Page 1

ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

SXûdWX¯fe

SXfªfZVf ¦f¦fÊ


SXûdWX¯feX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ, §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû ´ffdMXʹfûÔ ³fZ ¨fb³ffUe SXÀ¸f ·fSX ¶f³ffIYSX LûOÞX dQ¹ff WX`Ü B³f §fû¿f¯ff´fÂfûÔ ¸fZÔ ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ UfQZ WXû°fZ WX`Ô dþ³WXZÔ ´ffdMXʹffÔ ·fe ·fc»f þf°fe WX`Ô AüSX ³fZ°ff ·feÜ ³f°feþf ¹fZ WX` dIY »fû¦fûÔ ³fZ B³f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe °fSXWX CX³fIZY §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû ·fe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ³ff ¶fÔQ IYSX dQ¹ff WX` »fZdIY³f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¹fZ dSXUfþ ¶fQ»f³ff ¨ffWX°fe WX`Ü WX¸f SXfþ³fed°f IYe ÀfRYfBÊ IYSX³fZ AfE WX`Ô, §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû CX³fIYf ·fSXûÀff »füMXf³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f SXfþ³fed°f IZY PXIYûÀf»fûÔ IYû °fûOÞX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f ÓfcNXZ UfQZ ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY ¸f`d³fRYZÀMXû AüSX ³fed°f¹ffh JbQ þ³f°ff ¶f³ffEÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY B³f QÀ°ffUZþûÔ ¸fZÔ dÀfRYÊ DY´fSX-DY´fSX IYe ¶ff°fZÔ ³f WXû,Ô þ³f°ff IZY QbJ-QQÊ QþÊ WXû,Ô »fû¦fûÔ IZY À±ff³fe¹f ¸fbïZ AüSX ¦f»fe-¸fûWX»»fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff¹fZÔ QþÊ WXûÔÜ BÀfed»fE Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ dQ»»fe IZY WXSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY d»fE A»f¦f-A»f¦f QÀ°ffUZþ ¶f³ffE WX`ÔÜ ¹fWX QÀ°ffUZþ dÀfRYÊ ´ffMXeÊ, CX¸¸feQUfSX AüSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe SXf¹f ÀfZ WXe °f`¹ffSX ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü ¹fWX þ³f°ff IYe SXf¹f ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü BÀfIZY d»fE ¶ffIYf¹fQf SXûdWX¯fe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f þ¦fWXûÔ ´fSX Af¸f Àf·ffEÔ IYe ¦fBÊÔ, »fû¦fûÔ ÀfZ CX³fIYe þøYSX°f-dVfIYf¹f°f AüSX SXf¹f ´fcLe ¦fBÊ AüSX B³f Àf¶fIYû d¸f»ffIYSX ¹fWX EIY EZÀff QÀ°ffUZþ °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ SXûdWX¯fe d½f²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IYe dVfIYf¹f°fZÔ AüSX CX³fIZY Àf´f³fZ Vffd¸f»f WX`ÔÜ WX¸ffSXf UfQf dÀfRYÊ× B°f³ff WX` dIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX IYf¸f IYSX°fZ UöY BÀf QÀ°ffUZþ IYû Àff¸f³fZ SXJZ¦feÜ ¹fWX QÀ°ffUZþ Af´fIYe °ffIY°f WX`, Af´fIYf WXd±f¹ffSX WX` AüSX Af´fIYe IYÀfüMXe ·fe WX`Ü Af´f BÀfIZY þdSXE þf³f ÀfIY°fZ WX`Ô dIY Af´fIYe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ þû ¸fbïZ CXNXf¹fZ WX`Ô, UWX CX³f´fSX IbYL IYSX SXWXe WX` ¹ff ³fWXeÔÜ Af´f A´f³fZ dU²ff¹fIY ÀfZ ´fcL ÀfIY°fZ WX`Ô dIY ´ffMXeÊ IYf ¶f°ff¹ff WXbAf ¹fWX IYf¸f IY¶f ´fcSXf WXû¦ffÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ¸fb£¹f ¸fÔÂfe IZY Q×µ°fSX ¸fZÔ EIY ¸f`d³fRYZÀMXû ÀfZ»f ¶f³ff¹ff þf¹fZ¦ff dþÀf¸fZÔ dQ»»fe IZY ÀfÔIY»´f ´fÂf IZY Àff±f-Àff±f BÀf QÀ°ffUZþ IZY dIiY¹ff³U¹f³f IYf dWXÀff¶f SXJf þf¹fZ¦ffÜ A¦fSX Af´f ¸fbÓfZ ¸füIYf QZ°fZ WX`Ô °fû ¸f`Ô Àff»f ¸fZÔ EIY ¶ffSX SXûdWX¯fe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYe Af¸f Àf·ff ¸fZÔ Àf¶fIZY Àff¸f³fZ BÀf QÀ°ffUZþ ´fSX ¢¹ff IYf¸f WXbAf CXÀfIYf dWXÀff¶f SXJcÔ¦ff Ü ¹fWX QÀ°ffUZþ d¶f»IbY»f AÔd°f¸f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWX þ³f°ff IYf §fû¿f¯ff´fÂf WX` AüSX BÀfd»fE þ³f°ff BÀf¸fZÔ RZYSX¶fQ»f IYSX ÀfIY°fe WX`Ü A¦fSX Af´fIYû »f¦fZ dIY IYûBÊ ¸fbïf BÀf¸fZÔ LcMX ¦f¹ff WX`, Af´fIZY B»ffIYZ ¹ff ¸fûWX»»fZ IYe IYûBÊ Àf¸fÀ¹ff BÀf¸fZÔ ³fWXeÔ Af ´ffBÊ WX` °fû Af´f CXÀfZ WX¸ffSXZ ²¹ff³f ¸fZÔ »ffEÔÜ ¨fb³ffU IZY ¶ffQ WX¸f CXÀf ¸fbïZ IYû ·fe BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX »fZÔ¦fZÔÜ Af´fIZY ÀfWX¹fû¦f IYe A´fZÃff ¸fZÔ,

