Page 1

8

Europa i l´unió europea

COMPETÈNCIA COMUNICACIÓ L. El marc físic

Es tracta de les àrees en què juntament amb

La Unió Europea ocupa l'extrem occidental

zones de l'interior d'Espanya i d'Irlanda, es

del continent euroasiàtic. Reuneix condicions

localitzen les menors densitats

molt favorables per a l'assentament humà i

demogràfiques de la Unió Europea.

per al desenvolupament d'activitats

En definitiva, el territori comunitari

socioeconòmiques. Només a l'extrem

configura un espai relativament homogeni on

septentrional i als territoris situats al nord

predomina la moderació davant els extrems

del Cercle Polar Àrtic, a Finlàndia i a Suècia,

però que, alhora, amaga contrastos

així com a les grans altures alpines del sud-

significatius.

est de França i del nord d'Itàlia, les

ANDRÉS RODRÍGUEZ POSE. La Unión

condicions físiques limiten en cert grau el desenvolupament dels assentaments humans.

Europea

1


1

El relleu, els rius i els climes d'Europa

8

El continent europeu Europa està envoltada per l'oceà Glacial Àrtic, al nord; l'Atlàntic a l'oest; el mar Mediterrani, al sud; i Àsia, a l'est. Al seu territori es distingeixen: ! Europa del nord, formada per les penínsules de Kola, Escandinàvia i Jutlàndia, les illes Britàniques i Islàndia. ! Europa Central, Oriental i Occidental, constituïdes per la major part de l'Europa continental. ! Europa del Sud, formada per la costa mediterrània, les penínsules Ibèrica, Itàlica i Balcànica, i illes com Sicília, les

La península Escandinava es troba a la zona més al nord d´Europa. (Goteborg, Suècia)

Canàries, Còrsega, Sardenya i les Cíclades. Europa està formada per una banda continental i per nombroses penínsules i illes.

El relleu i els rius d'Europa Les principals formes del relleu europeu són: Muntanyes. Les grans serralades es troben al centre i al sud. Destaquen els Alps, els Pirineus, els Carpats i els Balcans. Al nord hi ha les muntanyes Escandinaves. Els Urals formen el límit entre Europa i Àsia. Planures. Es destaquen la plana de l'Europa Oriental. Altres formes planes són els altiplans, com el que ocupa el centre de la península Ibèrica.

Els Alps formen una gran serralada amb una elevada altitud mitjana. (Alps italians)

Costes. Al nord són escarpades, amb golfs estrets i profunds, anomenats fiords, al sud abunden les platges. Els rius europeus presenten diferències de règim i de cabal, a causa del clima i el relleu. Pertanyen a quatre vessants: Vessant atlàntic. Els rius són cabalosos. El més importants son el Tajo, el Loira, el Sena, el Tàmesis, el Rin, l'Elba, l'Oder i el Vístula. Vessants dels mars Negre i Caspi. Són llargs, cabalosos i de règim regular. Destaquen el Danubi, el Dnièster, el Dnièper, el Don i el Volga. Vessant mediterrani. Són curts i de règim irregular. Destaquen el Po, el Tíber, el Roine i l'Ebre. Vessant àrtic. Són cabalosos, com el Dvina. Les principals formes del relleu europeu són les muntanyes, les planures i les costes. Els rius d'Europa presenten diferències de cabal i de règim segons el clima i el relleu.

2

El riu Volga és el més llarg d´Europa, a su pas per Volgogrado (Rúsia)


8 ACTIVI TA T S

Els climes d'Europa Europa està situada en una zona temperada de la terra, però al seu territori podem trobar diversos climes: ! Oceànic, al nor i al nord-oest. Les temperatures són

R

Completa la taula en el quadern. Relleu d´Europa Muntanyes Planes

suaus i les precipitacions abundants. ! Continental, a l'Europa central, amb temperatures altes a l'estiu i baixes a l'hivern i precipitacions escasses. ! Mediterrani, al sud. Les temperatures són elevades i les precipitacions escasses. ! Polar, a les zones més al nord, en les quals el fred és intens. A Europa hi ha grans diferències climàtiques.

