Page 1

ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

¸fa¦fû»f´fbSXe

SXfJe d¶fOX»ff³f


¸fa¦fû»f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ, §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû ´ffdMXʹfûÔ ³fZ ¨fb³ffUe SXÀ¸f ·fSX ¶f³ffIYSX LûOÞX dQ¹ff WX`Ü B³f §fû¿f¯ff´fÂfûÔ ¸fZÔ ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ UfQZ WXû°fZ WX`Ô dþ³WXZÔ ´ffdMXʹffÔ ·fe ·fc»f þf°fe WX`Ô AüSX ³fZ°ff ·feÜ ³f°feþf ¹fZ WX` dIY »fû¦fûÔ ³fZ B³f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe °fSXWX CX³fIZY §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû ·fe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ³ff ¶fÔQ IYSX dQ¹ff WX`Ü »fZdIY³f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¹fZ dSXUfþ ¶fQ»f³ff ¨ffWX°fe WX`Ü WX¸f SXfþ³fed°f IYe ÀfRYfBÊ IYSX³fZ AfE WX`Ô, §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû CX³fIYf ·fSXûÀff »füMXf³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f SXfþ³fed°f IZY PXIYûÀf»fûÔ IYû °fûOÞX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f ÓfcNXZ UfQZ ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY ¸f`d³fRYZÀMXû AüSX ³fed°f¹ffh JbQ þ³f°ff ¶f³ffEÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY B³f QÀ°ffUZþûÔ ¸fZÔ dÀfRYÊ DY´fSX-DY´fSX IYe ¶ff°fZÔ ³f WXûÔ, þ³f°ff IZY QbJ-QQÊ QþÊ WXûÔ, »fû¦fûÔ IZY À±ff³fe¹f ¸fbïZ AüSX ¦f»fe-¸fûWX»»fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff¹fZÔ QþÊ WXûÔÜ BÀfed»fE Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ dQ»»fe IZY WXSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY d»fE A»f¦f-A»f¦f QÀ°ffUZþ ¶f³ffE WX`ÔÜ ¹fWX QÀ°ffUZþ dÀfRYÊ ´ffMXeÊ, CX¸¸feQUfSX AüSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe SXf¹f ÀfZ WXe °f`¹ffSX ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü ¹fWX þ³f°ff IYe SXf¹f ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü BÀfIZY d»fE ¶ffIYf¹fQf ¸fÔ¦fû»f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f þ¦fWXûÔ ´fSX Af¸f Àf·ffEÔ IYe ¦fBÊÔ, »fû¦fûÔ ÀfZ CX³fIYe þøYSX°f-dVfIYf¹f°f AüSX SXf¹f ´fcLe ¦fBÊ AüSX B³f Àf¶fIYû d¸f»ffIYSX ¹fWX EIY EZÀff QÀ°ffUZþ °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ ¸fÔ¦fû»f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IYe dVfIYf¹f°fZÔ AüSX CX³fIZY Àf´f³fZ Vffd¸f»f WX`ÔÜ WX¸ffSXf UfQf dÀfRYÊ× B°f³ff WX` dIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX IYf¸f IYSX°fZ UöY BÀf QÀ°ffUZþ IYû Àff¸f³fZ SXJZ¦feÜ ¹fWX QÀ°ffUZþ Af´fIYe °ffIY°f WX`, Af´fIYf WXd±f¹ffSX WX` AüSX Af´fIYe IYÀfüMXe ·fe WX`Ü Af´f BÀfIZY þdSXE þf³f ÀfIY°fZ WX`Ô dIY Af´fIYe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ þû ¸fbïZ CXNXf¹fZ WX`Ô, UWX CX³f´fSX IbYL IYSX SXWXe WX` ¹ff ³fWXeÔÜ Af´f A´f³fZ dU²ff¹fIY ÀfZ ´fcL ÀfIY°fZ WX`Ô dIY ´ffMXeÊ IYf ¶f°ff¹ff WXbAf ¹fWX IYf¸f IY¶f ´fcSXf WXû¦ffÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ¸fb£¹f ¸fÔÂfe IZY Q×µ°fSX ¸fZÔ EIY ¸f`d³fRYZÀMXû ÀfZ»f ¶f³ff¹ff þf¹fZ¦ff dþÀf¸fZÔ dQ»»fe IZY ÀfÔIY»´f ´fÂf IZY Àff±f-Àff±f BÀf QÀ°ffUZþ IZY dIiY¹ff³U¹f³f IYf dWXÀff¶f SXJf þf¹fZ¦ffÜ A¦fSX Af´f ¸fbÓfZ ¸füIYf QZ°fZ WX`Ô °fû ¸f`Ô Àff»f ¸fZÔ EIY ¶ffSX ¸fÔ¦fû»f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYe Af¸f Àf·ff ¸fZÔ Àf¶fIZY Àff¸f³fZ BÀf QÀ°ffUZþ ´fSX ¢¹ff IYf¸f WXbAf CXÀfIYf dWXÀff¶f SXJcÔ¦fe Ü ¹fWX QÀ°ffUZþ d¶f»IbY»f AÔd°f¸f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWX þ³f°ff IYf §fû¿f¯ff´fÂf WX` AüSX BÀfd»fE þ³f°ff BÀf¸fZÔ RZYSX¶fQ»f IYSX ÀfIY°fe WX`Ü A¦fSX Af´fIYû »f¦fZ dIY IYûBÊ ¸fbïf BÀf¸fZÔ LcMX ¦f¹ff WX`, Af´fIZY B»ffIYZ ¹ff ¸fûWX»»fZ IYe IYûBÊ Àf¸fÀ¹ff BÀf¸fZÔ ³fWXeÔ Af ´ffBÊ WX` °fû Af´f CXÀfZ WX¸ffSXZ ²¹ff³f ¸fZÔ »ffEÔÜ ¨fb³ffU IZY ¶ffQ WX¸f CXÀf ¸fbïZ IYû ·fe BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX »fZÔ¦fZÔÜ

Af´fIZY ÀfWX¹fû¦f IYe A´fZÃff ¸fZÔ,

SXfJe d¶fOX»ff³f


r.

s.

t.

u.

v.

