊŸÍŸ √ÿflSÕÊ ∑§Ù ŒπŸ ∑‘§ ’ÊŒ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Ÿ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ •ı⁄U ÁŒÑË ∑§Íø ∑§Ù •÷Ë SÕÁªÃ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ∞‹ÊŸ Á∑§ÿÊ– ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ‚Í⁄U¡¬È⁄U ¬„È¥ø ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ ◊ËÁ«ÿÊ ‚ øøʸ ◊¥ øı∑§ÛÊË „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ªÎ„ ◊¥òÊË ∑§Ù •ÊESà Á∑§ÿÊ ∑§„Ê Á∑§ ©Ÿ‚ »§ÙŸ ¬⁄U ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ªÎ„ ◊¥òÊË ‡ÊÊ„ Ÿ »§ÙŸ Á∑§ ‡ÊÊ¥Áà √ÿflSÕÊ ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ‚ ∑§Êÿ◊ ⁄U„ªË– ß‚∑‘§ ¬⁄U ’Êà ∑§Ë „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ¿ûÊË‚ª…∏ ∑§Ë ∑§ÊŸÍŸ √ÿflSÕÊ Á‹∞ ⁄UÊíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ‚ ÁŸª⁄UÊŸË ⁄UπË „Ò– ¬⁄U ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ‹Ë– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ ©ã„¥ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ªÎ„ ◊¥òÊË ‚ øøʸ ∑‘§ ’ÊŒ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ ∑§Ê¥ª˝‚ ÁSÕÁà ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ‡ÊÊ¥ÁìÍáʸ „Ò– ⁄UÊíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ‚ ‚¥ª∆Ÿ ∑‘§ •Ê‹Ê-ŸÃÊ•Ù¥ ‚ øøʸ ∑§Ë •ı⁄U ©‚∑‘§ ’ÊŒ

¥ØôŠØæ ·Ô¤â ×ð´ Ü´Õè ‹ØæçØ·¤ ÂýçR¤Øæ ·Ô¤ ÕæÎ ‹ØæØ ç×Üæ: RSS Âý×é¹ ×ôãÙ Öæ»ßÌ Ÿß¸ ÁŒÑË. •ÿÙäÿÊ ∑‘§‚ (Ayodhya Case) ◊¥ Á∑§‚Ë ∑§Êÿ¸ ∑§Ù Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UÃÊ „Ò. ‚¥ÉÊ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ ∑§Ê ⁄UÊC˝Ëÿ Sflÿ¥ ‚fl∑§ ‚¥ÉÊ ∑‘§ ‚⁄U‚¥ÉÊøÊ‹∑§ ◊Ù„Ÿ Á„S‚Ê ’ŸÃÊ „Ò. •Êª „◊ •¬Ÿ ÷Áflcÿ ÁŸ◊ʸáÊ ◊¥ ÷ʪflà Ÿ ∑§„Ê „Ò Á∑§ ‚÷Ë Á◊‹ ¡È‹∑§⁄U ⁄UÊ◊ ◊¥ÁŒ⁄U ‹ª ¡Ê∞¥ª. ÁŸ◊ʸáÊ ∑§⁄U¥. ÷ʪflà Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ ’ÃÊ Œ¥ Á∑§ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ (Supreme Court) Ÿ »Ò§‚‹ ∑§Ù „Ê⁄U ¡Ëà ∑‘§ M§¬ ◊¥ ŸÊ ŒπÊ ¡Ê∞. •ÿÙäÿÊ ∑‘§‚ (Ayodhya Case) ◊¥ ÷ʪflà Ÿ ∑§„Ê Á∑§ •Ê⁄U∞‚∞‚ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ ∞ÁÄÊÁ‚∑§ »Ò§‚‹Ê ‚fl¸‚ê◊Áà ÿÊŸË z-Æ ‚ »Ò§‚‹ ∑§Ê Sflʪà ∑§⁄UÃÊ „Ò. ∑§Ù≈U¸ ◊¥ ‚÷Ë ¬„‹È•Ù¥ ‚ÈŸÊÿÊ „Ò. øË»§ ¡ÁS≈U‚ ⁄U¥¡Ÿ ªÙªÙ߸ ∑‘§ ŸÃÎà? ◊¥ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U „È•Ê „Ò. „◊¥ ¤Êª«∏Ê ÁflflÊŒ ‚◊Ê# ∑§⁄UŸÊ ¬Ê¥ø ¡¡Ù¥ ∑§Ë ‚¥flÒœÊÁŸ∑§ ¬Ë∆ Ÿ »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊÃ „È∞ ∑§„Ê Á∑§ ÁflflÊÁŒÃ ¡◊ËŸ ¬⁄U ⁄UÊ◊ ◊¥ÁŒ⁄U ’ŸªÊ. ÁflflÊÁŒÃ ¡◊ËŸ ⁄UÊ◊‹‹Ê ∑§Ù ŒË ¡Ê∞ªË. ◊ÈÁS‹◊ ¬ˇÊ •¬Ÿ ‚ÊˇÿÙ¥ ‚ ÿ„ Á‚h Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ¬Ê∞ Á∑§ ÁflflÊÁŒÃ ÷ÍÁ◊ ¬⁄U ©Ÿ∑§Ê „Ë ∞∑§ÊÁœ∑§Ê⁄U ÕÊ. ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊ÈÁS‹◊ ¬ˇÊ ∑§Ù •ÿÙäÿÊ ◊¥ Á∑§‚Ë •ãÿ ¡ª„ ◊ÁS¡Œ ÁŸ◊ʸáÊ ∑‘§ „Ò. •ÿÙäÿÊ ∑§Ë ‚Ë◊Ê ∑‘§ •¥Œ⁄U „Ë ◊ÁS¡Œ ’ŸÊ∞ Á‹∞ ¬Ê¥ø ∞∑§«∏ ¡◊ËŸ ŒË ¡Ê∞ªË. ¡ÊŸ ∑‘§ ‚flÊ‹ ¬⁄U ÷ʪflà Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ¡◊ËŸ „◊¥ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∑‘§¥Œ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U x ◊„ËŸ ∑‘§ ÷ËÃ⁄U Ÿ„Ë¥ ŒŸË „Ò ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù ŒŸË „Ò. ∞∑§ S∑§Ë◊ ’ŸÊ∑§⁄U ∞∑§ ≈˛S≈U ∑§Ê ª∆Ÿ ∑§⁄UªË ¡Ù ◊Ù„Ÿ ÷ʪflà Ÿ ∑§„Ê, „◊ ¬„‹ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ ÁŸáʸÿ ∑§Ê ◊¥ÁŒ⁄U ’ŸflÊÿªÊ. øË»§ ¡ÁS≈U‚ ⁄U¥¡Ÿ ªÙªÙ߸ Ÿ •äÿÿŸ ∑§⁄U¥ª. •Êª ∑§Ê ∑§Ê◊ ‚⁄U∑§Ê⁄U ŒπªË. ß‚‚ ¡È«∏Ë ¡Ù ’Ê∑§Ë ÿÊÁø∑§Ê∞¥ „Ò¥, flÙ πÊÁ⁄U¡ ∑§Ë „◊ ∑§È¿ Ÿ„Ë¥ øÊ„Ã Á∑§ ◊ÁS¡Œ ∑§Ë ¡◊ËŸ ∑§„Ê¥ Á◊‹. ¡ÊÃË „Ò¥. •Êß∞ •Ê‚ÊŸ ‡ÊéŒÙ¥ ◊¥ ¡ÊŸÃ „Ò¥ •ÿÙäÿÊ „◊ Á‚»§¸ ◊¥ÁŒ⁄U øÊ„Ã „Ò¥ flÙ „◊¥ Á◊‹ ªÿÊ „Ò. ∑§Ê‡ÊË ÁflflÊŒ ¬⁄U ¬Ê¥ø ‚’‚ ’«∏ •ı⁄U •„◊ »Ò§‚‹Ù¥ ∑‘§ •ı⁄U ◊ÕÈ⁄UÊ ∑‘§ ÁflflÊŒ ¬⁄U ÷ʪflà Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ‚¥ÉÊ ’Ê⁄U ◊¥

œÊŸ ¬⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑§Ê¥ª˝‚ ∑‘§ ø‹ ⁄U„ ø⁄UáÊ’h Œ⁄U ‚ π⁄UËŒªË– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ‚¥≈˛‹ ¬Í‹ ◊¥ øÊfl‹ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ ∑§Ù Á»§‹„Ê‹ SÕÁªÃ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ÁŸáʸÿ π⁄UËŒ ∑§Ê ∑§Ù≈UÊ ’…∏ÊŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ÷Ë ¡Ê⁄UË ⁄U„ªË– ÁòÊflŒË Á‹ÿÊ– ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù ‚⁄U∑§Ê⁄U •ı⁄U ∑§Ê¥ª˝‚ ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ¬˝Œ‡Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U •ı⁄U ∑§Ê¥ª˝‚ ‚¥ª∆Ÿ Á∑§‚ÊŸÙ¥ ‚÷Ë Á¡‹Ê ◊ÈÅÿÊ‹ÿÙ¥ ¬⁄U œ⁄UŸÊ-¬˝Œ‡Ê¸Ÿ •ı⁄U vx ∑‘§ ‚ÊÕ „Ò– Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ÁŒÑË ∑§Íø ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ ÁŸáʸÿ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ ÕË– vz Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù ÁŒÑË ◊¥ œ⁄UŸÊ ŒŸ ∑§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ÕË– ‚Ë∞◊ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Ÿ ≈U˜flË≈U Á∑§ÿÊ, •ÿÙäÿÊ ∑§Ê¥ª˝‚ Ÿ ∑§„Ê-Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ò ‚⁄U∑§Ê⁄U •ı⁄U ¬Ê≈U˸ ◊Èg ¬⁄U ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ ÁŸáʸÿ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑‘§ ¬˝Œ‡Ê ◊„Ê◊¥òÊË ‡ÊÒ‹‡Ê ÁŸÁß ÁòÊflŒË ∑§Ê ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Êÿ¸‚Á◊Áà ∑‘§ ’ÿÊŸ ∑§Ù ÷Ë ¬ÙS≈U Á∑§ÿÊ „Ò, ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§ ∑‘§¥Œ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ‚◊Õ¸Ÿ ◊ÍÀÿ ¬⁄U x} Á¡‚◊¥ ‚÷Ë ‚¥’¥ÁœÃ ¬ˇÊÙ¥ •ı⁄U ‚◊ÈŒÊÿÙ¥ ‚ ÁŸflŒŸ ‹Êπ ◊ËÁ≈˛∑§ ≈UŸ œÊŸ π⁄UËŒ ∑§Ë •ŸÈ◊Áà ŒË „Ò, Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò Á∑§ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ‚¥ÁflœÊŸ ◊¥ SÕÊÁ¬Ã ÄUÿÙ¥Á∑§ ‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ ÁflÃ⁄UáÊ ¬˝áÊÊ‹Ë ∑‘§ Á‹∞ wz '‚fl¸œ◊¸ ‚ê÷Êfl' ÃÕÊ ÷Ê߸øÊ⁄U ∑‘§ ©ëø ◊ÍÀÿÙ¥ ∑§Ù ‹Êπ ≈UŸ øÊfl‹ ∑§Ë ¡⁄Uà „ÙÃË „Ò– ¬˝Œ‡Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ÃÙ ÁŸ÷ÊÃ „È∞ •◊Ÿ-øÒŸ ∑§Ê flÊÃÊfl⁄UáÊ ’ŸÊ∞ ⁄Uπ¥– „◊ }z ‹Êπ ◊ËÁ≈˛∑§ ≈UŸ œÊŸ π⁄UËŒ ∑§Ê ‹ˇÿ ⁄UπÊ „Ò– ∑‘§¥Œ˝ ÷Ê⁄UÃËÿ ∑§Ë Á¡ê◊ŒÊ⁄UË „Ò Á∑§ „◊ ‚’ Œ‡Ê ∑§Ë ‚ÁŒÿÙ¥ ‚⁄U∑§Ê⁄U ‚ •ŸÈ◊Áà Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ ÷Ë ¬˝Œ‡Ê ∑§Ë ¬È⁄UÊŸË ¬⁄US¬⁄U ‚ê◊ÊŸ •ı⁄U ∞∑§ÃÊ ∑§Ë ‚¥S∑§ÎÁà fl ‚⁄U∑§Ê⁄U y| ‹Êπ ≈UŸ œÊŸ wz ‚ı ¬ÿ ¬˝Áà Á`§¥≈U‹ ∑§Ë ¬⁄U¥¬⁄UÊ ∑§Ù ¡Ëfl¥Ã ⁄Uπ¥–

·¤ÚUÌæÚUÂéÚU ·¤æòçÚUÇôÚU: PM ×ôÎè Ùð çâ¹ ŸæhæÜé¥ô´ ·Ô¤ ÁˆÍð ·¤ô ç·¤Øæ ÚUßæÙæ, ×Ù×ôãÙ çâ´ã âð Öè ç×Üð «⁄UÊ ’Ê’Ê ŸÊŸ∑§ (¬¥¡Ê’). ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË ŒªË. (Narendra Modi) Ÿ •Ê¡ ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U - ªL§ŸÊŸ∑§ Œfl¡Ë Ÿ ‚Ëπ ŒË „Ò Á∑§ ‚ëøÊ߸ •ı⁄U ߸◊ÊŸŒÊ⁄UË (Kartarpur Corridor) ∑§Ê ©fÊ≈UŸ Á∑§ÿÊ •ı⁄U ‚ Á∑§∞ ª∞ Áfl∑§Ê‚ ‚ „◊‡ÊÊ Ã⁄UP§Ë •ı⁄U ‚◊ÎÁh ∑‘§ ⁄UÊSÃ üÊhÊ‹È•Ù¥ ∑‘§ ¡àÕ ∑§Ù ¬¥¡Ê’ ∑‘§ ªÈ⁄UŒÊ‚¬È⁄U Á¡‹Ê ÁSÕà πÈ‹Ã „Ò¥. ªL§ŸÊŸ∑§ Œfl¡Ë Ÿ ‚Ëπ ŒË „Ò Á∑§ œŸ ÃÙ •ÊÃÊ ∞ÁÄÊÁ‚∑§ Ÿª⁄U «⁄UÊ ’Ê’Ê ŸÊŸ∑§ ‚ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ◊¥ ◊ı¡ÍŒ ¡ÊÃÊ ⁄U„ªÊ ¬⁄U ‚ëø ◊ÍÀÿ „◊‡ÊÊ ⁄U„Ã „Ò¥. ÃËÕ¸ SÕ‹ ªÈL§mÊ⁄UÊ Œ⁄U’Ê⁄U ‚ÊÁ„’ ∑‘§ Á‹∞ ⁄UflÊŸÊ Á∑§ÿÊ. - ’ËÃ v ‚Ê‹ ‚ Œ‡Ê •ı⁄U ÁflŒ‡Ê ◊¥ ∑§ËøŸ, ∑§ÕÊ, ¬˝÷Êà üÊhÊ‹È•Ù¥ ∑‘§ ß‚ Œ‹ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ¬Ífl¸ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË «ÊÚ. »‘§⁄UË, ‹¥ª⁄U, ¡Ò‚ •ÊÿÙ¡ŸÙ¥ ∑‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ªÈL§ ŸÊŸ∑§ Œfl ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ •ı⁄U ©Ÿ∑§Ë ¬%Ë ‚ ÷Ë ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË Ÿ ∑§Ë ‚Ëπ ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò. ß‚‚ ¬„‹ ªÈL§ ◊È‹Ê∑§Êà ∑§Ë. ß‚‚ ¬„‹, ◊ÙŒË ¬¥¡Ê’ ∑‘§ ‚ÈÀÃÊŸ¬È⁄U ªÙÁ’¥Œ Á‚¥„ ¡Ë ∑‘§ xzÆfl¥ ¬˝∑§Ê‡ÊÙà‚fl ∑§Ù ÷Ë ß‚Ë Ã⁄U„ ‹ÙœË ‡Ê„⁄U ¬„È¥ø∑§⁄U ’⁄U ‚ÊÁ„’ ªÈL§mÊ⁄U ◊¥ ◊àÕÊ ≈U∑§Ê ÷√ÿÃÊ ∑‘§ ‚ÊÕ ¬Í⁄UË ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ◊ŸÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ. ‚÷Ë ∑§Ù, Œ‡Ê •ı⁄U ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ’‚ ‚÷Ë Á‚π ÷Ê߸-’„ŸÙ¥ ∑§Ù •ı⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ë ‚Ë◊Ê ‚ ‹ª «⁄UÊ ’Ê’Ê ŸÊŸ∑§ ªÈL§flÊ⁄U - ∑‘§¥Œ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ∞∑§ •ı⁄U ◊„àfl¬Íáʸ »Ò§‚‹Ê Á‹ÿÊ „Ò, ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U ∑‘§ ©fÊ≈UŸ ∑‘§ •fl‚⁄U ¬⁄U „ÊÁŒ¸∑§ ’œÊ߸ ŒÃÊ Á¡‚∑§Ê ‹Ê÷ ŒÈÁŸÿÊ÷⁄U ◊¥ ’‚ •Ÿ∑§ Á‚π ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ ∑§Ù „È•Ê ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã ∑§Êÿ¸R§◊ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „È∞. „Í¥.'' ©ã„Ù¥Ÿ •Êª ∑§„Ê, ß‚ ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U ∑‘§ ’ŸŸ ∑‘§ ’ÊŒ •’ „Ò. ∑§ß¸ ‚Ê‹Ù¥ ‚, ∑§È¿ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ÷Ê⁄Uà ◊¥ •ÊŸ ¬⁄U ¡Ù ÁŒP§Ã ß◊⁄UÊŸ πÊŸ ∑§Ù ‡ÊÈÁR§ÿÊ ∑§„Ê ªÈ L§mÊ⁄UÊ Œ⁄U’Ê⁄U ‚Ê„’ ∑‘§ Œ‡Ê¸Ÿ •Ê‚ÊŸ „Ù ¡Ê∞¥ª. ◊Ò¥ ¬¥¡Ê’ ÕË, •’ ©Ÿ ÁŒP§ÃÙ¥ ∑§Ù ŒÍ⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò. ß‚ ◊ı∑‘§ ¬⁄U ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ◊ÙŒË Ÿ ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U πÙ‹Ÿ ∑§Ë ¬„‹ ∑‘§ Á‹∞ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸË ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ß◊⁄UÊŸ πÊŸ ÁŸÿÊ¡Ë ∑§Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê, Á‡Ê⁄UÙ◊ÁáÊ ªÈL§mÊ⁄UÊ ¬˝’¥œ∑§ ∑§◊≈UË ∑§Ê ß‚ ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U - ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ∞∑§ÃÊ, ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ⁄UˇÊÊ-‚È⁄UˇÊÊ ‚ ‹∑§⁄U, ªÈL§ŸÊŸ∑§ ‡ÊÈÁR§ÿÊ •ŒÊ Á∑§ÿÊ. ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ß◊⁄UÊŸ Ÿ ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ∑§Ù Ãÿ ‚◊ÿ ◊¥ ’ŸÊŸ flÊ‹ „⁄U üÊÁ◊∑§ ‚ÊÕË ∑§Ê ’„ÈÃ-’„Èà Œfl¡Ë ‚ ªÈL§ ªÙÁfl¥Œ ¡Ë Ã’ „⁄U ªÈL§ ‚Ê„’ Ÿ ÁŸ⁄U¥Ã⁄U ¬˝ÿÊ‚ ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U ∑‘§ Áfl·ÿ ◊¥ ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ÷ÊflŸÊ•Ù¥ ∑§Ù ‚◊¤ÊÊ, ‚ê◊ÊŸ •Ê÷Ê⁄U √ÿQ§ ∑§⁄UÃÊ „Í¥. Á∑§∞ „Ò¥, •Ÿ∑§ ’Á‹ŒÊŸ ÁŒ∞ „Ò¥. ß‚Ë ¬⁄U¥¬⁄UÊ ∑§Ù •Ê¡ÊŒË ∑§Ë ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ◊ÙŒË Ÿ ∑§„Ê:ÁŒÿÊ •ı⁄U ©‚Ë ÷ÊflŸÊ ∑‘§ •ŸÈM§¬ ∑§Êÿ¸ Á∑§ÿÊ. ‹«∏Ê߸ •ı⁄U •Ê¡ÊŒ ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ⁄UˇÊÊ ◊¥ Á‚π ‚ÊÁÕÿÙ¥ Ÿ ¬Í⁄UË ‡ÊÁQ§ - ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ∑‘§fl‹ ªÈL§ŸÊŸ∑§ Œfl¡Ë ∑§Ë ∑§◊¸÷ÍÁ◊ Ÿ„Ë¥ „Ò ’ÁÀ∑§ ‚ ÁŸ÷ÊÿÊ „Ò. ŒÙ„⁄UË πȇÊË ‹∑§⁄U •ÊÿÊ ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË Ÿ •¬Ÿ ÷Ê·áÊ ◊¥ ∑§„Ê, ''ªÈL§ ŸÊŸ∑§ Œfl ¡Ë ∑‘§ zzÆfl¥ ∑§⁄UÃʬÈ⁄U ∑‘§ ∑§áÊ-∑§áÊ ◊¥ ªÈL§ŸÊŸ∑§ Œfl¡Ë ∑‘§ ¬‚ËŸ ∑§Ë ◊„∑§ - „◊Ê⁄UË ªÈL§ ¬⁄U¥¬⁄UÊ, ‚¥Ã ¬⁄U¥¬⁄UÊ, ´Á· ¬⁄U¥¬⁄UÊ, Ÿ •‹ª-•‹ª ¬˝∑§Ê‡Ê-©à‚fl ‚ ¬„‹, ߥ≈U˪˝≈U« ø∑§¬ÙS≈U, ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ‚ÊÁ„’ Á◊‹Ë „È߸ „Ò. ©‚∑§Ë flÊÿÈ ◊¥ ©Ÿ∑§Ë flÊáÊË ÉÊÈ‹Ë „È߸ „Ò. ∑§Ê‹π¥« ◊¥, •¬Ÿ-•¬Ÿ Á„‚Ê’ ‚ øÈŸıÁÃÿÙ¥ ‚ ÁŸ¬≈UŸ ∑‘§ ∑§„Ã „Ò ¥ ‡ÊéŒ „◊ ‡ ÊÊ ™§¡Ê¸ ’Ÿ∑§⁄U flÊÃÊfl⁄U á Ê ◊ ¥ Áfll◊ÊŸ ⁄U „ Ã „Ò ¥ . ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U ∑§Ê πÈ‹ŸÊ, „◊ ‚÷Ë ∑‘§ Á‹∞ ŒÙ„⁄UË πȇÊË ‹∑§⁄U ⁄UÊSÃ ‚ȤÊÊ∞ „Ò¥. ©Ÿ∑‘§ ⁄UÊSÃ Á¡ÃŸ Ã’ ‚ÊÕ¸∑§ Õ, ©ÃŸ „Ë •Ê¡ •ÊÿÊ „Ò. ªÈL§ ŸÊŸ∑§ Œfl ¡Ë, Á‚»§¸ Á‚π ¬¥Õ ∑§Ë, ÷Ê⁄Uà ∑§Ë „Ë ∑§⁄UÃÊ⁄U¬È⁄U ‚ Á◊‹Ë ªÈL§flÊáÊË ∑§Ë ™§¡Ê¸, Á‚»§¸ „◊Ê⁄U Á‚π ÷Ê߸- ÷Ë •„◊ „Ò¥. ⁄UÊC˝Ëÿ ∞∑§ÃÊ •ı⁄U ⁄UÊC˝Ëÿ øÃŸÊ ∑‘§ ¬˝Áà „⁄U ‚¥Ã, œ⁄UÙ„⁄U Ÿ„Ë¥, ’ÁÀ∑§ ¬Í⁄UË ◊ÊŸflÃÊ ∑‘§ Á‹∞ ¬˝⁄UáÊÊ ¬È¥¡ „Ò¥. ◊Ò¥ •Ê¬ ’„ŸÙ¥ ∑§Ù „Ë Ÿ„Ë¥ ’ÁÀ∑§ „⁄U ÷Ê⁄UÃflÊ‚Ë ∑§Ù •¬ŸÊ •Ê‡ÊËflʸŒ „⁄U ªÈL§ ∑§Ê •Êª˝„ ⁄U„Ê „Ò.


