Page 1

ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

ÀfQSX ¶ffªffSX

Àfû¸fQØf Vf¸ffÊ


ÀfQSX ¶ffªffSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ, §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû ´ffdMXʹfûÔ ³fZ ¨fb³ffUe SXÀ¸f ·fSX ¶f³ffIYSX LûOÞX dQ¹ff WX`Ü B³f §fû¿f¯ff´fÂfûÔ ¸fZÔ ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ UfQZ WXû°fZ WX`Ô dþ³WXZÔ ´ffdMXʹffÔ ·fe ·fc»f þf°fe WX`Ô AüSX ³fZ°ff ·feÜ ³f°feþf ¹fZ WX` dIY »fû¦fûÔ ³fZ B³f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe °fSXWX CX³fIZY §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû ·fe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ³ff ¶fÔQ IYSX dQ¹ff WX`Ü »fZdIY³f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¹fZ dSXUfþ ¶fQ»f³ff ¨ffWX°fe WX`Ü WX¸f SXfþ³fed°f IYe ÀfRYfBÊ IYSX³fZ AfE WX`Ô, §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû CX³fIYf ·fSXûÀff »füMXf³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f SXfþ³fed°f IZY PXIYûÀaaf»fûÔ IYû °fûOÞX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f ÓfcNXZ UfQZ ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY ¸f`d³fRYZÀMXû AüSX ³fed°f¹ffh JbQ þ³f°ff ¶f³ffEÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY B³f QÀ°ffUZþûÔ ¸fZÔ dÀfRYÊ DY´fSX-DY´fSX IYe ¶ff°fZÔ ³f WXûÔ, þ³f°ff IZY QbJ-QQÊ QþÊ WXûÔ, »fû¦fûÔ IZY À±ff³fe¹f ¸fbïZ AüSX ¦f»fe-¸fûWX»»fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff¹fZÔ QþÊ WXûÔÜ BÀfed»fE Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ dQ»»fe IZY WXSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY d»fE A»f¦f-A»f¦f QÀ°ffUZþ ¶f³ffE WX`ÔÜ ¹fWX QÀ°ffUZþ dÀfRYÊ ´ffMXeÊ, CX¸¸feQUfSX AüSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe SXf¹f ÀfZ WXe °f`¹ffSX ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü ¹fWX þ³f°ff IYe SXf¹f ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü BÀfIZY d»fE ¶ffIYf¹fQf ÀfQSX ¶ffþfSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f þ¦fWXûÔ ´fSX Af¸f Àf·ffEÔ IYe ¦fBÊÔ, »fû¦fûÔ ÀfZ CX³fIYe þøYSX°fdVfIYf¹f°f AüSX SXf¹f ´fcLe ¦fBÊ AüSX B³f Àf¶fIYû d¸f»ffIYSX ¹fWX EIY EZÀff QÀ°ffUZþ °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ ÀfQSX ¶ffþfSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IYe dVfIYf¹f°fZÔ AüSX CX³fIZY Àf´f³fZ Vffd¸f»f WX`ÔÜ WX¸ffSXf UfQf dÀfRYÊ× B°f³ff WX` dIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX IYf¸f IYSX°fZ UöY BÀf QÀ°ffUZþ IYû Àff¸f³fZ SXJZ¦feÜ ¹fWX QÀ°ffUZþ Af´fIYe °ffIY°f WX`, Af´fIYf WXd±f¹ffSX WX` AüSX Af´fIYe IYÀfüMXe ·fe WX`Ü Af´f BÀfIZY þdSXE þf³f ÀfIY°fZ WX`Ô dIY Af´fIYe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ þû ¸fbïZ CXNXf¹fZ WX`Ô, UWX CX³f´fSX IbYL IYSX SXWXe WX` ¹ff ³fWXeÔÜ Af´f A´f³fZ dU²ff¹fIY ÀfZ ´fcL ÀfIY°fZ WX`Ô dIY ´ffMXeÊ IYf ¶f°ff¹ff WXbAf ¹fWX IYf¸f IY¶f ´fcSXf WXû¦ffÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ¸fb£¹f ¸fÔÂfe IZY Q×µ°fSX ¸fZÔ EIY ¸f`d³fRYZÀMXû ÀfZ»f ¶f³ff¹ff þf¹fZ¦ff dþÀf¸fZÔ dQ»»fe IZY ÀfÔIY»´f ´fÂf IZY Àff±f-Àff±f BÀf QÀ°ffUZþ IZY dIiY¹ff³U¹f³f IYf dWXÀff¶f SXJf þf¹fZ¦ffÜ A¦fSX Af´f ¸fbÓfZ ¸füIYf QZ°fZ WX`Ô °fû ¸f`Ô Àff»f ¸fZÔ EIY ¶ffSX ÀfQSX ¶ffþfSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYe Af¸f Àf·ff ¸fZÔ Àf¶fIZY Àff¸f³fZ BÀf QÀ°ffUZþ ´fSX ¢¹ff IYf¸f WXbAf CXÀfIYf dWXÀff¶f SXJcÔ¦ff Ü ¹fWX QÀ°ffUZþ d¶f»IbY»f AÔd°f¸f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWX þ³f°ff IYf §fû¿f¯ff´fÂf WX` AüSX BÀfd»fE þ³f°ff BÀf¸fZÔ RZYSX¶fQ»f IYSX ÀfIY°fe WX`Ü A¦fSX Af´fIYû »f¦fZ dIY IYûBÊ ¸fbïf BÀf¸fZÔ LcMX ¦f¹ff WX`, Af´fIZY B»ffIYZ ¹ff ¸fûWX»»fZ IYe IYûBÊ Àf¸fÀ¹ff BÀf¸fZÔ ³fWXeÔ Af ´ffBÊ WX` °fû Af´f CXÀfZ WX¸ffSXZ ²¹ff³f ¸fZÔ »ffEÔÜ ¨fb³ffU IZY ¶ffQ WX¸f CXÀf ¸fbïZ IYû ·fe BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX »fZÔ¦fZÔÜ