SXfþZVf ¦f¦fÊ


r.

SXûdWX¯feX dU²ff³f Àf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe IZY ¸fbïZ

ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

´fdSX¨f¹f SXûdWX¯fe dQ»»fe IYf EIY EZÀff ÃfZÂf WX` dþÀfZ EdVf¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe IYfg»fû³fe IYWXf þf°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ WXSX U¦fÊ, ²f¸fÊ, þfd°f U ·ffSX°f IZY dUd·f³³f SXfª¹fûÔ ÀfZ AfE »fû¦f SXWX°fZ WX`ÔÜ Af´fÀfe ÀfQ·ffU U ´¹ffSX IYf ÃfZÂf WX` SXûdWX¯feÜ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ dWXÔQbÀ°ff³f IZY Àf·fe °¹füWXfSX QZJZ þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¨ffWXZ Uû BÊQ WXû, LNX ´fcþf WXû, Qb¦ffÊ ´fcþf WXû, dIiYÀf¸fÀf WXû, WXû»fe, QVfWXSXf-QeUf»fe ¹ff ¦fbøY´fUÊ WXûÜ SXûdWX¯fe ÃfZÂf A´f³fZ Af´f ¸fZÔ dUd·f³³f Àf·¹ff¨ffSX IYû Àf¸fZMXZ dWXÔQbÀ°ff³f IYf EIY LûMXf øY´f WX`Ü s. ÃfZÂf IYe dÀ±fd°f dUVff»f SXûdWX¯fe IYû ¶f³fZ Afþ »f¦f·f¦f °feÀf ¶fSXÀf WXû³fZ IYû AfEÜ ´fSXÔ°fb BÀf LûMXZ ÀfZ dWX³QbÀ°ff³f IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ þÀf IYe °fÀf WXÜÔ` dUd·f³³f EdSX¹ff IZY dWXÀff¶f ÀfZ Àf¸fÀ¹ffEZÔ ·fe d·f³³f-d·f³³f WX`ÔÜ EIY AûSX SXfþf dUWXfSX, ¦f‹f IYfg»fû³fe U þZ.þZ. ¢»fÀMXSX IYe ´ff³fe ÀfeUSX U ¦f³QZ ´ff³fe IYe d³fIYfÀfe IYe Àf¸fÀ¹ff ¸fbhWX ¶ff¹fZ JOÞXe WX`, UWXeÔ ÀfcSXþ ´ffIYÊ IYfg»fû³fe ¸fZÔ IYûBÊ WXfBÊ ÀIcY»f ¹ff ´fifBʸfSXe ÀIcY»f WX`Ü ÀfSXIYfSXe SXfVf³f IYe QbIYf³f IZY d»f¹fZ IYfRYe QcSX þf³ff ´fOÞX°ff WX`Ü B³f IYfg»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ IYf QQÊ UWXeÔ SXWX³fZ Uf»ff d³fUfÀfe WXe Àf¸fÓf ÀfIY°ff WX`Ü Àf`¢MXSX 9, 13, 14 U 15 IYe ¦fib´f WXfCXdÀfÔ¦f ÀfûÀff¹fdMX¹fûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fûÔ IYf ·fe A´f³ff QQÊ WX` - ´ffIYÊ WXû, ÀfeUSX IYe ÀfRYfBÊ WXû, ÀMÑeMX »ffBÊMX WXû ¹ff dRYSX ÀfûÀff¹fMXe IYe ÀffRY ÀfRYfBÊ WXû: B³f Àf¶f IZY d»f¹fZ ¹fWXfh IZY d³fUfdÀf¹fûÔ IYû JbQ J¨fÊ UWX³f IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü þ¶fdIY ÀfeUSX, ´ff³fe IZY »ffJûÔ ÷Y´fE IZY d¶f»f ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ ·fZþ dQ¹fZ þf°fZ WX`ÔÜ ÀfûÀff¹fMXe IZY UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f U ¸fZ³fZþ¸fZÔMX IY¸fZMXe A´f³fZ d³fUfdÀf¹fûÔ ÀfZ ·ffSXe ¸fZÔMXZ³fZÔÀf ¨ffþÊ »fZ³fZ IZY d»f¹fZ U d³fUfÀfe QZ³fZ IZY d»f¹fZ ¸fþ¶fcSX WXû°fZ WX`ÔÜ Àf`¢MXSX 15, 18, 19,


