L'energia

Page 1

11

L’ENERGIA

Energies renovables Uns dels grans problemes de la humanitat és la dependència dels combustibles fòssils, ja que provoquen un fort impacte ambiental a més de trastorns econòmics. El repte està a aconseguir que les energies alternatives i renovables substituïsquen a poc a poc eixos combustibles. L'avantatge principal de les energies renovables és que tenen un menor impacte ambiental, ja que redueixen el nombre de contaminants a l'atmosfera i, a més a més, tenen una distribució territorial més dispersa i no tan concentrada. L'ús continuat de les anomenades energies brutes ha contribuït al canvi climàtic, que provoca inundacions, temporals forts, períodes de sequera greus, etc., amb el perjudici econòmic consegüent. Això, per si mateix, seria prou argument per a buscar una alternativa menys destructiva, però el simple record d'algunes de les marees negres que ha provocat, i el posterior poder devastador, ens obliga a buscar urgentment una solució al problema i a invertir en la recerca i el desenvolupament d'energies netes. MERCHE S. CALLE publicat en Magacine Waste

1


1 1.

11

L'energia

Formes d'energia

L'energia és la capacitat que tenen els cossos per a produir canvis al seu voltant. L'energia es manifesta mitjançant un canvi o una transformació. Per exemple, quan deixem un objecte al sòl, al cap d'un temps determinat notem que li canvia la temperatura; aquesta transformació és la manifestació de l'energia del Sol. L'energia es pot presentar de diverses formes: · Energia mecànica o cinètica. És la que tenen els cossos en moviment, com un cotxe circulant. R · Energia lluminosa. És la que tenen els cossos que emeten llum, com el Sol o les bombetes. · Energia sonora. És l'energia que generen els cossos que emeten so, com els instruments

R

Embassament. L'aigua que emmagatzema té energia mecànica, ja que es pot deixar eixir per un canal a molta velocitat.

musicals. · Energia elèctrica. És la que utilitzen els aparells elèctrics, com una batedora o un ordinador. · Energia tèrmica o calorífica. És la que s'allibera en forma de calor, com una estufa. · Energia química. Com la que aporten els aliments, les piles o els combustibles. · Energia nuclear. És la que generen alguns elements químics, com l'urani o el plutoni.

Calculadora amb cèl·lula fotoelèctrica. La cèl·lula fotoelèctrica (fletxa) transforma

2.

L'energia es transforma

l'energia lluminosa en energia elèctrica.

Una forma d'energia pot transformar-se en altra forma d'energia diferent. Així, per exemple, quan encenen una torradora, l'energia elèctrica es transforma en tèrmica: o al nostre cos, l'energia química dels aliments es transforma en energia mecànica quan ens movem.

Gran Telescopi

Alguns d'aquests canvis són més senzills que uns altres. Per exemple, és fàcil transformar l'energia cinètica en energia sonora quan piquem les mans, però és més difícil transformar energia sonora en moviment. L'energia és la capacitat que tenen els cossos per a produir canvis al seu voltant. Hi ha moltes formes

Focs artificials. L'energia química de la

d'energia: mecànica elèctrica, sonora, etc

pólvora dóna lloc als focs artificials.

Una forma d'energia es pot transformar en altres formes diferents.

2


1 3.

11

L'electricitat

L'electricitat procedeix d'altres formes d'energia que hi ha en la naturalesa, com ara l'energia cinètica del moviment, tant de l'aigua com del vent, o l'energia química pròpia del carbó. L'electricitat és una forma d'energia molt útil: · Es transporta fàcilment a través de cables. · Es transforma en altres tipus d'energia, per exemple, en energia lluminosa a través d'una bombeta o en energia tèrmica en el cas d'un calefactor. L'electricitat es transporta i arriba a les

L'electricitat és una forma d'energia molt útil perquè es transporta fàcilment i es transforma en altres tipus d'energia..

cases a través de cables d'alta tensió.

Qüestions 1.

Copia i completa les oracions per a fer un resum del que has aprés.

2.

Relaciona en el quadern cada dibuix

amb el tipus d'energia que representa.

