Page 1

mUæÚU·¤æ ÚUçß âêØæüÙ


õfSXIYfX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ, §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû ´ffdMXʹfûÔ ³fZ ¨fb³ffUe SXÀ¸f ·fSX ¶f³ffIYSX LûOÞX dQ¹ff WX`Ü B³f §fû¿f¯ff´fÂfûÔ ¸fZÔ ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ UfQZ WXû°fZ WX`Ô dþ³WXZÔ ´ffdMXʹffÔ ·fe ·fc»f þf°fe WX`Ô AüSX ³fZ°ff ·feÜ ³f°feþf ¹fZ WX` dIY »fû¦fûÔ ³fZ B³f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe °fSXWX CX³fIZY §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû ·fe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ³ff ¶fÔQ IYSX dQ¹ff WX`Ü »fZdIY³f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¹fZ dSXUfþ ¶fQ»f³ff ¨ffWX°fe WX`Ü WX¸f SXfþ³fed°f IYe ÀfRYfBÊ IYSX³fZ AfE WX`Ô, §fû¿f¯ff´fÂfûÔ IYû CX³fIYf ·fSXûÀff »füMXf³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f SXfþ³fed°f IZY PXIYûÀf»fûÔ IYû °fûOÞX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸f ÓfcNXZ UfQZ ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY ¸f`d³fRYZÀMXû AüSX ³fed°f¹ffh JbQ þ³f°ff ¶f³ffEÜ WX¸f ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY B³f QÀ°ffUZþûÔ ¸fZÔ dÀfRYÊ DY´fSX-DY´fSX IYe ¶ff°fZÔ ³f WXûÔ, þ³f°ff IZY QbJ-QQÊ QþÊ WXûÔ, »fû¦fûÔ IZY À±ff³fe¹f ¸fbïZ AüSX ¦f»fe-¸fûWX»»fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff¹fZÔ QþÊ WXûÔÜ BÀfed»fE Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ dQ»»fe IZY WXSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY d»fE A»f¦f-A»f¦f QÀ°ffUZþ ¶f³ffE WX`ÔÜ ¹fWX QÀ°ffUZþ dÀfRYÊ ´ffMXeÊ, CX¸¸feQUfSX AüSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe SXf¹f ÀfZ WXe °f`¹ffSX ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü ¹fWX þ³f°ff IYe SXf¹f ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü BÀfIZY d»fE ¶ffIYf¹fQf õfSXIYf dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f þ¦fWXûÔ ´fSX Af¸f Àf·ffEÔ IYe ¦fBÊÔ, »fû¦fûÔ ÀfZ CX³fIYe þøYSX°f-dVfIYf¹f°f AüSX SXf¹f ´fcLe ¦fBÊ AüSX B³f Àf¶fIYû d¸f»ffIYSX ¹fWX EIY EZÀff QÀ°ffUZþ °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ õfSXIYf dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IYe dVfIYf¹f°fZÔ AüSX CX³fIZY Àf´f³fZ Vffd¸f»f WX`ÔÜ WX¸ffSXf UfQf dÀfRYÊ× B°f³ff WX` dIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX IYf¸f IYSX°fZ UöY BÀf QÀ°ffUZþ IYû Àff¸f³fZ SXJZ¦feÜ ¹fWX QÀ°ffUZþ Af´fIYe °ffIY°f WX`, Af´fIYf WXd±f¹ffSX WX` AüSX Af´fIYe IYÀfüMXe ·fe WX`Ü Af´f BÀfIZY þdSXE þf³f ÀfIY°fZ WX`Ô dIY Af´fIYe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ þû ¸fbïZ CXNXf¹fZ WX`Ô, UWX CX³f´fSX IbYL IYSX SXWXe WX` ¹ff ³fWXeÔÜ Af´f A´f³fZ dU²ff¹fIY ÀfZ ´fcL ÀfIY°fZ WX`Ô dIY ´ffMXeÊ IYf ¶f°ff¹ff WXbAf ¹fWX IYf¸f IY¶f ´fcSXf WXû¦ffÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ¸fb£¹f ¸fÔÂfe IZY Q×µ°fSX ¸fZÔ EIY ¸f`d³fRYZÀMXû ÀfZ»f ¶f³ff¹ff þf¹fZ¦ff dþÀf¸fZÔ dQ»»fe IZY ÀfÔIY»´f ´fÂf IZY Àff±f-Àff±f BÀf QÀ°ffUZþ IZY dIiY¹ff³U¹f³f IYf dWXÀff¶f SXJf þf¹fZ¦ffÜ A¦fSX Af´f ¸fbÓfZ ¸füIYf QZ°fZ WX`Ô °fû ¸f`Ô Àff»f ¸fZÔ EIY ¶ffSX õfSXIYf dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYe Af¸f Àf·ff ¸fZÔ Àf¶fIZY Àff¸f³fZ BÀf QÀ°ffUZþ ´fSX ¢¹ff IYf¸f WXbAf CXÀfIYf dWXÀff¶f SXJcÔ¦ffÜ ¹fWX QÀ°ffUZþ d¶f»IbY»f AÔd°f¸f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWX þ³f°ff IYf §fû¿f¯ff´fÂf WX` AüSX BÀfd»fE þ³f°ff BÀf¸fZÔ RZYSX¶fQ»f IYSX ÀfIY°fe WX`Ü A¦fSX Af´fIYû »f¦fZ dIY IYûBÊ ¸fbïf BÀf¸fZÔ LcMX ¦f¹ff WX`, Af´fIZY B»ffIYZ ¹ff ¸fûWX»»fZ IYe IYûBÊ Àf¸fÀ¹ff BÀf¸fZÔ ³fWXeÔ Af ´ffBÊ WX` °fû Af´f CXÀfZ WX¸ffSXZ ²¹ff³f ¸fZÔ »ffEÔÜ ¨fb³ffU IZY ¶ffQ WX¸f CXÀf ¸fbïZ IYû ·fe BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX »fZÔ¦fZÔÜ