8 Karobar_Layout 1 11/9/2019 8:03 PM Page 1

dUþ¹f ³¹fcþ ÂæÚU-â×æ¿æÚU

¥æÏæÚU â´Õ´Ïè çàæ·¤æØÌ ¥æòÙÜæ§Ù ·¤ÚUð´ ÎÁü, §â·¤æ Âýôâðâ ãñ ÕãéÌ ¥æâæÙ Ÿß¸ ÁŒÑË. •ÊœÊ⁄U ‚’‚ ◊„àfl¬Íáʸ ¬„øÊŸ ŒSÃÊfl¡Ù¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ „Ò •ı⁄U ÿ„ ¬˝àÿ∑§ ŸÊªÁ⁄U∑§ ∑‘§ ¬Ê‚ „ÙŸÊ •ÁŸflÊÿ¸ „Ò– ÿÁŒ •Ê¬∑§Ù •¬Ÿ •ÊœÊ⁄U •¬«‡ÊŸ ∑‘§ ‚¥’¥œ ◊¥ •ÊœÊ⁄U ŸÊ◊Ê¥∑§Ÿ ∑‘§¥Œ˝ ‚ ∑§Ù߸ ‚◊SÿÊ „Ò ÿÊ •Ê¬Ÿ •ÊœÊ⁄U ∑‘§ Á‹∞ •ÊflŒŸ Á∑§ÿÊ „Ò, ‹Á∑§Ÿ fl„ •Ê¬∑§Ù Á◊‹Ê Ÿ„Ë¥ „Ò ÃÙ •Ê¬ ÷Ê⁄UÃËÿ ÁflÁ‡ÊC ¬„øÊŸ ¬˝ÊÁœ∑§⁄UáÊ (UIDAI) ∑§Ë fl’‚Êß≈U ∑‘§ ¡Á⁄Uÿ •ÊÚŸ‹Êߟ Á‡Ê∑§Êÿà Œ¡¸ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥– Á‡Ê∑§Êÿà Œ¡¸ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ •Ê¬∑§Ù •¬ŸË ŸÊ◊Ê¥∑§Ÿ •Ê߸«Ë ∑§Ë ¡M§⁄Uà ¬«∏ªË, „Ê‹Ê¥Á∑§, ÿÁŒ Á‡Ê∑§Êÿà •ÊœÊ⁄U •ÊÚ¬⁄U≈U⁄U /ÿÊ ŸÊ◊Ê¥∑§Ÿ ∞¡¥‚Ë ‚ ‚¥’¥ÁœÃ „Ò, ÃÙ •Ê¬∑§Ù Á‡Ê∑§Êÿà Œ¡¸ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ •ÁŸflÊÿ¸ M§¬ ‚ •¬ŸÊ ŸÊ◊Ê¥∑§Ÿ •Ê߸«Ë ŒŸÊ „٪ʖ ÿÁŒ •Ê¬ •ÊœÊ⁄U ∑‘§ ¡Ÿ⁄U≈U Ÿ„Ë¥ „ÙŸ ∑§Ë Œ‡ÊÊ ◊¥ Á‡Ê∑§Êÿà Œ¡¸ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥, ÃÙ •Ê¬∑§Ù fl’‚Êß≈U ¬⁄U ŸÊ◊Ê¥∑§Ÿ •Ê߸«Ë ŒŸ ∑§Ë ¡M§⁄Uà „٪˖ „◊ ’ÃÊ ⁄U„ „Ò¥ Á∑§ •Ê¬ ∑Ò§‚ •ÊœÊ⁄U ‚¥’¥œË Á‡Ê∑§ÊÿÃ¥ •ÊÚŸ‹Êߟ Œ¡¸ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥ S≈U¬ v: www.uidai.gov.in ¬⁄U ¡Ê∞¥ •ı⁄U '‚¥¬∑§¸ •ı⁄U ‚◊Õ¸Ÿ' ≈UÒ’ øÈŸ¥– S≈U¬ x: ∞∑§ ŸÿÊ fl’¬¡ πÈ‹ªÊ– ¡M§⁄Uà ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, Á«≈U‹ Œ¡¸ ∑§⁄U¥ - w} •¥∑§Ù¥ ∑§Ë ŸÊ◊Ê¥∑§Ÿ •Ê߸«Ë, ŸÊ◊, ◊Ù’Êß‹ Ÿ¥’⁄U •ı⁄U ߸◊‹ •Ê߸«Ë– •¬ŸÊ ¬ÙS≈U‹ ∑§Ù« «Ê‹¥ •ı⁄U •¬Ÿ ªÊ¥fl/ ‡Ê„⁄U ∑§Ê øÿŸ ∑§⁄U¥– S≈U¬ y: «˛ÊÚ¬-«Ê©Ÿ ◊ŸÍ ‚ Á∑§‚ Ã⁄U„ ∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà „Ò ß‚∑§Ê •ı⁄U üÊáÊË ∑§Ê øÿŸ ∑§⁄U¥– •Ê¬∑§Ù •¬ŸË ‚◊SÿÊ ’ÃÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§„Ê ¡Ê∞ªÊ– ∑Ò§åøÊ ∑§Ù« Œ¡¸ ∑§⁄U¥ •ı⁄U ‚’Á◊≈U ¬⁄U ÁÄU‹∑§ ∑§⁄U¥– äÿÊŸ ⁄U„ Á∑§ •ª⁄U •Ê¬∑§Ù ∑§Ù߸ •ãÿ Á‡Ê∑§Êÿà „Ò, ÃÙ •Ê¬ ≈UÙ‹-»§˝Ë Ÿ¥’⁄U v~y| ¬⁄U ∑§ÊÚ‹ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥ ÿÊ help@uidai.gov.in ¬⁄U ߸◊‹ ÷¡ ‚∑§Ã „Ò¥– UIDAI ∑§Ë fl’‚Êß≈U ∑‘§ ¡Á⁄Uÿ •Ê¬ •¬ŸË Á‡Ê∑§Êÿà ∑§Ë ÁSÕÁà ∑§Ë ¡Ê¥ø ÷Ë ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥– •Ê¬ •¬Ÿ Á‡Ê∑§Êÿà ∑§Ë ÁSÕÁà ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞, ∑‘§fl‹ UIDAI ∑§Ë fl’‚Êß≈U ¬⁄U ¡Ê∞¥ •ı⁄U '‚¥¬∑§¸ •ı⁄U ‚◊Õ¸Ÿ' ≈UÒ’ ∑‘§ Äà Á‡Ê∑§Êÿà ∑§Ë ÁSÕÁà ¡Ê¥ø ∑§Ê øÈŸÊfl ∑§⁄U¥– Á‡Ê∑§Êÿà Œ¡¸ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’ÊŒ ©à¬ÛÊ Á‡Ê∑§Êÿà •Ê߸«Ë Œ¡¸ ∑§⁄U¥ •ı⁄U ∑Ò§åøÊ ∑§Ù« Œ¡¸ ∑§⁄U¥– fl’‚Êß≈U ¬⁄U '¡Ê¥ø ÁSÕÁÃ' ¬⁄U ÁÄU‹∑§ ∑§⁄U¥, ß‚∑‘§ ’ÊŒ •Ê¬∑§Ù •Ê¬∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà ∑§Ë ÁSÕÁà ÁŒπ ¡Ê∞ªË– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ Á∑§‚Ë √ÿÁQ§ ∑§Ù ŸÊ◊, ¬ÃÊ, ¡ã◊ÁÃÁÕ, Á‹¥ª, ◊Ù’Êß‹ Ÿ¥’⁄U, ߸◊‹ ∑‘§ ’Œ‹Êfl ∑‘§ Á‹∞ πÈŒ •ÊœÊ⁄U ∑§Ê«¸ •¬«≈U ‚¥≈U⁄U ¡ÊŸÊ „٪ʖ vz fl·¸ ∑§Ë •ÊÿÈ flÊ‹ ’ëøÙ¥ ∑§Ù ÷Ë •ÊœÊ⁄U ∑§Ê«¸ ‹Ÿ ∑‘§ Á‹∞ ◊Êãÿ ¬Ã ∑‘§ ¬˝◊ÊáÊ ŒSÃÊfl¡Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ©¥ªÁ‹ÿÙ¥ ∑‘§ ÁŸ‡ÊÊŸ, •Ê߸Á⁄U‚ •ı⁄U »§Ù≈UÙª˝Ê»§ ‚Á„à ’ÊÿÙ◊Á≈˛∑§ Á«≈U‹ ∑§Ù •¬«≈U ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ •ÊœÊ⁄U •¬«≈U ∑‘§¥Œ˝ ¬⁄U ¡ÊŸÊ ¡M§⁄UË „Ò–

‚ÜôÕÜ ÏÙ·¤éÕðÚUô´ ·¤è ÎõÜÌ ƒæÅUè, ¥×ðçÚU·¤æ ¥õÚU ¿èÙ ÂÚU ’ØæÎæ ¥âÚU, ÁæÙ𴠀UØæ ãñ ÂêÚUè çÚUÂôÅUü íÿÍÁ⁄Uπ.ŒÈÁŸÿÊ ∑‘§ ‡ÊË·¸ œŸ∑§È’⁄UÙ¥ ∑§Ë ‚¥¬ÁûÊ ◊¥ Á¬¿‹ fl·¸ Áª⁄UÊfl≈U ŒπË ªß¸ „Ò– ß‚∑‘§ Á‹∞ Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ „⁄U Œ‡Ê ∑§Ë Á÷ãŸ-Á÷㟠¬Á⁄USÕÁÃÿÊ¥ ∑§Ê Á¡R§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ∑§„Ê ªÿÊ „Ò Á∑§ •‹ª-•‹ª Œ‡ÊÙ¥ ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÊ¥ „Ò¥, ß‚∑§Ë fl¡„- ßÁ`§≈UË ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ©ÃÊ⁄U-ø…∏Êfl ŒπÊ ªÿÊ „Ò– ß‚∑‘§ ø‹Ã œŸ∑§È’⁄UÙ¥ ∑§Ë Œı‹Ã ◊¥ ÷Ê⁄UË ∑§◊Ë •Ê߸ „Ò– •Êß∞ ¡ÊŸÃ „Ò¥ •ÊÁπ⁄U ÄUÿÊ „Ò ¬Í⁄UË Á⁄U¬Ù≈U¸– ÿÍ’Ë∞‚ •ı⁄U ¬Ë«éÀÿÍ‚Ë mÊ⁄UÊ ¬‡Ê ∑§Ë ªß¸ ∞∑§ Á⁄U¬Ù≈U¸ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ÷Í⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ©∆ʬ≈U∑§ (ŒÈÁŸÿÊ ∑‘§ •‹ª-•‹ª Œ‡ÊÙ¥ ◊¥ ˇÊòÊËÿ ⁄UÊ¡ŸËÁà ∑§Ù ‹∑§⁄U ßÊfl) •ı⁄U ßÁ`§≈UË ◊Ê∑‘§¸≈U ◊¥ ©ÃÊ⁄U-ø…∏Êfl ∑‘§ ø‹Ã ߟ∑§Ë ‚¥¬ÁûÊ ◊¥ ∑§◊Ë •Ê߸ „Ò¥– Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ∑§„Ê ªÿÊ „Ò Á∑§ Á¬¿‹ ∞∑§ Œ‡Ê∑§ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ∞‚Ê ¬„‹Ë ’Ê⁄U „È•Ê „Ò Á∑§ ߟ •⁄U’¬ÁÃÿÙ¥ ∑§Ë Œı‹Ã ◊¥ ÷Ê⁄UË Áª⁄UÊfl≈U Œ¡¸ ∑§Ë ªß¸ „Ò– ß‚ Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ∑§„Ê ªÿÊ „Ò Á∑§ ߟ œŸ∑§È’⁄UÙ¥ ∑§Ë Œı‹Ã ∑§È‹ x}} •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U (∑§⁄UË’ w|.x| ‹Êπ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ) ÉÊ≈U∑§⁄U }.zx~ ‹Êπ ∑§⁄UÙ«∏ «ÊÚ‹⁄U (∑§⁄UË’ z~} ‹Êπ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ) ⁄U„ ªß¸ „Ò– •◊Á⁄U∑§Ê ∑‘§ ’ÊŒ ß‚∑§Ê ‚’‚ íÿÊŒÊ •‚⁄U øËŸ ∑‘§ •⁄U’¬ÁÃÿÙ¥ ◊¥ ŒπÊ ªÿÊ „Ò– ß‚ Œı⁄UÊŸ øËŸ ∑‘§ •⁄U’¬ÁÃÿÙ¥ ∑§Ë ‚¥¬ÁûÊ ◊¥ ‚’‚ Ã¡ Áª⁄UÊfl≈U ŒπË ªß¸ „Ò– •⁄U’¬ÁÃÿÙ¥ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ •◊Á⁄U∑§Ê ∑‘§ ’ÊŒ øËŸ ŒÍ‚⁄U SÕÊŸ ¬⁄U „Ò– ß‚ Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ •◊Á⁄U∑§Ê •ı⁄U øËŸ ◊¥ ¡Ê⁄UË ≈˛«-flÊ⁄U ∑§Ù ÷Ë œŸ∑§È’⁄UÙ¥ ∑§Ë Œı‹Ã ÉÊ≈UŸ ∑§Ê ∞∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ß‚∑‘§ ø‹Ã ‹Ùª ÁŸfl‡Ê ∑§⁄UŸ •ı⁄U ∑§¡¸ ‹Ÿ ‚ ’øÃ ⁄U„– ÿÍ’Ë∞‚ ∑‘§ ÄU‹Êߥ≈U „Ò« (ÿÍ∞ø∞Ÿ•Êß) ¡Ù‚»§ S≈UÊ«‹⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ wÆÆ} ∑‘§ ’ÊŒ wÆv} ◊¥ ÿ„ ¬„‹Ë ’Ê⁄U „È•Ê „Ò, ¡’ •⁄U’ÁÃÿÙ¥ ∑§Ë ‚¥¬ÁûÊ ◊¥ Áª⁄UÊfl≈U •Ê߸ „Ò–

³fBÊ dQ»»fe, SXXdUUfSXX , 10 ³fU¸¶fSXX 2019

Y Xû¶ffSXX IYfSX

epaper.vijaynews.in

8

BSNL ·Ô¤ y®,®®® âð ¥çÏ·¤ ·¤×ü¿æÚUè Ùð ¿éÙæ VRS ·¤æ çß·¤Ë ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ Ÿ ¬Ê¥ø Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù flË•Ê⁄U∞‚ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë– ∑§¥¬ŸË ∑‘§ ∑§È‹ «…∏ ‹Êπ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ◊¥ ‚ ∑§⁄UË’ ∞∑§ ‹Êπ ∑§◊¸øÊ⁄UË flË•Ê⁄U∞‚ ∑‘§ ŒÊÿ⁄U ◊¥ „Ò¥– Ÿß¸ ÁŒÑË. ‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ ˇÊòÊ ∑§Ë Áfl‹ÿ ∑§⁄UŸÊ, ©Ÿ∑§Ë ¬Á⁄U‚¥¬ÁûÊÿÙ¥ ŒÍ⁄U‚¥øÊ⁄U ∑§¥¬ŸË ÷Ê⁄Uà ‚¥øÊ⁄U ÁŸª◊ ∑§Ê ◊ıŒ˝Ë∑§⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ, ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Á‹Á◊≈U « (’Ë∞‚∞Ÿ∞‹) ∑‘ § ∑§Ù flË•Ê⁄U∞‚ ŒŸÊ ßàÿÊÁŒ ‡ÊÊÁ◊‹ yÆ,ÆÆÆ ‚ •Áœ∑§ ∑§◊¸øÊ⁄UË „Ò– ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê ß⁄UÊŒÊ „Ò Á∑§ ‚¥ÿÈQ§ SflÒÁë¿∑§ ‚fl ÊÁŸflÎÁûÊ ÿÙ¡ŸÊ ∑§¥¬ŸË ∑§Ù ŒÙ ‚Ê‹ ∑‘§ ÷ËÃ⁄U ‹Ê÷ ◊¥ (flË•Ê⁄U∞‚) ∑§Ê Áfl∑§À¬ ‹ øÈ∑‘§ ‹ÊÿÊ ¡Ê∞– ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ Ÿ ¬Ê¥ø „Ò¥– ∑§¥¬ŸË mÊ⁄UÊ ÃËŸ ÁŒŸ ¬„‹ ß‚ Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù flË•Ê⁄U∞‚ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë ªß¸ „Ò– ∑§¥¬ŸË ∑§Ë– ∑§¥¬ŸË ∑‘§ ∑§È‹ «…∏ ‹Êπ ∑‘§ øÿ⁄U◊ÒŸ ∞fl¥ ¬˝’¥œ ÁŸŒ‡Ê∑§ ¬Ë. ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ◊¥ ‚ ∑§⁄UË’ ∞∑§ ‹Êπ ∑§◊¸øÊ⁄UË flË•Ê⁄U∞‚ ∑‘§ ŒÊÿ⁄U ◊¥ „Ò¥– ∑‘§. ¬È⁄UflÊ⁄U Ÿ ÿ„ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË „Ò– ’ÃÊ Œ¥ Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ Á¬¿‹ ◊„ËŸ ◊Ê‹Í◊ „Ù Á∑§ flË•Ê⁄U∞‚ •ÊflŒŸ ∑‘§ ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ •ı⁄U ◊„ÊŸª⁄U Á‹∞ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§ ¬Ê‚ ÃËŸ ŒÍ ⁄ U‚¥ ø Ê⁄U ÁŸª◊ Á‹Á◊≈U « ÁŒ‚¥’⁄U Ã∑§ ∑§Ê ‚◊ÿ „Ò– (∞◊≈UË∞Ÿ∞‹) ∑‘§ ¬ÈŸ⁄UÙhÊ⁄U ∑‘§ ¬È⁄UflÊ⁄U Ÿ ∑§„Ê, 'flË•Ê⁄U∞‚ ÿÙ¡ŸÊ ∑‘§ Á‹∞ {~,ÆÆÆ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑‘§ ⁄UÊ„Ã Á‹∞ •’ Ã∑§ yÆ,ÆÆÆ ‚ íÿÊŒÊ ¬Ò∑‘§¡ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë ÕË– ß‚◊¥ ÉÊÊ≈U ∑§◊¸øÊ⁄UË ⁄UÁ¡S≈˛‡ÊŸ ∑§⁄UÊ øÈ∑‘§ „Ò¥– ◊¥ ø‹ ⁄U„Ë ŒÙŸÙ¥ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑§Ê ß‚◊¥ ‚ ∑§⁄UË’ w{,ÆÆÆ ∑§◊¸øÊ⁄UË

‚◊Í„ “ª” ∑‘§ „Ò¥– ‚÷Ë üÊÁáÊÿÙ¥ ∑‘§ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ù •ë¿Ë ¬˝ÁÃÁR§ÿÊ Á◊‹Ë „Ò–' ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§Ê ◊ÊŸŸÊ „Ò Á∑§ ∑§⁄UË’ |Æ ‚ }Æ „¡Ê⁄U ∑§◊¸øÊ⁄UË ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ù øÈŸ¥ª– ∑§¥¬ŸË ∑§Ê ◊ŸÊŸÊ „Ò Á∑§ ß‚‚ ©‚∑‘§ flß ÷ȪÃÊŸ ∑‘§ πÊÃ ◊¥ ∑§⁄UË’ |,ÆÆÆ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ’øà „Ù ‚∑§ÃË „Ò– ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ∑§Ë flË•Ê⁄U∞‚ ÿÙ¡ŸÊ ◊¥ ∑§¥¬ŸË ∑‘§ zÆ fl·¸ ÿÊ ß‚‚ •Áœ∑§ •ÊÿÈ ∑‘§ ‚÷Ë ÁŸÿÁ◊à •ı⁄U SÕÊÿË ∑§◊¸øÊ⁄UË ß‚∑‘§ ÿÙÇÿ „Ò¥– ß‚◊¥ ©Ÿ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò ¡Ù ¬˝ÁÃÁŸÿÈÁQ§ ¬⁄U ’Ë∞‚∞Ÿ∞‹ ‚ ’Ê„⁄U Á∑§‚Ë •ãÿ ‚¥ª∆Ÿ ÿÊ Áfl÷ʪ ◊¥ ÁŸÿÈQ§ „Ò¥–

NEFT ÂÚU ÁÙßÚUè âð ¥Õ Õè×æ ×ð´ ·¤ßÚU ãô â·¤Ìæ ãñ Øô», Ùãè´ Ü»ð»æ ·¤ô§ü ¿æÁü çÁ× ¥õÚU ÂýôÅUèÙ âçŒÜ×ð´ÅU ·¤æ ¹¿ü ãðËÍ §´àØôÚUð´â ÜðÙð ßæÜô´ ·Ô¤ çÜ° ÁæÙÙæ ãñ ÁM¤ÚUè

◊‚ıŒ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÿ ‚ÈÁflœÊ∞¥ ŒŸ ∑‘§ ∞fl¡ ◊¥ ’Ë◊Ê ¬˝ŒÊÃÊ ∑§¥¬ÁŸÿÊ¥ ©à¬ÊŒ ∑‘§ ‚ÊÕ •‹ª ‚ ‡ÊÈÀ∑§ ‹ªÊ ‚∑§ÃË „Ò¥–

Ÿß¸ ÁŒÑË.„ÀÕ ß¥‡ÿÙ⁄U¥‚ ‹Ÿ flÊ‹Ù¥ ∑‘§ Á‹∞ •Ê◊ ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ ’Ëø SflÊSâÿ ∑§Ù ‹∑§⁄U ¡ÀŒË „Ë ©Ÿ∑‘§ ’Ë◊Ê ¬Ò∑‘§¡ ◊¥ ÿÙª ∑‘§¥Œ˝ ¡ÊªM§∑§ÃÊ ’…∏ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ∞‚ Ÿ∞ ÁŒ‡ÊÊ •ı⁄U Á¡◊ ∑§Ë ◊¥’⁄UÁ‡Ê¬ ∑§Ë »§Ë‚ ÷⁄UŸ •ı⁄U ÁŸŒ¸‡Ê ¬‡Ê ¬˝SÃÊÁflà ∑§⁄U ⁄U„Ê „Ò– ¬˝Ù≈UËŸ ‚Áå‹◊¥≈U π⁄UËŒŸ •ÊÁŒ ∑‘§ Á‹∞ ß⁄U«Ê Ÿ SflÊSâÿ •ı⁄U ’øÊfl ∑‘§ »§Ëø⁄U ∞fl¥ flÊ©ø⁄U Á◊‹ ‚∑§Ã „Ò¥– ÷Ê⁄UÃËÿ ’Ë◊Ê »§ÊÿŒÙ¥ ¬⁄U ÁŒ‡ÊÊÁŸŒ¸‡Ê flÊ‹Ê ∞∑§ ◊‚ıŒÊ ÁflÁŸÿÊ◊∑§ •ı⁄U Áfl∑§Ê‚ ¬˝ÊÁœ∑§⁄UáÊ (IRDAI) ÃÒÿÊ⁄U Á∑§ÿÊ „Ò. ß‚◊¥ ©‚Ÿ ∑§„Ê Á∑§

SflÊSâÿ ’Ë◊Ê ŒŸ ÿÊ ©Ÿ‚ ¡È«∏ •S¬ÃÊ‹ ’Ë◊ÊœÊ⁄U∑§Ù¥ ∑§Ù ’Ê„⁄UË ‚‹Ê„ •ı⁄U ©¬øÊ⁄U, •ı·Áœ, SflÊSâÿ ¡Ê¥ø •ÊÁŒ ‚¥’¥œË ÁflÁ‡ÊC ‚flÊ•Ù¥ ∑§Ë ¬‡Ê∑§‡Ê ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥– ©‚∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, '’Ë◊Ê ∑‘§ ‚ÊÕ ¡È«∏Ë SflÊSâÿ •ı⁄U Á»§≈UŸ‚ ∑§Ë ‡ÊÃÙ¥¸ ∑‘§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ’Ë◊Ê ¬˝ŒÊÃÊ ÁøÁ∑§à‚Ê ’Ë◊ÊœÊ⁄U∑§Ù¥ ∑‘§ ’Ëø SflÊSâÿ ∑§Ù ‹∑§⁄U ¡ÊªM§∑§ÃÊ »Ò§‹Ê ‚∑§Ã „Ò¥–' ß⁄U«Ê ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, ÿ„ ’Ë◊ÊœÊ⁄U∑§Ù¥ ∑§Ù ’Ê„⁄UË ‚‹Ê„ •ı⁄U ©¬øÊ⁄U, ÁøÁ∑§à‚Ê ¡Ê¥ø, ¬˝Ù≈UËŸ ‚Áå‹◊¥≈U π⁄UËŒŸ ∑‘§ Á‹∞ flÊ©ø⁄U •ı⁄U ÿÙª ÃÕÊ Á¡◊ •ÊÁŒ ∑‘§ Á‹∞ ¿Í≈U ∑‘§ flÊ©ø⁄U ◊È„ÒÿÊ ∑§⁄UÊ∑§⁄U Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ◊‚ıŒ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ÿ ‚ÈÁflœÊ∞¥ ŒŸ ∑‘§ ∞fl¡ ◊¥ ’Ë◊Ê ¬˝ŒÊÃÊ ∑§¥¬ÁŸÿÊ¥ ©à¬ÊŒ ∑‘§ ‚ÊÕ •‹ª ‚ ‡ÊÈÀ∑§ ‹ªÊ ‚∑§ÃË „Ò¥– „Ê‹Ê¥Á∑§ ’Ë◊ʬ˝ŒÊÃÊ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑§Ù ’Ë◊Ê ¬‡Ê∑§‡Ê ∑‘§ ‚ÊÕ ÿ„ S¬C Ãı⁄U ¬⁄U ’ÃÊŸÊ ¬«∏ªÊ Á∑§ ߟ ‚ÈÁflœÊ•Ù¥ ∑‘§ ∞fl¡ ◊¥ Á∑§ÃŸÊ ‡ÊÈÀ∑§ Á‹ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò–

Ÿß¸ ÁŒÑË. Ÿ‡ÊŸ‹ ß‹ÄU≈˛ÊÚÁŸ∑§ »§¥« ‚ÈÁflœÊ¡Ÿ∑§, ‚È⁄UÁˇÊà •ı⁄U ‚SÃË „Ù¥– ≈˛Ê¥‚»§⁄U (NEFT) ‚ÈÁflœÊ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ ß‚ ¬˝ÿÊ‚ ∑‘§ ¬Á⁄UáÊÊ◊SflM§¬ Á⁄U≈U‹ •ÊÚŸ‹Êߟ ‹ŸŒŸ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ù¥ ∑‘§ Á‹∞ Á«Á¡≈U‹ ¬◊¥≈U Á‚S≈Uê‚ ◊¥ Ã¡Ë ‚ ∞∑§ •ë¿Ë π’⁄U „Ò– ß‚ ‚ÈÁflœÊ ∑‘§ Áfl∑§Ê‚ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ªÊ–' Á‹∞ •’ ∞∑§ ¡Ÿfl⁄UË wÆwÆ ‚ ∑§Ù߸ •ÄU≈UÍ’⁄U wÆv} ‚ Á‚Ã¥’⁄U wÆv~ ∑§Ë ‡ÊÈÀ∑§ ‹ÊªÍ Ÿ„Ë¥ „٪ʖ ÷Ê⁄UÃËÿ Á⁄U¡∏fl¸ •flÁœ ◊¥ ∑§È‹ ªÒ⁄U-Ÿ∑§Œ Á⁄U≈U‹ ¬◊¥≈U ’Ò¥∑§ (RBI) Ÿ ß‚∑‘§ Á‹∞ ’Ò¥∑§Ù¥ ∑§Ù ◊¥ Á«Á¡≈U‹ ¬◊¥≈U˜‚ ∑§Ê ÿÙªŒÊŸ ~{ ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒÿ „Ò¥– ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ’Ò¥∑§ Ÿ ÁŸŒ¸‡Ê »§Ë‚Œ ⁄U„Ê „Ò– fl„Ë, ß‚ •flÁœ ◊¥ ¡Ê⁄UË Á∑§ÿÊ „Ò Á∑§ ’øà πÊÃÙ¥ ‚ ∞Ÿß¸∞»§≈UË •ı⁄U ÿͬ˕Ê߸ Á‚S≈U◊ ‚ •ÊÚŸ‹Êߟ ≈˛Ê¥¡ÄU‡ÊŸ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ R§◊‡Ê: wzw ∑§⁄UÙ«∏ •ı⁄U }|y ∑§⁄UÙ«∏ ∞Ÿß¸∞»§≈UË øÊ¡¸¡ Ÿ„Ë¥ Á‹ÿ ¡Ê∞¥ª– ‹ŸŒŸ „È∞– Ÿ∞ ‚Ê‹ ‚ ÿ„ ÁŸÿ◊ ‹ÊªÍ „Ù ¡Ê∞ªÊ– •Ê⁄U’Ë•Ê߸ Ÿ Á«Á¡≈U‹ ≈˛Ê¥¡ÄU‡ÊŸ ∑§Ù ¬˝◊Ù≈U ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ’Ò¥∑§Ù¥ ∑§Ù ÿ„ ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒÿÊ „Ò– •Ê¬∑§Ù ’ÃÊ Œ¥ Á∑§ ߥ≈U⁄U-’Ò¥∑§ ≈˛Ê¥‚»§⁄U ∑‘ § •Ê⁄U≈UË¡Ë∞‚ •ı⁄U ∞Ÿß¸∞»§≈UË ŒÙ Á‚S≈U◊ „Ò¥– ÿ ŒÙŸÙ¥ Á‚S≈U◊ •Ê⁄U’Ë•Ê߸ ∑§Ë Œπ⁄Uπ ◊¥ „Ò¥– ߟ ŒÙŸÙ¥ Á‚S≈U◊ ◊¥ ߥ≈U⁄UŸ≈U, ◊Ù’Êß‹ ’Ò¥Á∑§¥ª ÿÊ ß‚‚ ¬„‹ ÷Ê⁄UÃËÿ Á⁄U¡∏fl¸ ’Ò¥∑§ Ÿ Á»§⁄U ’Ò¥∑§ ’˝Ê¥ø ∑‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ≈˛Ê¥¡ÄU‡ÊŸ ∞Ÿß¸∞»§≈UË ∑§Ë ‚ÈÁflœÊ ∑§Ù ÁŒ‚¥’⁄U Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ∞Ÿß¸∞»§≈UË ‚ÈÁflœÊ wÆv~ ‚ w|*| ©¬‹éœ ∑§⁄UÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Ê ‹Ê÷ ∑§Ù߸ ÷Ë √ÿÁQ§ ÿÊ ∑§¥¬ŸË ‹ ∑§„Ê ÕÊ– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ‚∑§ÃË „Ò– ß‚ Á‚S≈U◊ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ Á∑§‚Ë ‚’‚ ’«∏ ’Ò¥∑§ S≈U≈U ’Ò¥∑§ •ÊÚ»§ ߥÁ«ÿÊ •ãÿ ‡Ê„⁄U ∑§Ë ’Ò¥∑§ ‡ÊÊπÊ ◊¥ Á∑§‚Ë ÷Ë (SBI) Ÿ ¬„‹ Ãÿ Á∑§ÿÊ „Ò Á∑§ fl„ ∑§¥¬ŸË ÿÊ √ÿÁQ§ ∑§Ù ¬Ò‚Ê ÷¡Ê ¡Ê •Ê⁄U≈UË¡Ë∞‚ •ı⁄U ∞Ÿß¸∞»§≈UË ‚ÈÁflœÊ ‚∑§ÃÊ „Ò– ‚ ‹ŸŒŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Ù߸ øÊ¡¸¡ Ÿ„Ë¥ ÷Ê⁄UÃËÿ Á⁄U¡∏fl¸ ’Ò¥∑§ Ÿ ∞∑§ S≈U≈U◊¥≈U ◊¥ fl‚Í‹ªÊ– ∞Ÿß¸∞»§≈UË Á‚S≈U◊ ‚ ∑§„Ê, 'Á⁄U¡∏fl¸ ’Ò¥∑§ ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ ‹ŸŒŸ ◊¥ ß‚ ‚◊ÿ vÆ,ÆÆÆ L§¬ÿ Ã∑§ •àÿÊœÈÁŸ∑§ ÷ȪÃÊŸ ¬˝áÊÊÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ë ∑‘§ ‹ŸŒŸ ¬⁄U ŒÙ L§¬ÿ fl ¡Ë∞‚≈UË SÕʬŸÊ ∑§⁄UŸÊ „Ò, ¡Ù ∑§È‡Ê‹, øÊ¡¸ ‹ªÃÊ „Ò–

