Page 1

INTRODUCTION TO TRAIL ORIENTEERING Banja Luka – February 2012

Lecturer : Ilustrations & PPT : Co-author:

Tomislav Varnica, IOF Event Advisor; OK Vihor, Zagreb, Croatia Ivana Gobec, OK Vihor, Zagreb, Croatia Damir Gobec, OK Vihor, Zagreb, Croatia

UVOD U PRECIZNU ORIJENTACIJU (Presentation with Croatian translation)


Foreword: This presentation is made to promote Trail Orienteering among members of South East European Orienteering Working Group. You can use it for Trail Orieneering promotion, orienteering schools and you can translate it as it is into your languages. If you want to publish illustrations please contact the authors at vihor@vihor.hr Please don’t use it for personal publications or benefits. Thank you. If you want you can add material and make corrections, and make it better. We will appreciate your help and effort. Ova prezentacija je napravljena zbog promocije precizne orijentacije među članicama SEEOWGa. Smije se koristiti za promociju precizne orijentacije, orijentacijske škole i smije se kao takva prevesti na druge jezike. Ukoliko želite publicirati ilustracije molimo vas da kontaktirate autore na vihor@vihor.hr. Molimo vas da ne koristite ove sadržaje za osobne objave i vlastitu korist. Hvala. Ukoliko želite možete dodavati materijal i raditi ispravke i poboljšanja. Cijenit ćemo vašu pomoć i napore.


ORIENTEERING ORIJENTACIJSKI SPORT

The International Orienteering Federation (IOF) is the international governing body of the sport of orienteering.

The IOF governs 4 orienteering disciplines: foot orienteering, mountain bike orienteering, ski orienteering, and trail orienteering

foot orienteering

mountain bike orienteering

ski orienteering

trail orienteering

Međunarodna orijentacijska federacija (IOF) je međunarodno upravno tijelo orijentacijskog sporta. IOF upravlja s 4 orijentacijske disclipline: orijentacijsko trčanje, orijentacija brdskim biciklima, skijaška orijentacija i precizna orijentacija


ORIENTEERING ORIJENTACIJSKI SPORT

There are 4 mapping standards set by the IOF: International Specification for Orienteering Maps = ISOM (2000) International Specification for Sprint Orienteering Maps = ISSOM (2007)

International Specification for MTB Orienteering Maps (2010) Map Specification for Ski Orienteering (2009) Postoje 4 standarda za crtanje karata koje određuje IOF


ORIENTEERING ORIJENTACIJSKI SPORT


ORIENTEERING ORIJENTACIJSKI SPORT


ORIENTEERING ORIJENTACIJSKI SPORT


ORIENTEERING ORIJENTACIJSKI SPORT

speed ! no speed but there is Time Limit !


TERMS TERMINOLOGIJA

marker / flag / kite

zastavica


TERMINOLOGY TERMINOLOGIJA

control point kontrolna točka


TERMINOLOGY TERMINOLOGIJA

control point kontrolna točka


TERMINOLOGY TERMINOLOGIJA

3 cluster

4 5

= one set of flags can be used for more problems (for more than one control point) ... each time a different marker can be the correct answer “Klaster” (grupacija) – jedna postava može se koristiti za više problema (za više kontrolnih točaka). Svaki put druga zastavica može poslužiti kao točan odgovor


ORIENTEERING ORIJENTACIJSKI SPORT

IOF Foot Orienteering Competition Rules 2010 Orienteering is a sport in which the competitors navigate independently through the terrain. Competitors must visit a number of control points marked on the ground in the shortest possible time

aided only by map and

compass.

The course, defined by the location of the controls, is not revealed to competitors until they start.

Iz IOF Pravila za orijentacijska natjecanja 2010.g. : Orijentacija je sport u kojem se natjecatelji samostalno kreću kroz teren. Natjecatelji moraju posjetiti određeni broj kontrolnih točaka označenih na terenu u najkraćem mogućem vremenu samo uz ​pomoć karte i kompasa. Staza, definirana je mjestom kontrole, ne otkriva se natjecateljima dok ne startaju.