· L' ........ és la capacitat dels cossos de produir

Electrica

............ al seu voltant. · Hi ha diverses formes d'energia: ......., .......,

Sonora

R

......., ......., ......., ......., i ......., I cada una es pot ....... en unes altres. · L' ....... és una forma d'energia útil perquè es La nostra galàxia ..... fàcilment i es ..... en unslaaltres tipus Via Làctia d'energia.

Centrals hidroelèctriques Transformen l’energia mecànica dels corrents d’aigua en electricitat.

RENOVABLES

Generadors eòlics Transformen l’energia mecànica del vent en electricitat

Plaques solars Aprofiten l’energia solar o la transformen en electricitat.

Combustibles obtinguts de biomassa S’obtenen, per exemple, a partir de cultius.

3

3

Quimica


2 1.

11

Les fonts d'energia

Les fonts d'energia

Les fonts d'energia ens proporcionen l'energia que ·

necessitem. Les podem classificar en dos tipus: Fonts d'energia renovables. Són les que es regeneren a mesura que es gasten o hi ha en grans quantitats, com ·

el vent o el Sol, Fonts d'energia no renovables. Són les que es poden esgotar perquè hi ha quantitats limitades, com ara el petroli o el carbó. Les fonts d'energia poden ser renovables, si es

Asteroide Eros, de 33 km de longitud. El 14 de febrer de 2001, una nau espacial s’hi va posar i envià imatges de la superfície.

regeneren o hi ha en grans quantitats, o no renovables, quan es poden esgotar.

2.

Les fonts d'energia més utilitzades

Les fonts d'energia més comunes són: · Els combustibles. En cremar-los es transforma l'energia química en energia tèrmica. Els combustibles utilitzats amb més freqüència són: O

El carbó. S'obté a les mines i s'utilitza per a l'obtenció d'electricitat i per a calefacció.

O

El gas natural. Es troba en jaciments subterranis. S'extrau mitjançant pous i es distribueix per

Fa uns 50.000 anys, un meteorit de grans mides va colpejar el sòl amb força i va produir el cràter meteorític Barringer, en Arizona, que mostra esta foto

canonades a la indústria o a les cases. S'utilitza per exemple, per a calefacció i per a obtindre aigua calenta. O

El petroli. També s'extrau mitjançant pous. Es distribueix en barrils. Del petroli s'obtenen gasolina,

·

gasoil i altres productes derivats.

·

L'aigua. L'energia cinètica dels salts d'aigua dels embassaments s'aprofita per a produir energia elèctrica. El vent. Als parcs eòlics s'aprofita l'energia cinètica del vent en moviment per a obtindre electricitat. ·

L'urani i el plutoni. Son materials radioactius. S'utilitzen per a produir energia tèrmica a les centrals nuclears. Les fonts d'energia més comunes són els combustibles, l'aigua, el vent i els elements radioactius.

4

Cometa Halley. Els cometes reflecteixen la llum solar. Els més brillants es poden observar a simple vista quan s’acosten al Sol.


2 3.

11

Altres fonts d'energia Planeta nan

El Sol. Genera energia tèrmica i lluminosa. Mitjançant les plaques solars, aquesta energia es transforma en energia elèctrica. ·

La biomassa. Procedeix dels residus orgànics. Es transforma en energia tèrmica mitjançant combustió. ·

Roques i aigües de zones volcàniques. Contenen molta energia tèrmica que es transforma

Les plaques solars capten l'energia del Sol i la transformen.

en energia elèctrica. ·

Onatge i marees. Contenen energia cinètica que s'aprofita per a obtindre energia elèctrica.

El Sol, la biomassa, les roques i les aigües de zona volcànica i l'onatge i les marees són altres fonts d'energia.

Qüestions 1. Copia i completa l'esquema per a organitzar el que has après. Fonts d’energia

{ 4 4 4

Renovables o ......... Les més usades són Altres fonts d’energia són .....

2. En què es diferencien les fonts d'energia renovables y les no renovables? Posa un exemple de cada tipus.

Centrals nuclears Transformen l’energia nuclear de les substàncies radioactives en electricitat.

Centrals tèrmiques Transformen l’energia química dels

NO RENOVABLES

·

Hi ha altres fonts d'energia menys utilitzades.

Carbó S’obté en mines.