¸fa¦fû»f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe IZY ¸fbïZ

ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

ÃfZÂf IYf ´fdSX¨f¹f ¸fÔ¦fû»f´fbSXe IYf EIY ¶fOÞXf dWXÀÀff ´fb³fÊUfÀf IYfg»fû³fe WX`, BÀf¸fZÔ SXûdWX¯fe IZY °fe³f ÀfZ¢MXSX s, t, u ·fe Af°fZ WXÜÔ` BÀfIZY A»ffUf Qû ¦ffhU ¸fÔ¦fû»f´fbSX IY»ffÔ AüSX ¸fÔ¦fû»f´fbSX JbQÊ ·fe Af°fZ WXÜÔ` ¸fÔ¦fû»f´fbSXe ¸fZÔ ¸ff¶fÊ»f ¸ffdIYÊMX, RY³feʨfSX ¸ffdIYÊMX, WX³fb¸ff³f ¸ffdIYÊMX, IY°fSX³f ¸ffdIYÊMX, IY»ff¸fÔdQSX ¸ffdIYÊMX, AUÔd°fIYf ¸ffdIYÊMX þ`Àfe ´fi¸fbJ ¸ffdIYÊMX WX`ÔÜ ¹fWXfh ÀfÔþ¹f ¦ffÔ²fe AÀ´f°ff»f ·fe WX`Ü ÃfZÂf IYe dÀ°fd±f Qb:J IYe ¶ff°f WX` dIY ¹fWXfh IYe WXf»f°f B°f³fe JSXf¶f WX` dIY Afþ Af¸f AfQ¸fe IYe Àff²ffSX¯f þøYSX°fZÔ ·fe ´fcSXe ³fWXeÔ WXû ´ff°feÔ Ü ¸fWXÔ¦ffBÊ AfÀf¸ff³f Lc SXWXe WX`Ü d¶fþ»fe Ad°f ¸fWXÔ¦fe WX`Ü·fiáf¨ffSX ´f³f´f SXWXf WX`Ü ¦fSXe¶fûÔ IZY SXfVf³f °fIY ¸fZÔ d¸f»ffUMX AüSX ¨fûSXe WXû SXWXe WX`Ü ´ff³fe, ÀIcY»f, AÀ´f°ff»f, ´fd¶»fIY MÑfÔÀf´fûMXÊ, ´ffdIÔYʦf, ÀfbSXÃff, ÀffRY ÀfRYfBÊ, ÀffUÊþd³fIY Vfü¨ff»f¹f AüSX ½¹fUdÀ±f°f ³ffd»f¹ffh, ÀfeUZþ dÀfÀMX¸f - ¹fWX Àf¶f IbYL ¹ff °fû WX` WXe ³fWXeÔ, ¹ff JSXf¶f WXf»f°f ¸fZÔ WX`Ü IYü³f dþ¸¸fZQfSX? ´fiV³f CXNX°ff WX` dIY BÀf A½¹fUÀ±ff IZY d»fE IYü³f dþ¸¸fZQfSX WX`? BÀfIZY þUf¶f ¸fZÔ WXSX EIY IYûBÊ d¶f³ff dIYÀfe dWX¨fdIY¨ffWXMX IZY ¹fWXe IYWXZ¦ff - WX¸ffSXZ ³fZ°ff! ´fÔQiWX U¿fÊ ÀfZ dQ»»feUfÀfe SXfª¹f ¸fZ IYfÔ¦fiZÀf AüSX Àff°f U¿fÊ ÀfZ E¸f Àfe OXe ¸fZÔ ¶feþZ´fe IYf IbYVffÀf³f ·fb¦f°f SXWXZ WX`ÔÜ B³f Qû³fûÔ ³fZ d¸f»fIYSX ¹fdQ ÀfWXe °fSXWX ÀfZ IYf¸f dIY¹ff WXû°ff °fû Afþ ¹fWXfh B°f³ff ¶fbSXf WXf»f ³f WXû°ffÜ BÀf WXf»f°f IYû QZJ IYSX Qb:J °fû WXû°ff WXe WX`, Óf»»ffWXMX WXû°fe WX` AüSX ¦fbÀÀff ·fe Af°ff WX`Ü EZÀff »f¦f°ff WX` dIY B³f Àf¶f ¶fOÞXe ´ffdMXʹfûÔ IZY VffÀfIYûÔ IYû UûMX d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ þ³f°ff ¶fÀf A¦f»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ WXe ¹ffQ Af°fe WX`Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ³fed°f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe Àfû¨f B³f ´fbSXf³fe ´ffdMXʹfûÔ ÀfZ d¶f»IbY»f WXMX IYSX WX`Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¹fWX ³fWXeÔ ¸ff³f°fe dIY ¹fZ Àf¶f Àf¸fÀ¹ffEÔ E-Àfe Qµ°fSXûÔ ¸fZÔ ¶f`NXZ ¨fÔQ ³fZ°ff AüSX ARYÀfSX Àfb»fÓff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WX¸ffSXe Àfû¨f WX` dIY þ³f°ff Àf¶f ¸fÀf»fûÔ ´fSX Af´fÀf ¸fZÔ ¶ff°f¨fe°f IYSX JbQ d³f¯fʹf »fZÜ B³f Àf·fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû WX¸f Af´fIZY Àff±f d¸f»f IYSX Àfb»fÓff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZÜ BÀf IZY d»fE WX¸ffSXf CX¸¸feQUfSX A¦f»fZ ´ffh¨f Àff»f Af´fIZY Àff±f d¸f»f IYSX B³f Àf·fe ¸fÀf»fûÔ ´fSX IYf¸f IYSXZ¦ffÜ þeU³f IYe Af¸f IYdNX³ffB¹fûÔ IZY Àf¸ff²ff³f IZY Àff±f Àff±f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYf EIY AWX¸f CXïVZ ¹f ·fiáf¨ffSX IYû Àf¸ff~ IYSX³ff WX` dþÀfÀfZ SXfþ³fed°f AüSX ´fiVffÀf³f ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff Àfbd³fd›°f WXû Ü ÃfZÂf IZY ¸fbïZ ÃfZÂf ¸fZÔ þ³f-Àf·ffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WX¸f³fZ »fû¦fûÔ IZY ¸fbïûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff AüSX ¹fWX QÀ°ffUZþ B³WXeÔ ¸fbïûÔ IYe EIY Àfcd¨f WX`Ü ¹fWXe Af¦fZ ¨f»f IYSX WX¸ffSXe IYf¹fÊ-Àfcd¨f WXû¦feÜ


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

1.

2.

3.

4.

5.