Af´fIZY ÀfWX¹fû¦f IYe A´fZÃff ¸fZÔ,

SXdU Àfc¹ffʳf


õfSXIYfX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe IZY ¸fbïZ

ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

õfSXIYf dU²ff³fÀf·ff d³fUfʨf³f ÃfZÂf IYf 2008 ¸fZÔ ´fdSXÀfe¸f³f WXbAf ±ff, CXÀfÀfZ ´fWX»fZ ¹fWX B»ffIYf ³fÀfeSX´fbSX dU²ff³fÀf·ff d³fUfʨf³f ÃfZÂf ¸fZÔ Af°ff ±ffÜ BÀf d³fUfʨf³f ÃfZÂf ¸fZÔ »f¦f·f¦f r,vs,qqq ¸f°fQf°ff WX`Ô, AüSX rvt ¶fc±f WX`ÔÜ BÀf d³fUfʨf³f ÃfZÂf ¸fZÔ u d³f¸³f d»fdJ°f UfgOXÊ WX`ÔÜ õfSXIYf dU²ff³fÀf·ff IYf Àf¶f ÀfZ dQ»f¨fÀ´f ´fWX»fc ¹fWX WX` dIY BÀf dU²ff³fÀf·ff IYf ´fdSXÀfe¸f³f þ¶f 2008 ¸fZÔ WXbAf °f¶f BÀf IYf ³ff¸f ³fÀfeSX´fbSX ÀfZ õfSXIYf SXJf ¦f¹ff þ¶f dIY õfSXIYf IYf IYûBÊ ·fe ·ff¦f BÀf ¸fZÔ ³fWXeÔ Af°ff WX`Ü BÀf dU²ff³f Àf·ff IZY ¨ffSX UfOXÊ BÀf ´fiIYfSX WX`Ô: ❍ UfgOXÊ ³f. rsz-OXf¶fSXe ¦ffhU EUÔ E¢ÀMX., U`Vff»fe, QVfSX°f´fbSXe ,Qb¦ff´ffÊIYÊ EUÔ E¢ÀMX, WXdSXþ³f ¶fÀ°fe, IY¸f»ff ´ffIYÊ, dÀfÔdOXIYZ MX E³IY»fZU, SX§fb³f¦fSX, ERY E³f þe ¶»ffgIY, UdVfá ´ffIYÊ, ¸fûWX³f ³f¦fSX, ·fi¸f´fbSXe, AfdQÜ ❍ UfgOXÊ ³f. rtq-¸fÔ¦f»ff´fbSXe ¦ffhU U IYfg»fû³fe, ÀfSXf¹f ÀfûWX»f, ³fÀfeSX´fbSX ¦ffhU U WXdSXþ³f ¶fÀ°fe, I`Y»ffVf´fbSXe U E¢ÀMX., ¸fWXfUeSX E³IY»fZU(¦f»fe ³f. r-z), ³fÀfeSX´fbSX A´ffMXʸfZÔMX, ´ffgIZYMX w, VffWX ³f¦fSXÜ ❍ UfgOXÊ ³f. rtr - Àff¦fSX´fbSX (¸fZ³f BÊÀMX, UZÀMX) ³ff»ff ´ffSX ¶fÀ°fe, ¦fe°ffÔþd»f ´ffIYÊ, SXfþeU ´ffIYÊ, WXdSXþ³f ¶fÀ°fe, IY¸f»f ´ffIYÊÜ ❍ UfgOXÊ ³f. rts - UZÀMX Àff¦fSX´fbSX, dVfU´fbSXe, þ¦fQÔ¶ff dUWXfSX, Q¹ff»f ´ffIYÊ, ¦ffh²fe ¸ffIZYÊMX, UeSX ³f¦fSX, AfBÊ. þZ. ´fe. AüSX MXe ¶»ffgIY., VfÔIYSX ´ffIYÊÜ