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

7, 8 U ´fiVff³°f dUWXfSX ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ d³fUfdÀf¹fûÔ IYe ·fe A´f³fe Àf¸fÀ¹ff WX`Ô - ³ffd»f¹ffh °fû ¶f³f ¦fBÊ »fZdIY³f CXÀf¸fZÔ øYIZY ´ff³fe IYe d³fIYfÀfe IYf IYûBÊ ´fi¶f³²f ³fWXeÔ WX`Ü ´ff³fe IYf ´fiZVfSX ³ff IZY ¶fSXf¶fSX, ´ffdIÔYʦf IYe Àf¸fÀ¹ff, JfÔ¨fûÔ IYe WXf»f°f JSXf¶f, IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff »f¨fSX WXû³fZ IZY IYfSX¯f Af³fZ dQ³f ¨fZ³f »fcMX³fZ IYe Àf¸fÀ¹ff, ¨ffSXûÔ AûSX ¦f³Q¦fe, ´ffIYûÊÔ IYe, ÀfOÞXIYûÔ IYe JSXf¶f WXf»f°f B°¹ffdQ ¹fWXfh IZY »fû¦fûÔ IYû ´fSXZVff³f IYSX°fe WX`ÔÜ Ü ³ffWXSX´fbSX, SXþf´fbSX ¦ffÔU IYe ¦fd»f¹fûÔ IYe ÀfOÞXIYûÔ IYû QZJIYSX SXû³ff Af¹fZ, ¨fü´ff»fûÔ IYe ¸fSX¸¸f°f ¶fSXÀfûÔ ÀfZ ³ff WXû³fZ IZY IYfSX¯f Q¹f³fe¹f dÀ±fd°f, ¦f³QZ ´ff³fe IYe d³fIYfÀfe IYe Àf¸fÀ¹ff, ÀfRYfBÊ IYe Àf¸fÀ¹ff B°¹ffdQ Af¸f ¸fbïZ WX`Ô Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ BÀf ¶ff°f IYf ´fi¯f »fZ°fe WX` dIY ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY ¶ffQ Àf·fe ¸fc»f Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ²¹ff³f dQ¹ff þf¹fZ¦ff °ffdIY ¹fWXfÔ IZY d³fUfÀfe AfSXf¸f ÀfZ dþ³Q¦fe þe IYSX SXûdWX¯fe ¸fZÔ SXWX³fZ ´fSX ¦fUÊ ¸fWXÀfcÀf IYSXZÔÜ t. IYü³f dþ¸¸fZQfSX: ´fiV³f CXNX°ff WX` dIY BÀf A½¹fUÀ±ff IZY d»fE IYü³f dþ¸¸fZQfSX WX`? WXSX IYûBÊ d¶f³ff dIYÀfe dWX¨fdIY¨ffWXMX IZY ¶fÀf ¹fWXe IYWXZ¦ff - WX¸ffSXZ ³fZ°ff Ü ´fÔQiWX U¿fÊ ÀfZ dQ»»feUfÀfe SXfª¹f ¸fZ IYfÔ¦fiZÀf AüSX Àff°f U¿fÊ ÀfZ E¸f Àfe OXe ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYf IbYVffÀf³f ·fb¦f°f SXWXZ WX`ÔÜ B³f Qû³fûÔ ³fZ d¸f»fIYSX ¹fdQ ÀfWXe °fSXWX ÀfZ IYf¸f dIY¹ff WXû°ff °fû Afþ ¹fWXfh B°f³ff ¶fbSXf WXf»f ³f WXû°ffÜ BÀf WXf»f°f IYû QZJ IYSX Qb:J °fû WXû°ff WXe WX`, Óf»»ffWXMX WXû°fe WX` AüSX ¦fbÀÀff ·fe Af°ff WX`Ü EZÀff »f¦f°ff WX` dIY B³f Àf¶f ¶fOÞXe ´ffdMXʹfûÔ IZY VffÀfIYûÔ IYû UûMX d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ þ³f°ff IYe ¹ffQ ¶fÀf A¦f»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ WXe Af°fe WX`Ü u. Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ³fed°f: Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe Àfû¨f B³f ´fbSXf³fe ´ffdMXʹfûÔ ÀfZ d¶f»IbY»f WXMX IYSX WX`Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¹fWX ³fWXeÔ ¸ff³f°fe dIY ¹fZ Àf¶f Àf¸fÀ¹ffEÔ E-Àfe Qµ°fSXûÔ ¸fZÔ ¶f`NXZ ¨fÔQ ³fZ°ff AüSX ARYÀfSX Àfb»fÓff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WX¸ffSXe Àfû¨f WX` dIY þ³f°ff Àf¶f