Af´fIZY ÀfWX¹fû¦f IYe A´fZÃff ¸fZÔ,

Àfû¸fQØf Vf¸ffÊ


ÀfQSX ¶ffªffSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe IZY ¸fbïZ

ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

r. ÃfZÂf IYf ´fdSX¨f¹f ÀfQSX ¶ffþfSX ·ffSX°f IYe SXfþ²ff³fe dQ»»fe IYf EIY ´fi¸fbJ B»ffIYf WX` þû AfþfQe IZY Àf¸f¹f ÀfZ dQ»»fe ¸fZÔ A´f³ff EIY dUVfZ¿f À±ff³f SXJ°ff WX`Ü BÀf ÃfZÂf IYf ½¹ff´ffdSXIY, Aü²fûd¦fIY, SXfþ³f`d°fIY, ÃfZÂf ¸fZÔ A´f³ff dUdVfá À±ff³f WX`Ü BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ VffÀÂfe ³f¦fSX, B³Qi»fûIY, dIYVf³f ¦fhþ AüSX dOX´MXe ¦fhþ, ¨ffSX UfOXÊ WX`ÔÜ Àfb·fQif IYfg»fû³fe, VffÀÂfe ³f¦fSX, Af³fÔQ ´fUÊ°f, B³Qi»fûIY, ¦fb»ff¶fe ¶ff¦f, dIYVf³f¦fÔþ, °fZ»fe UfOXf, °fb»fÀfe ³f¦fSX, ³f¹ff ¸fûWX»»ff, Af³fÔQ ³f¦fSX B°¹ffdQ ¹fWXfh IZY IbYL ¸fb£¹f B»ffIZY WX`Ô, dþ³f¸fZÔ 1,50,000 IZY »f¦f·f¦f ¸f°fQf°ff WX`Ü BÀf dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ dWX³Qc,¸fbdÀ»f¸f,dÀf¢J,BÊÀffBÊ AfdQ Àf·fe ²f¸fûÊ IZY »fû¦f VffÔd°f´fcUÊIY Af´fÀfe ´fiZ¸f EÔU ·ffBʨffSXZ ÀfZ EIY Àff±f SXWX°fZ WX`Ü s. ÃfZÂf IYe dÀ±fd°f Qb:J IYe ¶ff°f WX` dIY WXf»f°f B°f³fe JSXf¶f WX` dIY Afþ Af¸f AfQ¸fe IYe Àff²ffSX¯f þøYSX°fZÔ ·fe ´fcSXe ³fWXeÔ WXû ´ff°feÔ Ü ¸fWXÔ¦ffBÊ AfÀf¸ff³f Lc SXWXe WX`Ü d¶fþ»fe Ad°f ¸fWXÔ¦fe WX`Ü ·fiáf¨ffSX ´f³f´f SXWXf WX`Ü ¦fSXe¶fûÔ IZY SXfVf³f °fIY ¸fZÔ d¸f»ffUMX AüSX ¨fûSXe WXû SXWXe WX`Ü ´ff³fe, ÀIcY»f, AÀ´f°ff»f, ´fd¶»fIY MÑfÔÀf´fûMXÊ, ´ffdIÔYʦf, þf³f ¸ff»f IYe ÀfbSXÃff, ÀffRY ÀfRYfBÊ, ÀffUÊþd³fIY Vfü¨ff»f¹f AüSX ½¹fUdÀ±f°f ³ffd»f¹ffh, ÀfeUZþ dÀfÀMX¸f - ¹fWX Àf¶f IbYL ¹ff °fû WX` WXe ³fWXeÔ, ¹ff JSXf¶f WXf»f°f ¸fZÔ WX`Ü WX¸f³fZ WXSX B»ffIZY IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf dUÀ°ffSX ÀfZ A²¹f¹f³f dIY¹ff WX` AüSX ¹fWX QÀ°ffUZþ dUd·f³³f B»ffIYûÔ IYe ´fi¸fbJ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYe EIY Àfc¨fe WX`Ü t. IYü³f dþ¸¸fZQfSX