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

Afþ Àff¦fSX´fbSX ³ff¸f ÀfZ dU£¹ff°f B»ffIYZ ¸fZÔ IY·fe BÊÔMXûÔ IZY ·f˜Z WXû°fZ ±fZÜ U°fʸff³f ¸fZÔ MXZÔMX Uf»ff ÀIcY»f ³ff¸f ÀfZ ´fWX¨ff³fZ þf³fZ Uf»ff B»ffIYf IY·fe (rzxy-rzxz) ¶fWXb°f ¶fOÞXf °ff»ff¶f WXbAf IYSX°ff ±ffÜ s. ÃfZÂf IYe dÀ°fd±f Qb:J IYe ¶ff°f WX` ¹fWXfÔ IYe WXf»f°f B°f³fe JSXf¶f WX` dIY Afþ Af¸f AfQ¸fe IYe Àff²ffSX¯f þøYSX°fZÔ ·fe ´fcSXe ³fWXeÔ WXû ´ff°feÔ Ü ¸fWX¦Ô ffBÊ AfÀf¸ff³f Lc SXWXe WX`Ü Vfbð ´ff³fe IYf A·ffU, IY¨¨fe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff, JSXf¶f ÀfOÞXIZYÔ AüSX d¶fþ»fe IYe IY¸fe WXÜ` ÀIcY»f, AÀ´f°ff»f, ´fd¶»fIY MÑfÀÔ f´fûMX,Ê ´ffdIÔY¦Ê f, þf³f ¸ff»f IYe ÀfbSXÃff, ÀffRY ÀfRYfBÊ, ÀffUÊþd³fIY Vfü¨ff»f¹f AüSX ½¹fUdÀ±f°f ³ffd»f¹ffh - ¹fWX Àf¶f IbYL ¹ff °fû WX` WXe ³fWXeÔ, ¹ff JSXf¶f WXf»f°f ¸fZÔ WX`Ü Àff±f WXe Àff±f AüSX ·fe ¶fWXb°f Àfe ÀffUÊþd³fIY ÀfbdU²ffAûÔ IYe IY¸fe ·fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf øY´f ²ffSX¯f IYSX SXWXeÔ WX`Ô | þSXf Àfûd¨f¹fZ – B°f³fe ¶fOÞXe °ffQfQ IZY d³fUfʨf³f ÃfZÂf ¸fZÔ ³ff WXe EIY ´fZMÑû»f ´fÔ´f WX`, ³ff AÀ´f°ff»f; ³ff À³ff°fIY ¸fWXfdUôf»f¹f (dOX¦fie IYfg»fZþ) WX`, ³ff WXe IiYeOÞXfÀ±f»f; ³ff UÈðfßf¸f WX`, ³ff ²f¸fÊVff»ff WX`, ³ff dÀf³fZ¸ff§fSX, ³ff WXe ¸ffg»f ! þfdWXSX WX` dIY U°fʸff³f VffÀf³f ´fi¯ff»fe ¸fZÔ Af¸fc»f-¨fc»f ´fdSXU°fʳf IYe þøYSX°f WX`Ü WX¸f³fZ þ³fÀf·ffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WXSX B»ffIZY IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû Àf¸fÓf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff Ü ´fi¸fbJ Àf¸fÀ¹ffAûÔ dIY EIY Àfcd¨f BÀf