TRAIL ORIENTEERING PRECIZNA ORIJENTACIJA

IOF Trail Orienteering Competition Rules 2012 – definition:

Trail Orienteering is a sport involving map and terrain interpretation. Competitors visit control points marked in the terrain usually in a set sequence. Using the map provided, with aid of a compass, they choose which of a number of markers represents the one in the centre of a printed circle as defined by the control description. This decision must be recorded. Iz IOF Pravila za natjecanja u preciznoj orijentaciji 2012.g. : Precizna orijentacija je sport koji uključuje interpretaciju karte i terena. Natjecatelji obilaze kontrolne točke označene na terenu, obično u slijedu. Korištenjem dobivene karte, uz pomoć kompasa, oni odabiru koja od nekoliko zastavica predstavlja onu u centru tiskanog kruga kako je definirano opisom kontrole. Ova odluka mora biti evidentirana.


ORIENTEERING ORIJENTACIJSKI SPORT

... also:

Competitors may not use or carry telecommunication equipment between entering the pre-start area and reaching the finish in a race, unless the equipment is approved by the organizer.

Natjecatelji ne smiju koristiti ili nositi telekomunikacijsku opremu između ulaska u pre-start područje do cilja utrke, osim ako je oprema odobrena od strane organizatora.


COMPETITOR CLASSES KATEGORIJE

All competitors, regardless of sex, age or physical ability/disability are eligible to be entered for the Open class competition.

Only competitors who have a permanent disability that significantly reduces their mobility are eligible to be entered for the Paralympic class competition. Svi natjecatelji, bez obzira na spol, dob ili fiziÄ?ke sposobnosti / invalidnosti imaju pravo nastupa u Open kategoriji. Samo natjecatelji koji imaju trajnu invalidnost koja znaÄ?ajno smanjuje njihovu mobilnost imaju pravo nastupa u kategoriji Paralimpik.


KNOWLEDGE LEVELS / COURSES NIVO ZNANJA / STAZE

Courses (knowledge & experience): • ELITE courses • A, B... • N = beginners Staze prema znanju i iskustvu – Elita, A, B N


PROBLEM SETTING

POSTAVLJANJE ZADATKA


PROBLEM SETTING POSTAVLJANJE PROBLEMA

TERRAIN: TEREN:

There is a group of flags on the terrain.... Na terenu se nalazi grupa zastavica...


PROBLEM SETTING POSTAVLJANJE PROBLEMA

There is a group of flags on the terrain.... Na terenu se nalazi grupa zastavica...


PROBLEM SETTING POSTAVLJANJE PROBLEMA

There is a group of flags on the terrain.... Na terenu se nalazi grupa zastavica...


PROBLEM SETTING MAP:

6

POSTAVLJANJE PROBLEMA

On a map there is only one control circle with only one description. Na karti se nalazi samo jedan krug s jednim opisom.


PROBLEM SETTING POSTAVLJANJE PROBLEMA

QUESTION:

So, which flag is the one represented by the centre of the circle? Pitanje je – KOJA zastavica je ona koja se nalazi u centru kružnice?


PROBLEM SETTING POSTAVLJANJE PROBLEMA

... all together:

6

from a set of flags on the terrain....

... which one is ...

... positioned in the middle of the circle and correctly described ?

Od grupe zastavica na terenu KOJA je ta koja je postavljena u sredini kru탑nice i ispravno opisana ?


PROBLEM SETTING POSTAVLJANJE PROBLEMA

Basic principle:

MAP Must be correct! CIRCLE + DESCRIPTION Must be correct!

Markers on the terrain – you can make tricks! (.... we’ll see principles for control setup later...)

KARTA – Mora biti ispravna! KRUŽNICA+OPIS – Moraju biti ispravni! Zastavice na terenu – trikovi!


PROBLEM SOLVING

RJEŠAVANJE ZADATKA


PROBLEM SOLVING RJEŠAVANJE PROBLEMA

A competitor walks on paths/trails and watches (observes) the terrain! Natjecatelj šeće putevima/stazama i gleda (promatra) teren!


