Page 1

Цялостното реализиране на проекта е насочено към превенция на изолацията при рискови и уязвими групи ученици от начален и прогимназиален училищен етап. При провеждане на уроци и извънурочни и извънкласни дейности и при осъществяване на мобилностите учениците от партньорските институции имаха възможност да се срещнат и разговарят с възрастни граждани от други държави, което повиши самочувстието им, насърчи ги да изучават чужди езици и разви техните компетенции в по- широк мащаб. Проектът позволи на експертите, педагозите, служителите от партньорските институции и представители на по-широката общественост да придобият знания и формират умения за прилагане на успешни европейски практики за превенция на социалното изключване при учениците от начален и прогимназиален етап чрез съхраняване и развитие на културните традиции; да развият компетентностите си за по- добра европейска и световна интеграция. Брошурата е издадена с финансовата подкрепа на Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия. The brochure was made with the financial support of LLP of the European Commission. Phone: ++ 359 92 624643 http://www.rio26.escom.bg E-mail: riovr@abv.bg

Регионален инспекторат по образование—Враца Regional Inspectorate of Education—Vratsa, Bulgaria Програма Коменски Регионални партньорства

Съхраняване и развитие на културните традициифактор за превенция на социалното изключване при младите хора 2011 - 2013 Prevention of social exclusion through traditions


Vratsa - Kuusalu

Цели: развитие и обмен на добри практики за превенция на социалното изключване при учениците от най-ранна възраст чрез съхраняване и развитие на културните традиции. Релевантност с целите, посочени в актовете, приети в рамките на Европейския съюз, преди всичко в Стратегията „Европа 2020“, както и в документите на ООН в областта на образованието.

Координатор Регионален инспекторат по образование - Враца

Партньори от Регион Враца, България НУ «Св. Софроний Врачански» ОУ «Васил Левски»

Нашите дейности: “Workblog” за представяне на дейностите, публични дискусии, разпространение на резултатите http://llp-traditions.blogspot.com/

Център за работа с деца

Конференция на тема: «Превенция на социалното изключване чрез културните традиции»

Партньори от Регион Куусалу, Естония

Семинар „Развитие и съхраняване на културните традиции - предпоставка за социално приобщаване на рискови и уязвими групи ученици “

Община Куусалу

Практика “Отворени врати за SOS“

СОУ - Куусалу

Ателиета «Културно многообразие», «Проучване и възстановка на народни обичаи», «Разучаване на песни и танци»

Център за деца и младежи

Ревю «От раклата на баба», изложби на рисунки и предмети от празничния календар, концерти

Учебни визити

Profile for Viive Abel

Broshura  

Prevention of social exclusion through traditions

Broshura  

Prevention of social exclusion through traditions

Profile for viiabel
Advertisement