êÿÍøÈ•‹ »§¥«˜‚ ∑§Ë ¬˝’¥œŸ •œËŸ '§‹È¤ôçââ ·¤è Áæ´¿ ÁæÚUè ÚUãð»è, ‚¥¬ÁûÊÿÙ¥ ◊¥ „È߸ ‚Êà »§Ë‚Œ ’…∏ÙÃ⁄UË Õæ·¤è Ö»ßæÙ âð ÂêçÀ°' ◊ÊÚÁŸ¸ªS≈UÊ⁄U ßãflS≈U◊¥≈U ∞«flÊß¡⁄U ߥÁ«ÿÊ ∑‘§ flÁ⁄UD Áfl‡‹·∑§ Á„◊Ê¥‡ÊÈ üÊËflÊSÃfl Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÉÊ⁄U‹Í ‡Êÿ⁄U ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ Ã¡Ë ∑§Ë fl¡„ ‚ ßÁ`§≈UË êÿÍøÈ•‹ »§¥«Ù¥ ◊¥ ‡ÊÈf ÁŸfl‡Ê ¡Ê⁄UË „Ò– Ÿß¸ ÁŒÑË. ß‚ ‚Ê‹ Á‚Ã¥’⁄U ∑‘§ ◊È∑§Ê’‹ •ÄU≈UÍ’⁄U ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ß‚ üÊáÊË ◊¥ ÁŸfl‡Ê •ÄU≈UÍ’⁄U ◊¥ êÿÍøÈ•‹ »§¥« ߥ«S≈˛Ë ∑§Ë ∑§È¿ ∑§◊ ⁄U„Ê– ∑§È‹ Á◊‹Ê∑§⁄U ’„Ã⁄U ¬˝’¥œŸ •œËŸ ‚¥¬ÁûÊÿÊ¥ (∞ÿÍ∞◊) |.y ߟçU‹Ù ß‚ ’Êà ∑§Ê ‚¥∑‘§Ã „Ò Á∑§ »§Ë‚Œ ’…∏∑§⁄U w{.xx ‹Êπ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ë ÁŸfl‡Ê ∑§Ù ‹∑§⁄U ‚¥≈UË◊¥≈U ◊¡’Íà ’ŸÊ „Ù ªß¸¥– Á‚Ã¥’⁄U ∑‘§ •¥Ã Ã∑§ êÿÍøÈ•‹ »§¥« „È•Ê „Ò– ∑§Ê ∞ÿÍ∞◊ wy.z ‹Êπ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ⁄U„Ê ÕÊ– «≈U »§¥«Ù¥ ◊¥ ¡Ù⁄UŒÊ⁄U ÁŸfl‡Ê : «≈U (´ •ÄU≈UÍ’⁄U ∑‘§ Œı⁄UÊŸ êÿÍøÈ•‹ »§¥« ∑§Ë ßÁ`§≈UË áÊ) S∑§Ë◊ ∑§Ë ’Êà ∑§⁄U¥ ÃÙ Á‹Á`§« •ı⁄U Á‹Á`§« S∑§Ë◊ ◊¥ ¡Ù⁄UŒÊ⁄U ÁŸfl‡Ê ∑‘§ »§¥«˜‚ ◊¥ ~x,wÆx ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ê ’Ëø ∞ÿÍ∞◊ ◊¥ •ë¿Ë-πÊ‚Ë ’…∏ÙÃ⁄UË „È߸ ÁŸfl‡Ê ŒπÊ ªÿÊ, ¡’Á∑§ Á‚Ã¥’⁄U ◊¥ „Ò– •ÄU≈UÍ’⁄U ◊¥ ßÁ`§≈UË S∑§Ë◊ ◊¥ {,Ævz ß‚ üÊáÊË ◊¥ v.y ‹Êπ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ë ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ê ÁŸfl‡Ê •ÊÿÊ– “∞‚ÙÁ‚∞‡ÊŸ ÁŸ∑§Ê‚Ë ŒπË ªß¸ ÕË– ∑§È‹ Á◊‹Ê∑§⁄U •ÊÚ»§ êÿÍøÈ•‹ »§¥«˜‚ ߟ ߥÁ«ÿÊ” (∞껧Ë) «≈U »§¥«Ù¥ ◊¥ v.w ‹Êπ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ë Ÿ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù ß‚ ’Ê⁄U ◊¥ ÃÊ¡Ê •Ê¥∑§«∏ ¡Ê⁄UË •Ê◊Œ „È߸ „Ò– ßÁ`§≈UË å‹ÊŸ ◊¥ vv ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ê ¿Ù≈UÊ ÁŸfl‡Ê Á∑§∞ „Ò¥– »§¥ « „Ê©‚ ¡ ∑§Ù Á◊‹Ë ßÃŸË ⁄U∑§◊ : ∞ê»§Ë ∑‘§ •ÊÿÊ– ÿÊŸË Á¬¿‹ ◊„ËŸ êÿÍøÈ•‹ »§¥«Ù¥ ∑‘§ ¡Á⁄Uÿ Á⁄U≈U‹ ÁŸfl‡Ê ’…∏Ê : »§¥« ◊ÒŸ¡⁄UÙ¥ ∑§Ê ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§ •Ê¥∑§«∏Ù¥ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ êÿÍøÈ•‹ »§¥« ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑‘§ ¬Ê‚ ßÁ`§≈UË ◊¥ ∑§È‹ ÁŸfl‡Ê {,Ævz ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ê ⁄U„Ê– Á⁄U≈U‹ ÁŸfl‡Ê∑§Ù¥ ∑§Ë •Áœ∑§ ÷ʪˌÊ⁄UË •ı⁄U ßÁ`§≈UË •ÄU≈UÍ’⁄U ◊¥ v.xx ‹Êπ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ë ¬Í¥¡Ë •Ê߸– S∑§Ëê‚ ∞fl¥ Á‹Á`§« »§¥«Ù¥ ◊¥ ÁŸfl‡Ê ∑§Ë ◊¡’Íà ÁŸfl‡Ê ∑§Ù ‹∑§⁄U ‚¥≈UË◊¥≈U ◊¡’ÍÃ: ◊ÊÚÁŸ¸ªS≈UÊ⁄U ß‚◊¥ ~x,wÆÆ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ‚ •Áœ∑§ ¬Í¥¡Ë ∑‘§fl‹ •Ê◊Œ ∑§Ë fl¡„ ‚ ∞ÿÍ∞◊ ◊¥ •ë¿Ë ’…∏ÙÃ⁄UË „È߸ „Ò– ßãflS≈U◊¥≈U ∞«flÊß¡⁄U ߥÁ«ÿÊ ∑‘§ flÁ⁄UD Áfl‡‹·∑§ Á‹Á`§« »§¥«Ù¥ ◊¥ •Ê߸¥– Á‚Ã¥’⁄U ∑‘§ Œı⁄UÊŸ êÿÍøÈ•‹ •ÄU≈UÍ’⁄U ◊¥ •Ù¬Ÿ-∞¥«« ßÁ`§≈UË S∑§Ë◊ ◊¥ {,Æw{ Á„◊Ê¥‡ÊÈ üÊËflÊSÃfl Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÉÊ⁄U‹Í ‡Êÿ⁄U ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ »§¥« ߥ«S≈˛Ë ◊¥ v.zw ‹Êπ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ë ÁŸ∑§Ê‚Ë ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ê ÁŸfl‡Ê „È•Ê, ¡’Á∑§ ÄU‹Ù¡-∞¥«« Ã¡Ë ∑§Ë fl¡„ ‚ ßÁ`§≈UË êÿÍøÈ•‹ »§¥«Ù¥ ◊¥ ‡ÊÈf „È߸ ÕË– ÁŸfl‡Ê ¡Ê⁄UË „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§ Á‚Ã¥’⁄U ∑‘§ ◊È∑§Ê’‹

◊È¥’߸. ¬Í¥¡Ë ’Ê¡Ê⁄U ÁŸÿÊ◊∑§ ‚’Ë ∑‘§ øÿ⁄U◊ÒŸ •¡ÿ àÿÊªË Ÿ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù ∑§„Ê Á∑§ •Êß≈UË ∑§¥¬ŸË ß㻧ÙÁ‚‚ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ Á√„‚‹é‹Ù•⁄U ∑§Ë Á‡Ê∑§ÊÿÃÙ¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø ø‹ÃË ⁄U„ªË– Á¬¿‹ ÁŒŸÙ¥ ∑§¥¬ŸË ∑‘§ øÿ⁄U◊ÒŸ Ÿ¥ŒŸ ŸË‹∑§ÁáÊ Ÿ ∑§„Ê ÕÊ Á∑§ ÷ªflÊŸ ÷Ë ß㻧ÙÁ‚‚ ∑‘§ •Ê¥∑§«∏Ù¥ ‚ ¿«∏¿Ê«∏ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ‚∑§Ã– àÿÊªË Ÿ ∑§„Ê, “ÁŸfl‡Ê∑§ ÿÁŒ øÊ„¥ ÃÙ ß㻧ÙÁ‚‚ ∑‘§ ’ÿÊŸ ‚ ⁄UÊ„Ã ∑§Ë ‚Ê¥‚ ‹ ‚∑§Ã „Ò¥, ‹Á∑§Ÿ „◊Ê⁄UË ¡Ê¥ø ø‹ÃË ⁄U„ªË– ◊Ò¥ •Ê¬‚ ßÃŸÊ „Ë ∑§„ ‚∑§ÃÊ „Í¥–” ß‚‚ ¬„‹ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ŸË‹∑§ÁáÊ Ÿ ß㻧ÙÁ‚‚ ∑‘§ ‚◊Õ¸Ÿ ◊¥ ∑§«∏ ‡ÊéŒÙ¥ ◊¥ ∑§„Ê ÕÊ, “÷ªflÊŸ ÷Ë ∑§¥¬ŸË ∑‘§ •Ê¥∑§«∏Ù¥ ◊¥ ¿«∏¿Ê«∏ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ‚∑§Ã– ߟ •Ê⁄U٬٥ ‚ ◊⁄UË »§Êߟ¥‚ ≈UË◊ •¬◊ÊÁŸÃ ◊„‚Í‚ ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò– ‹Á∑§Ÿ, ◊Ò¥ ¡Ê¥ø ∑§Ù ‹∑§⁄U ¬ˇÊ¬ÊÃË Ÿ„Ë¥ „Í¥–” ©Ÿ∑‘§ ß‚ ’ÿÊŸ ¬⁄U ‚flÊ‹ ∑§Ù ‹∑§⁄U àÿÊªË Ÿ ∑§„Ê, “ÿÊ ÃÙ •Ê¬∑§Ù ŸË‹∑§ÁáÊ ‚ ¬Í¿ŸÊ „ÙªÊ ÿÊ •Ê¬ ÷ªflÊŸ ‚ ¬Í¿ ‚∑§Ã „Ò¥–” ß㻧ÙÁ‚‚ ∑‘§ ∑§È¿ ªÈ◊ŸÊ◊ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ “∞ÁÕ∑§‹ ߥå‹ÊÚ߸” ∑‘§ ŸÊ◊ ‚ wÆ Á‚Ã¥’⁄U ∑§Ù ∑§¥¬ŸË ∑‘§ ÁŸŒ‡Ê∑§◊¥«‹ ∑§Ù ŒÙ ¬¡ ∑§Ê ∞∑§ ¬òÊ ÷¡Ê ÕÊ– ß‚◊¥ Á‹πÊ „Ò, “¬Ê⁄Uπ (‚Ë߸•Ù ‚‹Ë‹ ¬Ê⁄Uπ) •ı⁄U ⁄UÊÚÿ (‚Ë∞»§•Ù ÁŸ‹¥¡Ÿ ⁄UÊÚÿ) Á¬¿‹Ë ∑§ß¸ ÁÃ◊ÊÁ„ÿÙ¥ ‚ ∑§¥¬ŸË ◊¥ ∑§È¿ ª«∏’«∏Ë

∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ß‚∑‘§ ‚È’Íà ∑‘§ Ãı⁄U ¬⁄U ©Ÿ∑‘§ ߸◊‹ •ı⁄U flÊÚÿ‚ Á⁄U∑§ÊÚÁ«¸ª ÷¡Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò–” „Ê‹Ê¥Á∑§ ß‚ ¬òÊ ∑§Ê ’Ù«¸ ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ ∑§Ù߸ ¡flÊ’ Ÿ„Ë¥ •ÊÿÊ– ß‚∑‘§ ’ÊŒ ∞∑§ ªÈ◊ŸÊ◊ Á√„‚‹é‹Ù•⁄U Ÿ ∞ÁÕ∑§‹ ∞¥å‹ÊÚ߸¡ ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ ÃËŸ •ÄU≈UÍ’⁄U

∑§Ù •◊Á⁄U∑§Ê ∑‘§ “Á√„‚‹é‹Ù•⁄U ¬˝Ù≈UÄU‡ÊŸ ¬˝Ùª˝Ê◊” ∑§Ù ¬òÊ Á‹π∑§⁄U ’ÃÊÿÊ Á∑§ ß‚ fl·¸ •¬˝Ò‹ ‚ Á‚Ã¥’⁄U Ã∑§ ŒÙ ß㻧ÙÁ‚‚ ∑§Ë ’Ò‹¥‚‡ÊË≈U˜‚ ◊¥ •∑§Ê©¥Á≈U¥ª ‚ ¡È«∏Ë ª«∏’Á«∏ÿÊ¥ ∑§Ë ªß¸ „Ò¥–


9 Videsh_Layout 1 11/9/2019 8:06 PM Page 1

dUþ¹f ³¹fcþ

³fBÊ dQ»»fe, SXdX UUfSXX, 10 ³fU¸¶fSXX 2019

epaper.vijaynews.in

dUQZVfXX

âæÚU-â×æ¿æÚU

9

ÖæÚUÌ ·Ô¤ âæÍ ×ÁÕêÌ ãôÌð çÚUàÌð ÂÚU ÇôÙæËÇ Åþ´Â Ùð Õæ´Ïð ÌæÚUèȤ ·Ô¤ ÂéÜ, ÁËÎ ·¤ÚUð´»ð ÎõÚUæ

»éL¤ ÙæÙ·¤ Îðß ·Ô¤ zz®ßð´ Âý·¤æàæ Âßü ·Ô¤ ×õ·Ô¤ ÂÚU çÕýÅUðÙ ×ð´ Öè °·¤ çßàææÜ Ü´»ÚU

•◊Á⁄U∑§Ë ⁄UÊC˛¬Áà «ÙŸÊÀ« ≈˛¥¬ Ÿ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ‚ÊÕ ◊¡’Íà „ÙÃ Á⁄U‡ÃÙ¥ ∑§Ë ÃÊ⁄UË»§ ∑§Ë „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ •◊Á⁄U∑§Ê ∑‘§ ‚¥’¥œ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ‚ÊÕ ’„Èà •ë¿ „Ò¥

‹¥ŒŸ.ªÈL§ ŸÊŸ∑§ Œfl ∑‘§ zzÆfl¥ ¬˝∑§Ê‡Ê ¬fl¸ ∑‘§ ◊ı∑‘§ ¬⁄U Á’˝≈UŸ ∑§Ë ∞∑§ ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË •ª‹ ‚åÃÊ„ •¬Ÿ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ∞∑§ Áfl‡ÊÊ‹ ‹¥ª⁄U ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ∑§⁄UªÊ– •Ê◊Ãı⁄U ¬⁄U ’Á◊¥¸ÉÊ◊ Á‚≈UË ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË ◊¥ ÿ„ ∑§Êÿ¸R§◊ »§⁄Ufl⁄UË •ÕflÊ ◊Êø¸ ∑‘§ ◊„ËŸ ◊¥ „ÙÃÊ „Ò– ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË ¿ÊòÊ ‚¥ÉÊ ∑§Ë Á‚π ‚Ù‚Êß≈UË ∑§Ë •äÿˇÊ ∑§⁄UŸ¡Ëà ∑§ı⁄U ∑§Ê ∑§„ŸÊ „Ò ß‚ ∑§Êÿ¸R§◊ ◊¥ ‚÷Ë ‹Ùª Á„S‚Ê ‹ ‚∑§Ã „Ò¥– ÿ„ ∑§Êÿ¸R§◊ ‚÷Ë ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ „Ò øÊ„ fl„ Á∑§‚Ë flª¸ ÿÊ ‚¥¬˝ŒÊÿ ∑‘§ „Ù– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÿ„ ∞∑§ •jÈà ¬fl¸ „Ò– ∑§ı⁄U Ÿ ∑§„Ê Á∑§ „◊ „‚∑‘§ ¡Á⁄U∞ ªÈL§ ŸÊŸ∑§ Œfl ¡Ë ∑§Ë ◊ÊŸflÃÊ •ı⁄U ŒÍ‚⁄U ∑§Ë ‚flÊ ∑‘§ ‚¥Œ‡Ê ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U ∑§⁄U¥ª– ’ÃÊ Œ¥ Á∑§ ÿ„ ∑§Êÿ¸R§◊ ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË ¿ÊòÊ ‚¥ÉÊ ∑‘§ Á‚π ‚Ù‚Êß≈UË ∑‘§ ‚ŒSÿ •ı⁄U Á‚π ¿ÊòÊÙ¥ ∑§Ê Á’˝Á≈U‡Ê ‚¥ª∆Ÿ Á◊‹ ∑§⁄U ∑§⁄U ⁄U„Ê „Ò– ‹ ¥ª⁄U ∑§Ê ∑§Êÿ¸R§◊ •ª‹ ◊¥ª‹flÊ⁄U ∑§Ù ‚È’„ vv ’¡ ‡ÊÈL§ „Ù ∑§⁄U ŒÙ¬„⁄U ‚Ê…∏ ÃËŸ ’¡ Ã∑§ ø‹ªÊ– ÁflEÁfllÊ‹ÿ Ÿ ∞∑§ ’ÿÊŸ ¡Ê⁄UË ∑§⁄U∑‘§ ∑§„Ê Á∑§ ‹¥ª⁄U Á‚π œ◊¸ ∑§Ê ∞∑§ •„◊ Á„S‚Ê „Ò ¡„Ê¥ Á‡Ê⁄U∑§Ã ∑§⁄UŸ flÊ‹ ∑§Ù ÁŸ‡ÊÈÀ∑§ ÷Ù¡Ÿ ¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– wÆv{ ◊¥ ß‚∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ∑‘§ ’ÊŒ ‚ •’ Ã∑§ ’Á◊¥¸ÉÊ◊ Á‚≈UË ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË ∑‘§ ‹¥ª⁄U ◊¥ „¡Ê⁄UÙ¥ ‹Ùª •Ê øÈ∑‘§ „Ò¥–

Facebook ÂÚU Ü»æ ÖðÎÖæß ·¤æ ¥æÚUôÂ, Black ·¤×ü¿æçÚUØô´ âð ×æ´»è ×æȤè

‚ÒŸ »§˝Ê¥Á‚S∑§Ù. ‚هʋ ◊ËÁ«ÿÊ ‚Êß≈U »‘§‚’È∑§ Ÿ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù •¬Ÿ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ ◊Ê»§Ë ◊Ê¥ªË „Ò– Œ⁄U•‚‹, »‘§‚’È∑§ ¬⁄U •ôÊÊà •Eà ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ (Black Employees) Ÿ ∞∑§ •ÊÚŸ‹Êߟ ¬ÙS≈U ◊¥ ∑§Êÿ¸SÕ‹ ¬⁄U ÷Œ÷Êfl ∑§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ– ÿ„ ¬ÙS≈U 'FB Blind' ¬˝Ù»§Êß‹ ‚ «Ê‹Ë ªß¸– ß‚◊¥ ◊Ÿ¡⁄UÙ¥, Eà ‚„ÿÙÁªÿÙ¥ •ı⁄U ◊ÊŸfl ‚¥‚ÊœŸ Áfl÷ʪ ¬⁄U ÷Œ÷Êfl ∑§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ ªÿÊ– ∑§ÊÚ¬Ù¸⁄U≈U ‚¥øÊ⁄U ©¬ÊäÿˇÊ ’≈U˸ ÕÊÚ◊‚Ÿ Ÿ ß‚ ‹∑§⁄U ∑§„Ê Á∑§ »‘§‚’È∑§ ÿÊ ∑§„Ë¥ ÷Ë Á∑§‚Ë ∑§Ù ß‚ Ã⁄U„ ∑§Ê √ÿfl„Ê⁄U Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„∞– ©ã„Ù¥Ÿ ß‚ ‹∑§⁄U ∑§„Ê, „◊ ß‚ ‹∑§⁄U ◊Ê»§Ë ◊Ê¥ªÃ „Ò¥– ÿ„ ∑§¥¬ŸË ∑‘§ Áπ‹Ê»§ „Ò– „◊ ÁSÕÁà ◊¥ ‚ÈœÊ⁄U ‹ÊŸÊ ∑‘§ Á‹∞ ‹ªÊÃÊ⁄U ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ¬ÙS≈U ◊¥ Ÿ∑§Ê⁄UÊà◊∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ‚◊ˡÊÊ •ı⁄U ª‹Ã Á≈Uå¬ÁáÊÿÙ¥ ∑§Ë ÷Ë ’Êà ∑§„Ë ªß¸ „Ò– ¬ÙS≈U ◊¥ Á‹πÊ ªÿÊ, „◊ ß‚ ‹∑§⁄U ÷ËÃ⁄U ‚ ∑§Ê»§Ë ŒÈπË, ªÈS‚Ê, ©à¬ËÁ«∏à •ı⁄U ©ŒÊ‚ „Ò¥– „◊Ê⁄U ‚ÊÕ ⁄UÙ¡ „⁄U ¿Ù≈U ‚ ’«∏ ◊ı∑‘§ ¬⁄U ∞‚Ê √ÿfl„Ê⁄U „ÙÃÊ ÕÊ Á∑§ ¡Ò‚ „◊ ÿ„Ê¥ ∑‘§ „Ò¥ „Ë Ÿ„Ë¥–' ÿ„ ÁŒP§Ã ∑‘§fl‹ •Eà ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù ‹∑§⁄U Ÿ„Ë¥ „Ò– ¬ÙS≈U ◊¥ ∑§„Ê ªÿÊ „Ò Á∑§ „◊ •¬ŸË ¬„øÊŸ ß‚Á‹∞ ©¡Êª⁄U Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ⁄U„ ÄUÿÙ¥Á∑§ »‘§‚’È∑§ Ÿ ∞‚Ê ∑§Àø⁄U ’ŸÊ ÁŒÿÊ „Ò Á∑§ ÿ„Ê¥ „⁄U √ÿÁQ§ ¡Ù Eà Ÿ„Ë¥ „Ò ©‚ «⁄U ‹ªÃÊ „Ò– ©ã„¥ Ÿı∑§⁄UË πÙŸ •ı⁄U •¬ŸË ‚È⁄UˇÊÊ ∑§Ê «⁄U „◊‡ÊÊ ‹ªÃÊ „Ò, Á¡‚‚ π⁄UÊ’ •Êø⁄UáÊ ∑§Ù ‹∑§⁄U Á‡Ê∑§Êÿà Ÿ„Ë¥ ∑§Ë ¡ÊÃË–

flÊÁ‡Ê¥ª≈UŸ. •◊Á⁄U∑§Ë ⁄UÊC˝¬Áà «ÙŸÊÀ« ≈˛¥¬ (US President Donald Trump) Ÿ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ‚ÊÕ ◊¡’Íà „ÙÃ Á⁄U‡ÃÙ¥ ∑§Ë ÃÊ⁄UË»§ ∑§Ë „Ò– ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ •◊Á⁄U∑§Ê ∑‘§ ‚¥’¥œ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ‚ÊÕ ’„Èà •ë¿ „Ò¥ •ı⁄U ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ’Ëø ∑§Ê»§Ë ∑§È¿ „Ù ⁄U„Ê „Ò– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÷Ê⁄Uà Œı⁄UÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ù ‹∑§⁄U ÷Ë ŒÙŸÙ¥ ∑‘§ ’Ëø ’ÊÃøËà ø‹ ⁄U„Ë „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ¡ÀŒ „Ë Á∑§‚Ë ‚◊ÿ fl„ ÷Ê⁄Uà ∑§Ê Œı⁄UÊ ∑§⁄U¥ª– ÷Ê⁄Uà •ÊŸ ∑§Ê ߇ÊÊ⁄UÊ ≈˛¥¬ Ÿ ß‚ ‚Ê‹ ∑‘§ Á‚Ã¥’⁄U ◊„ËŸ ◊¥ sÍS≈UŸ ßfl¥≈U (Houston event) ∑‘§ ‚¥Œ÷¸ ◊¥ ÁŒÿÊ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ß‚ ∑§Êÿ¸R§◊ ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ •‹ª-•‹ª

øË¡Ù¥ ¬⁄U ’ÊÃøËà ∑§Ë– ≈˛¥¬ ÿ„Ë Ÿ„Ë¥ L§∑‘§ ©ã„Ù¥Ÿ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË (Prime Minister Narendra Modi) ∑§Ë ÃÊ⁄UË»§ ∑§⁄UÃ „È∞ ∑§„Ê Á∑§ fl„ ©Ÿ∑‘§ ’„Èà •ë¿ Á◊òÊ „Ò¥– ß‚∑§Ê ¡ËÃÊ ¡ÊªÃÊ ©ŒÊ„⁄UáÊ •Ê¬Ÿ sÍS≈UŸ ßfl¥≈U ◊¥ ‚÷Ë Ÿ ŒπÊ– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ ¡ê◊Í ∑§‡◊Ë⁄U ‚ •ŸÈë¿Œ x|Æ „≈UÊŸ ∑§Ê »‘§‚‹Ê ∑§Ê «ÙŸÊÀ« ≈˛¥¬ Ÿ ‚◊Õ¸Ÿ ÁŒÿÊ ÕÊ– ß‚ ßfl¥≈U ◊¥ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ß◊⁄UÊŸ πÊŸ Ÿ ÷Ë Á„S‚Ê Á‹ÿÊ ÕÊ– ÿ„Ê¥ ¬⁄U ÷Ë ¬Ê∑§ ∑§Ë Ã⁄U»§ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ Á‹∞ ⁄UÙ· ¬˝∑§≈U Á∑§ÿÊ ªÿÊ– √„Êß≈U „Ê©‚ (White House) ∑‘§ ’Ê„⁄U ◊ËÁ«ÿÊ ‚ ◊ÈπÊÁÃ’ „ÙÃ „È∞ «ÙŸÊÀ« ≈˛¥¬ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ fl„ ÷Ê⁄Uà •ı⁄U •◊Á⁄U∑§Ê ∑‘§