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

QÀ°ffUZþ ¸fZÔ WX` – AüSX ¹fWXe Af¦fZ WX¸ffSXe IYf¹fÊ-Àfcd¨f ¶f³fZ¦feÜ Af¸f AfQ¸fe IYe ÀfSXIYfSX ¹fWX ³fWXeÔ ¸ff³f°fe dIY ¹fWX Àf¶f Àf¸fÀ¹ff¹fZÔ E-Àfe Q×µ°fSXûÔ ¸fZÔ ¶f`NXZ ¨f³Q ³fZ°ff AüSX ARYÀfSX Àfb»fÓff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ B³f Àf¶f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû WX¸f Af´fIZY Àff±f d¸f»fIYSX Àfb»fÓff³fZ IZY ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZÔÜ r ¸fb£¹f Àf¸fÀ¹ff - ´fe³fZ IZY ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff »f¦f·f¦f ´fcSXZ dU²ff³fÀf·ff d³fUfʨf³f ÃfZÂf ¸fZÔ WX` | ❍ CX´ff¹f - ´fZ¹fþ»f IYe ÀU¨L°ff IYf ²¹ff³f SXJ°fZ WXbE ²ff°fb IYe ´ffBÊ´f »ffB³f WXMXf IYSX CX¨¨f ßfZ¯fe ´ffB´f »ffB³f d¶fLfBÊ þfE | s Àf¸fÀ¹ff - ÀfbSXÃff ❍ UdSXâ ³ff¦fdSXIY EUÔ ¸fdWX»ff ÀfbSXÃff IZY d»fE ³ff¦fdSXIY ÀfbSXÃff Q»f °f`¹ffSX dIYE þfEhÜ ❍ dSXWXf¹fVfe B»ffIYûÔ ¸fZÔ VfSXf¶f IZY NXZIYûÔ ÀfZ þ³f°ff IYf AdWX°f WXû°ff WX`Ü CX´ff¹f IZY d»fE VfSXf¶f IZY NXZIZY IYû IY¸fdVfʹf»f EdSX¹ff ¸fZÔ dVf×µMX dIY¹ff þfEÜ t Àf¸fÀ¹ff - ¶ffdSXVf IYf ´ff³fe EUÔ ¸f»f d³fIYfÀfe (ÀfeUSX) / Qb¦ffÊ ´ffIYÊ þ¦fQ¸¶ff dUWXfSX þZ. ¶»ffgIY, E¸f. ¶»ffgIY, AfBÊ ¶»ffgIY, EUÔ A³¹f ¶fWXb°f ÀffSXZ B»ffIYûÔ ¸fZÔ ÀfeUSX IYf ¦fÔQf ´ff³fe þ¸fe³f ´fSX, ÀfOÞXIYûÔ ´fSX Ü ❍ CX´ff¹f - ³ff»fZ IYe ÀfRYfBÊ IYf IYf¹fÊ AüSX Qû³fûÔ °fSXRY QeUfSX IYe ¸fSX¸¸f°f IYf IYf¹fÊ dIY¹ff þfEÜ ÀfeUSX »ffB³f ¶fQ»fe þfE Ü Àf·fe B»ffIYûÔ ¸fZÔ ÀfeUSX