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

´fiV³f CXNX°ff WX` dIY BÀf A½¹fUÀ±ff IZY d»fE IYü³f dþ¸¸fZQfSX WX`? BÀfIZY þUf¶f ¸fZÔ WXSX EIY d¶f³ff dWX¨fdIY¨ffWXMX IZY ¹fWXe IYWXZ¦ff - WX¸ffSXZ ³fZ°ff! ´fÔQiWX U¿fÊ ÀfZ dQ»»feUfÀfe SXfª¹f ¸fZ IYfÔ¦fiZÀf AüSX Àff°f U¿fÊ ÀfZ E¸f Àfe OXe ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYf IbYVffÀf³f ·fb¦f°f SXWXZ WX`ÔÜ B³f Qû³fûÔ ³fZ d¸f»fIYSX ¹fdQ ÀfWXe °fSXWX ÀfZ IYf¸f dIY¹ff WXû°ff °fû Afþ ¹fWXfh B°f³ff ¶fbSXf WXf»f ³f WXû°ffÜ BÀf WXf»f°f IYû QZJ IYSX Qb:J °fû WXû°ff WXe WX`, Óf»»ffWXMX WXû°fe WX` AüSX ¦fbÀÀff ·fe Af°ff WX`Ü EZÀff »f¦f°ff WX` dIY B³f Àf¶f ¶fOÞXe ´ffdMXʹfûÔ IZY VffÀfIYûÔ IYû UûMX d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ þ³f°ff ¶fÀf A¦f»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ WXe ¹ffQ Af°fe WX`Ü u. Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ³fed°f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe Àfû¨f B³f ´fbSXf³fe ´ffdMXʹfûÔ ÀfZ d¶f»IbY»f WXMX IYSX WX`Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¹fWX ³fWXeÔ ¸ff³f°fe dIY ¹fZ Àf¶f Àf¸fÀ¹ffEÔ E-Àfe Qµ°fSXûÔ ¸fZÔ ¶f`NXZ ¨fÔQ ³fZ°ff AüSX ARYÀfSX Àfb»fÓff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WX¸ffSXe Àfû¨f WX` dIY þ³f°ff Àf¶f ¸fÀf»fûÔ ´fSX Af´fÀf ¸fZÔ ¶ff°f¨fe°f IYSX JbQ d³f¯fʹf »fZÜ B³f Àf·fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû WX¸f Af´fIZY Àff±f d¸f»f IYSX Àfb»fÓff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZÜ BÀf IZY d»fE WX¸ffSXf CX¸¸feQUfSX A¦f»fZ ´ffh¨f Àff»f Af´fIZY Àff±f d¸f»f IYSX B³f Àf·fe ¸fÀf»fûÔ ´fSX IYf¸f IYSXZ¦ffÜ þeU³f IYe Af¸f IYdNX³ffB¹fûÔ IZY Àf¸ff²ff³f IZY Àff±f Àff±f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYf EIY AWX¸f CXïZV¹f ·fiáf¨ffSX IYû Àf¸ff~ IYSX³ff WX` dþÀfÀfZ SXfþ³fed°f AüSX ´fiVffÀf³f ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff Àfbd³fd›°f WXû Ü v. ÃfZÂf IZY ¸fbïZ ÃfZÂf ¸fZÔ þ³f-Àf·ffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WX¸f³fZ »fû¦fûÔ IZY ¸fbïûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff - AüSX ¹fWX QÀ°ffUZþ B³WXeÔ ¸fbïûÔ IYe EIY Àfcd¨f WX`Ü ¹fWXe Af¦fZ ¨f»f IYSX WX¸ffSXe IYf¹fÊ-Àfcd¨f WXû¦feÜ ¹fdQ BÀf ¸fZÔ IbYL d¶f³Qb LcMX ·fe ¦f¹fZ WX`Ô °fû Af´f CX³WXZÔ WX¸ffSXZ ²¹ff³f ¸fZÔ »ff¹fZÔ – AüSX WX¸f ¨fb³ffU IZY ¶ffQ CX³f IYû BÀf ¸fZÔ