’Ëø „ÙŸ flÊ‹Ë ≈˛« «Ë‹ ¬˝ÁR§ÿÊ ¬⁄U ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ’ÃÊ Œ¥ Á‚Ã¥’⁄U ◊„ËŸ ◊¥ ¬„‹Ë ’Ê⁄U „Ê©«Ë ◊ÙŒË ∑§Êÿ¸R§◊ ◊¥ «ÙŸÊÀ« ≈˛¥¬ Ÿ Á„S‚Ê Á‹ÿÊ ÕÊ– ß‚ Œı⁄UÊŸ ¬Ë∞◊ ◊ÙŒË Ÿ «ÙŸÊÀ« ≈˛¥¬ ∑§Ù ÷Ê⁄Uà ∑‘§ Œı⁄U ∑‘§ Á‹∞ •Ê◊¥òÊáÊ ÁŒÿÊ ÕÊ– ≈˛¥¬ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ‚¥’¥œ ‚ʤÊÊ ‚¬ŸÙ¥ ∑§Ù ∞∑§ Ÿß¸ ™§¥øÊ߸ ŒªÊ– ’ÃÊ Œ¥ Á∑§ ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ ∑‘§ ’Ëø ≈˛« ∑‘§ Áfl·ÿ ¬⁄U ¡ÍŸ ◊„ËŸ ‚ „Ë ÃŸÊfl ’ŸÊ „È•Ê „Ò– Œ⁄U•‚‹, «ÙŸÊÀ« ≈˛¥¬ Ÿ •Áœ◊Êãÿ √ÿʬÊ⁄U Áfl‡Ê·ÊÁœ∑§Ê⁄UÙ¥ (revoked preferential trade) ∑§Ù ⁄Ug ∑§⁄U ÁŒÿÊ ÕÊ– ß‚∑‘§ ’ÊŒ ‚ ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ’Ëø ∑§Ù߸ ‚„◊Áà Ÿ„Ë¥ ’Ÿ ¬Ê߸ „Ò–

§ÚUæ·¤ ÂýÎàæüÙ ×ð´ wx ÂýÎàæü·¤æçÚUØô´ ·¤è ×õÌ, SßÌ´˜æ ©‘¿ ×æÙßæçÏ·¤æÚU ¥æØô» Ùð ÁæÚUè ç·¤° ¥æ´·¤Ç¸ð ’ªŒÊŒ. ß⁄UÊ∑§ ◊¥ ‹¥’ ‚◊ÿ ‚ ◊ı¡ÍŒÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù „≈UÊŸ •ı⁄U ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∑§ÀÿÊáÊ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ‹∑§⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ∑§Ê⁄UË ‹ªÊÃÊ⁄U Áfl⁄UÙœ ¬˝∑§≈U ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ß⁄UÊ∑§Ë SflÃ¥òÊ ©ëø ◊ÊŸflÊÁœ∑§Ê⁄U •ÊÿÙª (Iraqi Independent High Commission for Human Rights) Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ß⁄UÊ∑§ ‚¥ÉÊ·¸ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ∑§Ê»§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ë ◊ıà „È߸– ß‚ Œı⁄UÊŸ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù ß‚ ¬˝Œ¸‡ÊŸ ◊¥ wx ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ∑§Ê⁄UË ◊Ê⁄U ª∞– •¬ŸË Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ∑§◊ˇʟ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ wx ‹Ùª ß‚ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ◊¥ ◊Ê⁄U ª∞ ¡’Á∑§ ß⁄UÊ∑§Ë ‚È⁄UˇÊÊ ’‹Ù¥ ∑‘§ v,Æ|| ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ∑§Ê⁄UË •ı⁄U ‚ŒSÿ ÉÊÊÿ‹ „È∞– •S¬ÃÊ‹ ‚ ¿È^Ë Á◊‹ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ∑§Ê ß‹Ê¡ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ Á„⁄UÊ‚Ã ◊¥ Á‹∞ ‹ÙªÙ¥ ◊¥ ‚ wÆv ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ¿Ù«∏ ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò– ß‚‚ ¬„‹ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù ‚¥ÿÈQ§ ⁄UÊC˝ ∑‘§ ©ëøÊÿÈQ§ ∑‘§ ◊ÊŸflÊÁœ∑§Ê⁄U ∑‘§ ¬˝flQ§Ê, M§¬≈U¸ ∑§Ù‹Áfl‹ Ÿ ∑§„Ê ÕÊ Á∑§ Œ‡Ê ◊¥ •‡ÊÊ¥Áà ∑‘§ ’Ëø v •ÄU≈UÍ’⁄U ‚ | Ÿfl¥’⁄U ∑‘§ ’Ëø w{~ ◊ıÃÙ¥ „È߸– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ß⁄UÊ∑§Ë ‚È⁄UˇÊÊ ’‹Ù¥ ∑‘§ ‚ŒSÿÙ¥ ‚Á„à ∑§◊ ‚ ∑§◊ },ÆÆÆ •ãÿ ‹Ùª ©‚Ë •flÁœ ◊¥ ÉÊÊÿ‹ „Ù ª∞ Õ– ’ÃÊ Œ¥ Á∑§ ‚Ù◊flÊ⁄U ∑§Ù Á‡ÊÿÊ-•Ê’ÊŒË flÊ‹ ß⁄UÊ∑§Ë ‡Ê„⁄UÙ¥ ∑‘§ ’„È◊à ◊¥ ¬˝⁄UŒ‡Ê¸∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ∞∑§ ‚Ê◊Êãÿ „«∏ÃÊ‹ ÉÊÙÁ·Ã ∑§Ë ªß¸ ÕË •ı⁄U ◊ÈÅÿ ⁄UÊ¡◊ʪ٥¸ ∑§Ù •flL§h ∑§⁄U ÁŒÿÊ ÕÊ– ß⁄UÊ∑§ ◊¥ ⁄UÊC˝√ÿÊ¬Ë Áfl⁄UÙœ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ •ÄU≈UÍ’⁄U ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ◊¥ ‡ÊÈM§ „È•Ê ’…∏ÃÊ ø‹Ê ªÿÊ–

¬˝Œ‡Ê¸Ÿ∑§Ê⁄UË ◊ı¡ÍŒÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù „≈UÊŸ ∑§Ê Áfl⁄UÙœ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ‚ÊÕ „Ë •ÊÁÕ¸∑§ ‚ÈœÊ⁄U, ’„Ã⁄U ⁄U„Ÿ ∑§Ë ÁSÕÁÃ, ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∑§ÀÿÊáÊ •ı⁄U ÷˝CÊøÊ⁄U πà◊ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ¡Ò‚- ¡Ò‚ ¬˝Œ‡Ê¸∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ê Áfl⁄UÙœ Á„‚¥∑§ „ÙÃÊ ªÿÊ „Ò flÒ‚-flÒ‚ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ß‚ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ù ⁄UÙ∑§Ÿ ∑‘§ Á‹∞ „⁄U‚¥÷fl ¬˝ÿÊ‚ Á∑§ÿÊ– ß‚ Œı⁄UÊŸ ’ªŒÊŒ ◊¥ ∑§»§¸˜ÿÍ ÷Ë ‹ªÊÿÊ •ı⁄U ߥ≈U⁄UŸ≈U ‚flÊ ∑§Ù ¬Ê¥ø ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ’¥Œ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ– ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ∑Ò§Á’Ÿ≈U »‘§⁄U’Œ‹ •ı⁄U øÈŸÊfl ∑§ÊŸÍŸÙ¥ ◊¥ ’Œ‹Êfl ∑§Ê flÊŒÊ Á∑§ÿÊ „Ò, ‹Á∑§Ÿ ¬˝Œ¸‡ÊŸ∑§Ê⁄UË ‹ªÊÃÊ⁄U •¬ŸÊ Áfl⁄UÙœ ¡ÃÊ ⁄U„ „Ò¥–

Ayodhya Case Verdict w®v~: ¥ØôŠØæ Èñ¤âÜð ÂÚU Âæç·¤SÌæÙ ·¤è Öè Ü»è ÚUãè çÙ»æãð´ ŒÈÁŸÿÊ.•ÿÙäÿÊ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ¬⁄U Œ‡Ê „Ë ÁflŒ‡ÊË ◊ËÁ«ÿÊ ∑§Ë ÷Ë ÁŸªÊ„¥ ‹ªË ⁄U„Ë– ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ◊¥ ÷Ë ß‚ ∑‘§‚ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ÄUÿÊ »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊŸ flÊ‹Ê „Ò ß‚∑§Ù ‹∑§⁄U ¬‹-¬‹ ∑§Ë π’⁄U¥ •¬«≈U ∑§Ë ¡ÊÃË ⁄U„Ë– ¡Ò‚-¡Ò‚ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ •¬ŸÊ »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊŸ ∑§Ë Ã⁄U»§ ’…∏ÃÊ ⁄U„Ê ¬ÊÁ∑§SÃÊŸË ◊ËÁ«ÿÊ ◊¥ ÷Ë ß‚∑§Ù ‹∑§⁄U Ã◊Ê◊ Ã⁄U„ ∑§Ë π’⁄U¥ ø‹Ê߸ ¡ÊÃË ⁄U„Ë– §ÜæãæÕæÎ ã槷¤ôÅUü Ùð âéÙæØæ Íæ Èñ¤âÜæ ⁄UÊ◊ ¡ã◊÷ÍÁ◊ ∑‘§ ◊ÊÁ‹∑§ÊŸÊ „∑§ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ xÆ Á‚Ã¥’⁄U wÆvÆ ∑§Ù ß‹Ê„Ê’ÊŒ „Ê߸∑§Ù≈U¸ Ÿ ¡Ù »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊÿÊ ÕÊ ©‚ ¬⁄U ◊Ê◊‹ ‚ ¡È«∏ ∑§È¿ ¬ˇÊÙ¥ Ÿ ŸÊ⁄UÊ¡ªË ¡ÊÁ„⁄U ∑§Ë ÕË– ß‚Ë ŸÊ⁄UÊ¡ªË ∑‘§ ’ÊŒ ÿ„ ◊Ê◊‹Ê ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ¬„È¥øÊ ÕÊ, Á¡‚∑‘§ ’ÊŒ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ •¬Ÿ ~ ◊߸ wÆvv ∑§Ù ÁŒ∞ ∞∑§ •ÊŒ‡Ê ◊¥ ¬È⁄UÊŸË ÁSÕÁà ’⁄U∑§⁄UÊ⁄U ⁄UπŸ ∑§Ê •ÊŒ‡Ê ÁŒÿÊ ÕÊ– •¬Ÿ »Ò§‚‹ ∑§Ù ‚ÈŸÊŸ ◊¥ „Ê߸∑§Ù≈U¸ ∑§Ù ∑§⁄UË’ yÆ Á◊Ÿ≈U ‹ª Õ– ∑§Ù≈U¸M§◊ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ÷Ë«∏ ‚ ÷⁄UÊ „È•Ê ÕÊ–

‚÷Ë ∑§Ë Ÿ¡⁄U¥ „Ê߸∑§Ù≈U¸ ∑‘§ ∑§◊⁄UÊ Ÿ¥’⁄U wv ¬⁄U Á≈U∑§Ë ÕË¥– ÃËŸ ◊¥ ¡◊ËŸ ’Ê¥≈UŸ ∑§Ê ÁŒÿÊ •ÊŒ‡Ê ŒÙ¬„⁄U x:yÆ ’¡ »Ò§‚‹ ∑‘§ ◊Í‹ •ÊŒ‡Ê ∑§Ù ¬…∏ŸÊ ‡ÊÈM§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ŒÙ¬„⁄U y:wÆ Á◊Ÿ≈U ¬⁄U ‚÷Ë ¡¡ »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊ∑§⁄U ∑§Ù≈U¸ M§◊ ‚ ’Ê„⁄U ÁŸ∑§‹∑§⁄U •¬Ÿ øÒ¥’⁄U ∑§Ë Ã⁄U»§ ø‹ ª∞ Õ– •¬Ÿ •ÊŒ‡Ê ◊¥ „Ê߸∑§Ù≈U¸ Ÿ w.|| ∞∑§«∏ ∑§Ë ÁflflÊÁŒÃ ¡◊ËŸ ∑§Ù ‚ÈÛÊË flÄU»§ ’Ù«¸, ⁄UÊ◊‹‹Ê Áfl⁄UÊ¡◊ÊŸ •ı⁄U ÁŸ◊Ù¸„Ë •πÊ«∏Ê ∑‘§ ’Ëø ∞∑§ ‚◊ÊŸ ÃËŸ ÷Ê¥ªÙ¥ ◊¥ ’Ê¥≈UŸ ∑§Ê •ÊŒ‡Ê ÁŒÿÊ ÕÊ– ß‚ »Ò§‚‹ ∑§Ù ŒŸ flÊ‹Ù¥ ◊¥ ¡ÁS≈U‚ ‚ÈœË⁄U •ª˝flÊ‹, ¡ÁS≈U‚ ∞‚ÿÍ πÊŸ •ı⁄U ¡ÁS≈U‚ «ËflË ‡Ê◊ʸ ‡ÊÊÁ◊‹ Õ– ∞∞‚•Êß ∑‘§ ‚fl¸ˇÊáÊ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà ÕÊ »Ò§‚‹Ê „Ê߸∑§Ù≈U¸ Ÿ wÆvÆ ◊¥ ¡Ù »Ò§‚‹Ê ‚ÈŸÊÿÊ ÕÊ fl„ Œ⁄U•‚‹, ÷Ê⁄UÃËÿ ¬È⁄UÊÃà?fl ‚fl¸ˇÊáÊ Áfl÷ʪ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà ÕÊ– ß‚∑§Ê Á¡R§ •ŒÊ‹Ã Ÿ ÷Ë •¬Ÿ »Ò§‚‹ ◊¥ Á∑§ÿÊ ÕÊ–

Fall of Berlin Wall: ÁæÙð´, ¥æÁ âð Æè·¤ x® âæÜ ÂãÜð €UØô´ ç»ÚUæ§ü »§ü Íè ÕçÜüÙ ·¤è ÎèßæÚU ŒÈÁŸÿÊ.xÆ ‚Ê‹ ¬„‹ •Ê¡ „Ë ∑‘§ ÁŒŸ (~ Ÿfl¥’⁄U) ¬„‹Ê ∑§êÿÍÁŸS≈U ¬Ífl˸ •ı⁄U ¬Í¥¡ËflÊŒË ¬Áp◊Ë– vx ∑§Ù߸ fl„Ê¥ •ÊÃÊ ÁŒπÃÊ ÕÊ ÿÊ ÃÙ ©‚Ù ªÙ‹Ë ◊Ê⁄U ’Á‹¸Ÿ ∑§Ë ŒËflÊ⁄U Áª⁄UÊ߸ ªß¸ ÕË– ‡ÊÊ¥ÁìÍáʸ Ã⁄UË∑‘§ ‚ •ªSà v~{v ∑§Ù ß‚ ŒËflÊ⁄U ∑§Ù ÃÙ«∏ ÁŒÿÊ ªÿÊ ŒË ¡ÊÃË ÕË ÿÊ Á»§⁄U ©‚ Áª⁄UçUÃÊ⁄U ∑§⁄U Á‹ÿÊ ¡ÊÃÊ πà◊ „È∞ •¥ŒÙ‹Ÿ ∑§Ë ÃË‚flË¥ fl·¸ ªÊ¥∆ „Ò– ß‚ ÕÊ– ~ Ÿfl¥’⁄U v~}~ ∑§Ù ÃÙ«∏ ÁŒÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ∞∑§ ÕÊ– ŒËflÊ⁄U ∑‘§ Áª⁄UÊ∞ ¡ÊŸ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ „Ë ‡ÊËà ÿÈh ∑‘§ •Ù⁄U ¡„Ê¥ ߸S≈U ’Á‹¸Ÿ ◊¥ ‚Áflÿà ‚¥ÉÊ ∑§Ê ∑§é¡Ê ÕÊ ªÍª‹ Ÿ ÷Ë ’Á‹¸Ÿ ŒËflÊ⁄U Áª⁄UÊ∞ ¡ÊŸ ∑§Ë xÆflË¥ Œı⁄UÊŸ ¬Ífl˸ ÿÍ⁄UÙ¬ ∑‘§ ∑§êÿÈÁŸS≈U ¬Áp◊Ë ÿÍ⁄UÙ¬ ◊¥ fl„Ë¥, ŒÍ‚⁄UË Ã⁄U»§ flS≈U ¡◊¸ŸË ¡Ù •◊Á⁄U∑§Ê, »§˝Ê¥‚ fl·¸ªÊ¥∆ ¬⁄U «Í«‹ ’ŸÊÿÊ ÕÊ– ’Á‹¸Ÿ ∑§Ë „Ë ªSø ¬˝fl‡Ê Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ¬Ê∞ Õ– ŒËflÊ⁄U ∑‘§ Áª⁄UÊ∞ ¡ÊŸ ∑‘§ •ı⁄U ߥNjҥ« ∑‘§ ∑§é¡ ◊¥ ÕÊ– •ÊÁ≈U¸S≈U ◊ÒÄU‚ ªÍÕ⁄U Ÿ ªÍª‹ «Í«‹ ’ŸÊÿÊ „Ò– ‚ÊÕ „Ë ∑§êÿÈÁŸS≈U ‡ÊÊ‚Ÿ πà◊ „Ù ªÿÊ ÕÊ– ‚’‚ ߸S≈U ’Á‹¸Ÿ ◊¥ Ã’ „Ê‹Êà ∑§È¿ ∆Ë∑§ Ÿ„Ë¥ Õ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ß‚ Áfl·ÿ ¬⁄U ∑§Ê◊ ∑§⁄U∑‘§ ’„Œ ¬„‹ •Ê¬∑§Ù ’ÃÊÃ „Ò Á∑§ ’Á‹¸Ÿ ∑§Ë ŒËflÊ⁄U ÄUÿÊ ß‚Á‹∞ ‹Ùª fl„Ê¥ ‚ flS≈U ’Á‹¸Ÿ ◊¥ ¡ÊŸ ‹ª¥– Ã’ ‚ê◊ÊÁŸÃ ◊„‚Í‚ ∑§⁄U ⁄U„Ê „Í¥– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Áª⁄UÊ߸ ªß¸ ÕË– fl„Ê¥ ‹Ù∑§Ã¥òÊ ÕÊ •ı⁄U ◊Ê„ı‹ ÷Ë ∆Ë∑§ ÕË– Ã’ ◊ȤÊ∞ ©ê◊ËŒ „Ò Á∑§ ¬Í⁄UË ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ‹Ùª ‚Ë◊Ê ¬⁄U ÄUÿÙ¥ Áª⁄UÊ߸ ªß¸ ÕË ’Á‹¸Ÿ ∑§Ë ŒËflÊ⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ߸S≈U •ı⁄U flS≈U ’Á‹¸Ÿ ’ÊÚ«¸⁄U ¬⁄U ∑§¥R§Ë≈U ’ŸÊ߸ ªß¸ ŒËflÊ⁄U ‚ ‹«∏ŸÊ ‡ÊÈL§ ∑§⁄U Œ¥ª– Áfl÷Ê¡Ëà Œ⁄U•‚‹ ŒÍ‚⁄U ÁflE ÿÈh ∑§Ë ‚◊Ê#Ë ∑‘§ ∑‘§ ’ÊŒ ∑§Ë ’«∏Ë ŒËflÊ⁄U Áª⁄UÊ ŒË ÕË– ß‚‚ ¬„‹ ÃÊ⁄U’¥ŒË ÿÊ Á»§⁄U •‹ª-•‹ª Œ‡ÊÙ¥ ◊¥ ⁄U„Ÿ flÊ‹ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ’Á‹¸Ÿ ‡Ê„⁄U ◊¥ •¡Ë’Ùª⁄UË’ ÁSÕÃË ¬ÒŒÊ „Ù ªß¸ ∑§Ë ªß¸ ÕË– ‚ÊÕ „Ë ∑§ß¸ „¡Ê⁄U ¡flÊŸÙ¥ ŒËflÊ⁄U ∑‘§ ◊ŒŒ ∑§⁄UŸÊ ‡ÊÈL§ ∑§⁄U Œ¥ª– •¬Ÿ ÉÊ⁄U ‚ ÷ʪŸ flÊ‹ ÕË– Œ⁄U•‚‹ Ã’ ÿÍ⁄UÙ¬ ŒÙ ÷ʪ٥ ◊¥ ’≈U ªÿÊ ÕÊ, ŒÙŸÙ¥ Ã⁄U»§ FÊ߬⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ ÃÒŸÊà ⁄U„Ã Õ– ¡Ò‚ „Ë ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ‡Ê⁄UáÊ Œ¥ª–

Âæç·¤SÌæÙ: ×õÜæÙæ Ùð ÚU¹æ çß·¤ËÂ, §×ÚUæÙ §SÌèȤæ Îð´ Øæ x ×ãèÙð ×ð´ ¿éÙæß ãô

·¤Áü ×ð´ ÇêÕð Âæç·¤SÌæÙ ·¤ô IMF Ùð ÁæÚUè ·¤è ÜôÙ ·¤è °·¤ ¥õÚU ç·¤àÌ, ·¤§ü Îðàæô´ âð ÂãÜð ãè Üð ¿ê·¤æ ãñ Âñâæ

ßS‹Ê◊Ê’ÊŒ: ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ◊¥ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ß◊⁄UÊŸ πÊŸ ∑‘§ ßSÃË»‘§ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑‘§ ‚ÊÕ ßS‹Ê◊Ê’ÊŒ ◊¥ œ⁄UŸ ¬⁄U «≈U ¡◊Ëÿà ©‹◊Ê∞ ßS‹Ê◊-∞»§ ∑‘§ ŸÃÊ ◊ı‹ÊŸÊ »§¡‹È⁄U ⁄U„◊ÊŸ Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù ‚¥Œ‡Ê Á÷¡flÊÿÊ „Ò Á∑§ ÿÊ ÃÙ ß◊⁄UÊŸ •÷Ë ßSÃË»§Ê Œ¥ •ı⁄U •ª⁄U ÿ„ •÷Ë ‚¥÷fl Ÿ„Ë¥ „Ò ÃÙ Á»§⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U ÃËŸ ◊„ËŸ ◊¥ Á»§⁄U ‚ •Ê◊ øÈŸÊfl ∑§⁄UÊŸ ¬⁄U ‚„◊Áà Œ. ¬ÊÁ∑§SÃÊŸË ◊ËÁ«ÿÊ Ÿ Áfl¬ˇÊË Œ‹ •ı⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑‘§ ’Ëø ‹ªÊÃÊ⁄U ø‹ ⁄U„Ë ’ÊÃøËà ‚ ‚¥’¥h ‚ÍòÊÙ¥ ∑‘§ „flÊ‹ ‚ ÿ„ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË „Ò. ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ◊ı‹ÊŸÊ »§¡‹ Ÿ ¬¥¡Ê’ ÁflœÊŸ‚÷Ê ∑‘§ S¬Ë∑§⁄U øıœ⁄UË ¬⁄Ufl¡ ßS‹Ê◊Ê’ÊŒ.•¥ à ⁄U Ê ¸ C ˝ Ë ÿ ◊È Œ ˝ Ê ∑§Ù· •ŸÈ◊ÙŒŸ ∑‘§ •œËŸ „Ò– ‚◊ˡÊÊ ¬Í⁄UË „ÙŸ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ù vÆ Á’Á‹ÿŸ •◊⁄UË∑§Ë ß‹Ê„Ë ∑‘§ ¡Á⁄U∞ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË (•Ê߸ ∞ ◊∞»§) Ÿ ‡ÊÈ R §flÊ⁄U ∑§Ù ‚ ∞‚«Ë•Ê⁄U xw} Á◊Á‹ÿŸ (ÿÊ ‹ª÷ª «Ê‹⁄U ŒŸ ∑§Ë ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ë ÷Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë ß◊⁄UÊŸ πÊŸ •ı⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ù { Á’Á‹ÿŸ •◊⁄UË∑§Ë $ yzÆ Á◊Á‹ÿŸ •◊⁄UË∑§Ë «Ê‹⁄U) ÁŒÿÊ „Ò– flÒÁE∑§ ÁflûÊ ‚¥SÕÊ, øËŸ, ÿÍ∞߸, flÊÃʸ ‚Á◊Áà ∑§Ù ÿ„ ‚¥Œ‡Ê «Ê‹⁄U ∑§Ë ∞∑§ •ı⁄U Á∑§Sà ¡Ê⁄UË ∑§⁄UŸ ∑§Ë ¡Ê∞ªÊ– Ám¬ˇÊËÿ •ı⁄U ’„ȬˇÊËÿ ∑§Ã⁄U •ı⁄U ‚™§ŒË •⁄U’ mÊ⁄UÊ ‚„ÊÿÃÊ ∑‘§ Á÷¡flÊÿÊ „Ò. ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ ◊¥¡Í⁄UË Œ ŒË „Ò– Œ ãÿÍ¡ ߥ≈U⁄UŸ‡ÊŸ‹ ∑§Ë ‚ʤÊŒÊ⁄UÙ¥ ‚ ◊„àfl¬Íáʸ œŸ ∑§Ù •Ÿ‹ÊÚ∑§ •‹ÊflÊ, ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ù ∞∑§ ’‹•Ê©≈U Á∑§ ◊ı‹ÊŸÊ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ •ª⁄U Á⁄U¬Ù≈U¸ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, •Ê߸∞◊∞»§ Ÿ ∞∑§ ∑§⁄UŸ ◊¥ ◊ŒŒ ∑§⁄UªÊ– ¬Ò∑‘§¡ ¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ∑§Ê ßSÃË»§Ê ‚¥÷fl ¬˝‚ ’ÿÊŸ ¡Ê⁄UË Á∑§ÿÊ, Á¡‚∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ù USD { Á’Á‹ÿŸ ∑‘§ ‹ÙŸ ∑§Ë øËŸ Ÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ù y.{ Á’Á‹ÿŸ «ÊÚ‹⁄U Ÿ„Ë¥ „Ò ÃÙ Á»§⁄U ÃËŸ ◊„ËŸ ∑‘§ Á‚Ã¥’⁄U ∑‘§ •¥Ã ◊¥ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑‘§ ◊ʬŒ¥« ¬„‹Ë Á∑§‡Ã ◊¥ ‚ ∞∑§ Á’Á‹ÿŸ ~ Á«¬ÊÚÁ¡≈U •ı⁄U ∑§◊Á‡Ê¸ÿ‹ ‹ÙŸ ∑‘§ M§¬ •¥Œ⁄U Ÿ∞ Á‚⁄U ‚ •Ê◊ øÈŸÊfl ßS‹Ê◊Ê’ÊŒ ‚ Á◊‹ „Ò– ¡È‹Ê߸ ∑§Ù ŒË ªß¸ ÕË– •Ê߸∞◊∞»§ ∑‘§ ◊¥ ÁŒ∞ „Ò¥ ¡’Á∑§ ‚™§ŒË •⁄U’ Ÿ ∑§⁄UÊ∞ ¡Ê∞¥. ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑‘§ ¬Ê‚ ¬˝◊Èπ •Ÿ¸S≈UÙ ⁄UÊÁ◊⁄U¡∏ Á⁄UªÙ ∑‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ ¬˝flQ§Ê Ÿ Á≈U˜fl≈U⁄U ¬⁄U π’⁄U ∑§Ë ¬ÈÁC ∑§⁄UÃ •ÊSÕÁªÃ ÷ȪÃÊŸ ¬⁄U x.w Á’Á‹ÿŸ ÿ„Ë ŒÙ Áfl∑§À¬ „Ò¥, ©‚ ߟ◊¥ ‚ „Ë Á∑§‚Ë ∞∑§ ∑§Ù øÈŸŸÊ ¬«∏ªÊ. •Ê߸∞◊∞»§ Á◊‡ÊŸ ∑‘§ M§¬ ◊¥ } Ÿfl¥’⁄U ‚ „È∞ ∑§„Ê, "•Ê߸∞◊∞»§ ∑‘§ ∑§Êÿ¸∑§Ê⁄UË •◊⁄UË∑§Ë «ÊÚ‹⁄U ∑§Ë Ã‹ ‚ÈÁflœÊ ∑‘§ ©ëø¬ŒSÕ ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¡◊Ëÿà ©‹◊Ê∞ ßS‹Ê◊-∞»§ Ÿ ߸Œ Á◊‹ÊŒÈÛÊ’Ë wÆ Ÿfl¥’⁄U Ã∑§ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ê Œı⁄UÊ ∑§⁄U ’Ù«¸ Ÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ë •ÊÁÕ¸∑§ ÿÙ¡ŸÊ •‹ÊflÊ x Á’Á‹ÿŸ •◊⁄UË∑§Ë «Ê‹⁄U ∑‘§ (⁄UÁflflÊ⁄U-vÆ Ÿfl¥’⁄U) ∑‘§ ÁŒŸ Ã∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑‘§ ¡flÊ’ ∑§Ê ߥáÊ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê ⁄U„ „Ò– •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ ◊ÈŒ˝Ê ´áÊŒÊÃÊ •ı⁄U ∑§Ê ‚◊Õ¸Ÿ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ÃËŸ ‚Ê‹ ∑‘§ ’‹•Ê©≈U ¬Ò∑‘§¡ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë „Ò– Á∑§ÿÊ „Ò. ß‚∑‘§ ’ÊŒ ∑‘§ Á‹∞ ¬Ê≈U˸ Ÿ •¬ŸË ⁄UáÊŸËÁà ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U ‹Ë „Ò. ß‚ ¬⁄U fl ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ÁflSÃÊÁ⁄Uà ŸËÁÃÿÙ¥ ∑§Ë ‚ÈÁflœÊ ÿÍ∞‚ $ { Á’Á‹ÿŸ ´áÊ ∑§Ù ◊¥¡Í⁄UË Œ ŒË, ÿÍ∞߸ Ÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ù w Á’Á‹ÿŸ Œ‚ Ÿfl¥’⁄U ∑‘§ ’ÊŒ •◊‹ ∑§⁄U¥ª. ∑‘§ Äà ¬„‹Ë ‚◊ˡÊÊ ∑§Ù ¬Í⁄UÊ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á¡‚∑§Ê ©g‡ÿ Œ‡Ê ∑§Ë •Õ¸√ÿflSÕÊ ◊¥ •◊Á⁄U∑§Ë «ÊÚ‹⁄U ∑§Ê ’‹•Ê©≈U ¬Ò∑‘§¡ ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ◊ı‹ÊŸÊ »§¡‹ ∑§Ë •ª‹Ë ⁄UáÊŸËÁà Œ‡Ê ∑‘§ ‚÷Ë ’«∏ ⁄UÊ¡◊ʪٸ ∑§Ù Á‹∞ •Êfl‡ÿ∑§ ŸËÁÃÿÙ¥ •ı⁄U ‚ÈœÊ⁄UÙ¥ ¬⁄U ‚Ãà Áfl∑§Ê‚ ∑§Ù flʬ‚ ∑§⁄UŸÊ •ı⁄U ÁŒÿÊ „Ò– xÆ ¡ÍŸ ∑§Ù, ∑§Ã⁄U Ÿ S≈U≈U ’Ò¥∑§ ’¥Œ ∑§⁄UŸ ∑§Ë „Ò. ‚÷Ë ¬˝Ê¥ÃËÿ ÁflœÊŸ‚÷Ê•Ù¥ •ı⁄U ‚¥‚Œ ∑§Ë ‚Ë≈UÙ¥ ‚ ßSÃË»§Ê ŒŸ ∞∑§ ∑§◊¸øÊ⁄UË-SÃ⁄U ∑‘§ ‚◊¤ÊıÃ ¬⁄U ¡ËflŸ SÃ⁄U ◊¥ ‚ÈœÊ⁄U ∑§⁄UŸÊ „Ò– ∞Á‡ÊÿÊ߸ •ÊÚ»§ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ◊¥ zÆÆ Á◊Á‹ÿŸ ∑‘§ Áfl∑§À¬ ¬⁄U ÷Ë •◊‹ „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò. ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ πÈÁ»§ÿÊ Áfl÷ʪ ¬„È¥ø– ÿ„ ‚◊¤ÊıÃÊ •Ê߸∞◊∞»§ ¬˝’¥œŸ Áfl∑§Ê‚ ’Ò¥∑§ Ÿ •ª‹ ¬Ê¥ø fl·Ù¥¸ ◊¥ •◊⁄UË∑§Ë «Ê‹⁄U ∑§Ë ¬„‹Ë Á∑§‡Ã ¡◊Ê ∑§Ë ‚ÍøŸÊ•Ù¥ ∑‘§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U •Êª ∑§Ë ⁄UáÊŸËÁà ’ŸÊŸË ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ŒË „Ò. •ı⁄U ∑§Êÿ¸∑§Ê⁄UË ÁŸŒ‡Ê∑§ ◊¥«‹ mÊ⁄UÊ ÁflÁ÷ÛÊ Áfl∑§Ê‚ ¬Á⁄UÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Ë „Ò–

