Page 1

ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

SXûdWX¯fe

SXfªfZVf ¦f¦fÊ


SXûdWX¯feX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ, §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû ´ffdMXʹfûÔ ³fZ ¨fb³ffUe SXÀ¸f ·fSX ¶f³ffIYSX LûOÞX dQ¹ff WX`Ü B³f §fû¿f¯ff´fÂfûÔ ¸fZÔ ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ UfQZ WXû°fZ WX`Ô dþ³WXZÔ ´ffdMXʹffÔ ·fe ·fc»f þf°fe WX`Ô AüSX ³fZ°ff ·feÜ ³f°feþf ¹fZ WX` dIY »fû¦fûÔ ³fZ B³f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe °fSXWX CX³fIZY §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû ·fe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ³ff ¶fÔQ IYSX dQ¹ff WX` »fZdIY³f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¹fZ dSXUfþ ¶fQ»f³ff ¨ffWX°fe WX`Ü WX¸f SXfþ³fed°f IYe ÀfRYfBÊ IYSX³fZ AfE WX`Ô, §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû CX³fIYf ·fSXûÀff »füMXf³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f SXfþ³fed°f IZY PXIYûÀf»fûÔ IYû °fûOÞX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f ÓfcNXZ UfQZ ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY ¸f`d³fRYZÀMXû AüSX ³fed°f¹ffh JbQ þ³f°ff ¶f³ffEÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY B³f QÀ°ffUZþûÔ ¸fZÔ dÀfRYÊ DY´fSX-DY´fSX IYe ¶ff°fZÔ ³f WXû,Ô þ³f°ff IZY QbJ-QQÊ QþÊ WXû,Ô »fû¦fûÔ IZY À±ff³fe¹f ¸fbïZ AüSX ¦f»fe-¸fûWX»»fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff¹fZÔ QþÊ WXûÔÜ BÀfed»fE Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ dQ»»fe IZY WXSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY d»fE A»f¦f-A»f¦f QÀ°ffUZþ ¶f³ffE WX`ÔÜ ¹fWX QÀ°ffUZþ dÀfRYÊ ´ffMXeÊ, CX¸¸feQUfSX AüSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe SXf¹f ÀfZ WXe °f`¹ffSX ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü ¹fWX þ³f°ff IYe SXf¹f ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü BÀfIZY d»fE ¶ffIYf¹fQf SXûdWX¯fe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f þ¦fWXûÔ ´fSX Af¸f Àf·ffEÔ IYe ¦fBÊÔ, »fû¦fûÔ ÀfZ CX³fIYe þøYSX°f-dVfIYf¹f°f AüSX SXf¹f ´fcLe ¦fBÊ AüSX B³f Àf¶fIYû d¸f»ffIYSX ¹fWX EIY EZÀff QÀ°ffUZþ °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ SXûdWX¯fe d½f²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IYe dVfIYf¹f°fZÔ AüSX CX³fIZY Àf´f³fZ Vffd¸f»f WX`ÔÜ WX¸ffSXf UfQf dÀfRYÊ× B°f³ff WX` dIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX IYf¸f IYSX°fZ UöY BÀf QÀ°ffUZþ IYû Àff¸f³fZ SXJZ¦feÜ ¹fWX QÀ°ffUZþ Af´fIYe °ffIY°f WX`, Af´fIYf WXd±f¹ffSX WX` AüSX Af´fIYe IYÀfüMXe ·fe WX`Ü Af´f BÀfIZY þdSXE þf³f ÀfIY°fZ WX`Ô dIY Af´fIYe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ þû ¸fbïZ CXNXf¹fZ WX`Ô, UWX CX³f´fSX IbYL IYSX SXWXe WX` ¹ff ³fWXeÔÜ Af´f A´f³fZ dU²ff¹fIY ÀfZ ´fcL ÀfIY°fZ WX`Ô dIY ´ffMXeÊ IYf ¶f°ff¹ff WXbAf ¹fWX IYf¸f IY¶f ´fcSXf WXû¦ffÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ¸fb£¹f ¸fÔÂfe IZY Q×µ°fSX ¸fZÔ EIY ¸f`d³fRYZÀMXû ÀfZ»f ¶f³ff¹ff þf¹fZ¦ff dþÀf¸fZÔ dQ»»fe IZY ÀfÔIY»´f ´fÂf IZY Àff±f-Àff±f BÀf QÀ°ffUZþ IZY dIiY¹ff³U¹f³f IYf dWXÀff¶f SXJf þf¹fZ¦ffÜ A¦fSX Af´f ¸fbÓfZ ¸füIYf QZ°fZ WX`Ô °fû ¸f`Ô Àff»f ¸fZÔ EIY ¶ffSX SXûdWX¯fe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYe Af¸f Àf·ff ¸fZÔ Àf¶fIZY Àff¸f³fZ BÀf QÀ°ffUZþ ´fSX ¢¹ff IYf¸f WXbAf CXÀfIYf dWXÀff¶f SXJcÔ¦ff Ü ¹fWX QÀ°ffUZþ d¶f»IbY»f AÔd°f¸f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWX þ³f°ff IYf §fû¿f¯ff´fÂf WX` AüSX BÀfd»fE þ³f°ff BÀf¸fZÔ RZYSX¶fQ»f IYSX ÀfIY°fe WX`Ü A¦fSX Af´fIYû »f¦fZ dIY IYûBÊ ¸fbïf BÀf¸fZÔ LcMX ¦f¹ff WX`, Af´fIZY B»ffIYZ ¹ff ¸fûWX»»fZ IYe IYûBÊ Àf¸fÀ¹ff BÀf¸fZÔ ³fWXeÔ Af ´ffBÊ WX` °fû Af´f CXÀfZ WX¸ffSXZ ²¹ff³f ¸fZÔ »ffEÔÜ ¨fb³ffU IZY ¶ffQ WX¸f CXÀf ¸fbïZ IYû ·fe BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX »fZÔ¦fZÔÜ Af´fIZY ÀfWX¹fû¦f IYe A´fZÃff ¸fZÔ,