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

ÀfRYfBÊ IYf IYf¸f U ³fBÊ ÀfeUSX »ffB³f OX»fUf³fZ IYf ´fi¶fÔ²f dIY¹ff þf¹fZÜ u Àf¸fÀ¹ff - MXcMXe RcYMXe ÀfOÞXIZYÔ ❍ CX´ff¹f - ¶fZWX°fSX ÀfOÞXIYûÔ IYf d³f¸ffʯf AüSX ¶ffdSXVf IZY ´ff³fe IYe d³fIYfÀfe IZY d»fE OÑZ³fZþ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf¹fZÜ v Àf¸fÀ¹ff - rsz & rts UfgOXÊ IZY WXZ°fb ¶f¨¨fûÔ IZY JZ»f³fZ IZY ´ffIYÊ IYe AfUV¹fIY°ff ❍ CX´ff¹f - ÀfSXIYfSXe þ¦fWX d¨fd³WX°f IYSX IZY ´ffIYûÊÔ IYf ³fUd³f¸ffʯf dIY¹ff þfEÜ w Àf¸fÀ¹ff - ¦fSXe¶fe SXZJf IZY ³fe¨fZ SXWX³fZ Uf»fZ UÔd¨f°f ³ff¦fdSXIYûÔ IZY d»fE CX³fIZY Ad²fIYfSXÜ ❍ CX´ff¹f - d¨fd³WX°f IYSX IYfOXÊ ¶f³fUfE þfEhÜ x Àf¸fÀ¹ff - ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ ÀU¨L ´ff³fe AüSX Vfü¨ff»f¹fûÔ IYe IY¸fe Ü ❍ CX´ff¹f - ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ´ff³fe, Vfü¨ff»f¹fûÔ IYe þþÊSX AUÀ±ff IYf ³fUe³feIYSX¯f AüSX Ad°fdSXöY IYÃffAûÔ IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þfE Ü y Àf¸fÀ¹ff - WXSX UfgOXÊ ¸fZÔ d¨fdIY°Àff ÀfbdU²ffAûÔ IYf §fûSX A·ffUÜ ❍ CX´ff¹f - WXSX UfgOXÊ ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f EIY Af´ff°fIYf»fe³f d¨fdIY°Àff»f¹f WXû³ff ¨ffdWX¹fZÜ z Àf¸fÀ¹ff - UfgOXûÊÔ ¸fZ ¶ffSXf°f ·fU³f (Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f) IYe IY¸feÜ ❍ CX´ff¹f - WXSX UfgOXÊ ¸fZÔ EIY ¶ffSXf°f ·fU³f (Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f) d³f¸ffʯf