Âæç·¤SÌæÙ ·¤ô IMF ·¤ô { çÕçÜØÙ ¥×ÚUè·¤è ÇæÜÚU ·¤è °·¤ ¥õÚU ç·¤SÌ ÁæÚUè ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ×´ÁêÚUè Îð Îè ãñÐ


page - 10_page -12.qxd 11/9/2019 6:07 PM Page 1

dUþ¹f ³¹fcþ

³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX, 10 ³fU¸¶fSXX 2019 epaper.vijaynews.in

dUdU²f

10

dQ½¹ff JûÀf»ff IbY¸ffSX

A¶f ½¹fUÀff¹fe ¶f³f ¨fbIYe WX`, CX³WXûÔ³fZ MXZd³fÀf ´fied¸f¹fSX »fe¦f ¸fZÔ EIY MXe¸f JSXeQe

dQ

½¹ff JûÀf»ff IbY¸ffSX ³fZ A´f³fe IYf¸f¹ff¶fe ¸fZÔ EIY AüSX CX´f»fd¶²f WXfdÀf»f IYSX »fe WX`. EIY d³fQZÊVfIY IZY øY´f ¸fZÔ ¹ffdSX¹ffÔ AüSX Àf³f¸f SXZ þ`Àfe dWXMX dRY»¸fZÔ QZ³fZ IZY ¶ffQ, CX³WXûÔ³fZ ¸fZ¦ff dWXMX ¶ffMX»ff WXfCXÀf AüSX Af¦ff¸fe dSX»feþ ¸fSXþfUfÔ IYf ·fe d³f¸ffʯf dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ A¶f JZ»f IZY ¸f`Qf³f ¸fZÔ IYQ¸f SXJf WX` þWXfh CX³WXûÔ³fZ MXZd³fÀf ´fied¸f¹fSX »fe¦f ¸fZÔ EIY MXe¸f JSXeQe WX`Ü dQ½¹ff ³fZ E»ff³f dIY¹ff WX` AüSX §fû¿f¯ff IYe WX` dIY CX³WXûÔ³fZ ½¹fUÀff¹fe À³fZWX ´fMXZ»f IZY Àff±f ·ff¦feQfSXe IYe WX` AüSX A¶f UWX MXe´feE»f ¸fZÔ OXZ»WXe ¶feÔ³f`Àf d¶fi¦fZOX IYe ¸ffd»fIY WX`ÔÜ dQ½¹ff þû dQ»»fe ¸fZÔ ´f`Qf WXbBÊÔ AüSX

´f»fe-¶fPÞXeÔ, BÀf ´fWX»f ÀfZ ¶fZWXQ CX°ÀffdWX°f WX`ÔÜ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX dQ½¹ff ³fZ IYWXf "WXfÔ ¸fbÓfZ MXZd³fÀf ´fied¸f¹fSX »fe¦f ¸fZÔ ½¹ff´ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ JbVfe WX` ... ¸f`Ô JbQ IYû EZÀfe WXe ´fWX»f ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WXcÔ þû ¶fOÞXZ A¨LZ IZY d»fE WXû. .MXe´feE»f ³f IZYU»f EIY JZ»f IZY øY´f ¸fZÔ MXZd³fÀf IYû ¶fPÞXfUf QZ SXWXf WX` AüSX ´fiû°ÀffdWX°f IYSX SXWXf WX`, ¶fd»IY WX¸ffSXZ Àf·fe ´fid°f·ffVff»fe ½WXe»f¨fZ¹fSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ·fe ¶fPÞXfUf QZ SXWXf WX`, þû ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY EIY ¶fOÞXe ¶ff°f WX`ÔÜ dQ½¹ff þfg³f A¶fifWX¸f IZY Àff±f dRY»¸f Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ 2 ¸fZÔ »feOX SXû»f ¸fZÔ ³fþSX AfEÔ¦fe AüSX þ¶f CX³fÀfZ ´fcLf ¦f¹ff dIY ¢¹ff UWX A´f³fZ dRY»¸f ;´fcLZ þf³fZ ´fSX dQ½¹ff ³fZ IYWXf "WXfÔ ¸fbÓfZ MXZd³fÀf ´fied¸f¹fSX »fe¦f ¸fZÔ ½¹ff´ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ JbVfe WX` ... ¸f`Ô JbQ IYû EZÀfe WXe ´fWX»f ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WXcÔ þû ¶fOÞXZ A¨LZ IZY d»fE WXû. .MXe´feE»f ³f IZYU»f EIY JZ»f IZY øY´f ¸fZÔ MXZd³fÀf IYû ¶fPÞXfUf QZ SXWXf WX` AüSX ´fiû°ÀffdWX°f IYSX SXWXf WX`, ¶fd»IY WX¸ffSXZ Àf·fe ´fid°f·ffVff»fe ½WXe»f¨fZ¹fSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ·fe ¶fPÞXfUf QZ SXWXf WX`, þû ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY EIY ¶fOÞXe ¶ff°f WX`ÔÜ; VfZOXйfc»f ÀfZ BÀfIZY d»fE Àf¸f¹f d³fIYf»f ´ffEÔ¦fe °fû dQ½¹ff ³fZ WXÔÀf°fZ WXbE IYWXf 'Af´f ¹fWX ·fc»f SXWXZ WX` dIY ¸f`Ô EIY ¸ffh WXch Àff±f WXe ¸f`Ô ¸f»MXeMXfdÀIÔY¦f ·fe WXch. ¸f`Ô WXSX ÀfÔ·fU °fSXeIZY ÀfZ A´f³fe MXe¸f IZY d»fE UWXfh ¸füþcQ SXWXcÔ¦fe °ffdIY BÀf Àfeþ³f ¸fZÔ þe°f WX¸ffSXe WXe WXû. ¸fZSXf ¶fZMXf ·fe Àf·fe

¸f`¨fûÔ IYû QZJ³fZ IZY d»fE CX°ÀffdWX°f WX`. ' BÀf MXe¸f IZY ÀfWX ¸ffd»fIY À³fZWX ´fMXZ»f, dQ½¹ff IZY ¶fûOXÊ ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ IYfRYe JbVf WX` AüSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf 'dJ»ffdOX¹fûÔ IYe ³fe»ff¸fe IZY Àf¸f¹f WX¸f AÔdIY°ff SX`³ff AüSX ÀffIZY°f ¸f³fZ³fe þ`ÀfZ IbYL Vfe¿fÊ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû WX¸ffSXe MXe¸f IYe °fSXRY ÀfZ JZ»f³fZ IZY d»fE JSXeQ³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f SXWXZ WX`ÔÜ AfdQ°¹f Àf¨fQZUf þ`ÀfZ IYû¨f AüSX dQ½¹ff þ`ÀfZ ÀfWX ¸ffd»fIY IZY Àff±f, ¸fbÓfZ ¹fIYe³f WX` dIY OXZ»WXe ¶feÔ³f`Àf d¶fi¦fZOX IZY ´ffÀf A¶f þe°f³fZ IYf IYfRYe A¨Lf ¸füIYf WX`Ü ¹fWX »fe¦f þû A´f³fZ QcÀfSXZ Àfeþ³f ¸fZÔ WX` BÀfIYe À±ff´f³ff IYSX³fZ Uf»fZ IbY¯ff»f NXfIbYSX AüSX ¸fȳff»f þ`³f ³fZ IYWXf " WX¸f ¶fûOXÊ ¸fZÔ dQ½¹ff þ`ÀfZ Vff³fQfSX ½¹fdöY IZY Vffd¸f»f WXû³fZ ÀfZ ¶fWXb°f JbVf WX`. WX¸f A´f³fZ A¦f»fZ ´fid°f·ff dQUÀf IYe ´fi°feÃff IYSX SXWXZ WX` þû 10 ³fUÔ¶fSX IYû dQ»»fe ¸fZÔ WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü ' ¸fȯff»f ³fZ IYWXf dIY "OXZ»WXe ¶feÔ³f`Àf d¶fi¦fZOX BÀf »fe¦f IYe VfbøYAf°f ÀfZ WXe MXe´feE»f IYf EIY ¸fWX°U´fc¯fÊ dWXÀÀff SXWXe WX` AüSX ¸f`Ô CX³WXZÔ BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX IZY d»fE Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QZ°ff WXcÔ" EZÀff »f¦f SXWXf WX` dIY QcÀfSXZ Àfeþ³f IZY d»fE BÀf dQ³f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYfRYe IYdNX³f WXû SXWXe WX`, þû BÀf dQÀfÔ¶fSX IYû ÀfZd»f¶fiZVf³f À´fûMXÐÀfÊ ¢»f¶f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe WX`Ü »fe½OX ´fZÀf, Àfû³ff»fe ¶fZÔQiZ AüSX SXIbY»f ´fie°f dÀfÔWX IZY ¶ffQ MXe´feE»f ¸fZÔ EIY MXe¸f IYe A¦fbUfBÊ IYSX³fZ Uf»fe dQ½¹ff ´fWX»fe ÀfZd»fd¶fiMXe WX`ÔÜ .TPL AITA AüSX MSLTA IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX ·ffSX°f IZY Àf·fe Vfe¿fÊ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû E¢Vf³f ¸fZÔ QZJZÔ¦fZÜ EZÀff »f¦f SXWXf WX` dIY QcÀfSXZ Àfeþ³f IZY d»fE ´fid°f¹fûd¦f°ff dQ³f ´fSX dQ³f ¸fbdVIY»f WXû°fe þf SXWXe WX`. þû BÀf dQÀfÔ¶fSX IYû ÀfZd»f¶fiZVf³f À´fûMXÐÀfÊ ¢»f¶f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe þf¹fZ¦fe. d»fEÔOXSX ´fZÀf, Àfû³ff»fe ¶fZÔQiZ AüSX SXIbY»f ´fie°f dÀfÔWX IZY ¶ffQ MXe´feE»f ¸fZÔ MXe¸f JSXeQ³fZ Uf»fe dQ½¹ff ¨fü±fe ÀfZd»fd¶fiMXe WX`. MXe´feE»f AITA AüSX MSLTA IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX ·ffSX°f IZY Àf·fe Vfe¿fÊ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû Af´f BÀf¸fZÔ E¢Vf³f IYSX°fZ QZJZÔ¦fZÜ

CX³fIYf ´fWX»ff ÀfWX¹fû¦f

SXfþIbY¸ffSX SXfU AüSX ßfðf IY´fcS X

IYe EIY WXfgSXSX IYfg¸fZOXe ÀÂfe IZY Àff±f ¸fZÔ ±ff dþÀfZ QVfÊIYûÔ AüSX dRY»¸f Àf¸feÃfIYûÔ õfSXf IYfRYe ´¹ffSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ff

A

´f³fZ ÀfRY»f ÀfWX¹fû¦f IZY Àff±f EIY IYQ¸f AüSX Af¦fZ ¶fPÞXf°fZ WXbE dRY»¸f ÀÂfe IZY °fe³fûÔ d³f¸ff°ffÊ dþ¹fû ÀMXcdOX¹fûþ, dQ³fZVf dUþf³f AüSX A¸fSX IYüdVfIY EIY ¶ffSX dRYSX ¶ff»ff IYû »fZIYSX EIY Àff±f Af SXWXZ WX`| Af¹fb¿¸ff³f JbSXf³ff õfSXf ´fi¸fbJ ³ff¹fIY IZY øY´f ¸fZÔ Ad·f³fe°f ¹fWX dRY»¸f ´fb÷Y¿fûÔ ¸fZÔ Àf¸f¹f ÀfZ ´fWX»fZ WXû³fZ Uf»fZ ¦fÔþZ´f³f AüSX CXÀfIZY AfÀf´ffÀf IZY Àff¸ffdþIY IY»fÔIY IYû ¸fþZQfSX AüSX ¸f³fûSXÔþIY °fSXeIZY ÀfZ ¶f°ff°fe WX`| þ¶f ÀfZ BÀf dRY»¸f IYf MÑZ»fSX »ffg³¨f WXbAf WX`, °f¶f ÀfZ Af¹fb¿¸ff³f IYf UfÀ°fdUIY »f¦f³fZ Uf»ff »fbIY QVfÊIYûÔ IZY dQ»fûÔ IYû þe°f ¨fbIYf WX`, dUVfZ¿f °füSX ÀfZ CX³fIZY RZY³Àf þû dRY»¸f ¸fZÔ CX³fIZY õfSXf dIY¹fZ ¦fE ´fiRbYd»»f°f IYSX QZ³fZ Uf»fZ Ad·f³f¹f IYe °ffSXeRY IYSX°fZ ³fWXeÔ ±fIY SXWXZ WX`| U°fʸff³f ¸fZÔ ¨f»f SXWXe ¸fb£¹f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf ¸fÔ±f³f IYSXIZY CX³WXZÔ dÀf³fZ¸ff IYf A³fb·fUûÔ ¸fZÔ PÞXf»f³fZ IZY d»fE ´fWX¨ff³fZ þf³fZÔ Uf»ff ¸f`OXfgIY dRY»¸f A´f³fe Vff³fQfSX AüSX ¦fbQ¦fbQf³fZ Uf»fe UfÀ°fdUIY IYWXf³fe ¶ff»ff IZY Àff±f EIY ¶ffSX dRYSX IbYL ³f¹ff IYSX³fZ IYû °f`¹ffSX WX` | ¶ff»ff MXZ»fZÔMXZMX A¸fSX IYüdVfIY õfSXf d³fQZÊdVf°f IYe ¦fBÊ WX` |dþ¹fû ÀMXcdOX¹fûþ IZY Àff±f A´f³fZ d´fL»fZ ÀfRY»f ´fiûþZ¢MX IYSX³fZ IZY ¶ffQ ¹fWX Vff³fQfSX d°fIYOÞXe QVfÊIYûÔ IYû UfQf IYSX°ff WX`, EIY AüSX IÔYMXZÔMX-dOÑU³f Àff±f WXe ½¹ffUÀffd¹fIY øY´f ÀfZ ÀfÔ¦f°f ¸f³fûSXÔþ³f IYf ¶fOÞXe ÀIiYe³f ´fSX A³fb·fU QZ³fZ IYf| d³f¸ff°ffÊ dQ³fZVf dUþf³f IYWX°fZ WX`Ô, “¸f`OXfgIY ¸fZÔ WX¸f WX¸fZVff ÀfZ A´f³fe ÀfUÊßfZâ dRY»¸f ¶f³ff³fZ IZY d»fE EIY d³fQZÊVfIY IYf Àf¸f±fʳf IYSX³fZ ¸fZÔ dUV½ffÀf IYSX°fZ WX`ÔÜ ¶ff»ff IZY Àff±f, A¸fSX IYüdVfIY AüSX ·fe ¶fZWX°fSX ¶f³fIYSX Af´fIYû EIY EZÀfe ¹ffÂff ´fSX »fZIYSX

B4U IYOÞXIY IZY Àff±f BÀf UeIZYÔOX IYû ¶f³ff¹fZ IYfg¸fZOXe AüSX RZYÔMXZÀfe dRY»¸fûÔ IZY Àff±f ¸f³fûSXÔþIY AüSX Vff³fQfSX.

W

XSX IYûBÊ A´f³fZ UeIZYÔOX IYû Vff³fQfSX AüSX þf³fQfSX ¶f³ff³ff ¨ffWX°ff WX` IYûBÊ ¶ffWXSX þfIYSX A´f³ff UeIZYÔOX ¶f³ff°ff WX` °fû IYûBÊ A´f³fZ ´fdSXUfSX AüSX ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f §fSX ´fSX WXe A´f³ff UeIZYÔOX ¶f³ff°ff WX`. A¦fSX Af´f ·fe A´f³ff UeIZYÔOX §fSX ´fSX WXe ¶f³ff SXWXZ WX` °fû B4U IYOÞXIY »ff¹ff WX` Af´fIZY d»fE ¸f³fûSXÔþ³f IYf EIY ´fcSXf ´f`IZYþ. dþÀfIYf ¸fþf Af´f A´f³fZ ´fcSXZ ´fdSXUfSX IZY Àff±f »fZ ÀfIY°fZ WX`. BÀf¸fZÔ Af´fIYû QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦fe ÀffCX±f IYe MXfg´f RZYÔMXZÀfe ÀfZ »fZIYSX IYfg¸fZOXe dRY»¸fZÔ. IYfg¸fZOXe dRY»¸f ¸fZÔ Af´fIYû QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦fe °fd¸f»f IYfg¸fZOXe dRY»¸f AfÔMXe 420 dþÀf¸fZ ³fþSX AfEÔ¦fZ ÀffCX±f IZY þf³fZ ¸ff³fZ Ad·f³fZ°ff IY¸f»f WXÀf³f þû A´f³fe Vff³fQfSX IYfgd¸fIY MXfBd¸fÔ¦f IZY d»fE þf³fZ þf°fZ WX`. dþ³WXûÔ³fZ ¶ffg»feUbOX ¸fZÔ ·fe IYBÊ ¹ffQ¦ffSX dRY»¸fZÔ QZIYSX Àf·fe IZY dQ»fûÔ ¸fZÔ JfÀf þ¦fWX ¶f³ffBÊ WX`. ¶ffg»feUbOX IYe dWXÔQe ¸fcUe ¨ff¨fe 420 dþÀf¸fZ ·fe IY¸f»f WXÀf³f ±fZ UWX AfÔMXe 420 IYf WXe SXe¸fZIY WX`. AfÔMXe 420 Af´fIYû WXÔÀff³fZ IYe RcY»f ¦¹ffSXÔMXe QZ°fe WX`. UWXeÔ RZYÔMXZÀfe dRY»¸f ·ff¦f¸f·ff¦f »fU dþÀf¸fZ Af´fIYû ¶ffg»feUbOX IYe ´fid°f·ffVff»fe Ad·f³fZÂfe þZ³fZd»f¹ff dOXÀfcþf AüSX °f÷Y¯f IbY¸ffSX QZJ³fZ IYû d¸f»fZÔ¦fZ. BÀf dRY»¸f ¸fZÔ Af´fIYû þZ³fZd»f¹ff dOXÀfcþf IYf EIY A»f¦f ´fWX»fc QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦ff þû Af´f³fZ A·fe °fIY ³fWXeÔ QZJf WXû¦ff. UWXeÔ dRY»¸f ³ff¦f»fûIY Af´fIYû ¸f³fûSXÔþ³f IZY EIY A»f¦f WXe »fûIY ¸fZÔ »fZ þfEÔ¦fe. BÀf dRY»¸f IYe IYWXf³fe AüSX ÀfÀ´fZÔÀf Af´fIYû BÀfÀfZ EIY Ãf¯f ·fe A»fWX ³fWXeÔ WXû³fZ QZ¦ff. B4U IYOÞXIY Af´fIZY UeIZYÔOX IYû Àf¨f ¸fZÔ ¹ffQ¦ffSX ¶f³ff³fZ Uf»ff WX`. Àf¸ff¨ffSX ÀfÔ´ffQIY : dU¸f»f ¸fdWX´ff»f

þfEÔ¦fZ þWXfÔ QVfÊIY A´f³fZ Af´f IYû Jû QZÔ¦fZ AüSX JûþZÔ¦fZ. WX¸f BÀf dRY»¸f IZY Àff±f WX¸ffSXf dþ¹fû IZY Àff±f °feÀfSXf ÀfWX¹fû¦f WX` BÀfZ WX¸f ¶fZWX°fSX ·ff¦feQfSXe IYWX ÀfIY°fZ WX`| ª¹fûd°f QZVf´ffÔOXZ ³fZ MXe¸f IYû Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE ¨f`d¸´f¹f³f IYû ¨fb³ff WX` WX¸f BÀf °fSXWX IZY ÀfWXf¹fIY AüSX ÀfWX¹fû¦fe ÀffÓfZQfSX ´ffIYSX ¶fWXb°f ·ff¦¹fVff»fe ¸fWXÀfcÀf IYSX°fZ WX`ÔÜ“ d³fQZÊVfIY A¸fSX IYüdVfIY IYWX°fZ WX`Ô, "dQ³fZVf AüSX dþ¹fû ÀMXcdOX¹fû IZY Àff±f IYf¸f IYSX³ff ¶fWXb°f A¨Lf WX`, þû ³f IZYU»f A¨LZ dU¿f¹fûÔ IZY ¸fWX°U IYû Àf¸fÓf°fZ WX`Ô, ¶fd»IY CX³f IYWXfd³f¹fûÔ ¸fZÔ ·fe B³UZÀMX ·fe IYSX°fZ WX`Ô, dþ³WXZÔ UfÀ°fU ¸fZÔ þ³f°ff IZY ¶fe¨f »ff³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ¶ff»ff EIY Af¸f AfQ¸fe IYe IYWXf³fe WX` AüSX BÀfd»fE ¹fWX WX¸fZÔ ÀUf·ffdUIY øY´f ÀfZ IbYL WXQ °fIY AfIYd¿fÊ°f IYSX°fe WX`| WX¸fZÔ CX¸¸feQ WX` dIY QVfÊIY UfÀ°fU ¸fZÔ BÀf dRY»¸f IYf Af³fÔQ »fZÔ¦fZÜ dþ¹fû ÀMXcdOX¹fûþ AüSX dQ³fZVf dUþf³f õfSXf ´fiÀ°fb°f ¶ff»ffÜ ¸f`OXfgIY dRY»¸Àf õfSXf ´fiûOXйfcÀOX WX` dþÀfZ A¸fSX IYüdVfIY õfSXf d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`. Af¹fb¿¸ff³f JbSXf³ff, ·fcd¸f ´fZOX³fZIYSX AüSX ¹ff¸fe ¦fü°f¸f Ad·f³fe°f ¹fWX dRY»¸f 8 ³fUÔ¶fSX IYû dSX»feþ WXû¦fe, 7 ³fUÔ¶fSX IYû ´fie½¹fc ¨f¹f³f IYSXZÔÜ