SXfþZVf ¦f¦fÊ


r.

SXûdWX¯feX dU²ff³f Àf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe IZY ¸fbïZ

ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

´fdSX¨f¹f SXûdWX¯fe dQ»»fe IYf EIY EZÀff ÃfZÂf WX` dþÀfZ EdVf¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe IYfg»fû³fe IYWXf þf°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ WXSX U¦fÊ, ²f¸fÊ, þfd°f U ·ffSX°f IZY dUd·f³³f SXfª¹fûÔ ÀfZ AfE »fû¦f SXWX°fZ WX`ÔÜ Af´fÀfe ÀfQ·ffU U ´¹ffSX IYf ÃfZÂf WX` SXûdWX¯feÜ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ dWXÔQbÀ°ff³f IZY Àf·fe °¹füWXfSX QZJZ þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¨ffWXZ Uû BÊQ WXû, LNX ´fcþf WXû, Qb¦ffÊ ´fcþf WXû, dIiYÀf¸fÀf WXû, WXû»fe, QVfWXSXf-QeUf»fe ¹ff ¦fbøY´fUÊ WXûÜ SXûdWX¯fe ÃfZÂf A´f³fZ Af´f ¸fZÔ dUd·f³³f Àf·¹ff¨ffSX IYû Àf¸fZMXZ dWXÔQbÀ°ff³f IYf EIY LûMXf øY´f WX`Ü s. ÃfZÂf IYe dÀ±fd°f dUVff»f SXûdWX¯fe IYû ¶f³fZ Afþ »f¦f·f¦f °feÀf ¶fSXÀf WXû³fZ IYû AfEÜ ´fSXÔ°fb BÀf LûMXZ ÀfZ dWX³QbÀ°ff³f IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ þÀf IYe °fÀf WXÜÔ` dUd·f³³f EdSX¹ff IZY dWXÀff¶f ÀfZ Àf¸fÀ¹ffEZÔ ·fe d·f³³f-d·f³³f WX`ÔÜ EIY AûSX SXfþf dUWXfSX, ¦f‹f IYfg»fû³fe U þZ.þZ. ¢»fÀMXSX IYe ´ff³fe ÀfeUSX U ¦f³QZ ´ff³fe IYe d³fIYfÀfe IYe Àf¸fÀ¹ff ¸fbhWX ¶ff¹fZ JOÞXe WX`, UWXeÔ ÀfcSXþ ´ffIYÊ IYfg»fû³fe ¸fZÔ IYûBÊ WXfBÊ ÀIcY»f ¹ff ´fifBʸfSXe ÀIcY»f WX`Ü ÀfSXIYfSXe SXfVf³f IYe QbIYf³f IZY d»f¹fZ IYfRYe QcSX þf³ff ´fOÞX°ff WX`Ü B³f IYfg»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ IYf QQÊ UWXeÔ SXWX³fZ Uf»ff d³fUfÀfe WXe Àf¸fÓf ÀfIY°ff WX`Ü Àf`¢MXSX 9, 13, 14 U 15 IYe ¦fib´f WXfCXdÀfÔ¦f ÀfûÀff¹fdMX¹fûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fûÔ IYf ·fe A´f³ff QQÊ WX` - ´ffIYÊ WXû, ÀfeUSX IYe ÀfRYfBÊ WXû, ÀMÑeMX »ffBÊMX WXû ¹ff dRYSX ÀfûÀff¹fMXe IYe ÀffRY ÀfRYfBÊ WXû: B³f Àf¶f IZY d»f¹fZ ¹fWXfh IZY d³fUfdÀf¹fûÔ IYû JbQ J¨fÊ UWX³f IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü þ¶fdIY ÀfeUSX, ´ff³fe IZY »ffJûÔ ÷Y´fE IZY d¶f»f ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ ·fZþ dQ¹fZ þf°fZ WX`ÔÜ ÀfûÀff¹fMXe IZY UZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f U ¸fZ³fZþ¸fZÔMX IY¸fZMXe A´f³fZ d³fUfdÀf¹fûÔ ÀfZ ·ffSXe ¸fZÔMXZ³fZÔÀf ¨ffþÊ »fZ³fZ IZY d»f¹fZ U d³fUfÀfe QZ³fZ IZY d»f¹fZ ¸fþ¶fcSX WXû°fZ WX`ÔÜ Àf`¢MXSX 15, 18, 19,