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þfE|| rq Àf¸fÀ¹ff - ¸fb£¹f ¶fÀf ÀMXfg´f ÀfZ §fSX °fIY Af³fZ þf³fZ IYe Àf¸fÀ¹ff | ❍ CX´ff¹f - UfWX³f (»f§fb) ÀfZUf¹fZÔ »f¦fUf³fZ WXZ°fb ´fi¹ffÀf dIY¹ff þfE | rr Àf¸fÀ¹ff - ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE Vfü¨ff»f¹f IYe IY¸fe | ❍ CX´ff¹f - ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE Vfü¨ff»f¹f ¶f³fUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þfE | rs Àf¸fÀ¹ff - Ófb¦¦fe Ófû´fdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ ¶fZWXf»f þeU³f | ❍ CX´ff¹f - Ófb¦¦fe Ófû´fdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ ¸fc»f ÀfbdU²ffEÔ CX´f»f¶²f IYSXfBÊ þf¹fZÔ | rt Àf¸fÀ¹ff - °fÔ¦f EUÔ ÀfÔIYSXe ¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ SXûVf³fe IYe IY¸fe | ❍ CX´ff¹f - JfÀf IYSX I`Y»ffVf ´fbSXe, dVfU ´fbSXe U ´ffIYûÊÔ IZY Àff±f Uf»fe ¦f»fe U A³¹f IYBÊ ¦fd»f¹fûÔ IYû d¨fd³WX°f IYSX »ffBMX »f¦fUf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þfEÜ ¹fZ WX` õfSXIYf dU²ff³fÀf·ff d³fUfʨf³f ÃfZÂf IZY Af¸f AfQ¸fe IYf - ¹ff³fe Af´fIYf ¸f`d³fRYZÀMXû Ü Af´fIYf, Af´fIZY d»fE AüSX Af´fIZY õfSXf ¶f³ff¹ff WXbAf QÀ°ffUZþ Ü WX¸ffSXf UfQf WX` ¸füWX»»ff AüSX UfOXÊ Àf·ffAûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WX¸f BÀf QÀ°ffUZþ ¸fZÔ QþÊ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY WX»f JûþZÔ¦fZ AüSX CX³WXZÔ Àfb»fÓffEh¦fZ Ü BÀfe IYfSX¯f WX¸f ³fZ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY IYûBÊ ¶f³fZ-¶f³ff¹fZ Àf¸ff²ff³f ³fWXeÔ dQ¹fZ WX`Ô Ü Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf WX»f PXcPX°fZ UöY WX¸fZÔ dUVfZ¿fÄfûÔ IYe SXf¹f »fZ³fe ´fOÞXZ¦fe, ´fcL³ff ´fOÞXZ¦ff dIY ¢¹ff ÀfÔ·fU WX` AüSX ¢¹ff ³fWXeÔÜ Àff±f WXe ¹fWX ·fe ²¹ff³f SXJ³ff ´fOÞXZ¦ff dIY BÀf ÃfZÂf IZY d»f¹fZ dIY°f³fZ ´f`ÀfZ


ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

CX´f»f¶²f WX`Ô Ü BÀfd»f¹fZ WXû ÀfIY°ff WX` dIY WXSX EIY ¸fbïZ ´fSX EIYQ¸f Uû IYf¸f ³ff WXû ´ff¹fZ þû þ³f°ff ¨ffWX°fe WX`, ¹ff dþ°f³fe þ³f°ff ³fZ CX¸¸feQ IYe WX`Ü WX¸f dÀfRYÊ B°f³ff UfQf IYSX°fZ WX`Ô dIY WXSX ¸fbïZ IYû B¸ff³fQfSXe ÀfZ þfh¨fZÔ¦fZ AüSX ÀffRY ³fe¹f°f ÀfZ Àf¸fÀ¹ff Àfb»fÓff¹fZÔ¦fZ Ü A¦fSX IYûBÊ dQ¢IY°f Af°fe WX` °fû þ³f°ff IZY Àff¸f³fZ SXJZÔ¦fZ, AüSX þ³f°ff ÀfZ d³fQZÊVf ¸ffh¦fZ¦fZÜ WX¸ffSXf CX¸¸feQUfSX WXSX Àff»f BÀf QÀ°ffUZþ IYû »fZIYSX Af´f IZY Àff¸f³fZ JOÞXf WXû¦ff, AüSX ¶f°ff¹fZ¦ff dIY B³f ¸fbïûÔ ´fSX CXÀf ³fZ ¢¹ff ¢¹ff dIY¹ff WX`Ü WX¸ffSXe EIY-EIY dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX »fûIY°fÔÂf IYe CXÀf ³fBÊ B¸ffSX°f IYe BÊÔMX WX` þû WX¸f AüSX Af´f d¸f»fIYSX JOÞXe IYSX³fZ IYf Àf´f³ff QZJ SXWXZ WX`ÔÜ WX¸ffSXZ Àf´f³fûÔ dIY dQ»»fe ¸fZÔ WXSX dQ»»feUfÀfe IYû SXûþ¦ffSX WXû¦ff, Bªþ°f ÀfZ þe³fZ »ff¹fIY Af¸fQ³fe WXû¦fe, SXWX³fZ ¹fû¦¹f §fSX WXû¦ff, CXd¨f°f Qf¸f ´fSX d¶fþ»fe WXû¦fe, þøYSX°f IZY d»f¹fZ ´f¹ffÊ~ ´ff³fe WXû¦ff, dVfÃff AüSX ÀUfÀ±¹f IYe ³¹fc³f°f¸f ÀfbdU²ff¹fZÔ WXûÔ¦fe Ü ¹fWX Àf´f³ff EIY ³fBÊ SXfþ³fed°f, EIY ³fE Àf¸ffþ, EIY ³fE »fûIY°fÔÂf AüSX EIY ³fE QZVf IYf ·fe WX` dþÀf¸fZÔ Àf¶f JbVfWXf»fe AüSX ·ffBʨffSXZ ÀfZ SXWX ÀfIZYÔ Ü