Mapa físic d’Europa

3

Costes

 Escriu els climes principals d'Europa

i les característiques que tenen. Indica les diferències que hi ha } entre els rius dels vessants mediterrani i dels mars Negre i Caspi.  Observa el mapa físic d'Europa i relaciona cada riu amb el mar en què desemboca. Roine ¦

¦ Mar del Nord

Danubi ¦

¦ Mar mediterrani


2

8

La població i l'economia d'Europa

La distribució de la població europea Europa té actualment 730 milions d'habitants aproximadament, que ocupen una escassa porció de les terres emergides del planeta. La seua població es distribueix d'una manera desigual: ! Les zones més poblades es localitzen a les costes

Oceà Atlàntic

del mar del Nord i del mar Mediterrani occidental i en alguns punts de l'Europa central. En aquestes zones se situen els països amb unes densitats de població més grans, com ara els Països Baixos, Bèlgica, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia Una gran part d'aquesta població és urbana. ! Les zones menys poblades estan situades al nord i Mar Mediterrani

a l'est del continent, a països com ara Islàndia, Noruega, Finlàndia, i el nord de Rússia, que tenen densitats de població molt baixes i en les quals una gran part de la població es rural.

2

Densitat de població. Habitants per km Més de 500

De 100 a 200

De 10 a 50

De 200 a 500

De 50 a 100

Menys de 10

Europa té aproximadament 730 milions d'habitants. Una gran part d'aquesta població viu a les costes de l'oest d'Europa.

Les característiques de la població d'Europa La població d'Europa presenta aquestes característiques: ? El creixement natural és molt baix, a causa de la baixa natalitat. La mortalitat també es baixa i l'esperança de vida, que és una estimació dels anys que viuran els habitants d'un lloc, és alta d'aproximadament 80 anys. Com a conseqüència d'això, la població europea tendeix a l'envelliment. ? L'Europa occidental és una de les destinacions principals dels immigrants, que procedeixen de l'est del continent, d'Àfrica o d'Àsia. A Espanya, França, Regne Unit o Alemanya representen aproximadament el 10% de la població. La població d'Europa té un creixement natural molt baix. Una part de la població és immigrant.

4

En l’actualitat, Europa és una de les zones més poblades de la Terra Amsterdam (Països Baixos)


8 Els sectors econòmics d'Europa Els sectors econòmics d'Europa es distribueixen de la manera següent: El sector primari està molt mecanitzat, raó per la qual ocupa molt poca població. L'agricultura es localitza al sud, on es cultiven cereals, vinya i olivera, i a la Plana D'Europa Central, on destaquen cereals i el regadiu. La ramaderia es troba en àrees muntanyoses, igual que la mineria. El sector secundari és un dels més potents del món. En l'actualitat, el 30 % dels europeus treballen en diversos tipus d'indústria, com l'alimentària, la siderúrgica i la tèxtil, o en d'altres de més modernes, com la tecnològica. El sector terciari ocupa dos terços de la població, que és dediquen al comerç, al transport, al turisme o a les finances. Els

El sector secundari a Europa continua mantenint indústries com l’automòvil.

majors percentatges del sector de serveis es donen a l'Europa occidental. La major part de la població europea treballa en el sector de serveis. El sector primari és poc nombrós i el secundari és un dels més importants del món L'envelliment de la població europea Fa mig segle, els europeus vivien una mitjana de 70 anys. Actualment, als països de l'Europa occidental, l'esperança de vida és de 80 anys. L'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat contribueixen a l'envelliment de la població europea. Per això, els governs posen en marxa polítiques destinades a atendre las necessitats de les persones majors. ? Indica quines mesures es poden posar en marxa per a atendre les persones majors. ? El secundari és el sector econòmic més

ACTIVI TA T S

important d'Europa.

R

Corregeix les oracions en el quadern per a fer un resum. ? La població europea és jove i es caracteriza

 Localitza en el mapa d'Europa les zones amb densitats superiors a 200 habitants per

per una alta natalitat.

km2 i les principals ciutats europees.

? L'agricultura europea ocupa moltes persones, a causa de la seua alta mecanització.

}

Per què Europa és una de les destinacions principals dels immigrants

5

de tot el món?