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

Vffd¸f»f IYSX »fZÔ¦fZÔÜ dVfÃff ❍ ÀfQSX ¶ffþfSX dU²ff³fÀf·ff ¸fZ ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ IYe WXf»f°f JSXf¶f WX`Ü ❍ IYBÊ dU¿f¹fûÔ IZY A²¹ff´fIY ³fWXeÔ WX`Ü IYBÊ ÀIcY»fûÔ IYe B¸ffSX°fZÔ þþÊSX WXf»f°f ¸fZÔ WX`Ü ❍ ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ´fe³fZ IZY ´ff³fe, Vfü¨ff»f¹f AüSX ¶f`NX³fZ IYf BÔ°fþf¸f ¶fQWXf»f WX`Ü ÀUfÀ±¹f EUa ÀfRYfBÊ ❍ dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfRYfBÊ IYf A·ffU WX`Ü ❍ dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IYe Af¶ffQe IZY A³fb÷Y´f AÀ´f°ff»f EÔU dOXÀ´f`ÀfSXe IYf A·ffU WX`Ü ❍ ´fcSXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ EIY ·fe ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»f ³fWXeÔ WX`, þWXfÔ Af¸f AfQ¸fe A´f³ff ¸fb×µ°f B»ffþ IYSXf ÀfIZYÜ ❍ ÀfSXIYfSXe d¶fþ»fe IZY J¸¶fûÔ IYe »ffBMXZÔ JSXf¶f SXWX°fe WX`Ü ❍ ÃfZÂf IYe þ³f°ff IZY d»fE ´ffIYûÊÔ IYf A·ffU, ´ffIYÊ WXû°fZ WXbE ·fe ¶fÔþSX ´fOÞXZÔ WXbE WX`ÔÜ CX³f¸fZÔ ³f °fû d¶fþ»fe ÀfbSXÃff ³f ÀfRYfBÊ IYf ½¹ff´fIY ´fi¶f³²f WX`Ü ❍ SXfVf³f IYf dÀfÀMX¸f IYû Àfb²ffSX³fZ IYe þ÷YSX°f WX` IYfOXÊ ¶f³ff³fZ ÀfZ »fZIYSX dU°fSX¯f °fIY ´fcSXe °fSXWX ·fiá WXû ¨fbIYf WX`ÔÜ UfOXÊ ³f. 73 : ❍ VffÀÂfe ³f¦fSX ¸fZÔ ÀfeUSX IYe ½¹fUÀ±ff ´fcSXe °fSXWX ¨fSX¸fSXfBÊ WXbBÊ WX`Ü ❍ ´ff³fe IYe Àf´»ffBÊ Ad³f¹fd¸f°f WX`Ü ´ff³fe AüSX ÀfeUSX IYe »ffB³fZ MXcMXe WXbBÊ WX`Ü ❍ AfE dQ³f ÀfeUSXûÔ ÀfZ ¦fÔQf ´ff³fe AûUSX RY»fû WXûIYSX ¦ffd»f¹fûÔ ¸fZÔ ·fSXf SXWX°ff WX`Ü ❍ ¶ffSXf°f §fSX ³fWXeÔ WX` ÜEIY ±ff þû A¶f Af¸f AfQ¸fe IZY d»fE ¶f³Q IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ³ff¦fdSXIY ´fSXZVff³f WX`Ü VffQe ¶¹ffWX IZY IYf¹fÊIiY¸f IZY d»fE IYWXeÔ AüSX þf³fZ IYû dUUVf WX`Ü ❍ Ad²fIYfh¿f ¦fd»f¹ffh AüSX SXûOÞX MXcMXZ WXb¹fZ WX`ÔÜ UfOXÊ ³f. 74: ❍ B³Qi»fûIY ¸fZÔ IYd¶fiÀ°ff³f ³fWXeÔ WX` þû ¹fWXfÔ IZY d³fUfdÀf¹fûÔ IYe ´fi¸fbJ EÔU ¦f·feÔSX