Petroli i gas natural S’obtenen

Substàncies radioactives S’obtenen en

5


3

La producció d'electricitat

11

1. La producció d'electricitat L'electricitat és una forma d'energia que s'obté directament de la naturalesa. Es produeix a les centrals elèctriques a partir de fonts d'energia diferents. Segons la font d'energia que utilitzen, les centrals elèctriques poden ser: · Centrals hidroelèctriques. Són les més comunes. Utilitzen l'energia dels salts d'aigua dels embassaments. L'aigua cau amb força i entra a gran pressió en una canonada on hi ha una turbina, que és un dispositiu semblant a una hèlice que, en girar, genera electricitat. · Centrals tèrmiques. Obtenen energia cremant combustibles, com ara el carbó i el petroli. L'energia

Les centrals nuclears utilitzen urani o plutoni

tèrmica de la combustió calfa aigua que es transforma en

per a produir energia tèrmica.

vapor. El vapor mou una turbina que quan gira, produeix

(Central de Cofrents)

electricitat. · Centrals nuclears. Utilitzen urani o plutoni per a produir l'energia tèrmica. Aquesta energia s'utilitza per a obtindre el vapor d'aigua que mou una turbina que genera electricitat. · Centrals solars. Transformen l'energia del Sol en electricitat mitjançant un dispositiu anomenat placa fotovoltaica. · Parcs eòlics. Usem l'energia cinètica del vent. El vent mou les aspes d'uns enormes molins, que s'anomenen

Les centrals elèctriques poden ser

aerogeneradors. El moviment es transmet a un generador

o parc eòlics.

hidroelèctriques, tèrmiques, nuclears, solars

que produeix electricitat.

Central hidroelèctrica

Espiral

6

Irregular


3 2.

11

Transportar l'electricitat

Després de produir l'electricitat a la central elèctrica, cal transportar-la als llocs en que s'utilitzava, com ara les ciutats, les indústries, els aeroports o les vies del tren. L'electricitat es transporta per la xarxa de distribució, que és un conjunt de cables connectats entre si. Els cables que transporten l'electricitat es distribueixen penjats de torres o pals. Quan arriben a zones habitades, els cables s'enterren per a evitar

L'electricitat produïda en una central elèctrica

accidents.

es transporta mitjançant la xarxa de distribució fins a les zones en què s'utilitzarà.

Central tèrmica Transformador Transport Producció de vapor

d’electricitat

Generador Turbinas

combustió

Qüestions 1. Copia el text següent i subratlla'n les paraules més importants.

3. Copia les dues columnes en el quadern i relaciona-les amb fletxes. l Tèrmica l

L'energia elèctrica s'obté a les centrals elèctriques, que poden ser: hidroelèctriques, tèrmiques, nuclears, solars o parcs eòlics. L'electricitat produïda es transporta fins als llocs d'ús mitjançant la xarxa de distribució. 2. Explica què són les centrals elèctriques.

7

Urani

Hidroelèctrica l l

Combustible

Solar l

l

Aigua

Nuclear l

l

Vent

Parc eòlic l

l

Sol


4 1.

11

Els usos de l'energia

Els problemes de l'energia

Tots els aparells que utilitzem necessiten algun tipus d'energia per a funcionar. La major part d'aquesta energia procedeix dels combustibles i de les centrals hidroelèctriques, tèrmiques i nuclears. La seua producció i ús comporta nombrosos problemes. · Canvis en el paisatge. Per a construir embassaments i emmagatzemar l'aigua que necessiten les centrals hidroelèctriques, s'han inundat valls amb camps de cultiu i fins i tot, amb localitats.

La construcció d'embassaments obliga a

· Efectes negatius sobre els éssers vius. Les preses inundar grans extensions de terreny. bloquegen les rutes de migració de molts peixos. Les línees En 1977 va desaparéixer el poble de Campos elèctriques fan que els ocells hi xoquen i moren. d'Arenós davall les aigües del riu Millars en · Contaminació. La crema de combustibles pels mitjans de l'embassament de Cortes d'Arenós.(Alt Millars transport o a les centrals tèrmiques produeix gasos i sutge - Castelló) que embruten l'aire. Aquesta contaminació implica un augment del diòxid de catboni en l'atmosfera, que contribueix al calfament global de la Terra. Uns altres gasos poden combinar-se amb el vapor d'aigua de l'aire i, en caure en forma de pluja, arrossegar les partícules contaminants que hi ha en l'aire i produir el que s'anomena pluja àcida. Els residus de les centrals nuclears també són perillosos, ja que poden contaminar el medi. Per això s'emmagatzemen en llocs molts segurs. · Esgotament de les fonts d'energia renovables. Els combustibles són fonts d'energia que no es renoven a La forma d'obtindre i utilitzar les fonts mesura que es consumeixen i es poden esgotar amb el pas d'energia pot provocar danys en el medi. del temps.

