Page 1

Artist Interviews Design Illustration Photography Fashion Motion/Film Music Lifestyle

October 2016

issue 40 オンラインマガジン Showcase Digital Magazine Freedownload


Showcase Digital Magazine Free download

TEAM Editor numpong mudcome Columnist Khatthleeya Srikanta Sukkanok Thongsuk จรณ์ sixdegrees 12091979 Nattawat Sombat Graphic designer Smalllike Photographer Khatthleeya Srikanta Sukkanok Thongsuk Smalllike Bazstation Khingiesss

พระผู ้ เ สด็ จ สู ่ ส วรรคาลั ย น้ อ มส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้ น พ้ น อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ พ่ อ หลวงผู ้ ม อบความรู ้ ความสุ ข และพลั ง ให้ ป ระชาชนชาวไทย ทุ ก สิ่ ง ที่ พ ่ อ ท� ำ จะคงอยู ่ ต ลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า บรรณาธิการ และ ผู้จัดท�ำ นิตยสาร วิวพลัสแมก

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VIEWPLUSMAG www.facebook.com/viewplusmag issuu.com/viewplusmag Contact : Tel. 086-194-5747 E-mail : viewplusmag@gmail.com 134/42 Moo.1 Tonpao Sankumphang , Chiang Mai 50130


contents October 2016

issue 40

-artNonthawat Niyomyart Jood jung Prin Piwsamang -musicTwo Pills After Meal Pae Arak and The Pisat Band -filmSandy Sandies


COVER artist BY

Nonthawat Niyomyart

นลธวัช นิยมญาติ


แสงจากฟ้า “ แสงจากฟากฟ้า ส่องลงมา ยังผืนดิน พระผู้น�ำทางปวงประชา ตลอดไป แสงจากดวงดาวดั่ ง ดวงตาของพ่ อ ที่ ม องลงมาเสมอ และเป็ น ดั่ ง แสงอาทิ ต ย์ ย ามเช้ า ส่องให้มีพลัง ในเช้าวันใหม่ ”


Jood


jung ChiangMai ,Thailand Contact : www.facebook.com/ Joodjung


lithograph


Jood jung


Jood jung


Jood jung


Pr Piwsam


rin mang ChiangMai ,Thailand Contact : www.facebook.com/ prin.vongsakorn


collage By Prin Piwsamang

งาน collage เป็ น งานที่มีค วามอิส ระในการท�ำ เราจะจั บ ภาพนู ้ น หรื อ ภาพนี้ ม าใส่ก็ไ ม่ผิด งาน collageที่ ท�ำ ขึ้ น มานี้ ผมเปรียบเป็น งาน อดิ เ รก ไม่ ไ ด้ เ ร่ ง รี บ ไม่ ซีเ รี ยสว่า วัน นี้ต ้องท�ำกี่ภ าพ ต้ อ งเสร็ จ กี่ ภ าพ แต่ ท� ำ ไปนั่ ง มองนั่ ง สั ง เกตใน แต่ ล ะชิ้ น ที่ เ ราน� ำ ภาพมาว่ า มี อ ะไรที่ น ่ า สนใจแล้ ว ก็ มี ค วามสุ ขกั บ มั น อั น นี้ น ่ า จะเป็น ความคิด แรกเริ่ม ที่ คิ ด อยากจะท� ำ แล้ ว มั น ก็ จ ะพาให้ เ ราอยากจะท� ำ ในชิ้ น ต่ อ ๆไป

Prin Piwsamang


Sailor 01

Prin Piwsamang


Mother 20

Prin Piwsamang


Labor 13

Prin Piwsamang


Butcher

Prin Piwsamang


Sirin

Prin Piwsamang


Viewplusplay ช่องรายการ และเรื่องราวต่างๆจ by ViewPlu


รน�ำเสนอผลงานศิลปะ ดนตรี จากการเดินทาง : ) usMagazine

Play Video


www.fungjai.com


music

Two Pills After Meal เพลง “Weekend” กลับมาอีกครัง้ หลังจากหายไปเป็นปี ส�ำหรับ วงน้องใหม่ เบอร์ล่าสุด ที่ค่ายสมอลล์รูมก�ำลังตั้งใจปลุกปั้น อย่างวง Two Pills After Meal วง 2 เม็ดหลังอาหาร ที่น�ำโดย ลิตเติ้ล – คัมภิรดา แก้วมีแสง (ร้องน�ำ, คีย์บอร์ด) และ โอห์ม – ทัศนัย สมบัติธีระ (ร้องน�ำ, กลอง) หลังจาก 2 ซิงเกิ้ลแรกอย่าง เข็มฉีดยา และ รฟท ที่ท�ำให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้นมาแล้ว คราวนี้มาพร้อมกับซิงเกิ้ลล่าสุดล�ำดับที่ 3 ทีใ่ ช้ชอื่ ว่า “Weekend” แนวดนตรี ALTERNATIVE POP จากอัลบั้มแรกของพวกเขาอย่าง First Kit