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

Àf¸fÀ¹ff WX`Ü d´fL»fZÔ 35 U¿fûÊÔ ÀfZ BÀf dU¿f¹f ´fSX dIYÀfe ·fe ´ffMXeÊ ³fZ IYûBÊ ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ffÜ WXSX ¶ffSX ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe °fSXRY ÀfZ IYd¶fiÀ°ff³f QZ³fZ IYf Uf¹fQf dIY¹ff ¦f¹ff þû Afþ °fIY ´fcSXf ³fWXeÔ WXû ÀfIYfÜ BÀf ¶ffSX Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ BÀf Àf¸fÀ¹ff IYf WX»f IYSXZ¦feÜ ❍ Aû»OX SXûWX°fIY SXûOÞX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ MXcMXf WXbAf WX` dþÀfIYe UþWX ÀfZ ·fe¿f¯f þf¸f »f¦ff SXWX°ff WX` ❍ Àfb·fQif IYf»fû³fe IZY ´ffIYûÊ IYe »ffBMXZÔ ´fcSXe °fSXWX ³fWXeÔ þ»f°fe WX`ÔÜ ❍ RbYMX´ff±f MXcMXZÔ ´fOXZ WX`Ü ❍ ÀfOXIYûÔ IYf d³f¸ffʯf ´fcSXf ³fWXe WX`Ü ❍ SXûOÞX IYe »ffBMXZÔ ·fe ³fWXe þ»f°feÜ ❍ ´fe³fZ IYf ´ff³fe Ad³f¹fd¸f°f Af°ff WX`Ü ❍ Af³f³Q ´fUÊ°f,³fBÊ ¶fÀ°fe, ¨fZ°f³f ¶fÀ°fe ´fSX ´fe³fZ IZY ´ff³fe Àf¸fÀ¹ff dUIYMX (dUIYSXf»f) WX`, d³fUfÀfe ´fe³fZ IZY ´ff³fe IZY B³°fþfSX ¸fZÔ ´fcSXe ´fcSXe SXf°f þf¦f°fZ WX`Ü MXZÔIYSXû ÀfZ ·fe ´ff³fe ´f¹ffÊ~ ³fWXeÔ d¸f»f°ffÜ d³fUfdÀf¹fûÔ IYf þeU³f ´ff³fe þ`Àfe ¸fc»f·fc°f AfUV¹fIY°ff IZY d»fE ³ffSXIYe¹f WXû ¦f¹ff WX`Ü WXSXeþ³f ¶fÀ°fe ¸fZÔ ¦fhQf ´ff³fe Af°ff WX`Ü ´ff³fe ¶fQ¶fcQfSX Af°ff WX`Ü ❍ ¶ffSXf°f §fSX ³fWXeÔ WX`Ü ❍ ¶fSXÀff°fe ´ff³fe IZY d³fIYfÀf IYe Àf¸fÀ¹ff WX`Ü ❍ ÀfeUSXûÔ IZY AûUSX µ»fû IYe Àf¸fÀ¹ff þÀf IYe °fÀf WX`Ü UfOXÊ ³f. 75: ❍ dIYVf³f ¦fÔþ ¸fZÔ ´ffdIYʦf IYe Àf¸fÀ¹ff WX`Ü ❍ VfSXf¶f IZY NXZIZY IYe UþWX ÀfZ Àff¸ffdþIY ASXfþIY°ff IYf ¸ffWXü»f WX`Ü ❍ OXe.OXe.E µ»f`MXûÔ IYe WXf»f°f ¶fZWXQ þþÊSX WX`Ü ❍ ´ff³fe ¦fÔQf d¸f˜eQfSX, ¶fQ¶fcQfSX Af°ff WX`Ü ❍ ´ffIYûÊÔ ¸fZÔ ÀfRYfBÊ IYf A·ffU WX`Ü