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

v.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

¸fÀf»fûÔ ´fSX Af´fÀf ¸fZÔ ¶ff°f¨fe°f IYSX JbQ d³f¯fʹf »fZÜ B³f Àf·fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû WX¸f Af´fIZY Àff±f d¸f»f IYSX Àfb»fÓff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZÜ BÀfd»fE WX¸ffSXf CX¸¸feQUfSX A¦f»fZ ´ffh¨f Àff»f Af´fIZY Àff±f d¸f»f IYSX B³f Àf·fe ¸fÀf»fûÔ ´fSX IYf¸f IYSXZ¦ffÜ ÃfZÂf IZY ´fi¸fbJ ¸fbïZ: ÃfZÂf ¸fZÔ þ³f-Àf·ffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WX¸f³fZ »fû¦fûÔ IZY ¸fbïûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff - AüSX ¹fWX QÀ°ffUZþ B³WXeÔ ¸fbïûÔ IYe EIY Àfcd¨f WX`Ü ¹fWXe Af¦fZ ¨f»f IYSX WX¸ffSXe IYf¹fÊ-Àfcd¨f WXû¦feÜ ¹fdQ BÀf ¸fZÔ IbYL d¶f³Qb LcMX ·fe ¦f¹fZ WX`Ô °fû Af´f CX³WXZÔ WX¸ffSXZ ²¹ff³f ¸fZÔ »ff¹fZÔ – AüSX WX¸f ¨fb³ffU IZY ¶ffQ CX³f IYû BÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX »fZÔ¦fZÔÜ þeU³f IYe Af¸f IYdNX³ffB¹fûÔ IZY Àf¸ff²ff³f IZY Àff±f Àff±f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYf EIY AWX¸f CXïZV¹f ·fiáf¨ffSX IYû Àf¸ff~ IYSX³ff WX`Ü dþÀf ÀfZ SXfþ³fed°f AüSX ´fiVffÀf³f ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff Àfbd³fd›°f WXû Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ A´f³fZ ¸fc»f ¸fÔÂf ÀUSXfþ IZY dWXÀff¶f ÀfZ IYf¸f IYSXZ¦feÜ WXSX UfOXÊ IZY A³QSX ¸füWX»»ff IY¸fZMXe ¶f³ffBÊ þf¹fZ¦feÜ ¹fWXe IY¸fZMXe A´f³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ IYf¹fûÊÔ IYû øY´f QZIYSX dUd·f³³f dUIYfÀf IYf¹fÊ IYSXUfE¦feÜ SXûdWX¯fe dU²ff³f Àf·ff IZY WXSX UfOXÊ ¸fZÔ ´fd¶»fIY »ffBʶfiZSXe IYû Jb»fUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ff °ffdIY ÃfZÂfe¹f þ³f°ff BÀfIYf »ff·f »fZ ÀfIZYÜ ÃfZÂf IZY Àf·fe Àf`¢MXSXûÔ IYû þûOÞX³fZ IZY d»f¹fZ U ³fþQeIYe IYfg»fZþûÔ °fIY þf³fZ IZY d»f¹fZ SXûdWX¯fe VfMX»f ÀfdUÊÀf IZY B³°fþf¸f ´fSX þûSX WXû¦ffÜ ÃfZÂf ¸fZÔ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIYi ¸fûÔ IZY Af¹fûþ³fûÔ IZY d»f¹fZ Àf·ff¦ffSX ; AfgdOXMXûdSX¹f¸f IZY d³f¸ffʯf IYSXUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ dQ»»fe dUV½fdUôf»f¹f õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f EIY IYfg»fZþ Jb»fUf³fZ ´fSX IYf¹fÊ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ SXûdWX¯fe IZY Àf·fe ´fi¸fbJ À±ff³fûÔ ´fSX ´fbd»fÀf IZY þUf³fûÔ IYû ÀfdIiY¹f øY´f ÀfZ °f`³ff°f IYSX, ¸fdWX»ffAûÔ U ¶f¨¨fûÔ IYe ÀfbSXÃff ´fSX ²¹ff³f dQ¹ff þf¹fZ¦ff U ÀIcY»f