Els gasos que s'emeten a l'atmosfera contaminen l'aire i contribuyesen al calfament de la Terra.

La pluja àcida arrossega la contaminació que hi ha

8

en l'aire i danya els boscos.


4

11

2. Usos adequats de l'energia Una gran part de l'energia que consumin procedeix de fonts no renovables. És molt important fomentar l'estalvi d'energia per a disminuir les necessitats de producció i la contaminació ambiental. Per a estalviar energia, podem fer moltes coses: ? Apagar els llums de les habitacions quan no els necessitem i aprofitar la llum natural del dia. ? Utilitzar el transport públic, caminar o usar la bicicleta en lloc del transport particular. ? Apagar la calefacció o l'aire condicionat quan la temperatura siga l'adequada. Aïllar les cases de la calor a l'estiu i del fred a l'hivern. ? Evitar obrir la porta de la nevera continuament i no ficarhi aliments calents. L'estalvi d'energia disminueix les necessitats de producció i la contaminació ambiental.

Posa en pràctica les tres “R” reduir, reutilitzar i reciclar Les tres “R” ens ajuden a estalviar energia: Reduir significa gastar només el que cal. Per exemple, utilitzar les nostres pròpies bosses o carretons en anar al mercat. Reutilitzar significa tornar a utilitzar una cosa per a una altra finalitat diferent de l'original. Per exemple, usar els fulls impresos només per una cara per a fer dibuixos o comptes. Reciclar significa tornar a utilitzar el material de què està fet un objecte per a fabricarme un de nou. Per exemple, amb el vidre usat es poden fer botelles noves. Quines altres accions podem dur a terme en la vida diària per a posar en pràctica les tres “R”?

Qüestions 1. Escriu una oració amb cada sèrie de paraules per a resumir el que has aprés.

3. Copia les oracions que fomenten un ús correcte de l'energia.

!Obtenció i ús danys medi ambient !Éssers vius i paisatges efectes negatius

· Depositar el paper al seu contenidor · Apagar els llums innecessaris.

!Estalvi disminuir contaminació 2 .Explica què és la pluja àcida i per què es

· Deixar oberta la porta del frigorífic. · Anar a comptar amb un carretó.

produeix.

· Anar a comprar el diari amb bicicleta.

9


5

11

Aprén a aprendre

IRecorda L'electricitat és una forma d'energia que es manifesta com a electricitat estàtica i corrent elèctric. FONTS D'ENERGIA

L'ELECTRICITAT = És una forma d'energia molt útil, fàcil de transformar en unes altres i de transportar. = Es produeix a les centrals elèctriques a partir de fonts d'energia.

= Proporcionen energia = Poden ser: ! No renovables, com ara el carbó, el petroli o l'urani.

=Les centrals poden ser: tèrmiques, hidroelèctriques, nuclears, solars o parcs eòlics.

! Renovables com ara el vent, el sol o l'aigua.

=L'electricitat es transporta a través de la xarxa de distribució.

ÚS DE L'ENERGIA

}

· L'ús i la producció d'energia comporten problemes com ara canvis en el paisatge, contaminació per fums, sutge i altres residus, esgotament de les fonts d'energia no renovables, etc. · L'ús raonable de l'energia pot evitar aquests problemes.

Organitzalainformació L'ENERGIA

Es manifesta

La més utilitzada és

S'obté de

en forma de

....

La seua producció i ús causen

....

....

PROBLEMES Que poden ser

Que es produeix en

.... ....

....

10

Com ara

....