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

7, 8 U ´fiVff³°f dUWXfSX ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ d³fUfdÀf¹fûÔ IYe ·fe A´f³fe Àf¸fÀ¹ff WX`Ô - ³ffd»f¹ffh °fû ¶f³f ¦fBÊ »fZdIY³f CXÀf¸fZÔ øYIZY ´ff³fe IYe d³fIYfÀfe IYf IYûBÊ ´fi¶f³²f ³fWXeÔ WX`Ü ´ff³fe IYf ´fiZVfSX ³ff IZY ¶fSXf¶fSX, ´ffdIÔYʦf IYe Àf¸fÀ¹ff, JfÔ¨fûÔ IYe WXf»f°f JSXf¶f, IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff »f¨fSX WXû³fZ IZY IYfSX¯f Af³fZ dQ³f ¨fZ³f »fcMX³fZ IYe Àf¸fÀ¹ff, ¨ffSXûÔ AûSX ¦f³Q¦fe, ´ffIYûÊÔ IYe, ÀfOÞXIYûÔ IYe JSXf¶f WXf»f°f B°¹ffdQ ¹fWXfh IZY »fû¦fûÔ IYû ´fSXZVff³f IYSX°fe WX`ÔÜ Ü ³ffWXSX´fbSX, SXþf´fbSX ¦ffÔU IYe ¦fd»f¹fûÔ IYe ÀfOÞXIYûÔ IYû QZJIYSX SXû³ff Af¹fZ, ¨fü´ff»fûÔ IYe ¸fSX¸¸f°f ¶fSXÀfûÔ ÀfZ ³ff WXû³fZ IZY IYfSX¯f Q¹f³fe¹f dÀ±fd°f, ¦f³QZ ´ff³fe IYe d³fIYfÀfe IYe Àf¸fÀ¹ff, ÀfRYfBÊ IYe Àf¸fÀ¹ff B°¹ffdQ Af¸f ¸fbïZ WX`Ô Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ BÀf ¶ff°f IYf ´fi¯f »fZ°fe WX` dIY ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY ¶ffQ Àf·fe ¸fc»f Àf¸fÀ¹ffAûÔ ´fSX Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ²¹ff³f dQ¹ff þf¹fZ¦ff °ffdIY ¹fWXfÔ IZY d³fUfÀfe AfSXf¸f ÀfZ dþ³Q¦fe þe IYSX SXûdWX¯fe ¸fZÔ SXWX³fZ ´fSX ¦fUÊ ¸fWXÀfcÀf IYSXZÔÜ t. IYü³f dþ¸¸fZQfSX: ´fiV³f CXNX°ff WX` dIY BÀf A½¹fUÀ±ff IZY d»fE IYü³f dþ¸¸fZQfSX WX`? WXSX IYûBÊ d¶f³ff dIYÀfe dWX¨fdIY¨ffWXMX IZY ¶fÀf ¹fWXe IYWXZ¦ff - WX¸ffSXZ ³fZ°ff Ü ´fÔQiWX U¿fÊ ÀfZ dQ»»feUfÀfe SXfª¹f ¸fZ IYfÔ¦fiZÀf AüSX Àff°f U¿fÊ ÀfZ E¸f Àfe OXe ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYf IbYVffÀf³f ·fb¦f°f SXWXZ WX`ÔÜ B³f Qû³fûÔ ³fZ d¸f»fIYSX ¹fdQ ÀfWXe °fSXWX ÀfZ IYf¸f dIY¹ff WXû°ff °fû Afþ ¹fWXfh B°f³ff ¶fbSXf WXf»f ³f WXû°ffÜ BÀf WXf»f°f IYû QZJ IYSX Qb:J °fû WXû°ff WXe WX`, Óf»»ffWXMX WXû°fe WX` AüSX ¦fbÀÀff ·fe Af°ff WX`Ü EZÀff »f¦f°ff WX` dIY B³f Àf¶f ¶fOÞXe ´ffdMXʹfûÔ IZY VffÀfIYûÔ IYû UûMX d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ þ³f°ff IYe ¹ffQ ¶fÀf A¦f»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ WXe Af°fe WX`Ü u. Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ³fed°f: Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe Àfû¨f B³f ´fbSXf³fe ´ffdMXʹfûÔ ÀfZ d¶f»IbY»f WXMX IYSX WX`Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¹fWX ³fWXeÔ ¸ff³f°fe dIY ¹fZ Àf¶f Àf¸fÀ¹ffEÔ E-Àfe Qµ°fSXûÔ ¸fZÔ ¶f`NXZ ¨fÔQ ³fZ°ff AüSX ARYÀfSX Àfb»fÓff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WX¸ffSXe Àfû¨f WX` dIY þ³f°ff Àf¶f