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

SXûVf³ffSXf SXûOÞX ´fSX ¸f»fUf AfdQ ´fOÞXf SXWX°ff WX` dþÀfZ WXMXf¹ff ³fWXeÔ þf°ffÜ ❍ þ³f Vfü¨ff»f¹f IYf A·ffU WX`Ü ❍ SXûVf³ffSXf SXûOÞX ¸fZÔ dOXÀ´fZ³ÀfSXe ¹ff AÀ´f°ff»f ³fWXeÔ WX`Ü ❍ ´ff³fe IYe Af´fcd°fÊ ³fWXeÔ WXû ´ff°feÜ ❍ IY¸¹fcd³fMXe Àf`³MXSX ³fWXeÔ WX`Ü ❍ UÈðû IZY d»fE IYûBÊ ¸f³fûSXÔþ³f IZY³Qi ³fWXeÔ WX`Ü UfOXÊ ³f. 76: ❍ UfOXÊ ³f. 76 IZY À±ff³fe¹f d³fUfdÀf¹fûÔ IYe ´fi¸fbJ Àf¸fÀ¹ff ´ffdIYʦfÔ WX`Ü BÀf ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff IZY ´fid°f 15 U¿fûÊÔ ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IZY dU²ff¹fIY EÔU 10 U¿fûÊÔ ÀfZ ¶fe.þZ.´fe IZY ´ff¿fÊQ ³fZ IYûBÊ WX»f ³fWXeÔ dIY¹ffÜ BÀf Àf¸fÀ¹ff IYû WX¸f (Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ) ´fif±fd¸fIY°ff IZY Af²ffSX ´fSX WX»f IYSXZÔ¦fZÜ ❍ dOX´MXe ¦fÔþ ÀfSXIYfSXe d¶fþ»fe IZY °ffSX ÀfSX ´fSX »fMXIZY WXbEZ WX` dþÀfÀfZ IY·fe ·fe ¶fOÞXe Qb§fÊMX³ff WXû ÀfIY°fe WX`Ü ❍ þ»f¶fûOXÊ IYf ´ff³fe ¶fWXb°f IY¸f Àf¸f¹f IZY d»fE WX»IZY ´fiZVfSX ÀfZ Af°ff WX`Ü ❍ ÀfeUSX »ffBʳf ´fbSXf³fe WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ ´fe³fZ IZY ´ff³fe IYe ´ffB´f »ffBʳf ¸fZÔ d¸f»f þf°fe WX` dþÀfÀfZ ¦f³Qf ´ff³fe Af°ff WX`Ü ❍ þ³f Vfü¨ff»f¹f IYe ½¹fUÀ±ff ³ff IZY ¶fSXf¶fSX WX`Ü ❍ ¦fd»f¹fûÔ IZY þ»f d³fIYfÀf dÀfÀMX¸f IYû Àfb²ffSX³fZ IYe þ÷YSX°f WX`Ü ❍ ´fbSXf³fZ IYMXSXûÔ AüSX WXUZd»f¹fûÔ dþ³f¸fZ IYBÊ ´fdSXUfSX SXWX°fZ WX`, CX³fIYf SXJ SXJfU dIY¹ff þf³ff þ÷YSXe WX`Ü ❍ ´ffdIYʦfÔ IYe Àf¸fÀ¹ff ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü ❍ ´fcSXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IYe Ad²fIY°fSX ÀfOÞXIZYÔ MXcMXe WXbBÊ WX`Ô dþÀfIZY IYfSX¯f UfWX³fûÔ IYf þf¸f »f¦ff SXWX°ff WX`Ü **************** ❍