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

7. 8. 9.

10. 11.

12.

13. 14.

Jb»f³fZ U ¶f³Q WXû³fZ IZY Àf¸f¹f dUôf»f¹f IZY AfÀf-´ffÀf ´fbd»fÀf ¦fV°f ¶fPÞXfBÊ þf¹fZ¦feÜ IYfg»fûd³f¹fûÔ IZY ¶fe¨f ¸fZÔ ¶f³fZ IcYOÞXf §fSXûÔ / PX»ffU IYû WXMXf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þfE¦ffÜ SXûdWX¯fe ÃfZÂf IYe Àf·fe ÀfOÞXIYûÔ IYf NXeIY ÀfZ d³f¸ffʯf IYSX ¶fSXÀff°fe ´ff³fe d³fIYf»f³fZ IYf Àf¸fbd¨f°f ´fi¶fÔ²f WXû¦ffÜ SXûdWX¯fe IZY ´fi°¹fZIY ÃfZÂf ¸fZÔ Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f ¶f³fUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ff U Àfbd³fd›°f dIY¹ff þf¹fZ¦ff dIY B³f ·fU³fûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f SXûdWX¯fe d³fUfdÀf¹fûÔ õfSXf Àff¸ffdþIY IYf¹fûÊÔ IZY d»f¹fZ WXû °f±ff Àff¸fbQfd¹fIY ´fi¹fû¦f IZY SXZMX ¸fûWX»»ff IY¸fZMXe °f¹f IYSXZ¦fe Ü Àf·fe ´fbSXf³fe ÀfeUSX U ´ff³fe IYe ´ffBÊ´f »ffBʳf IYû ¶fQ»f³fZ IYe þøYSX°f ´fSX IYf¹fÊ WXû¦ffÜ ÃfZÂf IZY ÀfSXIYfSXe WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ d¶fÀ°fSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXUf³fZ ´fSX ´fi¹ffÀf WXû¦ff °f±ff dþ³f Àf`¢MXSXûÔ ¸fZÔ dQ»»fe ÀfSXIYfSX IYe dOXÀ´fZÔÀfSXe ³fWXeÔ WX` UWXfÔ dOXÀ´fZÔÀfSXe Jb»fUf³fZ ´fSX IYf¹fÊ WXû¦ff Ü IZY³Qie¹f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe dOXÀ´fZÔÀfSXe IYû ÀfSXIYfSX õfSXf Àf`¢MXSX-8 ¸fZÔ d¸f»fe þ¸fe³f ´fSX ·fU³f ¶f³fUf³fZ IYf IYf¹fÊ þ»Q VfbøY IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ SXûdWX¯fe ÃfZÂf IZY Àf·fe Àf`¢MXSXûÔ IZY ´ffIYûÊÔ ¸fZÔ ¶fbþb¦fÊ ³ff¦fdSXIYûÔ IZY d»f¹fZ ¸f³fûSXþ Ô ³f ¢»f¶f Jb»fUf³fZ IYe þøYSX°f ´fSX IYf¸f WXû¦ff U BÀfIYe ÀffRY ÀfRYfBÊ AüSX SXJ-SXJfU IYe Àf¸fbd¨f°f ½¹fUÀ±ff Àfû¨fe þf¹fZ¦feÜ Àf·fe þøYSX°f¸fÔQ ¶fbþb¦fÊ ³ff¦fdSXIYûÔ IYû Àf¸f¹f ´fSX ´fZÔVf³f dQ»fUf³fZ IYf IYf¹fÊ WXû¦ffÜ SXûdWX¯fe ÃfZÂf IZY Àf·fe ¶ffþfSXûÔ IYe WXf»f°f Àfb²ffSX IYSX Àf¸fbd¨f°f SXJ-SXJfU IYe þøYSX°f ´fSX ²¹ff³f WXû¦ffÜ ³ffWXSX´fbSX, SXþf´fbSX ¦ffÔU IYe Àf·fe ÀfOÞXIYûÔ IYû AfSX.E¸f.Àfe õfSXf ´f¢IYf IYSX³fZ IYe þøYSX°f ´fSX IYf¸f WXû¦ff U ¨fü´ff»fûÔ IZY SXJ-SXJfU ´fSX ²¹ff³f dQ¹ff


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

15.