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

v.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

¸fÀf»fûÔ ´fSX Af´fÀf ¸fZÔ ¶ff°f¨fe°f IYSX JbQ d³f¯fʹf »fZÜ B³f Àf·fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû WX¸f Af´fIZY Àff±f d¸f»f IYSX Àfb»fÓff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZÜ BÀfd»fE WX¸ffSXf CX¸¸feQUfSX A¦f»fZ ´ffh¨f Àff»f Af´fIZY Àff±f d¸f»f IYSX B³f Àf·fe ¸fÀf»fûÔ ´fSX IYf¸f IYSXZ¦ffÜ ÃfZÂf IZY ´fi¸fbJ ¸fbïZ: ÃfZÂf ¸fZÔ þ³f-Àf·ffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WX¸f³fZ »fû¦fûÔ IZY ¸fbïûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff - AüSX ¹fWX QÀ°ffUZþ B³WXeÔ ¸fbïûÔ IYe EIY Àfcd¨f WX`Ü ¹fWXe Af¦fZ ¨f»f IYSX WX¸ffSXe IYf¹fÊ-Àfcd¨f WXû¦feÜ ¹fdQ BÀf ¸fZÔ IbYL d¶f³Qb LcMX ·fe ¦f¹fZ WX`Ô °fû Af´f CX³WXZÔ WX¸ffSXZ ²¹ff³f ¸fZÔ »ff¹fZÔ – AüSX WX¸f ¨fb³ffU IZY ¶ffQ CX³f IYû BÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX »fZÔ¦fZÔÜ þeU³f IYe Af¸f IYdNX³ffB¹fûÔ IZY Àf¸ff²ff³f IZY Àff±f Àff±f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYf EIY AWX¸f CXïZV¹f ·fiáf¨ffSX IYû Àf¸ff~ IYSX³ff WX`Ü dþÀf ÀfZ SXfþ³fed°f AüSX ´fiVffÀf³f ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff Àfbd³fd›°f WXû Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ A´f³fZ ¸fc»f ¸fÔÂf ÀUSXfþ IZY dWXÀff¶f ÀfZ IYf¸f IYSXZ¦feÜ WXSX UfOXÊ IZY A³QSX ¸füWX»»ff IY¸fZMXe ¶f³ffBÊ þf¹fZ¦feÜ ¹fWXe IY¸fZMXe A´f³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ IYf¹fûÊÔ IYû øY´f QZIYSX dUd·f³³f dUIYfÀf IYf¹fÊ IYSXUfE¦feÜ SXûdWX¯fe dU²ff³f Àf·ff IZY WXSX UfOXÊ ¸fZÔ ´fd¶»fIY »ffBʶfiZSXe IYû Jb»fUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ff °ffdIY ÃfZÂfe¹f þ³f°ff BÀfIYf »ff·f »fZ ÀfIZYÜ ÃfZÂf IZY Àf·fe Àf`¢MXSXûÔ IYû þûOÞX³fZ IZY d»f¹fZ U ³fþQeIYe IYfg»fZþûÔ °fIY þf³fZ IZY d»f¹fZ SXûdWX¯fe VfMX»f ÀfdUÊÀf IZY B³°fþf¸f ´fSX þûSX WXû¦ffÜ ÃfZÂf ¸fZÔ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIYi ¸fûÔ IZY Af¹fûþ³fûÔ IZY d»f¹fZ Àf·ff¦ffSX ; AfgdOXMXûdSX¹f¸f IZY d³f¸ffʯf IYSXUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ dQ»»fe dUV½fdUôf»f¹f õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f EIY IYfg»fZþ Jb»fUf³fZ ´fSX IYf¹fÊ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ SXûdWX¯fe IZY Àf·fe ´fi¸fbJ À±ff³fûÔ ´fSX ´fbd»fÀf IZY þUf³fûÔ IYû ÀfdIiY¹f øY´f ÀfZ °f`³ff°f IYSX, ¸fdWX»ffAûÔ U ¶f¨¨fûÔ IYe ÀfbSXÃff ´fSX ²¹ff³f dQ¹ff þf¹fZ¦ff U ÀIcY»f