3

8

La Unió Europea

La integració europea des del segle XX La Unió Europea es una organització internacional que agrupa diversos països europeus a través d'un sèrie d'acords de caràcter polític, social i econòmic. Durant segles. Europa va ser escenari d'enfrontaments entre països. Després de la Segona Guerra Mundial es va impulsar la integració dels països europeus En una organització internacional. Aquesta integració europea ha passat per diferents fases: ! En 1957, França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos van firmar el tractat de Roma, pel qual es creava

El tractat de Roma es va signar amb la finalitat de crear la Comunitat Ecomòmica Europea.

la Comunitat Econòmica Europea o CEE. Tenia com a objectiu organitzar un mercat comú europeu al qual més tard es van incorporar el Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, Grècia, Espanya i Portugal. ! En 1992, els dotze països de la CEE van firmar el tractat de Maastricht, per a enfortir la unió econòmica i crear una unió política. La CEE es va convertir llavors en la Unió Europea o UE, que des de 2007 està formada per vint-i-set països. En 1957, sis països europeus van formar la CEE. El 1992 es va crear la Unió europea que hui agrupa 27 països.

Adhesió de Espanya i Portugal 1986

Les institucions de la Unió Europea La Unió Europea té unes institucions des de les quals s'organitzen la política comuna. Les més importants són: El Parlament, compost pels parlamentaris dels estats membres elegits pels ciutadans majors d'edat cada cinc anys. El Parlament elabora les lleis, aprova els pressupostos i controla el funcionament d'unes altres institucions. El Consell format pels caps d'estat i de govern de tots els estat

El mapa dels 27 països

membres. S'encarrega de dirigir la política exterior i la seguretat comuna. La Comissiò, constituïda pel president i els comissaris, que s'ocupen d'assumptes, com ara la justícia o l'agricultura. S'encarrega de garantir que es complisquen els acords. Unes altres institucions són el Tribunal de Justícia, que s'encarrega que es complisquen les lleis; el Tribunal de Comptes i el Banc Central Europeu, que s'ocupen dels assumptes pressupostaris i Edifici del Parlament Europeo a Estrasburg

financers. Les institucions principals de la Unió Europea són el Parlament, El Consell i la Comissió.

6


4

8

Els habitants: mombre i distribución

La Unió Europea té 500 milions d'habitants, ocupa una 2

superfície de 4.308.000 km . Les seues principals àrees metropolitanes són Londres amb 12 milions, París amb més d'11 milions i Madrid amb quasi 6 milions.

ACTIVI TA T S

R

}

Completa el text següent per a fer un resum del que has aprés.

Londres

Completa en el quadern aquesta taula.

La Unió Europea és una ............. formada per

Institució

diversos països europeus. El 1957, ............... països van signar el tractat de .............., pel qual es va crear

Parlament Consell

la ................ . El 1992, els ........... països que

Comissió

Format per S’encarrega de

formaven la CEE van signar el tractat de .........., pel qual es va crear la ......., que en l'actualitat està





Indica quines són les funcions del Tribunal de Justícia, del Tribunal de Comptes i del Banc Central Europeu.

formada per ......... països. Relaciona els països de la Unió Europea amb l'any d'incorporació. Espanya ¦ ¦ 1957 Bèlgica ¦

¦ 1973

Àustria ¦

¦ 1986

Dinamarca¦

¦1995

÷ Ela bora una llista amb els països que formen la Unió Europea. Ordena'ls per l'any d'incorporació i escriu al costat el nom de la seua capital.

7


5

El douzelage: un projecte europeu

8

Altea

La idea de "Douzelage" va nàixer en 1989, en l'emparellament de les ciutats de Granville, a França, i del Sherborne, en el Regne Unit. En 1991, els delegats de dotze ciutats europees (un per país) li firmaven la carta de "Douzelage" a Granville. Es tractava de l'emparellament de dotze ciutats dels dotze països de la Comunitat europea. Esta compta amb més membres ara. El Douzelage significa (aguanta ,recolza) la promoció i el suport del desenvolupament i el canvi d'idees intereuropees: recolzar l'intercanvi cultural entre les ciutats europees.

9

Altea és la ciutat espanyola que participa en el “douzelage”


4

8

El douzelage

COMPETÈNCIES DIGITALS

http://www.douzelage.org

Completa esta taula con todas las ciudades del "douzelage" pots realitzar-ho en suport informàtic, utilitzant un processador de textos o una presentació de diapositives. Ciutat: Població

País:

Mapa

Llengües:

Població

ALTEA 23.000 hab

ESPANYA 46 000 000 hab

BAD KÖZTING 7.500 hab

ALEMANYA 82 000 000 hab

Castellà i Valencià

Alemany

9

Foto ciutat


APRÉN A APRENDRE

8

Europa és un continent que es troba a la zona temperada de l'hemisferi nord. POBLACIÓ I RELLEU I CLIMES

RIUS

Ü Està format per una part continental i per nombroses illes. Ü Al centre destaca la Ü

ECONOMIA

Ü

Els rius del vessant

Es distribueix irregularment

atlàntic tenen cabal

pel territori.

abundant.