PROBLEM SOLVING RJEĹ AVANJE PROBLEMA

Example: A competitor walks on paths/trails and watches the terrain! He doesn’t walk through the terrain!

Natjecatelj hoda po putevima i gleda teren! Nema ulaska u teren i hodanja kroz teren.


PROBLEM SOLVING RJEĹ AVANJE PROBLEMA

Only observing! Watching! No walking into or through the terrain!

Samo promatranje! Gledanje! Nema ulaska u teren i hodanja po terenu.


FORBIDDEN ROUTES ZABRANJENE RUTE

Fairness and same conditions for everyone are basic requirements!

Osnovni zahtjevi su poštenje i jednaki uvjeti za sve!


FORBIDDEN ROUTES ZABRANJENE RUTE

All terrain off the tracks (trails) is out-of-bounds. Certain normally permitted routes and areas may be declared out of bounds. Competitors who deliberately enter a forbidden area will be disqualified.

Sav teren izvan staza je zabranjen. Određene obično dopuštene rute i područja može se proglasiti izvan granica kretanja. Natjecatelji koji namjerno ulaze u zabranjeno područje će biti diskvalificirani.


FORBIDDEN ROUTES ZABRANJENE RUTE


FORBIDDEN ROUTES ZABRANJENE RUTE

Fairness!


PROBLEM SOLVING RJEŠAVANJE PROBLEMA

DECISION POINT ...

...is the only point to give “names” to flags

MJESTO ODLUKE je jedino mjesto na kojem se može “imenovati” zastavice.


PROBLEM SOLVING RJEŠAVANJE PROBLEMA

A competitor “gives names” to the flags from the “Decision Point” which is marked on the terrain, but it is not marked on the map. Natjecatelj “imenuje” zastavice sa “Mjesta odluke” koje je označeno na terenu, ali nije označeno na karti.


PROBLEM SOLVING RJEŠAVANJE PROBLEMA

Flags are being read from left to right.... Zastavice se čitaju s lijeva na desno....


PROBLEM SOLVING RJEŠAVANJE PROBLEMA

Flags are being read from left to right, regardless to their distance.

Zastavice se čitaju s lijeva na desno, bez obzira na udaljenost.


PROBLEM SOLVING RJEŠAVANJE PROBLEMA

Deciding - not from a “Decision Point” might be a problem!

C?

A

B

C? .........

Odlučivanje - ako nije s mjesta odluke može biti problem!


PROBLEM SOLVING RJEŠAVANJE PROBLEMA

Deciding from a “Decision Point” – it is clear which flag is which

A

B

C D E

Odlučivanje s mjesta odluke – jasno je koja je zastavica koja.


CONTROL DESCRIPTIONS OPISI KONTROLA

Foot Orienteering orijentacijsko trÄ?anje

Trail Orienteering precizna orijentacija

Number of markers on the terrain broj zastavica na terenu

A A-B A-C A-D A-E

Direction of view towards the control Smjer pogleda prema kontroli


PROBLEM SOLVING RJEŠAVANJE PROBLEMA

DECISION POINT ... make a decision! mjesto odluke... donesi odluku.

.... THAN PUNCH ... zatim perforiraj


PROBLEM SOLVING Trail orienteers use duplicated multiple choice control card.

No corrections ! Koristi se dvostruki karton s višestrukim izborom. Ne priznaju se ispravci!


DIFFERENCES IN CONTROL SETUP RAZLIKE U POSTAVI KONTROLA

Courses A - N

= Only one flag is set up correctly as described. The others are “fake” (cheating). Staze A-N. Samo jedna zastavica je OK. Ostale su “varalice”.


DIFFERENCES IN CONTROL SETUP RAZLIKE U POSTAVI KONTROLA

ELITE Courses

Only 1 is OK or none of them is OK = answer Z (Zero) = Only one flag can be set up correctly as described, but maybe none of them is set up correctly as described. ELITNE staze - jedna zastavica je postavljena korektno kako je opisano, ali mo탑da niti jedna nije postavljena kako je opisano -> odgovor je Z (nula).