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

7. 8. 9.

10. 11.

12.

13. 14.

Jb»f³fZ U ¶f³Q WXû³fZ IZY Àf¸f¹f dUôf»f¹f IZY AfÀf-´ffÀf ´fbd»fÀf ¦fV°f ¶fPÞXfBÊ þf¹fZ¦feÜ IYfg»fûd³f¹fûÔ IZY ¶fe¨f ¸fZÔ ¶f³fZ IcYOÞXf §fSXûÔ / PX»ffU IYû WXMXf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þfE¦ffÜ SXûdWX¯fe ÃfZÂf IYe Àf·fe ÀfOÞXIYûÔ IYf NXeIY ÀfZ d³f¸ffʯf IYSX ¶fSXÀff°fe ´ff³fe d³fIYf»f³fZ IYf Àf¸fbd¨f°f ´fi¶fÔ²f WXû¦ffÜ SXûdWX¯fe IZY ´fi°¹fZIY ÃfZÂf ¸fZÔ Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f ¶f³fUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ff U Àfbd³fd›°f dIY¹ff þf¹fZ¦ff dIY B³f ·fU³fûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f SXûdWX¯fe d³fUfdÀf¹fûÔ õfSXf Àff¸ffdþIY IYf¹fûÊÔ IZY d»f¹fZ WXû °f±ff Àff¸fbQfd¹fIY ´fi¹fû¦f IZY SXZMX ¸fûWX»»ff IY¸fZMXe °f¹f IYSXZ¦fe Ü Àf·fe ´fbSXf³fe ÀfeUSX U ´ff³fe IYe ´ffBÊ´f »ffBʳf IYû ¶fQ»f³fZ IYe þøYSX°f ´fSX IYf¹fÊ WXû¦ffÜ ÃfZÂf IZY ÀfSXIYfSXe WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ d¶fÀ°fSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXUf³fZ ´fSX ´fi¹ffÀf WXû¦ff °f±ff dþ³f Àf`¢MXSXûÔ ¸fZÔ dQ»»fe ÀfSXIYfSX IYe dOXÀ´fZÔÀfSXe ³fWXeÔ WX` UWXfÔ dOXÀ´fZÔÀfSXe Jb»fUf³fZ ´fSX IYf¹fÊ WXû¦ff Ü IZY³Qie¹f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe dOXÀ´fZÔÀfSXe IYû ÀfSXIYfSX õfSXf Àf`¢MXSX-8 ¸fZÔ d¸f»fe þ¸fe³f ´fSX ·fU³f ¶f³fUf³fZ IYf IYf¹fÊ þ»Q VfbøY IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ SXûdWX¯fe ÃfZÂf IZY Àf·fe Àf`¢MXSXûÔ IZY ´ffIYûÊÔ ¸fZÔ ¶fbþb¦fÊ ³ff¦fdSXIYûÔ IZY d»f¹fZ ¸f³fûSXþ Ô ³f ¢»f¶f Jb»fUf³fZ IYe þøYSX°f ´fSX IYf¸f WXû¦ff U BÀfIYe ÀffRY ÀfRYfBÊ AüSX SXJ-SXJfU IYe Àf¸fbd¨f°f ½¹fUÀ±ff Àfû¨fe þf¹fZ¦feÜ Àf·fe þøYSX°f¸fÔQ ¶fbþb¦fÊ ³ff¦fdSXIYûÔ IYû Àf¸f¹f ´fSX ´fZÔVf³f dQ»fUf³fZ IYf IYf¹fÊ WXû¦ffÜ SXûdWX¯fe ÃfZÂf IZY Àf·fe ¶ffþfSXûÔ IYe WXf»f°f Àfb²ffSX IYSX Àf¸fbd¨f°f SXJ-SXJfU IYe þøYSX°f ´fSX ²¹ff³f WXû¦ffÜ ³ffWXSX´fbSX, SXþf´fbSX ¦ffÔU IYe Àf·fe ÀfOÞXIYûÔ IYû AfSX.E¸f.Àfe õfSXf ´f¢IYf IYSX³fZ IYe þøYSX°f ´fSX IYf¸f WXû¦ff U ¨fü´ff»fûÔ IZY SXJ-SXJfU ´fSX ²¹ff³f dQ¹ff