“WX¸f WX`Ô »fbMXZSXZ“

´fWX»fe ¶ffSX B4U ·fûþ´fbSXe ´fSX ²f¸ff»f ¸f¨ff³fZ Af SXWXe WX`

A

´f³fe Q¸fQfSX IYWXfd³f¹fûÔ AüSX dIYSXQfSXûÔ ÀfZ ·fûþeUbOX dÀf³fZ¸ff ³fZ ³f IZYU»f ·fûþ´fbSXe QVfÊIYûÔ IZY dQ»f ¸fZÔ JfÀf þ¦fWX ¶f³ffBÊ ¶fd»IY ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ EIY A»f¦f ¸fbIYf¸f ·fe WXfdÀf»f dIY¹ffÜ Àff»f 2017, ·fûþeUbOX BÔOXÀMÑe IZY d»fE MXd³fÔʦf ´UfBÊÔMX Àffd¶f°f WXbAfÜ BÀf Àff»f AfBÊ dRY»¸f “WX¸f WX`Ô »fbMXZSXZ“, ·fûþ´fbSXe dÀf³fZ¸ff IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe dWXMX Àffd¶f°f WXbBÊÜ dRY»¸f ³fZ IY¸ffBÊ IZY °f¸ff¸f dSXIYfOXÊ °fûOÞX dQ¹fZÔ, AüSX ¶ff¢Àf AfgdRYÀf ´fSX ²fbÔAf²ffSX IY»fZ¢Vf³f dIY¹ffÜ ¹fc-MXйfc¶f ´fSX ·fe dRY»¸f IYf dUdOX¹fûÔ þ¶fSXQÀ°f Uf¹fSX»f WXbAf, E¢Vf³f WXeSXûÔ ´fU³f dÀfÔWX AüSX ¹fVf IbY¸ffSX IYe þûOÞXe IYû QZVf ·fSX ¸fZÔ ÀfSXfWXf ¦f¹ffÜ ·fûþb´fSXe QVfÊIYûÔ IYf »f¦ff°ffSX ¸f³fûSXÔþ³f IYSX°ff Af SXWXf B4U ·fûþ´fbSXe, QVfÊIYûÔ IYe JfÀf dOX¸ffÔOX ´fSX d¸fd±f»ff MXfdIYþ IZY ¶f`³fSX °f»fZ ¶f³fe BÀf ¸f»MXeÀMXfSXSX dRY»¸f IYû IY»f ¹ff³fe 9 ³fUÔ¶fSX IYû ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ þf SXWXf WX`Ü ¹fZ dRY»¸f ¨f`³f»f ´fSX IY»f SXf°f 8 ¶fþZ dQJfBÊ þf¹fZ¦feÜ UWXeÔ A¦f»fZ dQ³f 10 ³fUÔ¶fSX IYû Àfb¶fWX 10 ¶fþZ dRY»¸f IYf dSX´feMX MXZ»feIYfÀMX dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ dRY»¸f IYe Q¸fQfSX IYWXf³fe AüSX ÀfÔ¦fe°f, dRY»¸f IYe þf³f WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY dRY»¸f IZY ¦fe°f d´f¹ff-d´f¹ff dSX»feþ WXû³fZ IZY Àff±f WXe ßfû°ffAû IYe þb¶ff³f ´fSX ¨fPÞX ¦f¹ff ±ffÜ dRY»¸f ¸fZÔ ´fU³f dÀfÔWX, AÃfSXf dÀfÔWX, ¹fVf IbY¸ffSX, ´fc³f¸f Qb¶fZ, ¦füSXU Óff, SXe°fc dÀfÔWX, ¸f³fûþ MXfB¦fSX, AU²fZVf d¸fßff, AfdQ IY»ffIYfSX ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf d³f·ff°fZ WXbE ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ dRY»¸f ¸fZÔ ´fU³f dÀfÔWX, ¹fVf IbY¸ffSX, AüSX ¦füSXU Óff, ´fbd»fÀf BÔÀ´fZ¢MXSX IYe ·fcd¸fIYf d³f·ff°fZ WXbE ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ dRY»¸f ¸fZÔ Bʸff³fQfSX ´fbd»fÀf ARYÀfSX Q¶fÔ¦f°ff ÀfZ dÀfÀMX¸f ¸fZÔ R`Y»fZ ·fiáf¨ffSX AüSX ¦fbÔOXfSXfþ Jf°¸ff IYf IYSX°fZ WXbE ³fþSX Af°fZ WX`ÔÜ ·fSX´fcSX E¢Vf³f AüSX EÔMXSXMXZ³f¸fZÔMX IYf þ¶fSXQÀ°f °fOÞXIZY ÀfZ QVfÊIYûÔ IYf ¸f³fûSXÔþ³f IYSX°fe BÀf dRY»¸f IYû LûMXZ ´fQZÊ ´fSX ´fWX»fe ¶ffSX QZJ³fZ IZY d»fE QVfÊIY A·fe ÀfZ IYfRYe CX°ÀffdWX°f ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ

°f³Ue OXû¦fSXf ³fZ ‘ÀfÔ°fû¿fe ¸ffÔ- Àfb³ff¹fZ Ui°f IY±ff¹fZÔ‘

¸fZÔ ·föY IYe ·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ IZY d»f¹fZ A´f³ff¹ff Ui°f IYf SXfÀ°ff

Ui

°f IZY IYfg³ÀfZ´MX IZY ´feLZ ²ffd¸fÊIY IYfSX¯f WXû°fZ WX`Ô, »fZdIY³f ÀfZWX°f IYû d¸f»f³fZ Uf»fZ IYBÊ ÀffSXZ RYf¹fQûÔ IYe UþWX ÀfZ A¶f ¹fWX Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ IYfRYe ¨fd¨fÊ°f WXû ¦f¹ff WX`Ü Af²¹fd°¸fIY IY³fZ¢Vf³f BÀfIYe EIY UþWX WXû ÀfIY°fe WX`, UWXeÔ BÀfIZY Àff±f þbOÞXf ÀfZWX°f IYf RYf¹fQf BÀfZ IYBÊ »fû¦fûÔ IYû þeU³fVf`»fe IZY øY´f ¸fZÔ A´f³ff³fZ IZY d»f¹fZ ´fiZdSX°f IYSX°ff WX`Ü MXZ»fedUþ³f ¸fZÔ IYBÊ ÀffSXe ·fcd¸fIYfEÔ d³f·ff³fZ Uf»feÔ, Ad·f³fZÂfe °f³Ue OXû¦fSXf d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ RYfÀMX IYSX³fZ Uf»fZ ¢»f¶f ÀfZ þbOÞX³fZ Uf»fe ³fBÊ ÀfQÀ¹f WX`Ô AüSX ±fûOÞXZ-±fûOÞXZ AÔ°fSXf»f ´fSX Ui°f IYSX³fZ IZY A´f³fZ °fSXeIZY ´fSX ¨f»f SXWXe WX`ÔÜ þ»Q WXe UWX -ªMX IZY ³f¹fZ Àff¸ffdþIY²ffd¸fÊIY dRY¢Vf³f Vfû ‘ÀfÔ°fû¿fe ¸ffÔ- Àfb³ff¹fZ Ui°f IY±ffEÔ‘ ¸fZÔ ÀfÔ°fû¿fe ¸ffÔ IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ·föY IYf dIYSXQfSX d³f·ff³fZ Uf»fe WX`ÔÜ °f³Ue IYf IYWX³ff WX` dIY Ui°f IYe ¹fWX ¨fb³fü°fe »fZ³ff A´f³fZ dIYSXQfSX IYe °f`¹ffSXe IYSX³fZ IYf EIY °fSXeIYf WX`Ü dQ»f ÀfZ Af²¹fd°¸fIY BÔÀff³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f °f³Ue d´fL»fZ Qû Àff»fûÔ ÀfZ ²ffd¸fÊIY IYfSX¯fûÔ IYe UþWX ÀfZ IY·fe-IY·fe Ui°f SXJ°fe Af SXWXe WX`ÔÜ ¹fWX þf³fIYSX dIY BÀfÀfZ ÀfZWX°f IYû IYBÊ ÀffSXZ RYf¹fQZ d¸f»f°fZ WX`Ô, °f³Ue ³fZ d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ Ui°f SXJ³fZ IYe ¨fb³fü°fe »fe, UWX dQ³f·fSX ¸fZÔ IZYU»f EIY ¶ffSX Jf³ff Jf°fe WX`ÔÜ Ui°f IYû »fZIYSX IYBÊ ÀffSXZ d¸f±fIYûÔ IYû °fûOÞX°fZ WXbE, °f³Ue IYWX°fe WX`Ô, ‘‘Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf d¸f±fIY þû ¸f`Ô³fZ Àfb³ff WX` dIY Ui°f SXJ³ff JbQ IYû ·fcJf ¸ffSX³fZ dþ°f³ff WXe A¨Lf WX` AüSX ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY ¹fWX ¦f»f°fRYWX¸fe WX`Ü ¸fZSXZ d»f¹fZ Ui°f IYf ¸f°f»f¶f IZYU»f JbQ IYû Jf³fZ ÀfZ QcSX SXJ³ff ³fWXeÔ WX`, ¶fd»IY A´f³fZ dQ¸ff¦f IYû ´fdUÂf AüSX dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe

³fIYfSXf°¸fIY Àfû¨f ÀfZ QcSX SXJ³ff WX`Ü dIYÀfe IZY ·fe dQ¸ff¦f IYû °fSXû°ffþf AüSX ÀfIYfSXf°¸fIY SXJ°fZ WXbE, ¹fWX JbQ IYû dOXMXfg¢Àf IYSX³fZ IYe ´fidIiY¹ff WX`Ü‘‘ dIYÀf °fSXWX IYf øYMXe³f CX³WXûÔ³fZ ¶f³ff¹ff WX`, BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff°fZ WXbE °f³Ue IYWX°fe WX`Ô, ‘‘¸f`Ô³fZ WXf»f ¸fZÔ ±fûOÞXZ-±fûOÞXZ AÔ°fSXf»f ´fSX d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ Ui°f IYSX³ff VfbøY dIY¹ff WX`, þWXfÔ ¸f`Ô A´f³fZ dQ³f IYe VfbøYAf°f 10 d¸f³fMX ²¹ff³f IZY Àff±f IYSX°fe WXcÔÜ ´fcSXZ dQ³f·fSX ¸fZÔ, ¸f`Ô ´ff³fe IYe ¶fû°f»f Àff±f-Àff±f »fZIYSX ¨f»f°fe WXcÔ AüSX JbQ IYû WXfBOÑZMX SXJ³fZ IZY d»f¹fZ Jc¶f ´ff³fe ´fe°fe WXcÔÜ ¨fcÔdIY, ¸f`Ô IYfRYe »fÔ¶fZ §fÔMXZ °fIY VfcdMXÔ¦f IYSX°fe WXcÔ, BÀfd»f¹fZ ¸f`Ô³fZ R`YÀf»ff dIY¹ff WX` dIY ¸f`Ô »fÔ¨f IZY Àf¸f¹f dÀfRYÊ EIY ¶ffSX JfDYÔ¦feÜ BÀf¸fZÔ ¸f`Ô ÀfZWX°f¸fÔQ, ´fû¿f¯f ÀfZ ·fSX´fcSX AüSX ´fZMX ·fSX³fZ Uf»ff Jf³ff Jf°fe WXcÔ, °ffdIY ¸f`Ô IYf¸f IYSX°fe SXWX ÀfIcYÔÜ‘‘Ui°f IYe VfbøYAf°f IYSX³fZ IYf IYfSX¯f ¶f°ff°fZ WXbE °f³Ue Af¦fZ IYWX°fe WX`Ô,‘‘´fWX»fZ BÀf dIYSXQfSX IYû d³f·ff³fZ IYû »fZIYSX ¸f`Ô ±fûOÞXe AÀf¸fÔþÀf ¸fZÔ ±fe, ¢¹fûÔdIY ¸f`Ô BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX ¶fWXb°f AfV½fÀ°f ³fWXeÔ ±fe dIY A´f³fZ AÔQSX IZY Af²¹fd°¸fIY BÔÀff³f IYû dIYÀf °fSXWX dQJfDYÔ¦feÜ Ui°f IZY d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f IYSX³fZ ÀfZ IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ ¸fbÓfZ BÀf dIYSXQfSX ¸fZÔ PX»f³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fe, UWXeÔ ²¹ff³f IYSX³fZ ÀfZ ¸fbÓfZ Af²¹fd°¸fIY øY´f ÀfZ þbOÞXZ SXWX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ

d¸f»feÜ ¹fWX EIY ¨fb³fü°fe WX` AüSX ¸fbÓfZ CX¸¸feQ WX` dIY ¶fZWX°fSX IYSX ´ffDYÔ¦feÜ‘‘ ¸f¸f°ff , VffÔd°f, °¹ff¦f, ÀfòfU³ff AüSX ÀfÔ°fû¿f IYe QZUe IZY øY´f ¸fZÔ dU£¹ff°f ÀfÔ°fû¿fe ¸ffÔ IZY ´ffÀf IYfRYe ÀffSXe ¦fb~ VfdöY¹ffÔ WX` AüSX EZÀff ¸ff³ff þf°ff WX` dIY UWX ª¹ffQf°fSX A´f³ff Àf¸f¹f ²fSX°fe ´fSX WXe d¶f°ff°fe WX`Ô, þWXfÔ UWX ·föYûÔ IYe ¸fQQ IYSX°fe WX`ÔÜ UWXe þfQc EIY ¶ffSX dRYSX »fZIYSX Af SXWXf WX`, ÀfÔ°fû¿fe ¸ffÔ IYe EIY ³fBÊ IYWXf³fe IZY Àff±f dIY dIYÀf °fSXWX UWX Ui°f IYSX³fZ IZY ÀfWXe IYfSX¯fûÔ AüSX ¸ff³¹f°ffAûÔ IYû À±ffd´f°f IYSX°fe WX`ÔÜ Àff±f WXe ´fcþf IYSX³fZ IZY ÀfWXe °fSXeIYûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff°fe WX`ÔÜ A´f³fZ ³f¹fZ Àff¸ffdþIY-²ffd¸fÊIY Vfû ‘‘ÀfÔ°fû¿fe ¸ffÔÀfb³ff¹fZ Ui°f IY±ff¹fZÔ‘‘ IYû »ffg³¨f IYSX³fZ IYû ´fcSXe °fSXWX °f`¹ffSX WX`Ü ¹fWX Vfû ´fcSXe ßfðf IZY Àff±f ·fdöY IYSX³fZ ÀfZ ÀfRY»f°ff d¸f»f³fZ IYf ÀfÔQZVf QZ°fe WX`Ü ÀfÔ°fû¿fe ¸ffÔ IZY Q`Ue¹f dIYSXQfSX ¸fZÔ Uf´fÀfe IYSXZÔ¦fe, ¶ffg»feUbOX Ad·f³fZÂfe ¦fiZÀfe dÀfÔWXÜ

dUôf ¶ff»f³f »fÔQ³f ¸fZÔ dUSXû²f IZY ¶ffUþcQ UZÀMXd¸fÔÀMXSX IZY ¸fWX»f ´fWXbÔ¨fe

»feUbOX Ad·f³fZÂfe dUôf ¶ff»f³f, þû ·ffSX°fe¹f dÀf³fZ¸ff ¸fZÔ A´f³fZ ÂfbdMXWXe³f IYf¸f IZY d»fE þf³fe þf°fe WX`Ô, WXf»f WXe ¸fZÔ UWX »fÔQ³f ¸fZÔ ±fe þWXfÔ ·ffSXe dUSXû²f IZY ¶ffUþcQ CX³WXûÔ³fZ UZÀMXd¸fÔÀMXSX IZY ¸fWX»f¸fZÔ A´f³fe CX´fdÀ±fd°f QþÊ IYSXfBÊÜ »fÔQ³f ¸fZÔ ¹fWX dUSXû²f þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ±ff AüSX IbYL WXe Àf¸f¹f ¸fZÔ ¹fWX QZJ°fZÔ WXe QZJ°fZÔ ¶fPÞX ¦f¹ffÜ JSXf¶f dÀ±fd°f IZY ¶ffUþcQ, dUôf ³fZ ¸ff³f³fe¹f ¶f`SXû³fZÀf U¸ffÊ ÀfZ ´fif~ Af¸fÔÂf¯f IYû ÀUeIYfSX³fZ IYf R`YÀf»ff IYSX°fZ WXbE UWXfÔ þf³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff, ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ »f¦ff dIY ¹fWX EIY dUVfZ¿ffd²fIYfSX AüSX Àf¸¸ff³f WX`Ü ÀfÔÀfQ ·fU³f IYf UZ³¹fc , UZÀMXd¸fÔÀMXSX IYf ¸fWX»f ¶f`dSXIZYOX ÀfZ ÀfbSXdÃf°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff AüSX BÀf UþWX ÀfZ IYfSXZÔ CXÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ³fWXeÔ þf ÀfIY°fe ±feÔÜ þ»fUf¹fb ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ EIY LûMXf Àff ¹fû¦fQf³f IYSX°fZ WXbE, dUôf ³fZ UWXfÔ IYfSX ÀfZ ³ff þf³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff AüSX BÀfIZY ¶fþf¹f »fÔQ³f MXйfc¶f (»fÔQ³f ¸fZMÑûÔ MÑ`³f ) »fZ³fZ IYf dUIY»´f ¨fb³ffÜ »fÔQ³f MXйfc¶f ÀfZ þf³fZ IZY ¶ffQ UWX ÀfÔÀfQ ·fU³f ¹ff UZÀMXd¸fÔÀMXSX IZY ´f`»fZÀf IZY d³fIYMX°f¸f ÀMXZVf³f ÀfZ d³fIY»fe AüSX IYf¹fÊIiY¸f À±f»f IZY ¸fb£¹f õfSX °fIY ´f`Q»f ´fWXbÔ¨fe Ü BÀf UfdIY¹fZ IYû ¹ffQ IYSX dUôf IYWX°fe WX` " ¸f`Ô³fZ ´fWX»fe ¶ffSX MXйfc¶f ¸fZÔ ÀfUfSXe IYe ¹fWX

¶ffg

Àf¨f ¸fZÔ EIY Vff³fQfSX A³fb·fU ±ff | ¸f`Ô³fZ »fÔQ³f MXйfc¶f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶fWXb°f IbYL Àfb³ff WX` AüSX ¸f`Ô IYBÊ ¶ffSX »fÔQ³f ·fe ¦fBÊ

WXch, ´fSX ¸f`Ô³fZ A·fe °fIY »fÔQ³f MXйfc¶f IYe ÀfUfSXe ³fWXeÔ IYe ±fe| °fû ¹fWX ¶fWXb°f ¸fþZQfSX ±ff, ¹fWX SXû¸ffÔ¨fIY ±ff, MXйfc¶f ¸fZÔ ·feOÞX ±feÜ ¸f`Ô³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ ·fe IYfRYe »f¸¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ MÑ`³f ¸fZÔ ¹ffÂff ³fWXeÔ IYe WX`| BÀfd»fE ¸f`Ô UfÀ°fU ¸fZÔ CX°ÀffdWX°f ±fe ¶fZVfIY ¸fZSXZ AfÀf´ffÀf IYfRYe »fû¦f ±fZ »fZdIY³f LûMXe-LûMXe JbdVf¹ffh ·fe ±fe ! °fb¸WXfSXe Àfb»fb IYe Ad·f³fZÂfe ³fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f dÀf³fZ¸ff ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¶fQ»f°fZ ´fid°fd³fd²f°U IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ff°f IYe AüSX IYWXf dIY" ¹fWX ¨f¨ffÊ dWXÔQe dÀf³fZ¸ff ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¶fQ»f°fZ ´fid°fd³fd²f°U IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ±feÜ WX¸f³fZ Àf¸f¹f IZY Àff±f ¸fdWX»ffAûÔ IZY d¨fÂf¯f IZY dUIYfÀf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ff°f IYe AüSX ¶f°ff¹ff I`YÀfZ ¹fWX Àf¸f¹f VfZSXû IYe ¸fdWX»ffAûÔ IZY ´fid°fd³fd²f°U IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ A¨Lf Àf¸f¹f WX`, ¸fdWX»ff IZY UfÀ°fdUIY ½¹fdöY°U IZY øY´f ¸fZÔ, ³f IZYU»f EIY ¸fdWX»ff IZY øY´f ¸fZÔ, ³f IZYU»f CX³f ·fcd¸fIYfAûÔ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ þû UZ ´fb÷Y¿fûÔ IZY þeU³f ¸fZÔ d³f·ff°fe WX`Ô, »fZdIY³f EIY ½¹fdöY¦f°f °füSX ´fSXÜ dUôf ³fZ Af¦fZ IYWXf UWXfÔ dUd·f³³f ¸f°f ±fZ, ¶fWXb°f ÀffSXZ A³fb·fU ÀffÓff dIYE ¦fE ±fZ, BÀfd»fE ¸fZSXZ d»fE ¹fWX ¶fWXb°f

A»f¦f údáIYû¯f IZY Àff±f ¶fWXb°f WXe ÀfbJQ ¨f¨ffÊ ±feÜ Ad·f³fZÂfe IYû ¸fWX»f IZY IbYL dUVfZ¿f À±ff³fûÔ ´fSX ·fe §fb¸ff¹ff ¦f¹ff ±ff þWXfh IZYU»f SXf³fe AüSX ¸fWX»f IZY ÀfQÀ¹f WXe þf ÀfIY°fZ ±fZ |WX¸fZÔ ¹fWX þøYSX IYWX³ff ¨ffdWX¹fZÔ dIY dUôf CX³f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀfZ WX` þû WX¸fZVff A´f³fZ d»fE ´fcUÊU°f IYSX³fZ ¹fû¦¹f IYf ´fi¶fÔ²f IYSX°fe WX`, dUôf IYû Àf»ff¸f dUôf IZY ¨f»f SXWXZ ´fiûþZ¢MX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ff°f dIY þf¹fZ °fû dUôf WXfd»f¹ff VfIbYÔ°f»ff QZUe ¸fZÔ ½¹fÀ°f WX` |BÀf dRY»¸f ¸fZÔ UWX ¸fZ±fZ¸fZdMX¢Àf IYe þfQc¦fSX ¹ff '¸ff³fU IÔY´¹fcMXSX' VfIbYÔ°f»ff QZUe IYf dIYSXQfSX d³f·ff SXWXe WX`| dþÀf ³ff¸f IYû CX³WXûÔ³fZ JbQ IY¸ff¹ff ±ff| dþ³WXZ AdUV½fÀf³fe¹f øY´f ÀfZ °fZþ ¦f¯f³ff IYSX³fZ IYe A´f³fe Ãf¸f°ff IZY d»fE þf³ff þf°ff ±ffÜ dRY»¸f ¸fZÔ Àff³¹ff ¸f»WXûÂff ·fe WX`Ô, þû CX³fIYe ¶fZMXe IYe ·fcd¸fIYf d³f·ff°fe ³fþSX AfEÔ¦feÜ VfIbYÔ°f»ff QZUe dRY»¸f IYû »fÔQ³f, ´fZdSXÀf, ³¹fc¹ffgIYÊ IZY d³fQZÊVfIY A³fb ¸fZ³f³f d³fQZÊdVf°f IYSX SXWXZ WX`. dRY»¸f IYe Ad²fIY þf³fIYfSXe IZY d»fE A¸fZþg³f ´fifB¸f AûdSXdþ³f»f ÀfZ ´fif~ IYSXZÔ ! dRYY»¸f IYû 2020 IYe ¦fd¸fʹfûÔ ¸fZÔ dSX»feþ dIY¹ff þfE¦ff Ü

ÀUf¸fe, ¸fbQiIY, ´fiIYfVfIY U ÀfÔ´ffQIY dUþ¹f IbY¸ffSX dQUfIYS*X õfSXf þ¦f°f IiYfÔd°f d´fÔiMXÀfÊ, E-16, Àf`¢MXSX-7, ³fûEOXf ÀfZ ¸fbdQi°f U 315, ´fi`Àf EdSX¹ff, QcÀfSXe ¸fÔdþ»f, ´fi°ff´f ·fU³f, ¶fWXfQbSX VffWX þRYSX ¸ff¦fÊ, AfBÊMXeAû, ³fBÊ dQ»»fe-110002 ÀfZ ´fiIYfdVf°f dIY¹ffÜ RNI No. DELHIN/2004/13428 *BÀf AÔIY ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f Àf¸fÀ°f Àf¸ff¨ffSXûÔ IZY ¨f¹f³f EUÔ ÀfÔ´ffQ³f WXZ°fb ´fe.AfSX.¶fe. E¢MX IZY AÔ°f¦f°fÊ CXØfSXQf¹feÜ RYû³f ³f. 011-23738637, (dU.) 011-43584159


11 khel_Layout 1 11/9/2019 8:08 PM Page 1

dUþ¹f ³¹fcþ

2019 ³fBÊ dQ»»fe, SXX dUUfSXX X, 10 ³fU¸¶fSXX X 2019

JZ»f IND vs BAN: Ùæ»ÂéÚU ×ð´ x ÅUèw® ×ñ¿

¥‹Ø ¹ðÜ â×æ¿æÚU ENG vs NZ: ÅUè-w® ×ð´ Âêßü

ÂæòÙü SÅUæÚU Ùð çÙÖæ§ü ¿õÍð ¥´ÂæØÚU ·¤è Öêç×·¤æ •ÊÚ∑§‹Ò¥« (ãÿÍ ¡Ë‹Ò¥«).ߥNjҥ« •ı⁄U ãÿÍ ¡Ë‹Ò¥« ∑‘§ ’Ëø ¬Ê¥ø Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù π‹ ª∞ ÃË‚⁄U ≈UË-wÆ ◊Òø ◊¥ ªÊÕ¸ S≈UË⁄UÊ≈U •¥¬Êÿ⁄UÙ¥ ∑§Ë ≈UË◊ ∑§Ê Á„S‚Ê Õ– ◊Òø ◊¥ øıÕ •¥¬Êÿ⁄U ∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ÁŸ÷ÊŸ flÊ‹ zv flÁ·¸ÿ S≈UË⁄UÊ≈U ¬Ífl¸ ◊¥ ¬ÊÚŸ¸ S≈UÊ⁄U ⁄U„ øÈ∑‘§ „Ò¥– Á’˝Á≈U‡Ê ≈UÒ’‹ÊÚÿ« Œ ‚Ÿ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, S≈UË⁄UÊ≈U ∞∑§ ◊ÒÇ¡ËŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Ê◊ ∑§⁄U øÈ∑‘§ „Ò¥– π’⁄U ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ©ã„Ù¥Ÿ ¬ÊÚŸ¸ S≈UÊ⁄U ∑‘§ Ãı⁄U ¬⁄U S≈UËfl ¬Ê⁄UŸ‹ ŸÊ◊ ‚ ∑§Ê◊ Á∑§ÿÊ ÕÊ–ãÿÍ ¡Ë‹Ò¥« ∑‘§ Áπ‹Ê«∏Ë S≈UË⁄UÊ≈U ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊŸÃ „Ò¥ •ı⁄U ©ã„Ù¥Ÿ ߥNjҥ« ∑‘§ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑§Ù ß‚ ’Êà ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË– S≈UË⁄UÊ≈U ãÿÍ ¡Ë‹Ò¥« ¬‡Êfl⁄U ªÙÀ»§‚¸

‚¥ÉÊ ∑‘§ ◊ÈÅÿ ∑§Êÿ¸∑§Ê⁄UË ÷Ë ⁄U„ øÈ∑‘§ „Ò¥– vÆ ‚Ê‹ ¬„‹ ¡’ ©Ÿ∑§Ë ªÈ# ¬„øÊŸ ∑§Ê πÈ‹Ê‚Ê „È•Ê ÃÙ ©ã„¥ ¬Œ ‚ „≈UÊ ÁŒÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ©‚∑‘§ ’ÊŒ ©ã„Ù¥Ÿ ÁR§∑‘§≈U ◊¥ •¥¬Êÿ⁄U ∑‘§ Ãı⁄U ¬⁄U ‚»§‹ ∑§Á⁄Uÿ⁄U ’ŸÊÿÊ •ı⁄U ∑§ß¸ ◊Á„‹Ê •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ ◊ÒøÙ¥ ◊¥ •¥¬ÊÿÁ⁄U¥ª ∑§Ë– ©ÑπŸËÿ „Ò Á∑§ ß‚ ◊Òø ◊¥ ãÿÍ ¡Ë‹Ò¥« Ÿ ߥNjҥ« ∑§Ù vy ⁄UŸÙ¥ ‚ „⁄UÊÿÊ ÕÊ– ◊¡’ÊŸ ∑§ËflË ≈UË◊ Ÿ ¬„‹ ’ÒÁ≈U¥ª ∑§⁄UÃ „È∞ | Áfl∑‘§≈U ¬⁄U v}Æ ⁄UŸ ’ŸÊ∞ Õ– ©‚∑‘§ Á‹∞ ‚’‚ •Áœ∑§ ∑§ÊÚÁ‹Ÿ Á« ª˝Ò¥«„Ù◊ Ÿ xz ª¥ŒÙ¥ ◊¥ z øı∑‘§ •ı⁄U x ¿P§ ∑§Ë ◊ŒŒ ‚ zz ⁄UŸÙ¥ ∑§Ë ¬Ê⁄UË π‹Ë ÕË–¡flÊ’ ◊¥ ◊„◊ÊŸ ≈UË◊ | Áfl∑‘§≈U ¬⁄U v{{ ⁄UŸ „Ë ’ŸÊ ‚∑§Ë– ©‚∑‘§ Á‹∞ ◊‹ÊŸ Ÿ xy ª¥ŒÙ¥ ◊¥ } øı∑‘§ •ı⁄U ∞∑§ Á‚ÄU‚ ∑§Ë ◊ŒŒ ‚ zz ⁄UŸ ’ŸÊ∞, ¡’Á∑§ ¡ê‚ Áfl¥‚Ë Ÿ x~ ª¥ŒÙ¥ ◊¥ y~ ⁄UŸ ∑§Ë ¬Ê⁄UË π‹Ë– ’Êfl¡ÍŒ ß‚∑‘§ ◊„◊ÊŸ ≈UË◊ ¡Ëà Ã∑§ Ÿ„Ë¥ ¬„È¥ø ‚∑§Ë–