DIFFERENCES IN CONTROL SETUP RAZLIKE U POSTAVI KONTROLA

Courses A – N on the terrain:

Answer must be A, B, C, D or E

Staze A-N na terenu – odgovor mora biti A,B,C,D ili E


DIFFERENCES IN CONTROL SETUP RAZLIKE U POSTAVI KONTROLA

ELITE Courses on the terrain: Answer: A, B, C, D, E or Z (Zero)

...can be only A or Z ELITNE staze na terenu – odgovor može biti A,B,C,D, E ili Z


TIMED CONTROLS

VREMENSKE KONTROLE


TIMED CONTROLS VREMENSKE KONTROLE

Timed controls are controls where the decision time is recorded. (with a stopwatch, within 60 seconds)

= Timing is stopped when a clear answer is indicated. - usually there are 2-3 timed controls per couse - they can be organized before start, on the course or after the course - there is no None/Zero answer Vremenske kontrole su one na kojima štopericom unutar 60 sekundi mjeri vrijeme odluke = vrijeme se zaustavlja kada se kaže jasan odgovor. Obično ih im 2-3, i to prije starte, za vrijeme staza ili poslije staze. Na njima nema Z odgovora.


TIMED CONTROLS VREMENSKE KONTROLE

Competitors are called to the timed control and shall be seated.

A separate, specially prepared map is used for each timed control.

Fairness!

Natjecatelji se prozivaju na vremenske kontrole i mora ih se posjesti.

Koristi se posebno pripremljena karta.


TIMED CONTROLS VREMENSKE KONTROLE


TIMED CONTROLS VREMENSKE KONTROLE

Timing is stopped when a clear answer is indicated. This may be either by the use of a pointing board

or using the International Phonetic Alphabet: “Alpha “, “ Bravo “, “ Charlie “, “ Delta “, “ Echo “ Vrijeme se zaustavlja kada se naznači jasan odgovor. To može biti pokazivanjem na ploči ili upotrebom međunarodnog fonetskog alfabeta – u izgovoru [Alfa], [Bravo], [Čarli], [Delta], [Eko]


RESULTS

REZULTATI


RESULTS REZULTATI

Competitors are ranked according to their points. Each correctly identified control (including Timed Controls) scores one point.

ďƒź

= 1 point

A wrong answer scores no points. Natjecatelji se rangiraju prema broju bodova. Svaka ispravno identificirana kontrola donosi jedan bod. Krivi odgovor ne donosi bodove.


RESULTS REZULTATI

Competitors with equal number of points are ranked according to their accumulated times at the “Timed Controls”.

Natjecatelji s jednakim brojem bodova rangiraju se u skladu sa svojim vremenom akumuliranim na “vremenskim kontrolama“.


RESULTS REZULTATI

TIMED CONTROLS 1.

A correct answer in 0-60 seconds scores one point.

2.

A wrong answer scores no points and a penalty of 60 seconds which is added to the time taken to answer.

3.

No answer in 60 seconds scores no points and a penalty of 120 seconds.

ďƒź

---

= 1 point + seconds

= 0 points + seconds + 60 seconds penalty

= 0 points + 120 seconds penalty

ToÄ?an odgovor nosi 1 bod i sekunde odgovora. Krivi odgovor unutar 60 sekundi ne nosi bodove i dodaje 60 sekundi penala na sekunde odgovora. Ne-odgovaranje ne nosi bodove i daje 120 sekundi penala.


RESULTS Example: PRIMJER:

REZULTATI


RESULTS correct answers

točni odgovori

+

seconds on TIMED CONTROLS sekunde

REZULTATI


RESULTS REZULTATI

All controls should be explained and solutions given in a form of graphic “Solution Sheet”

Sve kontrole trebaju se objasniti i rješenja dati u formatu lista sa grafičkim rješenjima.