¹fdQ BÀf ¸fZÔ IbYL d¶f³Qb LcMX ·fe ¦f¹fZ WX`Ô °fû Af´f CX³WXZÔ WX¸ffSXZ ²¹ff³f ¸fZÔ »ff¹fZÔ AüSX WX¸f ¨fb³ffU IZY ¶ffQ CX³f IYû BÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX »fZÔ¦fZÔÜ d¶fþ»fe AüSX ´ff³fe ¹fch °fû d¶fþ»fe- ´ff³fe ´fcSXe dQ»»fe IYe Àf¸fÀ¹ff WX`, ´fSX³°fb BÀf B»ffIZY ¸fZÔ °fû ¹fZ dUIYSXf»f øY´f ¸fZÔ dUô¸ff³f WX`Ü ¸fÔ¦fû»f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff IYf IYfRYe ¶fOÞXf ÃfZÂf ´fb³fUfÊÀf IYfg»fû³fe WX`Ô, þWXfh ´fSX SXWX³fZ Uf»fe þ³f°ff ´fWX»fZ WXe °f¸ff¸f dIYÀ¸f IYe ¸fWXÔ¦ffBÊ ÀfZ ÂfÀ°f WX` k¶fZdWXÀff¶f ¸fWXÔ¦fe d¶fþ»fe- ´ff³fe IZY d¶f»f ÀfZ ´fcSXZ dU²ff³fÀf·ff IYe þ³f°ff ¸fZÔ ÂffdWX-ÂffdWX WX`l B³f ¸fWXÔ¦fZ d¶f»fûÔ IYf EIY¸ffÂf IYfSX¯f ·fiáf¨ffSX ¸fZÔ AfIÔYNX OXc¶fe ·fiá SXfþ³f`d°fIY ½¹fUÀ±ff WX`, þWXfh ÀfSXIYfSX ´fifBUZMX IÔY´fd³f¹fûÔ IYe ¦fûQ ¸fZÔ ¶f`NXe ³fþSX Af°fe WX` kQcd¿f°f ´ff³fe d´f»ffIYSX þ³f°ff IZY ÀUfÀ±¹f IZY Àff±f ÀfSXIYfSX d³f¸fʸf ¸fþfIY IYSX SXWXe WX`l ´ff³fe IZY d¶f»f d´fL»fZ OÞXZPX U¿fÊ ¸fZÔ ¶feÀf ¦fb³ff ¸fWXÔ¦fZ WXbE, dþÀfÀfZ þ³f°ff IYe AfhJûÔ ÀfZ ´ff³fe d³fIY»f SXWXf WX` Ü ¸fWXÔ¦ffBÊ : ¸fWXÔ¦ffBÊ IYe ¸ffSX ÀfZ QZVf IYe ´fcSXe þ³f°ff ´fSXZVff³f WX` | ¸fÔ¦fû»f´fbSXe IYe IYfRYe ¶fOÞXe þ³fÀfh£¹ff WX` dþÀfIYe ¸ffdÀfIY Af¹f ª¹ffQf ³fWXeÔ WX` | ¸fWXÔ¦ffBÊ B°f³fe ¶fPÞX ¨fbIYe WX` dIY ¹fWXfh IZY ´fdSXUfSX WXSX dQ³f, WXSX ´f»f d°f»f-d°f»f IYSX ¸fSX SXWXZ WX`Ô | ¦fÈWXd¯f¹ffh SXÀfûBÊ IYf IYf¹fÊ ¨f»ff³fZ ¸fZÔ AÀf¸f±fÊ WX`Ô, ¶f¨¨fûÔ IYf »ff»f³f-´ff»f³f ¸fbdVIY»f ·fSXf Àff WXû ¦f¹ff WX` | SXfVf³f ¸fWXÔ¦ff WX`, ¸fIYf³f IZY dIYSXf¹fûÔ ¸fZÔ »f¦ff¸f ³fWXeÔ, þ¸ffJûSXe IYû ÀfSXIYfSX ³fZ þ`ÀfZ ¦fûQ ¸fZÔ SXJ SXJf WXû k¸fWXÔ¦ffBÊ IZY IYfSX¯f þ³f°ff ¸fWXÔ¦fZ IYþÊ IZY ¸fIYOÞXþf»f ¸fZÔ RÔYÀf°fe þf SXWXe WX` AüSX ¸ff³fdÀfIY øY´f ÀfZ MXcMX ¨fbIYe WX`Ül ¦f³Q¦fe ¸fÔ¦fû»f´fbSXe ¦f³Q¦fe IYf Àff¸fifª¹f ¶f³f ¨fbIYf WX` kþ¦fWX-þ¦fWX ¶fQ¶fc R`Y»ff°fZ WXbE IcYOÞXûÔ IZY PXZSX þ³f°ff IYe ´fSXZVff³fe IYf IYfSX¯f ¶f³fZ WXbE WX`ÔÜl CX³fIZY IYfSX¯f ¸f¨LSXûÔ IYf AüSX ¶fe¸ffSXe IYf J°fSXf ¶fPÞX SXWXf WX` kMXcMXe-RcYMXe ¦f³Qe ³ffd»f¹ffÔ dþ³f¸fZÔ NXWXSXf WXbAf ¦f³Qf ´ff³fe B³f J°fSXûÔ IYû ¶fPÞXf°ff WX`, WX¸ffSXZ ´ffIYÊ °fIY BÀf ¦f³Q¦fe IZY dVfIYfSX WX`ÔÜl ¶fQWXf»f AÀ´f°ff»f dIYÀfe ¶fe¸ffSX IYf AÀ´f°ff»f ´fWXbh¨f³fZ ´fSX UWXfÔ IYe ¶fQWXf»f ½¹fUÀ±ff ÀfZ Àff¸f³ff WXû°ff WX`| OXfg¢MXSX ³fQfSXQ, d¶fÀ°fSXûÔ IYe IY¸fe, QUfB¹fûÔ IYf A·ffU,¨ffSXûÔ °fSXRY R`Y»fe ¦f³Q¦fe IZY Àff±f-Àff±f þ¶f AÀ´f°ff»f IZY ÀfÔUZQ³ffWXe³f AüSX ¦f`SX- dþ¸¸fZQfSXf³ff ½¹fUWXfSX ÀfZ Àff¸f³ff WXû°ff WX` °fû ´fedOÞX°f U ´fedOÞX°f IZY ´fdSXUfSX IYû ·ffSXe ¸ff³fdÀfIY ¹fÔÂf¯ff ÀfZ ¦fbþSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ CX´fIYSX¯fûÔ IZY ³ff WXû³fZ ÀfZ IYBÊ dIYÀ¸f IYe þfÔ¨f ³fWXeÔ WXû ´ff°fe WX` þû SXû¦fe IZY þeU³f ÀfZ dJ»fUfOÞX þ`Àff WX`Ü SXf°f-¶fZSXf°f B¸fSXþZÔÀfe IZYÀf Af³fZ ´fSX AÀ´f°ff»f IYe »f¨fSX ½¹fUÀ±ff ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ CXþf¦fSX WXû þf°fe WX`Ü ´fcSXZ ¸fÔ¦fû»f´fbSXe ¸fZÔ ÀfÔþ¹f ¦ffh²fe AÀ´f°ff»f IZY øY´f ¸fZÔ EIY¸ffÂf ¶fOÞXZ AÀ´f°ff»f IYf WXû³ff ÀfSXIYfSX IYe þ³f°ff IZY ´fid°f d³f¸fʸf°ff ³fWXeÔ °fû AüSX ¢¹ff WX`? dVfÃff WX¸ffSXZ dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ IYe ¶fQWXf»fe þ³f°ff ÀfZ Lb´fe ³fWXeÔ WX` MXcMXe RcYMXe B¸ffSX°fZÔ, ¦fÔQZ Vfü¨ff»f¹f, ¶»f`IY¶fûOXÊ IYe JSXf¶f dÀ±fd°f, JZ»f Àff¸fd¦fi¹fûÔ IYf A·ffU, dVfÃfIYûÔ


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

6.