õfSXIYfX dU²ff³fÀf·ff ÀfZ Af´f IYf CX¸¸feQUfSX ÀfWXe ³fed°f¹ffa, ÀffWXÀfe ³fZ°fÈ°½f, ÀffRY ³fe¹f°f

SXd½f Àfc¹ffʳf UZ U¿fÊ 2000 ÀfZ Àf¸ffþÀfZUf IZY CXïZV¹f ÀfZ þ³f°ff IZY d»fE d³f:Vfb»IY WXû¸¹fû´f`±fe d¨fdIY°Àff IZYÔQi IYf ÀfÔ¨ff»f³f IYSX WXþfSXûÔ SXûd¦f¹fûÔ IYf BÊ»ffþ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ÃfZÂf ¸fZÔ ¦fSXe¶f IY³¹ffAûÔ IZY dUUfWX EUÔ ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ CX³fIYf ¹fû¦fQf³f ¶fPÞX-¨fPÞXIYSX SXWX°ff WX`Ü UZ ¦fSXe¶fûÔ, ¶fZÀfWXfSXf, þøYSX°f ¸fÔQûÔ IZY d»fE WXSX Àf¸f¹f °f`¹ffSX SXWX³fZ Uf»fZ CX³f »fû¦fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WX`Ô dþ³fIYf þeU³f ÀfQf QcÀfSXûÔ IZY d»fE Àf¸fd´fÊ°f SXWX°ff WX`Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ õfSXIYf dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ÀfZ B³WXe SXdU Àfc¹ffʳf IYû A´f³ff ´fid°fd³fd²f ¶f³ff¹ff WX`Ü SXdU Àfc¹ffʳf ³fZ WX¸fZÔ Vf´f±f ´fÂf dQ¹ff WX` dIY ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY ¶ffQ UZ »ff»f ¶fØfe IYe ¦ffOÞXe ³fWXeÔ »fZÔ¦fZÜ ¶fÔ¦f»ff ³fWXeÔ »fZÔ¦fZ AüSX A´f³fZ d»fE IYûBÊ ÀfbSXÃff ·fe ÀfSXIYfSX ÀfZ ³fWXeÔ »fZÔ¦fZÜ UWX Af¸f AfQ¸fe IYe °fSXWX, Af¸f AfQ¸fe IZY ¶fe¨f SXWX IYSX þ³f°ff IYe ÀfZUf IYSXZÔ¦fZÜ

Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ õfSXIYf RZ-101/46E, Mohan Nagar, Gali No.11, Nala Lane, Sagarpur, New Delhi-46. RYû³f : 8588833433 BÊ-¸fZ»f aapdelhi33@gmail.com UZ¶fÀffBMX www.aamaadmiparty.org ´fiIYfVfIY : SXd½f Àfc¹ffʳfX, RZ-101/46E, Mohan Nagar, Gali No.11, Nala Lane, Sagarpur, New Delhi-46.

AAP Party Dwarka Assembly Manifesto  

AAP Party Winning Candidate Ravi Suryan Dwarka Assembly Manifesto

AAP Party Dwarka Assembly Manifesto  

AAP Party Winning Candidate Ravi Suryan Dwarka Assembly Manifesto

Advertisement