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

15.

16. 17. 18.

19. 20. 21. 22.

23.

þf¹fZ¦ffÜ ¦ffÔU IYe ÀfeUSX ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff IYû ´fif±fd¸fIY°ff ´fSX WX»f IYSX³fZ ´fSX ²¹ff³f dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¦fib´f WXfCXdÀfÔ¦f ÀfûÀffBMXe IYe ÀfeUSX, ÀffRY ÀfRYfBÊ, ´ffIYûÊÔ IYe QZJ·ff»f U ÀMÑeMX »ffBÊMX AfdQ IYf SXJ-SXJfU ÀfSXIYfSX õfSXf dIY¹fZ þf³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ SXfþf dUWXfSX, ÀfcSXþ ´ffIYÊ, ¦f‹f IYf»fû³fe U þZ.þZ. ¢»fÀMXSX þ`Àfe ¶fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ¦f³QZ ´ff³fe IYe d³fIYfÀfe IYf IYf¹fÊ þ»Q ÀfZ þ»Q IYSXUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ IYf»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe dUôf»f¹fûÔ IYf d³f¸ffʯf IYSXUf³fZ IYf IYf¹fÊ þ»Q VfbøY IYSX³fZ ´fSX þûSX dQ¹ff þf¹fZ¦ffÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¸ffÔ¦f IYSXZ¦fe dIY ÃfZÂf ¸fZÔ SXfVf³f IYe QbIYf³fZÔ Jû»fe þfEh U SXfVf³f IYfOXÊ ¶f³fUf¹fZ þfEh dþ³f ´fSX ¸fûWX»»ff Àfd¸fd°f¹fûÔ IYf d³f¹fÔÂf¯f WXû¦ff °ffdIY B³fIYf ·fiáf¨ffSX ¸fböY ÀfÔ¨ff»f³f WXûÜ SXûdWX¯fe ÃfZÂf ¸fZÔ ÀffUÊþd³fIY Vfü¨ff»f¹fûÔ IYû Àfb²ffSXf þf¹fZ¦ff °f±ff AfUV¹fIY°ff³fbÀffSX AüSX Vfü¨ff»f¹f ¶f³ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ SXûdWX¯fe IZY ´ffgIYMXû IZY Jfh¨fûÔ IYû, ÀfOÞXIYûÔ IYû AfSX.E¸f.Àfe. õfSXf ´f¢IYf dIY¹fZ þf³fZ IYe þøYSX°f WX` °f±ff JfÔ¨fûÔ ¸fZÔ ÀMÑeMX »ffBÊMX IZY ´fi¶f³²f ´fSX IYf¹fÊ WXû¦ffÜ ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»fe SXZWXOÞXe-Jû¸f¨fZ Uf»fûÔ IZY d»f¹fZ IYf³fc³f ¸fZÔ ´fifU²ff³f IYSXUf³fZ ´fSX IYf¹fÊ WXû¦ff °ffdIY ´fbd»fÀf U ¶ffIYe dU·ff¦f CX³fIYû °fÔ¦f ³f IYSXZÔÜ SXûdWX¯fe IZY 26 U 100 ¸feMXSX IZY ´»ffMXûÔ, RY»f`MXûÔ ¸fZÔ ¶fPÞX°fZ ´fdSXUfSX IYe AfUV¹fIY°ff IYû QZJ°fZ WXb¹fZ ¶f³fZ WXb¹fZ Qû ¸fIYf³fûÔ IZY þûOÞXûÔ IYû ´ffÀf IYSXUf³fZ IYf ´fc¯fÊ ´fi¹ffÀf WXû¦ffÜ SXûdWX¯fe IZY Àf·fe UfOXûÊ IZY ¸fb£¹f À±ff³fûÔ ´fSX dVfIYf¹f°f U ÀfbÓffU ´fZMXe SXJe þf¹fZ¦fe °ffdIY ÃfZÂf IYf IYûBÊ ·fe d³fUfÀfe A´f³fe Àf¸fÀ¹ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ d»fJIYSX Àfe²fZ dU²ff¹fIY IYû Àfcd¨f°f IYSXZ¦ffÜ ************