7.

8.

9.

IYe IY¸fe AüSX LfÂfûÔ IYû Àf¸fd´fÊ°f °fSXeIZY ÀfZ ´fPÞXf¹fZ þf³fZ IYe IY¸fe, IbY»f d¸f»ffIYSX ÀfÔ´fc¯fÊ Uf°ffUSX¯f IbYL BÀf ´fiIYfSX IYf WX` dIY Uû ³f LfÂfûÔ, ³f Ad·f·ffUIYûÔ IZY d»fE WXe ·fSXûÀfZ¸fÔQ WXûÜ ´fcSXZ QZVf IYe þ³f°ff ÀfZ A¨Le dVfÃff IZY ³ff¸f ´fSX ÀfSX¨ffþÊ UÀfc»ff þf°ff WX`Ü kQZVf IYe Af¦ff¸fe ´fePÞXe IZY Àff±f ¹fWX dJ»fUfOÞX AÃf¸¹f WX`Ül ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXe AüSX ´fbd»fÀf IYf A·fQi ½¹fUWXfSX °f¸ff¸f ÀfSXIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f, IY¸fʨffSXe, ´fbd»fÀf ±ff³fZ þ³f°ff IYe dVfIYf¹f°fûÔ IYû, AfUZQ³fûÔ IYû ÀfWXf³fb·fcd°f´fcUÊIY Àfb³fIYSX, Àf¸f¹f Àfe¸ff IZY A³QSX d³fSXfIYSX¯f IYSX þ³f°ff IYû SXfWX°f ´fWXbh¨ff³fZ IZY d»fE WX`Ô ; ´fSX Àf¶f IbYL BÀfIZY dU´fSXe°f WXû SXWXf WX`Ü Àf·fe ÀfSXIYfSXe IYf¹ffÊ»f¹f U ±ff³fZ þ`ÀfZ ¹ff°f³ff IZYÔQi ¶f³f ¨fbIZY WXûÔ kd¶f³ff ´fWXbh¨f AüSX dSXV½f°f IZY IYûBÊ Àfb³fUfBÊ ³fWXeÔ WXû°fe WX`Ül IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff U ÀfbSXÃff ¸fÔ¦fû»f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff ¨fSX¸fSXfBÊ WXbBÊ WX`Ü Af´fSXfd²fIY AüSX AÀff¸ffdþIY °f°UûÔ IYû À±ff³fe¹f SXfþ³fZ°ffAûÔ IYf ÀfÔSXÃf¯f BÀfIYf ¶fOÞXf IYfSX¯f WX`Ü AU`²f VfSXf¶f IYf ²fÔ²ff þûSXûÔ ´fSX WX` AüSX ¨fûSXe IYe UfSXQf°fZÔ Af¸f ¶ff°f WX`ÔÜ Qb´fdWX¹ff UfWX³f ¨fûSXûÔ IZY d¦fSXûWX ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf AÃf¸f WX`Ü IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYe d¦fSXe WXf»f°f IZY IYfSX¯f ¶fZdMX¹ffÔ AÀfbSXdÃf°f WX`ÔÜ þ¦fWX þ¦fWX ³fb¢IYOÞXûÔ ´fSX AfUfSXf, AÀff¸ffdþIY °f°UûÔ õfSXf LZOÞXJf³fe IYe ¶ff°fZÔ Af¸f WX`ÔÜ ²UÀ°f IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IZY IYfSX¯f Àf¸ffþ ¸fZÔ VfSXeRY ³ff¦fdSXIYûÔ ¸fZÔ AÀfbSXÃff IYf ·ffU WX`| ¸fdWX»ff ÀfbSXÃff ´fSX EIY ¶fWXb°f ¶fOÞXZ ´fiV³fd¨f³WX IYf EIY¸ffÂf IYfSX¯f d³fd¿IiY¹f U ³ffIYfSXf þ³f´fid°fd³fd²f U Àf¸ff³f øY´f ÀfZ d³fd¿IiY¹f ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f WX`Ü Ófbd¦¦f¹fûÔ ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f AüSX ÀfRYfBÊ IYf A·ffU ´fcSXf ¸fÔ¦fû»f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf d´fL»fZ IYBÊ U¿fûÊÔ ÀfZ dUIYfÀf IZY QüSX ¸fZÔ d´fLOÞXf WXA b f WXÜ` Ófb¦¦feUfÀfe EIY »f¸¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ³ffSXIYe¹f þeU³f þe³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WX`ÔÜ Vfü¨ff»f¹f þ`Àfe ÀfbdU²ff °fIY ÀfZ UÔd¨f°f WX`ÔÜ ³ffd»f¹fûÔ IYe JSXf¶f dÀ±fd°f IZY IYfSX¯f ¶fSXÀff°f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ ´ff³fe §fSXûÔ ¸fZÔ §fbÀf þf°ff WX`, Ófbd¦¦f¹fûÔ IZY B»fZd¢MÑIY ¸feMXSX ÀfWXe ³fWXeÔ WXû³fZ IYe dVfIYf¹f°f ·fe WX`Ü ´fe³fZ IZY ´ff³fe ¸fZÔ ÀfeUSX IZY ¦f³QZ ´ff³fe IYf d¸f»f þf³ff, §f³fe ¶fÀ°fe IZY ¶ffUþcQ ´fif±fd¸fIY d¨fdIY°Àff IZY³QiûÔ IYe IY¸fe, ( A¦fSX WX` °fû ·fe CX³f¸fZ ÀfbdU²ff ³fQfSXQ WX`)Ü Ófbd¦¦f¹fûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IZY d»fE ¹fWXfh dþÔQ¦fe IYf WXSX ´f»f WXþfSX ¸fü°fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³fZ þ`Àff WX`Ü IYBÊ ÀfSXIYfSXZÔ AfBÊ, UfQZ dIY¹fZ, ¶f¨¨fZ CX³f Ófbd¦¦f¹fûÔ ¸fZÔ ´f`Qf WXûIYSX þUf³f WXû ¦fE, ´fSX dÀ±fd°f ¸fZÔ IYûBÊ ¶fQ»ffU ³fWXeÔ Af¹ffÜ BÀfIYf EIY¸ffÂf IYfSX¯f Àf·fe SXfþ³f`d°fIY Q»fûÔ ³fZ Ófb¦¦feUfdÀf¹fûÔ IYû dÀfRYÊ AüSX dÀfRYÊ UûMX ¶f`ÔIY ¸ff³ff WX`; þWXfh AÔd°f¸f ¨fSX¯f ´f`ÀfZ AüSX A³¹f ¨feþûÔ IZY ´fi»fû·f³f ÀfZ »fûIY°fÔÂf IYe WX°¹ff U A´f³fZ WXe Ófb¦¦feUfdÀf¹fûÔ IZY Àff±f ¸ff³fUe¹f ¸fc»¹f ÀfZ ³fe¨fZ d¦fSXf WXbAf ½¹fUWXfSX; WXSX EIY ¨fb³ffU ¸fZÔ WXû°ff SXWXf WX`Ü Àf¸ffþ IY»¹ff¯f dU·ff¦f I`YÀff Àf¸ffþ IY»¹ff¯f IYSX SXWXf WX` ? À»f¸f ¶fûOXÊ ¶f³fZ WX`Ô ´fSX UWXfh IYe ²f³fSXfVfe dIYÀfIZY dUIYfÀf ¸fZÔ »f¦f SXWXe WX`? ¸fdWX»ff ÀfbSXÃff ·fiá U »f¨fSX IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IZY IYfSX¯f Afþ ¸fdWX»ffEÔ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ AÀfbSXdÃf°f WX`ÔÜ ¹fWXfh ´fSX ¶f»ff°IYfSX IYe §fMX³ffEh Af¸f ¶ff°f WXû ¦f¹fe WX` AüSX ´fdSXþ³fûÔ IYû dVfIYf¹f°f