16. 17. 18.

19. 20. 21. 22.

23.

þf¹fZ¦ffÜ ¦ffÔU IYe ÀfeUSX ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff IYû ´fif±fd¸fIY°ff ´fSX WX»f IYSX³fZ ´fSX ²¹ff³f dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¦fib´f WXfCXdÀfÔ¦f ÀfûÀffBMXe IYe ÀfeUSX, ÀffRY ÀfRYfBÊ, ´ffIYûÊÔ IYe QZJ·ff»f U ÀMÑeMX »ffBÊMX AfdQ IYf SXJ-SXJfU ÀfSXIYfSX õfSXf dIY¹fZ þf³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ SXfþf dUWXfSX, ÀfcSXþ ´ffIYÊ, ¦f‹f IYf»fû³fe U þZ.þZ. ¢»fÀMXSX þ`Àfe ¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ¦f³QZ ´ff³fe IYe d³fIYfÀfe IYf IYf¹fÊ þ»Q ÀfZ þ»Q IYSXUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ IYf»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe dUôf»f¹fûÔ IYf d³f¸ffʯf IYSXUf³fZ IYf IYf¹fÊ þ»Q VfbøY IYSX³fZ ´fSX þûSX dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¸ffÔ¦f IYSXZ¦fe dIY ÃfZÂf ¸fZÔ SXfVf³f IYe QbIYf³fZÔ Jû»fe þfEh U SXfVf³f IYfOXÊ ¶f³fUf¹fZ þfEh dþ³f ´fSX ¸fûWX»»ff Àfd¸fd°f¹fûÔ IYf d³f¹fÔÂf¯f WXû¦ff °ffdIY B³fIYf ·fiáf¨ffSX ¸fböY ÀfÔ¨ff»f³f WXûÜ SXûdWX¯fe ÃfZÂf ¸fZÔ ÀffUÊþd³fIY Vfü¨ff»f¹fûÔ IYû Àfb²ffSXf þf¹fZ¦ff °f±ff AfUV¹fIY°ff³fbÀffSX AüSX Vfü¨ff»f¹f ¶f³ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ SXûdWX¯fe IZY ´ffgIYMXû IZY Jfh¨fûÔ IYû, ÀfOÞXIYûÔ IYû AfSX.E¸f.Àfe. õfSXf ´f¢IYf dIY¹fZ þf³fZ IYe þøYSX°f WX` °f±ff JfÔ¨fûÔ ¸fZÔ ÀMÑeMX »ffBÊMX IZY ´fi¶f³²f ´fSX IYf¹fÊ WXû¦ffÜ ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»fe SXZWXOÞXe-Jû¸f¨fZ Uf»fûÔ IZY d»f¹fZ IYf³fc³f ¸fZÔ ´fifU²ff³f IYSXUf³fZ ´fSX IYf¹fÊ WXû¦ff °ffdIY ´fbd»fÀf U ¶ffIYe dU·ff¦f CX³fIYû °fÔ¦f ³f IYSXZÔÜ SXûdWX¯fe IZY 26 U 100 ¸feMXSX IZY ´»ffMXûÔ, RY»f`MXûÔ ¸fZÔ ¶fPÞX°fZ ´fdSXUfSX IYe AfUV¹fIY°ff IYû QZJ°fZ WXb¹fZ ¶f³fZ WXb¹fZ Qû ¸fIYf³fûÔ IZY þûOÞXûÔ IYû ´ffÀf IYSXUf³fZ IYf ´fc¯fÊ ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ SXûdWX¯fe IZY Àf·fe UfOXûÊ IZY ¸fb£¹f À±ff³fûÔ ´fSX dVfIYf¹f°f U ÀfbÓffU ´fZMXe SXJe þf¹fZ¦fe °ffdIY ÃfZÂf IYf IYûBÊ ·fe d³fUfÀfe A´f³fe Àf¸fÀ¹ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ d»fJIYSX Àfe²fZ dU²ff¹fIY IYû Àfcd¨f°f IYSXZ¦ffÜ ************