TYPES OF COMPETITION TIPOVI NATJECANJA

CLASSIC EVENT

10-15 control points & 1-3 “timed controls”

SPRINT:

larger number of “timed controls”

TEMPO:

all controls are “timed controls”

KLASIKA – 10-15 kontrola, 1-3 vremenske kontrole SPRINT – veći broj vremenskih kontrola TEMPO – sve kontrole su “vremenske” kontrole


ORGANIZING TRAIL EVENT

ORGANIZIRANJE NATJECANJA U PRECIZNOJ ORIJENTACIJI


ORGANIZATION Startni prostor, ciljni prostor,....

ORGANIZACIJA

Start area, finish area, ....

... terrain with large net of pathways suitable for wheelchair competitors! Don’t forget: Ne zaboravite:

...teren s velikom mreĹžom puteva koji su pogodni kretanju natjecatelja u kolicima


ORGANIZATION ORGANIZACIJA

+ you need: • a very good map • a qualified course setter

+ potrebna je vrlo dobra karta i kvalificirani postavljač


ORGANIZATION ORGANIZACIJA

MAP: International Specification for Sprint Orienteering Maps = ISSOM (2007)

• high quality map, ISSOM • 1:4000 or 1:5000 • with large net of pathways! Karta visoke kvalitete, ISSOM standard, 1:4000 ili 1:5000, s velikom mrežom puteva


ORGANIZATION ORGANIZACIJA

MAP: The most important thing are well drawn relative positions of mapped objects! Karta – Najvažniji su relativni odnosi (međusobne pozicije) nacrtanih objekata.


ORGANIZATION COURSE SETTER:

ORGANIZACIJA

The higher level of the competition there is, the higher experienced course setter you need! Organizing is complicated! It requires numerous visits to the terrain, map corrections and a lot of checking from all angles.

Postavljač – što je viši nivo natjecanja, potrebno je da je postavljač iskusniji. Organizacija je komplicirana i zahtjeva mnogobrojne obilaske terena, korekcije na karti i provjere iz svih kuteva.


ORGANIZATION Example: Primjer:

ORGANIZACIJA

To make it easier, for start, you can use a cotout from an old 1:10 000 map, switch it into ISSOM 1:5000 (1:4000), and make partial corrections where it is important for control setup.

Kako bi si olakšali, za početak se može koristiti izrez iz neke stare karte mjerila 1:10 000, prebačen u ISSOM standard mjerila 1:5000 (1:4000), i napraviti djelomične korekcije u dijelovima bitnim za zadatke.


ORGANIZATION ORGANIZACIJA

Example: Primjer:

Cotout from an old 1:10 000 map

Same map switched to ISSOM 1:4000, with corrections

Izrez iz stare karte mjerila 1:10 000

Ista karta prebaÄ?ena u ISSOM 1:4000, s korekcijama


ORGANIZATION Example: Primjer:

Simpified Solution sheet

Pojednostavljeno davanje rješenja


ORGANIZING SIMPLE TRAINING

ORGANIZIRANJE JEDNOSTAVNOG TRENINGA


TRAINING TRENING

Make it simple and start now! No visits to the terrain in advance!

How? UÄ?ini sve jednostavnim i poÄ?ni odmah! Bez posjeta terenu unaprijed! Kako? ...


TRAINING TRENING

How to train without big preparations? 1. Pick a map, circle the points 2. Describe only a correct position (use your imagination!) and print descriptions without the second and last column 3. Go to a terrain with flags 4. First put a correct flag, and than “throw” the others around to make a problem! 5. Check from where you can see all flags and mark a “decision point” with something (use a chalk, or a piece of paper) 6. Give people only a pen to answer with letters A-D(Z) into control description on the map (into the second column you left empty) - they should distinquish how many flags they see themselves 7. Take a good photo or a movie with your digital camera instead making a solution sheet ... to discuss it later


TRAINING TRENING

What can go wrong? 1. You don’t see what you imagined... 2. The terrain looks diferent than it is mapped You can: - omit that problem - or move the decision point off the path and into terrain! .... and don’t worry about strict rules .... it is only a training, isn’t it?