5

11

Activitats

1. Tria sis d'aquestes paraules, busca'n el significat i copia'l en el quadern. VOCABULARI biomassa

cinètica

combustió

marea

renovable

tèrmica

transport

turbina

xarxa

3. Anomena tres formes d'energia i posa un exemple de cada una. 4. Quins avantatges té l'electricitat com a forma d'energia? 5. Copia i completa la taula en el quadern. Tipus Energia

2. Copia les columnes en el quadern i

Energia solar

relaciona-les amb fletxes. Energia eòlica n

n

Ordinador

Energia elèctrica n

n

Gasolina

Energia sonora n

n

Vent

Energia química n

n

Trompeta

Energia nuclear n

n

Plutoni

Energia química No renovable Energia cinètica de l'aigua

6. Com s'aprofita l'energia del sol?

Energia i desenvolupament sostenible El desenvolupament sostenible persegueix usar els recursos del planeta sense esgotar-los i no emetre més contaminació que la que Terra pot suportar sense deteriorar-se. Per a aconseguir els dos propòsits, és fonamental trobar la forma de servir fonts d'energia renovables i no contaminants. Mentres tant, els ciutadans i les ciutadanes hem de tractar d'usar energia racionalment, sense malbaratar-ne. Elabora una redacció sobre el desenvolupament sostenible. Explica què és i què podem fer per a assolir-lo. COMPETÈNCIES DIGITALS

1. Vídeo: La energia a) ¿Para qué necesitamos la energía? b) ¿Cuál es la principal fuente de energía? c) ¿Cuál es la más fascinante transformación de energía? Explícala. d) ¿Qué es el átomo? e) Cita alguna energia limpia

2. Wikisaber: ¿Qué es la energía? Fuentes de energía. Ahorro de energía. a) Anota los resultados de los test. Copia las

preguntas que hayas tenido mal, con la solución correcta. b) Define la energía c) ¿Qué es una fuente de energía no renovable? d) ¿Cómo se han formado los combustibles fósiles? e) Cita algunas medidas de ahorro de energía.

11


Debatre sobre l'ús de les diferents fonts d'energia

11

3. Energia per tot arreu A) Busca els elements que tenen una relació directa amb l'energia. B) Si un objecte cau, què passa amb la seua energia potencial i cinètica? C) Saps ho què és la transferència de calor? D) Quin és el punt de major energia cinètica del patinador? 4. Altres recursos a) Haz un pequeño resumen sobre el gas natural. b) Comenta el resto de recursos web. c) Elige uno de los vídeos del final, y explícalo en 3 líneas.

CARBÓ I PETROLI

ENERGIA NUCLEAR

ENERGIA SOLAR

Avantatges Avantatges

Desavantatges

!Les reserves !Fàcils d'usar !Més eficients que acabaran esgotantaltres fonts d'energia se.

!Emeten gasos contaminants.

BIOMASSA I BIOCOMBUSTIBLES

Avantatges

!Són renovables. !Poden

Desavantatges

!Els cultius poden

empobrir la Terra. reemplaçar el petroli. !Poden fer desaparèixer cultius !Són menys per a l'alimentació.. contaminants que els combustibles fòssils.

Avantatges

Desavantatges

!Molt eficient: poc !Produeix residus de combustible genera molta energia. !No emet gasos contaminants

radioactius. !Un accident podria causar danys en zones molt àmplies.

ENERGIA HIDROELÈCTRICA

Avantatges

Desavantatges

!És renovable. !És neta no

!L'embassament

contamina.

cobreix espais naturals i, a vegades poblacions. !Sols és possible als llocs apropiats.

!És renovable. !És neta: no contamina.

Desavantatges

!És cara. !No funciona quan

no hi ha sol. !Sols és rendible en zones apropiades

ENERGIA EÒLICA

Avantatges

!És renovable. !És una energia

neta: no emet gasos contaminants.

Desavantatges

!Els molins fan

tomar lleig el paisatge i poden fer mal als ocells. Només és possible als llocs adequats. Si no hi ha vent no funcionen.

1. Formeu sis equips a classe. Cada un ha de defendre l'ús d'una de les fonts d'energia esmentades en aquesta pàgina. Podeu fer servir les fitxes per a tindre una idea general però harieu de buscar-ne més informació referent a la font d'energia que us haja pertocat, en llibres revistes, internet...

12