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

¹fZ WX` SXûdWX¯fe IZY Af¸f AfQ¸fe IYf ¹ff³fe - Af´fIYf ¸f`d³fRYZÀMXû Ü Af´fIYf, Af´fIZY d»fE AüSX Af´fIZY õfSXf ¶f³ff¹ff WXbAf QÀ°ffUZþ Ü WX¸ffSXf UfQf WX` ¸füWX»»ff AüSX UfOXÊ Àf·ffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WX¸f BÀf QÀ°ffUZþ ¸fZÔ QþÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY WX»f JûþZÔ¦fZ AüSX CX³WXZÔ Àfb»fÓffEh¦fZ Ü BÀfe IYfSX¯f WX¸f ³fZ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY IYûBÊ ¶f³fZ-¶f³ff¹fZ Àf¸ff²ff³f ³fWXeÔ dQ¹fZ WX`Ô Ü Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf WX»f PXcPX°fZ UöY WX¸fZÔ dUVfZ¿fÄfûÔ IYe SXf¹f »fZ³fe ´fOÞXZ¦fe, ´fcL³ff ´fOÞXZ¦ff dIY ¢¹ff ÀfÔ·fU WX` AüSX ¢¹ff ³fWXeÔÜ Àff±f WXe ¹fWX ·fe ²¹ff³f SXJ³ff ´fOÞXZ¦ff dIY BÀf ÃfZÂf IZY d»f¹fZ dIY°f³fZ ´f`ÀfZ CX´f»f¶²f WX`Ô Ü BÀfd»f¹fZ WXû ÀfIY°ff WX` dIY WXSX EIY ¸fbïZ ´fSX EIYQ¸f Uû IYf¸f ³ff WXû ´ff¹fZ þû þ³f°ff ¨ffWX°fe WX`, ¹ff dþ°f³fe þ³f°ff ³fZ CX¸¸feQ IYe WX`Ü WX¸f dÀfRYÊ B°f³ff UfQf IYSX°fZ WX`Ô dIY WXSX ¸fbïZ IYû B¸ff³fQfSXe ÀfZ þfh¨fZÔ¦fZ AüSX ÀffRY ³fe¹f°f ÀfZ Àf¸fÀ¹ff Àfb»fÓff¹fZÔ¦fZ Ü A¦fSX IYûBÊ dQ¢IY°f Af°fe WX` °fû þ³f°ff IZY Àff¸f³fZ SXJZÔ¦fZ, AüSX þ³f°ff ÀfZ d³fQZÊVf ¸ffh¦fZ¦fZÜ WX¸ffSXf CX¸¸feQUfSX WXSX Àff»f BÀf QÀ°ffUZþ IYû »fZIYSX Af´f IZY Àff¸f³fZ JOÞXf WXû¦ff, AüSX ¶f°ff¹fZ¦ff dIY B³f ¸fbïûÔ ´fSX CXÀf ³fZ ¢¹ff ¢¹ff dIY¹ff WX`Ü WX¸ffSXe EIY-EIY dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX »fûIY°fÔÂf IYe CXÀf ³fBÊ B¸ffSX°f IYe BÊÔMX WX` þû WX¸f AüSX Af´f d¸f»fIYSX JOÞXe IYSX³fZ IYf Àf´f³ff QZJ SXWXZ WX`ÔÜ WX¸ffSXZ Àf´f³fûÔ dIY dQ»»fe ¸fZÔ WXSX dQ»»feUfÀfe IYû SXûþ¦ffSX WXû¦ff, Bªþ°f ÀfZ þe³fZ »ff¹fIY Af¸fQ³fe WXû¦fe, SXWX³fZ ¹fû¦¹f §fSX WXû¦ff, CXd¨f°f Qf¸f ´fSX d¶fþ»fe WXû¦fe, þøYSX°f IZY d»f¹fZ ´f¹ffÊ~ ´ff³fe WXû¦ff, dVfÃff AüSX ÀUfÀ±¹f IYe ³¹fc³f°f¸f ÀfbdU²ff¹fZÔ WXûÔ¦fe Ü ¹fWX Àf´f³ff EIY ³fBÊ SXfþ³fed°f, EIY ³fE Àf¸ffþ, EIY ³fE »fûIY°fÔÂf AüSX EIY ³fE QZVf IYf ·fe WX` dþÀf¸fZÔ Àf¶f JbVfWXf»fe AüSX ·ffBʨffSXZ ÀfZ SXWX ÀfIZYÔ Ü