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

10.

11.

12.

13.

14.

(ERY. AfBÊ. AfSX. ) QþÊ IYSXf³fZ IZY d»fE ·fe JfÀfe ¸fVf¢IY°f IYSX³fe ´fOÞX°fe WX`Ü ¹fWXfh ³fb¢IYOÞXûÔ ´fSX AÀff¸ffdþIY °f°UûÔ õfSXf ¶fWX³f¶fZdMX¹fûÔ IZY Àff±f LZOÞXJf³fe AüSX VffSXedSXIY ´fi°ffOÞX³ff þ`Àfe A¸ff³fUe¹f Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ »fû¦fûÔ IYû ´fid°fdQ³f ¦fbþSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ³fVffJûSXe WX¸ffSXZ ÃfZÂf ¸fZÔ ³fVffJûSXe EIY ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff WX`Ü ´fiVffÀf³f U ÀfSXIYfSX IYe Af›¹fÊþ³fIY ¦f`SXdþ¸¸fZQfSXf³ff d³fd¿IiY¹f°ff EIY ¶fe¸ffSX Àf¸ffþ IYf d³f¸ffʯf IYSX SXWXe WX`Ü BÀf ³fVfZ IYe Àf¸fÀ¹ff ³fZ »fû¦fûÔ IZY Afd±fÊIY EUÔ ´ffdSXUfdSXIY þeU³f IYû ³fIYÊ ¶f³ffIYSX SXJ dQ¹ff WX`Ü SXûþf³ff WXû SXWXZ ¶f»ff°IYfSX EUÔ SXûOX E¢ÀfeOXZÔMX U IYBÊ ¶ffSX ³fb¢IYOÞXûÔ ´fSX ¸ffSXIYfMX »fOÞXfBÊ-Óf¦fOÞXZ ³fVfZ IYe WXf»f°f ¸fZÔ WXe WXû°fZ WX`ÔÜ ¦fÔQZ ´ffIYÊ ¸fÔ¦fû»f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ Àf·fe ´ffIYûÊÔ IYe Q¹f³fe¹f dÀ±fd°f d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f WX`Ü ´ffIYûÊÔ IYf SXJ SXJfU °fû »f¨fSX WX` WXe, CXÀfÀfZ ·fe ¶fOÞXe d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f ´ffIYûÊÔ ¸fZÔ Jb»fZAf¸f þbAf U ¶fZJüRY ³fVffJûSXe WX`Ü EZÀfe WXf»f°f ¸fZÔ EIY ´fdSXUfSX ¢¹ff B³f ´ffIYûÊÔ ¸fZÔ ÀfbSXdÃf°f WX` ? ÀU¨L Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ Qû °f³ffU SXdWX°f ´f»f d¶f°ff³ff AÀfÔ·fU WX`Ü ´ffIYûÊÔ ¸fZÔ ¦f³Q¦fe IYe ·fSX¸ffSX ´ff¹ff þf³ff ´fiVffÀf³f, ÀfSXIYfSX U þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe AIY¸fʯ¹f°ff IYf EIY ¶fOÞXf CXQfWXSX¯f WX`Ü dU²fUfAûÔ IYe ´fZÔVf³f dU²fUf AUÀ±ff ¸fZÔ ´fcSXZ ´fdSXUfSX IYe dþ¸¸fZQfSXe A¨ff³fIY CXÀf AIZY»fe ¸fdWX»ff ´fSX Af þf°fe WX`Ü ¹fZ dÀ±fd°f °f¶f AüSX dUIYMX WXû þf°fe WX` þ¶f ¶f¨¨fûÔ IZY ´ff»f³f - ´fû¿f¯f IYe dþ¸¸fZQfSXe IYf ´fcSXf ¶fûÓf CXÀf ´fSX Af þf°ff WX`Ü EIY - EIY dQ³f CXÀf ´fSX ·ffSXe ´fOÞX°ff WX`Ü þf³f¶fcÓfIYSX ´fZÔVf³f QZ³fZ ¸fZÔ QZSXe IYe þf°fe WX` °ffdIY ¶fQ»fZ ¸fZÔ IbYL ÷Y´fE EZÔNXZ þf ÀfIZYÔÜ BÀf °fSXWX ´fZÔVf³f QZ³fZ IYe ´fidIY¹ff ¸fZÔ CX³fIYf Afd±fÊIY Vfû¿f¯f WXû°ff WX`Ü SXfVf³fIYfOXÊ IYe Àf¸fÀ¹ff EIY Af¸f AfQ¸fe IYf SXfVf³fIYfOXÊ ¶f³f³ff dIYÀfe ¹fbð ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WX`Ü ¦fSXe¶f IYf SXfVf³fIYfOXÊ ³fWXeÔ ¶f³f°ff WX`, ¶f³f°ff ·fe WX`, °fû CXÀfZ 1,500 ÀfZ 2,000 ÷Y´fE QZ³fZ ´fOÞX°fZ WX`ÔÜ SXfVf³fIYfOXÊ ²ffSXIY IYû SXfVf³f IZY d»fE »f¸¶fe ´fÔdöY ¸fZÔ »f¦f³ff U Àf¸f¹f ´fSX ´fcSXf SXfVf³f ³ff d¸f»f³ff Af¸f ¶ff°fZÔ WX`Ô Ü Àf¸fÀ¹ff ¹fZ WX` dIY ¸füþcQf dU²ff¹fIY þe ³fZ IbYL SXfVf³fIYfOXÊ ²ffSXIYûÔ IYû A´f³ff UûMX ¶f`ÔIY ¶f³ff SXJf WX`Ü ´fbSXf³ff U ÀfOÞXf WXbAf SXfVf³f d¸f»f°ff WX` AüSX A¨Le ¢½ffd»fMXe IYf SXfVf³f Jb»fZAf¸f ¶»f`IY ¸fZÔ d¸f»f°ff WX`Ü SXfVf³f IYe QbIYf³f Jb»f³fZ U ¶fÔQ WXû³fZ IYf Àf¸f¹f þ³f°ff IZY A³fbIcY»f ³f WXû³fZ IYe dVfIYf¹f°f ´ff¹fe þf°fe WX`, °ffdIY ¶»f`IY IZY d»fE SXfVf³f IYe ¶f¨f°f WXû ÀfIZYÜ ´fe³fZ IZY ´ff³fe ¸fZÔ ÀfeUSX IYf ´ff³fe ¸fÔ¦fû»f´fbSXe IYe þ³f°ff IYe ÀfbdU²ff IZY d»f¹fZ ´fe³fZ IZY ÀU¨L ´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff dQ»»fe þ»f ¶fûOXÊ õfSXf IYe ¦f¹fe ±fe; »fZdIY³f ¹fWXfh ´fe³fZ IZY ´ff³fe IZY Àff±f- Àff±f ÀfeUSX IYf ¦f³Qf ´ff³fe ·fe Af°ff WX`Ü dVfIYf¹f°f ·fe IYe þf°fe WX` CXÀfIZY ¶ffUþcQ ·fe dQ»»fe þ»f ¶fûOXÊ IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY IYf³f ¸fZÔ þc °fIY ³fWXeÔ SXZÔ¦f°feÜ dþÀfIZY ´fdSX¯ff¸f ÀUøY´f þ³f°ff IYû IYBÊ ÀUfÀ±f ÀfÔ¶fÔ²fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`| QcÀfSXe °fSXRY ´ff³fe IZY ¶fOÞXZ d¶f»fûÔ ³fZ þ³f°ff IZY dÀfSX ¸fZÔ QQÊ IYSX SXJf WX`|