La població té un creixement

Els del vessant

plana de l'Europa Central. Ü Al sud hi ha muntanyes

natural baix i tendeix a

mediterrani no són molt

l'envelliment.

elevades, com el Caucas,

llargs i tenen un cabal

Rep un gran nombre

els Alps els Pirineus o els

irregular.

d'immigrants.

Ü

Els del vessant del Mar

Balcans. Ü A Europa hi ha climes molt diferents. ELBRUS

Ü

La majoria de la població

Negre i del Caspi són llargs i

europea treballa en el sector

amb cabal abundant.

de serveis.

Els del vessant àrtic són llargs i de cabal abundant.

La Unió Europea és una organització internacional que agrupa diversos països europeus. LA UNIÓ EUROPEA Ü

Té l'origen en la Comunitat Econòmica Europea, que el 1992 va passar

a anomenar-se Unió Europea. Ü

Les seues institucions principals són el Parlament, el Consell, la

Comissió, el Tribunal de Justícia i el de Comptes.

Organitza la informació

EUROPA

És

Un grup de països va formar la

.............

.............

Es caracteritza per

Té institucions que són

Relleu

Climes

Rius

Població

.............

.............

.............

.............

.............

10

.............

............. .............

.............


1

8

1. Anomena dos tipus de clima que es donen al continent europeu i enumera'n les característiques principals.

5. Quins dos continents separen la serralada dels Urals? A quin país es troben aquestes muntanyes?

2.

Copia el mapa físic d'Europa i

assenyala-hi les penínsules i les illes

6.

principals. Situa-hi les serralades, les planes i

Corregeix les oracions flases.

els rius més importants.

Escriu V si és verdader i F si és fals. a) L'agricultura europea es caracteritza per la manca de mecanització. b) El sector primari a Europa és el que ocupa més població activa. c) A Europa només hi ha indústries tradicionals, com la tèxtil i la siderúrgica. d) El turisme, les finances i la sanitat s'inclouen dins del sector de serveis. e) La ramaderia i la mineria es localitzen a les zones de la plana.

7.

Explica en el quadern com es

distribueix la població europea i indicàn 3.

Completa en el quadern aquests mots

breument les característiques.

encreuats dels riu esuropeus. 3

4 D

È

5 T

2

8.

Localitza aquests països en el mapa de

la Unió Europea i indica'n el nom de les capitals.

V 1

R

1. Riu del vessant mediterrani 2. Riu del vessant del mar Caspi

9.

3. Riu del vessant del mar Megre.

i relaciona- les amb fletxes.

4. Riu del vessant àrtic

Parlament Ü

Copia en el quadern les dues columnes

5. Riu del vessantatlàntic.

territori comunitari. Comissió Ü

4. Consulta el mapa polític d'Europa i escriu en el quadern el nom del països que ocupen

Ü Aprova les lleis europees. Ü Decideix la política de la

Consell

cada una de les penínsules principals del continent.

Ü Administra justíciaen el

Ü

Unió. Ü Vigila que es complisquen

11

els acords


COMPETÈNCIES DIGITALS

VIATGE DE 8 DIES PER EUROPA Inventa un itinerari per a viatjar des d'Espanya a Suècia. Agafa un mapa d'Europa i dibuixa el teu itinerari tenint en compte: Hauràs de passar almenys per 3 ciutats que pertanguen al douzelage. Fes un fullet turístic del teu viatge com si estigueres treballant en una agència de viatges.

ESTUDIAR UN PAÍS EUROPEU Elabora un lloc web que almenys continga les següents pagines web: 1.Portada 2.Situació 3.Relleu 4.Clima i vegetació 5.Rius i llacs 6.Patrimoni artístic i natural

12

8

EUROPA I L'UNIÓ EUROPEA  

El relleu, rius i climes d'Europa. La població i economia d'Europa. La Unió Europea. El douzelage, un projecte europeu.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you