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

¹fZ WX` SXûdWX¯fe IZY Af¸f AfQ¸fe IYf ¹ff³fe - Af´fIYf ¸f`d³fRYZÀMXû Ü Af´fIYf, Af´fIZY d»fE AüSX Af´fIZY õfSXf ¶f³ff¹ff WXbAf QÀ°ffUZþ Ü WX¸ffSXf UfQf WX` ¸füWX»»ff AüSX UfOXÊ Àf·ffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WX¸f BÀf QÀ°ffUZþ ¸fZÔ QþÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY WX»f JûþZÔ¦fZ AüSX CX³WXZÔ Àfb»fÓffEh¦fZ Ü BÀfe IYfSX¯f WX¸f ³fZ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY IYûBÊ ¶f³fZ-¶f³ff¹fZ Àf¸ff²ff³f ³fWXeÔ dQ¹fZ WX`Ô Ü Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf WX»f PXcPX°fZ UöY WX¸fZÔ dUVfZ¿fÄfûÔ IYe SXf¹f »fZ³fe ´fOÞXZ¦fe, ´fcL³ff ´fOÞXZ¦ff dIY ¢¹ff ÀfÔ·fU WX` AüSX ¢¹ff ³fWXeÔÜ Àff±f WXe ¹fWX ·fe ²¹ff³f SXJ³ff ´fOÞXZ¦ff dIY BÀf ÃfZÂf IZY d»f¹fZ dIY°f³fZ ´f`ÀfZ CX´f»f¶²f WX`Ô Ü BÀfd»f¹fZ WXû ÀfIY°ff WX` dIY WXSX EIY ¸fbïZ ´fSX EIYQ¸f Uû IYf¸f ³ff WXû ´ff¹fZ þû þ³f°ff ¨ffWX°fe WX`, ¹ff dþ°f³fe þ³f°ff ³fZ CX¸¸feQ IYe WX`Ü WX¸f dÀfRYÊ B°f³ff UfQf IYSX°fZ WX`Ô dIY WXSX ¸fbïZ IYû B¸ff³fQfSXe ÀfZ þfh¨fZÔ¦fZ AüSX ÀffRY ³fe¹f°f ÀfZ Àf¸fÀ¹ff Àfb»fÓff¹fZÔ¦fZ Ü A¦fSX IYûBÊ dQ¢IY°f Af°fe WX` °fû þ³f°ff IZY Àff¸f³fZ SXJZÔ¦fZ, AüSX þ³f°ff ÀfZ d³fQZÊVf ¸ffh¦fZ¦fZÜ WX¸ffSXf CX¸¸feQUfSX WXSX Àff»f BÀf QÀ°ffUZþ IYû »fZIYSX Af´f IZY Àff¸f³fZ JOÞXf WXû¦ff, AüSX ¶f°ff¹fZ¦ff dIY B³f ¸fbïûÔ ´fSX CXÀf ³fZ ¢¹ff ¢¹ff dIY¹ff WX`Ü WX¸ffSXe EIY-EIY dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX »fûIY°fÔÂf IYe CXÀf ³fBÊ B¸ffSX°f IYe BÊÔMX WX` þû WX¸f AüSX Af´f d¸f»fIYSX JOÞXe IYSX³fZ IYf Àf´f³ff QZJ SXWXZ WX`ÔÜ WX¸ffSXZ Àf´f³fûÔ dIY dQ»»fe ¸fZÔ WXSX dQ»»feUfÀfe IYû SXûþ¦ffSX WXû¦ff, Bªþ°f ÀfZ þe³fZ »ff¹fIY Af¸fQ³fe WXû¦fe, SXWX³fZ ¹fû¦¹f §fSX WXû¦ff, CXd¨f°f Qf¸f ´fSX d¶fþ»fe WXû¦fe, þøYSX°f IZY d»f¹fZ ´f¹ffÊ~ ´ff³fe WXû¦ff, dVfÃff AüSX ÀUfÀ±¹f IYe ³¹fc³f°f¸f ÀfbdU²ff¹fZÔ WXûÔ¦fe Ü ¹fWX Àf´f³ff EIY ³fBÊ SXfþ³fed°f, EIY ³fE Àf¸ffþ, EIY ³fE »fûIY°fÔÂf AüSX EIY ³fE QZVf IYf ·fe WX` dþÀf¸fZÔ Àf¶f JbVfWXf»fe AüSX ·ffBʨffSXZ ÀfZ SXWX ÀfIZYÔ Ü