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

´ff³fe IZY d¶f»f ¸fZÔ ÀfeUSX U IcYOÞXZ IYf d¶f»f ·fe Af°ff WX` ´fSX ³ff °fû IcYOÞXZ IYe ¦ffOÞXe Àf¸f¹f ´fSX Af°fe WX` AüSX ³ff WXe ÀfeUSX Àf¸f¹f ´fSX ÀffRY WXû°ff WX`Ü 15. dIYSXf¹fZQfSXûÔ IYû ÀfSXIYfSXe ÀfbdU²ffAûÔ IYf A·ffU ¹fWXfh dIYSXf¹fZQfSX IYf ³ff °fû SXfVf³fIYfOXÊ ¶f³f°ff WX` AüSX ³ff WXe ´fWX¨ff³f´fÂfÜ UWX Àf·fe ÀfbdU²ffAûÔ ÀfZ UÔd¨f°f SXWX°fZ WX`ÔÜ CX³WXZÔ SXfVf³fIYfOXÊ AüSX ´fWX¨ff³f´fÂf ¶f³fUf³fZ IZY d»fE dSXV½f°f QZ³fe ´fOÞX°fe WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fZ d³f¹f¸f »ff¦fc IYSX SXJf WX` dIY dIYSXf¹fZQfSXûÔ IYû ´fWX¨ff³f´fÂf AüSX SXfVf³fIYfOXÊ WXû³fZ ´fSX WXe dIYSXf¹fZ ´fSX §fSX d¸f»fZ¦ff, dþÀfÀfZ CX³WXZÔ ¶fWXb°f ¸fbdVIY»fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü 16. ¶ffdSXVf IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ ¶ffdSXVf IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ ¶ffdSXVf IYf ´ff³fe ¦fd»f¹fûÔ AüSX §fSXûÔ ¸fZÔ §fbÀf þf°ff WX`, dþÀfIZY IYfSX¯f Af¸f »fû¦fûÔ IYû ¶fWXb°f IYdNX³ffB¹ffh ÀfWX³fe ´fOÞX°fe WX`ÔÜ ³ffd»f¹fûÔ IYf ´ff³fe §fSXû ¸fZÔ Af þf°ff WX`, ´ff³fe ¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ ·fSXZ SXWX³fZ ÀfZ ¸f¨LSX-¸f¢Je ´f³f´f°fZ WX`Ô, dþÀfIZY IYfSX¯f WX`þf, ¸f»fZdSX¹ff AüSX OXZÔ¦fc AfdQ ¶fe¸ffdSX¹ffh R`Y»f³fZ »f¦f°fe WX`ÔÜ ¦fSXe¶f Af¸f AfQ¸fe IYû ¶ffdSXVf IZY ´ff³fe U ¶fe¸ffdSX¹fûÔ Qû³fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü MXcMXe-RcYMXe ³ffd»f¹ffh U þf¸f ¦fMXSXûÔ IYf ÀffRY ³ff WXû³ff BÀfIYf ¸fWX°U´fc¯fÊ IYfSX¯f WX`Ü Af¸f »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff ¹fWXeÔ J°¸f ³fWXeÔ WXû°fe WX`, þ¶f ¦fd»f¹fûÔ U ÀfOÞXIYûÔ IYû ¶f³ff³fZ ¹ff ¸fSX¸¸f°f IYSX³fZ IZY QüSXf³f ´fSX°f ´fSX ´fSX°f ¨fPÞXfBÊ þf°fe WX` °fû »fû¦fûÔ IZY ¸fIYf³f ³fe¨fZ ²fÔÀf°fZ ¨f»fZ þf°fZ WX`ÔÜ ´fbSXf³fe JSXf¶f ´fSX°f IYû EIYQ¸f WXMXf IYSX ³f¹fe ´fSX°f OXf»f³fe ¨ffdWXE, þ`Àff dIY A³¹f QZVfûÔ ¸fZÔ dSXUfþ WX`Ü 17. IYfSX ´ffdIÔYʦf AüSX MÑ`dRYIY dQ»»fe ¸fZÔ ¸fÔ¦fû»f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ IYfSX ´ffdIÔYʦf IYe Àf¸fÀ¹ff ¶fWXb°f ·f¹fÔIYSX WX`Ü ¨füSXfWXûÔ ´fSX SXZOX »ffBMX U MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ³ff WXû³fZ IZY IYfSX¯f ÀfOÞXIZYÔ þf¸f WXû þf°fe WX`Ô dþÀfIZY IYfSX¯f IYBÊ Óf¦fOÞX,Z §fMX³ff U Qb§fÊMX³ffEÔ ·fe WXû°fe WXÔ` Ü B³f Àf¶fIYf EIY ¸fb£¹f IYfSX¯f dÀfRYÊ ¹fWX WX` dIY ¸fÔ¦fû»f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff IYe MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf U ´fbd»fÀf A´f³fZ IY°fʽ¹f IZY ´fid°f U IYf³fc³f IZY °fWX°f A´f³ff IYf¸f ÀfWXe PXÔ¦f AüSX ÀfWXe ½¹fUÀ±ff ÀfZ ³fWXeÔ IYSX°fe WX`aÜ 18. d¸f»ffUMXJûSXe, þ¸ffJûSXe EUÔ IYf»ff¶ffþfSXe þû SXfVf³f ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ ¦fSXe¶fûÔ ¸fZÔ ¶ffÔMXf þf³ff ¨ffdWXE, UWX QbIYf³fQfSXûÔ IYû QZ dQ¹ff þf°ff WX` AüSX ¦fSXe¶f IYû ´fbSXf³ff SXfVf³f dQ¹ff þf°ff WX`Ü QbIYf³fQfSX SXfVf³f ¸fZÔ IÔYIYOÞX, ´f°±fSX U d¸f˜e þ`Àfe AfdQ ¨feþûÔ IYe d¸f»ffUMX IYSX°ff WX` U Ad²fIY Qf¸f ¸fZÔ ¶fZ¨f°ff WX`Ü ¹fWXfh °fIY dIY Àfd¶þ¹ffÔ ¶fZ¨f³fZ Uf»fZ ·fe Àfd¶þ¹fûÔ ¸fZÔ BÔþZ¢Vf³f U QUfB¹fûÔ IYf CX´f¹fû¦f IYSX°fZ WX`Ô dþÀfIZY ÀfZU³f ÀfZ ÀUfÀ±¹f ´fSX ¶fbSXf AÀfSX ´fOÞX°ff WX`Ü d¸f»ffUMXJûSXe, þ¸ffJûSXe AüSX IYf»ff¶ffþfSXe ÀfZ A³ffþ AüSX Àfd¶þ¹ffÔ »f¦ff°ffSX ¸fWXÔ¦fe WXû°fe þf SXWXe WX`ÔÜ 19. ´fÔþf¶fe I`Y¸´f IYe Àf¸fÀ¹ffEÔ ¸fÔ¦fû»f´fbSXe IZY ´fÔþf¶fe I`YÔ´f ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe þ³fÀfh£¹ff 1,500 ÀfZ 2,000 WX` AüSX »f¦f·f¦f 150 §fSX WX`Ô Ü B°f³fZ »fû¦fûÔ IYf B°f³fe LûMXe þ¦fWX ¸fZÔ SXWX³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü LûMXZ- LûMXZ §fSX, ¦fÔQZ Vfü¨ff»f¹f Uf»fe ´fbSXf³fe B¸ffSX°f IYSXe¶f³f 30 U¿fÊ ´fbSXf³fe WX`Ü UWXfh dÀfRYÊ PXfÔ¨ff SXWX ¦f¹ff WX`Ü B¸ffSX°f