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

¹fZ WX` ÀfQSX ¶ffþfSX IZY Af¸f AfQ¸fe IYf - ¹ff³fe - Af´fIYf ¸f`d³fRYZÀMXû Ü Af´fIYf, Af´fIZY d»fE AüSX Af´fIZY õfSXf ¶f³ff¹ff WXbAf QÀ°ffUZþ Ü WX¸ffSXf UfQf WX` ¸füWX»»ff AüSX UfOXÊ Àf·ffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WX¸f BÀf QÀ°ffUZþ ¸fZÔ QþÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY WX»f JûþZÔ¦fZ AüSX CX³WXZÔ Àfb»fÓffEh¦fZ Ü BÀfe IYfSX¯f WX¸f ³fZ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY IYûBÊ ¶f³fZ-¶f³ff¹fZ Àf¸ff²ff³f ³fWXeÔ dQ¹fZ WX`Ô Ü Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf WX»f PXcPX°fZ UöY WX¸fZÔ dUVfZ¿fÄfûÔ IYe SXf¹f »fZ³fe ´fOÞXZ¦fe, ´fcL³ff ´fOÞXZ¦ff dIY ¢¹ff ÀfÔ·fU WX` AüSX ¢¹ff ³fWXeÔÜ Àff±f WXe ¹fWX ·fe ²¹ff³f SXJ³ff ´fOÞXZ¦ff dIY BÀf ÃfZÂf IZY d»f¹fZ dIY°f³fZ ´f`ÀfZ CX´f»f¶²f WX`Ô Ü BÀfd»f¹fZ WXû ÀfIY°ff WX` dIY WXSX EIY ¸fbïZ ´fSX EIYQ¸f Uû IYf¸f ³ff WXû ´ff¹fZ þû þ³f°ff ¨ffWX°fe WX`, ¹ff dþ°f³fe þ³f°ff ³fZ CX¸¸feQ IYe WX`Ü WX¸f dÀfRYÊ B°f³ff UfQf IYSX°fZ WX`Ô dIY WXSX ¸fbïZ IYû B¸ff³fQfSXe ÀfZ þfh¨fZÔ¦fZ AüSX ÀffRY ³fe¹f°f ÀfZ Àf¸fÀ¹ff Àfb»fÓff¹fZÔ¦fZ Ü A¦fSX IYûBÊ dQ¢IY°f Af°fe WX` °fû þ³f°ff IZY Àff¸f³fZ SXJZÔ¦fZ, AüSX þ³f°ff ÀfZ d³fQZÊVf ¸ffh¦fZ¦fZÜ WX¸ffSXf CX¸¸feQUfSX WXSX Àff»f BÀf QÀ°ffUZþ IYû »fZIYSX Af´f IZY Àff¸f³fZ JOÞXf WXû¦ff, AüSX ¶f°ff¹fZ¦ff dIY B³f ¸fbïûÔ ´fSX CXÀf ³fZ ¢¹ff ¢¹ff dIY¹ff WX`, ¢¹ff ¢¹ff WXû³ff ¶ffIYe WX` AüSX BÀf AûSX ¢¹ff ´fi¹ffÀf dIY¹fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ WX¸ffSXe EIY-EIY dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX »fûIY°fÔÂf IYe CXÀf ³fBÊ B¸ffSX°f IYe BÊÔMX WX` þû WX¸f AüSX Af´f d¸f»fIYSX JOÞXe IYSX³fZ IYf Àf´f³ff QZJ SXWXZ WX`ÔÜ WX¸ffSXZ Àf´f³fûÔ dIY dQ»»fe ¸fZÔ WXSX dQ»»feUfÀfe IYû SXûþ¦ffSX WXû¦ff, Bªþ°f ÀfZ þe³fZ »ff¹fIY Af¸fQ³fe WXû¦fe, SXWX³fZ ¹fû¦¹f §fSX WXû¦ff, CXd¨f°f Qf¸f ´fSX d¶fþ»fe WXû¦fe, þøYSX°f IZY d»f¹fZ ´f¹ffÊ~ ´ff³fe WXû¦ff, dVfÃff AüSX ÀUfÀ±¹f IYe ³¹fc³f°f¸f ÀfbdU²ff¹fZÔ WXûÔ¦fe Ü ¹fWX Àf´f³ff EIY ³fBÊ SXfþ³fed°f, EIY ³fE Àf¸ffþ, EIY ³fE »fûIY°fÔÂf AüSX EIY ³fE QZVf IYf ·fe WX` dþÀf¸fZÔ Àf¶f JbVfWXf»fe AüSX ·ffBʨffSXZ ÀfZ SXWX ÀfIZYÔ Ü


ÀfQSX ¶ffªffSX dU²ff³fÀf·ff ÀfZ Af´f IYf CX¸¸feQUfSX ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