¥æòSÅþðçÜØæ Ùð ßã çÚU·¤æòÇü ç·¤Øæ ÕÚUæÕÚU, Áô ·¤éÀ ƒæ´ÅUð ÂãÜð ãè ÌôǸæ Íæ ÅUè× §´çÇØæ Ùð

¹ðÜð ãñ´ ÅUè× §´çÇØæ Ùð, Øð §àææÚUæ ·¤ÚU ÚUãæ ãñ çÚU·¤æòÇü Ÿß¸ ÁŒÑË.≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ Ÿ ’ʥNjʌ‡Ê ∑‘§ Áπ‹Ê»§ (India vs Bangladesh) ŒÍ‚⁄U ≈UËwÆ ◊Òø ◊¥ Á⁄U∑§ÊÚ«¸ ¡Ëà Œ¡¸ ∑§⁄U ÃËŸ ≈UËwÆ ◊ÒøÙ¥ ∑§Ë ‚Ë⁄UË¡ ◊¥ ∞∑§- ∞∑§ ‚ ’⁄UÊ’⁄UË ∑§⁄U ⁄UÙ◊Ê¥ø ’…∏Ê ÁŒÿÊ „Ò. ÁŒÑË ◊¥ „È∞ ¬„‹Ê ≈UËwÆ ◊Òø „Ê⁄UŸ ∑‘§ ’ÊŒ ⁄UÊ¡∑§Ù≈U ◊¥ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ Ÿ ¡Ëà Œ¡¸ ∑§Ë. •’ ŸÊª¬È⁄U ◊¥ ‚Ë⁄UË¡ ∑§Ê ÃË‚⁄UÊ •ı⁄U •ÊÁπ⁄UË ◊Òø „ÙªÊ Á¡‚◊¥ ‚Ë⁄UË¡ ∑‘§ Áfl¡ÃÊ „ÙŸ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê „ÙªÊ. flÒ‚ ÃÙ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ Ÿ ’ʥNjʌ‡Ê ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ∑‘§fl‹ ∞∑§ „Ë ≈UËwÆ ◊Òø ª¥flÊÿÊ „Ò, ‹Á∑§Ÿ ŸÊª¬È⁄U ∑‘§ ÁflŒ÷¸ ÁR§∑‘§≈U ∞‚ÙÁ‚∞‡ÊŸ S≈UÁ«ÿ◊ ∑§Ê Á⁄U∑§ÊÚ«¸ ∑§È¿ •ı⁄U ∑§„ ⁄U„Ê „Ò. ∞∑§ „Ë ≈UËwÆ ◊Òø ¡ËÃÊ „Ò ’ʥNjʌ‡Ê ÷Ê⁄Uà ‚ ÷Ê⁄Uà •ı⁄U ’ʥNjʌ‡Ê ∑‘§ ’Ëø •’ Ã∑§ vÆ ≈UËwÆ ‚∑§Ë „Ò. ß‚∑‘§ ¡flÊ’ ◊¥ ߥNjҥ« ∑§Ë ≈UË◊ ¿„ Áfl∑‘§≈U πÙ∑§⁄U ߥ≈U⁄UŸ‡ÊŸ‹ ◊Òø „È∞ „Ò¥ Á¡‚◊¥ ‚ ’ʥNjʌ‡Ê Ÿ ∑‘§fl‹ vx{ ⁄UŸ „Ë ’ŸÊ ‚∑§Ë. •Ê‡ÊË· Ÿ„⁄UÊ Ÿ üÊË‹¥∑§Ê •ı⁄U ãÿÍ¡Ë‹Ò¥« Ÿ ŒË ÕË ◊Êà ∑‘§fl‹ ∞∑§ „Ë ≈UËwÆ ◊Òø ¡ËÃÊ „Ò ¡Ù ß‚ ‚Ë⁄UË¡ ŸÊª¬È⁄U ◊¥ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ Ÿ ¬„‹Ê ◊Òø üÊË‹¥∑§Ê ∑‘§ ‡ÊÈL§•ÊÃË ‚»§‹ÃÊ ÁŒ‹Ê߸ ÃÙ ’È◊⁄UÊ„ Ÿ •ÊÁπ⁄UË ∑§Ê ¬„‹Ê ◊Òø ÕÊ. ‚Ë⁄UË¡ ‚ ¬„‹ „Ë ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ Áπ‹Ê»§ ~ ÁŒ‚¥’⁄U wÆÆ~ ∑§Ù „È•Ê ÕÊ. ß‚ ◊Òø ◊¥ •Ùfl⁄U ◊¥ ŒÙ •„◊ Áfl∑‘§≈U Á‹∞. Ÿ„⁄UÊ Ÿ ◊Òø ◊¥ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ’ʥNjʌ‡Ê ∑§Ë øÈŸıÃË ∑§Ù ∑§«∏Ë ◊ÊŸÊ ¡Ê üÊË‹¥∑§Ê Ÿ ¬„‹ ’Ñ’Ê¡Ë ∑§⁄UÃ „È∞ wÆ •Ùfl⁄U ◊¥ ÃËŸ •„◊ Áfl∑‘§≈U Á‹∞. ’È◊⁄UÊ„ Ÿ øÊ⁄U •Ùfl⁄U ◊¥ ⁄U„Ê ÕÊ, ¡’Á∑§ Á¬¿‹ } ≈UËwÆ ◊ÒøÙ¥ ◊¥ ©‚ ∞∑§ z Áfl∑‘§≈U ∑‘§ ŸÈ∑§‚ÊŸ ¬⁄U wvz ⁄UŸ ’ŸÊ∞ Õ. ß‚∑‘§ ∑‘§fl‹ wÆ ⁄UŸ ÁŒ∞ •ı⁄U ©ã„¥ ◊ÒŸ •ÊÚ»§ Œ ◊Òø ∑§Ê ÷Ë ¡Ëà Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ë ÕË. ™§¬⁄U ‚ ≈UË◊ •¬Ÿ ¬˝◊Èπ ¡flÊ’ ◊¥ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ wÆ •Ùfl⁄U ◊¥ ~ Áfl∑‘§≈U ¬⁄U ÁπÃÊ’ ÁŒÿÊ ªÿÊ ÕÊ. Áπ‹Ê«∏Ë Ã◊Ë◊ ß∑§’Ê‹ •ı⁄U ‡ÊÊÁ∑§’ •‹ „‚Ÿ ∑‘§fl‹ v}~ ⁄UŸ „Ë ’ŸÊ ‚∑§Ë. ¬„‹ ÄUÿÊ ∑§⁄UŸÊ øÊ„¥ªË ≈UË◊¥ ∑‘§ Á’ŸÊ ÷Ê⁄Uà Œı⁄U ¬⁄U •Ê߸ „Ò. fl„Ë¥ ‚Ê‹ wÆv{ ◊¥ ãÿÍ¡Ë‹Ò¥« ∑§Ë ≈UË◊ Ÿ ¬„‹ ŸÊª¬È⁄U ∑§Ê ≈UËwÆ ÷Ê⁄UÃËÿ Á⁄U∑§ÊÚ«¸ ∑§„ÃÊ „Ò Á∑§ Á¡‚ ŸÊª¬È⁄U ◊¥ ∑‘§fl‹ ÃËŸ ≈UËwÆ ◊Òø „Ë „È∞ „Ò¥ •’ ’Ñ’Ê¡Ë ∑§⁄UÃ „È∞ | Áfl∑‘§≈U ¬⁄U ∑‘§fl‹ vw{ ⁄UŸ ≈UË◊ Ÿ ¬„‹ ’Ñ’Ê¡Ë ∑§Ë „Ò ¡Ëà ©‚Ë ∑§Ë „È߸ „Ò. Ã∑§ ’ŸÊ∞ Õ, ‹Á∑§Ÿ ß‚∑‘§ ¡flÊ’ ◊¥ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ÿÊÁŸ Á∑§ ÿ„Ê¥ ŒÍ‚⁄UË ¬Ê⁄UË ◊¥ ⁄UŸ ’ŸÊŸÊ ’„Èà ŸÊª¬È⁄U ◊¥ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ Ÿ •’ Ã∑§ ∑‘§fl‹ ÃËŸ ≈UËwÆ ‚Ò¥≈UŸ⁄U ∑§Ë ߸‡Ê ‚Ù…∏Ë ∑§Ë Á»§⁄U∑§Ë ◊¥ ∞‚Ë ©‹¤ÊË ◊ÈÁ‡∑§‹ „ÙÃÊ „Ò. ߥ≈U⁄UŸ‡ÊŸ‹ ◊Òø „Ë π‹ „Ò¥. ߟ◊¥ ‚ ©‚ ∑‘§fl‹ Á∑§ ∑‘§fl‹ |~ ⁄UŸ ¬⁄U „Ë Á‚◊≈U ∑§⁄U ◊Òø ª¥flÊ ’Ò∆Ë. fl„Ë¥ ß‚ ‚Ë⁄UË¡ ∑‘§ ŒÙ ◊ÒøÙ¥ ◊¥ ¬„‹ ªŒ¥’Ê¡Ë ∑§⁄UŸ ∞∑§ ◊Òø ◊¥ „Ë ¡Ëà Ÿ‚Ë’ „È߸ „Ò ¡’Á∑§ ŒÙ ◊ÒøÙ¥ ◊¥ ∑Ò§‚Ë ⁄U„Ë ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑§Ë ÿ„Ê¥ ¬„‹Ë ¡Ëà flÊ‹Ë ≈UË◊ ◊Òø ¡ËÃË „Ò. fl„Ë¥ ŸÊª¬È⁄U ◊¥ ≈UÊÚ‚ ©‚ „Ê⁄U ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏Ê ÕÊ. ß‚ ◊Ҍʟ ¬⁄U ¡Ëß flÊ‹Ë ≈UË◊Ù¥ Ÿ ŒÙ ’Ê⁄U ¬„‹ »§ËÁÀ«¥ª ∑§⁄UŸ w~ ¡Ÿfl⁄UË wÆv| ∑§Ù ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ •ı⁄U ߥNjҥ« ∑‘§ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ Ÿ üÊË‹¥∑§Ê, ãÿÍ¡Ë‹Ò¥« •ı⁄U ߥNjҥ« ∑‘§ ∑§Ê »Ò § ‚‹Ê Á∑§ÿÊ ÕÊ ¡Ù ª‹Ã ‚ÊÁ’à „È•Ê. ß‚ ’Ëø „È∞ ◊Òø ◊¥ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ Ÿ ¬„‹ ’Ñ’Ê¡Ë ∑§Ë Áπ‹Ê»§ ≈UËwÆ ß≈UŸ⁄UŸ‡ÊŸ‹ ◊Òø π‹ „Ò¥. ߟ◊¥ ‚ ‚Ë⁄U Ë ¡ ◊ ¥ ≈U ÊÚ‚ ¡Ëß flÊ‹Ë ≈UË◊ ¬„‹ »§ËÁÀ«¥ª •ı⁄U wÆ •Ùfl⁄U ◊¥ } Áfl∑‘§≈U πÙ∑§⁄U vyy ⁄UŸ ’ŸÊ∞ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑‘§fl‹ ߥNjҥ« ∑§Ù „Ë ß‚ ◊Ҍʟ ¬⁄U „⁄UÊ Á¡‚◊¥ ∑‘§∞‹ ⁄UÊ„È‹ Ÿ |v ⁄UŸ ∑§Ë ¬Ê⁄UË π‹Ë. ∑§⁄UŸÊ ¬‚¥Œ ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò.

ÖæÚUÌ vs Õæ´‚ÜæÎðàæ Çð-Ùæ§ÅU ÅUðSÅU: ××Ìæ ¥õÚU ãâèÙæ ÎôÙô´ âæÍ ×ð´ ÕÁæ°´»è §üÇÙ ÂÚU ƒæ´ÅUè ?

Ÿß¸ ÁŒÑË.≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ (Team India) Ÿ ªÈL§flÊ⁄U ∑§Ù ÁR§∑‘§≈U ∑‘§ ‚’‚ ¿Ù≈U ¬˝ÊM§¬ ≈UË-wÆ (Tw® Internationals) ◊¥ ⁄UŸÙ¥ ∑‘§ ‹ˇÿ ∑§Ê ¬Ë¿Ê ∑§⁄UÃ „È∞ •ÊS≈UÁ‹ÿÊ ∑§Ù ¬Ë¿ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ÕÊ, ‹Á∑§Ÿ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ Ÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ù ◊Êà Œ∑§⁄U ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ’⁄UÊ’⁄UË ∑§⁄U ‹Ë, ¡’Á∑§ ©‚∑‘§ ¬„‹ ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ Ÿ ’ʥNjʌ‡Ê ∑§Ù „⁄UÊ∑§⁄U ÿ„ Á⁄U∑§ÊÚ«¸ ÃÙ«∏Ê ÕÊ. ÿ„ ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ≈UË-wÆ ◊¥ ⁄UŸÙ¥ ∑‘§ ‹ˇÿ ∑§Ê ¬Ë¿Ê ∑§⁄UÃ „È∞ Á⁄U∑§Ê«¸ yvflË¥ ¡Ëà ÷Ë ÕË. wy ÉÊ¥≈U ÷Ë Ÿ„Ë¥ Á≈U∑§Ê ÿ„ Á⁄U∑§ÊÚ«¸ ÷Ê⁄UÃËÿ ≈UË◊ ∑§Ê ÿ„ Á⁄U∑§Ê«¸ wy ÉÊ¥≈U ÷Ë Ÿ„Ë¥ Á≈U∑§ ‚∑§Ê. •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ Ÿ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù ¬Õ¸ S≈UÁ«ÿ◊ ◊¥ π‹ ª∞ ◊Òø ◊¥ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ù vÆ Áfl∑‘§≈U ‚ ◊Êà Œ∑§⁄U ÷Ê⁄Uà ∑§Ë yv ¡ËÃÙ¥ ∑§Ë ’⁄UÊ’⁄UË ∑§⁄U ‹Ë. ©‚‚ ¬„‹ ÷Ê⁄Uà Ÿ ’ËÃ ªÈL§flÊ⁄U ∑§Ù ’ʥNjʌ‡Ê ∑§Ù vzy ⁄UŸÙ¥ ∑‘§ ‹ˇÿ ∑§Ê ¬Ë¿Ê ∑§⁄UÃ „È∞ •Ê∆ Áfl∑‘§≈U ‚ „⁄UÊ ÁŒÿÊ ÕÊ. ß‚ ¡Ëà ∑‘§ ‚ÊÕ ÷Ê⁄Uà Ÿ ÃËŸ ◊ÒøÙ¥ ∑§Ë ‚Ë⁄UË¡ ◊¥ v-v ‚ ’⁄UÊ’⁄UË ∑§Ë. ÃË‚⁄U Ÿ¥’⁄U ¬⁄U „Ò ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ÷Ê⁄Uà Ÿ ≈UË-wÆ ◊¥ {v ’Ê⁄U ŒÍ‚⁄UË ¬Ê⁄UË π‹Ë „Ò ¡’Á∑§ •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ Ÿ |Æ ’Ê⁄U. ߟ ŒÙŸÙ¥ ∑‘§ ’ÊŒ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ê Ÿ¥’⁄U „Ò Á¡‚Ÿ {| ◊ÒøÙ¥ ◊¥ ⁄UŸÙ¥ ∑‘§ ‹ˇÿ ∑§Ê ¬Ë¿Ê Á∑§ÿÊ „Ò •ı⁄U x{ ’Ê⁄U ¡Ëà ©‚∑‘§ Ÿ‚Ë’ ◊¥ •Ê߸ „Ò.¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ß‚ ‚◊ÿ •Ê߸‚Ë‚Ë ≈UËwÆ ⁄UÒ¥Á∑§¥ª ◊¥ ≈UÊÚ¬ ¬⁄U „Ò ¡’Á∑§ •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ ŒÍ‚⁄U •ı⁄U ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ¬Ê¥øfl SÕÊŸ ¬⁄U „Ò.

’ʥNjʌ‡Ê ∑§Ë ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ‡Êπ „‚ËŸÊ •ı⁄U ¬Áp◊ ’¥ªÊ‹ ∑§Ë ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊◊ÃÊ ’Ÿ¡Ë¸ ww ‚ w{ Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ¬„‹ «ŸÊß≈U ≈US≈U ◊¥ ÉÊ¥≈UË ’¡Ê∑§⁄U ◊Òø ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ∑§⁄U¥ªË– ß‚ ◊ı∑‘§ ¬⁄U ∑Ò§’ ∑§ß¸ ÷Ê⁄UÃËÿ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑§Ù ‚ê◊ÊÁŸÃ ÷Ë ∑§⁄UªÊ–

∑§Ù‹∑§ÊÃÊ.’ʥNjʌ‡Ê ∑§Ë ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ‡Êπ „‚ËŸÊ •ı⁄U ¬Áp◊ ’¥ªÊ‹ ∑§Ë ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊◊ÃÊ ’Ÿ¡Ë¸ ww ‚ w{ Ÿfl¥’⁄U ∑§Ù ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ¬„‹ «-ŸÊß≈U ≈US≈U ◊¥ ÉÊ¥≈UË ’¡Ê∑§⁄U ◊Òø ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ∑§⁄U¥ªË– ’¥ªÊ‹ ÁR§∑‘§≈U ‚¥ÉÊ (∑Ò§’) ∑‘§ ‚Áøfl •Áfl·∑§ «Ê‹Á◊ÿÊ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ŒÙŸÙ¥ ≈US≈U ∑‘§ ¬„‹ ÁŒŸ ÉÊ¥≈UË ’¡ÊŸ ∑‘§ ‚◊Ê⁄UÙ„ ◊¥ „Ù¥ªË– ß‚ ◊ı∑‘§ ¬⁄U ∑Ò§’ ∑§ß¸ ÷Ê⁄UÃËÿ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑§Ù ‚ê◊ÊÁŸÃ ÷Ë ∑§⁄UªÊ–ß‚◊¥ ◊„ÊŸ ’Ñ’Ê¡ ‚ÁøŸ ≈US≈U ∑§#ÊŸ ∑‘§ M§¬ ◊¥ ¬ŒÊ¬¸áÊ Á∑§ÿÊ ÕÊ– ◊Òø ∑‘§ Ã¥«È‹∑§⁄U, •ÙÁ‹¥Á¬∑§ øÒ¥Á¬ÿŸ •Á÷Ÿfl Á’¥Œ˝Ê, ≈UÁŸ‚ ¬„‹ ÁŒŸ „Á‹∑§ÊÚå≈U⁄U ∑§Ù ߸«Ÿ ªÊ«¥¸‚ ∑‘§ ™§¬⁄U ©«∏Ã S≈UÊ⁄U ‚ÊÁŸÿÊ Á◊¡Ê¸, ÁflE ’Ò«Á◊¥≈UŸ øÒ¥Á¬ÿŸ ¬ËflË ŒπÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò Á¡‚‚ ¬Ò⁄UʇÊÍ≈U ∑‘§ ¡Á⁄U∞ Á‚¥œÈ •ı⁄U ∞◊‚Ë ◊⁄UË ∑§ÊÚ◊ ∑§Ê ŸÊ◊ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò– ߟ∑‘§ “S∑§Ê߸«Êßfl⁄U” ≈˛Ù»§Ë ∑‘§ ‚ÊÕ ◊Ҍʟ ¬⁄U ©Ã⁄UªÊ– •‹ÊflÊ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ∑§ß¸ S≈UÊ⁄U Áπ‹Ê«∏Ë ß‚ ≈US≈U ∑§Ù ÷Ê⁄Uà ’ŸÊ◊ ’ʥNjʌ‡Ê ≈US≈U: ‡Êπ „‚ËŸÊ ∑‘§ ‹¥ø ◊¥ zÆ ŒπŸ ∑‘§ Á‹∞ ÷Ë •Ê∞¥ª–’¥ªÊ‹ ÁR§∑‘§≈U ‚¥ÉÊ ‚ÊÕ „Ë ¬∑§flÊŸ, ‚ÙŸ ∑‘§ Á‚ÄU‚ ‚ „ÙªÊ ≈UÊÚ‚ wÆÆÆ ◊¥ ÷Ê⁄Uà •ı⁄U ’ʥNjʌ‡Ê ∑‘§ ’Ëø „È∞ ¬„‹ ÷Ê⁄Uà ’ŸÊ◊ ’ʥNjʌ‡Ê ≈US≈U: ‡Êπ „‚ËŸÊ ∑‘§ ‹¥ø ◊¥ zÆ ≈US≈U ∑§Ë ≈UË◊ ∑§Ù ÷Ë ‚ê◊ÊÁŸÃ ∑§⁄UªÊ– ß‚ ≈US≈U ∑‘§ ¬∑§flÊŸ, ‚ÙŸ ∑‘§ Á‚ÄU‚ ‚ „ÙªÊ ≈UÊÚ‚©ÑπŸËÿ „Ò ‚ÊÕ ◊ı¡ÍŒÊ ’Ë‚Ë‚Ë•Ê߸ •äÿˇÊ ‚ı⁄U÷ ªÊ¥ªÈ‹Ë Ÿ

Á∑§ ’Ë‚Ë‚Ë•Ê߸ ∑‘§ ŸflÁŸÿÈQ§ •äÿˇÊ ‚ı⁄U÷ ªÊ¥ªÈ‹Ë Ÿ „‚ËŸÊ ∑§Ù ãÿıÃÊ ÷¡Ê ÕÊ, Á¡‚ ©ã„Ù¥Ÿ SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄U Á‹ÿÊ „Ò– ß‚∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ’¥ªÊ‹ ÁR§∑‘§≈U ’Ù«¸ (CAB) Ÿ ©Ÿ∑‘§ ª˝Ò¥« fl‹∑§◊ ∑§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ŒË– ©Ÿ∑‘§ ‹¥ø ∑‘§ Á‹∞ zÆ ¬∑§flÊŸ ∑‘§ ŸÊ◊ Ãÿ ∑§⁄U Á‹∞ ª∞ „Ò¥– ŒÍ‚⁄UË •Ù⁄U, ◊Òø ∑§Ê ≈UÊÚ‚ ªÙÀ« ∑§Ë ∑§ÊÚߟ ‚ „ÙªÊ, ¡’Á∑§ Á‚Àfl⁄U ∑§ÊÚߟ Áøã„ ∑‘§ M§¬ ◊¥ ◊„◊ÊŸÙ¥ ∑§Ù ÷¥≈U Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ–