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

¸fZÔ QSXfSXZÔ WX`ÔÜ MXcMXe-RcYMXe B¸ffSX°f IY·fe ·fe d¦fSX ÀfIY°fe WX`Ü ¦f³Q¦fe ¹fWXfh IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe Àf¸fÀ¹ff WX`Ü ¶f¨¨fûÔ IZY JZ»f³fZ IZY d»fE IYûBÊ ·fe ¸f`Qf³f ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ CX³WXZÔ UWXeÔ ¦fÔQ¦fe ·fSXZ ¸ffWXü»f ¸fZÔ WXe JZ»f³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ¦fMXSX ·fSXZ SXWX³ff AüSX CX³fIZY d³fIYfÀf IYf BÔ°fþf¸f ³ff WXû³ff ·fe EIY ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff WX`Ü 20. ´fi¸fbJ ¸ffIZYÊMXÐÀf ¸fZÔ ´ffdIÔYʦf IYe Àf¸fÀ¹ff ¸fÔ¦fû»f´fbSXe IYe ´fi¸fbJ ¸ffdIYÊMX ¸fZÔ ´ffdIÔYʦf IYe Àf¸fÀ¹ff WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ ¹fWXfh þf¸f IYe dÀ±fd°f ¶f³fe SXWX°fe WX`, dþÀfÀfZ ¹fWXfÔ IZY ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ***************