TRAINING Kako trenirati bez velikih priprema 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Izaberite kartu, zaokružite točke Opiši zesamo točnu poziciju (upotrijebi maštu!) i isprintaj opise kontrola bez druge i zadnje kolone Dođite na teren sa zastavicama Prvo postavite ispravnu zastavicu, a zatim “pobacaj” ostale uokolo kako bi stvorio problem. Provjerite mjesto s kojeg se vide sve zastavice i zamarkiraj “mjesto odluke” koristeći kredu ili komad papira. Dajte natjecateljima samo olovku kako bi odgovorili slovima A-D(Z) u drugu kolonu u opisima koja je ostavljena prazna – sami bi trebali otkriti koliko je zastavica postavljeno. Fotografirajte ili snimite kontrolu digitalnim fotoaparatom umjesto da izrađujete “solution sheet” za diskusiju poslije

Što može poći po krivu? 1. 2.

TRENING

Ne vidite što ste zamislili... Teren izgleda drugačije nego što je nacrtano na karti

Možete - izbaciti taj problem - ili pomaknuti mjesto odluke s puta unutar terena .... pritom nemojte mariti za stroga pravila.... to je samo trening, nije li?


TRAINING Example:

TRENING


ADVANTAGES / DISADVANTAGES PREDNOSTI I NEDOSTACI

Disadvantages of organizing Trail Orienteering 1. Setting controls and course planning is complicated and time requiring 2. Map must be extraordinary correctly mapped. For official events should be made especially for trail orienteering 3. Terrain should be suitable for paralympic competitors using wheelchairs

Nedostaci kod organiziranja natjecanja u preciznoj orijentaciji 1. Postavljanje kontrola i planiranje staza je komplicirano i vremenski zahtjevno 2. Karta mora biti izvanredno toÄ?no nacrtana. Za sluĹžbena natjecanja karta treba biti nacrtana posebno za preciznu orijentaciju 3. teren mora biti pogodan za natjecatelje u paralimpik kategoriji koji se koriste kolicima


ADVANTAGES / DISADVANTAGES PREDNOSTI I NEDOSTACI

Advantages of practicing Trail Orienteering 1. Orienteering technique comes to the top relating to all other parameters. 2. It is great for learning. It develops almost all orienteering skills, especially map reading, and 3D perception of the landscape. It builds up concentration abilities this all is useful in all other orienteering disciplines, and even with high level orienteer's. 3. Events are very quiet and peaceful, they don’t require large areas. You don’t need many organizers on average level events. It can be held in parks, botanical gardens, nature reserves or anywhere where running is not allowed. 4. It creates an atmosphere of equality between competitors of different age, sex or physical abilities. Prednosti bavljenja preciznom orijentacijom: 1. Tehnika orijentiranja dolazi na prvo mjesto ispred ostalih parametara 2. Odlično je za učenje. Razvija skoro sve orijentacijske vještine, posebno čitanje karte i 3D percepciju prostora. Uvelike gradi koncentracijske sposobnosti – sve to je korisno i u svim drugim disciplinama orijentacijskog sporta, čak i kod vrhunskih natjecatelja 3. Natjecanja su vrlo tiha i mirna, ne zahtjevaju velika područja, ne treba puno organizatora na prosječnim natjecanjima. Mogu se održavati u parkovima, botaničkim vrtovima, prirodnim rezervatima kao i drugdje gdje trčanje nije dozvoljeno . 4. Stvara se atmosfera jednakosti između natjecatelja različite dobi, spola i fizičkih sposobnosti.


... ...

More about trail orienteering in practice.... ... next time! Please do contact us if you need any additional information or you want to organize lectures in your country vihor@vihor.hr


the end kraj

Good luck to everyone!

Sretno

s v i m a!

Presentation of trail orienteering  

Presentation of trail orienteering sport discipline - for any additional information olease do contact us on our e-mail: vihor@vihor.hr