epaper.vijaynews.in

11

çÂÀÜð z ßáô´ü ×ð´ »ð´ÎÕæÁô´ ·Ô¤ çÜ° âÕâð ƒææÌ·¤ âæçÕÌ ãé° ÚUôçãÌ, ·¤§ü ×æ×Üô´ ×ð´ çßÚUæÅU ÂÚU ÖæÚUè Ÿß¸ ÁŒÑË.’ʥNjʌ‡Ê ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ≈UË-wÆ ß¥≈U⁄UŸÒ‡ÊŸ‹ ‚Ë⁄UË¡ ∑‘§ ¬„‹ ◊Òø, ¡Ù ÁŒÑË ◊¥ π‹Ê ªÿÊ ÕÊ, ◊¥ ÷Ê⁄Uà ∑§Ù „Ò⁄UÊŸ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë „Ê⁄U ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏Ê– ÿ„ ≈UË-wÆ ÁR§∑‘§≈U ◊¥ ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ’ʥNjʌ‡Ê ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ¬„‹Ë „Ê⁄U ÕË– ß‚ „Ê⁄U ‚ 'ªÈS‚Ê∞' ∑§#ÊŸ ⁄UÙÁ„à ‡Ê◊ʸ Ÿ •ª‹ „Ë ◊Òø ◊¥ ÃÊ’«∏ÃÙ«∏ yx ª¥ŒÙ¥ ◊¥ }z ⁄UŸ ∆Ù∑§Ã „È∞ ≈UË◊ ∑§Ë ¡Ëà ‚ÈÁŸÁpà ∑§⁄U ŒË– ©ã„Ù¥Ÿ •¬ŸË ÃÍ»§ÊŸË ¬Ê⁄UË ◊¥ { øı∑‘§ •ı⁄U { ¿P§ ¡«∏– ß‚◊¥ ‚ x ¿P§ ÃÙ ©ã„Ù¥Ÿ ‹ªÊÃÊ⁄U ∞∑§ „Ë •Ùfl⁄U ∑§Í≈U «Ê‹ Õ– ÿ„ ÃÙ ‚÷Ë ¡ÊŸÃ „Ë „Ò¥ Á∑§ ÿ„ ¬„‹Ê ◊ı∑§Ê Ÿ„Ë¥ ÕÊ, ¡’ ⁄UÙÁ„à ‡Ê◊ʸ Áfl¬ˇÊË ª¥Œ’Ê¡Ù¥ ¬⁄U ß‚ Ã⁄U„ ’⁄U„◊Ë ‚ ≈UÍ≈U Õ– ŒπÊ ¡Ê∞ ÃÙ Á¬¿‹ z fl·Ù¥¸ ◊¥ Á„≈U◊ÒŸ ∑‘§ ’Ñ ‚ ÁR§∑‘§≈U »Ò§ã‚ ∑§Ù ß‚ Ã⁄U„ ∑§ß¸ ÃÍ»§ÊŸË •ı⁄U ∞ÁÄÊÁ‚∑§ ¬Ê⁄UË ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹Ë „Ò– ◊ı¡ÍŒÊ Œı⁄U ∑‘§ ⁄UŸ ◊‡ÊËŸ ∑§„ ¡ÊŸ flÊ‹ Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ù„‹Ë ÷Ë ∑§ß¸ ◊Ê◊‹ ◊¥ ©Ÿ‚ Á¬¿«∏ Ÿ¡⁄U •ÊÃ „Ò¥– ¬Ífl¸ ÃÍ»§ÊŸË •Ù¬Ÿ⁄U flË⁄U¥Œ⁄U ‚„flʪ ∑§Ê fl„ ’ÿÊŸ (Á¡‚◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê- ¡Ù ⁄UÙÁ„à ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥, fl„ Áfl⁄UÊ≈U Ÿ„Ë¥) ß‚ ’Êà ∑§Ë ¬ÈÁC ÷Ë ∑§⁄UÃÊ „Ò– fl‹¸˜« ∑§¬ ‚ •’ Ã∑§ ÿÍ¥ ’⁄U‚ „Ò¥ ⁄UŸ ⁄UÊ¡∑§Ù≈U ◊¥ π‹Ê ªÿÊ ŒÍ‚⁄UÊ ◊Òø ⁄UÙÁ„à ∑‘§ ≈UË-wÆ ß¥≈U⁄UŸÒ‡ÊŸ‹ ∑§Á⁄Uÿ⁄U ∑§Ê vÆÆflÊ¥ ◊Òø Õ, Á¡‚ ÿÊŒªÊ⁄U ’ŸÊŸ ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§Ù߸ ∑§‚⁄U Ÿ„Ë¥ ¿Ù«∏Ë ÕË– „Ê‹ „Ë ◊¥ πà◊ „È߸ ‚Ê©Õ •»§˝Ë∑§Ê ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ÉÊ⁄U‹Í ≈US≈U ‚Ë⁄UË¡ ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ zÆÆ ‚ •Áœ∑§ ⁄UŸ ∆Ù∑‘§ Õ, Á¡‚◊¥ ‹ªÊÃÊ⁄U x ◊ÒøÙ¥ ◊¥ x ‡ÊÃ∑§ ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ Õ– ß‚‚ ¬„‹ ©ã„Ù¥Ÿ ߥNjҥ« ◊¥ π‹ ª∞ flŸ« fl‹¸˜« ∑§¬ ◊¥ œÈ⁄U¥œ⁄U ª¥Œ’Ê¡Ù¥ ∑§Ë ¡◊∑§⁄U π’⁄U ‹Ë ÕË •ı⁄U fl‹¸˜« ⁄U∑§ÊÚ«¸ z ‡ÊÃ∑§ ¡«∏ Õ– ß‚‚ ©Ÿ∑§Ë »§ÊÚ◊¸ ∑§Ê •¥ŒÊ¡Ê ‹ªÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– Áfl⁄UÊ≈U vs ⁄UÙÁ„Ã: Á¬¿‹ z ‚Ê‹Ù¥ ∑§Ê ⁄U∑§ÊÚ«¸ Á¬¿‹ z fl·Ù¥¸ ∑‘§ ⁄U∑§ÊÚ«¸ (flŸ« •ı⁄U ≈UË-wÆ ß¥≈U⁄UŸÒ‡ÊŸ‹) ¬⁄U Ÿ¡⁄U «Ê‹Ë ¡Ê∞ ÃÙ ÁŸÿÁ◊à ∑§#ÊŸ Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ù„‹Ë ‚ ∑§ß¸ ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ ⁄UÙÁ„à ’„Ã⁄U „Ò¥– Áfl⁄UÊ≈U Ÿ vyÆ ß¥≈U⁄UŸÒ‡ÊŸ‹ ◊Òø π‹ „Ò¥, ¡’Á∑§ {}.yw •ı‚à ‚ |Æy} ⁄UŸ ’ŸÊ∞ „Ò¥– ©Ÿ∑§Ê S≈˛Êß∑§-⁄U≈U vÆx.w} ⁄U„Ê „Ò– ⁄UÙÁ„à ∑§Ë ’Êà ∑§⁄U¥ ÃÙ ß‚ Œı⁄UÊŸ Á„≈U◊ÒŸ ∑‘§ ŸÊ◊ vzw ◊ÒøÙ¥ ◊¥ zv.zÆ ∑§Ë •ı‚à ‚ |ÆÆz ⁄UŸ Œ¡¸ „È∞– S≈˛Êß∑§⁄U≈U vÆz.~z ⁄U„Ê „Ò, ¡Ù Áfl⁄UÊ≈U ‚ ’„Ã⁄U „Ò– Áfl⁄UÊ≈U xx ’Ê⁄U ŸÊÚ≈U •Ê©≈U ⁄U„ „Ò¥, ¡Ù ©Ÿ∑‘§ •ı‚à ∑§Ù ’„Ã⁄U ’ŸÊÃÊ „Ò– ¡’Á∑§ ⁄UÙÁ„à vy ’Ê⁄U ∞‚Ê ∑§⁄U ‚∑‘§ „Ò¥– ‡ÊÃ∑§Ù¥ ∑§Ë ⁄U‚ ◊¥ •Êª ⁄UÙÁ„à ‡ÊÃ∑§Ù¥ ∑§Ë ’Êà ∑§⁄U¥ ÃÙ ŒÙŸÙ¥ „Ë ’Ñ’Ê¡Ù¥ Ÿ flŸ« ߥ≈U⁄UŸÒ‡ÊŸ‹ ◊¥ wx-wx ‡ÊÃ∑§ ‹ªÊ∞ „Ò¥, ‹Á∑§Ÿ ≈UËwÆ ß¥≈U⁄UŸÒ‡ÊŸ‹ ◊¥ ⁄UÙÁ„à Ÿ ⁄U∑§ÊÚ«¸ y ‡ÊÃ∑§ ∆Ù∑‘§, ¡’Á∑§ Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ù ŸÊ◊ ∑§Ù߸ ‡ÊÃ∑§ Ÿ„Ë¥ „Ò– ß‚ Ã⁄U„ Á‹Á◊≈U« •Ùfl⁄UÙ¥ ∑§Ë ÁR§∑‘§≈U (flŸ« •ı⁄U ≈UË-wÆ ß¥≈U⁄UŸÒ‡ÊŸ‹) ◊¥ ⁄UÙÁ„à ∑‘§ ‡ÊÃ∑§Ù¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ w| „Ù ¡ÊÃË „Ò, ¡’Á∑§ Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ë wx– ß‚ Œı⁄UÊŸ ⁄UÙÁ„à Ÿ wzy ¿P§ ÷Ë ¡«∏ „Ò¥– •ãÿ ÁŒÇª¡ ∑§„Ê¥ ÿ„ ÃÙ ⁄U„Ë Áfl⁄UÊ≈U •ı⁄U ⁄UÙÁ„à ∑§Ë ’ÊÃ, ¡Ù Á¬¿‹ z fl·Ù¥¸ ◊¥ Á‹Á◊≈U« •Ùfl⁄UÙ¥ ∑‘§ π‹ ◊¥ ‚’‚ •Áœ∑§ ⁄UŸ ’ŸÊŸ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ¬„‹ •ı⁄U ŒÍ‚⁄U Ÿ¥’⁄U ¬⁄U „Ò¥– ≈UÊÚ¬-z ∑§Ë ’Êà ∑§⁄U¥ ÃÙ ÃË‚⁄U Ÿ¥’⁄U ¬⁄U ∑‘§Ÿ ÁflÁ‹ÿê‚Ÿ „Ò¥, Á¡ã„Ù¥Ÿ vxx ◊ÒøÙ¥ ◊¥ y{.y| ∑§Ë •ı‚à ‚ zzxÆ ⁄UŸ ’ŸÊ∞ „Ò¥– ©Ÿ∑‘§ ŸÊ◊ vÆ ‡ÊÃ∑§ „Ò¥– øıÕ Ÿ¥’⁄U ¬⁄U ߥNjҥ« ∑‘§ ¡Ù M§≈U „Ò¥– M§≈U Ÿ vxÆ ◊Òø π‹Ã „È∞ vy ‡ÊÃ∑§ ‚Á„à ∑§È‹ zyxz ⁄UŸ ’ŸÊ∞ „Ò¥–

ISL-{: ¥ôçÇàææ, ·Ô¤ÚUÜæ Ùð ¹ðÜæ âèÁÙ ·¤æ

âæ©Í ¥Èý è·¤æ ·Ô¤ Øéßæ çR¤·Ô¤ÅUÚUô´ ·¤ô ÂãÜæ Çþæò, ¥´·¤ ÌæçÜ·¤æ ×ð´ ¥ôçÇàææ ãé§ü ¥æ»ð â´ßæÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ÌñØæÚU ãñ´ ãæçàæ× ¥×Üæ

∑§ÙÁëø. •ÙÁ«‡ÊÊ ∞»§‚Ë Ÿ ߥÁ«ÿŸ ‚Ȭ⁄U ‹Ëª (Indian Super League) ∑‘§ ¿∆ ‚Ë¡Ÿ ◊¥ ∑‘§⁄U‹Ê é‹ÊS≈U‚¸ ∞»§‚Ë ∑§Ù ¡Ëà „ÊÁ‚‹ ∑§⁄UŸ ‚ ⁄UÙ∑§ ÁŒÿÊ. ∑‘§⁄U‹Ê ∑§Ù ©‚∑‘§ „Ë ÉÊ⁄U ¡flÊ„⁄U‹Ê‹ Ÿ„M§ S≈UÁ«ÿ◊ ◊¥ π‹ ª∞ ◊Òø ◊¥ •ÙÁ«‡ÊÊ Ÿ ©‚ ∑§Ù߸ ªÙ‹ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UŸ ÁŒÿÊ, ‹Á∑§Ÿ fl„ πÈŒ ÷Ë ∑§Ù߸ ªÙ‹ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ‚∑§Ë. ß‚ «˛ÊÚ ‚ ∑‘§⁄U‹Ê •ı⁄U •ÙÁ«‡ÊÊ ŒÙŸÙ¥ ∑‘§ πÊÃ ◊¥ ∞∑§-∞∑§ •¥∑§ •Ê∞ •ı⁄U •’ ŒÙŸÙ¥ „Ë ≈UË◊Ù¥ ∑‘§ øÊ⁄U-øÊ⁄U ◊ÒøÙ¥ ‚ øÊ⁄U-øÊ⁄U •¥∑§ „Ù ª∞ „Ò. ŒÙŸÙ¥ „Ë ≈UË◊Ù¥ ∑§Ê ß‚ ‚Ë¡Ÿ ◊¥ ÿ„ ¬„‹Ê «˛ÊÚ „Ò. ¬„‹ „Ê»§ ◊¥ ∑‘§⁄U‹Ê ⁄U„Ë ’„Ã⁄U ŒÙ ’Ê⁄U »§Êߟ‹ ◊¥ ¡ª„ ’ŸÊŸ flÊ‹Ë ∑‘§⁄U‹Ê é‹ÊS≈U‚¸ Ÿ ¬„‹ „Ê»§ ◊¥ •ë¿Ê π‹ ÁŒπÊÿÊ. „Ê‹Ê¥Á∑§ fl„ ŒÈ÷ʸÇÿ‡ÊÊ‹Ë ÷Ë ⁄U„Ë ÄUÿÙ¥Á∑§ ¬„‹ „Ê»§ ◊¥ ©‚ ¬ŸÊÀ≈UË Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ë.•ÙÁ«‡ÊÊ Ÿ ÷Ë ¬„‹ „Ê»§ ◊¥ ∑§È¿ ◊ı∑‘§ ’ŸÊ∞, ‹Á∑§Ÿ fl„ ÷Ë ’…∏à Ÿ„Ë¥ ‹ ‚∑§Ë. ŒÙŸÙ¥ „Ë ≈UË◊Ù¥ Ÿ ¬„‹ „Ê»§ ◊¥ ŒÙ-ŒÙ ’Œ‹Êfl Á∑§∞ ÄUÿÙ¥Á∑§ ©‚∑‘§ •Áœ∑§Ã⁄U Áπ‹Ê«∏Ë ß‚ „Ê»§ ◊¥ øÙÁ≈U‹ „ÙÃ ÁŒπ. ¬ŸÊÀ≈UË ∑§Ë ◊Ê¥ª „È߸ πÊÁ⁄U¡ ◊¡’ÊŸ ∑‘§⁄U‹Ê é‹ÊS≈U‚¸ Ÿ ◊Òø ‡ÊÈM§ „ÙÃ „Ë ’Œ‹Êfl ∑§⁄UŸ ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ÁŒ∞. ∑‘§⁄U‹Ê ∑‘§ ’ÊŒ •ÙÁ«‡ÊÊ Ÿ ÷Ë w}fl¥ Á◊Ÿ≈U ◊¥ ◊Òø ∑§Ê •¬ŸÊ ¬„‹Ê ’Œ‹Êfl Á∑§ÿÊ. xzfl¥ Á◊Ÿ≈U ◊¥ ∑‘§⁄U‹Ê é‹ÊS≈U‚¸ ∑‘§ ‚„‹ •éŒÈ‹ ‚◊Œ •ÙÁ«‡ÊÊ ∑‘§ ÃËŸ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑§Ù ¿∑§ÊÃ „È∞ ª¥Œ ∑§Ù ’ÊÚÄU‚ ∑§Ë •Ù⁄U ‹∑§⁄U ’…∏. ‹Á∑§Ÿ ŸÊ⁄UÊÿáÊ ŒÊ‚ Ÿ ©ã„¥ ’ÊÚÄU‚ ∑‘§ •¥Œ⁄U Áª⁄UÊ ÁŒÿÊ. ∑‘§⁄U‹Ê Ÿ ß‚ ¬⁄U ¬ŸÊÀ≈UË ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ë •ı⁄U ∞‚Ê ‹ª ⁄U„Ê ÕÊ Á∑§ ÿ„ ¬ŸÊÀ≈UË „Ò, ‹Á∑§Ÿ ©‚∑§Ë ÿ„ ◊Ê¥ª πÊÁ⁄U¡ ∑§⁄U ŒË ªß¸.

ªÙ‹ ∑§Ù Ã⁄U‚Ë ŒÙŸÙ¥ ≈UË◊¥ ywfl¥ Á◊Ÿ≈U ◊¥ •ÙÁ«‡ÊÊ ∑‘§ ¬Ê‚ ’…∏à ‹Ÿ ∑§Ê ◊ı∑§Ê •ÊÿÊ. ¡Ò⁄UË Ÿ Ÿ¥Œ∑§È◊Ê⁄U ∑§Ù ’ÊÚ‹ Õ◊Ê߸, ‹Á∑§Ÿ ©Ÿ∑§Ê ÿ„ ‡ÊÊÚ≈U •Ê©≈U ’Ê„⁄U Ÿß¸ ÁŒÑË.ŒÁˇÊáÊ •»§˝Ë∑§Ê ÁR§∑‘§≈U ß‚ ø‹Ê ªÿÊ. ¬„‹ „Ê»§ ◊¥ ¬Ê¥ø Á◊Ÿ≈U ∑§Ê •ÁÃÁ⁄UQ§ ‚◊ÿ ¡Ù«∏Ê ‚◊ÿ ’È⁄U Œı⁄U ‚ ªÈ¡⁄U ⁄U„Ë „Ò– ≈UË◊ ªÿÊ •ı⁄U ŒÙŸÙ¥ „Ë ≈UË◊Ù¥ ◊¥ ‚ ∑§Ù߸ ÷Ë ’…∏à „ÊÁ‚‹ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U •¬ŸË ¬È⁄UÊŸË ‚Êπ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ π‹ Ÿ„Ë¥ ¬Ê ⁄U„Ë „Ò– ∞’Ë Á« ÁflÁ‹ÿ‚¸ •ı⁄U ¬Ê߸. „ÊÁ‡Ê◊ •◊‹Ê ∑‘§ ‚¥ãÿÊ‚ ∑‘§ ’ÊŒ ¡Ù •ÙÁ«‡ÊÊ Ÿ ª¥flÊÿÊ ’«∏Ê ◊ı∑§Ê ŒÍ‚⁄U „Ê»§ ∑‘§ ‡ÊÈM§ „ÙÃ „Ë •ÙÁ«‡ÊÊ ∑‘§ ∑§#ÊŸ ◊Ê∑§Ù¸‚ Ã’⁄U ∑§Ë ‚͟ʬŸ ≈UË◊ ∑§Ë ’Ñ’Ê¡Ë ◊¥ •ÊÿÊ „Ò ¡ª„ ◊ÊÁ≈U¸Ÿ ÇÿÍ«¡ ◊Ҍʟ ¬⁄U •Ê∞. ß‚∑‘§ vÆ Á◊Ÿ≈U ’ÊŒ Ã∑§ ©‚ •÷Ë Ã∑§ ÷⁄UÊ Ÿ„Ë¥ ¡Ê ‚∑§Ê „Ò, ÷Ë ŒÙŸÙ¥ ◊¥ ‚ ∑§Ù߸ ÷Ë ≈UË◊ ªÙ‹ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ◊ı∑‘§ Ÿ„Ë¥ ’ŸÊ ¬Ê߸. Á¡‚∑§Ë ’ÊŸªË ≈UË◊ ∑‘§ „Ê‹ „Ë ◊¥ z}fl¥ Á◊Ÿ≈U ◊¥ •ÙÁ«‡ÊÊ ∑‘§ ¬Ê‚ πÊÃÊ πÙ‹Ÿ ∑§Ê ∞∑§ ’„Ã⁄UËŸ ÷Ê⁄Uà Œı⁄U ¬⁄U ÷Ë ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹Ë– ◊ı∑§Ê •ÊÿÊ. ¡Ò⁄UË ∑§Ù ⁄UÊß≈U çU‹Ò¥∑§ ‚ ∞∑§ •ë¿Ê ¬Ê‚ Á◊‹Ê •◊‹Ê ∑§Ù „Ê‹Ê¥Á∑§ ‹ªÃÊ „Ò Á∑§ ÿ„ •ı⁄U ©ã„Ù¥Ÿ ß‚ Ÿ¥Œ∑§È◊Ê⁄U ‚Ë∑§⁄U ∑§Ë Ã⁄U»§ ’…∏ÊÿÊ, ‹Á∑§Ÿ Á‚»§¸ ‚◊ÿ ∑§Ë ’Êà „Ò– Ÿ¥Œ∑§È◊Ê⁄U ∑§Ê ÿ„ ‡ÊÊÚ≈U ªÙ‹ ¬ÙS≈U ∑‘§ Á’À∑§È‹ ‚Êß« ‚ ÁŸ∑§‹ •◊‹Ê ∑§Ù ÁflEÊ‚ „Ò ∑§Ë ©Ÿ∑§Ë ≈UË◊ ªÿÊ •ı⁄U •ÙÁ«‡ÊÊ ß‚ ‚ÈŸ„⁄U ◊ı∑‘§ ∑§Ù ª¥flÊ ’Ò∆Ë. Œ◊ŒÊ⁄U flʬ‚Ë ∑§⁄UªË •ı⁄U fl„ ß‚◊¥ ¬ŸÀ≈UË ∑§Ë ŒÍ‚⁄UË ◊Ê¥ª ÿÙªŒÊŸ ŒŸ ∑‘§ Á‹∞ Œ‡Ê ∑‘§ ÿÈflÊ {|fl¥ Á◊Ÿ≈U ◊¥ ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U ‚ ∑‘§⁄U‹Ê é‹ÊS≈U‚¸ ∑§Ë ¬ŸÊÀ≈UË ∑§Ë ’Ñ’Ê¡Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ •¬ŸÊ •ŸÈ÷fl ‚ʤÊÊ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ◊Ê¥ª ∑§Ù ⁄U»§⁄UË mÊ⁄UÊ πÊÁ⁄U¡ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ. ◊¡’ÊŸ ≈UË◊ ∑‘§ Á‹∞ ÷Ë ÃÒÿÊ⁄U „Ò¥– ¬Ífl¸ ∑§#ÊŸ Ÿ •Ê߸∞∞Ÿ∞‚ ‚ ¬˝‡Êʥà ∑‘§ ‡ÊÊÚ≈U ∑§Ù •ÙÁ«‡ÊÊ ∑‘§ Áπ‹Ê«∏Ë ŸÊ⁄UÊÿáÊ ŒÊ‚ mÊ⁄UÊ ∑§„Ê Á∑§ ‹¥’Ë ÿÙ¡ŸÊ Œ‡Ê ∑‘§ ÿÈflÊ ’Ñ’Ê¡Ù¥ ∑§Ë é‹ÊÚ∑§ Á∑§∞ ¡ÊŸ ∑‘§ ‚◊ÿ ∑‘§⁄U‹Ê ∑§Ù ∞‚Ê ‹ªÊ Á∑§ ª¥Œ ŒÊ‚ ∑‘§ ◊ŒŒ ∑§⁄UŸÊ •ı⁄U ©ã„¥ ◊Ҍʟ ¬⁄U ‹ÊŸ ∑§Ë „ÙŸË ∑§Ù„ŸË ∑§Ù ¿Í∑§⁄U ÁŸ∑§‹Ë „Ò øÊÁ„∞– ©Ÿ∑§Ê ◊ÊŸŸÊ „Ò Á∑§ ÿ„ Œı⁄U „⁄U ≈UË◊ ∑‘§ •ı⁄U ©‚Ÿ ¬ŸÊÀ≈UË ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ë. ‹Á∑§Ÿ ⁄U»§⁄UË Ÿ ß‚ ’Ê⁄U ÷Ë ‚ÊÕ •ÊÃÊ „Ò ¡’ fl„ flÁ⁄UD Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑‘§ ‚¥ãÿÊ‚ ◊¡’ÊŸ ≈UË◊ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ù ∆È∑§⁄UÊ ÁŒÿÊ. ◊Òø ◊¥ |z Á◊Ÿ≈U ªÈ¡⁄U ¡ÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ ’Ê∑§Ë ‚◊ÿ ∑‘§⁄U‹Ê ∑‘§ Á‹∞ ∑§Ê»§Ë ◊„àfl¬Íáʸ „Ù ∑‘§ ’ÊŒ ⁄UËÁ’ÁÀ«¥ª ∑‘§ Œı⁄U ‚ ªÈ¡⁄U ⁄U„Ë „ÙÃË ªÿÊ ÄUÿÙ¥Á∑§ ≈UË◊ Ÿ Á¬¿‹ øÊ⁄U ªÙ‹Ù¥ ◊¥ ‚ ŒÙ ªÙ‹ ◊Òø ∑‘§ |z „Ò–•◊‹Ê Ÿ ∑§„Ê, “◊Ò¥Ÿ •÷Ë ‚¥ãÿÊ‚ Á‹ÿÊ „Ò •ı⁄U ¡’ „◊ π‹ ⁄U„ Õ, Ã’ „◊Ÿ ‹«∏∑§Ù¥ ∑§Ë ◊ŒŒ Á◊Ÿ≈U ∑‘§ ’ÊŒ „Ë πÊ∞ „Ò¥.

∑§⁄UŸ ∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ∑§Ë– ŒÁˇÊáÊ •»§˝Ë∑§Ë ≈UË◊ ∑‘§ ¬Ê‚ •ŸÈ÷fl „Ò– ©Ÿ∑‘§ ¬Ê‚ Á`§¥≈UŸ «Ë ∑§ÊÚ∑§, »§Ê»§ «È å‹Á‚‚, ∑§ÊÁª‚Ù ⁄U’Ê«Ê ¡Ò‚ Áπ‹Ê«∏Ë „Ò¥– ÿ„ Áπ‹Ê«∏Ë ‹¥’ ‚◊ÿ ‚ π‹ ⁄U„ „Ò¥–” •◊‹Ê ‚ ¡’ ¬Í¿Ê ªÿÊ Á∑§ ÄUÿÊ flÙ ‚¥ãÿÊ‚ ‚ flʬ‚ •Ê ‚∑§Ã „Ò¥ ÃÙ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê, “∞∑§ Áπ‹Ê«∏Ë ∑‘§ Ãı⁄U ¬⁄U ∑§Ù߸ øÊ¥‚ Ÿ„Ë¥ „Ò–”÷Ê⁄Uà ◊¥ ≈UË◊ ∑§Ù Á◊‹Ë ∑§⁄UÊ⁄UË „Ê⁄U ¬⁄U •◊‹Ê Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∞∑§ ¬Ífl¸ Áπ‹Ê«∏Ë ∑‘§ Ãı⁄U ¬⁄U ß‚ ŒπŸÊ ŒÈπŒ ÕÊ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê, “¡ÊÁ„⁄U ‚Ë ’Êà „Ò, ∑§Ù߸ ÷Ë ¡Ù ≈UË◊ ∑§Ê ‚ÊÕ ŒÃÊ „ÙªÊ, flÙ ß‚

Ã⁄U„ ∑§Ë „Ê⁄U ‚ ÁŸ⁄UÊ‡Ê „٪ʖ ◊Ò¥ ¡ÊŸÃÊ „Í¥ Á∑§ „⁄U Áπ‹Ê«∏Ë Ÿ •¬ŸË ¬Í⁄UË ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ∑§Ë, ‹Á∑§Ÿ ÷Ê⁄UÃËÿ ≈UË◊ ’„Ã⁄U ÁŸ∑§‹Ë– „◊Ê⁄U ¬Ê‚ ◊ı∑‘§ Õ ‹Á∑§Ÿ „◊ íÿÊŒÊ Œ⁄U Ã∑§ ©ã„¥ •¬Ÿ ¬Ê‚ Ÿ„Ë¥ ⁄Uπ ‚∑‘§–©ã„Ù¥Ÿ •Êª ∑§„Ê, ∞∑§ ÁR§∑‘§≈U ¬˝‡Ê¥‚∑§ ∑‘§ Ãı⁄U ¬⁄U ÿ„ ÁŸ⁄UʇÊÊ¡Ÿ∑§Ê ÕÊ ‹Á∑§Ÿ ŒÁˇÊáÊ •»§˝Ë∑§Ë ≈UË◊ ∑§Ù ¡ÊŸÃ „È∞, Á¡‚∑‘§ ‚ÊÕ ◊Ò¥ ‹¥’ ‚◊ÿ ‚ ⁄U„Ê „Í¥, ß‚ Ã⁄U„ ∑‘§ ¬‹ •ÊÃ „Ò¥ •ı⁄U ≈UË◊ ߟ‚ ◊¡’ÍÃË ‚ flʬ‚Ë ∑§⁄UÃË „Ò– ÁflE ◊¥ ∞‚Ë ∑§Ù߸ ≈UË◊ Ÿ„Ë¥ „Ò ¡Ù „◊‡ÊÊ ¡ËÃÃË „Ù– ∞‚Ê ‚◊ÿ „ÙÃÊ „Ò ¡’ øË¡¥ ◊ÈÁ‡∑§‹ „Ù ¡ÊÃË „Ò¥ •ı⁄U ÿ„ ‚◊ÿ ŒÁˇÊáÊ •»§˝Ë∑§Ê ∑‘§ Á‹∞ ◊ÈÁ‡∑§‹ „Ò–”•◊‹Ê Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ª¥Œ’Ê¡Ë •ÊR§◊áÊ Ÿ øË¡¥ ◊ÈÁ‡∑§‹ ∑§⁄U ŒË¥– •¬Ÿ ‚◊ÿ ∑‘§ ÁŒÇª¡ ’Ñ’Ê¡Ù¥ ◊¥ ÁªŸ ¡ÊŸ flÊ‹ •◊‹Ê Ÿ ∑§„Ê, “÷Ê⁄Uà ∑§Ê ª¥Œ’Ê¡Ë •ÊR§◊áÊ ∑§Ê»§Ë •ë¿Ê „Ò– ŒÁˇÊáÊ •»§˝Ë∑§Ê ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ‚Ë⁄UË¡ ◊¥ ©Ÿ∑§Ê „⁄U ª¥Œ’Ê¡ •¬Ÿ ‡ÊË·¸ ¬⁄U ÕÊ– „◊Ê⁄UË ≈UË◊ ÷Ë •ÃËà ◊¥ ß‚ Ã⁄U„ ∑‘§ Œı⁄U ◊¥ ⁄U„Ë „Ò ¡„Ê¥ „◊Ê⁄U ‚÷Ë ª¥Œ’Ê¡ »§ÊÚ◊¸ ◊¥ Õ •ı⁄U „◊Ÿ ◊Òø ÷Ë ¡ËÃ ÄUÿÙ¥Á∑§ ≈US≈U ÁR§∑‘§≈U ◊¥ •¥Ã ◊¥ •Ê¬∑§Ù ¡Ëß ∑‘§ Á‹∞ wÆ Áfl∑‘§≈U øÊÁ„∞ „ÙÃ „Ò¥–”


12 Filmi_Layout 1 11/9/2019 8:11 PM Page 1

dUþ¹f ³¹fcþ

Y dRY»¸fe

³fBÊ dQ»»fe, SXX dUUfSXX X, 10 ³fU¸¶fSXX X 2019

epaper.vijaynews.in

12

Profile for VIJAY NEWS

VIJAYNEWS_10_11_2019  

Vijay News National Hindi Dainik Newspaper

VIJAYNEWS_10_11_2019  

Vijay News National Hindi Dainik Newspaper

Profile for vijaynews
Advertisement