ส�ำหรับซิงเกิ้ลนี้ พูดถึงอารมณ์ของการ ที่เราต้องห่างจากคนที่รักและนานๆจะเจอ กันที ช่วงเวลาที่ต้องรู้ว่าจะห่างกัน มันจะ เกิดความรู้สึกทรมานลึกๆ แต่ขณะเดียวกัน เราก็ต้องดึงตัวเองออกมาจากความรู้สึกนั้น ด้ วยการบอกตั ว เองว่ า “เดี๋ย วก็เ จอกัน” ถ่ า ยทอดผ่ านดนตรี มี จังหวะชวนเต้นให้ รูส้ กึ ไม่เศร้า สามารถสนุกในเนือ้ หาแบบนีไ้ ด้ และยังคงโดดเด่นด้วยเสียงประสานที่เป็น เอกลักษณ์ของ TWO PILLS AFTER MEAL เพื่อให้มีความ Lively เข้ากับดนตรี มิวสิควิดีโอจึงไม่ใช่เรื่องของหนุ่มสาวแต่น�ำ เสนอด้วยเรื่องราวของเพื่อนสนิท ถ้าวันนึง คนใดคนหนึ่งมีแฟน แล้วอีกคนจะเศร้ามั้ย จะรู้สึกเหงาและโดนแย่งความรักมั้ย ซึ่ง ความพิเศษของ MV เพลงนี้ก็ได้ พี่รุ่ง (รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ – ผู้บริหารค่าย สมอลล์รูม) มาช่วยก�ำกับ รวมไปถึงยังได้ ยิ้ ม (ประวิ ท ย์ ฮั น สเตน - มื อ กลองวง สมเกียรติ) มาร่วมเป็นผูช้ ว่ ยผูก้ ำ� กับอีกด้วย โดยงานนี้ทั้ง เติ้ล และ โอห์ม สองสมาชิก วง ตั้งใจท�ำและดูแลตลอดทุกขั้นตอนอย่าง เต็ ม ที่ ซึ่งมิ ว สิ ค วิ ดี โ อถ่ ายท�ำด้วยระบบ ภาพขาวด�ำ ท�ำให้ภาพออกมาดูเป็นเหมือน

โฟโต้บุ๊คแฟชั่นสีขาวด�ำที่สวยงาม บวกกับ คาแรคเตอร์ของนักแสดงที่จะพาคุณอิน ไปกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของแต่ละคน ติดตามฟังและรับชมมิวสิควิดโี อ Weekend อี ก หนึ่ ง ผลงานที่ พ วกเขาตั้ ง ใจทุ ่ ม เท แล้วคุณจะรู้จักและหลงเสน่ห์ของดนตรี ในแบบ TWO PILLS AFTER MEAL มากยิ่งขึ้น


Play Video

เพลง Weekend ศิลปิน Two Pills After Meal https://youtu.be/C_iLcuK85BM

www.facebook.com/twopillsaftermeal


music

Pae Arak and The Pisat Band เพลง ฉันออกไปเต้นกับเพลงที่ไม่คิดจะฟัง (Dance Song) เว้นช่วงห่างจากซิงเกิลที่แล้วไปพักใหญ่ ส�ำหรับนักร้องหนุ่มเป้ อารักษ์ ที่หลังจากเจ้าตัว กลับมาจับกีต้าร์ไฟฟ้าวาดลวดลายในเพลงช้า ซึ้งๆเน้นอารมณ์อย่างเพลงคิดถึง และเพลงแพ้ ที่ปล่อยออกมาให้ได้ฟังเมื่อปลายปีก่อน ล่าสุด ท�ำเอาแฟนเพลงเซอร์ไพร์สไปตามๆกัน เมื่อเป้ กลับมาพร้อมซิงเกิลแนวดิสโก้สุดเก๋ “ฉันออก ไปเต้นกับเพลงที่ไม่คิดจะฟัง (Dance Song)” พร้ อ มอั ล บั ม ใหม่ ที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า เหล็ ก กั บ ไม้ (WOOD AND STEEL) ซึ่งจะวางจ�ำหน่ายใน เดือนพฤศจิกายนนี้