SXûdWX¯fe dU²ff³f Àf·ff ÀfZ Af´f IYf CX¸¸feQUfSX ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

SXfªfZVf ¦f¦fÊ

SXûdWX¯fe ÃfZÂf þWXfÔ-1982 ¸fZÔ Qû Qþʳf ÀfZ Ad²fIY §fSX ³fWXeÔ ±fZ Afþ B»ffIZY ¸fZZÔ §fSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 50 WXþfSX IYû Lc SXWXe WX`Ü CXÀf QüSX ÀfZ »fZIYSX Afþ °fIY ¶fPÞX°fe WXe ¦fBÊ Af¶ffQe IZY Àff±f-Àff±f ¶fPÞX°fe ¦fBÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY d³fQf³f ¸fZÔ SXfþZVf ¦f¦fÊ IYf ÀfÔ§f¿fÊ B»ffIZY UfdÀf¹fûÔ ³fZ ¶fJc¶fe QZJf, Àfb³ff AüSX CX³fIZY ÀfÔ§f¿fÊ IZY ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f d¸f»fe ÀfbdU²ffAûÔ IYf »ff·f ·fe Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX CX³WXûÔ³fZ d»f¹ffÜ þ³f°ff IZY WXIY IYe BÀf »fOÞXfBÊ IZY QüSXf³f UZ 50 ÀfZ Ad²fIY ¶ffSX d¦fSXµ°ffSX WXbE AüSX Af³Qû»f³fûÔ IZY QüSXf³f WXe 4 ¶ffSX þZ»f þf IYSX IbY»f 28 dQ³f CX³WXûÔ³fZ þZ»f ¸fZÔ d¶f°ffEÜ ³fZ°ffAûÔ IZY ·fZ¿f ¸fZÔ »fbMXZSXûÔ IZY õfSXf »fcMXe ¦fBÊ 200 IYSXûOÞX IYe ÀfSXIYfSXe þ¸fe³f ·fe B³WXeÔ IZY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ ¸fböY WXû³fZ IYe ´fidIiY¹ff ¸fZÔ WX`Ü LfÂf ³fZ°ff IZY øY´f ¸fZÔ Af³Qû»f³f IYe SXfWX ´fSX d³fIY»fZ SXfþZVf ¦f¦fÊ ³fZ SXûWX¯fe ÃfZÂf ¸fZÔ d¶fþ»fe, ´ff³fe, MXZ»feRYû³f U þ³f°ff IZY AfUf¦f¸f³f IYe ÀfbdU²ff IZY d»fE AÀfÔ£¹f AfÔQû»f³f dIYEÜ Afþ ¹fWXe SXfþZVf ¦f¦fÊ SXûWX¯fe dU²ff³f Àf·ff ÃfZÂf ÀfZ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY CX¸¸feQUfSX WX`ÔÜ SXfþZVf ¦f¦fÊ ³fZ WX¸fZÔ Vf´f±f ´fÂf dQ¹ff WX` dIY ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY ¶ffQ UZ »ff»f ¶fØfe IYe ¦ffOÞXe ³fWXeÔ »fZÔ¦fZÜ ¶fÔ¦f»ff ³fWXeÔ »fZÔ¦fZ AüSX A´f³fZ d»fE IYûBÊ ÀfbSXÃff ·fe ÀfSXIYfSX ÀfZ ³fWXeÔ »fZÔ¦fZÜ UWX Af¸f AfQ¸fe IYe °fSXWX, Af¸f AfQ¸fe IZY ¶fe¨f SXWX IYSX þ³f°ff IYe ÀfZUf IYSXZÔ¦fZÜ

Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ SXûdWX¯fe C-8/28, Sector 7, Rohini, Near Sai Baba Chowk, New Delhi - 85

RYû³f 85888 33413 BÊ-¸fZ»f aapdelhi17@gmail.com UZ¶fÀffBMX www.aamaadmiparty.org ´fiIYfVfIY : SXfªfZVf ¦f¦fÊ, Àfe-8/28, ÀfZ¢MXSX 7, SXûdWX¯fe, ³fªfQeIY ÀffBÊ ¶ff¶ff ¨füÔIYX, ³fBÊ dQ»»fe-85 RYû³f : 85888-33413

AAP Party Rohini Assembly Manifesto  

AAP Party Winning Candidate Rajesh Garg Rohiniwala Rohini Assembly Manifesto

AAP Party Rohini Assembly Manifesto  

AAP Party Winning Candidate Rajesh Garg Rohiniwala Rohini Assembly Manifesto

Advertisement