Àfû¸fQØf Vf¸ffÊ

¦fSXe¶fe, °fÔ¦fWXf»fe ¸fZÔ ¶fÀfSX IYSX SXWXZ þû ¸ffÔ-¶ff´f A´f³fZ ¶f¨¨fûÔ IYû dVfÃff dQ»ff³ff °fû QcSX, dVfÃff IZY ¶ffSXZ Àfû¨f °fIY ³fWXeÔ ´ff°fZÜ A·ffUûÔ ¸fZÔ dQ³f IYfMX SXWXe dþ³f ¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f IYe ´fSXUfWX IYSX³fZ Uf»fe ³f ÀfSXIYfSX WX`, ³f SXfþ³fZ°ffÜ CX³f ¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ, CX³f »ff¨ffSXûÔ IYf QQÊ QZJ Àfû¸f QØf IYf ùQ¹f ´fÀfeþ þf°ff WX`Ü °f·fe °fû UZ ¦fSXe¶f ¶f¨¨fûÔ IYe dVfÃff ¸fZÔ ¸fQQ IZY d»fE Àf¸ff±¹fÊ ÀfZ ¶fPÞX IYSX ´ff°fZ WX`Ô AüSX °f·fe UZ d³fVfb»IY ¸fZOXeIY»f I`YÔ´fûÔ IZY þdSXE CX³f »fû¦fûÔ °fIY ·fe ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ffEÔ ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY Ad·f¹ff³f ´fSX þbMXZ SXWX°fZ WX`Ô þWXfÔ ÀfSXIYfSXe A¸f»fZ IYf ²¹ff³f °fIY ³fWXeÔ þf ´ff°ffÜ UZ CX³f ¹fbUfAûÔ IZY ·fe ¸fQQ¦ffSX ·fe WX`Ô þû JZ»fûÔ ¸fZÔ øYd¨f SXJ°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¹fbUfAûÔ IZY d»fE UZ JZ»fIcYQ ´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ IYf Af¹fûþ³f IYSX CX³WXZÔ ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IYf WXSX ÀfÔ·fU ´fi¹f} IYSX°fZ WX`ÔÜ UZ ·fiáf¨ffSX IYû d°f»ffÔþ»fe QZIYSX EIY ÀfbÔQSX, ÀUÀ±f U dVfdÃf°f Àf¸ffþ IYf »fùf d»fE Af¦fZ ¶fPÞX SXWXe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ÀfZ BÀfe d»fE þbOÞXZ ¢¹fûÔdIY CX³WXZÔ ´f¢IYf ¹fIYe³f WX` dIY dÀfRYÊ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ WXe UfÀ°fU ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe IZY dWX°fûÔ IYe ¶ff°f Àfû¨f ÀfIY°fe WX`Ü ¹fWXe Àfû¸f QØf Vf¸ffÊ ÀfQSX ¶ffþfSX dU²ff³f Àf·ff ÃfZÂf ÀfZ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY CX¸¸feQUfSX WX`ÔÜ Àfû¸f QØf Vf¸ffÊ ³fZ WX¸fZÔ Vf´f±f ´fÂf dQ¹ff WX` dIY ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY ¶ffQ UZ »ff»f ¶fØfe IYe ¦ffOÞXe ³fWXeÔ »fZÔ¦fZÜ ¶fÔ¦f»ff ³fWXeÔ »fZÔ¦fZ AüSX A´f³fZ d»fE IYûBÊ ÀfbSXÃff ·fe ÀfSXIYfSX ÀfZ ³fWXeÔ »fZÔ¦fZÜ UWX Af¸f AfQ¸fe IYe °fSXWX, Af¸f AfQ¸fe IZY ¶fe¨f SXWX IYSX þ³f°ff IYe ÀfZUf IYSXZÔ¦fZÜ

Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ÀfQSX ¶ffªffSX M 127, Lane No.- 8, Shashtri Nagar. Delhi

RYû³f : 8588833419 BÊ-¸fZ»f aapdelhi19@gmail.com UZ¶fÀffBMX www.aamaadmiparty.org ´fiIYfVfIY : Àfû¸fQØf Vf¸ffÊX, M 127, Lane No.- 8, Shashtri Nagar. Delhi

AAP Party Sadar Bazar Assembly Manifesto  
AAP Party Sadar Bazar Assembly Manifesto  

AAP Party Winning Candidate Somdutt Sharma Sadar Bazar Assembly Manifesto

Advertisement