“ฉันออกไปเต้นกับเพลงที่ไม่คิดจะ ฟัง (Dance Song)” เพลงจังหวะดิสโก้ ชวน เต้นที่เนื้อหาแต่งจากประสบการณ์จริงของ เป้ที่เป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยวกลางคืนสัก เท่าไร จะออกไปตระเวนราตรีก็ต่อเมื่อต้อง ออกไปดู ค อนเสิ ร ์ ต หรื อ ไปฟั ง เพลงที่ ช อบ เท่านั้น แต่ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เป้ยอม พาตัวเองออกไปเต้นในผับและฟังเพลงเสียง ดั ง ได้ ก็ คื อ การได้ ไ ปเจอผู ้ ห ญิ ง ที่ เ ขาชอบ ซึ่งเพลงนี้เป้ยังคงร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คน เดิมอย่าง ฮิวโก้ – จุลจักร จักรพงษ์ รวมถึงเจ - มณฑล จิรา ที่มาช่วยมิกซ์และมาสเตอริ่ง ให้เพลงนี้กลายเป็นสีสันใหม่ที่ไม่เคยได้ยิน จากเป้ อารักษ์ แอนด์ เดอะปีศาจแบนด์มาก่อน


ในส่วนของมิวสิควิดีโอก็ได้นักร้อง นักแสดงสาวสุดแนว นท พนายางกูร และ นีโน่ วงษ์ไชยเสรี นายแบบหนุ่มไฟแรงมาก ความสามารถ มารับบทพระเอก-นางเอก เอ็มวี และยังมีวงรุ่นน้องในค่าย What The Duck อย่าง De Flamingo มาร่วมแจม ความสนุ ก ในมิ ว สิ ค วิ ดี โ อเพลงนี้ อี ก ด้ ว ย เรียกว่าถ้าใครได้ดูและได้ฟังเพลงนี้แล้ว ต้องอยากออกไปเต้นแน่นอน

Play Video

เพลง ฉันออกไปเต้นกับเพลงที่ไม่คิดจะฟัง ศิลปิน เป้ อารักษ์ แอนด์ เดอะปีศาจแบนด์ (Pae Arak and The Pisat Band) https://youtu.be/IrJAwaCpoP8

www.facebook.com/whattheduckmusic


www.facebook.com/littlecookathome


Film

Sandy Sandies a film by

สมาคมแม่บ้านป่าห้า ร่วมกับ เพจเกรียนศึกษา

หนังสั้นที่ว่าด้วยประเด็น (More than เมีย) ที่ทลายกรอบความเป็นเมียแบบ ฟรุ้งฟริ้ง เรียบร้อย พูดน้อย น่ารัก ให้เป็นเมียในมุมมองใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม


นักแสดง นางสาว บุญญิสา อินวิจิตต์ รับบท แสนดี ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ รับบท หมอเก่ง นาย วิษณุ เส้นแก้วใส รับบท ผัวแสนดี นาย นิติศักดิ์ รัตนศักดิ์สิทธิ์ รับบท หยวน ชาวไร่ นางสาว รัชนีวรรณ ไชยประสิทธิ์ รับบท น้องออย ทีมงาน #สมาคมแม่บ้านป่าห้า เรวดี งามลุน Director / writer นันณิชา ศรีวุฒิ Assistant Director / Acting coach วิทยา กัณทาพันธ์ Cinematographer / editor ชนาเมธ เบญจาพิสุทธ์ Sound recorder ฐิติกร กาญจนมุสิก Camera man 1 นิติศักดิ์ รัตนศักดิ์สิทธิ์ Camera man 2 อรรถนนท์ ถูกจิต Costume design

Play Video

https://youtu.be/boqosUfKchY


ติดต่อโฆษณา 086 -194-5747


viewplusmag Issue 40  

Viewplusmag Issue 40 , October 2016 Showcase Digital Magazine / Artist Interviews Design Fashion / Illustration Photography / Motion / Film...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you