¹fZ WX` ¸fÔ¦fû»f´fbSXe IZY Af¸f AfQ¸fe IYf - ¹ff³fe - Af´fIYf ¸f`d³fRYZÀMXû Af´fIYf, Af´fIZY d»fE AüSX Af´fIZY õfSXf ¶f³ff¹ff WXbAf QÀ°ffUZþ Ü WX¸ffSXf UfQf WX` ¸füWX»»ff AüSX UfOXÊ Àf·ffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WX¸f BÀf QÀ°ffUZþ ¸fZÔ QþÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY WX»f JûþZÔ¦fZ AüSX CX³WXZÔ Àfb»fÓffEh¦fe Ü BÀfe IYfSX¯f WX¸f ³fZ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY IYûBÊ ¶f³fZ-¶f³ff¹fZ Àf¸ff²ff³f ³fWXeÔ dQ¹fZ WX`Ô Ü Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf WX»f PXcPX°fZ UöY WX¸fZÔ dUVfZ¿fÄfûÔ IYe SXf¹f »fZ³fe ´fOÞXZ¦fe, ´fcL³ff ´fOÞXZ¦ff dIY ¢¹ff ÀfÔ·fU WX` AüSX ¢¹ff ³fWXeÔÜ Àff±f WXe ¹fWX ·fe ²¹ff³f SXJ³ff ´fOÞXZ¦ff dIY BÀf ÃfZÂf IZY d»f¹fZ dIY°f³fZ ´f`ÀfZ CX´f»f¶²f WX`Ô Ü BÀfd»f¹fZ WXû ÀfIY°ff WX` dIY WXSX EIY ¸fbïZ ´fSX EIYQ¸f Uû IYf¸f ³ff WXû ´ff¹fZ þû þ³f°ff ¨ffWX°fe WX`, ¹ff dþ°f³fe þ³f°ff ³fZ CX¸¸feQ IYe WX`Ü WX¸f dÀfRYÊ B°f³ff UfQf IYSX°fZ WX`Ô dIY WXSX ¸fbïZ IYû B¸ff³fQfSXe ÀfZ þfh¨fZÔ¦fZ AüSX ÀffRY ³fe¹f°f ÀfZ Àf¸fÀ¹ff Àfb»fÓff¹fZÔ¦fZ Ü A¦fSX IYûBÊ dQ¢IY°f Af°fe WX` °fû þ³f°ff IZY Àff¸f³fZ SXJZÔ¦fZ, AüSX þ³f°ff ÀfZ d³fQZÊVf ¸ffh¦fZ¦fZÜ WX¸ffSXf CX¸¸feQUfSX WXSX Àff»f BÀf QÀ°ffUZþ IYû »fZIYSX Af´f IZY Àff¸f³fZ JOÞXf WXû¦ff, AüSX ¶f°ff¹fZ¦ff dIY B³f ¸fbïûÔ ´fSX CXÀf ³fZ ¢¹ff ¢¹ff dIY¹ff WX`, ¢¹ff ¢¹ff WXû³ff ¶ffIYe WX` AüSX BÀf AûSX ¢¹ff ´fi¹ffÀf dIY¹fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ WX¸ffSXe EIY-EIY dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX »fûIY°fÔÂf IYe CXÀf ³fBÊ B¸ffSX°f IYe BÊÔMX WX` þû WX¸f AüSX Af´f d¸f»fIYSX JOÞXe IYSX³fZ IYf Àf´f³ff QZJ SXWXZ WX`ÔÜ WX¸ffSXZ Àf´f³fûÔ dIY dQ»»fe ¸fZÔ WXSX dQ»»feUfÀfe IYû SXûþ¦ffSX WXû¦ff, Bªþ°f ÀfZ þe³fZ »ff¹fIY Af¸fQ³fe WXû¦fe, SXWX³fZ ¹fû¦¹f §fSX WXû¦ff, CXd¨f°f Qf¸f ´fSX d¶fþ»fe WXû¦fe, þøYSX°f IZY d»f¹fZ ´f¹ffÊ~ ´ff³fe WXû¦ff, dVfÃff AüSX ÀUfÀ±¹f IYe ³¹fc³f°f¸f ÀfbdU²ff¹fZÔ WXûÔ¦fe Ü ¹fWX Àf´f³ff EIY ³fBÊ SXfþ³fed°f, EIY ³fE Àf¸ffþ, EIY ³fE »fûIY°fÔÂf AüSX EIY ³fE QZVf IYf ·fe WX` dþÀf¸fZÔ Àf¶f JbVfWXf»fe AüSX ·ffBʨffSXZ ÀfZ SXWX ÀfIZYÔ Ü


¸fa¦fû»f´fbSXe dU²ff³f Àf·ff ÀfZ Af´f IYf CX¸¸feQUfSX ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

SXfJe d¶fOÞX»ff³f

´fedPÞX¹ffÔZ ÀfZ SX¦fûÔ ¸fZÔ ¶fWX°ff ÀUÔ°fÂf°ff ÀfZ³ffd³f¹fûÔ IYf Jc³f ·f»ff CXÀfZ IY¶f °fIY ¨fb´f ¶f`NX³fZ QZ°ffÜ WXûVf ÀfÔ·ff»f°fZ WXe UWX ¸fWXIY ³ff¸fIY EIY E³fþeAû IZY Àff±f Vffd¸f»f WXû Àff¸ffþ ÀfZUf ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ »f¦feÜ QfQf U ´fOÞX QfQf Qû³fûÔ ÀU°fÔÂf°ff ÀfZ³ff³fe ±fZ þfdWXSX WX` d´f°ff ¸fZÔ ·fe Àf¸ffþ ÀfZUf IYf þª¶ff °fû WXû³ff WXe ±ffÜ d´f°ff ³fZ ¦fbøY ¦fûSXJ ³ff±f MÑÀMX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ³fZÂf d¨fdIY°Àff I`YÔ´fûÔ IYf Af¹fûþ³f VfbøY dIY¹ff °fû B³f I`YÔ´fûÔ ¸fZÔ d´f°ff IYf WXf±f ¶fÔMXf³fZ »f¦feÜ ´fZVfZ ÀfZ ´fÂfIYfSX SXfJe Uf»¸fedIY Àf¸ffþ IZY ¸fbïûÔ ´fSX ÀfdIiY¹f WX`ÔÜ SXfJe ¸fc»f°f: EIY Uf»¸feIYe ´fdSXUfSX ÀfZ °ff»»fbIY SXJ°fe WX`ÔÜ SXfJe IZY d´f°ff »f¸¶fZ Àf¸f¹f °fIY IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ SXWXZ, ¸f¦fSX 2011 ¸fZÔ þ³f»fûIY´ff»f Af³Qû»f³f IZY QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ ´ffMXeÊ LûOÞX Qe AüSX Af³Qû»f³f ¸fZÔ IcYQ ¦fEÜ SXfJe ·fe CX³WXeÔ IYe ´fiZSX¯ff ÀfZ ´fWX»fZ AfÔQû»f³f AüSX dRYSX Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ÀfZ þbOÞXeÜ ¹fWXe SXfJe d¶fOÞX»ff³f Afþ ¸fÔ¦fû»f´fbSXe ÀfZ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe CX¸¸feQUfSX WX`ÔÜ SXfJe d¶fOÞX»ff³f ³fZ WX¸fZÔ Vf´f±f ´fÂf dQ¹ff WX` dIY ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY ¶ffQ UZ »ff»f ¶fØfe IYe ¦ffOÞXe ³fWXeÔ »fZÔ¦feÜ ¶fÔ¦f»ff ³fWXeÔ »fZÔ¦fe AüSX A´f³fZ d»fE IYûBÊ ÀfbSXÃff ·fe ÀfSXIYfSX ÀfZ ³fWXeÔ »fZÔ¦feÜ UWX Af¸f AfQ¸fe IYe °fSXWX, Af¸f AfQ¸fe IZY ¶fe¨f SXWX IYSX þ³f°ff IYe ÀfZUf IYSXZÔ¦feÜ

Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¸fa¦fû»f´fbSXe K 611/612 , Near SaNjay GaNdhi hoSpital, MoNGol puri, delhi - 83

RYû³f 85888 33412 BÊ-¸fZ»f aapdelhi12@gmail.com UZ¶fÀffBMX www.aamaadmiparty.org ´fiIYfVfIY : SXfJe d¶fOÞX»ff³f,IZY 616/612, ³fªfQeIY Àfaªf¹f ¦ffa²fe AÀ´f°ff»f, ¸fa¦fû»f´fbSXe, dQ»»fe-83 RYû³f : 85888-33412

AAP Party Mangolpuri Assembly Manifesto  

AAP Party Winning Candidate Rakhi Birla Mangolpuri Assembly Manifesto

AAP Party Mangolpuri Assembly Manifesto  

AAP Party Winning Candidate Rakhi Birla Mangolpuri Assembly Manifesto

Advertisement