SXûdWX¯fe dU²ff³f Àf·ff ÀfZ Af´f IYf CX¸¸feQUfSX ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

SXfªfZVf ¦f¦fÊ

SXûdWX¯fe ÃfZÂf þWXfÔ-1982 ¸fZÔ Qû Qþʳf ÀfZ Ad²fIY §fSX ³fWXeÔ ±fZ Afþ B»ffIZY ¸fZZÔ §fSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 50 WXþfSX IYû Lc SXWXe WX`Ü CXÀf QüSX ÀfZ »fZIYSX Afþ °fIY ¶fPÞX°fe WXe ¦fBÊ Af¶ffQe IZY Àff±f-Àff±f ¶fPÞX°fe ¦fBÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY d³fQf³f ¸fZÔ SXfþZVf ¦f¦fÊ IYf ÀfÔ§f¿fÊ B»ffIZY UfdÀf¹fûÔ ³fZ ¶fJc¶fe QZJf, Àfb³ff AüSX CX³fIZY ÀfÔ§f¿fÊ IZY ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f d¸f»fe ÀfbdU²ffAûÔ IYf »ff·f ·fe Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX CX³WXûÔ³fZ d»f¹ffÜ þ³f°ff IZY WXIY IYe BÀf »fOÞXfBÊ IZY QüSXf³f UZ 50 ÀfZ Ad²fIY ¶ffSX d¦fSXµ°ffSX WXbE AüSX Af³Qû»f³fûÔ IZY QüSXf³f WXe 4 ¶ffSX þZ»f þf IYSX IbY»f 28 dQ³f CX³WXûÔ³fZ þZ»f ¸fZÔ d¶f°ffEÜ ³fZ°ffAûÔ IZY ·fZ¿f ¸fZÔ »fbMXZSXûÔ IZY õfSXf »fcMXe ¦fBÊ 200 IYSXûOÞX IYe ÀfSXIYfSXe þ¸fe³f ·fe B³WXeÔ IZY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ ¸fböY WXû³fZ IYe ´fidIiY¹ff ¸fZÔ WX`Ü LfÂf ³fZ°ff IZY øY´f ¸fZÔ Af³Qû»f³f IYe SXfWX ´fSX d³fIY»fZ SXfþZVf ¦f¦fÊ ³fZ SXûWX¯fe ÃfZÂf ¸fZÔ d¶fþ»fe, ´ff³fe, MXZ»feRYû³f U þ³f°ff IZY AfUf¦f¸f³f IYe ÀfbdU²ff IZY d»fE AÀfÔ£¹f AfÔQû»f³f dIYEÜ Afþ ¹fWXe SXfþZVf ¦f¦fÊ SXûWX¯fe dU²ff³f Àf·ff ÃfZÂf ÀfZ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY CX¸¸feQUfSX WX`ÔÜ SXfþZVf ¦f¦fÊ ³fZ WX¸fZÔ Vf´f±f ´fÂf dQ¹ff WX` dIY ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY ¶ffQ UZ »ff»f ¶fØfe IYe ¦ffOÞXe ³fWXeÔ »fZÔ¦fZÜ ¶fÔ¦f»ff ³fWXeÔ »fZÔ¦fZ AüSX A´f³fZ d»fE IYûBÊ ÀfbSXÃff ·fe ÀfSXIYfSX ÀfZ ³fWXeÔ »fZÔ¦fZÜ UWX Af¸f AfQ¸fe IYe °fSXWX, Af¸f AfQ¸fe IZY ¶fe¨f SXWX IYSX þ³f°ff IYe ÀfZUf IYSXZÔ¦fZÜ

Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ SXûdWX¯fe C-8/28, Sector 7, Rohini, Near Sai Baba Chowk, New Delhi - 85

RYû³f 85888 33413 BÊ-¸fZ»f aapdelhi17@gmail.com UZ¶fÀffBMX www.aamaadmiparty.org ´fiIYfVfIY : SXfªfZVf ¦f¦fÊ, Àfe-8/28, ÀfZ¢MXSX 7, SXûdWX¯fe, ³fªfQeIY ÀffBÊ ¶ff¶ff ¨füÔIYX, ³fBÊ dQ»»fe-85 RYû³f : 85888-33413

AAP Party Rohini Assembly Manifesto  

AAP Party Winning Candidate Rajesh Garg Rohiniwala Rohini Assembly Manifesto

Advertisement